Kosmische werkingen in Aquarius

image_pdf

uit de cursus ‘Wereldconcept in verband met Aquarius’ 1961

Wanneer wij het woord kosmische werkingen gebruiken, dan is het vaak heel moeilijk daarvan een concreet beeld te scheppen. Ik zal u dus ook deze maal allereerst trachten deze uitdrukking te verklaren.

In de kosmos vindt wat wij noemen het proces der schepping plaats. Dit is in zoverre illusoir, dat het gebonden is aan de waarde tijd, die in zichzelf als een beweging in ruimte zou kunnen worden omschreven. Voor alle doeleinden echter, die wij als mens en als geest in de vormkennende wereld kunnen hebben, is het voldoende te stellen dat van ons uit gezien het scheppend proces zich nog voortdurend voltrekt.

Dit blijft waar, ook wanneer van het Goddelijke uit gezien de schepping ogenblikkelijk en volmaakt is. Spreek ik nu van kosmische processen, dan denk ik hier in de eerste plaats aan werkingen die direct met de Schepper en de schepping in verband staan.

Wanneer er een verandering plaatsvindt, waardoor bv. een ander ras tot bewustzijn komt, een nieuwe ster wordt geboren, een oude ster zo gedoofd wordt dat zij haar invloed doet gelden in een betrekkelijk groot gebied van de kosmos, dan noem ik dit een kosmische werking, omdat:

  1. Deze gebeurtenissen volgens vaste en voor het geheel der schepping geldende wetten tot uiting komen;
  2. Zij een voor ons allen kenbare verandering op stoffelijk en geestelijk terrein veroorzaken;
  3. In verband kunnen worden gebracht met bepaalde entiteiten; dus wezens die een niet‑stoffelijke vorm hebben, misschien facetten van het Goddelijke zijn, maar door ons worden aangesproken als kosmische Heersers, Meesters of Krachten.

U zult dan begrijpen dat kosmische werkingen in Aquarius wel in de eerste plaats onze aandacht vestigen op de scheppende processen; nl. de processen die zich niet direct door de mens maar door de natuur voltrekken. Deze natuur werkt geestelijk, zowel als stoffelijk en zij kan zeer zeker niet worden geacht onderdanig te zijn aan bv. de Heer van Aquarius. Wat er  zou kunnen gebeuren voor deze wereld, staat in het teken van Aquarius. Wat gelijktijdig in dit deel van de kosmos (beter gezegd in deze spiraalarm van het Melkwegstelsel) plaatsvindt, wordt echter voor een groot gedeelte geregeerd door andere en in feite krachtiger, meer omvattende entiteiten.

Hebben wij een vorige maal getracht u duidelijk te maken, dat bv. de Heerser, die wij met Aquarius vereenzelvigen, een ruimtelijk Heerser is, zo zijn vele werkelijk kosmische entiteiten in de eerste plaats wat wij kunnen noemen geestelijke Heersers. Zij zijn niet gebonden aan plaats, maar werken krachtens harmonische verschijnselen. Deze harmonische verschijnselen kunnen zich dus voltrekken in een enkele mens, in een tot nu toe niet gekend en misschien zelfs geen bewustzijn hebbend ras, in een planeet of zelfs in een groot aantal sterren. Waar een harmonie bestaat met een bepaalde kosmische kracht, zal deze onmiddellijk tot uiting komen, wat zich openbaart in stoffelijke, geestelijke en ‑ ik zou haast zeggen ‑ “ziels‑verschijnselen”. (Het laatste is kort gezegd: een modificatie van het Godsbeleven en van het Godskennen in het “ik”, waardoor de kernkracht van het “ik” op een andere wijze en misschien ook meer bewust kan worden ervaren.)

Dan gaan wij nu na, welke harmonische verschijnselen er onder invloed van Aquarius kunnen worden verwacht. (Zijn karakter en geaardheid hebben wij een vorige maal uitvoerig behandeld. Wij zullen nu trachten ook te zien wat dit voor de wereld kan betekenen.) Ik wil er uitdrukkelijk op wijzen, dat ik hier niet over die details van deze grootkrachten wil uitweiden. Ik stel dit althans voorlopig en voor dit onderwerp terzijde.

De optredende harmonieën zullen altijd worden geuit in tegendelen. Een maximaal vermogen tot liefde betekent een maximaal vermogen tot haat. Een maximum aan licht betekent gelijktijdig een maximum aan duister als tegenstelling. Elke kosmische kracht, die zich openbaart, is dus in feite een scala van mogelijkheden, die van ons standpunt uit gezien loopt van kwaad tot goed.

De eerste krachten, waarmee wij op dit ogenblik te maken krijgen, zijn ongetwijfeld krachten, die indirect in verband staan met een overdreven zelfvertrouwen en daarnaast een overdreven angst. Angst en zelfvertrouwen behoren beide tot wat wij “rechterlijke” krachten kunnen noemen.

Er is een scherpe oordeelsvorming. Er kan met deze krachten een uitspraak worden gegeven; er kan verder eveneens door deze krachten een vonnis worden voltrokken. Deze krachten krijgen op het ogenblik meer en meer houvast op deze wereld. Naarmate nl. bij de mens de angst en de innerlijke onrust stijgen en eveneens zijn neiging tot handelen of tot de verloochening van zijn vrees, zullen de aspecten, die onder deze groot‑Heersers en Meesters van recht vallen, op aarde krachtiger werkzaam zijn. Aquarius bevordert daarbij ‑ vreemd genoeg ‑ het wijde, het opene. Daarom kan voor een dergelijk oordeel niet worden gedacht aan een zuiver persoonlijke beleving. Aquarius zelf laat dit niet toe. Altijd weer zullen dergelijke werkingen een zeer groot gedeelte van de mensheid of een zeer groot gedeelte van de onder de heerschappij van Aquarius vallende planeten en sterren gelijktijdig treffen.

De feiten.

Op het ogenblik wordt een waanzinnige strijd om de macht gestreden. Politiek gezien is een praktisch fataal evenwicht ontstaan. Beide grootmachten op deze wereld zijn in het bezit van wapens waarmee zij de gehele wereld kunnen vernietigen. In feite is het totaal van het aanwezige materiaal meer dan voldoende om driemaal deze wereld van alle leven te ontdoen. Beide hebben volledige mogelijkheden tot de aanval. Zij hebben deze en eventuele vergeldingsacties zodanig gemechaniseerd dat zelfs een kleine fout een grote oorlog zou kunnen doen uitbreken. Ofschoon de doorsneemens zich daarvan niet bewust is, zal deze toestand ertoe bijdragen dat door beide partijen een politiek wordt gevoerd van geruststelling en verzwijging, die op de achtergrond echter een steeds groeiende, maar zeer vage angst bij de volkeren verwekt.

De angstfactor is op dit ogenblik sterk aanwezig. Zij moet haar tegenwicht vinden en zij vindt dit in een zekere overmoed. Een paar bommen en een paar proeven meer of minder maken ook geen verschil meer uit. Wij moeten zus of zo handelen, want dat is ons recht. Deze tegenstelling ‑ een absolute vrees en een absoluut onbegrip voor bepaalde consequenties en risico’s ‑ tekent uw eigen tijd. U zult dit met mij eens zijn.

De gevolgen van wat tot nog toe is geschied mogen hier nog even worden aangestipt.

Het is waarschijnlijk, dat alleen door de nu reeds genomen en waarschijnlijk in de komende maanden door verschillende staten nog te nemen atoomproeven naar schatting 3 à 4 miljoen mensen op aarde hun vermogen tot voortplanting zullen verliezen, terwijl een nog groter aantal in het nageslacht (tweede, derde en vierde geslacht) niet meer in staat zal zijn om een volmaakt menselijk wezen voort te brengen. De mogelijkheid tot voortbrengen van het huidig menselijk type is dus reeds geschaad.

Deze krachten zijn echter niet de enige die op aarde, inwerken en deze tendensen zijn ook zeker niet de enige die op dit ogenblik van belang zijn. Wij vinden nl. in deze wereld eveneens een behoefte om werkelijk God als Liefde, als Licht, als Kracht te zien. Een behoefte aan een zekere rationalisatie misschien, maar daarnaast toch wel degelijk ook de wil om goed te zijn voor de medemens. Anders gezegd: Er bestaat een toenemende neiging zich verantwoordelijk te voelen voor de naaste. Dat is een benadering van het begrip naastenliefde. Haat is natuurlijk in ruime mate aanwezig.

Wanneer deze Groot‑Krachten (Heersers van Liefde) op aarde gaan inwerken ‑ en dat doen zij reeds enige tijd ‑ dragen zij ertoe bij dat juist de aspecten van liefde en haat en alle daartussen liggende schakeringen scherp worden geformuleerd ‑ en aanleiding kunnen zijn tot een versnelde bewustwording van het individu en van een versnelde hervorming van de uiterlijke wereld.

Aquarius schept hier de mogelijkheid tot een zgn. vrijheid. De liefde nl. kan door Aquarius moeilijk als zuiver persoonlijk worden geïnterpreteerd. Ik verwijs u naar het voorgaande betoog hieromtrent. Haat en liefde worden steeds minder persoonlijk. Door dit minder persoonlijk zijn, zullen zowel liefde als haat voor een groot gedeelte worden gericht op voor de mens niet onmiddellijk werkelijke waarden.

Daaronder kunnen worden verstaan: idealen, theorieën, Godsvoorstellingen, enz. De consequentie hiervan is dat veel van wat tot op heden bestond aan dit ruimere begripsniveau zal worden aangepast. Daarbij is ook hier een vernietigende invloed zeker werkzaam. Want wil de liefde zich perfect kunnen openbaren, dan moet dit ook met de haat het geval zijn.

Deze kosmische invloed zal in de komende tijd zich ongetwijfeld zeer scherp aftekenen, maar ge zult vermoedelijk tot uw verbazing ontdekken dat de haat onder Aquarius weinig directe invloed wint. Zij blijft te vaag en zal over het algemeen te onpersoonlijk zijn om zich rechtstreeks te doen gelden.

In dit opzicht althans mag worden gezegd dat Aquarius lui is. En dat is maar gelukkig ook, gezien alles wat nu door de mensheid wordt ondergaan.

Deze inwerking gaat dus uitdrukkelijk in de richting van het ontstaan van nieuwe mensenliefde. Nieuwe mensenliefde behoeft echter niet altijd onmiddellijk te worden geassocieerd met daadkracht. De daadkracht die nu in de kosmische werkingen te weinig wordt geuit en ook in Aquarius zelf niet in voldoende mate aanwezig is, vormt de belemmering voor een krachtige en onmiddellijke opbloei van het menselijk bewustzijn.

De vraag hoe het verder zal gaan, kunnen wij beantwoorden, indien wij de logische gevolgtrekkingen maken uit al hetgeen op dit ogenblik bestaat.

Aannemende dat de behoefte tot genegenheid en tot uitdrukking van liefde en mensenliefde steeds groter wordt, verder aannemende dat een zekere rechtvaardigheid (schijnbaar van buitenaf opgelegd) in de plaats komt van de huidige verwarring en wankelmoedigheid zal ongetwijfeld ook de wijsheid zich moeten openbaren.

Er bestaan in de kosmos grootmachten, die wij Heren van Wijsheid plegen te noemen. Deze Heren van Wijsheid moeten niet worden gezien als de directe verschaffers van kennis. Zij zijn eerder de krachten die een band leggen tussen innerlijke en uiterlijke waarden. Voorbeeld: De mens, die in harmonie is met deze Heersers, zal een dier zien; het uiterlijk zeer nauwkeurig kunnen definiëren zoals het gedrag enz., maar gelijktijdig aanvoelen wat het innerlijk leven is (gedachteleven voor zover aanwezig) en daarachter de stuwkracht, die bv. een groepsgeest kan zijn. Deze drie factoren tezamen geven een volledig inzicht in het dier en in alle mogelijkheden die in dat dier bestaan. Ook de juiste wijze van benadering en hantering ligt daarin opgesloten

Die wijsheid kunnen wij voorlopig nog niet verwachten. Zij moet langzaam groeien. Want om in harmonie te komen met de Heren van Wijsheid, moet de mens zich in de eerste plaats zonder vooroordelen openstellen voor het geheel van de wereld. En daarvan zijn wij althans voor het ogenblik ‑ nog tamelijk ver verwijderd. Een enkeling zal dit ongetwijfeld reeds bereiken.

Maar Aquarius is nu niet direct gunstig voor het rechtstreekse en persoonlijke contact met dergelijke krachten. Hij verzwakt in dit geval vaak hun inwerking, omdat hij met zijn tendens “algemeen te zijn” vele van de directe ingevingen verzwakt en doet vervloeien in een wereldinterpretatie die dan onjuist is, waardoor vaak een deel van de harmonie verloren gaat.

Langzaam echter zal de noodzaak tot onderling begrip groter worden dan elk van de voornoemde belemmeringen.

Aanwijzingen dat men ‑ hoewel nog wat eenzijdig ‑ in deze richting streeft, kan men in deze tijd reeds vinden. Als deze tendens enkele jaren aanhoudt, is het dus mogelijk dat de kosmische Heersers die dit element van wijsheid regeren, op aarde eveneens sterk werkzaam worden. Tezamen met Aquarius zullen zij dan aan de wereld een onovertrefbaar geschenk van mogelijkheden en bereikingen geven, een begrip dat natuurkundig, psychologisch, occult en esoterisch begrip omvat; een vermogen dat eveneens op alle vier gebieden tot uiting komt; een onderling begrip en daarmee waarschijnlijk eveneens een versterking van die tendens van genegenheid, die wij reeds noemden.

Wanneer eenmaal de Heren van wijsheid regeren, wanneer zij binnen Aquarius’ grote heerschappij een juiste harmonie met de mensheid hebben gevonden, kan worden gezegd dat de banden van stof en geest sterker dan ooit zullen zijn uitgedrukt in een perfect begrip en in een perfecte samenwerking. Verschillen worden daardoor niet opgeheven, maar zij worden op een geheel ander niveau geplaatst. Ik kan u hiervan een voorbeeld geven: op het ogenblik zijn er mensen die menen dat zij iets bijzonders zijn. Zij zijn van de betere stand, zij zijn academisch gevormd; en anderen liggen onder dit niveau. Omgekeerd zijn er mensen die denken dat iemand die eenmaal een academische graad bezit, daardoor zo ongeveer een god is geworden. Later echter, wanneer de Heren van Wijsheid optreden, wordt beseft dat in beiden de gemeenschappelijke menselijke waarde aanwezig is en dat de enigszins eenzijdige vorming van de academicus alleen dan waard heeft, als hij wordt aangevuld door het gezond verstand van degene die deze vorming niet heeft en omgekeerd.

De onderlinge afhankelijkheid wordt beseft en zonder directe nadruk onmiddellijk beleefd. Resultaat: een harmonische ontwikkeling, die op het ogenblik helaas nog vaak ver is te zoeken.

Ik kan u natuurlijk meer voorbeelden geven. Ik zou hier kunnen spreken over het verschil in capaciteit en mogelijkheden tussen een neger en een blanke, of tussen een blanke en een Aziaat. Zij hebben grote waarden gemeen. Indien zij beseffen dat hun onderlinge verschillen, die inderdaad erfelijk en door het ras bestaan, kunnen dienen om elkander aan te vullen en tot een hogere prestatie te komen, dan is op deze wereld de mogelijkheid voor een nieuw duizendjarig rijk, voor een grote vrede geboren. Harmonie met de Heersers van Wijsheid kan dit tot stand brengen.

Achter al deze groot‑krachten vinden wij bovendien factoren, die ik moeilijker te omschrijven acht. Laat ik deze groep van kosmische entiteiten “de boodschappers” noemen.

Wanneer een zekere harmonie ‑ innerlijk en ook enigszins uiterlijk ‑ met de hoogste waarden wordt bereikt, dan kunnen directe kosmische invloeden a.h.w. bemiddelend en overbruggend optreden. Het is dan niet noodzakelijk dat men alle tussenliggende ervaringen of trappen van bewustwording heeft doorlopen en men kan krachtens een dergelijke kosmische invloed onmiddellijk ondergaan wat in de hoogste scheppende kracht is gelegen. Dit zou kunnen betekenen dat er steeds meer Meesters op deze wereld kunnen optreden; dat een voortdurend inniger contact, niet alleen met het leven na de dood maar met de bron van alle leven, voor een ieder mogelijk wordt.

Het optreden van deze “boodschappers” is echter afhankelijk van de instelling van de mensheid en wat dat betreft eveneens van de in die mensheid regerende krachten.

Wanneer de Heren van Liefde en van Wijsheid gezamenlijk regeren, terwijl Aquarius zelf directe leiding geeft aan alle vormingen op aarde, mag worden verwacht dat de “boodschappers” zich steeds frequenter kunnen uiten, omdat de instelling op kosmische liefde, een algemeen denken en het openstaan, vooral voor het onbekende, gezamenlijk deze harmonie aanmerkelijk bevorderen.

Ik heb nu nog niet gesproken over bv. de Heren van Licht, die ook een rol spelen.

Ik heb u niet gesproken over de zgn. herscheppers: lichtende krachten die aansprakelijk zijn voor vaak ontstellend snelle omwentelingen in stoffelijke vorm met behoud van bewustzijn. Ook zij zullen in de komende tijd ongetwijfeld hun rol spelen.

Bij het beschouwen echter van de kosmische werkingen in Aquarius zou ik toch nog even willen terugkeren naar een misschien wat lagere wereld.

U weet allen dat er een Witte Broederschap bestaat, althans dat neem ik aan. U weet ook dat deze Broederschap op haar eigen wijze contact heeft met hogere krachten. Nu kan een dergelijke gemeenschap vaak als orgaan dienen van de vernieuwing. Zij zal bewust een beperkte taak op zich nemen. Zij kan nooit een alomvattende taak verrichten. In Aquarius echter is het niet mogelijk tot een te enge specialisatie te komen. De werking van bv. de Witte Broederschap zal zich dus moeten uitbreiden over steeds meer terreinen; zij zal van de mensheid steeds meer en in steeds meer bewuste vorm moeten bereiken. Dit impliceert tevens dat een zeer belangrijk deel van haar werk (nl. het geheimzinnige, het verborgene en het van daaruit ingrijpen) teloorgaat. Dan zal die Witte Broederschap niet alleen een plaats moeten vinden in het gemiddeld besef van de doorsneemens, maar de gemiddelde mens zal tevens moeten begrijpen, dat goed en licht niet altijd gelijk zijn aan wat een mens ziet als geluk of als vrede. Deze tegenstelling moet worden beseft. Er kan een tijd komen dat de Witte Broederschap en haar werkzaamheden zullen worden bestreden door velen op aarde, oprecht en eerlijk, omdat zij eerst wanneer zij de wijsheid in zich kunnen bevatten, in staat zullen zijn de werkelijke betekenis daarvan te doorgronden. Gelijktijdig echter kan deze Broederschap (en met haar vele andere soortgelijke instellingen, genootschappen, de met haar verbonden esoterische scholen e.d.) niet ontkomen aan de noodzaak meer in het openbaar op te treden. Dit is de invloed van Aquarius.

Dit kan vertaald worden in meer kosmische zin als een herscheppend proces, waarbij vele oude geestelijke instellingen en werkingen volledig worden gereorganiseerd en ten dele zelfs hernieuwd, zodat zij een totaal andere gestalte krijgen om het lot van de mensheid verder dragen. Wat de Witte Broederschap betreft, mag ik hierbij misschien even constateren dat een dergelijke hervorming reeds meermalen is geschied en dat zij toch nog zichzelf is gebleven. Rekent u er dus niet mee dat zij ten gronde gaat, maar zij verandert haar wezen en haar werken.

Dan wil ik nog even de verre toekomst gaan bezien.

Een herscheppend proces is altijd afhankelijk van tijd en tijdsverloop. Gelijktijdig met de komst van Aquarius blijken bepaalde kosmische krachten op aarde zeer sterk werkzaam te zijn krachtens de met en in het leven op aarde bestaande harmonieën. Wij moeten verwachten dat elk herscheppend proces volgens de regels der geleidelijkheid zal verlopen: en wel in die zin dat de vooruitgang zich als een meetkundige reeks ontwikkelt (bv. als 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 enz.). Dan zult u ook begrijpen dat de veranderingen die de aarde ondergaat in geestelijk zowel als in stoffelijk opzicht, in het begin haast traag verlopen. Wij krijgen vaak de indruk dat wij lange tijd moeten blijven balanceren op de punt van een naald. Maar voor wij het weten, ontdekken wij dat onze naald al een messnede is geworden, waarover wij gaan. En terwijl wij nog menen te balanceren, blijkt zij reeds een redelijke balk te zijn geworden, zich daaruit te verbreden tot een weg en zo verder. Het aantal mogelijkheden van de vernieuwingen breidt zich uit in een kwadraatvorm a.h.w. Het tijdsverloop dat tussen de ontwikkelingen ligt, verandert volgens de genoemde reeks.

Dan kan worden gesteld: mee dankzij de kosmische inwerkingen in Aquarius zullen binnen enkele honderden jaren een groot aantal van de levensvormen op aarde zijn veranderd, zal de gesteldheid van de aarde zelf eveneens zijn veranderd en zal zeer veel van wat nu geldt als wijsheid, wetenschap, religie e.d. onherkenbaar zijn vervormd. De aarde, zoals zij dan verdergaat, heeft niet alleen een redelijk evenwicht in Aquarius bereikt, waardoor de ontwikkelingen door deze kracht veroorzaakt geleidelijk zijn, maar tevens een nieuw en mogelijk zeer intens contact met kosmische krachten dat de aarde in geestelijk opzicht tot een geheel andere wereld maakt, zodat hogere entiteiten daar kunnen incarneren en misschien deze planeet zelfs een zendingstaak kan vervullen in het Al ‑ althans in het haar omringende deel daarvan.

Hier heb ik een toekomst getekend, die groots is. Vergeet niet, dat deze toekomst alleen door de geestelijke werkingen en geestelijke instelling kan worden gedragen.

Wanneer u persoonlijk in harmonie kunt komen met hogere of meer kosmische kracht, dan zal dit voor u in deze dagen misschien schijnbaar weinig nieuws geven. U zult u in vele gevallen teleurgesteld voelen en zeer waarschijnlijk‑ zoals reeds velen in de afgelopen tijd hebben gedaan en in de komende jaren zullen doen ‑ verkeerde conclusies trekken. Dit is echter van weinig belang. Het gaat op het ogenblik niet alleen om wat ge persoonlijk zult presteren ‑ hoe interessant en belangrijk dat ook voor uzelf is – het gaat om het ontstaan van een zodanige harmonie met kosmische krachten binnen Aquarius, dat niet slechts de geaardheid van Aquarius op deze wereld wordt uitgedrukt, maar dat de edelste elementen uit de schepping en de goddelijke Kracht onmiddellijk tot uiting komen en aldus niet slechts een hervorming van het uiterlijke scheppingsproces volvoeren, maar een innerlijke bewustwording scheppen, waardoor het genoemde tijdselement voor de mens zelf onbelangrijk wordt en hij daarvoor in de plaats vindt een innerlijk leven, dat waar is en reëel.

Ongeacht de grote dreigingen die uw menselijke wereld op dit ogenblik belagen, ongeacht ook de ongetwijfeld voor velen van u niet aanvaardbare ontwikkelingen in de komende tijd, moet worden aangenomen dat uw wereld een aanmerkelijke vooruitgang in onvoorstelbaar korte tijd zal doormaken en daarbij kosmisch belangrijker zal worden dan enige planeet die thans nog hoger schijnt te staan.

De verandering in het occulte, krachtens Aquarius heerschappij.

Het occultisme bestaat uit een groot aantal niet zuiver erkende wetten en wetmatigheden. Deze wetten en wetmatigheden, die buiten de menselijke wetenschap vallen, zijn echter lang niet altijd onjuist. Ik wil er in dit verband op wijzen dat stellingen die reeds zeer lang geleden werden geponeerd, o.m. omtrent de afstamming van de mens enz., in deze dagen als wetenschappelijke thesen zijn herhaald.

Occultisme is een wetenschap. Maar een wetenschap die voor een groot gedeelte is gebaseerd op de relatie van de Innerlijke mens met innerlijke en geestelijke krachten; dus niet op stoffelijke wezens en krachten. Het gevolg is dat wij onder Aquarius’ heerschappij het occulte voor een gedeelte zullen zien verdwijnen, omdat nieuwe erkenningen en een ruimer begrip en voorstellingsvermogen, de oude beperktheid en bekrompenheid zullen vervangen. Er blijven echter altijd een groot aantal factoren over die niet menselijk technisch of redelijk beheersbaar kunnen worden gereconstrueerd, onderzocht, enz. Deze nu wil ik in het bijzonder graarg met u bespreken.

Een zeer sterke nadruk legt Aquarius op de zielsverwantschap. Het innerlijk contact van mens tot mens is één van de belangrijkste krachten ten goede, die wij bij Aquarius in zijn positieve zin vinden. Een uitbreiding hiervan betekent niet alleen een groei en de zgn. paranormale begaafdheid maar tevens het ontdekken van nieuwe wetmatigheden en nieuwe krachten. De krachtbron voor de mens die gelegen is in de medemens, is tot op heden bv. praktisch niet ontdekt. Zij wordt ten dele aangeboord door magnetiseurs, gebedsgenezers, enz., maar mag toch niet van overweldigend of overwegend belang worden geacht. Tijdens Aquarius’ heerschappij moet dit alles zich echter verder ontwikkelen. Een zodanige ontwikkeling kan in het begin niet gebeuren zonder dat daarbij excessen optreden.

Juist omdat de innerlijke wereld een praktisch niet te beheersen wereld is, mag worden aangenomen dat in de moderne tijd ‑ dat is dus de tijd, waarin u nu leeft ‑ deze excessen toenemen en dat zich daartussen enkele, meestal niet als zodanig erkende, goede en redelijke occulte krachten en geheimen zullen bevinden.

Een kort overzicht van de huidige toestand:

In betrekkelijk kleine steden zoals bv. Den Haag vinden wij naast de meer openbaar erkende sekten enz. rond 70 kleinere groepen, die zich op enigerlei wijze met het occultisme bezighouden en daaraan zeer bijzondere consequenties plegen te verbinden. Hierbij zijn een 12‑tal groepen, die uitgesproken aan satanisme doen. Enkele van deze groepen gaan over tot zeer eigenaardige riten. Het ledenaantal daarvan is meestal beperkt en de grootste van genoemde groepen kent slechts een 30‑tal leden of ingewijden.

In een grotere stad in Europa als bv. Parijs bestaan buiten de openlijk erkende sekten godsdiensten en esoterische groepen, meer dan 2000 kleinere groepen of sekten Het aantal satanisten daaronder bedraagt ruim 20%. Het aantal directe magiërs daaronder bedraagt slechts 2%. Zonderling genoeg is in beide gevallen slechts ongeveer 1% van werkelijke waarde, ondanks het grote verschil in aantal der groepen.

Een op de honderd van de thans opbloeiende leringen en leerstellingen heeft een directe betekenis en vormt inderdaad een middel tot verdere bewustwording en zuiverder afstemming van de mens.

Aquarius heeft fantasie. En deze fantasie leeft zich ongetwijfeld ook uit in de benadering van het occulte, dat vooral in de beginperiode verder zal worden beheerst door de behoeften van de mens aan de feitelijke werkelijkheid te ontvluchten. Hoe verder echter Aquarius ‘ invloed dringt in het wezen van Mensheid en aarde, hoe meer het occulte zal worden beperkt. Een groot aantal genootschappen en groepen die in het verleden een rijke en belangrijke aanhang hadden, maar in hun wezen niet zuiver waren, zijn nu reeds te gronde gegaan. Het is eigenaardig dat de groepen, die binnen dit occultisme een positieve taak vervullen, over het algemeen een beperkt aantal leden hebben en dat men dit ledenaantal praktisch niet of slechts weinig ziet stijgen.

Nu moet u zich wel realiseren dat al datgene wat met die geheimzinnige regels en wetten in verband staat, door Aquarius ten sterkste wordt bevorderd. Daarbij is Aquarius niet conventioneel.

Dit is in zoverre gelukkig, omdat hij het daardoor mogelijk maakt een groot aantal juiste en direct bruikbare methoden, die op dit moment nog niet kunnen worden toegepast, ten slotte weer in algemene zin te doen aanvaarden als normaal. Deze ruimheid van denken van Aquarius zal het ook mogelijk maken dat hetgeen op het ogenblik als occultisme groeit, langzaam maar zeker een directe plaats krijgt in de maatschappij. Het contact met de geest zal daarbij natuurlijk een rol spelen, maar zeker niet de voornaamste. Aquarius is nl. ook nog een invloed, die zo mogelijk een zekere zelfgenoegzaamheid, maar ook een zelf‑doen met zich brengt. Wij kunnen erop rekenen dat de zgn. magie in haar vele verschillende vormen een bloeitijd tegemoet gaat.

Naarmate de inwerkingen van kosmische krachten op deze wereld groter worden, kunnen wij ook een scherper onderscheid zien in datgene wat magisch lichtend en wat magisch duister is. Lichtend en duister worden hoofdzakelijk bepaald door de instelling. Motief is het eerste en meest bepalende element in elke occulte verhouding. Daarnaast echter zijn bepaalde maatstaven van hanteerbaarheid noodzakelijk. Ook deze worden door Aquarius gesteld. En wel zodanig dat eenieder die over gaven beschikt, waardoor hij zijn medemensen kan verrijken, helpen, of beschermen zonder daaruit voor zichzelf bijzondere voordelen krijgen, dit zal kunnen, maar ook zal willen doen. Het feit dat men dit mag doen, is in Aquarius belangrijker dan het eindresultaat.

Dit, mijne vrienden, omschrijft het occultisme in Aquarius misschien wel op zijn zuiverst en op zijn best. Werken omwille van het volk, beleven omwille van de beleving. Niet een hanteren van krachten omwille van de resultaten alleen, maar om het voorrecht met die krachten te mogen werken. Veel daarvan is op het ogenblik niet aanvaardbaar en veel daarvan zal op het ogenblik hetzij als bijgeloof, tovenarij of misschien als moreel en ethisch niet verantwoord terzijde worden gesteld.

De veranderingen in de maatschappij die de mens op het ogenblik zelf tot stand brengt en de maatschappelijke wanorde, die in de komende jaren ongetwijfeld moet toenemen, zullen het echter gemakkelijker maken om naast de vele schijnvormen, die op het ogenblik eveneens bestaan, de werkelijke occulte krachten meer en te openbaren.

Ik ben ervan overtuigd, dat dit werken met het occulte, deze erkenning van geestelijke wetmatigheden, dit dringen in de abstracte wereld van geesten en krachten die niet stoffelijke kenbaar zijn, het voor de mens gemakkelijker zullen maken om ‑ zodra de mogelijkheid daartoe werkelijk wordt gegeven ‑ positief samen te werken met bv. de Witte Broederschap.

Ik ben er eveneens van overtuigd, dat het meer en meer leren kennen van de grondbeginselen van de magie (d.w.z. van de zuiver witte magie) de mens in staat zal stellen de kosmische krachten, waarmee hij in harmonie is, in steeds grotere mate zelf te bepalen.

Het belang van dit laatste onderschatte men niet: Indien de mensheid in deze dagen in staat is de Heren van Wijsheid te bereiken, valt praktisch 9/10 van haar huidige spanningen en problemen weg. En met enig inzicht en enige wijsheid zijn al deze dingen eenvoudig en direct oplosbaar.

Wanneer de mens op dit moment wijsheid heeft, kan hij wat voor komende geslachten een nadeel dreigt te worden, veranderen in een zegen. Ik noem maar enkele feiten.

Daar de vorming van een wereld, die over het algemeen een aanloopperiode heeft van rond 720 jaar, meestal gepaard gaat met niet geheel aanvaardbare verschijnselen, zou het voor de mensheid dus belangrijk moeten zijn reeds in de eerste jaren van Aquarius’ heerschappij te leren, hoe men de kosmische krachten kan inschakelen, hoe men daarmee in contact kan komen ten einde uit Aquarius’ heerschappij het kostbare, het goede en het gunstige naar voren te brengen. De juiste weg hiertoe is de weg van het occultisme, de weg van de onbekende wetenschap. Een weg, waarop men veel, wat u bijgeloof, dwaasheid, enz. noemt, zal ontmoeten; maar een weg die de mensheid kan voeren tot onvoorstelbare hoogten van geestelijke en stoffelijke bereiking.

Hiermee zullen wij onze beschouwing van Aquarius en diens werkingen beëindigen. Ik wil er echter op wijzen dat dit alles slechts de achtergrond is voor de geestelijke ontwikkelingen en de inwijdingsmogelijkheden zowel als voor directe inwijding die zich op deze wereld gaan afspelen.

Zoals u weet, zullen wij ons in de komende onderwerpen ook daarmee bezighouden. Wij willen u niet vragen daarbij aanwezig te zijn, maar wel om u ook van het dan gesprokene op de hoogte te stellen, opdat u niet een verwrongen beeld krijgt van Aquarius of van uw eigen wereld, maar een inzicht in de directe samenhangen, die uw huidige stoffelijke omstandigheden vormen, zowel als een begrip van de krachten in u, die u kunt gebruiken om die omstandigheden ten goede te doen keren.

Technische ontwikkelingen in de toekomst.

Als wij uitgaan van hetgeen op het ogenblik reeds is bereikt, kunnen wij voor die toekomst heel veel aardige dingen bedenken, welke binnen niet al te lange tijd werkelijkheid kunnen worden.

Er zijn natuurlijk heel veel dingen, waarvan je je afvraagt of ze nu eigenlijk wel nut hebben. Maar ja, dat hangt van je eigen standpunt af.

Neem nu bv. het feit dat men op het ogenblik door middel van transistors en door middel ook van cellen die op licht werken en dus een zekere stroom afgeven, in staat zou zijn voor de huisvrouw een veeg‑ en zuiginstallatie aan te brengen die automatisch de kamer schoonhoudt, zonder dat er enige moeite voor nodig is, hoogstens een druk op de knop.

Dat is heel wat, zegt u. Eigenlijk is het hele geval nogal eenvoudig. Als wij uitgaan van een foto‑elektrische cel en van een beperkt geheugen, dan is het mogelijk een traject in een mechanisch herinneringsvermogen op te tekenen. Als wij een zekere ruimte hebben, kunnen wij dus zorgen dat met dit geheugen elk plekje in die ruimte inderdaad bestreken wordt.

Als ik een voortbewegingsmechanisme heb plus een nabootsing misschien van een stofzuiger, dan behoeft u niets meer te doen dan eenmaal per dag of eenmaal per week dat apparaat te ledigen en uw huis is schoon.

Maar dat is alleen maar het begin. Want u hebt zich misschien niet gerealiseerd wat er op het ogenblik al bestaat. Zo is er bv. een grote plaat van een zeer bepaalde stof die lichtgevoelig is; en wanneer daaraan op een gegeven ogenblik een elektronische impuls wordt gegeven, dan zal die plaat op dat punt licht geven. Men gebruikt op het ogenblik die dingen al vooral bij het leger om daar bepaalde grafieken mee waar te nemen en bv. ook als radarscherm, hoewel nog provisorisch. Maar als dat een beetje, verder ontwikkeld wordt, dan hebt u, geachte vrienden, de mogelijkheid om met een scherm van nog geen centimeter dikte uw televisie ingelijst aan de muur te hangen. En wat meer is, aangezien de impulsen die daarvoor nodig zijn op een veel eenvoudiger wijze kunnen worden overgebracht, dan dit bv. bij een televisiebuis het geval is, zou het al heel eenvoudig zijn om ergens bij uw telefoon ook zo’n plaatje in te bouwen, zodat u kunt zien met wie u spreekt.

Nu zult u zeggen: Dat is allemaal oud nieuws. Misschien heeft u gelijk. Maar toch zijn de consequenties ervan tamelijk groot, Want stel u voor dat u in staat bent overal in te schakelen, waar u maar wilt.

En dat is helemaal niet denkbeeldig. Want op het ogenblik dat ik voldoende satellieten in de lucht zou kunnen brengen en via deze satellieten signalen zou kunnen doen kaatsen en weerkaatsen, is het mogelijk om elektronische aftasting te doen plaatsvinden. Binnen niet al te lange tijd zal het dus mogelijk zijn om elke plaats op aarde door middel van hoofdzakelijk infrarood‑waarnemende‑cellen af te tasten en van alles wat buitenshuis is een beeld te krijgen. Dat beeld moet dus in de satelliet weer in straling worden omgezet en uitgezonden; en dat kan op een plaat vallen, zodat iedereen kan zien dat mijnheer Chroesjtsjov toevallig net aan het wandelen is in het Kremlin.

Nu zult u zeggen: Dat is niet belangrijk. Maar hetzelfde zou bv. alle legerbewegingen onmogelijk maken, zonder dat iedereen daar onmiddellijk kennis van heeft. Aan de andere kant is het natuurlijk de vraag, of men misschien hier of daar gaat opletten, of u nu wel regelrecht naar uw werk gaat en niet een straatje omloopt. De mogelijkheden hiervan zijn zeer vele. Maar een algemene waarnemingsmogelijkheid, zuiver mechanisch, is zeker denkbaar.

Dan heb je bv. de mogelijkheid om een modern elektronisch brein onder te brengen in een veel kleinere ruimte. U vindt het op het ogenblik misschien nog gek dat kinderen op een schrijfmachine willen schrijven i.p.v. het met de hand te doen. Maar binnenkort, over een jaar of 15 ‑ 20, gaan de kinderen wellicht naar school toe met een tasje; en als de meester een bepaald jaartal vraagt, drukken ze 2 knopjes in, ze geven een bepaald signaal en dat kastje geeft automatisch een briefje, waarop staat dat in die tijd Willem de Zwijger leefde. Elektronische breinen met betrekkelijk grote capaciteit zullen waarschijnlijk kunnen worden ondergebracht in een zeer kleine ruimte. De stoffelijke vermogens van de mens worden daardoor enorm uitgebreid; men heeft de beschikking over veel meer directe stoffelijke kennis en gegevens.

Zo bestaat er ook een techniek die hiermee direct in verband kan worden gebracht. Men heeft nl. op het ogenblik de eerste proeven genomen met een hoogfrequentie stralingstechniek. En dat betekent, dat men op een zo hoge frequentie straalt, dat dit niet meer ‑ zelfs niet met televisie of als licht is te zien. Het is een verschijnsel, dat men crypto‑magnetisch noemt. En nu weet ik niet precies wat men ermee bedoelt; het is voor mij werkelijk een cryptogram. Maar in ieder geval kunnen deze vreemde trillingen zeer snel gemoduleerd worden en het is mogelijk vaste verbindingen te maken. Wanneer u dus, mijne heren, van huis gaat, is het heel goed mogelijk dat moeder u in deze dagen een klein apparaatje in het oor knoopt, en terwijl u aan uw derde borrel begint, hoort u ineens een opgewonden stem: “Jan, denk eraan, je mag niet zoveel drinken”.

Maar scherts terzijde, stel u eens voor dat het mogelijk is om betrekkelijk kleine apparaten te koppelen aan grote rekenmachines en dat het op dezelfde wijze mogelijk is om draadloos kracht af te tappen. Dan kunt u een auto krijgen, die alleen maar een paar zeer kleine elektromotoren heeft, die praktisch niets wegen en waardoor u toch veel sneller en praktischer rijdt dan met een modern voertuig.

Om diezelfde trilling nog even van een andere kant te bezien: Men heeft ontdekt, dat sommige trillingen een zeer vreemde uitwerking hebben op het menselijk lichaam. En nu wil ik zeker niet zo ver gaan als een zekere geleerde, die beweert dat wanneer je veel voor de televisie zit, je haargroei bevorderd wordt. (Ik vind het een tamelijk duur middel tegen kaalhoofdigheid overigens vooral als je de verveling en het tijdverlies rekent dat je op de koop toe moet nemen.)

Dat men echter met dergelijke trillingen zeer veel kan doen, wat op het ogenblik haast niet mogelijk is, is wel zeker. Zo blijkt bv. dat het bloedmerg (het bloedmakend beendermerg dus) van bepaalde dieren sterk op deze trillingen reageert. Wanneer iemand last zou hebben van leukemie, dan zou het dus mogelijk zijn om door deze stralingen een hele verandering en celvorming in het beendermerg tot stand te brengen.

Met diezelfde straling zou het zeer waarschijnlijk ook mogelijk zijn om kanker te genezen, bepaalde weefsels te herzien in hun structuur en opbouw.

Met deze zelfde straling zou het over een jaar of 20, 30 waarschijnlijk ook mogelijk zijn om voor het eerst blijvende levende cellen te produceren met kunstmatige middelen. Een techniek waarvan ongetwijfeld ontzettend veel verwacht kan worden.

En dan is er nog iets leuks. Deze trillingen zijn zo hoog, dat ze op het gebied liggen waarop de geest kan werken. Dus wanneer u via deze trillingen een boodschap wilt ontvangen en u hebt ineens storing, dan hebt u evenveel kans dat het uw overgrootvader is die al sedert 60 jaar dood is, als uw gade die met een vermaan aankomt. In het begin zal dat ongetwijfeld veel verwarring veroorzaken en men zal er allerhande verklaringen voor zoeken. Maar op den duur zal men wel leren om ook een bepaald contact met de overzijde langs mechanische weg tot stand te brengen, voor zover dat nog noodzakelijk is.

Dan hebt u nog de kwestie van het atoom. Dat ze erg gemene atoombommen kunnen maken, dat weten wij op het ogenblik allemaal. Maar dat je met een atoom, dat op een beheerste manier wordt ontbonden, ook heel veel andere dingen kunt doen, ziet men wel eens over het hoofd. Nu is het rendement van een atoomcentrale tegenwoordig wel erg laag. Toch heeft men al bepaalde processen uitgevonden waarbij bv. de ontbinding van een betrekkelijk klein stuk materie door de versnelling die men er in een cyclotron aan gaf, zichzelf continueerde. (Dit is op het ogenblik nog top secret. Maar dat heeft men al tot stand gebracht.) Men kan klaarblijkelijk geleide, ten dele elektronische ten dele stralingsprocessen veroorzaken, die een zeer groot arbeidsvermogen hebben. Het zal de mogelijkheid geven om zeer kleine krachtbronnen en motoren te gebruiken. Een wel wat typisch verschijnsel misschien, maar op zichzelf toch wel aanvaardbaar.

En nu noemde ik alleen stoffelijke verschijnselen. Ja, dames, u weet dat u dan natuurlijk al uw maaltijden zult kopen. Er is geen diepvries meer; het is een stralingsprocédé. U krijgt ze in een verpakking, die u even onder uw straler legt. Koken doet u niet meer. U legt ze onder de straler, u voegt er eventueel kruiden bij en binnen een minuut dient u een compleet diner op, zo nodig van 5 gangen.

Wanneer de ene gang is opgediend, dan eet u eerst rustig. Dan zegt u: “Zetten jullie even de boel in elkaar en gooi het in de vuilbak.” Want nieuw bestek is niet nodig, dat zit erbij verpakt. En dan zet u ondertussen het nieuwe gerecht op. Voordat ze alles naar achter hebben gebracht, bent u al klaar. Erg prettig en mogelijk.

Weet u dat in principe alles wat ik nu opsom op het ogenblik mogelijk is, maar dat ‑ gezien de grote kosten, het feit dat men deze dingen nog niet beheerst of dat men te grote belangen heeft bij andere producties, om een andere reden te noemen ‑ men er voorlopig niet aan begint.

Om nu een andere kant uit te gaan: de psychologie begint langzaam maar zeker door te dringen in het innerlijk van de mens. Dat innerlijk van de mens werd oorspronkelijk beschouwd, als een reeks van seksuele repressies. Dat was echt Freud. Wanneer je geen peultjes wilde eten, dan was dat, omdat je moeder van een wilde haas was geschrokken, of iets dergelijks. Tegenwoordig heeft men echter erkend, dat naast het onderbewustzijn en de daarin voorkomende complexen er ook nog iets anders is. Men spreekt over het verborgen “ik”. En al ziet men dit nog niet altijd als de werkelijke ziel of werkelijke geest, men begint toch langzaam maar zeker te begrijpen, dat er ergens in die mens een kracht schuilt, waarop je een beroep kunt doen. En wat meer is, dat die kracht in staat is het lichaam te beheersen.

Nu gaat het op het ogenblik nog met allerhande ingewikkelde technieken. Maar de proeven, die in deze tijd worden genomen, duiden reeds aan dat het menselijk organisme, de menselijke handelwijze, de menselijke denkwijze en zelfs het waarnemingsvermogen van de mens kunnen worden beïnvloed door deze innerlijke kracht. Een clair voyance (wel te verstaan helderziendheid in ruimte, niet in tijd) blijkt dus op betrekkelijk eenvoudige wijze bij daarvoor gevoelige mensen te kunnen worden opgewekt.

Nu zal men in het begin hoogstens proberen om een stel van deze helderziende waarnemers te trainen, opdat een helderziende even datgene kan zien wat men zelf moeilijk kan waarnemen. Bijvoorbeeld of de artillerie wel goed schiet. Want daarmee begint het altijd weer.

Op den duur zal men beseffen, dat deze psychologische benadering niet kan dienen ‑ zoals men tegenwoordig maar al te graag denkt ‑ tot het weer binnen het gareel brengen van de mens in de maatschappij, want dat kun je maar in zeer beperkte mate doen.

Maar wel om die mens zijn volle capaciteiten te schenken. Dat brengt een reuze omwenteling in de opvoedkunde teweeg. En wij zullen daardoor zeer waarschijnlijk te maken krijgen o.m. met een andere methode van onderwijs.

Tegenwoordig leren de kinderen bv. al in sommige milieus (o.a. de studenten) met behulp van een bandrecorder. Later zal blijken dat het mogelijk is de kinderen of de mensen bezig te houden met bv. een gewoon filmpje. En in dat filmpje een leerelement op te nemen, waardoor bv. de vertaling van een vreemde taal onderbewust wordt ervaren, zodat men niet bewust ziet dat er een onderschrift staat, maar de vertaling daarvan a.h.w. verwerkt door associatie met de klank. Dan is het mogelijk iemand in zeer korte tijd een redelijk perfect taalgevoel bij te brengen. En dat nog door middel van vertoningen die stimulerend kunnen zijn. Een kind zal bv. heel veel kunnen leren omtrent Engels van een gewone Mickey‑Mouse film.

Ook andere leermethoden als het stimuleren van telepathische vermogens en zo, dus het meer en meer werken op de intuïtie of het innerlijk van het kind, zou een omwenteling kunnen brengen.

Wat zou u bv. denken van een fotografisch geheugen? Tegenwoordig is het een grote uitzondering, als iemand dit bezit. Toch blijkt dat het bij zeer veel mensen althans ten dele ontwikkelt, juist door benadering van hun innerlijke persoonlijkheid. Men heeft op het ogenblik de juiste techniek nog niet voor gevonden, dat geef ik toe.

Maar het feit is reeds geconstateerd. Is het dan zo vreemd te zeggen dat ‑ aangenomen dat alles verder gaat in ontwikkeling – de mens binnen betrekkelijk korte tijd de beschikking krijgt over vele zgn. geestelijke, en verstandelijke begaafdheden, wat voor uw huidige wereld ook alweer fantastisch klinkt. En dat brengt mij meteen weer op een ander chapiter.

Men is op het ogenblik bezig uit te vinden hoe een kristal in elkaar zit. Een kristal blijkt te bestaan uit een ‑ overigens nogal eenvoudig ‑ magnetisch patroon dat door middel van een aantal spoelen kan worden nagebootst. Wanneer je nu een gevormd kristal in een bepaalde oplossing ophangt en je richt er hier 3 negatieve spoelen op en daar 3 positieve spoelen, dan blijkt dat in ongeveer een tiende seconde het kristal hier verdwenen is en daar is opgebouwd. Maar alleen indien voor het kristal het juiste frequentie‑patroon (dus de wisselingen van het magnetisch vermogen) inderdaad is gebruikt. Misschien dat het niet zover komt dat u vandaag of morgen tussen een paar magneten stapt, als u hier een kaartje naar Amsterdam hebt gekocht om dan plotseling midden op de Dam te staan. Maar het zou toch wel zover kunnen komen dat men op deze wijze vele stoffen eenvoudig naar boven kan transporteren. Het “transport”, waarover men tegenwoordig in spiritistische kringen zoveel spreekt, zou mechanisch kunnen worden nagebootst. Door de mechanische nabootsing wordt het principe bekend en aanvaardbaar. Is het principe erkend en aanvaardbaar, dan is ook een teleport (een teleporteren dus) hetzij van het “ik”, hetzij van voorwerpen denkbaar. En daarmede zou bv. in de wereld veel van het vervoer kunnen wegvallen.

Nu zou een wetenschappelijke ontwikkeling, zoals ik u hier schets, dus tot men het met gewone dode materie kan doen, waarschijnlijk 60 ‘a 70 jaar vergen zonder onderbrekingen, en voor de mens zelf dus wel enkele honderden jaren. Maar de mogelijkheid bestaat.

En dan hebben we nog zo’n paar punten.

Wat zou u ervan zeggen, wanneer de mens eens leerde zijn eigen atmosfeer te beheersen?

Weer‑maken is op het ogenblik nog erg moeilijk, want je moet de beschikking hebben over een zekere hoeveelheid water­dampen dan kun je die tot neerslag dwingen, inderdaad. Je kunt wolken en bepaalde cyclonen soms verstoren. Maar verder komen ze niet.

Maar wanneer nu blijkt dat bepaalde hydro-elektrische situaties kunnen worden gebruikt om, een ontlading te veroorzaken van regen of die regen af te storten, is de mogelijkheid van een wolkenverdeling veel eenvoudiger geworden. Voeg daarbij nog eens de mogelijkheid om een reflex van licht uit de ruimte te veroorzaken, bv. door grote platen zilverfolie of aluminiumfolie, die in de ruimte worden gebracht en door een reservemotor eventueel nog gericht kunnen worden (dus vanuit een satelliet), dan heeft de mens het hele weertype in de hand. Dan kan hij dus zijn eigen aarde voor een zeer groot gedeelte regeren. Hij kan bepalen, waar het droog zal zijn en waar het regent. Hij kan bepalen wat de gemiddelde jaartemperatuur zal zijn. En al zal hij niet elke verandering van het weer helemaal kunnen bedwingen, hij zal deze wel binnen zeer nauwe perken kunnen houden.

Dat wil zeggen dat het landbouwarsenaal voor de mensheid aanmerkelijk vergroot wordt. Dat wil zeggen dat die mens precies de juiste condities voor zichzelf kan scheppen. En ‑ dat is ook belangrijk ‑ voor bepaalde levende wezens, die je niet zo prettig vindt, ook de ongunstige condities.

Deze mogelijkheden bestaan reeds binnen 50 jaar. Maar het erkennen van de werking van het elektrisch veld kan een beïnvloeding betekenen van luchtelektriciteit en tot op zekere hoogte zelfs luchtdrukverschillen bepalen, veroorzaken of egaliseren. Dat betekent dat ook de mens zal leren dit met zijn eigen gedachten te kunnen doen.

Al die mooie uitvindingen, waarover ik u heb gesproken, zijn slechts een begin. Een begin van een omwenteling waarbij de mens langs zeer ingewikkelde mechanismen ten slotte weer terugkeert tot zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen denken, zijn eigen capaciteiten. En ja, wanneer het zover is gekomen, dan lijkt het mij ook mogelijk dat ‑ wanneer de mens dus geleerd heeft zijn innerlijk zover te beheersen ‑ hij ook zal leren de materie te regeren, zoals bv. de geest dat kan doen in bv. een astraal gebied. Het scheppen en afbreken van vormen in de materie moet tenslotte ook voor de mens in de stof mogelijk worden geacht.

Fantastisch. Ik weet het, maar niet onmogelijk. Niet onmogelijk, zelfs niet als wij de mogelijkheden extrapoleren uit wat nu reeds is ontdekt, zekere proeven en al wat erbij hoort. Wat dit betreft, mag ik misschien nog iets anders aanstippen.

Het is gebleken dat je onder sommige omstandigheden het schema van een motortje kunt tekenen of van een radioapparaat of zoiets en ‑ wanneer je dat intens genoeg beschouwt ‑ het geval kunt laten functioneren. Het reageert, het werkt.

De eenvoudigste methode is deze, als je het zelf ooit wilt proberen; Teken eens een batterij en teken daaraan een spoel met gelijkstroom. Concentreer u daarop en zet er een magneetnaald naast. Als u het goed doet, dan zult u zien dat de naald zich langs de plus‑min‑lijn legt; ze legt zich parallel aan het spoeltje, dat u hebt getekend. En toch is dit ding op zichzelf helemaal niet magnetisch, er zit geen ijzer in, enz.

Wat ik vertel is alweer een proef die genomen is en nog niet verklaard kan worden. Het klinkt fantastisch, maar het is reeds in deze dagen beperkt bewijsbaar. Niet iedereen kan het, maar er zijn er die het kunnen.

Is het dan niet redelijk, vrienden, aan te nemen dat een algehele stoffelijke omwenteling in zeer korte tijd kan worden bereikt? En als wij dat aanvaardbaar achten, dan trekken wij daaruit automatisch de conclusie, dat de technische ontwikkeling van deze dagen vermoedelijk zeer snel in verfijning zal toenemen enz., maar dat zij dan tevens in feite een scholing voor de komende mens betekent, zodat die het weer zonder al die ingewikkelde apparaten zal kunnen stellen. (Vertelt u dat s.v.p. niet aan de fabrikanten, anders gaan ze proberen de zaak onnodig ingewikkeld te maken!)

Nu heb ik hier een erg futuristisch en fantastisch wereldbeeld geschilderd van wat zal komen. Maar als wij even nadenken, dan moeten wij ook toegeven dat alles wat wij hebben verteld, in deze dagen eigenlijk reeds in beginsel aanwezig is. Alles wat in deze dagen in beginsel bestaat, kan zich later ontplooien. Wat in deze dagen niet in beginsel bestaat of in beginsel teniet wordt gedaan, zal zich nooit kunnen ontplooien.

Mijn beeld is aardig en misschien voor velen van u ook attractief. Maar die attractiviteit bestaat uit het feit dat het eens werkelijkheid zou kunnen zijn. Dat wil niet zeggen, dat het eens werkelijkheid wordt. De mensen zullen zelf bepalen, of zij deze mogelijkheden inderdaad zullen realiseren; of zij inderdaad alle mogelijkheden, die zij hebben op technisch maar vooral op menselijk en humanistisch terrein, zullen verwerkelijken. Want vrienden, vergeet één ding niet: wat je in de toekomst waar wilt hebben, moet je beginnen nu waar te maken. En alles wat wij hebben opgesomd, stamt ten slotte uit het experiment. Het experiment, dat laat ons eerlijk zijn, ons nogal eens een klein beetje ellende veroorzaakt.

Natuurlijk, er zijn grote maatschappijen geweest die wat in de ontwikkeling van transistors hebben gezien. Maar voor men zover was dat men het principe wilde aanvaarden, heeft het heel lang geduurd. Bijvoorbeeld, wie denkt u dat de uitvinder is van de kleurentelevisie? Weet u het niet? Dat was mijnheer Nipkow, de man die ook de eerste televisie uitvond. Maar om bepaalde redenen wilde men dat niet en daarom is de zaak anders gegaan! Men vindt bepaalde dingen eenvoudig niet aanvaardbaar. Men meent dat het te grote omwentelingen brengt of dat het te grote beleggingen zal vergen; of men denkt dat men in conflict zal komen met. … en noem dan maar enige belangengroepen op… en dan is het van de baan. Elk experiment dat wordt genomen is in feite een experiment dat tegen de geldende belangen ingaat. Vergeet dat niet! Elk experiment, elke werkelijke vernieuwing, komt voort uit een trotsering van de bestaande condities en meningen. Dat is altijd al zo geweest en in deze tijd zal dit nog meer dan voorheen gelden.

Deze dagen zijn de dagen van het experiment, vrienden. En dat experiment kan niet alleen worden volvoerd op grond van een zuiver zakelijk standpunt, Want de mensen, die zakelijk denken in deze dingen, die logisch proberen te denken op stoffelijke basis, lopen vast, omdat zij moeten optornen tegen een wereld, die zij menen niet te kunnen overwinnen. De menselijke logica loopt vast. En de wetenschap dienen omwille van de wetenschap, ach dat wordt steeds minder. Vroeger genas een dokter in de eerste plaats om te genezen. Tegenwoordig is het zo dat wanneer u niet vlug betaalt, hij u misschien nog een deurwaarder op uw dak zal sturen ook. Ik overdrijf misschien, maar het tekent mijn mening. Vroeger was het zo dat iemand als ambtenaar zich de dienaar voelde van de gemeenschap. Tegenwoordig menen ze dat de gemeenschap er alleen maar is om de ambtenaar van zijn salaris te voorzien. Overdreven, natuurlijk; en het is niet altijd zo. Maar de mentaliteit, die hieruit in steeds sterkere mate blijkt, is wel degelijk regel. Wat zou u zeggen van het volgende waar gebeurde. Een jongeman, 18 jaar oud, gaat werken. Zijn ouders vragen hem een derde van zijn inkomentje, dat nog heus zo hoog niet is, af te geven als vergoeding voor kost en inwoning. Waarop het jongmens opmerkt: “Zijn jullie nu helemaal belazerd! Jullie hebben toch de plicht mij tot mijn 21ste jaar te onderhouden.” Woordelijk. Een mentaliteit, vrienden, een mentaliteit die probeert al het bestaande uit te buiten voor zichzelf, maar die het experiment niet durft wagen.

Gelukkig, dat er enkelen zijn, die het experiment toch wagen. Gelukkig, dat er mensen zijn, die ‑ al moeten ze misschien 10, 20 ‑jaren worstelen, voordat ze hun kleine uitvinding tenslotte gerealiseerd zien ‑ durven doorgaan met een vernieuwing. Gelukkig dat er ‑ ondanks alle strijd daarover ‑ mensen zijn, die in ieder geval de moeite nog willen nemen, te proberen een nieuw soort motor te ontwikkelen; zelfs wanneer het kapitaal tracht dat te vertragen. Gelukkig dat er mensen zijn, die ook in hun eigen leven, in hun eigen geestelijk leven bereid zijn tot het experiment, het afwijken van het algemeen geldende. Omdat zij ‑ na lange overdenking, en na lang in zichzelf te hebben gezocht ‑ tot de conclusie zijn gekomen, dat dit de juiste weg is om een vernieuwing te bereiken.

Ik denk niet, dat al die experimenten zullen slagen. Maar al wat ik u heb gezegd en afgeschilderd en veel meer dan dit, ook op geestelijk terrein, is afhankelijk van het zoeken naar een werkelijke vernieuwing, van de moed van de mens van heden om te experimenteren; om tegen de gangbare mening in te gaan; om desnoods het risico te nemen dat men hem voor een communist houdt, indien hij meent, dat hij bepaalde dingen, die daar geschieden, goed moet achten. Die desnoods moet aannemen dat men hem een dwaas, een idioot of een krankzinnige noemt, indien hij meent dat wat in hem leeft waar is.

De moed om voor jezelf waar te zijn, het experiment te wagen a.h.w. zal bepalen wat er in de toekomst wordt verwerkelijkt. En dat experiment mag nooit een voortzetting zijn van het oude alleen. Een experiment kan uit het oude voortkomen, maar het moet altijd een nieuwe waarde introduceren. Een nieuwe beleving, een nieuwe mogelijkheid, een nieuw gebeuren.

Op geestelijk terrein, op stoffelijk terrein, technisch en anderszins is het experiment in deze dagen zo belangrijk, dat ik niets belangrijkers kan bedenken. En daarom wil ik op het einde van dit korte betoogje er nog even de nadruk op leggen dat Aquarius natuurlijk vernieuwing brengt, maar dat het de mens is die met zijn zoeken en zijn experimenteren zelf bepaalt, wat van de vernieuwing in korte tijd werkelijkheid wordt. Dat het de mens is, die in zekere mate beslist over eigen ondergang of vooruitgang, geestelijk en stoffelijk.

Ik wil er graag op wijzen, vrienden, dat in feite ook u het in eigen hand hebt, of u een vernieuwing ondergaat, of u die nieuwe komende krachten enz. in uzelf ervaart als iets goeds, of dat u in onbegrip en vasthoudendheid aan het oude ten onder gaat. Het is uw keuze, wat morgen werkelijk zal worden. Het is uw daad die de geschiedenis van morgen bepaalt. Het is uw inzicht in uw eigen wezen en mogelijkheden dat zal uitmaken of uw leven belangrijk was, of u als mens en als geest bijdraagt tot de vernieuwing of als een dood gewicht of zelfs een tegenstander uzelf in bittere geestelijke strijd zo dadelijk zult vernietigen om te erkennen: “Al wat ik gedaan heb op aarde was niets” en terug te keren om met veel moeite te herstellen datgene wat en waar u hebt gefaald. Het is uw eigen zaak.

De wereld brengt veel technische vernieuwing op allerhande terrein, maar het zijn de mensen die ertoe bijdragen dat ze tot stand komen.

En daarom, vrienden, zou ik ook u willen vragen: Wat is er voor u mogelijk als vernieuwing, als experiment, innerlijk en uiterlijk?

Hoe kunt u volgens uw innerlijk voelen, uw weten en uw erkennen, een nieuw element brengen in uw eigen leven en daardoor ook in de wereld? Het lijkt onbelangrijk, maar het kan misschien beslissend zijn voor heel veel dingen, die groter zijn dan al de vernieuwingen, die ik hier heb opgesomd.

Harmonie.

Harmonie: het samenklinken van klanken en van zielen, met elkaar versmolten.

Harmonie: de goddelijke Kracht weerkaatst en teruggezonden als een zonnestraal in de spiegel, kerend licht tot licht, geest en mens.

Plicht erkend, gewend tot uiterlijkheden en toch weer geworden tot diep in het heden “ik” begraven, zich laven aan een onbekende kracht.

Harmonie: het in jezelf beseffen van eenheid, ongekend, waarin je door het verheffen van het innerlijk jezelf niet bent en toch jezelf kent opnieuw. Jezelf voelt gedragen en toch gelijk weer durft te wagen de voet te zetten op een pad, dat je nimmer durfde betreden.

Harmonie: het heden zonder einde; het nu, waarin God spreekt en toch het “ik” niet breekt onder het geweld van Zijn stem.

Harmonie: het einde van verwijten; het einde van de nutteloze strijd, waarin het “ik” zich oplegt als wet aan wereld en aan werkelijkheid. Beseffen van het ware bestaan en zonder je daartegen te verzetten, opgaan in de hoogste kracht. De hoogste macht doen weerklinken en weerkaatsen in jezelf, totdat ze uit je spat als vonkend vuur. Voor allen zijn een licht. Dat is de harmonie.

In ons verricht een grote kracht haar werk. En wie haar wel beseft, hij wordt tot klank in een melodie, waarmee de schepping zingt het lied dat is het eerste woord, dat is de laatste klank, het wezen van de Schepper ‑ een lied van lof en dank en ‘s Heren naam tezaam.

Dat is de harmonie, die in het “ik” ontstaat, wanneer ‘t weet samen te gaan met al wat groot is, al wat leeft en zich aan Al vrijwillig geeft, opdat het Al in ‘t “ik” zal spreken.

Ik hoop dat ik daarmee in mijn improvisatie over harmonie iets heb kunnen toelichten van wat het is. Ware harmonie is niets anders dan een eenheid, waardoor je jezelf zijnde gelijktijdig bent meer dan jezelf. Een vermogen waardoor hoogste kracht en eigen wezen tot eenheid worden en het “ik” zijn wil terzijde legt om het hoogste zich te doen uiten.

Harmonie is de weerkaatsing van de oneindigheid, waardoor de mens in waarheid is geschapen naar Gods beeld en aangezicht.

image_pdf