Krachten uit de ruimte

image_pdf

15 januari 1981

Dit heeft niets te maken met ruimtevaart. Laten we dat even vaststellen. Het is een poging om  in een resumé duidelijk te maken welke krachten er op de aarde kunnen inwerken en als we tijd overhouden welke krachten er in deze periode op aarde inwerken. Om te beginnen moet u zich voorstellen dat u zich met deze zon bevindt in een parabolische baan ergens in een arm, een uitstulpsel, van het Melkwegstelsel. Dat betekent dat er vlak bij betrekkelijk weinig sterren zijn. Die sterren hebben echter daardoor ook wat meer invloed op uw eigen zon en indirect dus ook op de planeten die om die zon cirkelen. Het Melkwegstelsel zelf heeft een enorme dichtheid. Er zijn heel veel zeer grote sterren die in verhouding tot wat wij weten onnoemelijk dicht bij elkaar staan. Afstanden van een lichtjaar komen daar tussen reuzensterren regelmatig voor. We vinden zelfs hier en daar nog wervelende gloeiende gaswolken die soms explosief reageren.

Dat geheel bestaat krachtens drie invloeden: De eerste is een eigen zwaartekrachtveld dat voor de hele Melkwegnevel geldt.

De tweede is een soort magnetisch veld dat eveneens de Melkweg in verschillende dichtheden doorkruist en omgeeft.

De derde is een voortdurende radiatie van sterk verschillende intensiteit die door het Melkwegstelsel raast en daarbij soms ook ledige ruimten overbrugt en in een der armen van het Melkwegstelsel, zoals die daarin u leeft, terecht komen.

Het zijn deze drie factoren samen die zuiver stoffelijk de verhoudingen in de ruimte bepalen. Wanneer men leeft, zoals u, op een planeet bij een zon, dan zal het duidelijk zijn dat elke verandering in een van die verhoudingen, hoe gering ook in intensiteit, tevens het gedrag van uw zon zal beïnvloeden. Wat straling betreft zitten we gelukkig met een verschijnsel van vertraging. Dat betekent dat een explosie in de kern van het Melkwegstelsel waarschijnlijk pas na ongeveer 40.000 á 50.000 jaar invloed kan uitoefenen op dit deel van de Melkweg waarin de zon rondzweeft. Is het een magnetische storing, dan weten we niet altijd wat de periodiciteit zal zijn van het begin van de verstoring totdat ze ook u en uw zon bereikt. Dat ligt aan het volgende: Er is een permanent veld. In dit permanente veld komen nu variaties voor.

Normalerwijze denkt men aan een spreidingsveld zoals dat rond een radioantenne kan ontstaan, dus steeds opeenvolgende golven die elkaar verdringen. Nu is het mogelijk dat een nieuw verschijnsel een zodanig andere fluctuatie, een sterkte vertoont dat het van krachtlijn tot krachtlijn springt. Deze springende invloeden kunnen binnen enkele jaren zelfs vanuit de kern van het Melkwegstelsel de zon bereiken, maar het is ook mogelijk dat ze daar honderdduizend jaren over doen. Daar zit dus een veel grotere variant in.

De zwaartekracht verandert langzaam. Dat is weer te begrijpen. De Melkweg is begonnen met een zg. steile rotatie. Dat wil zeggen, we te maken hadden met een in de hoogte getrokken spil van wervelende gassen. Maar naarmate daar meer vaste materie in kwam en die naar de buitenkant werd gestuwd, werd de zaak platgedrukt. U heeft misschien wel zo’n proef gezien waarbij er een paar gewichtjes zijn en een paar veren. Men brengt het hele geval in rotatie en dan blijkt, dat hoe feller de zaak roteert hoe platter de zaak wordt. Dat gebeurt met het Melkwegstelsel ook. Dat betekent, dat de omloopsnelheid van de uiterste delen van het Melkweg stelsel niet gelijk is. Er is in feite sprake van een voortdurende versnelling. Door die versnelling kunnen ook weer allerlei effecten ontstaan. En dan hebben we hier de eerste factoren die van invloed zijn. Verder hebben wij dan natuurlijk te maken met sterren. Een ster heeft haar eigen emissie. Als u de zon ziet, dan weet u dat die zon een uitstraling heeft, dat ze uitbarstingen vertoont, dat ze onder omstandigheden nova kan worden of tijdelijk haar straling aanmerkelijk, bekort en misschien zelfs terugvalt tot een dwerg zonder enige uitstraling.

Indien dat gebeurt, dan veranderen vele stralingsverhoudingen. Dat veranderen betekent ook, dat de straling van de zon en daarmee haar hele invloedssfeer (die gaat tot de buitenste planeten en nog iets verder) straling gaat invangen van andere intensiteit. Ook dit betekent dat er veranderingen optreden in het zonnestelsel. Om dit enigszins te kunnen nagaan is men gewend zich te oriënteren op de hemel.

In een bepaalde vorm van astrologie houdt men rekening met de invloed van vaste sterren.

Gewoonlijk zegt men dat er 12 soms 17 zijn die voor het geheel van de activiteiten binnen het zonnestelsel van groot belang zijn. Nu is dat natuurlijk niet helemaal juist. Zo zegt men. Algol is een kwade ster. Wanneer die invloed heeft, dan gaat het slecht op aarde. Vergeet het maar. Algol is een ster als elke andere ster. Maar er is wel iets anders: Als wij met die vaste sterren rekening houden, dan hebben we ook een soort oriëntatie voor onze situatie in de ruimte. Dat betekent, dat wij daarmee onder meer kunnen gadeslaan in hoeverre stralingen uit de kosmos ons eerst en direct bereiken of alleen secundair : d.w.z. via de zon en dus eigenlijk al verwerkt. Dat kan van groot belang zijn als we willen nagaan welke uren, welke minuten kritiek kunnen zijn. Voor precisieastrologie gebruikt men dergelijke vaste maatstaven. Nu zit u waarschijnlijk te denken. Veranderen die vaste sterren dan van plaats. Dat is ook weer niet helemaal juist. Als u naar de sterrenhemel kijkt, dan ziet u dat die sterren een progressie hebben. Aan de rand verdwijnen er voortdurend sterren en aan de andere kant komen er sterren op. Het is dus niet altijd precies dezelfde hemel die u ziet. Vooral aan de horizon is er een voortdurende verandering van sterren die zichtbaar zijn en ook nog van de relatie waarin ze t.o.v. andere sterren zichtbaar worden. Kijk, dat is nu datgene waarmee men dan rekent.

Hier heb ik wat technisch een paar dingen uiteengezet. Nu ja, technisch…..Wij moeten er altijd rekening mee houden dat we geen van allen specialisten zijn op dit terrein. Als ik daar nu zo mee bezig ben, dan zeg ik eigenlijk: Krachten die in de ruimte ontstaan vinden hun weerslag in de zon en direct of indirect ook op aarde. Dat is nu het is punt waar onze geschiedenis vandaag om gaat. Stel nu eens, dat er een z.g. positieve kracht, een zonneactiviteit vergrotende kracht optreedt, die uit het centrum van het Melkwegstelsel komt. Laten we aannemen dat het een partikelstroom is en als zodanig dus een golfsysteem. Dan kunnen we zeggen: Als dat bij ons komt, dan is ze niet zo sterk meer als in het begin. Maar als dat gebeurt, zal daardoor iets veranderen in de zonneatmosfeer. De zonneatmosfeer begint dan op haar beurt actiever te worden. Dat impliceert weer dat we grotere uitbarstingen in de zonneatmosfeer krijgen, dat de harde straling (gammastraling) toeneemt en dat in die delen van de ruimte een partikelstorm op gang komt die ook de aarde met haar eigen atmosfeer bereikt. Wanneer dat gebeurt, dan verandert de lading in de buitenste lagen van de aardatmosfeer. U ziet het, het is een ingewikkeld proces. Daardoor zal de straling op aarde wel niet direct met grote intensiteit bereiken, maar er ontstaat b.v. een verhoogde ionisatielaag.

Het kan zijn dat bepaalde gassen (vooral edelgassen als argon, helium, e.d.) geactiveerd worden. Wanneer ze worden geactiveerd, dan vormen ze tijdelijk een samenhangende laag die van alles reflecteert. Niet alleen radiogolven, lichtgolven of iets anders. Neen, het kan heel goed zijn dat daarbij ook invloeden zoals b.v. gedachtegolven versterkt worden teruggekaatst.

Nu weet u: wanneer de weeromstandigheden zeer eigenaardig zijn, dan is het heel goed mogelijk dat u op uw radio ineens Japan hoort. U hoort de stations aan de andere kant van de aarde die u normaal niet hoort. Dat is een weerkaatsing. Stel nu, dat het voor gedachten ook geldt. Er zijn overal op de wereld groepen mensen met een gemeenschappelijke concentratie, een denken waar men normaal eigenlijk weinig van merkt. U blijft rustig op uw eigen gangetje doorsukkelen terwijl de Sahel verhongert. Nederland denkt dan in termen van gironummers.

Maar stel nu dat plotseling die angst, dat tekort wordt uitgestraald en dat het Nederland bereikt. Dan worden de mensen onbewust door een behoefte bevangen om meer te eten en te drinken. Dat wil zeggen, dat dus de emotionaliteit, de onzekerheid toeneemt. En als je onzeker bent, wat ben je dan ook? Agressief. Dus zal daardoor ook een bepaalde vorm van agressie plotseling toenemen. Zo heeft die straling van heel veraf dus eigenlijk ervoor gezorgd dat u ruzie krijgt met de buurman waarmee u anders zo goed kunt opschieten.

Ik heb nog niet eens gesproken over alle evenwichtsverschuivingen die plaatsvinden in het zonnestelsel door de verschuiving van de banen van de verschillende planeten. Ik heb nog niet eens gesproken over de eigen kwaliteiten (zelfs persoonlijkheid) die planeten en zich bezitten.

Ik ben nu alleen nog maar bezig te zeggen dat er in de ruimte gebeurtenissen plaatsvinden die invloed kunnen hebben op de aarde. Stel nu, dat de aarde niet direct wordt beïnvloed door dezelfde golven waarover ik het zo-even heb gehad, dan zal het de zon zijn die eerst reageert. Dat betekent dat de afscherming groter wordt, de refractie van gedachtegolven wordt groter.

Maar het betekent ook dat de onevenwichtigheid, die bij een direct treffen optreedt, weer minder zal zijn. Dit is natuurlijk een tamelijk beperkte conclusie. Ik kan het niet bewijzen.

Neemt u het voorlopig maar even aan, al is het alleen maar als werkhypothese.

Dan hebben we gesteld. Alles wat er in de ruimte gebeurt, kan op aarde zijn weerslag vinden. En wel gelijktijdig met het gebeuren of veel later nadat het gebeuren is voltooid. We moeten dan toegeven dat het leven op aarde wordt geboetseerd door krachten uit de ruimte. O, niet dat ons wordt verteld wat we precies moeten zijn. Helemaal niet. Maar het is wel een zodanige situatie dat steeds weer bepaalde delen van onze persoonlijkheid worden aangesproken, bepaalde instincten bijzonder worden opgejaagd, terwijl andere functies die voor ons normaal zijn misschien tijdelijk worden gedempt en afgeremd. Dan wordt het gedrag op aarde dus bepaald door invloeden uit de ruimte. Er zijn overigens, dat wil ik hier terloops bij vermelden, ook nog geestelijke invloeden. Die zijn van niet-stoffelijke aard en ze hangen samen met bepaalde geestelijke centra. Er zijn in het geheel van de bekende kosmos 63 centra die elk op  zich ook weer een bijzondere uitstraling en een bijzondere activiteit hebben. Die zullen we nu even buiten beschouwing laten anders zitten we helemaal op een terrein waar je eigenlijk alleen maar kunt geloven en niet meer kunt denken. Ik vind geloof uitstekend, als het het resultaat is van denken. Maar als je begint te geloven zonder na te denken, dan geloof ik dat je verkeerd denkt. Dit alleen volledigheidshalve er even bij. Laten we eens kijken wat er verder kan gebeuren.

Wanneer alle planeten op één lijn staan, iets wat binnenkort weer gaat gebeuren en eigenlijk al een beetje het geval is, dan krijgen we een heel eigenaardig verschijnsel. Alle krachten  trekken namelijk aan één kant. Denk eens aan zo’n gebedsmolen in Tibet. Daar zit één balletje aan. Als je dat nu in beweging brengt, dan draait de molen en wordt de draaiing beïnvloed. Als je daar meer gewichten aanhangt, dan duurt het langer voordat de draaiing ophoudt. Je hebt dan minder kracht nodig als de zaak eenmaal draait, om ze in beweging te houden. Wanneer al die planeten tijdelijk op één lijn staan, dan betekent het dat er op de zon bijzonder veel werking wordt uitgeoefend. Het is een soort middelpuntvliedende kracht. Dit betekent, dat de zonneatmosfeer dus naar één kant uitstulpt. Aan de andere kant vinden er explosies plaats, dus niet aan de kant waar de planeten zijn. Daar is de atmosfeer minder en dat betekent weer dat er minder demping is voor de omzettingsuitbarstingen die eigen zijn aan elke zon. Het is namelijk een wisselwerking waardoor bepaalde stoffen (o.a. waterstof) die onder zeer hoge druk vast aanwezig zijn zich bij een zeer hoge temperatuur plotseling ontladen tot gas. Er komt enorm veel warmte vrij, maar dit gebeurt niet gelijkmatig. Wat krijgen we dan? Extra veel zonnevlekken. Aangezien de zon roteert, komen die stormen dan later in de verdichte atmosfeer terecht en krijgen we te maken met allerlei vreemde stralingseffecten. We zouden dan moeten concluderen:

In de eerste plaats. Wanneer een dergelijke situatie optreedt, is de zon tijdelijk minder stabiel (normaal is ze toch ook niet al te stabiel), het is een instabiele geest.

In de tweede plaats: De uitstralingen van de zon beschikken over andere samenstellingen en kwaliteiten dan normaal. Op welke wijze zullen we dat constateren? Over het algemeen door het optreden van wat men noemt stralingsstormen en magnetische stormen die binnen het zonnestelsel verlopen.

Als die bij planeten terecht komen, dan is het ook duidelijk dat die er het dichtst bij staat de volle laag krijgt in dit geval. Dat zou dus Mercurius zijn. Alle volgende planeten krijgen dus ook iets van die inwerking te slikken. De aarde nemen we dan als het middelpunt van al die werkingen. Wat ook maar een stelling is. Wat gebeurt er dan? Dan zien we, om het even astrologisch te zeggen, de inwerking van Mercurius en Venus op een bepaalde horoscoop intensiteit vervijf- tot vertienvoudigen. Pas daarna – meestal enige tijd nadat de top is opgetreden – laten ook de buitenplaneten (Mars, Jupiter etc.) hun invloed versterkt gelden.

Dat houdt echter wel in dat de verstoringen, die men normalerwijze in een geboortehoroscoop ziet, geïntensifieerd worden. Wat hebben we nu aan een geboortehoroscoop? In een geboortehoroscoop kun je lezen dat iemand b.v. zwakke benen, lange tenen (figuurlijk), onvolledige ademhalingswegen heeft of dat iemand een grote bek heeft. Niet dat het organisch is, maar desalniettemin. Dan zullen die dingen bijzonder sterk op de voorgrond treden. Laten we aannemen, dat u volgens de horoscoop bijzonder kwetsbaar bent op uw scheenbeen.

 Wanneer nu deze invloed optreedt, dan moet u er rekening mee houden dat u uw schenen stoot of een been breekt in de periode van de grootste intensiteit, terwijl u anders altijd met een zere plek ervan af was gekomen. Het wordt dus erger.

Als dat nu geldt voor uw organen, dan geldt dat natuurlijk ook voor uw normale karakterkwaliteiten. Iemand is normaal een beetje ongeduldig. Goed, dat wordt beheerst. Hij past zich aan in een gemeenschap. Maar nu wordt die kwaliteit met een factor vijf tot tien versterkt. Dan heb je plotseling geen geduld meer met je medemensen. Je hebt geen begrip meer voor een ander. De intensiteit waarmee je denken reageert wijkt zo sterk van de norm af dat daaruit onvermijdelijke conflicten voortkomen. Als dat nu meneer Jansen is die met een handeltje op de markt staat, dan schopt hij misschien de groenteboer die drie kramen ver staat zijn boeltje omver. Maar als dat nu een belangrijk staatshoofd is, dan verliest hij gewoon zijn kop en is het oorlog! Het klinkt gek als je dat zo zegt, maar zo is het toch. Dan ontstaan er dus allerlei situaties die wel normaal lijken, maar die in feite door overdrijving tot stand komen. Laten we verder kijken wat er gebeurt. Die planeten gaan wel verder uit elkaar, maar hun banen zijn niet gelijk en hun omlooptijden zijn niet gelijk. Dat wil zeggen, dat die planeten nog steeds aan één kant blijven, maar nu waaiervormig. Als we nu willen zien hoe dat gaat, dan zeggen we: Als ze op één lijn liggen dan verplaatst het brandpunt, dat bij de kern van de zon ligt, zich steeds verder naar buiten toe. Het ligt dan in de zonneatmosfeer, zelfs iets daar voor.

Wat kunnen wij bij de zon verwachten? Natuurlijk, weer grote uitschieters in de corona, vooral daar waar deze invloeden hun brandpunt vinden. Maar we zien ook een afwijking van de normale diffusie van straling. Normaal straalt de zon als lampje naar alle kanten even ver uit.

Nu gaat ze plotseling werken als een kopspiegellamp, d.w.z. een deel van de straling wordt nog eens teruggebracht en op hetzelfde punt gericht. Daardoor zouden er dan klimatologische veranderingen kunnen optreden en zou de aarde aanmerkelijk actiever kunnen gaan optreden dan normaal. Dan is de situatie, het gedrag van de aarde en daarmee ook een deel van het welzijn van de mensen wordt mede bepaald door krachten van buiten. Ik heb nu geprobeerd duidelijk te maken dat je op zuiver stoffelijke basis toch al krachten die uit de ruimte inwerken kunt postuleren. In dit tweede gedeelte moet ik iets verdergaan dan dat en kom ik toch weer terecht bij de wijze waarop wij dat zelf proberen te omschrijven.

Wij hebben namelijk de kleuren ingedeeld in 7 factoren. We gebruiken daar niet teveel kleuren  voor. Wij gebruiken dan als kleuraanduiding: Rood: positief – helder en negatief, bijna roodbruin Blauw: stralend hemelsblauw, en negatief, donkerblauw dat soms tegen indigo aanloopt. positief – helder geel en negatief.: vuilgeel, taankleurig praktisch. Als 7e factor het alomvattende witte licht.

Door op deze manier de inwerkingen in te delen is het voor ons mogelijk om de kwaliteiten daarvan ongeveer weer te geven. En aangezien er nog altijd mensen zijn die niet precies weten wat wij daarmee bedoelen, zal ik trachten ook dat nog even kort te schetsen. Positief of helder rood is een kracht die levenslust, activiteit vooral op stoffelijke basis vergroot. Negatief of bruinrood betekent hetzelfde maar nu gericht tegen een ander. Een vergelijking: in het ene geval moed, in het andere geval sadisme. Positief of hemelsblauw is wijsheid, weten, innerlijke rust. Negatief of indigoblauw is daarentegen eerder de kleur van intrige, van sluwheid.

Positief of helder geel is levenskracht. Negatief of tanig geel betekent een uitputtingsslag. Een mens is opgezweept en kan niet voldoende snel de energie vervangen. Voor het witte licht is er maar een factor. Het witte licht is een verheldering, alles wordt kenbaar.

Door deze omschrijvingen weet u ongeveer wat ik bedoel als ik zo dadelijk een bepaalde kleur aanstip. In het lopende jaar zijn er nogal wat witinvloeden. Dat houdt in, dat er heel veel dat verborgen was of waaraan men voorbij is gegaan duidelijk of zichtbaar wordt gemaakt.

Aangezien elke mens het onbekende op zijn manier tegemoet pleegt te treden, zal er nogal wat verdeeldheid zijn onder de mensen. wanneer die perioden bijzonder scherp en langdurig zijn, dan is het niet alleen belangrijk dat de mensen in zo’n periode heel veel dingen te zien krijgen of heel veel zaken ineens opgelost of gemanifesteerd worden, maar dan is ook de reactie daarop erg belangrijk. Wanneer er wit licht is en er volgt daarop een periode van bruinrood, dan houdt dat in dat men de kennis zal gebruiken om elkaar het leven onmogelijk te maken. De bekend geworden feiten en stellingen voeren overal tot geweldplegingen. Er kunnen revoluties uitbreken, maar even goed zullen afpersingen openbaar worden gemaakt. Is het het lichte of heldere rood, dan gaan ze de zaak misschien uitvechten.

Komt er helder geel na de wit periode, dan hebben de mensen energie. Ze zijn daardoor positief ingesteld. Zij zullen proberen de problemen die ze ontdekt hebben op te lossen. Is er een tanig geel, dan kunt u er zeker van zijn dat lusteloosheid overheerst, maar dat er plotseling opvlammende omstandigheden zijn. Is er een helder blauw, dan gaan de mensen eens kijken: wat kunnen wij ermee doen. Is er indigoblauw, dan probeert men daar op de een of andere manier voordeel uit te trekken. We krijgen dan een touwtrekkerij zonder einde.

In wat voor een tijd zitten we op het ogenblik (15 jan. ’81)? Nu zitten we in een wit periode aflopend naar rood die niet helemaal vaal is, maar die toch ook niet alle helderheid heeft. Er zullen dus veel erkenningen uit de voorgaande periode en nauwkeurig omschreven situaties wel gepreciseerd worden in deze tijd, maar de zelfzucht van de mensen speelt daar toch wel een rol in. Er zal geen sprake zijn van een uitgesproken sadisme, men zal elkaar niet willen pijnigen zonder meer, maar men in heel graag bereid een ander met pijn te laten betalen voor eigen voordeel. Als wij deze rood periode hebben gehad, dan krijgen wij en dat is misschien wel prettig een blauwperiode die tamelijk helder is. In dat heldere blauw mogen we verwachten dat de mensen gaan verwerken wat ze hebben beleefd en hun eerste reacties a.h.w. gaan herzien in een meer begrijpelijk kader. Aangezien door het samenvallen van de straling er bovendien nog een purper licht ontstaat (althans voor een periode van ongeveer 4 á 5 dagen) kunnen we ook zeggen dat bepaalde mensen bijzondere en mystieke belevingen zullen hebben, dat mystiek, maar ook negatief mystiek, hier en daar een rol zal spelen.

Hebben wij dat gehad, dan gaan we weer naar een witlicht periode toe die betrekkelijk lang is. In die witlicht periode treedt een periode van vuilblauw licht op. Het witte licht blijft wel voortduren. Dat zou erop wijzen dat nu allerlei intriges plotseling kenbaar worden, maar dat men toch probeert om ze uit te voeren. Het zou een situatie kunnen scheppen van verhoogde internationale spanningen en gelijktijdig, als we kijken naar Nederland en naar de economie van het westen, een aantal egoïstische manipulaties die moeten mislukken omdat iedereen ze begrijpt. Dat zou kunnen leiden tot het vallen van nogal wat hoofden. Ik denk aan staatshoofden, aftreden de ministers, bankpresidenten, plotselinge faillissementen. Die periode duurt niet zo erg lang: een paar dagen in februari. Dan zult u heel veel van die zaken achter elkaar te horen krijgen. Meestal pas enkele dagen daarna, want niemand is er natuurlijk op gebrand om u onaangenaam nieuws aan de neus te hangen, vooral niet nu men zich voorbereid op nieuwe verkiezingen.

Kijken we nu naar de rest van het jaar, dan zijn er enkele perioden die mij heel sterk opvallen. Een daarvan ligt omstreeks juli. In de juli-periode hebben we wit licht en we hebben geel licht. Dat zou op zichzelf positief zijn, indien we daar niet een heel vuil rood bij krijgen. De kans is groot dat er gewelddadigheden uitbreken. Een beperkte oorlogsvoering hier en daar lijkt mij onvermijdelijk. Ik vermoed dat dit zal zijn in het zuiden van Azië of in het noorden van Afrika.

Als we half september voorbij zijn, dan hebben we een heel goede roodinvloed die heel helder is.  Maar gelijktijdig is er een heel troebele blauwinvloed die gedeeltelijk zelfs daarmee samenvalt. Dan moeten we op grond daarvan concluderen dat in deze periode de mensen met eerlijkheid en moed te werk zullen gaan, maar dat misleiding en pogingen tot misleiding zeer sterk zullen zijn, want in oktober hebben we wit licht, gepaard gaande wederom met helderrood licht en dat zou een oplossing kunnen betekenen voor problemen die in september zijn ontstaan. Dan het einde van het jaar hebben we deze keer een witinvloed die de kerstdagen overlapt, dat gaat zelfs tot 29 december. Voorafgaand hebben we – en dat is ook wel mooi – een helder blauwe invloed. We mogen zeggen, dat omstreeks kerstmis (dat begint waarschijnlijk al vóór Sinterklaas) de mens in bezinning en erkenning komt tot een verandering van zijn inzichten en waarderingen. Daardoor ervaart hij veel zuiverder en helderder allerlei dingen waar hij normaal aan voorbij loopt. Dit is gewoon een weergave van de manier waarop men analyseert.

De door mij opgegeven perioden zijn overigens juist. Maar als ik daarmee bezig bent, dan heb ik nog geen rekening gehouden met alle geestelijke invloeden. Ik heb hel nu alleen gedaan op grond van de stoffelijke beïnvloedingen. Een geestelijke invloed is sterker variabel dan de stoffelijke. Een stoffelijke invloed is afhankelijk van ruimtelijke verhoudingen, van de daarin bestaande mogelijkheden. De geestelijke invloed is eigenlijk afhankelijk van een gemeenschappelijk denken van krachtige persoonlijkheden. Het is maar een vergelijkende term. Als deze persoonlijkheden hun denken wijzigen, dan kan op zeer korte termijn een andere impuls worden uitgezonden. Aangezien die impulsen praktisch tijdloos zijn, kunnen we zeggen: Wanneer zelfs in het centrum van het Melkwegstelsel (laten we aannemen dat er geestelijk zo’n afstand bestaat) een aantal van die denkers een nieuw beeld vormen en dat uitzenden, dan ervaart de aarde al een dag later de invloed daarvan. Dan moet u zich realiseren dat, als op zo korte termijn de invloed van de geestelijke wereld en de geestelijke uitstraling u kunnen bereiken, ook datgene wat er op aarde gebeurt voor degenen die zich daarvoor interesseren althans in een gelijke snelheid afleesbaar is. Dan is het duidelijk dat de geestelijke uitstralingen, juist wanneer er zeer sterke stoffelijke afwijkingen als omschreven optreden, bijna direct kunnen ingrijpen. Daardoor kunnen ze de gevoelswereld van de mens tot op zekere hoogte beïnvloeden en zeker door een sterke beïnvloeding van het gemeenschappelijk bewustzijn de onderbewuste reacties van de mens aanmerkelijk afremmen of verscherpen. Hier hebben we dan te maken met invloeden die uit een andere dimensie komen en niet alleen maar uit de ruimte of uit de wereld van de geest.

De geest is in staat om onder omstandigheden een stoffelijke invloed zodanig te richten dat zelfs een negatieve werking positieve resultaten geeft in de daarop volgende periode. Maar de geest is niet in staat om de invloed zelf van negatief tot positief of omgekeerd om te vormen.

Zij kan alleen de gevolgen daarvan sterk influenceren. Dan heeft u dus te maken met een  wereld waarin zelfs uw denken niet onaangetast, blijft. U heeft misschien gedacht: nu ja, stoffelijke invloeden en astrologie dat geloof ik nu wel. In de krant stond dat ik in de loterij moest spelen en ik heb alweer een niet. Nu zeg ik: De feitelijke situatie waar u zich bevindt, bepaalt niet alleen uw reacties. Invloeden van buitenaf kunnen op die reacties direct inwerken.

Ze kunnen daardoor datgene wat u wel of niet weet, wel of niet bent zeker beïnvloeden, maar alleen binnen de beperkingen van de bestaande stoffelijke verhoudingen en beïnvloedingen.

Nu mag ik langzamerhand de inleiding wel gaan afsluiten. Ik kan begrijpen, dat velen van u nu denken. kunt u niet even gauw een prognose geven en misschien zeggen welke invloeden voor mij de meest belangrijke zijn. Dat kan ik niet. Als ik dat zou willen doen, dan zou ik ieder van u afzonderlijk moeten analyseren en aflezen. Daarvoor heb ik de tijd niet en bovendien doet u toch waar u zin in heeft. Dus wat zou het nut daarvan zijn. Het is goed als u beseft dat alles, ook uw stemmingen, zelfs een deel van uw innerlijk leven kan worden bepaald van buitenaf.

Nu zijn invloeden uit de ruimte die wel degelijk de mogelijkheden die voor u stoffelijk bestaan vergroten of beperken. Er zijn invloeden in de ruimte die zelfs kunnen bepalen of er in een zekere periode grote rampen op aarde zullen plaatsvinden of dat er maar een paar kleine ongelukken zullen gebeuren. Daar kunt u betrekkelijk weinig aan doen. U kunt er alleerekening mee houden, dat is alles. Door de geestelijke beïnvloedingen, die u ondergaat wordt u vaak veel eerder en vee! scherper de mogelijkheid gegeven om gevoelsmatig, in te spelen op omstandigheden die u eigenlijk nog niet in het geheel kunt overzien. Dat betekent, dat u daardoor intuïtief een weg kiest die voor uzelf, uw eigen lot en uw bewustwording het belangrijkst is. Als wij spreken over geestelijke invloeden, dan moet u ook niet vergeten dat die niet alleen positief kunnen zijn. Ook geestelijk kunnen er negatieve invloeden zijn. Misschien niet negatief in essentie, maar dan toch wel in hun resultaat waarmee ze u bereiken.

Probeer te begrijpen waar u aan toe bent. U leeft in een heelal dat voor een groot gedeelte door invloeden van buitenaf wordt bepaald. U heeft uw eigen leven, uw ontwikkelingen, ook uw daden zijn niet alleen het product van uw mogelijkheden en uw omgeving zonder meer.

Het zijn de invloeden van buitenaf (de stoffelijke en de geestelijke) die wel degelijk voortdurend de nadruk verschuiven die ligt op uw mogelijkheden, uw ontwikkeling en zelfs op de harmonische of disharmonische situatie waarin u zich bevindt. Dan moet ik natuurlijk eindigen met een goede raad, anders zou het niet eerlijk zijn. Als u dit gaat beseffen dan is de enige mogelijkheid die er voor u bestaat uw bewustzijn positief in te stellen. Dat klinkt natuurlijk gek, waar je verandert niets aan de invloeden, maar je doet wel iets anders: door jezelf steeds positief in te stellen, word je steeds gevoeliger voor de geestelijke invloeden die eveneens positief zijn. Dat wil zeggen, dat je aanpassing aan de ontstane beïnvloedingen en omstandigheden daardoor juister en sneller zal plaatsvinden dan anders. Dat is dan de enige troost die ik u kan geven. Want we leven in een heelal dat één geheel is, dat niet bestaat uit één planeetje met daarop de kroon van de schepping (zo beschouwt de mens zichzelf) en verder niets. U moet het heelal beschouwen als een soort organisme. En zoals in een organisme één fout in één cel het gehele lichaam kan beïnvloeden, zo is het ook in de kosmos.

Er is een voortdurende wisselwerking tussen alle delen. U bent maar een heel klein deel van het geheel. Denk dan niet dat u daarboven staat. Aanvaard dat die beïnvloedingen plaatsvinden en gebruik datgene wat u méér bezit dan materie, namelijk uw geest en uw innerlijk, om zo goed mogelijk profijt te trekken van datgene wat u desalniettemin overspoelt.

Zoals men zegt aan een zwemmer: Als je in een tegenstroom komt, moet je nooit proberen tegen de stroom op de kust te bereiken. Zwem zijdelings totdat je uit de stroom bent gekomen, daarna kun je pas naar de kust zwemmen. Dat geldt hier ook. Besef zo’n beetje wat er inwerkt rond je, onttrek je daar niet aan en verzet je daar niet tegen, tenzij je voelt: dit is voor mij niet gepast. Ga dan niet tegen de invloed in, maar ga zijdelings steeds iets meer uit het centrum van die werkingen vandaan totdat je een zeker gevoel van bevrijding ervaart. Op dat ogenblik kun je je eigen richting weer beter bepalen.

 Vragen.

 • Hoe kun je als mens het best de krachten om je heen gebruiken voor b.v. genezing?

Door te zorgen dat je de kracht in je voelt. Als je geen kracht in je voelt, is het heel moeilijk iemand te genezen. Dus, heb in je het gevoel van kracht en zekerheid en denk dan  aan de genezing. Je hebt dan kans goede resultaten te krijgen.

 • Hoe kun je als mens krachten uit de ruimte ontvangen voor jezelf of voor anderen?

Die krijgt u vanzelf thuis bezorgd, dus daar behoeft u geen moeite voor te doen. Maar als u opmerkzaam bent op die beïnvloedingen, dan zult u toch wel afwijkingen in uw gedrag kunnen constateren telkens weer. Als dat het geval is, houd er rekening mee dat dat bij anderen ook zo is. Zorg dat u hun een mate van ruimte geeft om die afwijking af te reageren zonder dat u zelf onmiddellijk het slachtoffer daarvan wordt. Hierdoor helpt u hen om ondanks die afwijkingen wat harmonischer te zijn. Als ze wat harmonischer zijn, zullen ze snel weer tot de norm terugkeren wanneer een invloed voorbij is.

 • Kun je door concentratie de geestelijke kleuren in jezelf concentreren?

Dat kun je wel, maar het heeft weinig te maken met dit onderwerp, namelijk invloeden die van buiten komen. Ik heb echter wel aangestipt dat je je kunt instellen op bepaalde geestelijke krachten en daardoor harmonischer kunt worden voor alle werkingen van dien aard die je van buitenaf bereiken. Als je dat doet, kun je door je te concentreren op de krachten, die je voelt rond je werkzaam te zijn, maar alleen op de positieve daarvan, inderdaad een grote mate van positief vermogen vergaren en zul je ook in staat zijn om dit eventueel naar anderen uit te stralen. Wat het effect ervan is, kun je echter niet zeggen omdat dat sterk afhankelijk is van de wijze waarop die mensen die invloeden zelf verwerken.

 • Beïnvloeden stoffelijke en geestelijke invloeden ook de astrale en geestelijke werelden? Zo ja, is het effect analoog met de invloeden op aarde?

Het antwoord is: neen, enigszins, neen. Stoffelijke invloeden beïnvloeden nooit direct een geestelijke wereld. Een geestelijke wereld heeft er vaak deel aan doordat zij haar aandacht ook op de stoffelijke wereld of op datgene wat zich daarin afspeelt concentreert. Een astrale wereld heeft eveneens betrekkelijk weinig hinder hiervan, omdat in een astrale wereld er alleen sprake is van fijnstoffelijke situaties en vormen waar van buitenaf altijd weer de kracht moet komen waardoor b.v. astrale gestalten etc. ontstaan. Het zal u duidelijk zijn, dat bepaalde stormen van magnetische – en vooral van stralingsgeaardheid – invloed kunnen hebben op de mogelijkheid om de vorm in stand te houden in de astrale wereld. Maar dat is ook alles. Dus de stoffelijke invloeden vanuit de ruimte hebben weinig of geen invloed op de geest, enigszins op de astrale wereld, maar verder geven ze eigenlijk geen reden om je daar als geest in het bijzonder mee bezig te houden. Als je dat toch doet, dan doe je dat omdat je als buitenstaan der bepaalde oorzaak-en-gevolgwerkingen overziend probeert degenen die zich daarin bevinden te waarschuwen dat ze niet verkeerd moeten reageren. Waar geestelijke invloeden optreden komen ze uit de geestelijke wereld voort. Dan is het ook duidelijk, dat ze de geestelijke wereld in grotere mate kunnen beïnvloeden dan de stoffelijke. Daar staat weer tegenover dat er in de geestelijke wereld geen brandpunt voor een geestelijke invloed kan zijn. Dat is gewoon een bestaande situatie waarbij een ieder, die zich instelt op een andere harmonie, automatisch aan die beïnvloeding is onttrokken.

 • Kunt u het verschil verduidelijken tussen invloeden die na lange tijd de zon bereiken en die sprongsgewijs gaan? Is er verschil in bron?

Er is geen noodzakelijk verschil in bron. Maar er is wel verschil in frequentie, als je het zo moogt noemen en in stralingsintensiteit. Een invloed die sprongsgewijs gaat, heeft over het algemeen een zeer hoge frequentie en is als zodanig dus niet meer te vergelijken met een normaal magnetisch veld, maar is eigenlijk een modulatie die – ontstaand in één krachtlijn – zich automatisch in alle krachtlijnen herhaalt. Daardoor is het ook duidelijk dat de intensiteit zeer groot moet zijn, omdat namelijk op een en hetzelfde ogenblik praktisch in het gehele magnetische veld de gelijke variant wordt geïnduceerd. De andere zijn lagere frequenties. Dat kunnen of lagere intensiteiten zijn. Hier hebben we te maken met een verdringingsverschijnsel waardoor een bepaalde invloed van lijn tot lijn tot lijn verdergaat, terwijl in het andere geval een invloed ontstaat in één lijn en zich automatisch in alle lijnen bijna gelijktijdig reproduceert. Dat is het verschil.

 • Is het groter dan de lichtsnelheid?

De lichtsnelheid is niet beperkend behalve voor straling. Maar op het ogenblik dat wij een sprongsgewijze voortplanting krijgen, kun je zeggen dat op een gegeven ogenblik – dit is als beeld vergelijkend – de veroorzakende gelijk is in snelheid en massa van lichtsnelheid en oneindig. Hierdoor wordt het gehele Al gelijktijdig door deze invloed omvat en zullen alle varianten daarin ontstaand dus in alle delen van het Al ook gelijktijdig kunnen optreden. Dit is een vergelijkende opmerking. Maar omdat u lichtsnelheid erbij haalt, wilde ik dat nog even een beetje op zijn Einsteins vergelijken.

 • Is zo’n bron van geestelijke invloed? Hoe moet zich die voorstellen?

Stel het u voor als God of als de Heerser van een straal. Maar dat zijn personificaties van invloeden die op zichzelf niet als persoonlijkheid zijn uitgedrukt. Een geestelijke invloed komt voort uit het geheel van een wereld die niet identiek is met de uwe en die daar in een of meer afmetingen van verschilt en waarvan de intensiteit zo groot is dat ze doorlekt naar uw continuüm. En omdat deze invloeden geestelijk voor ons toch persoonlijker eigenschappen vertonen, hebben wij de neiging ze aan te spreken als een persoonlijkheid zonder te weten of ze dit werkelijk en effectief ook zijn.

 • Dus je zou ze moeten vergelijken met een wereld op geestelijk niveau.

Een kosmos misschien wel. Maar dat kun je niet zeggen. Je kunt het niet omschreven. De kwal die meespoelt in de golven weet welke golven hem treffen. Maar weet hij wat de oceaan is?

Misschien denkt hij wel dat de oceaan een persoonlijkheid is die hem stuurt naar het strand waarop hij dan nog even iemand een paar kwallenbeten kan bezorgen. Die kwal weet niet wat het is. Toch kent hij de oceaan wel, maar hij weet niet hoe hij het moet uitdrukken. Ze is een, soort milieu voor hem. In dat milieu treden invloeden op die gericht zijn en die voor hem op persoonlijkheid wezen zonder dat hij kan zeggen: De aarde is het die het doet of de zee is het die het doet of het is de wind die het doet. Hij zal dus waarschijnlijk, als het kan denken als de mens, stellen dat het God is die het doet: dus een persoonlijkheid. In dier voege zeggen we dan ook: Voor ons is het een persoonlijkheid. Wat het precies is, kunnen we niet omschreven.

 • Toch zei u dat er 63 van die verschillende werelden zijn.

Ik heb gezegd dat er 63 geestelijke centra zijn. Dit wil zeggen, dat er voor ons constateerbaar  dus 63 punten te vinden zijn in wat we dan – geestelijk – als ruimte zouden kunnen omschreven waaruit deze invloeden wisselend of gelijktijdig kunnen voortkomen. Maar wat de oorzaak daarvan is, weten we, niet. Stel het u maar voor als een briljant waarvan elk vlak of vele vlakjes tegelijk op een gegeven ogenblik iets kan weerkaatsen. We weten niet waar het licht vandaan komt. Wat we zien is alleen de weerkaatsing.

 • De Heren van macht en de Heren van stralen kun je die voorstellen als bron van stoffelijke invloeden?

Indirect wel. Laten we het eenvoudig doen. Er is een Heer van een Straal. De Heer van een Straal betekent in feite de kracht die de bron is van een bepaalde manier van je ontwikkelen.

Het is dus een aantal kwaliteiten, datgene wat u nodig heeft om vollediger en bewuster te worden. Als u dus ressorteert onder de Heer van een straal, zal hij ook uw incarnaties beïnvloeden en daarmee indirect ook de stof. Wanneer een Heer van macht ingrijpt, kan hij krachten scheppen. Maar hij kan die krachten alleen scheppen daar waar ze zich kunnen manifesteren. Wanneer een Heer van kracht op aarde geestelijk energieën schept, dan kan dat betekenen dat daardoor bestaande krachtsverhoudingen veranderen, maar niet dat het totaal van de aanwezige kracht verandert. Misschien dat ik hiermee duidelijk heb gemaakt dat beiden dus wel indirect in de stof in grepen, maar dat een direct scheppend of afbrekend ingrepen in de stof voor beide door u genoemde Herensoorten niet aanwezig is. De beste omschrijving voor een Heer van een straal is: het milieu waaraan u het best bent aangepast. Voor een Heer van kracht, de bron van levenskracht waaruit u ook kunt putten. Dat is in de persoonlijke relatie de beste uitdrukking. U moet één ding niet vergeten, het onbekende kunnen we altijd omschrijven zoals we willen zolang niemand anders er achter komt dat we ongelijk hebben: iets waarvan op aarde heel vaak gebruik wordt gemaakt.

 • Is het verstandig in de horoscopie veel rekening te houden met vaste sterren?

Dat ligt eraan wat u met de horoscopie beoogt. Als u een geboortehoroscoop maakt, zullen de vaste sterren betrekkelijk onbelangrijk zijn en heeft het dus weinig zin om daar meer dan normaal aandacht aan te besteden. Als u echter te maken heeft met een progressieve horoscoop en u wilt bepaalde invloeden in de tijd zo juist mogelijk bepalen, dan zult u er inderdaad goed aan doen met zoveel mogelijk vaste sterren rekening te houden. Hierdoor wordt het ogenblik van een gebeuren u duidelijker en gelijktijdig wordt de tendens ervan zoveel duidelijker dat u ook weet op welke wijze u eventueel kunt ontkomen aan een dergelijke invloed die dan niet alleen op u maar ook zo uw omgeving omvat.

 • Er is vernomen van mensen uit Zuid-Amerika dat de astrologie bij ons scheef zou liggen, omdat al enige jaren geleden de aardas verschoven is waardoor de hele astrologie is verschoven. Dat is nog nooit gecorrigeerd.

De verschuiving van de aardas is niet recentelijk gebeurd, dat heeft een tijd geleden plaatsgevonden. U krijgt dan te maken met de sterrentabellen die zijn afgeleid van de oorspronkelijke Chaldeese en met de efemeriden zoals die door de Moren werden gebruikt. De moderne efemeriden worden over bet algemeen astronomisch berekend en gecontroleerd. In dat geval is die afwijking dus niet aanwezig en niet van belang. U kunt aannemen dat bij de huidige horoscopie invloeden zodanig kunnen worden aangeduid dat ze in algemene zin wel juist zijn. Het kan liggen aan de horoscopist, aan zijn begaafdheid, aan zijn interpretatie.

Algemeen gesproken kunnen we zeggen: Ook de horoscoop zoals ze nu in West-Europa wordt getrokken is in wezen voldoende om grondeigenschappen weer te geven. In de verfijnde vorm is het zelfs mogelijk om in perioden van ongeveer 48 uur bepaalde gebeurtenissen te verwachten en te centreren. Bij een gecorrigeerde horoscopie met vaste sterren is het zelfs mogelijk gebeurtenissen terug te brengen tot een tijdstip met een afwijking aan twee kanten van niet meer dan zeven minuten. Dit is te doen met de westerse horoscopie. Als zodanig is ze op zichzelf dus niet onaanvaardbaar en onjuist. Ik wil erop wijzen dat er heel veel soorten van horoscopie zijn. Er bestaat de Tibetaans-Chinese horoscopie, de Indiase horoscopie, er bestaan bepaalde indiaanse vormen van horoscopie die men ook in Zuid-Amerika aantreft. Hier zijn afwijkende huizenindelingen en soms geringe afwijkingen in de gehanteerde efemeriden. Deze afwijkingen zijn echter in verhouding zo gering dat ze bij een meer algemene verklaring geen rol spelen. Slechts als men specifiek een gebeurtenis wil omschrijven in alle aspecten en invloeden plus de tijd waarop zij onvermijdelijk moet optreden, kunnen dergelijke verschillen inderdaad een rol spelen. In dat geval moet worden gezegd dat de beste horoscopie op het ogenblik de Indiase is en niet de West-Europese, niet de indiaanse.

 • In hoeverre dwingen de sterren en ook de krachten uit de ruimte?

Dit zou ik met een tegenvraag willen beantwoorden. In hoeverre dwingen de besluiten van de regering? In zoverre als u zich daaraan blijft onderworpen en niet probeert u buiten de werking  daarvan te plaatsen. Dat geldt voor de sterren ook. De sterren neigen d.w.z. ze scheppen een meest waarschijnlijke ontwikkeling. Dat doet een regeringsbesluit ook. Maar als uw eigen omstandigheden afwijken van deze norm, dan kunt u zich afwijkend opstellen en gedragen.

Dat betekent dat voor u op een gegeven moment een regeringsbesluit een totaal andere betekenis krijgt: dat een horoscoopstand voor u door uw aanpassing een waarschuwing wordt in plaats van een noodlot.

 • Is het mogelijk om je te onttrokken aan de lotsbepaling zoals die in een horoscoop is  vastgelegd en zelfs aan de invloeden uit de ruimte die van buitenaf komen?

Aan de invloeden die van buitenaf komen kunt u zich nooit onttrekken. Als die invloeden zeggen: De zon wordt geagiteerd. Door de agitatie ontstaat er een grotere verdamping op aarde, daardoor weer een grotere afscherming tegen zonnewarmte en tenslotte een ijstijd, dan kunt u wel zeggen: Ik wil in de tropen zitten. Maar u kunt toch beter rekenen op ijsberen dan op Hawaï. Daar kunt u zich dus niet geheel aan onttrekken, omdat ze het geheel van uw milieu en omgeving mede kunnen beïnvloeden. Wat de persoonlijke invloed betreft: als ze wordt beseft en erkend, kunt u zich daaraan ontworstelen. Datzelfde geldt voor de horoscopie. Als in een horoscoop een bepaald noodlot voor u klaar ligt en u beseft hoe het tot stand komt, dan kunt u wat anders doen. Met andere woorden, u bent er dus niet aan gebonden, tenzij de invloed zodanig omvattend is dat ze uw hele milieu mede verandert. Als dat gebeurt namelijk, moet u wel mee veranderen. Want als u het niet doet, dan heeft u helemaal geen leven meer. Dan komt u aan onze kant en komt u zich bij ons beklagen. Daar hebben we ook niets aan.

 • Hebben de planeten een eigen kleur, b.v. Mercurius geel en Mars rood?

Wij kunnen altijd wel een kleur geven, omdat een dergelijk systeem eigenlijk berust op een mate van willekeur. Je kunt zeggen: Voor mij is Mercurius geel en Mars rood. Maar dat is een kleur toekennen. Als we gebruikmaken van een symbooltaal, dan is elk symbool in beginsel willekeurig gesteld en is het systeem, dus de samenhang tussen de symbolen, afhankelijk van datgene wat wij daarmee wensen uit te drukken. U kunt dit rustig doen. Maar dan kunt u het niet zonder meer vergelijken met het door ons gestelde systeem omdat dit namelijk is omschreven in een aantal werkingen. Als ik zeg: vuil-geel, dan kunt u misschien ontdekken dat er op dat ogenblik een vierkant is tussen Mercurius – zon – Mars en Uranus. Maar het vuil-geel kan ook onder andere omstandigheden tot stand komen, zelfs als Mercurius niet daar bij betrokken is. Het heeft geen analogie. Er is geen parallel te trekken tussen het ene systeem en het andere.

 • Ik dacht dat de planeten als transformatoren werkten voor die krachten.

Neen, dat is niet helemaal juist. U kunt wel zeggen, dat elke planeet haar eigen aura en daarmee ook haar eigen trillingsgetal heeft. Als zodanig zullen bepaalde planeten op een kracht uit de ruimte, onverschillig of die geestelijk is of stoffelijk, anders en scherper reageren dan de andere. Daardoor kan hun relatie met alle andere planeten tijdelijk mede worden bepaald. U kunt echter niet zonder meer zeggen: Zo is het en niet anders. Dat betekent, dat u de vergelijkbaarheid van de systemen beter kunt ontkennen. Want als u zegt: er is enige mogelijkheid, dan krijgt u automatisch een identificatie van beide systemen en hierdoor ontstaat er een grote verwarring van begrippen.

 •  Planeten hebben een persoonlijkheid, zegt u. Geldt dat ook voor de zon?

Dat geldt ook voor de zon zelf.

 • Zijn de eigenschappen van de planeten en van de zon te omschrijven?

Dat is moeilijk te omschrijven, omdat het niet uitdrukbaar is in de termen van het menselijk zijn. De eigenschappen van de zon zijn: intuïtieve of instinctieve reacties. Soms zelfs een neiging tot explosieve reacties, terwijl aan de andere kant een mate van goedertierenheid bestaat. Als u de zon tegenover de mensen wilt omschrijven: de zon is de instandhoudster die met haar goedheid soms zover gaat dat zij dood zonder het te willen. Dan heb ik hiermee wel het duidelijkst gezegd wat de zon is een persoonlijkheid die in staat zou zijn zich de reacties van de mens op haar werkingen en aanwezigheid volledig voor te stellen, maar die toch een mate van genegenheid koestert voor de kinderen (de planeten) en dus ook voor alles wat zich daarop bevindt. Dit is slechts een gelijkenis. De werkelijke persoonlijkheid heb je daarmee niet omschreven. Hoe moet ik u duidelijk maken wat een persoonlijkheid is die van één woord te wisselen met een soortgenoot een tijd nodig heeft van 10.000 jaar. Dat is onvoorstelbaar. Een planeet heeft een andere levensduur en daardoor ook een ander levensritme dan u. Een zon heeft een levensduur die nog weer groter is doorgaans dan die van een planeet. Ze is dan nog weer iets trager. Maar omdat die verschillen onderling toch niet zo groot zijn als het verschil tussen de levensduur van een planeet en de schepselen op die planeet is er een mogelijkheid voor de zon om ook met de planeten te nemen. Dit is een beperkte communicatie. Met de sterren is een volledige communicatie mogelijk. Maar nu weet u toch nog niets!

 • Onze eigen planeet heeft dus ook een persoonlijkheid?

Natuurlijk. Die is voor u al oven onduidelijk. Dat is begrijpelijk, omdat u denkt in menselijke termen. U denkt in termen van geluk en ongeluk, van rampen en welvaart. De aarde denkt niet in die termen. De aarde denkt in termen van evenwicht, duur en uitwisseling van vibratie.

Dat uit de uitwisseling van vibratie leven voortkomt is een nevenproduct dat de aarde minder interesseert dan u noodzakelijk zoudt achten. Toch reageert de aarde wel op de uitstraling van denkend leven, wanneer dit een zekere intensiteit bereikt. Maar dan niet op een boodschap, maar eerder op een kriebeling. Het is mogelijk dat  de aarde ongedurig wordt omdat mensen op een bepaalde manier denken, zoals een hond ongedurig wordt omdat een vlo plaagt en hij dan begint te krabben. De aarde begint dan te beven en vuur te braken. Er zijn dus geen parallellen te trekken.

 • Is het waar dat op het ogenblik de geest van de aarde elders is?

Dat kan niet. Zolang een planeet bestaat is er een bezieling. Dat de aandacht van de bezielende factor ergens anders gericht kan zijn dan op het leven van deze wereld is heel waarschijnlijk. Dat gebeurt vaak. En wanneer dat gebeurt, zal het een periode zijn die  tenminste enkele jaren, soms zelfs enkele eeuwen zal duren, omdat het tijdsritme waarin het “ik” van de aarde leeft nu eenmaal een andere is dan het uwe. Als de aarde eventjes zegt tegen een andere planeet: Wat zei je? Dan zijn er bij u alweer een paar decaden verstreken. Het is moeilijk om je dat voor te stellen en daarom is het maar beter om je daar niet teveel bezig te houden.

 • Is er een verschil in ervaren van astrologische invloeden van de krachten uit de kosmos?

Ja. Als wij spreken over de stoffelijke krachten uit de ruimte, dan hebben wij het over feitelijke invloeden die niet astrologisch aantoonbaar en berekenbaar zijn. Hebben wij het over astrologische invloeden, dan hebben wij het over evenwichtssituatie die binnen het zonnestelsel bestaan. En als we vaste sterren gebruiken dan hebben wij het eventueel nog over oriëntatie van beweging in de ruimte zoals deze het wezen van de planeten verder kan beïnvloeden en daardoor hun punten van hoogste evenwichtigheid of onevenwichtigheid nader kan preciseren.

 •  U zegt: niet berekenbaar. In hoeverre is het voor u dan mogelijk om die invloeden van tevoren te weten of af te lezen?

Kijk, als u staat aan het begin van een weg, dan kunt u moeilijk zeggen welke reclameborden daar langs staan. Maar stel, dat er iemand is die 20 keer zo vlug is als u. Hij loopt even een eindje vooruit, hij komt terug en zegt: Zo dadelijk zie je links Cola staan en rechts Nutricia. Dit wil dus alleen zeggen, dat wij ons in de tijd anders kunnen bewegen en ook in de ruimte dan u daardoor zijn wij ook in staat om komende werkingen en invloeden waar te nemen en zelfs  voor ons waarneembaar te maken, soms zelfs op een bepaald punt op aarde, terwijl dit voor u niet denkbaar is omdat u die variabiliteit in tempo binnen het tijdsbeleven niet bezit.

 • Dus is er een bepaalde instelling voor nodig waardoor de mens van tevoren iets zou kunnen weten.

Als de mens zich stoffelijk bewust wil blijven, dan kan hij dat niet. Op het ogenblik, dat hij zich van zijn stoffelijk bewustzijn kan losmaken, beschikt hij over alle mogelijkheden van de geest inclusief het z.g. reizen in de tijd. De waarneming, die hij daarvan kan overbrengen naar zijn lichaam, kan hij dan ook weer stoffelijk weten. Maar hij heeft veel minder de mogelijkheid om de afgelegde afstanden te fixeren. Dat wil zeggen dat zijn tijdsbepaling minder nauwkeurig zal zijn, maar dat zijn voorvoelen van de toekomst wel mogelijk is op grond van het door mij gestelde.

 • Het in één lijn staan van alle planeten bewijst dat we een groot brandpunt mogen verwachten, b.v. 1984 enz.

Dat is een beetje overdreven. Je kunt wel zeggen: Eens in de zoveel honderd jaren komen de planeten op één lijn te staan. Het is opvallend, dat dan in die periode grote veranderingen plaatsvinden zowel in de menselijke samenleving, als soms ook in de structuur van de aarde.

Maar dat is meestal beperkt. Als wij daarmee rekening houden, kunnen we zeggen: Wanneer dit gebeurt, dan neem ik aan dat er op aarde het een en ander gaat veranderen. Maar ik kan niet met zekerheid zeggen. dit worden grote rampen. Het kan net zo goed een groot feest worden. Dat ligt namelijk aan de mensen, aan de wijze waarop ze met die invloeden werken. Het ligt verder aan de manier waarop de aarde zelf op die invloeden reageert.

 • Wanneer zal dat plaatsvinden?

Dat is op het ogenblik al aan de gang. Die rechte lijn van de planeten is aanwezig vanaf 1976. In dit jaar en het volgende jaar is die lijn het rechtst en het zal waarschijnlijk weer afgelopen zijn rond 1987, wanneer de hoekverschillen van de verschillende banen weer een hele verschuiving veroorzaken.

 • Heeft het te maken met het begin van het Aquariustijdperk?

Neen, want dan zou het niet elke paar honderd jaar voorkomen.

TOT BESLUIT.

Als ik zo kijk wat voor een reis we hebben gemaakt, dan is het wat de spoorwegen een omrit noemen. Dat wil zeggen: we zijn van Den Haag naar Rijswijk gegaan via Groningen. Dit op zichzelf is natuurlijk niet kwaad, want alle dingen hangen samen. Het begrip voor die samenhang is ongetwijfeld bevorderlijk voor onze juiste oriëntatie en onze besluiten. Toch zou ik afsluitend nog het volgende willen zeggen:

Als wij ons bezighouden met invloeden uit de ruimte, krachten uit de ruimte, krachten uit de geest eventueel, dan moeten we heel goed begrijpen dat dat overal plaatsvindt en niet alleen in onszelf. Als de gehele wereld opeens wit als zwart gaat zien, dan merkt niemand daar iets van. Hoogstens zegt men: Wat vreemd dat men de dingen die vroeger wit waren nu zwart heeft gemaakt. Dat wil zeggen, dat voor ons stoffelijk bewustzijn al die veranderingen eigenlijk bijkomstig zijn en dat we eerder de werking ervan ervaren dan het feit van de beïnvloeding zelf. Wij hebben ons vanavond daaraan gewijd juist om duidelijk te maken hoezeer wij met en zonder horoscopie eigenlijk een beetje inzicht kunnen krijgen in datgene wat zich om ons heen afspeelt. De kleine veranderingen van het geheel zijn dan kenbaar geworden. Wij kunnen er rekening mee houden en weten b.v. dat de gulden van vandaag over tien jaar een koopkracht zal hebben van ongeveer vier cent. Dat wil zeggen, dat wij dus in plaats van guldens iets anders nemen en wij daardoor onze koopkracht op peil houden. Iets wat degene die dat guldentje gewoon blijft bewaren dus niet doet. Het zien van een tendens, het zien van een invloed geeft de mogelijkheid om je enigszins in te stellen. Maar het betekent niet, dat je je er geheel aan kunt onttrekken. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Het betekent ook dat een begrip voor deze manipulaties van buiten af duidelijk. Het maakt dat je niet de mensen overal de schuld van kunt geven of de wereld, maar dat er gewoon perioden zijn waarin bepaalde verschijnselen onvermijdelijk zijn. Als je dat eenmaal hebt beseft, kom je misschien ook zover dat je zegt: Ach, al die modeverschijnselen, daar wil ik mij niet mee bezighouden.

Tegenwoordig heeft men geconstateerd dat bijna alle dingen die u eet ongezond zijn. Maar niet eten is ongezonder. Daaraan zou ik u willen herinneren. Natuurlijk, de aarde is overal verontreinigd. Maar als de aarde niet verontreinigd is, dan heeft u weer niets om van te leven.

En als u niet kunt leven, dan kunt u niet eten. En als u niet kunt eten, dan is de hele aardse stofwisseling naar de maan.

Realiseer u eenvoudig dat dat een mode is, een invloed waardoor de nadruk valt op bepaalde facetten van de samenleving, bepaalde facetten van een natuurlijke ontwikkeling. Probeer dan u niet te laten meeslepen in het eenzijdig en beperkt kijken naar dit ene facet, maar probeer in de gaten te houden wat er verder is. Juist de mens, die in staat is altijd ook nog de ander kant, de andere mogelijkheden te beseffen, is in het voordeel. De mens die in staat is te begrijpen dat ook datgene wat nu geestelijk goed of verkeerd heet niets te maken heeft met een kosmisch goed of verkeerd zijn, leert zich instellen op een kosmische werkelijkheid waarbij het tijdelijke oordeel van geestelijke beïnvloeding eerder gezien wordt als een verschuiving, een verandering in de wijze van bestaan dan een verandering in mores of iets anders. Er zijn krachten uit de ruimte. Zij grijpen in uw leven in. Er zijn invloeden uit de geest die uw visie op het bestaan soms sterk kunnen beïnvloeden. Dit is een feit waarmee u zult moeten leven. Te weten dat zij er zijn op zichzelf maakt het u echter mogelijk om altijd een beetje een slag om de arm te houden, om altijd even te beseffen dat er ook nog andere wegen zijn of dat er andere belangen zijn. Door dit te doen kunt u veel bereiken.

Als u vraagt: kunnen wij van die krachten gebruik maken om te genezen? Dan begrijp ik dat u wilt genezen. Maar genezen is in de eerste plaats een kwestie van een innerlijk zekerheid.

Zeker als u geestelijk wilt genezen. Maar ook een dokter, die zich staat af te vragen: wat zou het nu zijn? Zou het de blinde darm zijn, een koliek of is de man gewoon misselijk? Die heeft kans dat als het een appendicitis is, hij een buikvliesontsteking moet behandelen in plaats van tijdig in te grijpen. Zo moeten we de zaak ook bekijken. Er zijn vele mogelijkheden, natuurlijk.

Als we nu proberen ons los te maken van alles wat ons wordt opgelegd door te kijken naar alles wat er is, zullen we sneller juist besluiten vanuit ons eigen standpunt. Onthoudt u één ding. U bent een mens. In die mens woont een geest en een ziel. Het is de mens die zijn geest de ontwikkelingsmogelijkheid moet geven. Het is de ziel die de mens bezielt en leven geeft.

Daarom gaat het niet om wat er met de wereld en met de kosmos gebeurt. Het gaat erom wat er zich in u afspeelt. Wat u zelf ervaart dat moet u zien terug te vinden in de wereld. Want de harmonieën die u zelf kunt scheppen bepalen uw bewust wording, uw mogelijkheden, zelfs uw stoffelijke gaven tot genezen eventueel.

Als u hierover nadenkt, zal uw eindconclusie zijn: Ik word dus steeds beïnvloed zonder het te beseffen. Laat mij proberen te beseffen welke invloeden er nu voor mij bestaan. Op grond daarvan kan ik dan beter aanvaarden wat er in mijn leven is en bewuster beleven wat er voor mij mogelijk is.

image_pdf