Kristalmagie

image_pdf

9 december 1983

Ons onderwerp handelt over kristalmagie. Nu zal u over kristallen wel het een en ander bekend zijn, neem ik aan. Want ze gebruiken ze tegenwoordig weer tegen allerlei kwalen. Vroeger waren er ook stenen die vergif e.d. aangaven. Toch is dat niet het eerste dat in gedachten komt, als je kristalmagie zegt.

Elk kristal heeft een eigen rooster, zoals u weet. Dat betekent dat de moleculair structuur altijd op praktisch gelijke wijze is geschikt, als we een kristal zien van een bepaalde stof. Dat er met kristallen vreemde dingen aan de hand kunnen zijn, zou u te moeten weten. Want eigenlijk zijn uw transistors ook niet veel anders dan zeer dunne plakjes kristalstructuur. Degenen onder u die wat ouder zijn kennen misschien nog de eerste pogingen om radio te ontvangen met lood en siliciumkristallen.

Een kristal heeft dus kennelijk kwaliteiten en eigenschappen waardoor het t.a.v. bepaalde stralingen en invloeden gaat reageren op een niet volledig neutrale manier. Het geheel van de kristalmagie is daarop in feite gebouwd.

Zo neemt men bv. aan dat een robijn, mits van de juiste omvang en juist geslepen (dat hebben de mensen daar later bijgemaakt) bijzonder geschikt zijn om contacten te leggen met andere werelden van geesten of van demonen, ook wel van goden.

Als u kijkt naar zeer vele oude Boeddhabeelden, dan vindt u heel vaak een uit robijn vervaardigd oog. In andere gevallen wordt het ‘derde oog’ (tevens een kaste merk) door een robijn aangegeven. Robijnen zijn dan meestal van behoorlijke afmetingen.

Een beeld moet bezield worden. De meesten van u weten niet op welke manier die bezieling plaatsvindt. Het is tegenwoordig grotendeels uit de mode al wordt dat hier en daar nog wel gedaan.

Je begint met een beeld te maken. Dat beeld heeft dan de voorstelling van een godheid, een demon en in latere tijd ook een Boeddha. Om dit beeld nu eerst te reinigen wordt het enkele malen gewassen. Daarna wordt het gezalfd. Daarvoor gebruikt men soms geurige in andere streken weer boter of een soort spijsolie of lampolie.

Als dit is gebeurd, dan worden er grote gezangen aangeheven wordt er een soort magische figuur uitgezet. Aangezien dit meestal in het Oosten gebeurt, wordt ze meestal uitgezet in een vierkant, het lijkt dan een beetje op een Chinese horoscoop.

In het midden van de figuur wordt vervolgens met zeer veel egards, nadat die eveneens gereinigd en gezalfd is, de edelsteen neergelegd. Er volgen dan een reeks gebeden, aanroepingen, bezweringen zouden we kunnen zeggen soms nog aangevuld met allerlei bewegingen en muziek.

Op een bepaald ogenblik (meestal wordt dit bepaald door het uitgebrand zijn van een olielampje dat op één hoek van de figuur is gezet) wordt de steen opgenomen en in het gereinigde beeld gezet. Het beeld is dan al op zijn voetstuk geplaatst. Vanaf dat ogenblik, zo neemt men aan, is er een directe verbinding tussen het beeld en de wereld van geesten, goden en demonen die men heeft aangeroepen.

Het is een wat bedrieglijke methode, want je kunt natuurlijk een Boeddhabeeld nemen en bij wijze van spreken Kali Durga aanroepen. Kali in haar verschrikkelijkste vorm en die verbinding in het oog leggen. Dan wordt de aard van het beeld dus niet bepaald door de vorm, de voorstelling, maar door de kracht die in het kristal is gelegd.

Dat je kristallen ook op elkaar kunt afstemmen is eveneens een betrekkelijk oude wetenschap. Zo maakte men al een soort loodglaspiramide in Egypte. Er zijn er helaas niet veel van overgebleven. Het was een vierzijdige piramide, niet erg groot, tussen de 27 en 30 cm hoog. In enkele gevallen zijn er ook 3‑zijdige gebruikt. Een dergelijke piramide had ongeveer de functie van een kristallen bol: een concentratiepunt waarop dan visioenen konden verschijnen.

Maar wat deed men nu? Men vervaardigde een aantal van die glas of kristaltorentjes tegelijkertijd. Bij de gehele vervaardiging ervan werd een strikt ritueel gevolgd. Daarna worden ze bijna op hetzelfde ogenblik gewijd, opgedragen aan een godheid enz. enz. Vervolgens werd één zo’n kristallen voorwerp enkele honderden kilometers verder geplaatst in een tempel.

Nu blijkt dat door die afgestemde kristallen (het ging om de structuur, want het moest een zeer speciale glassoort zijn en niet doorzichtig) men een telepathisch rapport kreeg dat veel sterker en concreter was dan zonder dat mogelijk was. Ook dat is een vorm van wat ik eerder kristalmagie zou willen noemen.

Dan mogen we ook niet vergeten dat er een vorm van geneeskunde is afgestemd geweest op kristallen; en dan niet zo simplistisch als tegenwoordig. Als je last hebt van pijn in de rug, dan draag je een mos‑agaat op de huid. Trouwens, dat maakt geen verschil, want je wordt genoeg op je huid gezeten.

Men ging uit van het standpunt dat elk edelsteentje moest worden geslepen. Het moest een ronde of ovale vorm hebben. Ze waren echter niet gelijkwaardig. Een ovale vorm kon wel worden gebruikt voor bepaalde doeleinden in samenwerking met een ovale vorm van een andere steen, maar niet met een ronde vorm. Heel erg precies was het slijpen niet. Die steentjes, als ze eenmaal klaar waren, werden zorgvuldig bewaard. Afgesloten van alle licht, afgesloten van alle lucht en bij voorkeur nog ergens in een koele kelder of een grot.

Had men nu een bepaalde geneeskracht nodig, dan nam men zo’n steentje. Ze waren van 5 tot 10 mm doorsnee, zoiets als een pilletje of drageetje in deze tijd. Ze worden vervolgens zeer zorgvuldig berookt en bezworen. Daar werden dan krachten in gelegd. Vervolgens gaf men de patiënt zo’n steen te eten. Het lijkt mij ongezond als je ziek bent, want dan word je erg zwaar.

Het standpunt was nu: de genezer of de medicijnman behoefde niet elke patiënt voortdurend te bezoeken. Als de patiënten dat steentje eenmaal binnen hadden (wat ook met een zeker ritueel gebeurde), dan verzamelde hij de anderen om zich heen en sprak zijn bezweringen dan uit op een heilig plaats over de duplicaten van de geslikte stenen die daar lagen. Was de patiënt genezen, dan verdween de steen wel langs de natuurlijke weg en misschien wel eerder. Men nam aan, dat de steen binnen bleef totdat men beter was.

Dan werd de andere steen, uit de hoop duplicaten gehaald en verbrijzeld. De kosten van het slijpen zorgden er wel voor dat deze geneeskunde voor­namelijk op de meer gegoeden van toepassing was. Er was toen nog geen ziekenfonds waar een dergelijke behandeling in kon zitten.

De manier van werken in al deze gevallen maakt al duidelijk dat men het kristal, ook al wist men van de raster‑structuur heel weinig, toch al ging beschouwen als iets zeer bijzonders. Dat is ook inderdaad waar. Wat blijkt nu? Gedachte-invloeden worden door bepaalde stenen bijzonder sterk opgenomen. Daaronder zijn de diamant, de briljant (een op een bijzondere wijze, geslepen diamant), de smaragd en de robijn. Deze blijken zeer veel van de gedachtekracht op te nemen. Dan is het ook helemaal niet zo vreemd, als men aanneemt dat ze ook als inductor kunnen worden gebruikt, dat de daarin opgenomen energieën versterkt of ontladen kunnen worden.

Dit heeft men zeer waarschijnlijk door ervaring geconstateerd. Heel ver in het verleden, in de tijd dat de grootste handelssteden nog in Mesopotamië lagen, bestond er een maanritus waarbij gebruik wordt gemaakt van een groot aantal verschillende halfedelstenen en edelstenen. Hier werd een soort magisch diagram uitgezet, rond van vorm en meestal nog voorzien van een aantal lijnen. Daarin worden die stenen t.a.v. elkaar in balans opgesteld. Dat wil zeggen: als ik bv. een bergkristal gebruik, dan kan ik als tegenpool gebruiken een jaspis of een git. Gebruik ik andere stenen, dan is de werking onevenwichtig.

Zo wordt er een soort zegel opgebouwd met edelstenen. Dat werd altijd gedaan in de open lucht. Doordat men dan maanlicht, bij voorkeur van de volle maan, daarop een paar dagen had laten vallen, waren ‑ zoals men aannam ‑ dergelijke stenen geladen met de kracht van de, godenwereld. Dan kon dat diagram worden gebruikt voor bezweringen, oproeping van voorouders, het zenden van vervloekingen en ook afscherming tegen vervloekingen, in sommige gevallen bovendien het geven van kracht of het doden van vijanden.

Nu is het typerende dat de bezwering werd bepaald door de verschuiving van evenwicht die in de eigenlijke cirkel plaatsvindt. De cirkel zelf bleef van een vaste samenstelling. Die werd voor een deel ook bepaald door de soort stenen die geheel niet met kristallen te maken hadden of alleen in beperkte zin zoals bv. barnsteen.

Barnsteen is in wezen amorf, het heeft geen vaste structuur. Maar ook dat werd er zelfs voor gebruikt. Wanneer men het evenwicht op de juiste manier had verstoord, kon men a.h.w. bepalen in welke richting de kracht zou werken en wat de aard van de kracht was.

Interesseert het u? Dit is misschien anders dan de meesten hebben verwacht. Zij hebben waarschijnlijk gedacht: nu komt er een lijstje van wat we met zo’n steen kunnen doen. Om eerlijk te zijn: betrekkelijk weinig.

Er zijn wel een aantal stoffen die door de huid worden opgenomen. Als dus deze stoffen (het behoeft nog niet eens een kristalstructuur laat staan een halfedelsteen of edelsteen te zijn) tegen de huid aankomen en de sporen worden daarin opgenomen, dan verandert dat wat in de balans van het lichaam. En als je bovendien nog denkt dat het helpt, dan helpt het misschien ook wel. Want in de meeste gevallen, waarin je magie of pseudo‑magische praktijken beschouwt, is eigenlijk het geloof en het denken het meest belangrijke. Ik ben ervan overtuigd dat ook bij de oude en minder oude vormen van edelstenenmagie precies hetzelfde het geval is. Alleen met één verschil: de edelstenen en de halfedelstenen zijn kristalstructuren.

De structuur van het kristal, de eigen kwaliteit daarvan betekent een bepaalde reactiemogelijkheid op zeer bepaalde stralingen, zeer bepaalde invloeden. Die lopen dan van elektrisch en magnetisch tot werkelijk wel geestelijke kracht en gedachtekracht. Je kunt dus zeggen: Die edelstenen werken als een versterker. Als je daarin gelooft, dan is de kracht groot genoeg om uit te zenden. Je bent dan ook ontvankelijk genoeg voor de krachten die er eventueel in zitten. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de edelsteen zelf krachten heeft. Die krachten kunnen wel op een bepaald punt met menselijke gevoelens zo overeenstemmen dat je zegt: Zo’n steen is vervloekt.

Er bestaan zelfs een aantal met een vloek belaste edelstenen. Dat zijn stenen die zo duur zijn dat iedereen probeert ze te stelen. De begeerte‑elementen die daarbij steeds een rol spelen en eventueel ook de moord en doodslag die ermee gepaard gaan, worden nu zeer waarschijnlijk in de structuur opgenomen.

Als dat gebeurt, is er een uitstraling vanuit die steen. Als je dan soortgelijke gevoelens gaat koesteren en daar helemaal op geconcentreerd bent, dan word je daar wat gevoeliger voor. Dan zou je kunnen zeggen dat de steen, die meermalen door moord van eigenaar is verwisseld, een uitstraling heeft waardoor iemand, die haar begeert, sneller aan moord zal denken. Je kunt echter niet zeggen dat ze hem tot moord dwingt.

Wat hebben we verder nog? De aarde zelf zit vol met allerlei stoffen. Een groot gedeelte daarvan is in kristalvorm aanwezig. Waar agglomeraties van kristallen zijn daar is eigenlijk een magisch centrum. Deze kristallen zullen een invloed uitzenden die door gevoelige mensen kan worden aangevoeld. Die invloed is helemaal niet gericht op het menselijk leven en denken, maar een invloed heeft wel de overhand die voor de mens tot bepaalde emoties en reacties kan leiden. Dat nu is erg interessant.

Waarom denkt u, zouden er bepaalde vervloekte plaatsen bestaan? 0 zeker, aardstralen spelen ook wel een rol. Maar het blijkt dat ook andere vreemde verschijnselen voorkomen daar waar juist zeer veel kristallen aanwezig zijn. Om een voorbeeld te geven:

Een stuk woestijn in Nevada waar men nogal wat halfedelstenen kan aantreffen o.a. beril en topaas. Nu vindt men die niet zoveel, maar wat dieper in de grond zit er heus wel het een en ander. Er zijn hier plaatsen waar de mensen onrustig worden, visioenen zien etc. Hier is de invloed van het kristal kennelijk zo sterk dat degene die op die plaats enige tijd vertoeft (je moet er tenminste een uurtje zijn) zijn gevoeligheid ziet verschuiven en andere dingen gaat denken en beleven.

Zo is er ook in de buurt van Kaapstad een kerkhof. Daar is een graf van een onbekende. Er staat ook een grafsteen zonder opschrift. Men zegt dat als je daar op een bepaalde, tijd heengaat en voor dat graf mediteert, je de sterfdatum dan op de steen ziet verschijnen. Ik denk niet dat het daar druk zal zijn. Maar dat gelooft men dus.

Wat blijkt nu? De stenen die voor dat graf zijn gebruikt, zijn gemaakt uit veldspaat. Dat houdt in dat er dus ook een bepaalde kristallijnen structuur in verweven is. Het is niet ondenkbaar dat mensen, die met die gedachten daarheen gaan, ook inderdaad menen een datum te constateren. Hun eigen gedachten worden gereflecteerd door de steen. Beter gezegd: door de structuren die er in de steen zitten en wordt hun dan als een soort visuele begoocheling getoond.

Het is trouwens ook bewezen dat mensen, die zien wanneer ze dood zullen gaan, later ontdekken dat ze toch nog enige uitstel hebben gekre­gen. Ik zeg dus niet, dat het onfeilbaar is. Alweer, weerkaatsing.

Als we reëel zijn, moeten we zeggen dat kristalmagie in haar geheel voornamelijk berust op opslag van energieën, weerkaatsing van energie en het vasthouden van bepaalde signalen; meestal van emotionele soms ook van mentale aard.

In deze dagen kan ik mij voorstellen dat er mensen zijn die zeggen:

Ik wil toch wel een beetje aan magie gaan doen. Maar ja, wat zou u willen? Als ik u het geheim vertel hoe men bepaalde doodsdreigingen kan uitzenden, dan kan ik niet instaan voor de gezondheid van bepaalde regeringshoofden en vakbondslieden. Dat kan ik dus niet doen. Laten wij iets heel eenvoudigs nemen.

U kunt over het algemeen betrekkelijk goedkoop in deze tijd wat bergkristalletjes bemachtigen; u weet wel, die witte glasachtige steentjes. Als u nu werkelijk meent dat u meer energie nodig heeft, zou u misschien rond uw slaapplaats een stelletje van die kristalletjes kunnen aanbrengen. Maak er maar een mooi motiefje van en plaats het aan uw hoofdeinde en voeteinde. U zult met verbazing merken dat u nu rustiger slaapt, beter slaapt, dat u minder droomherinneringen heeft en dat u tevens veerkrachtiger wakker wordt.

In dit geval heeft u de eigenschap van het kristal, namelijk het polariseren van levenskracht en het concentreren daarvan, op de goede manier gebruikt. Maar als u dat figuurtje ontwerpt, onthoud dan wel dit: rangschik ze zodanig dat er geen open lijnen zijn. Maak er een cirkel van of desnoods wat bloemblaadjes en richt altijd het middelpunt van de figuur op de plaats waar uw lichaam ‘s nachts rust of althans behoort te rusten. Dat kan u inderdaad heel veel voordeel geven.

De toename van levenskracht op zichzelf is niet zo groot. Die zal naargelang van de oriëntatie van de slaapplaats (de ligging daarvan) liggen tussen een vergroting met 0.3 en 0.7. Maar dat is net genoeg om een ochtendhumeur uit de weg te ruimen. U doet dan op uw manier toch ook al aan kristalmagie.

Als u aan een ander een edelsteen of halfedelsteen geeft, probeer dan het volgende eens. Neem de steen die u een ander gaat geven in de hand of tussen de handen; beide mag. In ieder geval dus op of in de hand. Kijk naar de steen. Concentreer u op de vorm daarvan. Denk dan zeer sterk aan datgene wat u die ander toewenst.

U zult dan met verbazing zien dat bijna alle stenen, zeker de meeste edelstenen met uitzondering misschien van de lapis, inderdaad die kracht en a.h.w. dat gevoel, die emotie aan de ander overdragen. U zult daar­door met de ander in een rapport zijn. Daarnaast zal de ander een soort compensatie ervaren, zoals dat ook het geval is met de ingestraalde draag­tekens die tijdens de Steravond een dosis energie hebben gekregen.

Het is gewoon een voorraadje van een beetje weten dat je wordt bemind of gewaardeerd. Dat helpt de neerslachtigheid wat op te heffen. Op die manier kunt u zelfs in deze tijd aan kristalmagie doen.

Wilt u er meer mee gaan werken, dan komen we terecht in zeer ingewikkelde procedures, dat zal u duidelijk zijn. Er zijn enkele algemene regels voor die ik u wel kan geven.

Bij elke poging om aan kristalmagie te doen hebben wij tenminste vier soorten halfedelstenen nodig of vier kristalvormen. Metaalkristallen kunnen nooit worden gebruikt in direct evenwicht met of in directe werking tegen de glaskristallen. Stoffen, die tijdelijk gekristalliseerd zijn en dus in de natuurlijke vorm het meest amorf voorkomen, kunt u over het algemeen het best terzijde stellen.

Voor eenvoudige kristallen kunt u ook gebruik maken van gekristalliseerd zout of suiker. Ook deze stoffen zijn bruikbaar. U bent dus niet aan de halfedelstenen en edelstenen alleen gebonden. U zou daarnaast ook nog andere kristalvormen zoals die van sulfer kunnen gebruiken, maar dan komt u alweer heel dicht in de richting van de gewone semi‑ceremoniële magie.

Wanneer er wordt gewerkt met tenminste vier soorten, dan kunt u het best dit onthouden: Elk paar, want je gebruikt ze in paren, stelt een balans voor. Die balans zou bv. kunnen zijn tussen zout en suiker in dit geval. Als ik nu meer suikerkristallen neerzet, dan krijg ik een uitstraling waarbij de kwaliteit van suiker overheerst.

Nu is suiker helaas, zeker niet zoals u die gebruikt, geen ideale stof omdat ze onder meer de neiging heeft om ziekten e.d. te bevorderen. Gebruikt u daarentegen meer zout, dan krijgt u eigenaardig genoeg juist een lichte versterking van levenskracht en daarbij vooral vergroting van mentale kwaliteit.

Een opgezet zegel, zo kun je dat noemen, zal altijd moeten worden uitgezet op een tevoren gereinigde plaats. De eenvoudigste manier om zo’n plaats te reinigen is gebruik maken van wijwater. Er is nog wel een kerk waar zo’n wijwatervat staat. Neem van dat water een bekertje mee. Zo niet, dan kunt u dat zelf maken door zout te wijden, hout te verbranden (buksboomhout is daar heel goed voor) en de as eveneens te wijden. Daarna wordt de hele zaak verpulverd in een vijzel. Vervolgens wordt dat vermengd met water onder het uitspreken van het wijdingsformulier. Daarmee maakt u dus de plaats schoon.

De lijnen, die worden getrokken om de omvang van het zegel en eventueel de balans aan te duiden, mogen niet worden getrokken met potlood. Daarin zitten namelijk weer stoffen die op zichzelf kortsluitend kunnen werken. Maak gebruik van krijt, bij voorkeur vet krijt (kleermakerskrijt). Zorg dat de balans zo wordt verdeeld dat degene voor wie het zegel is bestemd of de richting waarin die persoon zich volgens u bevindt altijd in de lijn ligt waarin de uitstraling plaatsvindt.

Dan is er nog één regeltje dat u heel goed moet onthouden: Er zijn zeer veel verschillende formulieren denkbaar. De meeste daarvan berusten op oude, meestal vergeten talen. Maar het gaat niet om de woorden of de klanken. Het gaat om de intensiteit waarmee u zelf a.h.w. uw persoonlijkheid, uw wil en uw wens oplegt aan deze samenstelling van verschillende structuren. Bid, roep aan, zoals u dat gewend bent. U kunt met ‘een onze Vader’ evenveel doen als met de meest warrige Sanskriet formule.

Dit zijn dan een paar regels, als u er ooit mee wilt werken.

Aangezien ik het bergkristal al heb genoemd nog dit: het beste is als u het bergkristal tegenover het git zet, dan kunt u levenskracht uit­stralen. Zorg er daarbij voor dat het bergkristal groter is dan het git.

Dat is nogal gemakkelijk. Op deze manier zou u er vandaag aan de dag mee kunnen werken. U zult waarschijnlijk denken dat het grote onzin is, totdat u uw eerste successen hoeft geboekt.

De gemiddelde werkzaamheid van dergelijke structuren, mits goed opgezet, is ongeveer 7, misschien zelfs 8 op 10. De kans dat u wat bereikt is dus tamelijk groot. Vindt u het alleen maar iets waarover u wat wilt weten, onthoud dan het volgende:

Elk kristal dat u bij u draagt, heeft natuurlijk zijn eigen capaciteiten. Het heeft zijn eigen structuur. Er zijn algemene lijsten die vermelden tegen welke kwaal men een bepaalde steen moet gebruiken. Die kunt u rustig hanteren, mits u zich voordat u de steen omhangt eerst daarmee bezighoudt: op de handen, tussen de handen of als u dat met alle geweld wilt op een tafel.

Neem een stukje maagdelijk, nog niet gebruikt papier of linnen. Leg het kristal daarop en laat de handen instralen. Concentreer u op hetgeen u van het kristal verwacht. Dit is een methode om af te stemmen. Hierdoor krijgt het een meer specifiek gerichte functie die ook op uzelf inwerkt. En als u denkt dat het allemaal humbug is, laat mij dan als volgt stellen:

De kristalmagie op zich is zeker geen humbug. Maar een half begrip van wat een kristal kan doen is voor sommigen aanleiding geweest tot commerciële activiteiten. En dan is de manier waarop ze zoiets aanbevelen wel humbug. Niet omdat het kristal niet werkzaam is, maar omdat het niet goed is voorbereid en omdat de voorschriften voor het dragen summier zijn of geheel ontbreken.

Ten laatste: Werkzame stenen moet u op de huid dragen. Een steen die werkt, zal altijd na verloop van een aantal weken een dof oppervlak krijgen. Dat is niet erg. Maar als het oppervlak grijsachtig dof is geworden en dat is na enige tijd gebeurd, dan moet u het schoonmaken.

Maak het schoon gewoon met zeepsop en laat het daarin een tijdje liggen tot alle vet is opgelost. Het kristal is dan niet zo glanzend als wanneer het pas is gepolijst, maar u kunt het dan opnieuw dragen, nadat u het eerst zeer goed onder stromend water heeft afgespoeld. Laat u het maar in de lucht drogen. Een beetje kalkaanslag doet geen kwaad. Dan gaat u het weer opnieuw instellen en draagt u het. Op die manier krijgt u de beste resultaten.

Als u verder ingewijd bent, dan zult u ook nog leren dat u magische vierkanten kunt maken met kristallen. De manier waarop de, borsttafel van de joodse hogepriesters met halfedelstenen en edelstenen was ingelegd, is niet alleen maar symbolisch voor de 12 stammen. Ze was wel degelijk gelijktijdig een machtsinstrument; een zodanige samenvoeging van een aantal kristallijnen structuren dat daardoor de hogepriester een bijzondere kracht kreeg t.a.v. andere werelden en dat hij daardoor tevens meer vermogen, meer kracht kon opnemen om anderen te zegenen.

Als je eenmaal hebt geleerd hoe je die dingen moet maken, dan ben je heel ver gevorderd en heb je heel wat van kristalmagie geleerd. Als je eenmaal zover komt, zul je ontdekken dat de totaal‑balanswaarde per rij altijd gelijk moet zijn. Dat is heel wat moeilijker dan u denkt. Het stelt namelijk eisen aan de massa van de steen. Daarnaast stelt het eisen aan de verdeling van de massa over het geheel en ten laatste de zetting.

De zetting kan alleen in edelmetaal geschieden of in zeer bijzondere vormen van brons. Daar die bronzen praktisch niet te krijgen zijn, raad ik u aan om in die gevallen gebruik te maken van zilver; platina mag het ook zijn. Maar dan kunt u het wel betalen om naar een deskundige te gaan.

Dit laatste moet u maar zien als een wetenswaardigheid, totdat u eenmaal zo ver bent dat u helemaal in de kristalkunde kunt duiken en in staat bent te zien waar de verschuivingen van de kristalvorm zitten. Dan zult u de betekenis van samengestelde vormen moeten kennen zoals de rechthoek. Er zijn er ook bij die een driehoek of een andere meetkundige vorm hebben. Dan moet u die maar eerst uitzetten. Balanceer die en kijk dan hoe u kristallen van ongeveer gelijke vorm kunt samenstellen. Veel meer wil ik u daarover niet vertellen. Ik heb u aardig wat voorbeelden gegeven van wat daarmee mogelijk is.

U kunt natuurlijk ook de methode gebruiken die bij de goena‑goena wordt gebruikt.

Neem een halfedelsteen. Wijd die, concentreer die op een doel. U behoeft daarvoor geen haan te slachten. U kunt een dergelijke steen ineen bepaalde omgeving plaatsen. Haar uitstraling blijft van kracht.

Als u bv. een toermalijn heeft en u kunt dat werkelijk met de behoefte aan weten afstemmen en het dan in de examenklas leggen, terwijl u daar zelf op bent afgestemd, zal het u best kunnen helpen om beter te presteren.

Ik heb hier zo’n beetje te hooi en te gras wat gegevens over kristalmagie bijeen geharkt. Na de pauze krijgt u gelegenheid tot meer gerichte vragen. Als die vragen al beantwoord zijn omdat daar boeken over bestaan, dan zal ik u de raad geven om die op te slaan. Want iemand, die de magie pasklaar gemaakt wil hebben om het even te doen, die haalt over het algemeen daar toch geen resultaat mee. Degene echter die zoekt naar de juiste samenstelling, de juiste formule en zich daarvoor veel moeite getroost, zal er vaak succes mee hebben. Wetenswaardigheden die u interesseren, eventueel vragen over hetgeen ik heb gezegd, zijn verder allemaal welkom.

Vragen.

 • Hoe kregen mensen in het verre verleden de kennis van de kristalmagie? Hier is immers sprake van een wetenschap die niet alleen door ervaring kan zijn verkregen?

Daarvoor moeten wij in het rijk van de legenden duiken.

Het heet namelijk, al ben ik er niet zeker van, dat men in Atlantis een vorm van magie heeft ontwikkeld in de tempels waarbij men gebruik heeft gemaakt van edelstenen, van kristallen en van edele metalen in hoeverre dat juist is, weet ik niet zeker. Maar het is wel zeker, dat deze vorm door zwervende legers of horden is overgebracht. Eerst voornamelijk in het gebied van Noord‑Afrika. Het schijnt zelfs dat men toen eerst Troje heeft verwoest, de eerste plaats die daar heeft gelegen en dat men in die buurt een tijdlang een soort orakel heeft gehad waarin de kristalmagie een rol speelde. Ze schijnt van daaruit geëxporteerd te zijn in de richting Azië. Zeer waarschijnlijk tot Tibet toe, waar men soortgelijke magie bij bepaalde groepen ook heeft gekend en misschien nog kent. Verder is ze nog verbreid tot India.

Het is opvallend dat de kristalmagie in veel mindere mate bekend is geweest in de landen van de Amerika’s. Daar is het zeer waarschijnlijk eerst toegepast ongeveer 4 à 500 jaar v. Chr. Dit laatste doet vermoeden dat de kennis ervan in Azië en Noord‑Afrika veel eerder aanwezig was dan in de Amerika’s. Gezien overleveringen, die o.m. in Peru hebben bestaan betreffende de reizigers van over de oceaan, zou men kunnen aannemen dat dus de kennis van kristalmagie door hen is meegebracht.

Hoe men precies die kennis heeft verworven, blijft echter voor een groot gedeelte duister. Ik weet wel dat men in de tijd van Atlantis een mate van magische technieken heeft gekend die op het ogenblik onvoorstelbaar is.

Magie, die omdat men zich tegenwoordig er een beetje voor schaamt, dan als een soort wetenschap wordt uitgedrukt, maar dan toch wel een zeer mystieke. Dat zou ook kunnen verklaren waarom kristalmagie ook nog voorkomt in het zuidelijke gedeelte van Iberië (Spanje) en ook in delen van Italië, vooral op Sicilië. Het is dus aan te nemen dat er een gemeenschappelijke bron voor deze kennis moet zijn geweest. De eerste verspreiders die we daarvan kennen zijn de horden, die langs de kust van Noord‑Afrika zijn getrokken en daarna zijn overgestoken deels naar het zuiden van Azië, deels weer zijn teruggetrokken via Turkije in de richting van Europa.

 • Is het mogelijk dat u zich verplaatst op de tijdlijn naar het verre verleden en dat u via de Akasha‑kronieken deze informatie verwerft?

Ik kom hier voor de moeilijkheid te staan dat ik te maken heb met verwarde gegevens. Daarom ben ik zo vrij om een voorbehoud te maken en te zeggen: waarschijnlijk Atlantis. Dan kan ik misschien daarbij nog een naam geven en zeggen: Er was een magiër die waarschijnlijk in de buurt van de Canarische eilanden een tijdlang heeft gewoond en gewerkt.

Hij schijnt iets gedaan te hebben met kristallen. Maar als die kennis niet verder reikt, dan kun je alleen als je het tijdssegment helemaal gaat na­ lopen, de concrete feiten inderdaad opdiepen. Als u het zelf zou moeten doen in uw eigentijdse begripsverhouding, zou het u waarschijnlijk enkele eeuwen kosten. Dat is de reden waarom ik het niet ‘nu even’ kan doen.

Ik hoop, dat u daarvoor begrip heeft.

 • Kunt u iets zeggen over de methode van Aleister Crowley betreffen­ de kristalmagie, die hij toepaste bij de Golden Dawn?

Aleister Crowley heeft wel edelstenen gebruikt als versterkers. Hij heeft echter niet een magie bedreven die geheel en alleen was gebaseerd op edelstenen. Wat dat betreft ligt zijn gebruik van edelstenen dichter bij die welke wij in de goena‑goena en in zeer bepaalde vorm van voodoo ook aantreffen en bij enkele autochtone stammen in Australië dan dat het werkelijk de kristalmagie is waarbij het kristal zelf als bron van de magie wordt gebruikt. Je kunt dus edelstenen gebruiken in een bepaald patroon zoals ik u heb verteld.

Aleister Crowley heeft dat inderdaad gedaan. Hij heeft daarbij ge­bruik gemaakt van een stervormige opzet en niet van tafelachtige op­zetten. Hierdoor ontstonden evenwichten die op zijn minst genomen be­denkelijk waren. Ik meen dan ook dat je van Aleistair Crowley kunt zeg­gen, dat hij eerder overhelt in de richting van de duistere magie dan van de lichte.

 • Kunt u iets zeggen over kristal staren?

Dat heeft heel weinig te maken met kristallen. Het woord komt er wel in voor. Kristal staren is gebaseerd op het staren in een gepolijste bol, meestal van loodglas of loodkristal gemaakt. Het is de polijsting die hier erg belangrijk is. Deze bol wordt opgesteld in het duister zodat er van één kant een lichtstraal in kan vallen. Wanneer dit gebeurt, kun je het fixeren waardoor optische vermoeidheid optreedt. Het is een uitstekend concentratiemiddel. De fixatie vergroot de gevoeligheid van de persoon, gelijktijdig worden onbewuste waarden kenbaar gemaakt.

Hierdoor is het mogelijk om in de kristallen een aantal beelden te zien waarvan de samenhang lang niet altijd zeker is. Je zou kunnen zeggen dat het gaat om afgesloten kleine scenes uit een geheel dat je niet overziet.

 • Graag zou ik iets willen weten over de werking en het gebruik van een kristallen bol.

U moet één ding onthouden: de kristallen bol is niet van kristal. Het is gemaakt uit een wel wit‑kristalliserende maar in wezen toch amorfe massa. Door de polijsting en de vorm ontstaat er een bepaald licht­ brekingsmoment. Als je op de juiste manier daarvan gebruik maakt (ik heb dat in het antwoord op de vorige vraag omschreven), dan krijg je het ge­voel dat er een licht in de kern van de bol is. Hierdoor is het mogelijk gedachtebeelden daarop te projecteren. Innerlijk ‘zien’ wordt a.h.w. naar buiten gebracht. Daarbij vormen zich dan beelden (ik heb ook daarover reeds iets gezegd) waardoor de interpretatie ervan nog steeds moeizaam blijft.

Het staren in de kristallen bol kan soms worden gebruikt als een vorm van hypnose. In dat geval staat het gelijk met o.a. het kijken in een spiegelend watervlak, het kijken in een watervlak waarin een druppel inkt is gevallen en dergelijke methoden. Hier dient het geheel eerder als een middel tot betere zelfhypnose waardoor uitspraken kunnen worden gedaan die uit het dagbewustzijn niet naar velen kunnen komen. Terwijl eventueel aflezing van geestelijke en telepathische elementen mogelijk wordt, waarop men normaal niet zou reageren.

 • Kan rookkwarts water magnetiseren?

Op zichzelf niet. Een kwarts ‑ en dan behoeft u heus niet alleen rookkwarts te gebruiken ‑ kan dienen als centrum van krachten, dus als versterker van krachten die altijd door een mens erin moeten worden ge­legd. Met andere woorden: u kunt uw levenskracht daardoor beter concentreren en richten, maar u kunt niet uw eigen inspanning en kracht vervangen door het kristal.

 • Maakt labradoriet helderziend?

Er bestaat geen enkele edelsteen of halfedelsteen die u helderziend kan maken. Er bestaan wel een aantal halfedelstenen die in staat zijn om latente vermogens iets te versterken. Het moet echter als basis in uzelf aanwezig zijn, dan kunt u ervan gebruikmaken als versterker. Dat is een van de functies die edelstenen en halfedelstenen ook in de magie hebben.

 • Hoe kan men bij granaat verhinderen dat daar kwaadaardige krachten van uitgaan?

Als een granaat geladen is met wat u kwaadaardige krachten noemt, dan hebben wij te maken met een afstemming op een parallelwereld of een andere wereld die vanuit uw standpunt duister of onaanvaardbaar is. Om dit te veranderen moeten wij de zetting van de steen wijzigen. Daarvoor moet ze eerst goed worden gereinigd. Wilt u helemaal zeker zijn, dan kunt u de steen het best enige tijd in natuurlijk stromend water leggen. Daarna zult u uw wil moeten gebruiken en uw voorstelling van licht om zo de granaat te reinigen en gelijktijdig een andere afstemming te geven. Dit is mogelijk.

Hier zij opgemerkt dat aangezien granaat heel vaak wordt gebruikt voor sieraden, vooral in antieke sieraden, ze zeer vaak persoonlijkheidsinvloeden mede in de steen opneemt. Dan zijn dit gewoonlijk afstemmingen die te maken hebben met geestelijke werelden of met gedachtewerelden die boven het stoffelijke vlak liggen.

 • Zou men kristallen, van bv. smaragd of robijn, kunnen afstemmen op respectievelijk de Zomerlandsfeer, de klank‑ en kleursfeer of enige andere sfeer zoals de eenkleurige lichtsfeer? Hoe zou men dit resp. kunnen doen? Is hierbij rite of ceremonie noodzakelijk?

Als u wilt afstemmen boven de Zomerlandsfeer, dan kan dit alleen met een zeer ingewikkelde rite en het gebruik van krachten, die ik u hier helaas niet mag vertellen.

Smaragd kan op de Zomerlandsfeer worden afgestemd door u zeer intens te concentreren op Zomerland, als u het kent uit uittredingen. Zo niet, door u zeer sterk te richten op een persoon van wie u aanneemt dat deze in Zomerland vertoeft. Deze concentratieoefening duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Ze moet tenminste driemaal worden herhaald.

Het herhalen ervan is het best en meest werkzaam, wanneer u dit doet in de tijd van zonsopgang (wanneer de een aan de horizon verschijnt) tot ongeveer de tijd dat ze een 30 graden heeft afgelegd, meer niet.

Dan kunt u inderdaad een Zomerlandafstemming krijgen. Maar denk niet dat een dergelijke afstemming zonder meer functioneert. Alleen alle invloeden, die met Zomerland verwant zijn, zullen dan vanuit de stenen respons wekken, maar u kunt ze niet beschouwen als een vrije toegang tot die andere wereld zonder meer.

 • Is het mogelijk om robijn te gebruiken bij mediumschap om contact met andere geestelijke werelden te leggen of werkt dit helemaal niet?

Als we te maken hebben met mediumschap in de meest algemene vorm of betekenis van het woord, dan zou ik zeggen: Je zou er misschien wel iets aan kunnen hebben om gaven als helderziendheid en helderhorendheid iets te vergroten en te versterken. Maar er moet altijd een eigen gevoeligheid zijn. Met andere woorden: je moet medium zijn om het te kunnen gebruiken. De vraag is dan of je er dan nog behoefte aan hebt.

U kunt het echter niet gebruiken om een mediumschap te doen ontstaan waar het niet is. Slechts waar de vorm aanwezig is, maar zwak, kunt u een dergelijke steen geladen met de voortdurende gedachte, aan bv. Zomerland inderdaad hanteren om daarmee contacten gemakkelijker te maken. Geldt het voltrance, dan kunt u dit alles als niet gezegd beschouwen. Voor half‑trance en inspiratie is het wel werkzaam.

 • Voor het uitzenden van grote hoeveelheden levenskracht noemde u al git en bergkristal. Welke andere edelstenen kun je het best hier tegenoverstellen en in welke figuur?

Mag ik even corrigeren. Ik heb als paar‑combinatie bergkristal en git genoemd. Zij heffen in gelijke hoeveelheid en intensiteit gebruikt elkanders werking op. Er is dus een zgn. evenwicht. Wilt u deze stenen gebruiken, dan zult u er dus altijd voor moeten zorgen dat het bergkristal in massa groter is. Indien u bijzondere resultaten wenst, zult u uw aandacht in het bijzonder op dit kristal moeten vestigen.

Het best zult u dan werken, als u tenminste een gelijkarmige kruisopzet gebruikt waarvan de as wordt bepaald door bergkristal en git de richt-as is, dus de werkzame factor. Voor de balans wordt gebruikt een opaal tegenover een aquamarijn.

 • U zei, dat de combinatie van een groot bergkristal en een kleiner git gericht moet worden. Moet men daartoe de verbindingslijn gebruiken? Hoe groot moet de onderlinge afstand zijn en wat moet dan het dichtst bij het doel liggen?

Als u als richtlijn de lijn bergkristal ‑ git gebruikt, dan zult u wat de afstand betreft nogal wat mogelijkheden hebben. Ik zou zeggen: tenminste 10 cm van elkaar. Voorkom dat de afstand groter wordt dan ongeveer 75 cm. De massaverhouding heb ik u al enkele malen uitgelegd.

Dan is dus het punt waarheen de kracht wordt uitgestraald, het punt waarop het git zich bevindt. Dat is dan in feite het vizier geworden. Hiermee kunt u die kracht richten.

U kunt het ook anders doen en u achter het git een gestalte of figuur voorstellen die u dan wel tamelijk goed moet kennen. U kunt zelfs een afbeelding daarachter zetten. Dan kunt u door concentratie op het bergkristal en het richten van de kracht ervan op die figuur de over­dracht tot stand brengen.

 • Is het voldoende om rond het bed alleen aan 2 zijkanten en aan hoofd‑ en voeteneinde‑ een cirkelfiguur te leggen, dus 4 cirkels of ovalen in totaal?

Dit zou, aangezien het gaat om bergkristallen die de energie moeten vergroten en daardoor ook de rust wat groter moeten maken, wel voldoende zijn. U zou elke gesloten groepering kunnen gebruiken, zelfs als u vier ongeveer gelijke kristalletjes, die dan in vorm nog iets mogen afwijken, samenbrengt, in bv. een bloempatroontje. Ook dan is dat voldoende. Maar we moeten altijd rekening houden met het feit dat er in het kristal een gesloten kringloop mogelijk moet zijn. De uitstraling geschiedt dan in feite vanuit het middelpunt van deze cirkel, dit ovaal of deze rozet groepering welke u maar prefereert.

 • Moeten ze inderdaad worden neergelegd, zoals ik heb gevraagd aan zijkanten en hoofd‑ en voeteneinde?

Kijk, als u het in een cirkel of bijna‑cirkel kunt doen, is het natuurlijk wel het mooist. Maar in de, praktijk is het al voldoende als aan het hoofd‑ en aan het voeteneinde de cirkels aanwezig zijn, omdat namelijk de levensstromen door deze twee punten worden bepaald. Brengt u ze aan de zijkanten aan, dan kan het niet schaden maar zal het over het algemeen geen evenredige vergroting van beschikbare energie met zich brengen.

Het kan hoogstens werken als een soort afscherming.

 • Het Amerikaanse medium Edgar Cayce heeft in zijn trance‑toespraken het één en ander gezegd over het gebruik van kristalmagie in Atlantis. Men gebruikte het voor transportdoeleinden bij de Tibara’s. Ze werd als een soort richtbaken gebruikt.

Nu komen we op een punt waar ik altijd erg voorzichtig ben. Er is namelijk een betrekkelijk korte periode in het zeer lange bestaan van Atlantis geweest waarin men inderdaad gebruik maakte van een soort luchtsleden. Die sleden worden overigens voortbewogen door krachten die u waarschijnlijk magisch zou noemen, ofschoon het in feite een mede door gedachtekracht bepaalde verandering van magnetische verhouding was. Dan werden er bepaalde edelstenen, halfedelstenen en zelfs gewone kristalvormen tot basalt toe soms gebruikt om daarmee in bepaalde structuren opgesteld een soort baken te vormen, zodat een dergelijke luchtslede zich kon bewegen tussen twee punten via een vaste lijn.

Het was dus eigenlijk meer verkeersregeling dan een werkelijk noodzakelijk iets.

Dit behoort allemaal tot het rijk van de legenden zoals Atlantis zelf. Het heeft bestaan. Maar er is zoveel onzin verteld over de buitengewoon hoge technische beschaving die het had en die het heus niet had bereikt, dat ik erg voorzichtig word, als het gaat om die korte periode van misschien 12 eeuwen waarin wel een hoge techniek heeft bestaan. Helaas werd die hoge techniek ook gevolgd door een ramp die tenslotte de ondergang van het tweede‑Atlantische rijk ten gevolge heeft gehad.

 • Bestaat er nog een bepaalde relatie tussen astrologische tekens en de stenen?

Deze wordt over het algemeen wel gelegd, als wij uitgaan van het standpunt dat het geboorteteken, zeker als je meer dan 10 graden in het teken zit, bepalend is voor een deel van je uitstraling. Dan is het inderdaad mogelijk om stenen passend bij de astrologische typen daaraan, toe te kennen. Dan krijg je een overeenstemming van stralingskarakteristieken van de persoon en structuurkarakteristiek van de kristallen. Ze hebben dan wel enige invloed.

 • Er is wel eens gezegd, dat er planeten zijn waarop bewuste wezens leven die zijn opgebouwd uit kristallen.

Die bestaan ook wel. Maar het zou ons te ver voeren om daarop in te gaan, want het heeft niets met magie te maken. Het is toch duidelijk: Punt 1. Een kristal blijkt in staat te zijn om door zijn roostervorm bepaalde energieën te geleiden.

Punt 2. Een kristal in een reeks gebracht met andere kristallen kan daardoor iets ontwikkelen wat lijkt op denkvermogen. Gelijktijdig ontstaat de mogelijkheid om krachten te ontvangen, krachten te versterken en ook krachten te richten. Dit betekent uitingsmogelijkheid. Waar al deze dingen tezamen treffen, hebben wij te maken met een levensvorm die zelfs een zeer hoog bewustzijn kan bezitten, maar weinig of geen mogelijkheid heeft zich zelfstandig te verplaatsen. Dit komt inderdaad voor.

 • Bij de Kirlianfotografie heeft men ook uitstralingen van stenen gefotografeerd en ook van gesteenten.

Als er druk wordt uitgeoefend op een kristal, dan ontstaat er een spanning, meen ik. Dit is niet bij alle kristallen het geval. Er zijn echter een aantal kristallen waarin door druk een lichte verstoring van de moleculair structuur (dus ook het roosterpatroon) tot gevolg heeft en dat bv. een potentiaalverandering. t.a.v de omgeving optreedt. Dat noemt u tegenwoordig piëzo‑elektrisch. Er zijn andere kristallen waarin een dergelijke druk een uitstraling teweegbrengt die in een magnetisch veld een korte, maar kenbare afwijking van de loop van de krachtlijnen veroorzaakt.

Maar niet bij elk kristal. Deze kwaliteit of eigenschap is over het algemeen maar beperkt bruikbaar en dan meestal binnen een technische structuur.

 • Het is bekend dat kristallen die heel fijn verdeeld zijn, ik denk aan asbest, op de longen een destructieve werking hebben. Waar berust dat op?

Dat is tamelijk eenvoudig te verklaren, als u zich realiseert dat uw schuurpapier en schuurpoeder ook iets dergelijks bevat.

U heeft te maken met betrekkelijk zacht weefsel waarin osmose door vlakken het belangrijke uitwisselingsmoment betekent. Als u nu die vlakken bedekt met een fijn laagje stof (het behoeft dan nog niet eens van kristallen te komen), dan zal daardoor als vanzelf reeds een bemoeilijking van osmotische processen plaatsvinden. Dit betekent weer een verminderde zuurstoftoevoer en bloed. Maar indien het werkelijk kristallen zijn (dat kan voorkomen bij asbest, er zijn ook andere stoffen), dan hebben we bovendien te maken met kristalletjes die nogal scherp van vorm zijn. Zelfs als het vezels zijn, dan nog blijkt dat er vele scherpe kantjes aan zitten. Die zouden dan het weefsel kunnen beschadigen.

Die beschadiging kan dan leiden tot ontstekingen en tot het niet meer actief zijn van longblaasjes (zoiets wat je krijgt bij ziekteprocessen maar nu geïnduceerd) daardoor ontstaat er een vermindering van zuurstof‑transfer in de longen. Het resultaat daarvan is een verzwakking van het gestel. Zou er een ontsteking ontstaan, dan kan deze zelfs zover gaan dat het grootste gedeelte van de long wordt aangetast.

Ten laatste: gezien de gemiddelde ademhaling van de mens, is de kans erg groot dat vooral de longtop sterk vervuild raakt en dat die vervuiling zodanig wordt dat een toevoer naar de nog gezonde blaasjes in de longpunt eveneens wordt bemoeilijkt en wordt het nog eens zo erg.

Dit is bij asbest en bij bepaalde andere door stof veroorzaakte longkwalen wel de hoofdkwaliteit.

 • Een amorfe vraag: Is het Oera Lindaboek inderdaad geschreven door de predikant Halbertsma in de vorige eeuw of is de kern van dat verhaal toch een op waarheid berustend gegeven van oudere entiteiten?

Hoe knap dat woord ‘amorf’ voor uw vraag. Als dit de laatste vraag is, wil ik er een kort antwoord op geven. Het is inderdaad geschreven door Halbertsma. Hierin zijn wel een aantal oudere gegevens, die hem ter kennis zijn gekomen, samengevoegd.

Maar die samenvoeging en de interpretatie is het werk geweest van de mens die heel dicht bij uw eigen tijd leefde en daardoor is de werkelijke boodschap in feite een boodschap geworden die deze mens wenste te brengen. Er is veel van de oerwaarde die in het boek gelegen is teloor gegaan voor degene die het boek niet ernstig bestudeert en het niet weet te splitsen in delen die afzonderlijk staan. Ik hoop dat ik u niet te zeer teleurstel.

Dat was dan kristalmagie met ‘n staartje Oera Linda.

Vrienden, ik ben mij ervan bewust dat een groot gedeelte van hetgeen ik heb gezegd voor velen van u aardig is om daar kennis van te nemen. Weinigen zullen zich echter realiseren dat ik ondertussen wel degelijk door de beschrijving van de procedures aanwijzingen heb gegeven waardoor u ook zelf gebruik kunt maken van kristal.

Wilt u nu bepaalde werkingen hebben, denk dan aan hetgeen ik heb gezegd over het bergkristal (algemene energie) en raadpleeg de kwaliteiten of eigenschappenlijst die over edelstenen is verschenen in vele vormen.

Ik meen dat er in Nederland een goede bestaat van een zekere Mevr. Uyldert. Dan kunt u, rekening houdend met de erin beschreven werking van de stenen, een soort werkingsnet zelf vervaardigen waardoor bepaalde kwaliteiten, die in de stenen zitten, u in versterkte mate worden toegevoerd, vooral in rustende toestand.

Als u edelstenen en halfedelstenen wilt dragen, besef dan wel dat het hier niet in de eerste plaats gaat om de grootte van de steen, maar om de mogelijkheid dat ze werkzaam is. Waar er sprake is van een sporenwerkzaamheid dient in de meeste gevallen de steen tegen de huid te worden gedragen. Zie verder wat ik daarover heb gezegd.

Ten laatste: De wereld is vol van krachten, van werkingen en stralingen. Wat wij vanavond enigszins hebben aangestipt is maar een heel klein deel daarvan.

Weest u ervan bewust dat uw eigen uitstraling voortdurend inwerkt op alles in uw omgeving. Er zijn bepaalde stoffen die gemakkelijk daarop reageren. Neem bv. echt porselein. Het heeft de neiging om bepaalde emotionele uitstralingen op te nemen en lange tijd vast te houden en te weerkaatsen.

Denk aan eenvoudige baksteen, niet beton. Eenvoudige baksteen mits goed gebakken, geen kaki baksteen, maar harde baksteen. Een dergelijke steen zal inderdaad zeer veel kunnen opnemen van de gevoelens en sfeerbepalend worden voor uw woning.

Heeft u te maken met een gebouw waarin een meerderheid van behouwen natuursteen is verwerkt, dan worden daarin ook zeer sterke gedachtebeelden heel lang vastgehouden. Het is dus niet alleen maar een kwestie van een edelsteen en een halfedelsteen.

In uw omgeving reageert alles op uw gedachten tot zelfs uw kamerplant, uw poes, uw pietje en uw goudvis toe. Door u bewust te zijn van het feit dat uw eigen uitstraling voortdurend uw omgeving beïnvloedt, kunt u gemakkelijker erkennen wanneer een omgeving u beïnvloedt en daardoor de werking deels neutraliseren. Daarnaast kunt u uw eigen sfeer zo sterk bepalen dat het voor anderen heel moeilijk wordt om die te verstoren. Dat is nog een praktische tip die u als toegift, het snoepje voor het kind nog van mij krijgt nu ik op het punt sta mijn bijdrage te beëindigen.

Ik heb u naar mijn beste weten in een zo populair mogelijke vorm geconfronteerd met kristallen en met datgene wat mensen met die kristallen soms doen en kunnen doen.

Laat u niet verleiden tot magie omwille van de Magie. Dit is altijd verwerpelijk, omdat het u ertoe brengt met zeer veel geestelijke moeite iets te bereiken wat u eenvoudiger met hand‑ en hersenwerk tot stand kunt brengen. Wanneer u echter een versterking van bepaalde factoren nodig heeft, dan kan hetgeen wij hebben besproken u wel van dienst zijn. Het is dan een aanvulling van uw eigen streven, niet een vervanging daarvan.

Voor eenieder die zich met magie wil bezighouden, van welke aard dan ook, is dit laatste meen ik de moeite waard om te onthouden. Nu ga ik afscheid nemen en kunt u onderling de nodige opmerkingen gaan uitwisselen. De gegevens, die ik u heb verstrekt zijn waar en juist voor zover het mij maar mogelijk is geweest deze na te gaan. Waar ik daartoe niet of niet voldoende toe in staat was, heb ik zoals u heeft gemerkt de boot afgehouden. Ik hoop dat u dat respecteert. En al is dat niet het geval, ik moet nu toch het medium vrijgeven. Dus moet ik, zij het met enige moeite mijn geestelijk spraakwater terugtrekken en rest mij nog u te danken voor de mij verleende aandacht.

image_pdf