Laat oude indoctrinaties los

image_pdf

22 november 2011

 Vanavond zou ik graag met jullie nog een stapje verder gaan in de materie die we vorige maal naar voor hebben gebracht. Degenen die met de vorige les hebben gewerkt, zullen ervaren hebben dat dit niet zo simpel en evident was en dat er waarschijnlijk voor de meesten onder u hier en daar verrassingen naar boven zijn gekomen. Maar wanneer u in deze tijd magisch-esoterisch wilt werken en resultaten wilt behalen, dan is het noodzakelijk dat u van velerlei zaken toch een gedachte hebt, hoe zij ontstaan, welke invloed zij op uw voertuig hebben en wat de mogelijkheden inhouden om er vandaag mee om te gaan. U zult door de oefening heel waarschijnlijk verschillende situaties hebben doorleefd, beelden hebben verkregen van sommige zaken, die u niet zo vertrouwd zijn. Maar anderzijds, waarschijnlijk ook zijn er verschillenden onder u die in hun jeugd zijn blijven vasthaken. En dit is bij deze oefening niet zo abnormaal omdat uw jeugd als dusdanig een tekenende invloed heeft voor de rest van uw leven. U moet het zo bekijken: wanneer u kennis wilt opdoen over de zaken die u in uw bestaan reeds hebt doorgemaakt, zijn er bepaalde barrières waar u aan voorbij moet. En één van deze barrières is wel degelijk de ontwikkeling die u hebt doorgemaakt en de leerschool die u hebt ervaren als kind. Voor de meeste onder u zitten daar aardig wat ankerpunten in, die de rest van het leven hebben bepaald en die soms heel moeilijk voorbij te gaan zijn. U mag niet vergeten: uw geest heeft bij de incarnatie  een milieu opgezocht. Een milieu om te incarneren, om van daaruit bepaalde scholing te ervaren. Maar u weet allemaal dat buiten het milieu er nog zeer veel externe invloeden zijn die er voor zorgen dat een kind een bepaalde vorming krijgt in zijn kindertijd. En wanneer deze niet op de juiste wijze ondervangen wordt, dan kan dit gemakkelijk leiden tot verkeerde wereldbeelden, verkeerde ideeën.

Wanneer we het menselijk voertuig bekijken, en dat kunnen jullie toch min of meer, dan kunnen we zeggen dat de mens een bewustzijn heeft. In de psychologie gaat men verder en gaat men dat in verschillende lagen opdelen, maar dat is niet voor ons aan de orde, hier vanavond. Wat wel voor ons aan de orde is, is dat in dat bewustzijn alle mogelijke indrukken worden vastgelegd. Zo goed de puur stoffelijke, als de niet-stoffelijke! En dat wil zeggen dat, wanneer u uw leven gaat overschouwen, en vooral wanneer u met de oefeningen die gegeven zijn, stopt in uw jeugd, dat daarin aardig wat beïnvloedingen zijn voorgekomen die niet stoffelijk waren, maar die hun oorsprong vonden in de algemene gedachtebeelden die in de maatschappij waarin u ontwikkelde, gangbaar waren. Met andere woorden, de meesten onder u zijn in hun jeugd geconfronteerd geweest met allerlei niet zo positieve gedachtebeelden. Beelden van oorlog, beelden van haat, beelden van angst, van waanzin en zo verder. En die beelden zijn meestal veel sterker dan het algemene beeld dat het kind heeft. Met als gevolg dat er op die leeftijd nogal eens verkeerde toetsingen gebeuren, die meegedragen worden, in vele gevallen gans het leven lang, wanneer zij in die kindertijd niet bijgestuurd worden of soms zelfs kunnen ontzenuwd worden. En dat is soms voor de geest een zeer zware handicap die door het lichaam wordt mee gedragen.

Waarom leg ik hier zoveel accent op? Wel, heel simpel. Wanneer u magisch-esoterisch wilt werken, dan moet u zich kunnen vrij maken van zulke, ik zou bijna zeggen: indoctrinatie, die plaats heeft gevonden in een ver verleden. Want wanneer u zich daar niet van vrij maakt, daar geen afstand van kunt nemen, dan begrijpt u dat, wanneer u voor uzelf nu, zoals we u al zo dikwijls gevraagd hebben, oefeningen in de tweede werkelijkheid gaat doen, dat u heel gemakkelijk deze zaken, die ook de dag vandaag nog meer aan de orde zijn dan misschien in de periode van jullie jeugd, dat u deze zaken mee gaat binnen trekken in uw opbouw en dat is dan natuurlijk niet aanvaardbaar. Want dit kan leiden tot allerlei problemen. We moeten er van uitgaan dat u zo ver kunt komen dat u zich kan vrij maken van hetgeen wat u gedurende uw ontwikkeling van kind naar volwassene hebt meegemaakt. De meeste onder u hebben al voldoende leeftijdsjaren tussen deze periode zitten om op een moment als vandaag dit te kunnen achterlaten, te beseffen dat dit iets is dat niet eigen aan u is, maar dat eigenlijk ontstaat en komt uit het gedachtepatroon, de sfeer, die opgebouwd wordt door de massa van mensen die in een bepaalde richting denken. Wanneer u op dit moment kijkt naar de gedachtebeelden die in uw omgeving rondgaan, dan is dit een beeld van onzekerheid, van angst, van niet meer weten waaraan men toe is. Dat is het algemene beeld dat heden ten dage gangbaar is. Dat beeld connecteert heel gemakkelijk aan de beelden die u als kind in uw opvoeding hebt mee genomen. Dus u begrijpt dat we hier moeten zeggen van: besef dat u eigenlijk, wanneer u meegaat in die beelden, volledig gemanipuleerd wordt door iets wat noch uw geest, en eigenlijk uzelf, niet wenst. Maar u staat er niet bij stil dat de druk van de massa rondom u dus zo sterk is dat u een verkeerde houding gaat aannemen, dat u verkeerde denkbeelden gaat in gebruik nemen. Het is daarom dat ik het vanavond daar zo expliciet met u wil over hebben. Want door de oefening van vorige maal goed uit te voeren, kunt u effectief veel zaken die in u leven vanuit uw bestaan naar voor brengen, ermee werken, ermee omgaan. Maar wanneer u de filter niet gebruikt voor hetgeen wat in uw stoffelijke hersenen, uw stoffelijk bewustzijn is vast gelegd, dan gaat u zeer gemakkelijk foute ideeën krijgen, foute informatie. En dat kan leiden tot zenuwspanning die best vermeden wordt.

Daarom is het misschien voor ieder van u in de toekomst een interessante oefening om heel bewust terug te gaan naar uw kindertijd. Heel bewust uw kindertijd trachten terug naar voor te brengen, daarin te gaan kijken wat u eigenlijk dreef, want dat kan van alles geweest zijn, voor ieder van degene van de groep zal dit anders zijn, maar er zullen, dat kan ook niet anders, want je bent een kind, en je wordt gekneed als het ware, er zullen van buiten u aardig wat sferen aanwezig geweest zijn die u in een bepaalde denkrichting hebben gebracht. Wanneer u dan, en voor de meesten is het natuurlijk spijtig geweest, niet omringd bent door de juiste personen die u tijdig kunnen bijsturen, dan kun je er van op aan dat veel van hetgeen waar u nu op dit moment mee kampt, dáár de bron vindt. En ik zal zelfs verder gaan: dat vele organische stoornissen daar hun oorzaak vinden. Dat houdt ook in dat u, op het ogenblik dat u tot het besef komt van: hè, daar ben ik die of die richting in gegaan, dat u dit kunt ontmantelen en tegelijkertijd ook fysiek u beter gaan voelen. En dit kan heel ver gaan. Zeker wanneer er chronische kwaaltjes in het voertuig aanwezig zijn, kunnen deze chronische kwaaltjes door zulk een analyse die u zelf maakt, plots ophouden en soms volledig verdwijnen.

Waarom? Omdat dit zaken zijn geweest die in een diep onderbewustzijn aanwezig waren en die nu heel bewust worden gecorrigeerd. En dan is alles wat daar uit voort komt, wat daar aan geconnecteerd is, mee eigenlijk verwijderd. U leeft nu eenmaal in een wereld waar op dit ogenblik deze aspecten zeer sterk aan de orde zijn. U bent geen van allen nog kind, gelukkig zou ik zeggen, maar niettegenstaande dat liggen de verbindingen er nog steeds. En is het van belang dat de meeste onder u deze verbindingen, als het ware, verbreken en de oude onbewuste, want het zit meestal effectief in het onbewuste, laten wegvloeien.

U kunt dit bereiken door gewoon in alle rust er over na te denken. U kunt dit bereiken via uw eigen geest. Door heel bewust uw eigen geest hier hulp te vragen en er naar te luisteren. En dat is soms niet zo gemakkelijk. Want uw eigen geest heeft meestal niet de behoeften, zeker niet materieel, die u denkt te moeten hebben in dit leven. En gezien u al een tijd hier op aarde rondloopt, kan dit wel tot bepaalde moeilijke inzichten komen. Maar moeilijk of niet, je hebt de mogelijkheid hierdoor de zaken op te lossen die je al veel te lang met u meesleurt. U hebt hierdoor de mogelijkheid om via deze cursus, als het ware, tot een zuiverder patroon te komen; een patroon dat u dan verder in de mogelijkheid stelt om zeer efficiënt in deze tijd te handelen.

Want uiteindelijk, waarde broeders en zusters, komt het hier op neer: dat u de kennis die wij u overdragen, langzaam maar zeker, meer en meer, op de juiste wijze gaat gebruiken. Dat u zich, beetje na beetje, kunt distantiëren van de stoffelijke chaotische toestanden rondom u, en voor uzelf een harmonisch geheel te creëren waarin u het spirituele dat in u leeft, het geestelijke dat in u leeft, voor uzelf kan waar maken en zo, als het ware, een voorbeeld, een lichtpunt, een ankerpunt kunt zijn voor de wereld rondom u. U verandert, en de wereld verandert. Niet omgekeerd. De wereld verandert niet als u denkt: ik ga de wereld veranderen. Dat kan je niet. Maar wanneer u verandert, verandert de wereld rondom u, en dat is toch van belang wanneer u, langzaam maar zeker, meer en meer, aan de slag gaat gaan met de kennis die u hier opgedaan hebt. Wanneer u, meer en meer, er in slaagt van een juiste tweede werkelijkheid op te bouwen en deze te laten functioneren zoals het hoort.

En neem gerust van mij aan dat je blij zal zijn dat je dit kan in de toekomst. Want dank zij de kennis die je tot heden hebt en dank zij de mogelijkheid van de verbondenheid van deze groep, kun je heel veel zaken overbruggen en kun je effectief de vernieuwing voor u en uw omgeving waar maken. Maar dan is het noodzakelijk dat je het oude kunt loslaten. Dan is het noodzakelijk dat je afscheid kunt nemen van al hetgeen wat u tot op heden steeds weer opnieuw heeft gehinderd. Iets wat je, voor de meesten kan ik het zo zeggen, eigenlijk hebt gekoesterd. Omdat het voor jullie een zekerheid was. Het was er altijd, maar dat ‘altijd’ was geen goede zaak. Want daardoor ben je verbonden met sferen waar je best geen verbinding met hebt.

Wanneer er in uw woning, bij wijze van spreken, een astrale figuratie zich zou manifesteren, die u bij voorbeeld het eten onmogelijk zou maken, dan zou u zich daar niet goed bij voelen. En dan zou u proberen van deze astrale figuratie zo rap mogelijk uit uw leven en uit uw woning weg te werken. En in wezen dragen de meesten onder u zulke zaken met zich mee. Niet beseffende dàt ze er zijn! Ach ja, je voelt u soms niet goed, je voelt u soms een beetje onevenwichtig, neurotisch, angstig, noem het maar op. ‘Maar ja, dat is de tijd, niet waar? De tijd van het jaar, het vallen van het blad, botten van ‘t blad’, noem ‘t maar op. Duizend-en-een argument hebt u om dit stoffelijk met redenen te verklaren. En wanneer u dan ook de ‘moderne’ mens bent, dan vindt u er wel de geschikte pilletjes voor. Dan onderdruk je dat geheel, en dan is het prima! Dan kunt u weer verder. Maar al deze zaken, mijn waarde broeders en zusters, is maskerade! Is de zaak verbloemen. En is voor uw geest, en dààr wil ik toch het accent op leggen, omdat, ja, wij nu eenmaal ook geesten zijn, niet zo aangenaam. Want de geest die u bent, tracht zo veel mogelijk ervaring op te doen. Dit is niets nieuws, dit hebben we al uitentreuren herhaald. Maar spijtig genoeg stellen we steeds weer vast dat de stof dit niet graag erkent. En in vele gevallen zich er tegen gaat verzetten. Zolang dat dit plaatsgrijpt bij mensen die zich helemaal niet interesseren voor een spirituele ontwikkeling, voor bewustzijnsverruiming en zo verder, maar waarvan ook de geest, bij wijze van spreken, zich enkel maar interesseert voor de stoffelijke emotie, dan kunnen wij vanuit onze kant zeggen: goed, dit is een leven en die geest zal dit wel ervaren en daar stopt het dan. Maar voor jullie, waarde broeders en zusters, ligt het wel even anders. Jullie zijn allen al járen op zoek in jullie leven naar een ontwikkeling. En jullie zijn nu, langzaam maar zeker, bepaalde paden gaan bewandelen. En nu komen we tot bepaalde resultaten. En om deze resultaten te kunnen bevestigen, moeten we nu rustig, dit moet niet als een wervelwind gebeuren, maar rustig, oude zaken die we al veel te lang meenemen, meedragen, kunnen gaan afbouwen, kunnen gaan loslaten.

En daarom, en dit klinkt misschien contradictorisch, maar dit is het niet, daarom was het nodig dat we jullie in vorige les hebben aangebracht van naar uw eigen vorige bestaan te gaan. Naar het Punt waar alles samen zat. Omdat je van daaruit meer overzicht kunt krijgen van alles wat je op deze aarde als geest in verschillende stoffelijke verpakkingen hebt geleerd. Waardoor dat je, als je dan nu, bij uw huidige ‘verpakking’, we zijn bijna aan de feestdagen, met een mooie strik rond, deze ‘verpakking’ beter kunt doorgronden, dan krijg je meer kans om werkelijk zeer goede resultaten te boeken. En dan verandert er iets essentieels in uw wezen. Dan gaat niet meer de stof als dusdanig de heerser zijn, maar dan gaat er een evenwicht kunnen ontstaan, een harmonie kunnen ontstaan, tussen de stof en de geest. En wanneer je deze harmonie voor uzelf ervaart, dan krijg je daaruit het grote voordeel dat je de wereld rondom u vanuit een totaal andere optiek benadert. Dat alles, om het zo uit te drukken, andere waarden krijgt. Dat je voor anderen een meerwaarde wordt, omdat zij door de harmonie die tussen u en uw geest aanwezig is, een rust ervaren, een zekerheid kunnen vinden, die zij in de woelige chaotische wereld waarin men verblijft, niet kan vinden. En zo krijg je meer betekenis voor al wat leeft. Zo word je de werkelijke esotericus. Zo ga je de echte magiër zijn, de echte alchemist, en zelfs de echte mysticus. Want de harmonie die daar ontstaat, geeft u op al deze terreinen mogelijkheden. Het ganse stoffelijke leven gaat veel gevulder zijn, gevulder met allerlei geestelijke aspecten die dan spontaan, als het ware, vanuit de tweede werkelijkheid u als een eerste werkelijkheid laten functioneren. En dan bent u degene die, bij wijze van spreken, met de dieren kan praten; dan bent u degene die dan, bij wijze van spreken, de wolken kan sturen, de wateren kan doen liggen, en noem het maar op. Want dan ontstaat het besef van de harmonie, de harmonie in ‘het Totale’.
En ja, dan zal je opmerken dat vele zaken in de stof die tot heden voor u zeer obsessief aanwezig waren, plots verdwijnen. Zich terugtrekken. Dan gaat u minder waarde hechten aan wat de doorsnee mens waardevol vindt. Want de meeste zaken waar de meeste stofmensen zich op dit moment mee bezig houden, een drukte van maken, belangrijk vinden, zijn in wezen helemaal niet belangrijk in het totale plaatje van uw evolutie, en uw bestaan.
U mag niet vergeten, uiteindelijk loopt u hier maar telkens enkele tientallen jaren! Oh, tientallen jaren die u belangrijk vindt, als mens! Als stofmens. En dat is begrijpelijk. Maar wanneer u in die periode er in slaagt de juiste connecties te leggen, de juiste harmonie op te bouwen, dan zijn die tientallen jaren stoffelijk bestaan veel meer waard. Dan kun je in die periode er voor zorgen dat je, stoffelijk gezien, ineens eeuwen vooruit gaat. En sommigen zelfs aan de noodzaak om nog stoffelijk te incarneren, kan voorbij gaan. Is altijd mooi meegenomen.

Dat is hetgeen, waarde broeders en zusters, wat ik u vanavond wou brengen. Ik wou jullie een verder inzicht geven in uw eigen persoonlijkheid. Het is algemeen gezegd, maar het geldt voor ieder van u. Ieder lid van de groep heeft zijn verborgen kamertjes. Ieder lid van de groep heeft zijn, heel mooi weggeborgen, angsten, onzekerheden. En wanneer je deze gaat neutraliseren, wanneer je voor uzelf eindelijk daar, bij wijze van spreken, een tabula rasa (onbeschreven blad) maakt van het oude, en de mogelijkheid aanvaardt van de vernieuwing voor uzelf, ongeacht het aantal jaren dat u hier al rondloopt, dat maakt niet uit, dan hebt u aan een avond als deze heel veel waardevolle zaken ontdekt, geleerd.

Dus ik zou zeggen, wanneer u vanavond huiswaarts keert, laat het allemaal rustig bezinken. En in de loop van de volgende dagen, durf uzelf in vraag stellen. Durf uzelf een beetje ontleden. En stel u open voor de antwoorden van uw eigen geest. Oh, wij zijn ook aanwezig, maak u geen zorgen. U hoeft het hoegenaamd niet alleen te doen. Maar we vinden het wel belangrijk dat uw eigen geest in de eerste plaats de mogelijkheid krijgt u te ondersteunen, u te helpen, u te inspireren. En u hebt het grote voordeel van met elkaar verbonden te zijn. Zodat u eigenlijk bij deze oefening steeds weer geconnecteerd bent met deze krachtige energiebron die u steeds verder kan helpen. Dat u weet dat u er niet alleen voor staat. Dat u steeds weer terug kunt vallen op het geheel van de groep. Niet alleen stoffelijk, maar ook geestelijk. En zo kunt u dan alles verder opbouwen. En dan zou ik kunnen zeggen dat u langzaam maar zeker in deze donkere periode één bent met de veranderingen van de aarde. Want ook de aarde is op het ogenblik een reflectie van zichzelf aan het maken. Een reflectie die, wanneer de terugkeer van het Licht aanbreekt, voor wel een paar aardige verrassingen kan zorgen. Maar gezien de aarde deze reflectie doet, en gezien u als stofmens onafscheidelijk deel bent van deze mooie, prachtige planeet, hebt u hier nog, laat mij toe te zeggen,een gunstig punt voor u.

Wanneer u voor uzelf een reflectie maakt, en u stelt zich in op moeder aarde, dan gaat u zien dat u niet alleen bent, maar dat ook de krachten van de aarde u hierin steunen. Wanneer u dan even de moeite neemt om, bij voorbeeld, u in de natuur te begeven, en dan is het, wanneer je kan, even gaan rusten tegen een eik, ideaal. U moet dat niet doen naast een autosnelweg, dat weet u wel. Of wanneer u gewoon in een mooi park gaat, waar oude bomen staan, zelfs als u geen eik kunt vinden, kunt u eventueel wel een andere oude boom gebruiken. En u stelt u voor dat u via de uitstraling van de groepsgeest van deze bomen, van dit bos, de vernieuwing doormaakt, de wisselwerking toelaat, dan gaat u veel van uw verborgen kamertjes kunnen leeg maken, laten weg vloeien, aan de aarde geven. En tegelijkertijd hetgeen wat nu in deze aarde aan het ontwikkelen is, mee in uzelf opnemen. Want vergeet niet, de reflectie van de aarde past perfect in uw stoffelijk voertuig. Want het stoffelijk voertuig is deel van die aarde. Uw cellen zijn deel van die stof. En dat opnemende, tegelijkertijd met de hulp van uw eigen geest, zou je kunnen zien, waarde broeders en zusters, als een verfrissende douche die al het oude dat aan u kleefde, op een aangename, warme wijze wegspoelt. En waardoor uw lichaam als het ware, terug kan herademen, vernieuwd met alle mogelijkheden van dien. En dan kan je min of meer verwachten, als je dit zou doen, dat je ook wat het ‘aanvoelen’ van het gebeuren in de natuur aangaat, uw gevoeligheid aardig wat laat toenemen. Dat je, zonder dat je enige meteorologische kennis hebt, de zaken kunt voorvoelen en uw voorzorgen nemen. Dat je ook weet waar bepaalde ontwikkelingen op de aarde mogelijk zijn, en andere zaken niet. En dit is dan weer aardig meegenomen. Zeker in een tijd waar alles nogal chaotisch verloopt.

U ziet, uw stoffelijk voertuig heeft nog vele voordelen. Als u beseft in welk kader, in welke omgeving het past, en hoe dit stoffelijke voertuig, als het ware, door velerlei zaken kan beïnvloed , zelfs gemanipuleerd worden. Als u beseft dat u, wanneer u er geen erg in hebt, gestuurd, gedragen, gepousseerd wordt door allerlei gedachtesferen, dan kunt u dat blokkeren. Wanneer u weet dat u één kunt zijn met de krachten van de aarde, dan kunt u deze gebruiken. En deze twee zaken alleen al zijn voor u als mens enorm waardevol. U kunt u totaal anders gaan positioneren in de wereld. Zodat u niet meegesleept wordt, of gesleurd wordt door de gebeurtenissen.

En wanneer u dan open staat voor het inspiratieve, wanneer u de harmonie kunt opbouwen tussen uw eigen geest en de stof, dan bent u eigenlijk zeer goed voorbereid op alle vernieuwingen die bij de herkomst van het Licht zich zullen manifesteren. En dan kunt u met deze vernieuwingen in volle kracht meegaan. Dan kunt u deze ontwikkelingen met uw volledige persoonlijkheid, geest en stof, steunen en doorleven.

Zo, ik wou het hierbij laten. Ik ga jullie nu rustig aan de pauze laten beginnen. Denk er verder rustig over na, praat met elkaar, durf met elkaar praten. Want het is ook één van de zwakke punten van de mens. De mens durft dikwijls zichzelf niet zijn. Maar in een groep als deze, met een krachtsopbouw van ieder van de aanwezigen, moet het langzaam maar zeker mogelijk zijn dat ieder van de groep, ieder lid van de groep, de ander volledig kan aanvaarden zoals hij of zij is. Ik weet het,’t is een lange weg te gaan en voor de mens is het niet evident, want ieder mens heeft zo zijn gevoeligheden, zijn geheime kamertjes. Maar naar gelang je verder ontwikkelt, zul je moeten opmerken: deze geheime kamertjes hebben weinig zin. Want uiteindelijk, mijn waarde broeders en zusters, wanneer u aan het eindstation bent en u komt terug bij ons, daar kunt u deze zaken niet meer vasthouden. Dan laat u zich zien zoals u bent. En wanneer u dan al de kans hebt gehad dit in de stof te manifesteren, dan komt u bij ons op een veel gemakkelijker manier. En dan is het nieuwe leven dat u dan voor staat veel aangenamer aan te vatten dan wanneer u eerst u gaat terugtrekken en gaat inkapselen om dan, langzaam maar zeker, toch te moeten toegeven wie u werkelijk bent. U bent wie u bent, en wees daar, sta mij toe te zeggen, als mens fier op! Dit kan geen kwaad! Besef dat u gezocht hebt naar dat voertuig, en dat dat voertuig er is om te leren. Niet andersom! Het voertuig is er niet om de geest vast te zetten. Wat sommigen soms wel denken.

Vragen.

  • Tijdens de oefening beland ik steeds in verschillende kleuren. Ene keer turkoois, andere keer licht rood/zalmrood of goud. Hebben deze kleuren een betekenis?

Wanneer het hier gaat om de oefening welke gevraagd is uit te voeren, dan kan ik hier heel simpel op antwoorden dat het waarnemen van deze kleuren een gevolg is van het voor de stof niet kunnen vertalen van de belevenis die je door hebt gemaakt. Je zou dit een beetje kunnen vergelijken met een mystieke belevenis. U doet uw oefening en er ontstaat een wereld die zich, en ik wik en weeg mijn woorden, vrij maakt van uw stoffelijk zijn. U doet daar ervaringen in op die stoffelijk zeer moeilijk omschrijfbaar zijn en die dan uw hersenen in kleurvarianten gaan vertalen. De kleuren die u naar voor brengt, wijzen dan vooral op een redelijk sterk mystieke beleving die dus voor de stof in deze speling wordt vertaald. Zo, ik denk dat dit het meest correcte antwoord is.

  • Als ik die oefeningen doe, dan heb ik een heel prettige stemming maar ik zie niets. Ben ik op de goede weg?

Wanneer u zich al prettig gevoelt, wil het zeggen dat u een vorm van harmonie bereikt en dan kunnen we reeds spreken dat u op een goede weg bent. Wanneer u dan zou opmerken dat deze prettige stemming ook verband houdt met een tijdsverloop dat u niet in de gaten hebt, en daarmee bedoelen we dat de tijd ofwel voor u heel snel is geweest of heel kort, dan wil dat zeggen dat de geest daar ook weer zijn werk heeft kunnen uitvoeren.
Op al deze zaken zou ik willen opmerken: doe gewoon verder. Hoe meer je u bereid verklaart om open te staan voor hetgeen wat u kan ervaren, kan leren door deze oefeningen, hoe gemakkelijker en hoe sneller en hoe beter de resultaten zullen zijn. Vergeet ook één zaak niet: dat veel resultaten zich zullen manifesteren op een niveau dat buiten uw stoffelijk bewustzijn ligt. Niettegenstaande dat zult u daar dan wel stoffelijk alle voordelen, onder andere u goed voelen, een redelijk evenwichtig stoffelijk voertuig enz., uit kunnen halen of ervaren.

  • Wat is het idee van deze oefening in verband met de oefening van vorige week? Wat is de link?

Oh, de link is heel simpel. Het is gewoon een eenheid. Kijk, u moet het volgende bekijken: u hebt allemaal, en dat weet u onbewust zeker, vele malen reeds op de aarde rond gedarteld. U hebt hier zeer vele ervaringen kunnen opdoen, ook kennis. De kennis die u in dit stoffelijk leven bezit, is in uw ogen beperkt tot dit leven. Maar dit klopt niet. Dus in u zit ook de kennis  van wat u in alle vorige levens op deze planeet, en ook andere zaken, hebt opgedaan. Het is moeilijk toegankelijk onder normale omstandigheden. Door de oefening van vorige week krijg je daar een gemakkelijker toegankelijkheid. Maar besef heel goed dat het lichaam dat u nu gebruikt, geïndoctrineerd is. In die zin dat een lichaam steeds in zijn evolutie in een bepaalde richting wordt gedrongen door de maatschappij, waar het lichaam in ontwikkelt. En dit is geestelijk gezien niet steeds al te gunstig. Zeker niet de laatste eeuw, kunnen we zeggen. Omdat dit niet meer vrijblijvend was. Veel zaken zijn zeer sterk gemanipuleerd geworden waardoor verkeerde, maar enorm invloedrijke gedachtebeelden de maatschappij in bepaalde richtingen hebben gedreven. U daar nu weer van vrij kunnen maken, dit achter u kunnen laten, maakt dat je een meer zuivere link kunt leggen naar ook hetgeen wat je hier vroeger bent geweest. Wanneer u bijvoorbeeld 200 jaar geleden op deze planeet woonde, dan had u ook wel bepaalde gedachte-invloeden ondergaan, maar deze waren niet zo sterk en niet zo algemeen. Deze beperkten zich meestal tot een gesloten gemeenschap of een beperkte groep. In deze incarnatie bent u beïnvloed door wereldwijde gedachtebeelden. Dit door hebben en er iets aan kunnen doen heeft zeer veel waarde. En daarom is deze les, die u vanavond gekregen hebt, voor ieder van u toch belangrijk, noodzakelijk en waardevol; kun je deze zaken zien zoals ze zijn, plaatsen op een reële waarde en dan koppelen met de vorige les, dan ga je ineens met rasse schreden vooruit. Ik denk dat dit voldoende antwoord is.

  • De oefening van vorige keer, daar werd in gezegd dat we ook moesten leren in tijd vooruit zowel als achteruit te kunnen gaan. Kan u dat nog even toelichten?

Kijk, de kern van de vorige les, als ik het goed nakijk, is dat vanuit één punt alles aanwezig is. Je zou dit de ‘alfa’ kunnen noemen, maakt niet uit welke naam dat je er aan geeft. Je zou dat de ‘aum’ kunnen noemen, noem maar op, maakt niet uit. Sta mij toe te zeggen: in dit punt is effectief, voor wat u betreft, alles aanwezig. Dit wil zeggen, al wat geweest is en al wat ooit zal zijn. Dit laatste is voor u ontzettend moeilijk te vatten en te aanvaarden omdat u er van uitgaat, toch in de stof, dat de toekomst ongekend is, niet vast ligt. Want u hebt dus de redeneringen in de stof: als alles vast ligt, dan zet ik mij op een stoel en gebeurt alles en moet ik niets meer doen. Maar zo zit de kosmos niet in mekaar. Nochtans is het juist dat dit punt alles inhoudt, ook deze toekomst.
Nu kun je in de oefening u zo open stellen dat u wel degelijk toekomstige ervaringen meemaakt. Deze ervaringen hebben echter maar voor u zin op het ogenblik dat u ze kunt bevatten. Dus er per se achter gaan zoeken heeft geen nut. Maar wanneer je de oefening doet, kan het zijn dat er een spontaan zicht optreedt over deze toekomstige periodes. Die zullen dan vertaald worden door uw hersenen, want het kan ook niet anders, op een wijze die voor u aanvaardbaar is. Hou daar wel rekening mee dat dit een vertaling ‘nu’ is die, gezien het gaat over feiten die u niet kan kennen omdat er op dit moment nog geen omschrijvingen voor bestaan, dus niet 100%  correct is. Stoffelijk maakt dit eigenlijk weinig uit. Maar waar het vooral om gaat, is het emotionele deel dat er achter steekt. Je zou dan kunnen zeggen dat je hier overschakelt naar een mystiek beleven van iets wat verre toekomst is. En dit kan 100% zonder enige moeite.
Mag ik er u op attent maken, wanneer u bijvoorbeeld levens gaat lezen van mystici, dat dikwijls zulke zaken daarin voorkomen. En dat mystici dikwijls ook zeer juist zaken kunnen determineren in de toekomst. Omdat zij niet uitgaan van hetgeen wat zij stoffelijk kennen, maar vooral van hetgeen wat zij ervaren. Ik ga het hier bij laten want anders zou ons dit, op een avond als deze, veel te ver leiden.

  • Broeder inzake de oefeningen, ik slaag er niet goed in om deze uit te voeren. Vele malen kom ik terecht in een soort buis van wit licht. Een buis waar ik doorheen vlieg en steeds hoger en hoger naar een brandpunt ga. Het enige dat zich daar de laatste tijd bij aangevuld heeft, is dat zich aan de zijkant van de buis allerlei figuren, taferelen voordoen. Hoe kan ik dit tegenhouden en mij meer fixeren op de uitoefening van de oefeningen zoals opgegeven door jullie?

Ja, als u mij zo een beschrijving geeft, dan moet ik zeggen: dan bent u heel goed bezig. Waar zit de fout? Daar zit toch geen fout in. U beleeft bepaalde zaken. U zit als het ware in het Licht, om het zo te omschrijven, en u gaat dan zelfs nog zeggen dat u aan de rand van dit Licht taferelen ziet. U bent goed bezig, doe zo verder. Laat, momentje, eventjes. Laat mij een kleine toegift geven.
Stop eens, en dit is voor iedereen van belang, van u te gaan voorstellen hoe uw ervaring zou moeten zijn. Laat eens komen wat komt. Onderga het. En dan zal je zien, dan zal het veel gemakkelijker zijn. Wanneer je, zoals de vragensteller hier naar voor brengt, zoiets ervaart, is dat op zich heel mooi, heel goed. Begin dit dan niet weg te sturen, als het ware, als iets van “Neen, ik wil het anders.” Ieder mens zal op zijn eigenste wijze zijn eigen ervaring hebben. Aanvaard die en ga er gewoon op verder. En u zal zien dat zelfs de beschrijving die hier gegeven wordt, langzaam maar zeker, meer en meer, duidelijker vormen gaat aannemen. Meer en meer voor u gevoelens gaat geven waar je iets mee bent, waar je weer mee verder kunt.

  • Als we die oefeningen doen, is het dan nodig dat we ons afschermen met de magische cirkels?

Ach, het is altijd, zeker in jullie geval, omdat je allemaal heel vlijtige leerlingen bent, best dat je dat doet. Dit kan zeker geen kwaad, omdat deze afscherming zeker geen belemmering is, integendeel. Het is voor u een rustgevend feit dat u zich beschermd voelt.

  • Heb ik het goed begrepen dat onzekerheid, ziekte en angst een surrogaat steun is?

Kijk, hetgeen wat u daar vraagt, is effectief in vele gevallen een surrogaat voor zaken, die men helemaal niet wenst te erkennen. En dan gaat men zich terugplooien op deze toch niet al te aangename zaken. Door wat we vanavond hier gebracht hebben, kun je dit redelijk snel en met de hulp van iedereen oplossen. En dan hoeft het geen surrogaat te zijn. Maar aanvaard dan ook wat er uit voortkomt. Aanvaard wie je echt bent. En dan gaat alles veel vlotter, veel simpeler. Veel meer kan ik daar niet aan toevoegen.

  • Broeder, er is in de laatste les onder andere gesproken over het aspect ‘tijd’ en dat we voor zaken, die we willen volvoeren, de tijd kunnen terugzetten of versnellen vanuit het punt van samenvloeiing van de Rode en de Witte Leeuw. Kan ik hier verdere uitleg over krijgen a.u.b.? En een bijkomende vraag: kan men vanuit een intens verlangen, bijvoorbeeld naar een gebeurtenis, in de 2de werkelijkheid de tijd in dit geval ook versnellen?

De tijd versnellen, waarom zou je het doen?
Wat de vraag aangaat, of het eerste gedeelte van de vraag, ja, het is mogelijk van in te grijpen in het verleden. Maar, maar sta mij toe hier een kleine bemerking te maken. Ik zou dit als individu, als stofmens, toch niet zo maar direct gaan proberen. Wanneer een geestelijke leiding besluit van ergens in te grijpen en het verleden te wijzigen, dan hebben zij daar meestal een zeer grondige reden voor en kunnen zij overzien wat daar de gevolgen uit zijn. Nu kan ik mij voorstellen dat u, en ik ga het in een voorbeeld gieten dat voor iedereen duidelijk en aanvaardbaar kan zijn, dat u vandaag, bij wijze van spreken,  een belastingbrief krijgt, die u zwaar op de maag ligt. Dat u dan graag even de tijd zou terugzetten en in de tijd deze belastingbrief wijzigen, ja, menselijk gezien is dit natuurlijk een mooie sport. Maar heeft dit veel zin? Waarschijnlijk niet. Dus het teruggaan in de tijd, wanneer dit niet om een werkelijk  belangrijk aspect gaat en wanneer dit niet gesteund is, gesteund is, door meerderen, zou ik dit als mens niet teveel proberen te experimenteren. Als je begrijpt waar ik naartoe wil. Ditzelfde geldt naar de toekomst toe. Ach, het is misschien interessant als individu te weten wat de toekomst brengt. Maar de vraag is, wanneer u in de toekomst kijkt en u ziet wat u te wachten staat, of dat u dit zo graag weet. En misschien wilt u dit dan ook gaan wijzigen. Maar u ziet dan niet wat daar de echte gevolgen uit zijn.
Kijk, neem gerust aan vanuit onze zijde dat het voor de stofmens in de meeste gevallen nuttig kan zijn om bepaalde zaken te ervaren. Daarom heb je de oefening gekregen van naar het punt te gaan waar alles samen is. Daarom heb je de oefening gekregen om te ontdekken welke kennis er bij u aanwezig is enz. Het grote voordeel in deze oefening is dat zij steeds weer ook door onze zijde voor jullie begeleid wordt. Dit is niet min hoor! Wanneer iemand deze oefening zonder begeleiding gaat doen, kan dit nogal eens de verkeerde richting uitgaan. Hier heb je de bescherming dat het niet is. Dat je, als het ware, gesteund en begeleid wordt. Dus, ik zou, als ik jullie de raad mag geven – je doet ermee wat je wil natuurlijk, je bent mens – toch een beetje omzichtig te zijn met te proberen iets zomaar te veranderen. Nu goed, wanneer je nu magisch gezien, zoals je hier al geleerd hebt, een 2de werkelijkheid opbouwt, is dit weer iets op een ander niveau. In die 2de werkelijkheid kun je ook zaken wijzigen, alleen is het grote verschil dat die op dat moment in de harmonie van die 2de werkelijkheid gewijzigd worden. Dit is anders dan wanneer je het op de andere wijze doet, zoals het samenvloeien van de Krachten. Ik hoop dat het duidelijk is. Voor de geest is dit allemaal redelijk open omdat wij geen stoffelijke begrenzing kennen. En omdat wij niet vast zitten in die dimensionale wereld. En ik kan aannemen dat het voor u, als mens, soms wel even verwarrend kan zijn.
Nu, maak jullie geen zorgen. De oefeningen om zaken bij te sturen, zo goed in het verleden als in de toekomst, zul je meer binnen de groep kunnen ervaren en ondergaan dan dat je dit individueel doet. Want het is wel degelijk zo dat deze groep, en andere groepen die we op het ogenblik begeleiden, ingrijpen in gebeurtenissen. En dit wereldwijd. U hebt daar soms geen weet van, maar dank zij de energieën en de krachten die uitgaan van een groep als deze, is dit mogelijk. Is het noodzakelijk dat iedereen weet dat dit plaatsgrijpt of gebeurt? Neen. Omdat dit in het kader van het Licht plaatsgrijpt en dat je daar deel van bent, maakt het niet uit of u alle details kent. Wat van belang is, is dat het Licht zich kan manifesteren en dat het Licht er is voor diegenen die zoekende zijn. Zo goed in het verleden, het heden, als in de toekomst. Zo, ik denk dat je daar even op kunt knauwen, nietwaar?

  • Dat waren de vragen, broeder.

Lieve vrienden, blijkbaar is het niet zo evident wat u hier de laatste lessen gekregen hebt. En het valt mij op, ook aan de hand van de vragen, maar vooral aan hetgeen wat ik hier aflees in jullie gedachtewereld, dat de meesten het er knap moeilijk mee hebben. Maak u daar echter geen zorgen om. Weet u, in de eerste plaats bent u mens en u bent zo ver gekomen dat u bepaalde zaken wenst te kennen, te leren. Dat is al een fantastisch punt. U kunt met elkaar onderling ervaringen uitwisselen. Maar wat u niet mag doen, is uw ervaringen gaan vergelijken en die taxeren: ik heb dit, ik heb dat, gij zus of zo. Voor ieder van u individueel is elke ervaring waardevol. En het kan zijn dat de ene misschien een totaal andere ervaring heeft waarvan u dan denkt: “Ach, dat had ik willen meemaken.” En de ander denkt dan weer: “O, dat had ik wel eens willen meemaken.” Maar iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. En dit geldt ook, lieve vrienden, voor jullie. Dus sta mij toe dat ik het volgende zeg: elke ervaring die je meemaakt, is voor u waardevol en geeft u een meerwaarde in het leven.
In al deze zaken die we u brengen, mag je niet de fout maken, zoals de mens meestal doet, te denken dat alles volgens vaste, omlijnde regeltjes moet verlopen. Vaste regeltjes, dat is voor de maatschappij, dat is voor de wetenschapper en u ziet hoe ver ze komt. De maatschappij functioneert niet meer en de wetenschap loopt vast in zichzelf. Op het ogenblik dat u kunt aanvaarden dat er veel verschillende mogelijkheden zijn en dat er geen vaste regels als dusdanig bestaan, dan kan je enorm vooruit gaan. Voor de wetenschapper zal dit zeer moeilijk zijn. Want die ziet alles, waarin hij gelooft, eigenlijk een beetje in een moeras wegzinken. Maar wanneer je het wetenschappelijk wil benaderen, moet je goed beseffen dat uw ganse wetenschap ook op illusie is opgebouwd en dat hetgeen wat je vandaag zo als zekerheid omschrijft, als herhaalbare met proeven vastgelegde zekerheid, binnen 100 jaar zal aantonen dat daar sterke vergissingen in zaten. Dat men vele zaken over het hoofd heeft gezien. Want in de ganse kosmos is er niets dat op deze wijze voor eeuwig en altijd herhaalbaar is. En als je dat beseft, dan weet je dat je je niet te sterk moet vastpinnen op hetgeen wat nu als evangelie verkondigd wordt.
Ga af, lieve vrienden, op hetgeen wat u aanvoelt als zijnde voor u lichtend, als zijnde voor u juist en harmonisch. Geloof daar in. En misschien, misschien is dit het juiste woord, ook voor jullie: geloof in uzelf, vertrouw er op dat de wisselwerking tussen de stof en uw geest u verder kan brengen dan eender welke stoffelijke formule. Dat het aanvoelen van de harmonie tussen de stof en uw geest voor u de mogelijkheid is om uw bewustzijn verder te ontplooien. Geloof er in. Oh, ik weet het, het woord ‘geloof’ is in deze tijd nogal aangebrand, omdat het wordt misbruikt te allen kante. Geloof is iets dat meestal opgelegd wordt door degenen die er zelf niets van weten maar pretenderen alles te kennen. Maar dat  bedoel ik niet met ‘geloof’. Geloof in uzelf. Geloof dat in u de Kracht van de Vader leeft. Geloof dat elke cel van uw wezen de gehele Kosmos, de gehele Schepping in zich draagt. En als u dat voor uzelf kan aanvaarden, als u kan geloven in deze Kosmos, in deze Schepping, in deze Oerkracht, in deze God, in deze Vader, omschrijf het hoe je het wil, maar zoals jij het aanvoelt. En als je daarin kan geloven, lieve vrienden, dan zit je volgens mij, mijn beperkte mening, die toch gedragen wordt door vele van mijn broeders, op een zeer juist spoor en kom je, stap na stap, verder. Ga je steeds verder in uw eigen geestelijke ontwikkeling.
Ik denk dat je daar misschien allemaal best eens over nadenkt. Ieder van de aanwezigen hier, van deze groep, en daar bedoel ik ook mee diegenen die dit op afstand mee volgen, zijn één voor één pareltjes aan de kroon, om het zo uit te drukken. Je hebt allemaal, allemaal, jullie sterke kanten. Iedereen van jullie is er toe in staat te luisteren, te ontvangen, niet alleen wat uw eigen geest u wil inspireren, maar ook de wisselwerking met onze zijde. U moet er gewoon in geloven. U moet durven waarnemen dat, wanneer u iets aangebracht wordt, ingefluisterd, wanneer u iets voelt, dat dit gebeurt om u te helpen, u te ondersteunen. En wees ervan overtuigd, ook van onze zijde, dat wij alle respect houden voor uw eigen privacy, om het zo te zeggen. Het is een modern woord, hé. Maar het is zo. Als u zaken niet wenst te horen, zullen we u ook niet verplichten het te aanhoren. We zullen het misschien spijtig vinden dat u niet luistert, maar we geven u het recht van uw eigen weg te gaan. Maar wanneer u open staat en er in gelooft dat wij er voor u zijn om u te helpen, om u te ondersteunen in dit stoffelijk leven, dan kan u ervan op aan dat u van ons heel veel kan verwachten. Dat u van ons alle medewerking en alle steun krijgt die nodig is om dit leven op de juiste wijze voor de harmonie tussen uw geest en de stof, door te maken. Ik denk dat dit het mooiste geschenk is dat je als mens vanuit onze zijde kan krijgen: dat is de gedachte, het gevoelen, de overtuiging dat je er nooit alleen voor staat, het geloof dat je op aarde bent geïncarneerd en dat je steeds opnieuw contact kan hebben met al diegenen die je kende vooraleer je deze stap ondernam. Want, lieve vrienden, vergeet niet, u leeft nu in de stof, u hebt een kleine vriendenkring en mensenkennissen in de stof, maar aan onze zijde zijn er zeer velen die tot uw vriendenkring, om het stoffelijk uit te drukken, behoren. Zijn er zeer velen die, samen met u, de weg gaan. Aan onze zijde zijn er zeer velen, die u observeren en trachten u steeds verder te helpen, te steunen. Ik weet het, het is u niet in de stof bijgebracht. Toch zeker niet in uw jeugd. Maar het is wel degelijk zo. En wanneer u in stoffelijke zaken kan geloven, dan zou ik zeggen, probeer dan eens echt te geloven in de geestelijke zaken. Weet u, waar u stoffelijk in gelooft, bent u kwijt wanneer u terug bij ons bent. Maar waar u geestelijk in gelooft, dat neemt u steeds mee, dat laat u niet achter. Daar kan u steeds verder mee.
Lieve vrienden, dit was een kleine toegift van mij. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt. Ik weet, ik heb een beetje de oude gewoonte om te prediken. Heb ik nu eenmaal veel gedaan in mijn vorige leven. Soms was het juist, maar ik durf bekennen dat ik er soms ook dik naast zat. Omdat ik in menselijke theorieën geloofde. Maar hoe ouder ik in dat leven werd, hoe minder zeker dat ik van die theorieën was en hoe meer ik voor mezelf naar het niet-stoffelijke gaan zoeken ben. Ondanks mijn vaste geloof in de religie, waar ik in groot gekomen was. En ik durf gerust nu zeggen dat dit voor mij een zeer grote meerwaarde heeft meegebracht, dat ik enerzijds hetgeen wat stoffelijk mij was ingeprent, heb kunnen relativeren, kunnen loslaten en hetgeen wat ik zelf heb trachten te ervaren en waar ik ben in gaan geloven, de echte geestelijke waarde; en ja, ik durf gerust zeggen: het was volledig gebaseerd op mijn grote voorbeeld Jezus Christus. Maar het was niet meer die Christus die in de kerken aanwezig was, die Christus die door de mensheid gekruisigd was, maar het was de Christus die de echte Liefde was, die de Kracht voor de mensheid was, die het Licht voor de mensheid was, die mij tot geloof en inzicht in deze zaken heeft gebracht. Die mij op het einde van mijn leven gebracht heeft dat ik de harmonie kon ervaren tussen al het bestaande. En dat ik niet meer gefocust zat op: “dit zijn de regels en dit is alleen maar wat geldt”, integendeel. En ja, ik heb er misschien een stoffelijk leven over gedaan. Maar wat is een stoffelijk leven in de eeuwigheid? Heel weinig. En het heeft mij nu toch gebracht dat ik een, naar mijn overtuiging en geloof, de interessante taak heb, of mag volvoeren, van als spreker voor groepen op te treden. Misschien wel een beetje uit de stoffelijk praktische ervaring, maar vooral omdat, door hetgeen wat ik zelf ervaren heb, er voor 100% in geloof en  sta achter wat ik hier aan jullie vertel en breng.
Sta mij toe hier op te houden want men zegt mij dat ik te lang aan het praten ben. Lieve vrienden, sta mij toe dat ik afscheid neem met mijn oude gebaar en dat ik u zegen in de naam van de Vader, die ons zo lief is. Ga heen en zoek verder hoe het Licht op uw weg u tot bewustzijn kan brengen. Dat de Christus steeds bij u mag zijn.

image_pdf