Laatste voorbereiding Wessac 2006

image_pdf

4 mei 2006

Deze avond is een afronding van hetgeen we u de laatste maanden hebben aangebracht en als voorbereiding naar het Wessac-gebeuren.

Het Wessac-gebeuren is zich volop aan het vormen. We hebben al de eerste lichtgolven kunnen constateren. En onze broeders zijn bezig om alles in zijn juiste ordening te brengen om, op het moment van de Wessac het juiste te kunnen detecteren en de juiste invloeden te kunnen invullen voor deze aarde.

We hebben gevraagd om op verschillende plaatsen samen te komen in kleine groepjes en dat u op de dag van de Wessac u zou instellen op het gebeuren. Er is al heel veel moeite gedaan om deze zaken een beetje in gang te krijgen. Ik wil nog enkele zaken erbij vertellen die het jullie mogelijk zullen maken om nog meer  deel te zijn van het gebeuren.

De instelling is zeer belangrijk. Je moet u één kunnen voelen met de krachten van het Licht. En voor de meesten onder jullie kan het boeiend zijn dat zij een beeld hebben van de plaats van gebeuren, waar de krachten in het brandpunt zijn.

U moet zich dat als volgt voorstellen: Dat u zich in een gebied bevindt waar geen bewoning is, een hoge berg, er zijn geen mensen, buiten op de hele kleine plaats waar het gebeuren zich voltrekt. Dit is in een dal en dit dal is afgesloten van de ganse omgeving, van het ganse gebergte door een energieveld. U zou het een magnetische koepel kunnen noemen dat als gevolg heeft dat degene die dat zoekt dit niet kan vinden, behalve voor degenen die er moeten zijn. Op dit ogenblik zijn dat er nogal wat. Er komen van over heel de wereld, op dit moment mensen toe die dit gebeuren daar zullen bijwonen.

U moet het zien als een soort openluchttempel waar een altaar staat en dat altaar is halvemaanvormig. Zo kan u zich dat voorstellen in meditatie. Aan dat altaar, bij het gebeuren, zullen de hoogste lichtende entiteiten die deze aarde sturen aanwezig zijn. Dit zijn niet alleen broeders zoals nogal eens gedacht wordt, van de Witte Broederschap. Er staan ook broeders bij van het Verborgen Priesterrijk. Maar er zijn ook lichtende entiteiten bij die nog nooit in een stoffelijk voertuig hebben geleefd, maar die wel de ganse constellatie van de aarde met zijn planeten met de zon enz. ook sturen. Verder ga je dan zien dat er redelijk veel entiteiten aanwezig zijn. Zij vormen als het ware dit jaar een soort halve cirkel rond de hoogst lichtenden of de Broeders van het hoogste Licht. En vervolgens krijg je dan de stofmensen die in een derde halve kring daar aanwezig zijn. Waarom is de stofmens in de laatste rij en zijn daartussen de entiteiten en komt de stofmens niet tot het altaar? Simpel: Moest de stofmens met deze kracht in contact komen dan zou hij zeer snel aan onze zijde zijn. Zelfs hoe positief en hoe lichtend deze energieën ook zijn, dit zijn trillingen en krachten die voor een mensenlichaam te zwaar zijn. Daarom deze afscherming. Deze opstelling heeft niets te maken met de waarde van inwijding maar wel in veiligheidsoverweging.

Dat is ongeveer het beeld van de opstelling. Over de ceremonie kan ik weinig vertellen omdat die nog moet plaats hebben en dat deze van jaar tot jaar verschilt. Op het altaar zal er een focus zijn van de kosmische krachten, de lichtkrachten. We weten dat dit jaar vooral melkwit Licht en groen de hoofdzaak zal voeren. En ook dat op dat altaar tijdens de ceremonie er soms een duidelijke beeldvorming is van hetgeen in de komende periode zich gaat voltrekken. Maar dat zijn zaken die, voor degenen onder u die een beetje gevoelig zijn, waarschijnlijk wanneer zij verbonden zijn met deze bron ook zullen waarnemen. Er zijn hier verschillende mensen die de mogelijkheid hebben om de beelden over te nemen bij het Wessac-gebeuren. Wat ik daar dadelijk wil aan toevoegen is dat wat u overneemt u niet mag gaan interpreteren als mens. Want op het ogenblik dat u uw eigen stoffelijk denken erin gaat brengen gaat u afwijkingen creëren van het origineel. Onderga gewoon hetgeen wat je doorkrijgt, neem er akte van maar ook niet meer. Het is niet op dat moment het ogenblik om deze zaken direct te gaan uitrafelen of te gaan denken: dat is dat gebeuren. Het is heel belangrijk dat u vooral mee de harmonie ervaart, meegaat in de sfeer van hetgeen zich voltrekt.

Er is nog een aspect dat dit jaar zeker aan bod zal komen en waar we zien dat de krachten zich toe richten omdat bepaalde entiteiten aanwezig zijn die daar zeer sterk in onderlegd zijn en dan moeten we spreken, wat voor de mens omschreven wordt als magie. Daarmee wil ik zeggen dat er veel zaken zullen gaan samengesteld worden, opgebouwd worden die voor de stofmens magisch lijken maar die in de kern behoren tot de natuur, die in de kern eigenlijk altijd aanwezig zijn maar door de mens niet herkend worden. Dit heeft te maken vooral met de trilling van de groene kleur die vanuit de kosmos deze aarde gaat omvatten.

Dit is ongeveer een klein beeld waar u, als u zich instelt op het gebeuren, mee kunt werken. Tracht er geen namen op te plakken. Het is van geen belang om te weten wie die celebranten zijn. Want als u zich daarop gaat focussen gaat u voor uzelf onevenwicht creëren. Namen zijn van geen belang. Ik kan alleen zeggen dat de celebranten degenen zijn die voor de aarde het hoogste Licht vertegenwoordigen en dit reeds gedurende vele duizenden en duizenden jaren. Het zijn niet alleen figuren die u eventueel zou kunnen kennen, maar ook geesten die voor u totaal, toen zij als mens geleefd hebben, onbekend zijn en onbekend zullen blijven omdat dit niet meer behoort tot het huidig gemeenschappelijk gedachtegoed van de mensheid.

U mag niet vergeten dat u niet het eerste mensenras zijt dat op deze wereld heeft geleefd en dat de wereld aardig wat ouder is en wat meer heeft mee gemaakt dan wat u tot hiertoe weet of kent. Maar dit is bijzaak. Belangrijk is dat we deze harmonieën kunnen ervaren en dat we opgenomen zijn in deze positieve evolutie.

Ik zou nog een paar praktische tips willen geven als voorbereiding. U hebt nog een kleine week. Het is interessant voor degenen die daaraan deelnemen om gedurende de dagen die vooraf gaan dat u zich onthoudt van dierlijk voedsel of voedsel dat afkomstig is van dieren die een pijnlijke dood door de mens hebben meegemaakt. U vindt dit misschien raar maar ik heb er een verklaring voor.

Gezien dat we naar een periode gaan waar de natuur door het groene licht gaat geprikkeld worden, gaan deze zaken ook naar de mens toe een prikkel geven. Degene die in deze periode nogal veel vleeswaren consumeert heeft de kans dat zijn zenuwsysteem geprikkeld is, maar wat nog belangrijker is, dat hij nogal wat toxines in zijn lichaam opslaat en dit kan schadelijke gevolgen hebben, zeker op lange termijn. Dit is een kleinigheid waar u kunt op letten. Let erop dat u zo veel mogelijk plantaardig voedsel tot u neemt en dan hebt u al een goede voorbereiding tot het Wessac-gebeuren.

Een tweede punt is: Tracht in de komende dagen uw emoties onder controle te houden. Je moet geen bekvechten uitvoeren maar het is van belang dat je ook op seksueel gebied zijn emoties onder controle houdt. Het is in vele gevallen op dit moment tot ongeveer een paar dagen na het Wessac-gebeuren raadzaam om redelijk celibatair door het leven te gaan. Ook dit klinkt misschien gek, maar ook hier weer is door het groene licht vooral, niet het witte licht, dat gaat andere zaken veroorzaken, maar het groene licht en de opbouw daarvan geeft een prikkel op het driftverschijnsel in het dierlijke deel van de mens. Als stofmens behoort u tot de dieren. Doordat dat Licht een prikkel geeft gaat de drift, het hormonaal systeem bij alle dieren maar ook bij de mens zich zeer sterk manifesteren en dit kan leiden tot uitspattingen. U zal dit ook via de media opmerken. Ik heb niet gezegd dat ge allemaal priester moet worden of monnik, maar dat u zich niet laat drijven noch via drift, noch via emotie.

Een derde punt: Houd er rekening mee dat we, en dit is voor een langere periode, gaan komen, door vooral het witte Licht, dat oorzaak en gevolg nog veel sneller op elkaar gaan komen. Dat kleine leugentje voor bestwil kan plots oorzaak zijn dat er een kettingreactie ontstaat waardoor het niet meer aangenaam is. Voor velen zal dit betekenen dat er in hetgeen wat zij doen, wat er gebeurt, serieuze problemen gaan krijgen die zij niet konden of durfden voorzien.

Tracht zo eenvoudig mogelijk, zo rustig mogelijk de komende dagen en weken door te brengen maar zeker tot aan het Wessac-gebeuren. Deze zaken toch een beetje in het oog te houden.

Je moet niet in paniek slaan als je toevallig een stukje vlees gegeten hebt maar als het enigszins kan, vermijd het. Je moet ook niet in paniek slaan wanneer je eens lief tegen iemand geweest bent, maar houd het driftleven – wij zeggen dit niet dikwijls, maar nu is het belangrijk, toch voor degenen die aan dit gebeuren willen deelnemen, houd dit in controle. Voor de rest, tracht zo correct mogelijk te zijn. Dat wil zeggen wat voor u juist is. We weten wel dat uw waarheid dikwijls niet overeenkomt met de waarheid van een ander, maar daar gaat het niet over. Het gaat over dat hetgeen wat je doet en zegt dat je daar kunt achterstaan en dat je daar kunt van zeggen: oké, dat is voor mij, volgens mijn aanvoelen juist.

Ik wens jullie nog veel harmonie in de komende dagen en ik hoop dat vooral de harmonie hier tussen jullie het hoofdbestanddeel zal zijn. Vergeet even de kleine verschillen die bestaan en tracht in de komende dagen een éénheid te vormen. En zo zal het Licht u begeleiden op uw weg.
Als je deze kleine zaken een beetje in het oog houdt, dan kunnen we zeggen dat ieder die probeert een zo goed mogelijk contact te hebben er zal in slagen meer contacten te hebben en deel zal zijn van het grote net van harmonie, kracht, Licht zoals de mens het zo graag stelt, dat we toch rond de wereld opbouwen om daar deel van te zijn.

Tweede spreker.

Mij is gevraagd om deze groep meer in één lijn te zetten.

We hebben jullie een tijdje gevolgd en gezien dat we met mensen te doen hebben die het allemaal heel goed bedoelen. Maar ieder mens heeft zijn eigen karakter, zijn eigen opvoeding en dat kan tot spanningen leiden. Maar dit is niet nodig. Wanneer je gewoonweg er tracht te zijn voor de ander en dat je probeert de ander te aanvaarden zoals hij is, dan kun je zeggen, dan ben je al ver gevorderd.

Wij zien dat er regelmatig spanningen ontstaan tussen leden van de groep. Deze spanningen zijn meestal gebaseerd op verschillende visies. Dit is niet slecht wanneer dit leidt tot een verdere ontwikkeling, een positieve ontwikkeling van het eigen bewustzijn. Maar wanneer dit leidt tot remmingen, tot blokkeringen dan mogen wij daar niet mee akkoord gaan en zullen we alles proberen om deze zaken uit de wereld te helpen. Jullie hebben nu maandenlang onderricht gekregen. We hebben dat trachten te sturen. U hebt, zonder dat u daarvan op de hoogte zijt gesteld onderricht gekregen vanuit verschillende groepen, van verschillende broeders met totaal verschillende achtergronden en gedachten en ervaringen. En toch zult u opgemerkt hebben dat, ondanks deze grote variëteit in het brengen, dat er toch altijd eenzelfde lijn, eenzelfde kracht naar voor kwam.

En dat zouden wij ook graag hebben naar jullie toe. Het is niet, omdat we jullie vanaf nu trachten jullie eigen weg te laten gaan, jullie eigen entourage te laten opbouwen, dat je daarom, hetgeen wat geweest is, achter u zou moeten laten of dat je niet het inzicht zou hebben van: Hoe zitten die harmonieën hier in elkaar?

Het is belangrijk dat je voor uzelf weet wie u bent, waar uw sterke punten zitten, maar ook welke uw zwakheden zijn. Want het is uit de zwakheden dat je het meest kunt leren. En we zien hier nogal eens dat men zich verbergt achter deze zwakheden of dat men, wanneer men voelt van: Men zou het kunnen doorgronden of men zou het kunnen herkennen dat men gemakkelijk in verweer gaat.

Dit is naar aanloop van het Wessac-gebeuren niet gunstig. Daarom, mijn lieve vrienden, laat het achterwege. Ga niet in verweer, blijf uzelf, wees uzelf en aanvaard ook uw broeders en uw zusters zoals ze zijn. En dan ga je zien, dan ga je ondanks alle verschillen een eenheid hebben, een kracht hebben waarmee je naar de toekomst toe heel veel kunt betekenen voor uw omgeving, voor de mensheid, voor de aarde.

De tijd van leiders is voorbij, het is de tijd van dienaren. Een dienaar is iemand die geeft in alle vrijheid, die niet zegt: Jij moet dit of jij moet dat van mij aannemen. Een dienaar is iemand die zegt: Dit zijn de mogelijkheden, dit geef ik u en wat u ermee doet, is uw verantwoordelijkheid. En dit moet ook de basis worden van de groepen die nu ontstaan. Want dit zal één van de fundamenten zijn voor langere tijd om op deze aarde, op deze planeet evenwichten te kunnen handhaven. Misschien denkt u: Wij proberen dat toch al lang en ik kan zeggen, voor zover ik jullie groepen ken, is het wel zo. Maar het is belangrijk dat je dit nog eens terug hoort, dat er terug het accent op wordt gelegd. Want hoe wil je, hetgeen je nu in u draagt van kennis doorgeven aan anderen, wanneer je geen dienaar kunt zijn. Dan gaan conflicten ontstaan, twisten, meningsverschillen enz. En dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat, vanuit de harmonie hier deze steeds verder uitdeint. Zoals een klein druppeltje olie dat op het water valt steeds verder uitdeint tot een grote vlek. En dat is het heel merkwaardige, wat de mens nog niet doorheeft. Dat druppeltje olie wordt één grote vlek en dan lost het zich volledig op in het geheel, het verdwijnt. Het wordt opgenomen in het geheel. Maar daardoor heeft het aan het geheel iets veranderd, zal het geheel ook nooit meer zijn oorspronkelijke substantie-gedachte kunnen houden. En dat is belangrijk want dat is de verrijking van het menselijk denken, de verrijking van geestelijke ontwikkeling.

Mijn lieve vrienden, voel in u een deelgenootschap, de eenheid met allen die samen met u zoveel maanden lang dezelfde weg hebben gegaan. Zorg dat je in de komende tijd op elkaar kunt rekenen en op elkaar kunt bouwen, dat je er bent voor elkaar. Het stoffelijk leven is kort, is een korte leerschool in een bestaan dat bijna eeuwig is. Jullie allemaal hebben al heel veel opgebouwd. Je hebt allemaal gezocht achter een voertuig om zaken bij te leren. Gebruik dan de mogelijkheden die in het voertuig aanwezig zijn en laat u niet afleiden door wat een maatschappij u tracht wijs te maken of tracht te verblinden. Maar tracht in uzelf aan te voelen, de werkelijke waarde van uw leven, van uw incarnatie. Dan zult u hier of daar wel eens botsen met degenen die de maatschappij belangrijk achten, maar maak u daar niet druk om. Draai u om en ga verder. Maar laat uw eigen geestelijke ontwikkeling niet beperken door degenen die er niet bij kunnen en trachten de zaken te breken.

Waarom zeg ik dit? Omdat je ervan op aan mag dat in de komende tijd, uren, dagen en weken, ieder van u hier aanwezig voor bepaalde confrontaties gaat staan, de anderen ook hoor. Het zijn jullie niet alleen. Maar er zullen keuzes moeten gemaakt worden, ieder van u zal keuzes moeten maken. U zult, of u het graag hebt of niet, zaken in uw leven moeten wijzigen en vraag mij nu niet wat, u zult het wel opmerken. Maar niemand van de aanwezigen hier kan het leven verderzetten in de komende tijd zoals hij tot nu heeft geleefd. En waarom gaat dit niet? Simpel. Wanneer uw leefmilieu wijzigt, wanneer er zaken in uw atmosfeer wijzigen en u bent deel van dat geheel, kan het niet anders dan dat u moet wijzigen. Voor sommigen onder u zal dat misschien inhouden dat vaste waarden waar men nogal op gesteld is, onderuit zullen gaan. Sommigen zullen plots hun weg alleen moeten gaan, voor anderen komen er misschien nieuwe contacten. Alles is mogelijk. Maar ik kan maar één zaak zeggen: Volg hetgeen wat je aanvoelt, wat juist is. Ga niet uit van wat anderen u komen vertellen dat juist is. Niemand kan voor u beslissen. Alleen jij zelf kunt knopen doorhakken. Dan zult u zien dat al hetgeen wat u vreesde, waarvan u dacht: Als ik zo of zo iets doe, dan gebeurt er dit of dat. Want niemand, ook wij niet, hebben op het ogenblik de mogelijkheid om op langere termijn te voorzien hoe het zal evolueren. Het is telkens opnieuw, zo goed voor de mens als voor de geest een stap in het onzekere, een stap naar iets nieuw waar we op voorhand niets van weten wat het zal inhouden. Alleen wanneer wij het doen in volle overtuiging van: Dit is voor ons de juiste weg, dan zal je zien, ga je mee in die grote golf van de nieuwe ontwikkeling die deze aarde een ander aanschijn gaat geven.

We hebben u in vorige bijeenkomsten beloofd om na het Wessac-gebeuren een evaluatie te maken van hetgeen op de Wessac zelf heeft plaats gevonden en jullie dan ook de mogelijkheid te geven hoe we nu verder kunnen gaan. Ik kan jullie zeggen dat wij hebben voorzien, binnen het kader van het magisch gebeuren, om binnen 3 maal 7 dagen, dat is belangrijk, terug samen te komen. Dit zal ongeveer zijn op 25 mei. Waarom de 25ste? Eerst nemen we 3 maal 7 dagen om vervolgens op de vierde zevende de kracht te bespreken. Want 5 en 2 is de vierde zeven van de reeks. Het is belangrijk nu dat u even deze cijfermatigheden in u opslaat omdat u naar de toekomst toe, en dit zult u in eerste instantie ervaren als toeval, nogal eens zult geconfronteerd worden met het getal 7, onder soms voor jullie toch eigenaardige vormen en omstandigheden. Meer kan ik daar voorlopig niet over zeggen maar neem het goed in u op dat we, om de zaken af te ronden wij hier ons terug zullen treffen op de vierde zeven. Ik spreek dit vooral in het kader van een magisch gebeuren uit want de lucht op het ogenblik is zwanger van bepaalde procedures die voor de mens magisch blijken. En gezien dat jullie nog een tijdje in de stof gaan verblijven, kunnen we niet anders dan dit volgens de geijkte formules te laten voltrekken.

Dit was wat ik u vanavond wou brengen. Je zal het in de komende dagen moeten laten bezinken. Dit is iets wat je in de komende dagen gewoon zult moeten overdenken, doorleven. Houd steeds de idee van de harmonie tussen jullie voorop. Houd steeds de idee van het Licht waar jullie deel van zijn, de kracht waarvan jullie deel zijn, dat is het belangrijkste. Sla de handen in mekaar en vorm een eenheid, En dan zul je zien dat wanneer je dienaar van elkaar bent, je heel veel te geven hebt.

Afsluiting.

Mijn beminde broeders en zusters. Het is aan mij om dit eerste gedeelte af te sluiten. U hebt zojuist twee verschillende invalshoeken gekregen naar hetgeen u te wachten staat. Beide broeders hebben vanuit hun overtuiging u zo goed mogelijk trachten te informeren, te helpen om te komen tot een zo juist mogelijke handeling en lering van het Wessac-gebeuren. We hebben deze avond voorzien dat, na de korte rustpauze, we een rechtstreekse verbinding trachten te leggen met één van onze broeders die op het ogenblik reeds in de Andes aanwezig is en mede de voorbereidingen doet van de celebratie van het Wessac-gebeuren bij de volle maan.

Mag ik jullie vragen, wanneer deze broeder doorkomt, zo stil mogelijk te zijn en vooral te trachten aan te voelen wat deze broeder brengt. Het zullen niet zozeer de woorden zijn dan wel de sfeer en het gevoel dat hij overdraagt dat voor jullie belangrijk is.

We kunnen zeggen dat we gaan proberen reeds een link met jullie te leggen naar het gebeuren toe, zodat wanneer u volgende week u instelt, u als het ware maar de link vast te nemen hebt en dat u deel kunt zijn met een rechtstreekse lijn, een rechtstreekse verbinding, een rechtstreekse draad met het Wessac-gebeuren.

De broeder die tot u gaat spreken is iemand die meerdere levens achter de rug heeft, vooral in het Oosten en die zal op zijn eigenste wijze trachten u deel te maken van zijn ervaringswereld, van zijn kracht, deel te laten zijn – in zo verre dit mogelijk is – van het Licht waarin hij werkt.

Het is dan ook belangrijk dat u, nadat wij dit geprobeerd hebben en de contacten terug hebben verbroken, dat u allen het hier heel rustig houdt. Want het is niet alleen het medium dat de trilling zal moeten ondergaan, daar trachten we evenwicht in te houden maar ook jullie stoffelijk lichaam gaat de sfeer ondergaan. Daarom deze raad: Wanneer de boodschap is doorgekomen, wanneer de verbindingen zijn gelegd, wanneer de boodschap is gegeven, blijf nog rustig gedurende een zevental minuten zwijgend, nadenkend, dromend misschien zitten.

Vervolgens kun je dan heel rustig met elkaar een uitwisseling doen van wat je hebt ervaren. Neem daar rustig de tijd voor. U zult na ongeveer 3 maal 7 minuten uw eigen lichaamstrilling terug ervaren. Dan maar eerst is het geraadzaam van deze ruimte te verlaten en huiswaarts te keren.

Meditatie: De vereniging van witte en rode draak

Moge Boeddha uw weg verlichten.

Mijn dierbare kinderen, kinderen in het Licht. Het is voor mij een enorme eer dat ik vanuit mijn nederige hut tot u het woord mag richten.

Kinderen van het Licht, mensen zoekende in de wereld van waan, in een wereld waar zo dadelijk de rode en de witte draak zich zullen manifesteren, in een wereld waar yin en yang hun evenwicht moeten hervinden.

Wees één met mij, één met de Boeddha, vertegenwoordiger van Gods liefde. Laat ons één zijn met het Licht, laat ons in evenwicht zijn zoals Licht en Duister in evenwicht zijn. Zie hoe de vogels door de lucht glijden. Laat onze gedachten zo ook door de lucht gaan. Zodat we zoals de vogel alles kunnen overzien, zodat onze gedachten opgenomen worden in gedachten van de aarde.

Laat ons één zijn met onze Moeder Aarde, één met de kracht zoals de salamander één is met de rots waarover hij loopt of de aarde waarop hij zit. Laat ons één zijn met de salamander, zo zijn wij één met het vuur dat hij vertegenwoordigt, de kracht, de warmte, de energie van de schepping, energie van de Boeddha.

Laat ons vloeien zoals het pure water vloeit, bevruchtende waar het over komt en zo ontstaat een nieuwe gedachte wanneer de krachten van de aarde samenvloeien, één worden, stijgt de geest naar hogere sferen, verenigt de witte draak zich met de rode draak en ontstaat een nieuwe kracht, de nieuwe symbolen, de nieuwe werkingen. En hier gezeten overschouw ik het gebeuren. Ik zie hoe langzaam maar zeker onze Moeder zich herstelt van haar verleden. Ik zie hoe evenwichten terug ontstaan. Ik zie hoe mijn broeders en zusters teruggaan naar de geest, hoe zij zoekende zijn, zoekende naar het Licht. Ik zie ook hoe het Licht en het Duister in evenwicht zijn. Ik zie ook hoe dat, wat de mens positief en negatief noemt een éénheid vormen. Ik zie ook hoe engelen en duivelen één zijn, want allen zijn zij ontstaan en maken zij deel uit van een geheel. Besef daarom, mijn gelijken, besef daarom, noch goed noch kwaad bestaat, alleen de éénheid, de harmonie, de kosmische Goddelijke lichtende harmonie, het evenwicht, het samenvloeien van beide draken. Dat is hetgeen wat is.

Werelden komen, werelden gaan maar alles blijft onveranderd want alles is noch verleden noch toekomst, alleen “nu” bestaat. En beseffende dat we ons in het “nu” bevinden zijn we deel van deze oneindige kracht, zijn we deel van de Vader, zijn we deel van het geheel waar we onafscheidelijk toe behoren. En deze kracht, onder welke manifestatie ook, is voor ons het pad dat we gaan. Het pad waar op onze bestofte voeten zich neerzetten. Het pad waarop onze wandelstok rustig tikt. Het pad dat ons  voert naar de plaats waar yin en yang één zijn, naar het paleis van de hemelse keizer waar alle Licht en alle kracht, waar de Bron is van de existentie. En zie dan hoe alles zich terug herstelt in zijn oorspronkelijke toestand. Zie dan hoe dankzij deze ruiters de wereld bij machte is zich te vernieuwen. Zie dan hoe dankzij hetgeen wat een mens denkt of ziet als duister, het Licht zich beter en helderder en mooier in éénheid kan manifesteren.
En wanneer, zoals ik lees in de gedachten van de mensen, in uw westerse wereld de ruiters van de Apocalyps uitrijden, wees dan niet bevreesd, want besef dat zij enkel volvoeren de taak die hen is opgelegd. Dat zij enkel het werk uitvoeren zoals de rode en de witte draak hun gevecht laten voltrekken.

Overstijg uzelf. Ontwikkel de Boeddha in u. Maak u los van de ketenen van de stof en overstijg het menselijk beperkende. Onthecht u zoals Boeddha ooit het voorbeeld gaf, maar hecht u niet aan de onthechting zoals velen acolieten dit deden. Onthecht u van uzelf, onthecht u van de wereld en dan bent u één met de krachten. Dan bent u daar waar je nodig bent. Dan bent u één met de rode en de witte draak, dan bent u één met het vuur, de aarde, met het water, met de lucht. Dan bent u één met alle krachten van deze planeet.

Sta me toe dat ik jullie nu met mij laat één worden. Sta me toe dat ik de gouden draad rond uw ziel gooi. Sta mij toe dat ik de kracht van de rode en de witte draak hier aan verbindt. Wees één met mij, zegen met mij in de kracht van het Licht, ontdaan van alle aardse storingen. Wees één met mij en laat uw geest vrij gaan, word één. Zie hoe wij allen verbonden zijn, hoe de gouden koorden samenvloeien in één cluster. En zie hoe deze kracht vertrekt vanop het altaar van het Licht.

Deze band, deze gouden link vloeiend in ons, omgeven door wit kristal, is u geschonken door de Boeddha omdat u deel kunt zijn van zijn kracht.

 Dan zeg ik in de naam van Baal die ooit mij de kracht schonk: dit zij bevestigd. Deze kracht bevestigd door de grootste der groten, deze kracht beschermt, door het Licht zelf, door de tijden heen, door het bestaan heen ben je ermee verbonden, dat de eenheid met de Boeddha, uw kracht moge wezen.

image_pdf