Let op de tekenen    

image_pdf

24 mei 2009

Ik zou graag vanavond met jullie een beetje verder praten over het Wessacgebeuren, dat zal jullie waarschijnlijk niet verbazen.

Maar eerst een beetje duidelijkheid rondom de nieuwe data die u gekregen hebt voor het komende half jaar. Onze bedoeling is de volgende: Langzaam maar zeker moeten wij ertoe komen dat ieder van jullie zelfstandig met de zaken kan omgaan. Dat ieder van jullie ook van wat hij ervaren heeft en reeds kan bekennen tot zijn eigenschappen, ook in praktijk kan omzetten en doorgeven. Onze bedoeling is om tegen het einde van dit jaar, dus tegen de Midwinterbijeenkomst, dat we hier mensen hebben die, niet alleen voor zichzelf maar ook naar anderen toe, in deze tijd zelfstandig kunnen handelen en verder kunnen gaan. Daarom hebben we in de komende maanden voorzien dat bij bepaalde maanstanden u niet samenkomt. Maar dat wil niet zeggen dat u vrij bent van handelen. Onze vraag naar jullie toe is wel degelijk op die momenten, die u anders zou samenkomen, ook voor uzelf u in te stellen en te trachten de inspiratie die u zal gegeven worden op te vangen, ermee te werken en uit te werken. Dit lijkt misschien simpel, maar het zal een inspanning vragen.

U kan dan de volgende bijeenkomst onderling daarover in gesprek treden, de ervaringen uitwisselen. We zijn er vanuit onze zijde er natuurlijk ook steeds voor om u bij te staan en de nodige adviezen te geven. Maar we willen er langzaam maar zeker toe komen dat ieder van jullie zo’n zelfstandigheid opbouwt dat het mogelijk wordt het ontvangen goed, de kennis, en zeker de praktische kennis, verder te gaan doorgeven, te delen met degenen die er ook voor openstaan. En dit is niet alleen wenselijk, maar dit is eigenlijk noodzakelijk, gezien de toekomst die voor u ligt. Dat wil zeggen dat het best is dat u toch al wat u tot hiertoe aan materie bent bijgebracht en aan oefeningen hebt gedaan, dat deze blijven uitgevoerd worden en dat u daar op al deze oefeningen alert blijft. Deze kennis zal u nodig hebben in de komende maanden.

Dan ziet u dat er een kleine periode is dat we elke maanstand doen tot we begin december zijn, en dan komt de afronding. Tegen begin december van dit jaar zouden we jullie als volwaardige medewerkers moeten kunnen beschouwen. En dit kan dan afgerond worden met de Midwinterbijeenkomst. Wat daarna komt, is nog veel te ver om ons daarover uit te spreken. We zullen trachten in de komende maanden jullie nog zoveel mogelijk praktische zaken mee te geven, nog zoveel mogelijk praktisch onderricht te geven, zodat u tegen het einde van het jaar werkelijk als zelfstandige entiteit op aarde kan functioneren.

Nu zou ik graag even met jullie het Wessacgebeuren overlopen (08-05-2009 – Wessac 2009). U moet van mij vanavond niet verwachten, vrienden, dat ik hier grote voorspellingen zal doen van wat er allemaal zal komen, dat is zinloos. Want als ik u zou vertellen wat de mogelijkheden zijn die op het programma staan van de Broederschap, dan zou u het toch niet kunnen geloven, zou u het toch niet kunnen aanvaarden. Dus, maak u daar geen zorgen over. De gouden raad die ik u kan geven, is, aan de hand van alles wat zich aan het vormen is: Leef vandaag. Doe vandaag wat u denkt dat juist is, en maak u geen zorgen om wat komen gaat. U kan er toch niets aan wijzigen. U kan er alleen maar voor zorgen dat u juist handelt, juist werkt, u juist inzet. En dat kan u maar dag na dag. Omdat niemand van u kan inschatten wat er eigenlijk allemaal verschuift en gebeurt.

Wanneer we even teruggaan naar de Wessacbijeenkomst, en vooral naar wat de celebrant naar voor heeft gebracht, dan zal voor de meesten er een soort beeld ontstaan zijn van wat eigenlijk hun mogelijkheden zijn, wat hun weg is, wat uw weg is. Op het ogenblik dat de celebrant jullie begeleid heeft naar het altaar, hebt u kunnen zien, ieder voor zich, wat daar aanwezig was. Sommigen hebben het ervaren in beelden, anderen in tekens, weer anderen in kleuren, sommigen van de groep in klanken. Ieder op zijn eigenste wijze heeft deze ervaring doorgemaakt. Deze ervaring heeft praktisch iedereen van de aanwezigen zeer sterk emotioneel aangegrepen.

Wat nu voor ieder een interessante benadering is, is de vraag: Op welk terrein van het gebeuren heeft deze emotie mij gegrepen? En dat is voor ieder nogal verschillend. Omdat iedere deelnemer het Wessacgebeuren individueel heeft kunnen ondergaan, maar ook geconfronteerd is geworden met wat in hem op dat ogenblik leefde. En dat is dan natuurlijk wat emotioneel het sterkste heeft aangegrepen. Wanneer u daar persoonlijk over nadenkt – en ik kan hier niet in detail treden, want ik wens hier voor niemand een orakel te spelen, ik wens alleen maar de weg te tonen van wat u ermee kan doen – wanneer u gaat nakijken waarom u zo gereageerd hebt en wat de achtergrond ervoor is, dan hebt u de mogelijkheid om naar de komende tijd toe deze zaken bij te sturen, deze zaken te wijzigen. En liefst zo te wijzigen dat dit voor u een handelbaar gegeven wordt.

En waarom is dit gebeurd? Dit is heel simpel: omdat we in het komende jaar zeer sterk zullen geconfronteerd worden met nog niet inschatbare emotionele gebeurtenissen, emotionele zaken. En de ene mens t.o.v. de andere zal daar al sterker mee ingezogen worden, in getrokken worden. Op het ogenblik dat u beseft waar de connectie met uzelf ligt, kan u deze emotie stoppen. En dat is noodzakelijk. U kan slechts in de komende tijd, in de komende maanden juist reageren, juist functioneren wanneer u deze emoties onder controle kan houden. Dat wil niet zeggen dat u op een bepaald ogenblik geen emotie zal kennen, o, u zal ze zeker kennen. En dat mag ook, maar ze mag u niet meeslepen naar een diepte waar u de eerste tijd, de eerste periode niet meer uit zal kunnen komen. Het is niet omdat rondom u er veel verandert waar u het waarschijnlijk niet eens mee kan zijn, dat u zich daarom moet laten meeslepen.

Ik denk dat jullie als leden van deze groep en alle anderen die hieraan gelieerd zijn ver genoeg in jullie ontwikkeling moeten zijn om op welke emotionele reactie ook steeds weer een stap zijwaarts te kunnen zetten. Steeds weer te kunnen zeggen voor uzelf: “Ik heb daar geen deel aan en ik ga hier even tussenuit.” Het is noodzakelijk dat u vanaf nu in de tijd die komt, uw eigen overtuiging vast kan houden. D.w.z. dat u zich bewust bent van het feit dat uw verblijf hier op deze planeet maar zeer tijdelijk is, en dat de waarde van een mensenleven ook maar zeer beperkt is. Daarmee wil ik zeggen dat u rondom u wel een en ander zal zien verdwijnen. U kan daar akte van nemen, maar u mag daar niet op de gewone manier van de mensheid op ingaan. U moet goed beseffen dat elke mens die de aardse toestand verlaat, gewoon verder leeft. Besef dat. Besef dat iemand die naar onze zijde komt, niet stopt met bestaan, niet stopt met leven. Besef dat het enkel gaat om verpakkingen die veranderen. Besef ook dat degene met wie u een sterk contact hebt, een sterke band hebt, dat deze band niet stopt op het ogenblik dat een verpakking weg valt, dat een lichaam weg valt. Maar wanneer u zich op de juiste wijze instelt, en ik denk dat u hierover toch al genoeg lering gehad hebt, dat u gewoon, bijna zonder dat er iets wijzigt, zonder dat er veel wijzigt, kan verder gaan met die persoonlijkheid.

Jullie, mensen, geven er niet om van auto te wisselen, dat vinden jullie heel normaal. Jullie vinden het heel normaal, wanneer jullie auto versleten is dat hij de schroothoop op gaat, dat u een nieuwe koopt en dat u verder rijdt. Maar wanneer we dit zelfde zien t.o.v. een lichaam, dan vinden jullie dat verschrikkelijk, dan vinden jullie dat erg. Daar wil ik jullie op dit ogenblik voor waarschuwen: dat u beseft waar en wat er ook gebeurt, dat u steeds met degenen die u liefheeft, met degenen met wie u nauw samenwerkt, met degenen met wie u in harmonie bent, er niets wijzigt. Dat deze harmonieën gewoon verder blijven lopen, verder blijven bestaan. Oké, in een andere vorm misschien, in een andere verpakking, maar wat maakt het uit? Wanneer u vandaag in een andere auto stapt, ligt u zich ook niet druk te maken om de vorige. Maar blijkbaar is het nog steeds moeilijk voor de huidige mens te aanvaarden dat verpakkingen kunnen wijzigen.

Dit is één van de fundamenten van de komende tijd: aanvaard dat er rondom u allerlei zaken kunnen gebeuren, en benader het liefst vanuit uw kennis, vanuit uw aanvoelen. En dan zal u opmerken dat u, ondanks alles wat er rondom u plaatsvindt, verder kan komen. En dat u ook voor degenen die niet de kennis hebben zoals jullie hebben, dat u ook voor dezen een bron van hulp kan zijn. Dat is niet onbelangrijk. Het is daarom ook dat ik terugkom naar wat ik in het begin heb gezegd: de oefening in zelfstandigheid. Leer u zelfstandig te gedragen in alles wat gebeurt. Leer uw eigen aanvoelen naar voor te brengen en ermee te werken. En dan zal u opmerken dat alles wel zijn gang gaat. Wees gerust, de wereld vergaat niet, de mensheid vergaat niet. O, ze verkleint een beetje, maar verdwijnen zal ze nooit, of toch niet binnen de tijd die u kan inschatten. Maar we staan wel voor grootse wijzigingen, voor grootse veranderingen.

Wanneer we u een jaar geleden hadden gezegd dat de wereld er zou uitgezien hebben zoals hij er nu uitziet, had niemand van jullie dat geloofd. Wanneer de Wessac van 2008 plaatsgreep, dan hebben jullie allemaal gedacht: Ja, er zullen wat veranderingskes komen en dit en dat. Niemand heeft kunnen inschatten dat de verschuivingen in de maatschappij zo groot zouden geweest zijn dan ze tot hiertoe zijn geweest. Wel, lieve vrienden, de komende veranderingen, de komende verschuivingen na deze bijeenkomst, of na de bijeenkomst van 2009, zijn voor de mensheid nog vele malen grootser dan de aanloop van het jaar 2008. Dus, ook hier zeg ik nogmaals: tracht er geen beelden rond te vormen, dat kan u toch niet. En men heeft getracht u duidelijk te maken op de Wessac bijeenkomst dat al wat u rondom u hoort en ziet, eigenlijk niet is wat het pretendeert te zijn. En u zal opmerken dat het in de toekomst nog meer en meer zo zal zijn. Hou er rekening mee dat niets in deze wereld op het ogenblik is wat het lijkt te zijn. Men zal u veel voorschotelen, men zal u wonderen voor ogen laten zien. Men zal u veel beloven, maar hou er rekening mee dat men u een illusie voorspiegelt. En dit gaat niet alleen op voor commerciële zaken, dit gaat ook op voor spirituele zaken. Dit gaat ook op voor medische zaken. Alle terreinen zijn aangetast in hetzelfde bedje.

Daarom nogmaals: uw eigen kunde, uw eigen feeling is hier van groot belang. Ach, en men zal in de toekomst zeker weer met van alle mogelijke zaken op de proppen komen. U hebt al zo’n klein voorsmaakje gehad op gezondheidsgebied, er komen er nog. Maar ook op economisch gebied enz. ga er niet in mee. Denk ook niet: ik moet vandaag bv. zeer veel verdienen om mij veilig te stellen. Ook zo’n illusie die de maatschappij graag in stand houdt. Als u de werkelijke waarde op het ogenblik zou kennen van uw ganse wereld-monetair systeem, dan zou u even schrikken, want dat is één van de grootste illusies die men nog in stand tracht te houden. Maar goed, lig er niet wakker van.

Zie wat u kan doen, wat u praktisch kan doen. En let op, neem uw tijd voor wat u wenst te doen. Overdenk, en vooral: let op de tekenen. Want wees ervan overtuigd, vrienden, gene zijde helpt degenen die zich open willen zetten voor hun inspiratie, voor hun hulp. Misschien niet altijd zoals de mens het zou wensen, maar ja, goed, een mens wenst meestal andere zaken dan zijn geest. En het is uiteindelijk de geest die verder moet. Het lichaam heeft in de totaliteit van het bestaan weinig of niets te zeggen. En het zal de geest ook zijn die zal trachten, en zeker aan de hand van de oefeningen die u al kent en gekregen hebt, om het lichaam zo goed mogelijk door deze periode te sturen. Maar dan is het belangrijk dat het lichaam er ook aandacht wil aan besteden en niet meegaat in zaken die niet belangrijk zijn. Maar waarvan het lichaam misschien denkt dat ze zeer belangrijk zijn, omdat ze tot de stof behoren. Let op de tekenen. Ieder van u zal in de komende maanden verschillende malen signalen ontvangen. Houd er rekening mee. Durf ook een teken vragen als u aan iets twijfelt. Durf ook hulp vragen, daar is niets fout mee. Stel u open voor de krachten van de kosmos, stel u open voor de krachten van het Licht. En zo zal u op deze wijze door deze nogal woelige tijden kunnen manoeuvreren.

En zo zal het ook duidelijk worden wat u ervaren hebt tijdens het Wessacgebeuren. Wat u gehoord hebt of gezien of gevoeld. Zelfs de meest mysterieuze tekens die tot hiertoe niet verklaarbaar waren, zullen u duidelijk worden.

Omdat geen enkel tekensymbool, of wat u ook denkt, zo maar in u is opgekomen, integendeel. Alles wat u gezien hebt, leefde al in u. Alles wat u meegemaakt hebt, was al aanwezig in u. Ach, misschien behoorde het soms bij sommigen niet tot dit huidige leven, maakt niet uit. Voor uw geest maakt dit echt geen verschil. Uw geest beleeft de totaliteit. En gezien u allemaal meegegaan bent in de procedure, heeft uw geest de mogelijkheid gehad een stempel a.h.w. te drukken op het voertuig. Deze stempel zorgt ervoor dat u de nodige kennis en de nodige mogelijkheden in de toekomst zal ten dienste hebben.

Zo, dit is een beetje wat ik nog wou toevoegen aan het Wessac gebeuren. Het is een zeer sterke Wessac geweest, in die zin dat vooral de kosmische invloeden zich op een ontzettend sterke wijze hebben gemanifesteerd. We hebben elk jaar al de duiding van wat de kosmos eigenlijk in zich draagt. Maar deze maal was die duiding veel sterker, veel gekleurder, veel intenser dan de jaren die eraan vooraf zijn gegaan. En dit komt omdat de wijzigingen die plaatsgrijpen, niet alleen wijzigingen zijn die met de aarde van doen hebben. Mensen denken nogal eens dat het Wessacgebeuren een gebeuren is dat enkel en alleen betrekking heeft op de aarde en de toekomstige werkingen. Maar het gaat veel verder. Op het Wessac gebeuren wordt er eigenlijk een soort blauwdruk gemaakt van wat in de kosmos rondom u – en dat is veel verder dan wat u zich kan voorstellen, van planetenstelsel tot melkwegstelsel – maar wat in die kosmos eigenlijk aan het gebeuren is, aan het verschuiven is. En welke invloeden dit natuurlijk heeft op zo’n bolletje als de aarde. U moet weten dat de aarde t.o.v. de constellatie van de kosmos, natuurlijk niet 100 % juist uitgedrukt, maar kom, we moeten ons uitdrukken, nogal aan de buitenzijde van het geheel laveert.

Daardoor hebt u het voordeel, ik zeg wel het voordeel, dat sommige krachten qua intensiteit niet meer zo sterk zijn. Maar denk nu niet: Het is niets. Zelfs die afgezwakte krachten zijn voor de aarde nog ontzettend sterk, geven nog ontzettend sterke invloeden. Waar de kracht op volle wijze zich voordoet, er dikwijls planeten totaal verdwijnen of nieuwe planeten ontstaan. Maar wat de aarde betreft, zit u buiten die zone. Maar we hebben dit jaar toch kunnen zien dat we betrokken zijn in een ontzettend, maar ontzettend sterk Licht, sterke kracht die ervoor zal zorgen dat de aarde langzaam maar zeker – want een planeet reageert rustig; moest de aarde niet rustig reageren, vrienden, dan was het leven voor jullie zo gedaan; moest de aarde werkelijk heel nerveus worden als planeet, als planeetgeest, dan zouden de zuurstofverhoudingen wegvallen en alle leven zou voor langere tijd onmogelijk zijn. Maar gelukkig kunnen we zeggen dat de aarde een rustige planeet is die zich nog niet te rap druk maakt over wat er gebeurt. Daardoor is deze invloed die nu de aarde in bezit neemt, wel zeer werkzaam maar niet van de grootorde dat de planeet ineens alles wijzigt. Maar rustig aan, voor de mens zal het dan nog zeer snel gaan, rustig aan komen we wel in nieuw vaarwater terecht.

U zal misschien in de komende weken en maanden te horen krijgen dat in de ruimte, in de verre kosmos plots zaken zijn ontdekt die men nog nooit gezien heeft. Dat men de geboorte heeft gezien van nieuwe sterren, en dat men bv. het uitdoven heeft gezien of het verdwijnen van. Zelfs zal op een bepaald moment discussie ontstaan over zwarte gaten die plots veranderen enz.. Lieve vrienden, trek jullie daar niets van aan, dit behoort niet tot jullie ontwikkelingsdomein. Dit kan misschien voor astronomen en astronomen-fysici interessant zijn, maar al wat zij waarnemen, is zelfs voor hen totaal foutief. Want zij interpreteren zaken als miljoenen of miljarden jaren of lichtjaren, of hoe ze het interpreteren, van hen af en ze beseffen niet dat ze er eigenlijk bij staan. Maar hoe kunnen ze het beseffen in hun stoffelijke beperktheid?

Ook hier wil ik zeggen: wat is, is niet zoals het schijnt te zijn. Ook hiermee moet u rekening houden.

Zo, ik denk dat ik hiermee gebracht heb wat ik vanavond met jullie nog even wou doorkauwen. Laat het rustig allemaal bezinken. Tracht langzaam maar zeker jullie manier van leven en de benadering van het leven bij te sturen. Doe de moeite toch om dagelijks steeds weer opnieuw een tijdje uit te trekken om te mediteren. En als u mediteert, mediteer steeds op wat voor u, voor u, als positief, als lichtend aanvoelt. Ga niet in discussies, en ga zeker niet in discussies over geestelijke zaken. Want u zal zien dat het fanatisme geen grenzen kent. Volg uw eigen feeling, uw eigen gevoel, en ga ervoor. Het is de enige juiste weg die ik jullie kan tonen.

Zo. Ik trek mij even terug. Indien u in het 2e gedeelte nog vragen wil stellen, maar, lieve vrienden, geen vragen of er oorlog komt, of er aardbevingen komen of dit of dat. Want ik ben niet zinnens van daarin mee te spelen. Want op die vragen kan ik alleen maar antwoorden: ja. Maar ik vul dat niet in En dat is niets nieuws want het is er altijd geweest en het zal er altijd zijn. Dus, deze vragen hebben geen nut.

We zullen vanavond een heel krachtige meditatie opbouwen, een meditatie die gelinkt zal zijn naar de kosmische krachten die op het ogenblik de aarde omvamen. En het kan dan wel zijn dat wanneer de meditatie straks voorbij is, u het idee zal hebben dat u een heel zwaar werk hebt verzet. Maar dat is niet erg, wanneer u er een nachtje over geslapen hebt, zal u opmerken hoe uw ideeënwereld verfrist is en geladen is met nieuwe mogelijkheden.

Tweede deel.

Zo, vrienden, hier zijn we weer. Mag ik vragen dat de 1e vraag voorgelezen wordt?

  • Broeder, wat heeft u juist bedoeld met de spanningen waarover u sprak aan het einde van het 1e deel?

De spanningen? Wel, kijk gewoon rondom u. Zie hoe de wereld op dit ogenblik reageert. U moet het niet ver gaan zoeken, u moet niet gaan zoeken in het buitenland, u moet zelfs nog niet verder dan uw eigen dorp kijken. Dan zal u opmerken dat er overal spanningen aanwezig zijn, dat overal zaken anders lopen dan normaal voorzien. Dit zijn de invloeden die van buitenaf veel zaken sturen en dirigeren, en daardoor ontstaan spanningen. Deze spanningen kunnen zich vertalen in, wanneer we het positief bekijken, een heel sterke intuïtie, een heel sterk aanvoelen, een zeer sterk ontwikkelen van kunstzinnigheid. Het tegenovergestelde en minder aangenaam kunnen deze spanningen zich vertalen in een vorm van agressie, van verval, van demonie enz. De kwestie is: Hoe neem ik deze spanningen op? Wanneer u ze vertaalt naar het positieve, naar het lichtende, dan zal u opmerken dat er wel mee om te gaan valt. In tegenstelling tot de meerderheid die dit niet kan en die meegesleurd wordt in de negatieve spiraal van het veld. En het eigenaardige van deze spanningen is, maar u moet dat kosmisch over zijn geheel zien, is dat alles in evenwicht is.

  • Broeder, u hebt gezegd van zo correct mogelijk te leven. Wat bedoelt u hiermee?

Zo correct mogelijk leven, is leven volgens uw aanvoelen dat het juist is, dat het past in wat voor u de weg is die u moet gaan. Zo correct mogelijk leven, is niet leven zo correct mogelijk volgens de voorschriftjes en de regeltjes van de maatschappij. Want dan leeft u correct voor de machthebber, maar niet voor uzelf. Of dan leeft u correct voor meneer pastoor, maar nog minder voor uzelf. Correct leren juist leven, is leven volgens wat u zelf, en ik durf hier gerust zeggen, ook de harmonie met uw geest voor het voertuig betekent. En dit kan in sommige gevallen wel eens zijn dat u tegenovergestelde doelstellingen hebt dan de maatschappij rondom u. Het is niet noodzakelijk dat correct leven, gelijklopend is met leven volgens de regeltjes en de wetjes van uw maatschappij. Dat heeft er niks mee te maken.

Wanneer u niet correct leeft, zal u dit aanvoelen in de kern van uw wezen. En dan kan u misschien wel denken: Ja, ja, het klopt allemaal volgens de voorschriften van de heilige kerk of van meneer pastoor of van de dominee, maar dat maakt mij allemaal niet uit. Maar in uw binnenste voelt u aan dat dit niet klopt, dat dit niet juist is.

En wanneer u aanvoelt dat dit juist is, en iedereen zegt tegen u dat het niet juist is, trek het u niet aan. Ga voor wat u aanvoelt als zijnde juist. En u zal zien, u zal er resultaat mee behalen. Dat is wat ik bedoel met ‘correct leven’.

  • We hebben geleerd onze geest uit te sturen naar aanleiding van de Wessac. Kunnen we dit nu nog doen?

U kan dit ten allen tijde doen. En het is zelfs geraadzaam dat u gebruik maakt van deze mogelijkheid. Dat u voor uw eigen lichaam er een standaardprocedure in brengt dat u wel degelijk, wanneer u vindt: dit is een noodzaak, of ik kan hier of daar bepaalde hulp – kader maar in wat u wilt – halen, via mijn eigen geest, dat u dit doet. Er is niets op tegen, zolang u het houdt naar de harmonie en de evenwichten. Zolang u maar niet gaat proberen uw geest via duistere wegen en kanalen iets te laten bereiken. Want dan kan het ook voor het lichaam zeer foutief aflopen. Maar wanneer het is om werkelijk in het Licht werkzaam te zijn, zal er weinig of niets fout kunnen gaan. En dan kan het uitzenden van uw geest, zelfs wanneer u er heel goed in geschoold geraakt en u er heel bewust van bent, voor u werkelijk een prachtig hulpmiddel zijn om in deze tijd goede resultaten te boeken.

En dan zal u ook zien dat het niet zozeer is dat het lichaam de geest uitstuurt, maar dat de wisselwerking tussen het lichaam en de geest van die aard wordt dat er wel degelijk een zeer sterke harmonie tussen beide zich ontwikkelt waardoor de geest een meerwaarde aan het lichaam kan geven en het lichaam fysiek, let op wat ik zeg: fysiek, er een meerwaarde uit haalt, toch tijdelijk. Het uiteindelijke resultaat van al deze zaken is dat u zo in het leven een hoger bewustzijn kan behalen dan voorzien was bij het begin van het leven of bij de incarnatie. Dus, doe het op de wijze dat het u geleerd is en doe het juist. Dat is alles wat ik u kan adviseren.

Goed. Dan komen we nu aan het belangrijkste deel van de avond, lieve mensen. Het deel dat niet alleen bijdraagt aan jullie geestelijke ontwikkeling, maar dat ook een enorme impact heeft voor de planeet die zo vriendelijk is u erop te laten leven. Dat een impact heeft ook op de ganse kosmos die u de mogelijkheid geeft om uw weg naar bewustwording, naar de Bron te gaan.

Meditatie: De boom des levens.

Mag ik vragen om u allen heel gemakkelijk te zetten, heel rustig. Zorg ervoor dat u niet gestoord wordt door spannende kledij. Zorg ervoor dat er niets is dat u deert, dat u gewoonweg nu samen met mij en met alle broeders, hier aanwezig, kan wegdromen. We bevinden ons hier in een kleine gesloten kring. Een gesloten kring, daar bedoel ik eigenlijk maar mee dat we gewoon hier samen zijn, een kring vormen en dat deze kring volwaardig is. Met gesloten bedoel ik niet dat daar niets of niemand binnen kan, integendeel. Deze kring staat open voor alles wat met deze groep ook maar enigszins in harmonie kan zijn.

Laat ons nu rustig beginnen ons voor te stellen dat we één geheel vormen. En hoe doen we dit? Heel simpel: we stellen ons voor dat onze aura’s volledig met elkaar vervloeien, dat we hier één fijnstoffelijk lichaam krijgen, één geheel. Ach, u behoudt elk uw individualiteit, u moet geen angst hebben dat u iets verliest, u krijgt bij. Maar u wordt op dit moment één aura, één geheel. Het is a.h.w. of uit deze eenheid ontspringt de boom des levens. Deze aura ontwikkelt zich, groeit en stijgt in de kosmos en vormt in deze kosmos een prachtige kruin. Een kruin waarop duizenden, misschien zelfs miljoenen prachtige bladeren aanwezig zijn. Elk blad op zich is a.h.w. een alchemistisch laboratorium. Want elk blad van deze boom des levens zorgt voor omzetting, zorgt voor vernieuwing, zorgt voor Licht, zorgt voor kracht.

Deze boom des levens vormen wij. Deze boom des levens is de kracht van het bestaan. Deze boom is veel groter dan uw planeet de aarde. Deze boom is veel groter dan uw zonnestelsel. Deze boom omvat alle waarden en krachten die in de uw gekende kosmos aanwezig zijn. In deze boom is alle esoterie aanwezig. In deze boom ligt de Bron van de Gnosis. In deze boom ligt de kracht van de Vader. En gezien wij het begin zijn maar ook het eindpunt van deze boom, zijn wij nu één geworden met deze kosmische werkelijkheid, zijn wij één geworden met dit alchemistisch proces. Want de ware alchemie is de omzetting, de omzetting van de kosmische waarden, van de Lichtende krachten, van de woorden van de Vader in de mogelijkheid van een stoffelijke uiting. Want eens is het Woord gesproken, en toen het Woord gesproken is, welde de Bron op, en de Bron bevloeide de kosmos. En vele woorden kwamen, en de krachten gingen rond. En zo ook ontstond de aarde, zo ook ontstond de mens. De mens vatte de woorden niet. De mens laafde zich aan de Bron, maar begreep ze niet. En daardoor ontstond de splitsing. Daardoor ontstonden in dit alchemistisch proces de witte en de rode leeuw. Beiden gingen hun eigen weg. Beiden kenden hun eigen evolutie, niet beseffende dat zij een eenheid waren. Beiden hebben zij gestreden en gestreden, zonder dat er een mogelijkheid tot overwinning was, want de kracht was exact dezelfde. En nu zijn we zo ver gekomen, het moment is daar dat de rode leeuw en de witte leeuw terug één worden, één kracht. Dan is de harmonie gesloten. Dan is de kracht gelijk de Bron. Dan is de kracht het Woord.

En zo kan het Woord terug nieuwe mogelijkheden bieden. Zo kan het Woord de Bron terug sterker laten vloeien. En zo is ook de ‘steen der wijzen’ of het ‘alchemistische goud’ geboren. Ach, ik gebruik hier twee stoffelijke termen. En deze twee stoffelijke termen, door iedereen gekend, zijn meer dan de vragen die errond heersen. Want wie de steen der wijzen in zich herkent, kan één zijn met de kosmos, kan één zijn met de Vader. Want de steen der wijzen is niet meer dan het evenwicht, dan de harmonie die de ganse kosmos in stand houdt. Het alchemistisch goud is de kracht van deze instandhouding. Degene die beseft dat de eenheid in de kosmos de sleutel is tot het evenwicht, tot de harmonie, de sleutel is tot de bewustwording, niet alleen in de stof maar ook in de geest, wie deze sleutel in handen heeft, de bezitter van het alchemistisch goud, de bezitter van de steen der wijzen, deze benadert zijn Vader, deze benadert de Bron, deze wordt er één mee, en gaat a.h.w. de nieuwe kosmos in. Want de nieuwe kosmos is geboren. De nieuwe kosmos is aanwezig op het ogenblik dat u beseft dat u een onafscheidbaar deel bent van dit geheel. Op het ogenblik dat u beseft dat uw bestaan eeuwig is, dat uw bestaan onuitwisbaar is, want u staat geschreven in de palm van de hand van de Vader. Want u was bij het eerste Woord daar. Want niets in deze kosmos heeft bestaan en zal bestaan of heeft niet bestaan, want in deze kosmos ís alles, ís alles, is alles. Niets kan verdwijnen, niets kan bij komen. Besef dit: alles is. In de kosmos bestaat geen tijd, in de kosmos bestaat geen ruimte. In de kosmos bestaat slechts één punt waarin alles vervat zit.

En dat punt, dat heeft de ganse kracht, het ganse Licht. Dat punt is de kern, is het Woord. Laat deze krachten tot u doordringen. Tracht niet deze filosofie te begrijpen. Want zij is voor een aards wezen niet vatbaar. Maar besef gewoon, gezien er veel meer is dan deze aarde met zijn wezens, dat er veel meer is dan deze omgeving, dit zonnestelsel, deze kosmos. Besef, voel aan: er is één kern, één punt dat alles inhoudt, heden, verleden, toekomst. Alles is één. Dat is uw boom des levens ook. Uw boom des levens bevat dit alles. Want in de kern van de stam zit het Woord, en het vertaalt zich in miljoenen andere woorden, maar het blijft het Woord.

‘In den beginne was het Woord’, is ooit neergeschreven. En de gezegende schrijver die dit schreef, besefte maar al te goed de kracht van wat hij schreef. ‘In den beginne was het Woord’, en het Woord was God, heeft men er achteraf aan toegevoegd. Maar dit is al een ontkrachting van het Woord. Want God kent geen opsplitsing. God kent geen stukjes. God is niet vatbaar, niet begrijpbaar. En tóch, besef: wij zijn God. Want zonder besef dat we God zijn, zouden we niet bestaan. Niets van wat wij bezitten, zou bestaan indien wij niet God waren. Maar we hebben nog een heel lange weg te gaan om dat Woord te begrijpen. Om te begrijpen wat die God is. Maar we hebben de tijd, want de tijd is eeuwig, want de tijd is onbestaande. Doordat de tijd onbestaande is, is hij eeuwig, en daardoor moeten we ons niet schuwen van menselijke tijd, want deze bestaat niet. Moeten we ons niet schuwen van een lichaam dat ouder of jonger is, want in wezen bestaat het niet. Het is maar een punt, een moment, en zo is dit moment ineens weer verdwenen om opgenomen te zijn in het geheel, het gehele punt, het gehele moment, het Woord, het Woord dat de Vader ooit heeft gesproken.

En we zijn nu deze boom der kennis, de boom des levens, de kabbalistische boom der waarheid, of welke naam de stoffelijke voertuigen er door de eeuwen heen hebben aan gegeven. Steeds weer opnieuw zoekende naar de inwijding, niet beseffende dat u het niet moet zoeken buiten u maar gewoon in u. Want alles is in u aanwezig: alle kracht, alle kennis draagt u in u. Want geen mens weet meer of minder dan de ander, want het Woord is in ieder mens of de mens zou niet bestaan. Stel dat u het Woord kon wegnemen, dan was de mens weg, had de mens nooit bestaan en zou hij nooit bestaan. Maar gezien het Woord er is, bestaat deze mens dankzij dit Woord, dankzij deze kracht.

En nu we hier zo verenigd zijn in deze kracht, nu we hier allen geconcentreerd zijn op esoterische waarheden die, och, voor de stofmens zo moeilijk vatbaar, zo moeilijk begrijpbaar zijn, ach, maar het geeft niet, volg uw gevoel. Wees één met deze kracht, wees één met deze harmonieën. Zie hoe de takken van onze boom des levens zich hebben verspreid rondom gans de aarde. Zie hoe deze boom des levens de aarde heeft omhuld, hoe alles gesloten is, alles vernieuwd is. Hoe deze boom des levens met zijn lichtende energie de aarde a.h.w. een nieuw elan geeft, een nieuwe kracht, een nieuwe trilling die overgedragen wordt aan al uw broeders en zusters, aan alles wat leeft, aan alles wat is op deze planeet. Zie hoe alles zich vernieuwt en hoe het oude verdwijnt. Zie hoe alle disharmonie zich opheft en enkel in harmonie, in evenwicht het Woord kan bevatten. Zie hoe a.h.w. een grote opkuis van wat nooit had mogen zijn, plaatsgrijpt. Zie hoe alles achteraf zich spiegelt in het Licht van de Bron, zich spiegelt in het Licht van de Vader. En zie hoe in die spiegeling, die ontstaat door deze kracht, het Woord weer geschreven wordt, steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. Hoe het Woord iedereen omkleedt met de kennis van de waarheid van het Bestaan. Zie hoe deze boom zijn bladeren doet ontwikkelen. Zie hoe elk blad een wereld op zich is. Zie hoe alles a.h.w. als een puzzel in elkaar valt, hoe al deze krachten een eenheid vormen.

En dan is het wonder geschied, dan heeft de kosmos zijn taak volbracht. Laat ons dan rustig deze boom des levens in ons opnemen. Laat ons er rustig mee één worden en één zijn en één blijven, terug komende naar onze stoffelijke plaats. Terug komende naar onze gezamenlijke aura, onze gezamenlijke uitstraling, en toch één zijnde in de geheel. Laat ons het besef in ons dragen dat deze boom des levens onze steen der wijsheid is. Laat ons beseffen wat deze boom des levens ons alchemistische goud is. Laat ons beseffen dat deze boom des levens de eenheid en de harmonie tussen de rode en de witte leeuw markeert. En laat ons de eenheid ook beseffen tussen ons en de ander. Zodat we steeds weer opnieuw, zij aan zij, onze weg in bewustwording kunnen gaan. Zodat we steeds weer opnieuw, zij aan zij, steun zijn voor elkaar, kracht zijn voor elkaar, betekenis hebben voor elkaar. Dankzij het Woord dat ooit gesproken is, en dat ons bestaan heeft doen ontstaan.

En zo zijn we terug gekomen in onze gezamenlijke aura. En laat ons nu heel rustig terug beseffen wie we zijn. Laat onze aura’s terug onze aura’s zijn, maar met het besef dat we steeds weer opnieuw één groot geheel kunnen vormen, één kracht kunnen vormen. En dat we beseffen wanneer we deze eenheid vormen, we niet raakbaar zijn door geen enkele ‘anti’. Want alles is dan Licht, harmonie, kracht, een Lichtende kracht die steeds weer opnieuw het Woord doet zinderen. Deze kracht, deze zindering behoort tot ons leven. Deze kracht, deze zindering behoort tot onze cellen, tot de kern van onze cellen, tot de kern van ons wezen, tot de kern van ons bestaan. En dit is onafscheidelijk onszelfve, steeds weer opnieuw met ons meegaande. Bestaan na bestaan, periode na periode, ervaring na ervaring, steeds weer opnieuw deze eenheid van deze kracht, deze oneindige, onbeperkte kracht van het Zijn.

Besef nu rustig dat we hier gezamenlijk zitten in dit gebouwtje. Besef nu rustig wie u bent. Laat alles gewoon in u opgeslagen zijn. Tracht niet te begrijpen wat hier naar voor is gebracht. Want wanneer u zou proberen deze emotionele woorden te analyseren, gaat u voor uzelf vastlopen. Maar, voel gewoon aan wat is. Voel gewoon aan, telkens opnieuw wanneer u hieraan denkt, dat u één bent met het Woord, dat u één bent met de kracht. Dat het alchemistische goud in u aanwezig is en dat u de steen der wijzen in uw hart draagt. En zo kan u steeds opnieuw verder en verder. Zo kan u steeds opnieuw elke emotie op de juiste wijze benaderen en ermee omgaan. En zo bent u gewapend voor de nieuwe tijd. Zo hebt u alle alaam dat nodig is om de juiste arbeid te volbrengen.

Dat de kracht van de kosmos, dat de nieuwe krachten, de nieuwe invloeden u moge helpen en sturen, zodat het besef van de eenheid en het Albestaande steeds duidelijker voor u wordt, zodat de sleutel van het Zijn steeds mee op uw weg mag aanwezig zijn.

En hiermee is voor vanavond de kracht bezegeld. Hiermee is ook voor vanavond mijn taak volbracht. Keer rustig allen huiswaarts in de zekerheid dat u deel bent van de krachten, in de zekerheid dat u deel bent van het geheel waaruit u steeds weer kan uit putten. Met de zekerheid dat ook de groep waartoe u behoort, ùw groep is en dat degenen van de groep uw broeders zijn, uw zusters zijn. En dat zij allen dezelfde weg gaan op hun eigenste wijze, geleid door dezelfde kracht, dezelfde Bron, hetzelfde Woord dat gesproken is. Ga en draag het uit. Stop niet, maar handel. Laat het Licht u de weg tonen zodat u de kracht van de harmonie kan delen met de ganse kosmos.

image_pdf