Druïden – Deel 02 – les 09 – Levenslichaam en astrale lichaam – 2

3 februari 2015

Ik wens over te gaan naar het vervolg van waar we vorige les gestopt zijn, namelijk het astrale lichaam en het levenslichaam. Want we zijn nog niet door het gehele pakket van wat de geest kan betekenen voor de mens en de mogelijkheden die in de wisselwerkingen aanwezig zijn. En ik zou eerst even verder willen gaan op het astrale gebied.

U weet allemaal dat, wanneer u gewoon denkt, dat u dit uitstraalt. Er is geen enkele gedachte van u die niet buiten u leeft en die niet opgevangen wordt. Als ik het in moderne technologie zou vertalen: elke mens zit in een sociaal medianetwerk. Als ik dat zo bekijk, dan komt dat het dichtste bij hoe uw gedachten werken. U zet iets op een netwerk en de ganse wereld heeft er toegang toe. Ook al denkt u dat u het beperkt tot diegenen van wie u wenst dat zij het kunnen lezen of zien. Uw gedachten werken in wezen ook zo. Elke gedachte die u uitstraalt, wordt opgevangen, heeft een respons en zo verder. En dat is eigenlijk het ganse astrale veld en de astrale beeldvorming.

Nu leven we in een tijd, daar moet ik u niet veel over uitleggen, waar geweld de hoofdrol een beetje in speelt. Hoe gewelddadiger, hoe meer aantrekkelijk. Nu kunt u denken: “hoe is dit mogelijk in een tijd als deze?” Maar u mag niet vergeten dat door de ingesteldheid, ook van de westerse mens, hebt u eigenlijk de mogelijkheden gecreëerd tot de gruwelen die zich op het ogenblik afspelen en die steeds dichter naar u toe komen. Want u moet niet denken dat wat zich op enkele duizenden kilometers van hier afspeelt, dat dit niet verder doorstroomt. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Dat daar enorm in gemanipuleerd wordt, dat weet u ook. Maar goed.

Waarom zeg ik dat? Omdat ge op dit ogenblik allemaal tegen de astrale beelden aanbotst van geweld. U wordt daarin meegesleurd. U denkt iets en de grote figuraties spelen daarop in. U gaat, aan de hand van emoties die het bij u opwekt, een standpunt innemen dat voor 90 % irreëel is en onjuist is. Omdat u niet weet, u kunt het ook niet weten, wat er echt aan de orde is. Maar u wordt wel meegezogen in deze beeldvorming van die astrale wereld. En ik kan zeggen dat de astrale wereld op het ogenblik een sterker veldniveau haalt dan in de periode van vorige eeuw, de jaren ‘20-‘30. Het veld is sterker. Dus, dan kunt u beseffen welke gevolgen daaruit kunnen voortkomen.

U hebt altijd hier horen roepen: “in Europa: nie wieder”. Maar die ‘nie’, die vervalt wel en die ‘wieder’ kan rap terugkomen. Daar zitten we op het ogenblik in. Vanuit onze zijde trachten we daar zoveel mogelijk sturing te geven, dat de zaken hanteerbaar blijven. We kunnen het niet voorkomen, we kunnen het niet tegenhouden. We kunnen het wel hanteerbaar maken. En daarom is het ook goed dat we u aanleren hoe u ten opzichte van deze invloeden u kan positioneren. De meesten onder u gaan er tegenin. De meesten onder u gaan zeggen: “nee, dat kan niet, dat wil ik niet, ik wil daar geen deel aan zijn” en zo verder. Maar juist door met uw gedachte dat uit te stralen, wordt u deel ervan. U wordt geannexeerd. Want zo werken geestelijke krachten. U gaat meegezogen worden en hoe sterker u zich afzet, hoe sterker u meegezogen wordt en, dat mag u dan niet vergeten, hoe meer energie u aan deze astrale destructie geeft. U houdt ze in leven.

En nu kunt u zich afvragen: “ja maar, wat moeten we dan doen? We kunnen toch niet gaan stellen: we zijn het er mee eens”. Dit klinkt misschien raar maar het moment dat u stopt met er tegenin te gaan, dat u stopt met u aangevallen te voelen en dat u voor uzelf kunt zeggen: “ach, wat gebeuren moet, gebeure maar, maar het is niet mijn ding”, dan verandert het ganse astrale beeld. Dan krijg je dat het beeld geen zuigkracht meer naar u toe heeft. Want het interesseert u niet. Het is niet meer uw ding. En dan kan je, bevrijd van, als het ware, de claim die op u ligt, uw eigen evolutie bepalen en verder gaan.

Ik zeg er direct bij: dit is niet gemakkelijk. Zeker niet als je al een beetje ouder bent, omdat je dan al heel veel zogezegde stoffelijke ervaringen hebt en heel gemakkelijk inschat wat er gebeurt. Ten opzichte van iemand die die stoffelijke ervaringen nog niet heeft doorleefd, zich gemakkelijker daar kan van afwenden. En toch is het voor ieder, of je nu jong of oud bent, van belang dat je in deze tijd van die astrale beeldvorming kunt weg blijven. Dat je daar zo weinig mogelijk beïnvloeding van ondergaat. Want het is niet enkel de beïnvloeding die je opdoet vanuit dat astrale beeld die, doordat ze aanwezig is, uw eigen uitstraling van uw aura aantast, zelfs zonder dan dat je er continu mee bezig bent, maar ook een spanningsveld veroorzaakt tussen uw eigen stoffelijke, uw fijnstoffelijke en uw levenslichaam. Met als gevolg, volg nu heel goed, dat door het feit – stel dat u zich blijft verzetten tegen alles wat op u afkomt, dat u daar niet mee om kunt en dat u zegt: “dit kan toch niet, deze gruwel, deze chaos – dan gaat u in uw stoffelijk voertuig onevenwichten creëren via uw aura en in vele gevallen via uw onderste chakra’s, met als gevolg dat het lichaam openstaat voor allerlei ziektepatronen, afwijkingen, noem maar op. Die, en daar zit juist de knoop, dan zeer moeilijk onderuit te halen zijn omdat je het levenslichaam eigenlijk blokkeert. Wanneer je, zoals ik het u naar voorbreng, u neutraal kan opstellen en er niet in meegaat, dan kunt u, zelfs wanneer u fysiek wordt aangetast door ziektes, via uw levenslichaam voldoende kracht en voldoende energie ophalen om uw stoffelijk voertuig te ondersteunen en verder te gaan.

Deze zaken, mijn waarde leerlingen, spelen heel nauw samen. Het is niet zo dat je kan zeggen: “ach, ik hou mij alleen maar met hooggeestelijke waarden bezig, dus de rest kan mij niet bereiken”. Zo is het niet. Integendeel. Alles is eigenlijk één geheel. In dat geheel zitten, als het ware, balansen, dat moet je goed beseffen. En wanneer je aan de ene kant teveel hebt, heb je aan de andere kant te weinig. En die onevenwichten zijn stoorvelden die heel gemakkelijk een zeer sterke impact hebben op uw stoffelijk welzijn.

Wanneer je nu met de kennis die u hebt, aan de slag gaat, deel zijnde van de geestelijke groep, maar individueel aan de slag gaat, dan is het van belang dat die balans in evenwicht is. Want stel: u gaat bijvoorbeeld experimenteren. U bent een beetje sjamanistisch aangelegd en u gaat met die kennis een experiment uitvoeren. Dat is heel mooi. Maar stel nu dat uw balans verkeerd zit en dat je astraal enorm geladen bent. Er zijn teveel zaken gebeurd en u hebt het niet verwerkt en u piekert daarover enzovoort, enzovoort. U weet niet meer goed hoe het is. Maar u bent daar mee bezig. Maar u beseft niet, u beseft niet dat u er eigenlijk in gevangen zit. U beseft niet dat, bijvoorbeeld, uw stuitchakra, het punt van begeerte, u eigenlijk vast heeft. Dat de zonnevlecht, punt van emotie, u vast heeft. Maar niet in evenwichtige zin maar in een onevenwicht. Voor diegenen die wat helderziend zijn, zou je zien dat zo goed bij de stuitchakra als bij uw zonnevlechtchakra er een vuilbruine uitstraling zal zijn. En dan gaat u aan de slag. Met de beste bedoelingen, hé. Er is niemand hier die met negatieve bedoelingen iets gaat uitvoeren. Stel: er is iemand in uw geburen die je heel graag mag en die is zwaar ziek. En met uw sjamanistische kennis gaat u helpen. Kan perfect. Alleen, uw balans zit zo: astraal-levenslichaam. (toont scheve balans) Weet u wat u gaat meemaken? Zelfs met de beste bedoelingen, en dat is hier waar ik het accent wil op leggen, de bedoelingen zijn goed maar kosmisch werkt het zo niet. U gaat uw zieke vriend helpen, u legt daar uw kennis in, uw gevoel in, al wat u maar wil. U zal misschien slagen, is niet zeker maar het kan, u slaagt erin uw vriend te helpen. Eindresultaat: in het beste geval bent u ongeneeslijk ziek, in het slechtste geval zit u aan onze zijde u te beklagen dat het mislopen is.

Begrijpt u nu waarover ik het heb? Een mens beseft dit niet. Maar wanneer u met zulke zaken bezig bent, dan gelden niet-stoffelijke regels. Dan gelden niet rationele opstellingen van: “als ik dat doe, is het dit en dat”. Dan gelden kosmische evenwichten. En wanneer u hier astraal in gevangen zit en u doet iets wat voor de mens zogezegd ogenschijnlijk positief is, hoeft dat kosmisch helemaal niet positief te zijn. Met als gevolg dat het evenwicht dat u verbreekt door te helpen, magisch dan, sjamanistisch, noem maar op, moet hersteld worden. En de kosmos vraagt u niet: “hoe moet ik het herstellen?” De kosmos herstelt. Uw vriend geneest en u bent ziek.

En denk niet dat dit een fabeltje is. U hebt allemaal nogal een christelijke achtergrond, u kent allemaal de bijbel, als u ziet hoe Jezus wonderen doet, hebt u zich dan nooit afgevraagd waarom hij de ene wèl genas en de andere niet? Waarom hij de ene uit de dood wèl haalde en de andere dood liet? Hebt u er nooit bij stilgestaan? Omdat deze bewuste figuur maar al te goed wist hoe de kosmische evenwichten functioneerden. Natuurlijk, degenen die honderden jaren later de boeken geschreven hebben waar u nu zo aan hangt, hebben het niet begrepen. Want zij wisten niet wat er gebeurde. Zij waren niet op de hoogte van deze kennis. En dan hebben ze eraan toegevoegd: “vriend, je zonden zijn u vergeven en zondig niet meer”. En dat dat het idee was waarom hij de ene wel genas en de andere niet. Helemaal niet. Maar u moet niet bij het christendom blijven, hoor. U mag gerust naar de oude beschavingen gaan. Kijk maar eens in Egypte, wat daar de priesters deden. Wilt u nog verdergaan, dan mag u gerust naar Atlantis gaan. U zult het overal terugvinden. Want dat is één van de bijzondere sleutels wanneer je magisch wenst te werken. Hou daar rekening mee.

Waarom denk je dat we dit zo accentueren? Om te voorkomen dat er teveel spelletjes zouden gespeeld worden. En zeker in deze tijd, omdat je gaat zien, enfin je gaat het niet zien, je ziet het al: alles schuift, alles wijzigt. Vandaag is dat de waarheid, morgen is het een andere waarheid, overmorgen is het weer anders. Je moet u, als zoekers naar waarheid daarvan kunnen distantiëren. Geloof niet in wat men u voorspiegelt. Want je gaat mee in de polarisatie. Je kan enkel, enkel, let goed op mijn woorden, uzelf zijn. U kan niet zijn wat een ander zegt. U kan enkel zijn wat u zelf bent. En alle mooie idealen, of je nu zegt: socialistisch ideaal, iedereen gelukkig, iedereen evenveel. Er is nooit een grotere dwaasheid in de mensheid geweest dan zulk ideaal. Of je zegt: een kapitalistisch ideaal, een liberaal ideaal van je doet maar op: even dwaas.

Heb je nog niet doorgehad dat de systemen waarin je leeft, dat dat eigenlijk allemaal verkapte vormen van een soort religie zijn? In de tijd dat het communisme hoogtij vierde, was het communisme een even sterke religie dan dat je hier zou gezegd hebben, in de tijd, de protestanten of de katholieken. Ach, er stond geen god aan het hoofd, nee. Er stond een presidium aan het hoofd met een partijleider. Maar wat is het verschil? Wat is het verschil tussen een partijleider of een president of een farao, uit de tijd? Geen. Het zijn allemaal mensen die anderen trachten te onderdrukken. Die anderen trachten voor hun wagen te spannen om voor zichzelf stoffelijke meerwaarden te krijgen. Kijk uw ganse geschiedenis na en u ziet de oplossingen daarin. Maar nu, vandaag, zitten we, en in de komende eeuwen, in een totaal ander tijdperk. We gaan totale veranderingen tegemoet door juist de nieuwe kosmische tendensen. En daarom is het zo van belang, vrienden, dat u beseft dat deze krachten enorm werkzaam zijn. Dat de geest u tracht te helpen door deze woelige vaarwaters te komen en toch van uw stoffelijk bestaan een zo rijk mogelijk, geestelijk gezien dan, bestaan te maken.

Geldelijke rijkdom: ben je niks mee. Je kunt nog altijd denken dat u veel geld nodig hebt om te leven in deze maatschappij. Dat is een illusie die u zelf waarmaakt. De moment dat u beseft dat u met veel minder kan, de moment dat u beseft dat al wat u denkt dat u nodig hebt, eigenlijk een beeld is dat, ook weer, astraal rondom u is gecreëerd, als u dat allemaal kunt loslaten, dan kunt u met bijna niets een perfect leven leiden. U kunt in dat leven perfect uw geestelijke ontwikkeling doormaken, veel beter dan degene die vastzit aan alle mogelijke materiële zaken en verplichtingen. Want hoe meer ballast er in uw rugzak zit, hoe moeilijker het is om verder te stappen. Hoe minder ballast in uw rugzak, hoe gemakkelijker u verdergaat. En doordat, want dat is de essentie van de les vanavond, u zich niet bewust bent van de astrale krachten rondom u, wordt u gedirigeerd in velerlei banen en zaken die u eigenlijk niet wenst, die u eigenlijk niet wil. Maar u gaat er zich tegen afzetten, u gaat er tegen vechten en u geeft ze voeding en u creëert voor uzelf meer en meer een onevenwicht.

Waar komt het op neer? Wel, heel simpel: dat u beseft: “dit kan zo niet meer verder; ik moet, voor mezelf, de zaken even anders gaan benaderen”. Dat geldt voor iedereen. “Ik moet kunnen loslaten. Ik moet uit dat kluwen van die astrale beelden geraken.” En als je dat doet, dan krijg je meer evenwicht. Je krijgt meer evenwicht en uw eigen levenslichaam gaat meer en meer een positieve beïnvloeding hebben op uw stoffelijk lichaam. Komt die invloed daar op een evenwicht, dan gaat u ook veel gemakkelijker alle geestelijke krachten, die ter uwer beschikking staan, kunnen in u opnemen en ermee omgaan. Het gaat dan, en dat is het mooie, u ook de mogelijkheid geven om de sterke punten die in uw lichaam aanwezig zijn, en ieder lid van de groep heeft die, niet allemaal hetzelfde, hier is een grote variatie aanwezig, maar die punten gaan versterkt worden, je gaat aanvoelen: “hé, dat is mijn ding, daar kan ik mee verder”. En hoe meer je uw balans in evenwicht kan houden, hoe sterker uw bewustzijn en uw mogelijkheden binnen die bewustzijnsverruiming aanwezig zullen zijn, hoe verder je kan geraken. Hoe meer u ook zult gaan beseffen dat u er niet alleen voor staat. Dat de kennis die u opdoet, meegedragen wordt door vele krachten in de kosmos. Krachten die veel groter zijn, veel intenser zijn dan de astrale krachten die u tot nu toe hebben gestuurd dikwijls, hebben in bepaalde richtingen gedwongen die u eigenlijk niet zo wilt. ’t Is eigenlijk uw ding niet, maar ja, alles rondom u wijst er op dat u het zo moet doen. En u vergeet dat de gedachten die u zelf hebt, die u zelf hebt uitgestraald, dat deze zich gekoppeld hebben aan wat u eigenlijk best nooit zou doen of nooit gedaan hebben. Maar goed, dat is nu eenmaal de leerschool die je als stofmens door moet maken. Kosmisch gezien is er niets fout of niets goed aan, het zijn leerscholen. Maar u bent zoekende. En dankzij de drang in u te zoeken naar, laat ons zeggen, wat voor u aanvoelt als kosmisch juist, als kosmische waarheid, krijg je de mogelijkheid om dit, via de weg die we nu bewandelen, langzaam maar zeker, te ontdekken en daar, langzaam maar zeker, te leren mee omgaan.

Het is nu niet omdat dit vanavond in de les is gebracht, dat u dat morgen direct al kunt toepassen. Dat vragen wij ook niet of dat eisen wij ook niet. We geven dit omdat het, langzaam maar zeker, in uw gedachtebeelden een verwerkingsproces in gang zet. Een proces dat, langzaam maar zeker, er zal toe leiden dat u werkelijk de balans tussen enerzijds het astrale, anderzijds levenslichaam en de stof in evenwicht kan krijgen zodat, wanneer het nodig is en met de kennis die u hebt op alle terreinen, u voor uw medemens in deze chaos een lichtpunt kan zijn. Zodat u voor uw medemens een hulp kan zijn. En dan moet het weer niet in de gedachte zijn: “ik kan iemand helpen, dus ik ga daar prat op” of “ik verwacht dit of dat”. Nee. U helpt, u doet iets omdat het uw medemens is, niet meer of niet minder. En wanneer die medemens het niet apprecieert of het niet wenst, dan gaat u verder. Er verplicht u niets om iemand die uw hulp weigert, te zeggen: “ja maar, kijk eens hier”. Nee, ieder heeft het recht zijn eigen ondergang te bevestigen, om het zo uit te drukken. Dus wanneer iemand weigert, dan gaat u verder. Al komt u 1000 mensen tegen die 1000 maal zeggen: “neen”, dan gaat u gewoon verder. Misschien de 1001e luistert en kan je helpen. En dan heb je een prachtig resultaat.

En met de kennis die we tot hiertoe al doorgegeven hebben, kan je in deze tijd al aardige betekenis hebben voor uw medemens. Maar in de eerste plaats moet je zelf in evenwicht zijn. In de eerste plaats moet je zelf beseffen dat kosmische wetmatigheden niet overeenkomen met wat wenselijkheden, begeerte van de mens of emotie van de mens oproept. Want er is niets zo misleidend dan menselijke emotie, menselijke begeertes, menselijk verlangen. Het is stoffelijk, maar wanneer je geestelijk verder wilt gaan, moet je u daar, ik zeg niet u kunnen van afschermen, neen, je moet ze een juiste plaats kunnen geven. Je moet beseffen dat emotie een zeer slechte leermeester is en nog een veel slechtere richtingaanwijzer. Wanneer u een emotie vaststelt, dan kan u zeggen: “ja, maar in wezen is het zo, ik ga die richting uit”.

En dan zult u opmerken dat door de juiste richting uit te gaan, de emotie plots verandert. En in plaats van een neertrekkende, een destructieve waarde, kan emotie dan plots een zeer opbouwende, positieve ingesteldheid zijn. Maar u moet eerst over die grens heen. En eens u dat kan waardoor dan automatisch, want dat zijn de evenwichten, uw eigen aura, uw eigen uitstraling evenwichtiger wordt, dan gaat u ook, zonder dat u daar moet bij stilstaan, in harmonie zijn met zeer vele krachten rondom u. Krachten die u, zonder dat u daar moet om vragen, u ondersteunen en u in alle vrijheid zullen helpen. En met deze krachten bent u veel meer dan met elk sociaal systeem dat uw maatschappij kent.

Denk er over na, mijn waarde leerlingen. Laat het, langzaam maar zeker, bezinken. En ik zou zeggen: begin eens bij uzelf, als het ware, zaken die overbodig zijn, te schrappen. Begin eens u in vraag te stellen. “Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dat? Wat is de bron van mijn handelen?” U zult ervan versteld staan, als u eerlijk bent ten opzichte van uzelf, welke antwoorden daaruit voortkomen. U zult versteld staan, wanneer u voor uzelf eerlijk bent en dan zaken loslaat en verdergaat, hoe soepeler je gaat leven in deze tijd. Op het ogenblik dat u veel zaken die u nu ketenen, gewoon achter u kan laten, kan loslaten, hoe waardevoller uw leven wordt, hoe meer intens u van uw incarnatie zal kunnen genieten. Maar genieten met een meerwaarde die, wanneer u de stof loslaat, ermee verder kan.

En dan gaat u ook beseffen dat de natuur rondom u heel veel betekent. Dat, en dan kan ik een beetje teruggaan naar mijn tijd van vroeger, er heel veel signalen zijn die u zo maar van de natuur aangereikt krijgt, waar u verder mee kunt. Wanneer u u kan openstellen voor wat rondom u in de natuur aanwezig is, dan zult u ervan versteld staan welke mogelijkheden daaruit komen. En heus, u moet niet direct op reis trekken naar grote natuurgebieden. Bij wijze van spreken een paar planten op een balkon kunnen u al deel laten worden van de natuur, als u er maar voor openstaat. Zelfs een stadstuintje kan u enorm veel bijleren. En dat beseffende, dat rondom u alle mogelijkheden maar voor het rapen zijn, dan gaat u in deze veranderende tijd aardig wat resultaten kunnen boeken. Maar het ligt bij uzelf.

Het ligt bij uzelf dat u voor uzelf, om het stoffelijk te zeggen, in een spiegel durft kijken en durft vast te stellen wie of wat u werkelijk bent, welke weg u werkelijk wilt gaan, wat u daar werkelijk voor over hebt. En als u dat doet, stukje bij beetje, dan gaat u zien, dan staan er u, ondanks alles wat rondom u gebeurt, heel mooie tijden te wachten. En dan kan u de kennis die u tot hiertoe gekregen hebt, op een heel positieve wijze gebruiken. Wanneer u beseft welke krachten er aanwezig zijn in uw eigen aura, wanneer u beseft over welke krachten u kan beschikken via uw levenslichaam, via de contacten met de geest, dan zou je ervan versteld staan dat u wonderen doet zonder dat u het beseft.

Want u mag niet vergeten, wanneer u de evenwichten, de balansen goed hebt, dat u toegang hebt tot kennis, veel groter dan enige kennis die je kan beseffen. U bent allemaal moderne mensen en als je iets moet weten tegenwoordig, gaat u op internet zoeken. Maar, ik zal het zo uitdrukken, het geestelijk internet bevat veel meer kennis dan dit piepkleine stoffelijke internetje dat op uw aarde aanwezig is en waarvan u denkt dat daar toch zoveel in zit. Daar zit stoffelijk veel in, maar kosmisch gezien is dit peanuts ten opzichte van het geestelijke dat aanwezig is èn dat, wanneer je de juiste instelling hebt, raadpleegbaar is voor u en wat meer is, u ook direct kan bijstaan en helpen.

Zo, ik ga het voor deze avond hierbij laten. U hebt stof genoeg tot nadenken en ik geef jullie de raad om bij uw dagelijkse meditatie te trachten om voor uzelf zo evenwichtig mogelijk te denken. Dat wil zeggen: niet alles te gaan analyseren wat op u af is gekomen maar in uw meditatie te gaan naar wat in uzelf leeft. En zeker niet in strijd te gaan. Want als ik zo een beetje persoonlijk mag worden, voor allen die hier aanwezig zijn: de meeste van u gaan in strijd. In strijd tegen hun kennissen, in strijd tegen wat rondom hen is. Omdat zij in vele gevallen voor zichzelf voelen: “dit is niet eerlijk; dit kan ik moeilijk aanvaarden met mijn denkwerelden, waarmee ik bezig ben”. En zo zit je direct, ook wanneer je dit meditatief gaat doen, in de val. Je moet er u kunnen van vrij maken, van al die zaken. Je moet uw eigen gang gaan en u moet kunnen zeggen: “of dit nu stoffelijk rechtvaardig of onrechtvaardig is, dit is mijn wereld niet; ik ga hier ook geen oordeel over uitspreken, ik ga er niet mee bezig zijn, ik laat de zaken voor wat ze zijn. Ik laat de stof dit zelf maar oplossen. Mijn geestelijke waarden liggen anders en die weg volg ik”. En dan zul je opmerken dat heel veel zaken van u afvallen. Op welk gebied ook. En dan kunnen er u nog weinig dingen, stoffelijk als dusdanig, dwarszitten omdat je er niet in meegaat. En dan kan je zuiver mediteren. En dan kan je in uw meditatie heel gemakkelijk een wisselwerking krijgen met uw eigen geest. En dat is, zeker in deze tijd, een enorme meerwaarde. Dan kan u inspiratief zaken juist gaan benaderen en dan ga je niet meer overspoeld worden door alle astrale beelden die je anders als een spons opslorpen. En dan zul je misschien in de maatschappij, of dan zal de maatschappij u bekijken als een vreemde eend in de bijt of als een buitenbeentje. Maar daar moet je u niet aan storen want het is de weg die u moet gaan, uw weg, de weg van uw bewustzijn, de weg van uw geestelijke ontwikkeling. En wanneer we zo allen deze weg kunnen gaan, dan komen we allen verder. En daar sluit dan de groep weer, in hetzelfde idee, in dezelfde werking: de geestelijke ontwikkeling, de geestelijke vooruitgang. Want dat is ook één van de grote punten die Aquarius in zich houdt en die, hoe verder de tijd verstrijkt, hoe sterker overal aanwezig zal zijn.

Zo, mijn waarde leerlingen, ik zou zeggen: mijn waarde vrienden, want zo zie ik jullie, jullie zijn mijn verwanten, als het ware, in de stof, overdenk heel goed wat hier gebracht is. Werk ermee. En ik hoop dat u ook kunt aanvaarden wat ik aan het begin van de avond naar voor heb gebracht. Laat tot u het besef doordringen dat we hier samenzijn en wanneer we hier samenzijn, dat dit meer betekent dan alleen maar het volgen van een les. Dat, op het ogenblik dat we hier samen zitten, aardig wat krachten aan het werk zijn die u niet direct ziet, sommige onder u wel, anderen voelen ze, maakt niet uit, en dat deze krachten heel belangrijk zijn voor deze streken en daardoor ook voor uzelf. En ik hoop dat u vanaf nu, als ik het medium vrijgeef, daar rekening mee houdt en dat u deze ruimte beschouwt als zijnde een ruimte die gevrijwaard moet worden van elke niet passende invloed. En dat zijn woorden, zelfs als ze gefluisterd zijn. Dat zijn geluiden van eender welk toestel dat er niet hoort. Deze ruimte moet tijdens de ganse procedure van de avond gevrijwaard blijven. Ik hoop dat ieder dat kan aanvaarden en respecteren en dan kunnen we rustig verdergaan.

Zo, ik wens jullie nog een rustige pauze en een zeer waardevol tweede gedeelte.

Deel 2

Aan mij om de avond hier af te ronden, maar ik denk dat ik eerst nog een paar vragen zal moeten beantwoorden, zoals gewoonlijk.

  • Een tweetal lessen geleden werd aangegeven dat je de geest kunt vergelijken met de Europese Unie, die een geest is. Meteen daarna werd gezegd dat de Europese Unie als dusdanig de ziel in zijn geheel is. Zijn we hier op het verkeerde been gezet of zijn de geest en de ziel hierin echt hetzelfde? Of heb ik het niet goed begrepen?

Och, kijk als je het politiek gaat bekijken, de Europese Unie, dan ben je wel degelijk op het verkeerde been gezet.

Maar ik denk dat uw leraar het volgende heeft willen zeggen: wanneer je aan onze zijde bent, dan, de mens heeft daar een idee dat de geest, dat dat een schoon pakketje energie is en ja …

Maar er is veel meer. Maar hoe moet je dat nu uitleggen aan iemand die beperkt is in de stof? Dat is moeilijk. Daarom heeft men een voorbeeld genomen zoals Europa, dat bestaat uit vele landen. Men had evengoed kunnen zeggen bijvoorbeeld: we nemen België en dat heeft zo veel provincies en elke provincie heeft zijn eigen behoefte. Zo is het met de geest ook.

De geest bestaat uit vele mogelijke, ja, ik tracht het zo duidelijk mogelijk voor jullie te zeggen, en in zover dat ik het natuurlijk kan uitleggen, facetten. En al die facetten tezamen, die vormen samen met alles wat er al beleefd is tijdens het bestaan van die entiteit, dat kun je dan, dat ganse pakket zou je dan kunnen omschrijven als de ziel. Ik denk dat ik het zo het simpelste uitgelegd heb.

Maar kijk, als ik van jullie was, ik zou mij daar niet te druk om maken. Jullie leven in de stof en gaan ervan uit, uw geest die u bevoertuigt, dat die nog connecties heeft en verbonden is met andere delen van hem die dus op andere plaatsen, dus de verschillende provincies of de verschillende landen, ook ervaring opdoen. En het grote voordeel voor de stofmens is dan dat, wanneer hij er wil voor openstaan, dat die ervaringen ook naar de geest toevloeien die het stoffelijk voertuig eigenlijk bestuurt.

Met andere woorden, wanneer je u daar niet te druk om maakt en gewoon openstaat voor wat uw geest voor u kan betekenen, dan krijg je niet alleen de mogelijkheid om de kennis van de geest, die het lichaam bevoertuigt, in u op te nemen, maar tevens ben je verbonden met vele andere mogelijke kennisbronnen die soms handig zijn meegenomen.

En het totaal, effectief het totale plaatje, dus de geest, in dit geval ook uw lichaam, want u leeft in de stof en alles wat daarbij behoort, dat totale plaatje dat zou je kunnen omschrijven als de ziel of misschien het deel dat behoort tot de Bron, de Oorsprong. Het woord God gebruik ik persoonlijk niet graag omdat voor mij zelf ook uit mijn stoffelijke ervaring, God is teveel verpersoonlijkt, en dat is het niet. Ik spreek persoonlijk liever over de Bron. Wel ja, daar komen we uit voort en uiteindelijk, denk ik, maar dat is mijn persoonlijk idee, dat wanneer we in de totaliteit voldoende hebben geleerd, dat we dan terugkeren naar die Bron en deel kunnen zijn van die Bron. Maar ik zie dat nog niet direct gebeuren want als ik zie dat degenen waar ik als geest naar op kijk, daarmee wil ik zeggen naar broeders die in het licht heel ver gevorderd zijn, dan zie ik wel dat daar enorme ontwikkelingen zijn en evoluties, maar misschien ben ik nog te klein om te kunnen vaststellen of zij ooit één worden met die Bron. Maar ik denk niet dat dat voor de mens als dusdanig een probleem kan zijn. Als mens heb je nog zoveel te leren en kan je nog zoveel wisselwerkingen meemaken tussen u en uw geest, dat ik daar echt niet van zou wakker liggen.

Ik hoop dat ik het op mijn manier een beetje heb kunnen verduidelijken. Of is het nu nog ingewikkelder? Ja, dan moet u mij excuseren hoor.

  • Broeder, moet ik er dan van uitgaan dat de geest eigenlijk een deelgebied van de ziel is? Want effectief, voor mij is het gecompliceerd geworden.

Maar je bent ook effectief een deelgebied van de ziel als stofmens. Alles is een deelgebied van de ziel. Ik zou zeggen dat de ziel het overkoepelende is dat uiteindelijk terug naar die Bron gaat. Zo zie ik het.

Maar u mag een ander idee hebben hoor. Ik heb niet de waarheid in pacht. Ik kan alleen maar naar voor brengen wat ik zelf, eerstens in de tijd dat ik hier nog rondliep heb ervaren en wat ik heb kunnen vaststellen nu ik van die verpakking verlost ben.

  • Is het voldoende dat ik mijn aura in goudgeel licht zet en is dan ook mijn astraal lichaam gezuiverd?

Oh neen! Oh neen, oh neen, neen , neen, neen.

U kunt uw aura in goudgeel licht zetten. Dat is geen probleem. U kunt daar van alles mee doen, maar dat heeft niets te maken met het astrale lichaam. Want het astrale lichaam bestaat daar buiten. Het astrale lichaam, vrienden, dat is iets dat op zichzelf bestaat. Dat gecreëerd wordt door uw gedachte-energie, dat wel geankerd is, in vele gevallen, aan uw aura maar je gaat niet door u in goudgeel licht te zetten, die astrale figuratie ongedaan maken.

Wat wel kan, en dat is iets totaal anders, je zet u in goudgeel licht en je koppelt u af van die gedachtefiguratie. Dat kan wel. Dus, je kunt u ontkoppelen, technisch gezien, van het astrale beeld dat u hebt opgebouwd, en dat zal waarschijnlijk in de meeste gevallen gewoon direct koppelen aan andere astrale beelden die rondom u zijn.

U mag niet vergeten dat de ganse atmosfeer rondom u een mengelmoes is van vele astrale beelden. En in vele gevallen gaan die in dezelfde richting en vormen die één groter gebied, één groter beeld.

Wat je wel kan als stofmens, en daar heb ik ook ervaring mee gehad toen ik in de stof leefde, dat is: je gaat u omkleden met goudgeel licht en je gaat de positie innemen als mens van te zeggen: “kijk, ik zuiver mij volledig. Ik tracht dus volledig alles wat dat aan mij gehecht is, te laten wegvloeien.” Dat gaat. Maar ik zou dan, als je het mij persoonlijk vraagt, bijvoorbeeld niet enkel met goudgeel licht werken, maar ik zou mij dan voorstellen dat mijn aura via mijn kruinchakra vanuit het witte licht volledig in een soort cocon komt. En heel bewust u stellen dat alle chakra’s gezuiverd worden, dat alle energiebanen gezuiverd worden en dat alles afvloeit naar de aarde toe via uw stuitchakra.

En zo, zou je kunnen zeggen, begin je telkens weer opnieuw met een nieuwe lei. Dan moet je wel opletten, als je die procedure toepast, dat je tijdens die procedure niet begint van alles en nog wat te denken over hetgeen wat u bezig heeft gehouden in de dag. Want dan trek je dat weer naar binnen. Dat moet je niet doen. Je moet echt voor uzelf een cocon opbouwen die zuiver is en zeggen dat alles waar je mee bezig geweest bent, afvloeit, verdwijnt. En dan kun je voor uzelf een aura opbouwen die op dat moment van de meditatie zeer zuiver wordt of zeer zuiver is. En naargelang dat je daar meer in geroutineerd wordt, kun je op deze wijze aardig wat fysieke resultaten behalen. Niet alleen dat je op die manier effectief ook uw eigen gedachten in een bepaald patroon krijgt en dus kunt afschermen van invloeden van buitenaf, maar wat zeker niet onbelangrijk is, dat is dat je ook uw lichaam fysiek in een evenwicht kunt krijgen, waardoor dat je aardig wat aan infectieziekten en andere afwijkingen kunt ondervangen.

Niet te uitgebreid? Anders moet je het zeggen. Ik heb het voordeel dat ik al lang niet meer met dat stoffelijk voertuig moet omgaan. Nu wel, ja, maar goed. Dat is maar even. Subiet kan ik het weer loslaten.

  • Als ik werk met mijn levenslichaam, komt de brandnetel als energie in mijn meditatie. Wat is de bedoeling hiervan?

Wel, dan denk ik dat het tijd wordt dat u u gaat zuiveren. Want als het beeld van een brandnetel naar voor komt, dan wil het zeggen dat in uw lichaam waarschijnlijk teveel toxines aanwezig zijn.

Kijk, de brandnetel is een fantastisch plantje. Fantastisch plantje. Als je dat niet moest hebben op aarde, lieve mensen, dan was de aarde al lang om zeep. Waarom? Al wat dat jullie verknoeien dat gaat dat plantje trachten op te lossen. De brandnetel is een plant die, wanneer de mens de zaak teveel verknoeit door allerlei giffen te gebruiken, allerlei stoffen die in de natuur niet thuishoren, die gaat die brandnetel omzetten. Een brandnetel is wat dat betreft een fantastische ingenieur scheikunde. Die zet die om en die verwerkt dat en die zorgt dat die giffen i.p.v. giftig terug positief worden.

Nu, ik kan mij voorstellen wanneer dat je in meditatie een brandnetel steeds naar voor krijgt, dat het hoog tijd wordt dat u een keer gaat nadenken wat u eigenlijk uw eigen aan het aandoen bent. Waarschijnlijk bent u, zonder dat u het beseft, door allerlei handelingen uzelf aan het intoxiceren, uzelf aan het ziek maken en u krijgt door meditatie vanuit waarschijnlijk uw levenslichaam, vanuit uw geest, mag ik wel zeggen, de hint van: “hé mens, begin een keer met de boel op te kuisen”.

En misschien een raad die ik u kan geven: maak een keer lekkere brandnetelthee. Maak een keer brandnetelsoep en consumeer dat. Dan gaat uw lichaam al zuiveren. En zeker in deze winterperiode met allerlei moderne griepinfecties en verkoudheidinfecties is dat meegenomen. Doet u dat gerust. Zo een kuur van een paar dagen, dat uw lichaam echt proper wordt. Doe maar.

Als u dat doorkrijgt, brandnetel, dan is er toxine in het spel. Maar ik zeg het: het is een prachtig plantje.

Er zijn dus geen vragen meer? Alles is duidelijk? Goed.

Dan rest er mij niets meer, mijn lieve vrienden, dan samen met jullie hier deze avond in schoonheid, om het zo te zeggen, maar in kracht en in licht af te ronden. En het doet mij plezier dat ik daar nog eens in de stof aan kan meewerken.

Kijk, u zit op het ogenblik in een wereld, als ik het bekijk, ik zou er niet graag in leven en gelukkig moet ik niet direct terug incarneren, dat is nu geen pluim die ik op mijn hoed steek hoor, maar ik blijf nog liever wat aan de andere kant. In de tijd dat ik op aarde nog rondliep, toen was de natuur nog aardig wat mooier dan dat je hem nu ziet. Maar ik hoop dat hij binnen dit en, laat ons zeggen, toch enkele tientallen, misschien honderdtal jaren terug zijn echte waarde kan aannemen en de juiste proporties terug kan realiseren.

Maar goed. In tussentijd zitten we natuurlijk met nogal wat onevenwichten die ook voor u niet interessant zijn. Zeker niet in een winterperiode als deze. Hebt u nog niet opgemerkt dat de natuur overal zo een beetje met jullie voeten aan het spelen is? Als je dat ziet vanuit de geest en je ziet hoe dat alles gaat, dan zeg je: ja, men is daar bezig met zaken aan het verschuiven, men is daar bezig met van alles te realiseren om nieuwe mogelijkheden te creëren.

Maar ja, u als luxebeestjes, neem mij niet kwalijk dat ik het zeg, u hebt allemaal jullie eigen ideetjes hoe het moet, maar de natuur trekt zich daar weinig van aan. En je gaat ook opmerken naar de toekomst toe dat de natuur altijd minder en minder inschatbaar gaat zijn. Waarom vertel ik dat nu even? Wel heel simpel, omdat ik vanavond samen met jullie ga trachten van de sturing van de natuur die vooral bepaald wordt hier op aarde door de door jullie vier bekende krachten, elementalen of hoe u het wilt noemen, water, lucht, vuur, aarde, van deze even in zijn geheel te brengen, zodat u daar eventjes mee deel van wordt. Dat is eigenlijk mijn bedoeling. Dat u kunt gaan aanvoelen wat de aarde eigenlijk in petto houdt. En dat u zich daar niet tegen afzet maar dat u eerder aanvaardt hetgeen wat zij voor u voorziet.

En weet u, als u het kan aanvaarden, dan zal de aarde voor u alles doen wat je maar kunt denken of dromen. Want heus, uw planeet is geen slechte geest, hoor. De geest van de aarde bedoelt het heus heel goed. De bevoertuiging van de aarde, zo goed als de bevoertuiging van de planeten rondom u, als van uw ganse zonnestelsel gaat er van uit dat zij eigenlijk de mogelijkheid moeten blijven bieden, een harmonische mogelijkheid voor de geest, om steeds weer op een van deze planeten, ik zeg wel, luister goed, ja, een van deze planeten lering op te doen. Daarom moet dat niet altijd onder menselijke vorm zijn, maar goed, er zijn ook andere vormen waar wij lering kunnen mee opdoen.

Meditatie: Eén met de aarde

Dus zou ik zeggen nu, mijn lieve vrienden, vergeet nu even al jullie zorgen. Laat eens alles gewoon los. Word even één met uw planeet. Word even één met de aarde. Word als groep, hier aanwezig, de aarde zelf.

Voel even aan wat het is een planeet te zijn, reizend in een zonnestelsel dat op zijn beurt zich weer verplaatst door wat u Melkweg noemt en wat ik dan liever zou omschrijven, omdat het veel grootser is, de kosmos.

De kosmos die voor de mens zelfs nog niet omschrijfbaar is, niet vatbaar. En daarin beweegt uw moeder aarde. Daarin ontvangt moeder aarde de correspondentie van de vele andere planeten en zonnestelsels. Daarin is een uitwisseling van kosmische waarden, van kosmische mogelijkheden. Daarin ligt vastgelegd hoe de komende duizenden jaren de invloed van de kosmos in dit zonnestelsel op deze planeet zich zal voltrekken en hoe we als geest, als mens, ervaringen zullen kunnen opdoen.

De aarde op zich is een fenomenaal samenspel van energieën. De aarde bestaat niet alleen uit hetgeen wat u aarde noemt, de korst die u ziet, maar vooral de kracht van de aarde is het vuur. U hebt daar weinig last van omdat het vuur heel mooi onder de aardkorst blijft. Af en toe krijg je eens een eruptie, de een al eens zwaarder dan de ander. Maar het is het vuur dat mogelijkheden inhoudt van de vernieuwing. Het is het vuur dat de magische kracht is van de aarde. Het is het vuur dat de denkwereld is van deze planeet.

En dan krijg je dat de aarde omgeven is door, wat jullie zeggen, een dampkring. Wat ik zou zeggen: het elementaal lucht. Het elementaal lucht bevat vele mogelijkheden, bevat vele krachten. Want lucht is niet alleen maar iets dat voor u aanwezig is waardoor dat u kunt ademen, waardoor dat u energie krijgt. Want u hebt er nog nooit bij stilgestaan, de zuurstof die u inademt, is het elementaal lucht. De omzetting die in uw lichaam kan plaatsgrijpen, is het elementaal lucht. Dankzij dit elementaal kunnen uw hersenen werken. Dankzij dit elementaal kunt u leven. En die dampkring, ach, die bevat veel meer. Die dampkring bevat de gedachten van de aarde. Die dampkring die praat, als het ware, met de rest van de kosmos. En af en toe kunnen we zeggen dat in het gesprek er al eens een woordje harder is. Oh, als mens kent u dat ook. Alle gesprekken zijn niet even zacht. Soms wordt u even boos. Ook het elementaal kan even een eruptie hebben, om het zo te zeggen, en dan gebeurt er van alles. Maar altijd in het kader van de harmonie die de aarde is.

En dan krijgt u nog het water. U denkt misschien: “ach, dat is het kleinste deel, misschien het onbelangrijkste”. Maar toch is het niet zo. Want het is niet alleen het water dat u ziet van de stromen, van de oceanen, van de zeeën, van de meren. U mag niet vergeten dat uw eigen lichaam het grootste deel uit water bestaat. U mag niet vergeten dat de pracht van de natuur: uw bomen, uw rotsen, uw bergen, noem maar op, dat het praktisch allemaal uit water bestaat. Water is een belangrijk bindmiddel. Ach, zo had u het nog niet bezien want u dacht: “water dat vloeit”. Dat is juist. Maar water is een bindmiddel. Water is ook een middel dat zuivert. Door zijn binding zuivert het.

Allemaal gedachten die u niet eigen zijn. Maar toch is het belangrijk dat jullie als geestelijke groep dit beseffen. Dat je beseft dat u bestaat uit alle elementen waaruit uw planeet bestaat. Dat u beseft dat u uw planeet niet kan misbruiken zonder dat u zichzelf misbruikt.

Want bekijkt u nu zelf even. Wanneer het vuur uit u weggepakt wordt, dan kunt u niet meer leven. Dan is uw levenskoord gebroken.

Wanneer het water uit u weggenomen wordt, dan heb je alleen nog maar een klein hoopje stof over.

Wanneer de aarde uit u weggenomen wordt, ach, dan is de binding van uw voertuig verdwenen.

En wanneer je geen lucht meer hebt, dan heb je geen omzetting meer, heb je geen vernieuwing meer. Dan is de alchemie van het geheel weg. Bestaat die zelfs niet meer.

Zie je hoe je gelijklopend bent als mens met de planeet waarop je leeft? Is het dan veel gevraagd om deze planeet te respecteren? Is het dan veel gevraagd om deze planeet lief te hebben en haar niet, zoals de laatste eeuwen gebeurd is, haar te massacreren?

De mens heeft teveel gedacht in de laatste eeuwen dat hij buiten en boven de aarde en de natuur stond. Maar niets is minder waar. U bent integraal deel van deze planeet. Zo lang je als voertuig rondloopt op deze planeet, als mens rondloopt of als dier of als boom of als plant of als insect, wat maakt het uit, bent u integraal deel van de aarde. U kunt niet zeggen: “de aarde is mijn dienaar, de aarde verplicht ik om dat en dat voor mij te doen”. Want als u dat zegt, dan creëert u een disharmonie, een disharmonie waaraan u zelf ten onder gaat. Zoals nu er velen bezig zijn die de idee hebben dat ze boven alles staan en daardoor zichzelf vernietigen.

De aarde, ach, is uw moeder, om het zo te zeggen. En ieder die hier ooit moeder is geweest, weet wat moederliefde inhoudt. Het kind is het belangrijkste. Voor dat kind zou je alles doen. Wel, de aarde is uw moeder en zou voor u alles doen, maar op het ogenblik zit moeder aarde met het probleem van revolterende pubers, om het zo te zeggen.

Een mensheid die denkt dat ze het weet. Een mensheid die denkt dat ze de aarde niet meer nodig heeft. Maar gelukkig, gelukkig, is de aarde veel verstandiger en zal zij nu de puber wel een pak op de broek gevenn. Ja, ik weet, in uw tijd mag dat niet meer. Dat is mishandeling. Maar ik zeg u: een goed pak op de broek brengt veel meer op dan alle filosofische theorie. En dat is wat de aarde zal doen. En nadat het pak op de broek is gegeven kan de puber inzien dat het zo niet verder kan en zijn we op weg naar volwassenheid. Zo mag ik het zeggen. Gaan we langzaam maar zeker, dankzij de nieuwe kosmische tendensen, naar een prachtige nieuwe tijd. Een tijd waarin deze aarde weer ten volle zich kan uiten. Waar deze aarde niet meer gaat misbruikt worden. Maar waar deze aarde terug een bron gaat zijn van inspiratie. Een bron gaat zijn voor allerlei kunstminnende wezens die deze aarde terug zullen laten schitteren. Wat haar volste recht is. Beseffende dat ieder mens op zich een kleine aarde in zich is.

Probeer dan, wat er ook rondom u gebeurt, de krachten waaruit u bestaat, het vuur, de lucht, het water en de aarde, steeds weer te zien als de drijvende structuren van uw bestaan. En wanneer het buiten stormt, zeg dan niet: “ach, wat voor slecht weer”. Maar voel dan hoe de aarde u terug meer zuurstof geeft. Hoe de aarde u, als het ware, ondersteunt om een grotere weerstand te hebben. Wanneer het regent, sneeuwt, wanneer het water overvloeit, zeg dan niet: “ach, wat is het weer slechte tijd, al dat water”. Maar zeg: “dank u, moeder, dat u deze zuivering en deze voeding wilt geven”. Hetzelfde kan u zeggen t.o.v. de aarde, de trillingen, de verschuivingen die er zijn. Alsook wanneer het vuur optreedt en de alchemie laat gebeuren die nodig is om de vernieuwingen te laten ontluiken. Want waar het vuur op de aarde rondgaat, of het nu uit de kern komt of zo ontstaat, het is steeds het proces van de vernieuwing. Niet dat er iets verloren gaat. Integendeel. Het is een alchemistisch proces dat er voor zorgt dat verjonging, vernieuwing kan gebeuren, dat de aarde zich terug op haar mooiste kant kan vertonen.

En als u zo de aarde kan benaderen, als u zo uzelf kan benaderen, ach, dan zit u in harmonie met de schepping. Dan kan er u weinig raken. Want dan beseft u, zelfs wanneer uw voertuig even in onevenwicht is, dat het steeds weer opnieuw verder kan en dat het onevenwicht maar even een kleine stoornis is die door de krachten die er in aanwezig zijn weer op zijn juiste plaats wordt gebracht, totdat het lichaam alles heeft geleerd wat het moest leren. En dan kan je het weer teruggeven aan de aarde om verder te gaan in die kosmische werkelijkheid, om deel te zijn van die kosmische krachten, om er te zijn voor uw verwanten, voor uw vrienden, voor de entiteiten die samen met u de weg gaan, die samen met u de bewustwordingsweg gaan waarin alle krachten van de kosmos zich manifesteren.

Is dat niet mooi, mijn lieve vrienden? Niets maar ook niets gaat verloren. Wat er ook gebeurt, u bent steeds deel van die kosmos, die prachtige kosmos waar alles in aanwezig is. Waar alle mogelijkheden in aanwezig zijn. Waar je steeds verder in kan gaan. Waar de beperktheid van een lichaam niet speelt. Waar de beperktheid zelf van een aarde, een zonnestelsel, een melkwegstelsel niet aan de orde is. Want al deze delen zijn onderdeel van die kosmos waar jij deel van bent. Waar jij steeds verder in gaat. Waar jij steeds in zoekende bent, om uiteindelijk allen samen terug te komen tot die Bron van die kosmos, deel te zijn van die Bron, om uiteindelijk zelf die kosmos te zijn.

Ach vrienden, is dit geen mooie gedachte om een avond als deze af te sluiten? Is dit geen mooie gedachte te weten dat er niets van ons verloren gaat? Is dit geen mooie gedachte te weten dat we uiteindelijk, wanneer we aan het eindpunt, stoffelijk gezegd, arriveren, we deel zijn van iets veel groter. Iets dat we nu niet kunnen omvatten, maar wat we wel voelen omdat we er deel van zijn, omdat het in ons leeft, omdat de kern van ons wezen, de ziel van ons wezen, hoe je het wil omschrijven, deel is van deze kosmos, deel is van dit prachtig geheel.

Laat ons dan beseffen dat de krachten die nu in ons spelen, de tijdelijke krachten die nu in ons spelen ons de mogelijkheid geven om uiteindelijk verder te gaan. Ons de mogelijkheid geven om een zo juist mogelijke weg te volgen. Om betekenis te hebben voor alle anderen die rondom ons zijn. Om op de juiste wijze de juiste ontwikkeling door te gaan. Ach, wat is die moeder aarde voor ons een schat dat zij ons deze mogelijkheden geeft. En misschien gaat zij samen met ons uiteindelijk naar het eindpunt en kunnen we gezamenlijk zeggen: ja, het is goed geweest.

Mijn lieve vrienden, dit was misschien een vorm van meditatie die je niet gewoon bent. Ach, stoor er u niet aan. Ik heb gevoeld dat u allemaal mooi mee was. Ik heb gevoeld hoe de krachten hier hebben gewerveld. Hoe alles zich hier heeft duidelijk gemaakt.

Koester even deze energie. Want deze energie die nu hier aanwezig is, zul je kunnen gebruiken om in de komende weken uw gezondheid op peil te houden. Want het is winter en in deze streken, en dat weet u, met zijn klimaat betekent dat nogal eens lopende neuzen en zo verder. Maar besef dat u via deze krachten voor uzelf aardig wat kan realiseren. Besef dat u alles in u draagt dat nodig is om dit alles te kunnen verwerken en om steeds weer opnieuw verder te gaan.

Zo, mijn lieve vrienden, het is tijd voor mij om afscheid van u te nemen. Het was mij een waar genoegen om bij jullie te zijn en even gezamenlijk deze kracht op te bouwen en te voelen. Ik hoop dat jullie dat allemaal ook zo hebben kunnen ervaren.

En ik zou zeggen, let op, lieve vrienden, het is bijna volle maan. Binnen enkele uren is het volle maan. Ik wil jullie daarop attenderen omdat de kracht van deze maan veel zaken versterkt, zo goed het positieve, u kan met deze maan aardig wat doen. Maar als je er geen erg in hebt, het andere wordt evengoed versterkt. Dus let op. Ook degenen die vanavond huiswaarts rijden, laat u niet te veel irriteren op de baan. Rijd rustig. Laat degenen die gehaast zijn maar voorgaan, ze komen toch te laat. Dan komt u altijd op het juiste moment waar u wilt zijn. En voor de rest: laat het allemaal rustig gaan. U weet hoe u kracht kunt gebruiken, gebruik ze wanneer het nodig is. Maar vooral zorg dat je in een zo groot mogelijke harmonie leeft met alles wat op deze aarde rondom u is. Besef dat je als stofmens een kind van de aarde bent.

Ik dank jullie voor jullie aandacht en ik hoop dat ik nogmaals met jullie kan praten.

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →