Magisch werken

image_pdf

21 juni 1966

Magische krachten zijn geen dingen die buiten menselijke waarden en denkwijzen staan, ze maken er over het algemeen deel van uit, de mens echter verwerpt het deze dingen magisch te noemen omdat hij alleen de zwarte magie als magie wenst te beschouwen. Dit lijkt mij volkomen verkeerd aangezien bij de zwarte en witte magie dezelfde krachten werkzaam kunnen zijn en alleen de intentie en de uiteindelijke resultaten misschien enigszins anders liggen.

Magie dus is het gebruik van onzienlijke waarden om zienbare of kenbare resultaten tot stand te brengen. Wanneer een mens in die magie probeert iets te bereiken, dan zal hij aan de wetten van die magie onderworpen zijn. De wetten van de magie zijn in feite de wetten van de wereldziel. Deze wereld heeft een bepaald karakter. Zij heeft bepaalde en beperkte mogelijkheden. Vanuit die wereldziel bestaan bepaalde beelden, geestelijke beelden, hoofdzakelijk in de vormsfeer en de astrale sfeer, en deze zijn a.h.w. de limitering van het magisch vermogen. Goddelijke kracht kan wel gemanifesteerd worden maar alleen binnen de beperking van de wereldziel. U moet dus denken dat het hier gaat om de mens die god vraagt de kracht te manifesteren, niet om de Goddelijke wil die vanuit zichzelf manifesteert. Het is iets anders, en dan gaan we stellen:

Alle punten van gelijkheid zijn vanuit een geestelijk standpunt te beschouwen als identiek. Wanneer dus twee voorwerpen van volkomen gelijke inhoud, vorm en structuur aanwezig zijn, het eerste hier en het tweede in Congo dan kan een ongeval waardoor het beeld of voorwerp hier wordt beschadigd, zorgen dat die beschadiging praktisch gelijktijdig in ieder geval na enkele uren ook kenbaar wordt in Congo. Wanneer gedachten en concentratie bij middel van dit beeld worden uitgezonden, zullen zij kenbaar worden in de omgeving van het beeld in Congo enz. Hier is dus een kenbare wisselwerking en we mogen er wel rekening mee houden. Wanneer een kerk structureel gelijk is gebouwd qua oriëntatie, qua indeling, dan kunnen wij zeggen dat een mens die bidt in die kerk, en zich die kerk als een totaliteit voorstelt, met zijn gebed en zijn gerichte gedachten in alle andere kerken mede aanwezig is. Wanneer een mens naar een muziekstuk luistert via de radio en er zijn 10.000 mensen die dat op gelijke wijze appreciëren, dan zal een denkbeeld wat in die ene man opkomt ook bij de anderen in meer of mindere sterkere mate ontstaan en aanwezig zijn. Er is een wederkerige beïnvloeding en wisselwerking. De magie maakt daarvan gebruik doordat zij kunstmatig vaak een gelijkheid van waarde, van intensiteit schept. Wanneer we dit nu even terzijde stellen mogen we toch beginnen met te verklaren:

Elke mens die een voorstelling kan vinden, een voorwerp een beeld of plaats die een replica kent, dus een gelijkwaardig beeld, zal ook elders op die plaats aanwezig zijn. Het is zeer belangrijk dat je dit weet. Omgekeerd zal eenieder die volledig met u gelijk is op uw leven invloed hebben. Zogenaamde toevalligheden bestaan dus in veel mindere mate dan u denkt. Maakt men hiervan gebruik dan kan men vaak voor anderen bepaalde acties ondernemen door ze zelf te volbrengen, want wat men zelf aan gevolgen veroorzaakt wordt ook elders kenbaar.

Een tweede punt dat men ook nog weleens over het hoofd pleegt te zien: dat is de verbondenheid, ook een geestelijke verbondenheid en perfecte harmonie van buitengewoon groot belang kan zijn. Wanneer een perfecte harmonie aanwezig is, zal eenieder volgens zijn geaardheid en wezen bijdragen aan elke poging van één van degenen die tot het harmonisch geheel behoren. Een ingewikkelde zin. Heel eenvoudig: de belangrijkste waarde in deze wereld is de liefde. En dan moet u hierbij niet denken, zoals dat in de laatste tijd gebeurt, aan het zuiver seksuele, dat heeft er niets mee te maken. Het is dus de genegenheid de erkenning van eenheid met mensen of ev. met dieren of planten. Waar deze liefde is en voor zichzelf niet vraagt, schept zij krachtens haar streven in anderen. Wat je krachtens dit streven in anderen schept, keert tot jezelf terug. Vb. iemand wordt beroerd door de ellende van een ander die hij ziet, of wil een ander een genoegen bereiden en geeft dus spontaan iets aan die ander, geld, tijd attentie enz. Dan komt er een ogenblik wanneer dit harmonisch zuiver is gebeurd dat men dit terug ontvangt. Degene die het geldbedrag heeft gegeven zal tot zijn verbazing een meevaller in zaken krijgen waar hij niet op heeft gerekend, degene die het geschenk gaf, ziet dat iemand anders hem ineens verrast met iets aangenaams. Uit deze verbinding, deze harmonie is heel wat meer af te leiden dan u op eerste gezicht zou denken. Het is niet alleen een stoffelijke waarde, zij is geestelijk. Daar zij geestelijk niet verstandelijk gelimiteerd kan worden, want die liefde die je geeft, is niet iets verstandelijks alleen, het is emotioneel, het is een gevoel. Er zal geen enkel limiet van begripsvermogen en zelfs niet van bereikt geestelijk bewustzijn staan tussen de waarde die in het ik aanwezig is en de hoogste vormen en delen van dit ik.

Wanneer u zich dus niet bewust zou zijn van bestaan in de zogenaamde vormloze lichtwerelden, dan zult u toch die kracht, juist omdat het de liefdekracht is, uiten in die wereld, en u zult het antwoord daarop ook in die wereld ontvangen. Dit gaat tot de Goddelijke wereld toe, de Goddelijke werkelijkheid. Wat dus op deze manier werkelijk spontaan wordt gedaan en dus geen zelfzucht of berekening ergens in zich draagt, resulteert in een enorm grote kracht, een enorm groot vermogen. Daarbij echter moet wel gesteld worden, deze kracht kan worden overgedragen aan eenieder die harmonisch is. Waar de harmonie niet aanwezig, is, zal de overdracht niet, of slechts ten dele, plaats kunnen vinden. Vb. u wilt een mens genezen, deze mens gelooft volledig in u en is innerlijk bereid om ook een beetje onzelfzuchtig die kracht te ontvangen; hij zoekt het niet alleen voor zichzelf beter te worden, dan is die genezing bijna zeker. De mens zoekt het wel voor zichzelf, verbetering is mogelijk, maar een directe genezing onwaarschijnlijk. Deze mens zoekt zijn gezondheid om redenen die aan uw wezen vreemd zijn. U kunt die mens niet genezen. Het is misschien interessant om dit erbij te vermelden.

Ditzelfde geld voor gedachteoverdracht, voor telepathische experimenten. Dit geldt voor het totale occultisme. Wij kunnen met geesten en andere krachten contact krijgen, maar of je nu in een sfeer leeft of op aarde, dit contact kan pas werkelijk betekenisvol worden, wanneer het ik daar niet probeert bedisselend en definiërend op te treden. Wanneer je dus de dingen aanvaardt zoals ze zijn en alleen alles afwijst wat aan je wezen of inhoud vreemd is. Het is vreemd dat op die manier de grenzen tussen de werelden aanmerkelijk verminderen in intensiteit en dus het leven in meerdere werelden gelijk bewust of halfbewust ook beter mogelijk wordt.

In die magie is verder sprake van de ziel. De ziel van de mens is een onmetelijke krachtbron wanneer zij bereikt wordt. Maar die ziel wordt meestal uitgebeeld in verschillende eigenschappen. Zoals de wereldziel door de mensen ontleed wordt in Goden en demonen en natuurgeesten en andere waarden, zo wordt ook het eigen ik over het algemeen ontleed. Er worden delen van verworpen, er worden delen van verkeerd geschat en boven andere gesteld. Door deze gebrekkige zelfaanvaarding, zal dus een deel van de kracht van de ziel verworpen worden. Onevenwichtigheid in het vermogen zielskracht dus te ontleden dat aan het eigen ik ontstaat. En naarmate die onevenwichtigheid groter is zullen de kenbare resultaten ervan erratischer zijn, onbetrouwbaarder dus.

In deze tijd is het misschien weleens goed daarmee rekening te houden. En als ik dit mag herleiden tot zeer eenvoudige termen:

  1. Handel in deze tijd niet omwille van jezelf maar omwille van anderen. Ook wanneer dit schijnbaar nu geen resultaten oplevert, zult u daardoor toch in staat worden gesteld om voort te gaan. Geestelijk en ook materieel.
  2. Vermijd alle strijd waar u kunt, waar een te grote tegenstand is, heeft het geen zin deze te overwinnen. Zoek uw taak daar waar een zo groot morgelijke harmonie aanwezig is. De mens die in zijn totale actie zich richt op gebieden waarmee hij zich het beste één voelt, bereikt niet alleen snelle en goede resultaten, maar zal hierdoor een grotere mogelijkheid krijgen om met anderen, die oorspronkelijk vijandig waren, toch een zekere harmonie te bereiken. Gevoelens van onderlinge verbondenheid en samenwerking zijn zo belangrijk dat wij in de komende tijd wel moeten zeggen:

Wanneer u alleen vanuit uzelf redeneert, wanneer u uw eigen bezit, eigen aanzien en dergelijke wil behouden en rechtvaardigen, zult u zeer waarschijnlijk daarvoor duur betalen. En dat is misschien indirect een beroep op uw zelfzucht, maar het is toch niet als zodanig bedoeld, het is alleen een constatering. Want in deze tijd moeten de mensen samenwerken, en wel zo vrij mogelijk maar gelijktijdig zo onzelfzuchtig mogelijk. Waar de mensen een uitzondering gaan maken bv. ik wil wel mijn tijd geven, maar niet mijn geld, ofwel mijn geld en niet mijn tijd, dan scheppen ze een onevenwichtigheid. Die onevenwichtigheid voert dan tot een verlies, geef je tijd en geen geld dan blijkt uiteindelijk dat het geven van tijd je geld gekost heeft. Geef je geld en geen tijd dan zal uiteindelijk een beroep op je tijd worden gedaan waardoor je meer verliest. Het is dus een zaak om geen voorbehoud te maken wanneer je in een bepaalde richting harmonisch bent, al streef je dan zonder beperking of uitzondering in die richting. Het is heel erg belangrijk.

Op deze manier kun je dus zelf al heel veel doen, maar dan is er nog iets. De mens zal vaak enorm veel tijd nodig hebben om een harmonie te bereiken of een harmonie te binnen te brengen misschien. En toch moet je in je streven allereerst bewust handelen. Het is verstandig om een begrip van harmonie te verbinden aan een bepaalde formule, bepaald woord, bepaalde handeling. Wanneer een gewoonte ontstaat, waarbij het zich instellen op God, op bepaalde doeleinden, op de mensheid, dus gebonden is aan een bepaalde actie, aan een uitdrukking, zal het woord, de actie u in staat stellen in zeer korte tijd de nodige harmonie te bereiken en daarmee de nodige concentratie en instelling. U zult ontdekken dat u in de komende, tijd nogal eens verstrooid bent. Dat u nogal eens wat dingen vergeet. Dat ligt in de tijd. Maar datgene wat in de gewoonte ligt wordt niet vergeten. De gewoonte is zelf sterker dan normaal. Sterkere drang dan normaal ongeacht de omstandigheid die daarmee gepaard gaat. Maak dus vooral in de komende tijd van de gewoonte gebruik om hogere krachten te ontvangen. Wanneer u bidden wil, gebruik een persoonlijk maar vaststaand gebed, verbindt daaraan uw gevoel van verbondenheid met God. Door het uit te spreken, voelt u zich één met God en is die eenheid bereikt dan zal blijken dat er eigenlijk heel weinig te vragen is, dat er eigenlijk alleen maar beseft hoeft te worden. Op deze manier kunt u dus ook heel veel ellende en zorgen eigenlijk voorkomen.

Het is niet de tijd waarin je de mens de rituele magie moet aanraden. Ofschoon de rituele magie in de komende jaren veel belangrijker wordt en voor degenen die zich intens met het geestelijk werk bezighouden, misschien een gedegen studie en voorbereiding toch wel belangrijk is, zal de algemene rite in deze tijd weinig kunnen doen. Daarvoor zijn de vele aspecten te chaotisch en kan te weinig op de eigen ritmen en invloeden van de wereldziel een beroep gedaan worden. U kunt daaruit wel concluderen dus dat u voorlopig zult moeten roeien met de riemen die u hebt. U zult moeten werken met uw eigen gevoelens van verbondenheid, daarnaast moogt u al eens zien op welke manier u deze gevoelens van verbondenheid meer ritueel kunt uitdrukken omdat in de komende jaren u onvermijdelijk, wilt u resultaat hebben, daartoe zult moeten overgaan.

En dan nog een laatste punt. Vergeet niet dat alles waarbij gedachtekracht te pas komt, valt onder het hoofd magie. Wanneer u leert om uw gedachtekracht te richten op een enkel punt, een enkel punt in focus te brengen, dan zult u daardoor de totale kracht van uw wezen daarin kunnen leggen. Het betekent dat u misschien minder dingen gelijktijdig kunt doen, maar dat u wat u doet volledig en goed kunt doen. Dat is misschien een algemene regel, concentratie is altijd goed. Maar normaal betekent het: ga met een taak verder, concentreer je daarop tot er een punt van stilstand komt, leg dan die zaak terzijde en begin aan de volgende. Door deze wijze van denken ontstaat vanuit de geest hoofdzakelijk, uw eigen geest zowel als andere waarden een invloed waardoor dan het antwoord de oplossing en dergelijke gegeven worden. U kunt dus gebruik maken van een soort automatisch antwoord dat in deze dagen in de sferen rond de aarde is gelegen.

Dan is er nog een punt waar ik op wil wijzen. Hoog geestelijk redeneren en hoog geestelijk denken is, natuurlijk wel erg mooi, maar in heel veel gevallen kom je daardoor tot een poging logisch te zijn. Onthoud u een ding. Logica is in deze dagen zelfs niet meer hanteerbaar om de wereld te verklaren. Laat staan om geestelijke waarden en werkingen te verklaren.

Het is belangrijk dat u kennis alleen beschouwd als een mogelijkheid om uitdrukking te geven van wat innerlijk bestaat, maar dat u niet probeert om via uw kennis tot een innerlijk beleven of uitdrukking te komen. Spontaniteit, geen vooroordelen, innerlijke gerichtheid op het hogere, maar dan geen omschrijving ervan, zijn in deze dagen erg noodzakelijk. Het is misschien wel goed voor u om ook dit te begrijpen, want wetenschappelijke kennis zal, dus niet alleen nu, maar in toenemende mate, dus eigenlijk falen. Menselijk weten, menselijk beredeneringsvermogen falen steeds sterker. Als je je geestelijk en esoterisch streven daarop baseert dan kun je er zeker van zijn dat je ook zult falen. Baseer je op de innerlijke kracht en de geestelijke waarden dan heb je een punt van uitgang dat niet aan deze tendens onderhevig is en dat zich daardoor tot een openbaren en beleven van de waarheid op aarde, veel beter leeft.

Het is misschien weleens goed er op te wijzen dat uiterlijkheden en werkelijke waarden met elkaar verschillen. Christen zijn is een uitermate moeilijk iets. Christen zijn is niet volgzaam zijn, maar het is in de naam van de geest, van de Vader en de Zoon de krachten die in je leven, de waarden die in je bestaan tot uiting brengen. Waarlijk Christen zijn wil niet zeggen vroom zijn in gebruikelijke betekenis. Het wil zeggen, in je leven alles volbrengen voor je naaste, voor je medemens en natuurlijk ook voor God, maar dat is eigenlijk primair. We horen in deze tijd onnoemelijk veel over idealen, we horen over dingen die we na moeten gaan, na moeten streven, maar één ding vergeten de mensen: het is je eigen wezen dat de verantwoording draagt, jij bent het zelf en persoonlijk die leven moet, jij bent het persoonlijk die initiatieven moet nemen. Er is niemand die dat van je over kan nemen. Als Jezus vandaag de dag op de aarde zou komen dan zou hij waarschijnlijk aan het kruis worden geslagen door degenen die zich zijn beste volgelingen noemen, omdat hij in zijn wezen en leer, geen rekening hield met de gebruiken, niet met de noodzaak met de tempels, niet met het Romeinse recht, niet met de wensen van de voorname Farizeeën. Maar alleen rekening hield met de werkelijkheid van het leven en God in de mens. Ze zouden hem vandaag de dag weer kruisigen. De uiterlijkheden zijn onbelangrijk. Het is de innerlijke waarde. De mens die zich aan het uiterlijke vast blijft klampen, bereikt niets. Hij kan misschien door de mens als heilige worden geëerd, maar hij is geestelijk gezien een nul. Het is niet voldoende om hier te komen en hier te luisteren, of naar de kerk te gaan. Het is niet voldoende om alle theosofische of rozenkruisers werken door te lezen of te bestuderen, het helpt u niets of u alle filosofen alle onderzoekers van het occulte van buiten kunt opdreunen, daar bereikt u niets mee. Het is wat uzelf bent, wat uzelf leeft wat belangrijk is.

Dat betekent dat je moet beginnen, – en daar moet je moed toe hebben, dat vraagt durf, dat neem ik direct aan, dat weet ik – om te zeggen: kijk hier is God. Hoe beleef ik God, die kracht van God die aanvaard ik, en die ga ik uitdragen op mijn manier. Ik ga niet zeggen als God het mij geeft, God is met mij, goed, God is met mij, dan kan ik wonderen doen. Zeggen de mensen het zus of zo, God in mij zegt het anders. Ik mag mijzelf niet op de voorgrond schuiven, ik mag niet zeggen: ik doe het. Zodra ik ga zeggen: ik ben God, ik ben een paus of ik ben profeet dan ben ik verloren. Zodra ik mijzelf ga verheffen, sluit ik mij van God af. Maar als ik mijzelf zie als instrument waarin die waarde, die Goddelijke waarde werkt, dan kan ik de Goddelijke Wil, de Goddelijke harmonie uitdrukken op aarde, dan ben ik niet gebonden aan een wereldziel, dan ben ik niet meer geketend alleen aan de invloeden van de zon en de kosmische ritmen. Dan is er de totaliteit van de Goddelijk Werkelijkheid die in mij doorwerkt en die vanuit mij werkzaam is.

Ik heb vanavond al een hoop dingen gezegd waarvan ik meen dat het goed is het eens een keer te zeggen. God dienen dat is gelijktijdig de grootste vrijheid en de grootste onderwerping het is anarchistisch, bijna chaotisch, omdat alle materiële orde buiten beschouwing valt. En het is gelijktijdig de strengste gebondenheid omdat elk deel van de Goddelijke kracht dat ik besef elke waarheid die in mij leeft, volledig moet uiten, daaraan verplicht ben tot het laatste toe. Het is u misschien bekend dat de apostelen uitgingen om te genezen, duivelen uit te drijven en dat hun dit niet gelukte. Omdat zij wilden genezen als Petrus de volgeling van Jezus, als Bartholomeus enz. zij wilden het zelf zijn. Niet ikzelf, maar bewust deel van God zijn, dat is de enige kracht waardoor je op deze wereld de omstandigheden, de situaties waarover we hebben gesproken, die tendensen waarover we spraken werkelijk te overwinnen. En dan moet je afstand doen van alle vooropgezette denkbeelden. God laat zich niet vangen in een wetboek, in een kerkelijk ritueel, God laat zich niet vangen in bepaalde gebruiken, gewoonten in bezit of iets anders.

God is. En als we God aanvaarden dan moeten we hem niet willen aanvaarden binnen een Kerk, bezit of ritueel, dan moeten we hem aanvaarden zonder vooroordeel. We moeten eenvoudig open staan voor God, zonder daar wat aan te verbinden. We moeten die God dienend verwezenlijken zonder ons af te vragen hoe het nu eigenlijk moet. We moeten God aanvaarden en dan zullen we zien dat in deze dagen de mensheid geestelijke grootheid bezit, dat de mensheid van deze dagen zeker niet dwaas, dom of verworpen is al lijkt ze dat soms. Dan zullen we zien dat God in de mensen nog evenzeer werkt als in het verleden en evenzeer als hij dit in de toekomst doen zal.

U bent hier bij elkaar, misschien om wijzer te worden, misschien om eens te kijken hoe het gaat, in de hoop dat er een leer voor u bij zal zijn. U hebt uw eigen redenen om hier te zijn. Maar dat hier zijn is alleen maar communicatie, meer niet. Wij kunnen hier geen wonder doen met u. Dat kunt u alleen zelf. Wanneer het noodzakelijk is dan kunnen wij dit, dat ligt niet in onze gebondenheid. Indien onze eenheid een gelijke aanvaarding van God is, is God geopenbaard, is hij in ons midden. Zolang we dat niet hebben is God er niet. Dan mogen we duizend rituelen opbrengen, dan is God er niet en dan spreekt God niet. Wanneer wij God vragen om zich uit te drukken in de terminologie van de een of andere geloofsrichting of wat anders, wetenschap misschien, dan bereiken we niets, God spreekt niet in dergelijke termen. God is een totaliteit en we moeten hem als geheel aanvaarden.

Die Godaanvaarding zal de meesten van u moeilijk vallen, toch is zij naar ik meen de beste uitweg in deze dagen. Wanneer u de verwarringen van de afgelopen tijd ziet en u ziet hoeveel verwarrende gebeurtenissen en omwentelingen de wereld nog te wachten staat dan begint u te begrijpen dat u tenminste het magisch middel moet gebruiken, dat je de harmonie, de wet gelijkheid, de wet van compensatie en dergelijke actief moet gebruiken om op die manier nog tenminste jezelf te kunnen zijn en te blijven, om niet een slaaf te worden van een sleur die niet eens zelf meer durft denken omdat daar consequenties aan verbonden zijn. Maar willen wij werkelijk vrij worden van die dingen en willen wij die vrijheid in de wereld doen doorstralen, dan zullen we God zonder beperking moeten aanvaarden.

Het is een waarheid en het is een waarheid die ondanks alles wat aan wetenschappelijk en redelijk kan aanvoeren in deze dagen zichzelf gaat bewijzen. Ik vond het daarom wel goed u er attent op te maken. Niet hoe u zich noemt, niet de getrouwheid waarmee je kerkelijke of staatkundige plichten vervult, maar de innerlijke aanvaarding waarmee je God zonder meer tot uiting brengt met geheel je wezen, zover je kunt, zo goed je kunt, en beseft dat dit bepalend zal zijn voor je vermogen jezelf geestelijk en stoffelijk te vervullen en bij te dragen aan de algehele bewustwording, de algehele verandering in deze wereld ongeacht de invloeden uit de kosmos of de ritmen van deze wereld.

Prognose.

Wanneer wij de tendensen bezien van de zogenaamde kosmische stralen, dan kan misschien een eenvoudige of vereenvoudigde omschrijving daarvan als volgt worden gegeven. De aarde is bezield; in haar leeft dus een entiteit, ditzelfde geldt voor andere planeten en sterren. De aarde communiceert naar plaatsen buiten het zonnestelsel, meestal via de zon die veel grotere intensiteit heeft. Alle mededelingen van buitenaf die de zon bereiken en waarmee de aarde harmonisch is, zullen op aarde ontvangen worden. Wanneer de aarde daarnaar luistert dus voor zich een beperkt, krachtig, normaal levensritme handhaaft, zullen de buiten liggende invloeden, stemming en sfeer bepalend worden. Wanneer wij weten wat het woord is dat gesproken wordt, dan kunnen wij ook ongeveer nagaan uit welke trillingen het bestaat. Wij kunnen verder nagaan, gezien de eerste syllabe, hoe ongeveer die verdere trillingen, in welk ritme, zij de aarde zullen beroeren. Daar wij weten, hoe die trillingen werken voor de mensheid en voor het leven op aarde kunnen wij aan de hand daarvan dan weer een prognose stellen ten aanzien van ongewone tendensen of versterking van op aarde aanwezige tendensen.

Er zijn naast dit zogenaamde luisteren van de aarde, tijden dat de aarde z.g. spreekt d.w.z. dat zij haar eigen uitstraling en capaciteiten bewust naar buiten toe uitzendt. In deze periode zal haar eigen wezen en daarmee de levensritmen die op aarde gelden, veel sterker tot uiting komen dan anders. Vooral wanneer er sprake is van een communicatie buiten het zonnestelsel zullen verder de verschillende cycli en tendensen van de zon op aarde buitengewoon scherpe inwerking hebben, daar akkoord tussen de aarde en de zon noodzakelijk is.

In verband met dit alles kun je dus ongeveer nagaan, nooit helemaal precies maar ongeveer wat er te wachten staat, wat er gebeuren gaat. Nu hebben wij daarbij verder te maken – en dat beïnvloedt dus sterk de interpretatie – met erkenningen van kosmische kracht, zoals deze plaats vindt tijdens bijeenkomsten van de Witte Broeders vooral tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. Daarin wordt dus het kosmisch licht geopenbaard van een hogere geestelijke waarde, en daarbij treden ook entiteiten op die wij dus zonnegeesten of iets dergelijks zouden kunnen noemen. Wanneer die uitwerking op aarde kenbaar wordt, dan weten wij dus wat de geestelijke achtergrond is voor de komende tijd en erkennen van de z.g. kosmische stralen en tendensen is over het algemeen ook mogelijk.

Aan de hand daarvan kan ongeveer worden nagegaan wat in dat jaar kan gebeuren, wat er noodzakelijk is, en welke, situaties ongeveer zullen ontstaan. De Witte Broederschap maakt daarvan gebruik om voor zich opvoedend te werken en U zult begrijpen dat die resultaten dan niet altijd in overeenstemming zijn met wat de mensen prettig of aangenaam vinden.

image_pdf