Magisch zegel voor de groep

image_pdf

01 maart 2011

Vanavond gaan we verder met onze lering. U bent tot op heden allemaal nogal druk bezig geweest met wat we jullie gevraagd hebben.  En bij ieder van jullie heeft dat wel hier en daar wat vragen opgeroepen. En nu hoopt u allemaal van onze zijde dat wij deze avond jullie met die cijfergegevens en die kleurgegevens verder zullen helpen. Maar ik wil één ding jullie even duidelijk maken: jullie zijn een groep die zich toespitst of wenst toe te spitsen op de praktische kennis van het occulte, het magische. En wat hebben wij nu gedaan? We hebben jullie iets gegeven waar je als groep, zo goed degenen die hier aanwezig zijn als diegenen die op afstand volgen, door geboeid werden. U bent daar zo door geboeid geworden, dat u de mogelijkheid hebt gecreëerd dat wij vanuit onze zijde met de kracht die hierdoor is opgewekt, vele zaken hebben kunnen volvoeren. En dat was de bedoeling. De bedoeling was niet zozeer dat wij jullie onderricht geven over numerologie of over kleuren, maar de bedoeling was een gezamenlijk punt te creëren om de periode die gepasseerd is, niet alleen voor jullie deze zo goed mogelijk te laten doorkomen, maar gekoppeld aan vele andere groepen hier in deze contreien, de chaos die nu de aarde in zijn greep heeft, toch tot een aanvaardbaar geheel terug te brengen.

U zult ervan versteld staan wat deze groepen gezamenlijk hebben bereikt. Wanneer we dit niet hadden gedaan, dan kon je er zeker van zijn dat op dit ogenblik de situatie in Europa veel slechter zou zijn dan ze op dit moment is. Niet dat alle gevaren geweken zijn, niet dat er geen zaken gaan gebeuren die jullie misschien niet al te best zullen aanstaan. Maar juist doordat we met groepen als deze deze hebben kunnen, en dat is de les die er voor jullie inzit en waar je goed moet over denken, hebben we kunnen bereiken dat er een gefocuste eenheid was, niet op hetgeen wat wij als doel hadden, want dat was niet nodig, maar wel op hetgeen wat jullie dachten waar je toch mee bezig moest zijn.
En dat is een Kracht, dat is pure magie ook. Hierdoor hebben we veel zaken kunnen bereiken. Hierdoor hebben we ook willen aantonen naar jullie toe, dat in de eerste plaats gedachtekracht, en dan wel gedachten die gefixeerd zijn op een bepaald onderwerp, wanneer zij gekoppeld  worden, een werkinstrument worden waar heel veel mee bereikt kan worden. En dat het niet van groot belang is waarover deze gedachten gaan.

Wanneer wij jullie hadden gevraagd om gezamenlijk bijvoorbeeld aan iets positiefs te denken om de situatie in de wereld te verbeteren, hadden we nooit dit resultaat kunnen bereiken zoals we dit nu hebben bereikt. En dit geldt niet alleen voor de wereld rondom u, maar wij mogen gerust stellen dat door het feit dat u daarmee bezig bent geweest, dat het bij velen zelfs tot een vorm van irritatie heeft geleid en ook een vorm van ‘ik wil dit wel weten, maar ik ben niet zeker, maar het moet toch in die richting zijn…’ enz., al die facetten hebben ertoe geleid dat voor ieder lid van de groep bepaalde negatieve factoren, die anders uw pad hadden gekruist en die ervoor zouden gezorgd hebben dat u nu niet in de positie was dat u nu bent, dit is allemaal juist door dit denken, dit zoeken, vermeden en ben je onbewust, maar dank zij de kracht die is opgewekt, op het juiste spoor gezet. En dit geldt zo goed voor gewone dagelijkse zaken als voor gezondheid en noem maar op.

Waar we naartoe willen, is dat dank zij zulke samenwerkingen de groep krachtiger en krachtiger kan worden. En dit is nodig in de toekomende tijd. Daarom ook is het idee van een zegel voor de groep als dusdanig niet zo dom. Integendeel. Maar wilt dat zeggen dat je nu dadelijk aan het tekenen moet slaan? Nee! Wij gaan jullie vanavond een voorbeeld geven van de mogelijkheid van een magisch zegel  voor deze groep. En ook uitleggen wat de bedoeling is, wat de werking is. U hebt dat in principe niet nodig. Maar u bent stofmens. En als stofmens is het soms gemakkelijker u te focussen op iets dat u zich kunt voorstellen als zijnde een krachtsymbool, als zijnde een symbool dat u ook kan beschermen, dat u ook kan inspireren en zo verder. En daarom stellen wij het volgende voor: een heel simpel gegeven, dat iedereen heel gemakkelijk in zichzelf kan voorstellen. We vertrekken vanuit de twee samensmeltende driehoeken. Of zoals u dit nogal gemakkelijk beziet,  de zespuntster. Maar het zijn de samensmeltende driehoeken, in wezen. Daarmee bedoelen we de evenwichten die in de Kosmos zijn. De opgaande driehoek is de driehoek van de geestelijke ontwikkeling, de neergaande driehoek is de driehoek van de stoffelijke ontwikkeling.  En beiden vloeien in harmonie in elkaar.

Als magische groep kunt u ook nog daarbij stellen dat de opgaande driehoek staat voor Licht, de neergaande driehoek staat voor duisternis. Want het is van belang dat Licht en duister met elkaar in harmonie zijn. Anders heb je geen Kracht. Dit heeft niets te maken met demonie of iets dergelijks. Dit heeft alleen met kosmische wetmatigheid te maken. Alles moet zijn evenwicht vinden.
Wanneer je dus dit beeld neemt, dan kan je ook stellen dat de opgaande driehoek voor u uitgetekend is in een witte kleur. En de naar beneden gaande driehoek in een groene kleur. U kunt allemaal volgen, u kunt het beeld volgen? Goed.
Vervolgens trekt u rond deze twee driehoeken één grote cirkel, u plaatst dus het spirituele en het stoffelijke binnen een kring, een cirkel. Een cirkel die hier het eeuwigheidssymbool, maar ook het symbool is van bescherming. Deze cirkel omschrijf je bijvoorbeeld in de kleur geel. Nu zitten we al met drie kleurvarianten: geel, de kleur voor kracht in dit geval, de kleur voor bescherming; wit is hier de kleur voor spirituele ontplooiing en ontwikkeling; groen is hier de kleur voor het aardse, de harmonie van de natuur en zo verder.

U ziet, het is een simpel beeld. En dan sluit u dit beeld met binnen de cirkel het ganse gebied in het paars te kleuren. Ook binnen de zijden van uw driehoeken, de zijden die wit of groen zijn. Maar de vlakken maakt u paars. Dan hebt u in kleurcombinatie voor uzelf een ideaal evenwicht. Want het paars staat hier voor geestelijk-mystiek-magische evolutie. Oh, dat is een mondvol, maar waar gaat het eigenlijk om?
Het gaat er om dat je als groep verder in harmonie kan evolueren, dat je dus ook qua bewustzijn steeds verder kunt geraken, maar dat, wanneer je dit symbool gebruikt, je dus mooie, geestelijke, diepgaande ervaringen kunt doormaken. Je kunt dit, door u te focussen op dit beeld, in dus een zeer sterk spiritueel-emotionele wereld brengen, waardoor er mystieke belevingen mogelijk zijn. Daarmee bedoelen we dat je belevingen doormaakt die je met uw rationeel denken niet kunt omschrijven. Je kunt ze alleen gevoelsmatig doorleven. En dan tenslotte: het magische aspect ervan is dat het gehele zegel met deze kleurcombinatie niet alleen een afscherming betekent, maar tevens de mogelijkheid geeft om gemakkelijk in een tweede werkelijkheid mogelijkheden, zaken, te ontwikkelen en te creëren en deze via dit beeld over te dragen aan uw materiële wereld waardoor dat u daarin resultaten kunt boeken. U moet dit maar eens terug beluisteren, dan zult u er gemakkelijker mee overweg kunnen. Maar door dit beeld hebt u dus een zeer krachtig gegeven. En wanneer je dan uit nieuwsgierigheid zit te denken: “ja, nu hebben we wel al kleuren voor deze groep, maar wat is dan het cijfer voor deze groep?” Dan zou u nu al het cijfer er uit moeten kunnen distilleren.

U moet weten dat, wanneer je magisch wilt werken, je steeds de Kosmos, of de werelden rondom u in evenwicht moet hebben. Het kan nooit een overwicht zijn van Licht ten opzichte van duister, of er kan geen overwicht zijn van duister ten opzichte van Licht. Er is een evenwicht en dat evenwicht is de harmonie, de harmonie is de Kracht en is ook de Bron. Het is misschien heel simpel, stoffelijk uitgelegd, maar voor u is dit het gemakkelijkst werkbaar.

Wanneer ik dit zo uitleg, dan moeten jullie weten welk getal kan gebruikt worden voor dit symbool dat ik jullie nu heb voorgelegd. Ik ga hier geen rondvraag doen, ik ga ‘t jullie gewoon naar voor brengen. U hebt twee maal drie, dat wil zeggen, u hebt de driehoeken die in mekaar schuiven. Dan komt u tot het cijfer 6. Het cijfer 6 is de symboliek van dat evenwicht. Nu zullen er onder u zijn die kennis hebben van de oude numerologie, de kabbalistische numerologie en zo verder, en die dan misschien direct gaan denken: “oei, dat is een heel gevaarlijk cijfer! Want aan dat cijfer wordt van alles gekoppeld dat negatief is.” Dit klopt in sommige takken van de Kabbala en de numerologie, maar dit klopt niet met de basiswaarden van de getallen zelf of dit getal op zich.

In de oude Egyptische periode, waar dus de Kabbala zijn oorsprong vindt, wat misschien voor sommigen onder u ook eigenaardig klinkt omdat de meesten zullen denken dat de Kabbala puur joods is. Nee, de Kabbala ontstaat in het oude Egypte, in het oude denken van toen. En daar vind je dat, wat ik hier nu naar voor heb gebracht: de drie maal twee, de zes, het symbool is voor enerzijds wat men toen stelde als ‘de ontwikkeling der Goden die u gunstig gezind zijn’, ten opzichte van ‘de ontwikkeling van de demonen’.
U mag niet vergeten dat dit voor de Egyptische denkwereld toen, in die tijd, het volledige harmonische evenwicht betekende dat inhield, de grootste vooruitgang qua bewustzijn. We kunnen dan verder gaan en daar nog bepaalde gnostische denkpatronen bij brengen, maar dit alles zou het ons op een avond als deze te ingewikkeld maken en dus eigenlijk niet meer relevant. Ik wou jullie dit kleine geschiedenisbeeld daarbij geven om te voorkomen dat er in jullie groepen een discussie zou ontstaan over wat dit nu juist betekent. Daarom geven we u liever zelf de betekenissen dan wel dat u alles met elkaar gaat vergelijken.

Op dit moment is het van belang dat u de zaken die u krijgt, kunt aanvaarden en ermee kunt werken en zo harmonisch mogelijk benadert. Dus we willen voorkomen, als u het begrijpt, dat u gaat erover discussiëren, dat u gaat andere aspecten inbrengen. Want dit moet u ook als groep, als magische groep, heel goed bij houden: hetgeen wat wij u naar voor brengen, wat wij u geven om te gebruiken, is niet vatbaar voor allerlei filosofische discussies. In magie gaat dat niet. In esoterie kun je dat maken, is geen probleem. Maar wanneer je werkelijk iets wilt realiseren, is het van belang dat je kunt stellen, als mens: dit aanvaard ik, daar werk ik mee. En gezien we kunnen stellen dat de symboliek die we u hier naar voren brengen, een symboliek is die zeer krachtig lichtend is, denk ik niet dat er iemand verontrust moet zijn over hetgeen hier is gebracht.

Ieder mag voor zich dit op zijn eigenste wijze uittekenen, maar het hoeft niet. Wanneer u, voor uzelf, het beeld opbouwt zoals we het hier hebben omschreven, dan hebt u een werkinstrument dat, wanneer u het gebruikt, u ineens bindt of verbindt met alle anderen die tot de groep behoren, maar ook met alle anderen die met deze zelfde symboliek werken. En dan kan ik u zeggen dat we op dit moment in Europa ongeveer met een driehonderdtal deelnemers zijn in de stof, dus dat is niet zo weinig. Als je daar dan aan koppelt al degenen die aan onze zijde zich er voor inzetten, dan kom je toch op een zeer groot aantal entiteiten. En dan zeg ik dat de stofmens, want die heeft ook een geest, ook entiteiten meegeteld, die dus de mogelijkheid hebben om in de toekomst als krachtige groep sturend op te treden. En dat sturend optreden zal niet alleen gebeuren binnen natuurkrachten, want daar zult u mee rekening moeten houden, maar dit zal bijvoorbeeld ook gebeuren naar gezondheid en zo verder. Zal ook gebeuren naar economie, noem ‘t maar op. Er zal geen enkel facet van uw stoffelijke maatschappij eraan ontsnappen.

Wanneer je op het ogenblik uw wereld beschouwt, dan ziet u dat deze wereld enorm onrustig is. Dat overal zogenaamde ‘gevestigde waarden’ onderuit gaan. De ene manier al meer opvallend dan de andere. Laat u niet teveel meegaan met de gerichte mediaberichtgeving, want men laat u maar horen en zien wat men u graag wilt laten horen en zien. De ganse wereldsituatie op het ogenblik is een ontwakende vulkaan die al hier en daar begint te spuwen. Maar de vulkaan ontwaakt in die zin dat overal al verschuivingen, al bewegingen bezig zijn. En dit voor gans het gebied, om ‘t zo te zeggen. In dit geval kunnen we zeggen: de aarde. Goed. Dit is geen stoffelijke vulkaan een vorm van kosmische vulkaan, voor de aarde. Ik tracht het in beeldvorming te geven, omdat dat het makkelijkste is.

Nu is het aan jullie om in vele gevallen, wanneer je opmerkt: hier is een ingrijpen nodig, om hetgeen wat u tot heden kent, te gaan gebruiken, ermee om te gaan. En daarom kunt u zich richten op hetgeen wat ik nu omschreven heb: dit zogezegde zegel, deze symboliek. Door u daarop te richten, schakelt u ineens een gans geheel in dat via uw kennis, uw mogelijkheden resultaat kan behalen. En naar de toekomst toe zul je steeds meer als individu ook, anders moeten gaan denken, de wereld anders moeten benaderen. De meesten hebben het nog niet door, maar de oude wereld verdwijnt. En wanneer je uw oude patroon, gewoon de oude patronen die je gewoon bent, die uw leven tot hier toe hebben uitgemaakt, tegen wil en dank in stand wilt houden, dan ga je zelf fysiek in de problemen komen. Je gaat de spanningen die dat creëert, niet kunnen verwerken en je zal dat niet alleen voor u zelf zien, maar u gaat dit rondom u ook overal opmerken.
Wanneer u echter de kennis die u tot hier toe hebt, gaat gebruiken en verder gaat ontplooien en gaat kunnen vertrekken vanuit uw tweede werkelijkheid, dan kunt u deze in de maatschappij zetten waar in u leeft, en kunt u daarmee werken. Het zal natuurlijk niet de resultaten geven die u denkt volgens het oude patroon. U zult moeten open staan voor, effectief vanuit de tweede werkelijkheid, de verschuivingen en de nieuwe mogelijkheden die u aangereikt krijgt.

En dit is soms niet simpel. Omdat je gewoon als mens steeds weer gevat wordt, wanneer je niet oplet, door hetgeen wat rondom u als zogezegd ‘gevestigde gedachtepatronen’ aanwezig is. En hier ga ik u nu weer een kleine tip geven die je in de komende tijd meer dan eens zult kunnen gebruiken.
Op dit moment hebt u een bepaald gedachtepatroon. U wordt rondom u op dit moment in het dagelijkse doen door heel veel zeer sterk opgebouwde gedachtepatronen benaderd. Maar deze gedachtepatronen zijn meestal zeer sterk negatief, zeer sterk agressief in vele gevallen ook. Dat wil zeggen dat, wanneer u zich daarvoor openstelt, en dat doet de doorsneemens omdat hij deze werkingen niet kent, je deze zaken gewoon in uw aura opneemt en zij als het ware vast klitten in uw fijnstoffelijke lichaam, om het zo te zeggen. Met als gevolg dat u een overdracht krijgt ook op uw fysieke denken, dat u zich niet goed voelt, dat u boos wordt, dat u zaken verkeerd doet en zo verder.
Nu, de meesten onder u hier, zullen dit heel gemakkelijk kunnen aanvoelen, omdat je al een ontwikkelde gevoeligheid hebt. Dan moet je opletten, want door het aan te voelen ga je heel gemakkelijk voor uzelf stellen: “ik wil dit niet; ik duw dit van mij weg.” Juist door deze houding, let goed op, door deze houding, dus het weigeren aan te nemen van deze gedachte-invloeden, die krachtspotentialen, trek je ze juist nog sterker binnen in uw fijnstoffelijk lichaam. Met alle consequenties van dien.

Wat moet u doen in de komende tijd? Het omgekeerde!
In plaats van te stellen: “ik wil deze invloeden niet, ik vecht er tegen”, stel je voor uzelf dat u in harmonie bent, dat u in evenwicht bent. En dan kunt u ook gemakkelijk vertrekken vanuit het zegel, het beeld dat ik u gegeven heb. Dat is daar een gemakkelijk werkinstrument voor. U gebruikt dat en u zegt: ik ben in evenwicht. Vanaf het ogenblik dat u dàt voor uzelf stelt, zorgt u dat u uw fijnstoffelijke lichaam als het ware afsluit voor alles wat niet in dat evenwicht past. En zo bereikt u dat die invloeden die rondom u zijn, die krachten, u niet meer kunnen bereiken. En dat hetgeen wat u bereikt heeft, wat u geprikkeld heeft, gewoon wegvloeit. Want het is een disharmonie. En een disharmonie kan dus niet bestaan binnen het beeld van een algemene harmonie.

En ik weet, het is misschien voor de stofmens moeilijk aanvaardbaar wanneer je geconfronteerd wordt met beelden van geweld, van weet-ik-veel-wat onrecht, en dat je daar niet mag tegenin gaan. Dat je u niet mag laten meeslepen. Je moet kunnen tegen uzelf zeggen: “ik ben in harmonie”, en verder gaan. Zelfs als dit voor u op dat moment misschien nadelig blijkt. Het kan zijn dat er iets in uw omgeving gebeurt dat u, volgens uw denken, schaadt. Maar wanneer u daarop inspringt en uw rechten gaat opeisen, gaat u opmerken dat de schade achteraf nog veel groter zal zijn. Op het ogenblik dat u zich terugtrekt in uw harmonie, zul je zien dat hetgeen dat u schade zou berokkenen, verdwijnt. En dat alles al met al nog goed meevalt.

Ditzelfde geldt ook zeker voor de toekomende maanden wat gezondheid aangaat. Voor iedereen. Zo goed voor u, leden van de groep, als voor de mensen er buiten.  Maar je zult het moeilijk kunnen duidelijk maken. De kans is groot dat we, wat gezondheid aangaat, voor ernstige problemen komen te staan, in de komende tijd. Op het ogenblik dat u door iets getroffen wordt, begin dan niet met wat gebeurt, te bestrijden.
Dit is misschien nog moeilijker voor u om aan te nemen. Sta mij toe een voorbeeld te geven, dat niet te drastisch is. U wordt verkouden. Dat komt heel veel voor, is een heel simpele zaak in de maatschappij. Wat doet u normaal? U gaat van alles tegen deze verkoudheid doen om die verkoudheid zo snel mogelijk ongedaan te maken. Dat is een logische stoffelijke handeling. Voor een verkoudheid is dit misschien nog in de komende tijd ergens aanvaardbaar. Maar wat jullie moeten doen is: uw beeld opbouwen dat uw lichaam, let wel goed op, uw ganse lichaam in harmonie is. Dat alles in uw lichaam in harmonie is. Het gevolg gaat zijn dat uw lichaam zijn eigen krachten opbouwt waardoor dat de infectie van de verkoudheid gewoon door het eigen lichaam als het ware opgelost wordt.

Kijk, je kunt bijvoorbeeld het idee hebben: “ik ben verkouden, en ik wil dat niet, en ik zorg er voor dat die verkoudheid onmiddellijk voorbij is door allerlei medicatie te nemen.” Geen enkel probleem. Het gevolg in deze tijd zal zijn dat uw verkoudheid waarschijnlijk zeer snel voorbij gaat zijn, maar dat u weken lang, bijvoorbeeld met een longontsteking gaat sukkelen. U hebt gewoon de disharmonie die in het lichaam, in het stoffelijke lichaam aanwezig was, verschoven. U hebt ze niet opgelost, in dit voorbeeld. Wanneer u uw verkoudheid gewoon verzorgt, maar het beeld voor uzelf opbouwt dat uw lichaam in harmonie is – en ik weet het, ja, dat beeld is dan puur magisch denken, de pure tweede werkelijkheid opbouwen – ja, dan gaat uw lichaam daarop reageren en gaat uw lichaam voldoende weerstand hebben om hetgeen wat in onevenwicht was, in evenwicht te trekken.
Dit is een voorbeeldje met een simpele infectieziekte. Maar neem van mij aan, we staan voor grotere problemen, in vele gevallen, en waar men van alles gaat proberen, met als gevolg dat juist de zaken veel verdere negatieve gevolgen hebben dan dat je kunt inschatten.
Eén van de zaken bijvoorbeeld waar je in de toekomst zeker mee zult moeten opletten, is een totaal verkeerd gebruik van zogezegde vaccinaties en zo verder. Er zijn nog andere zaken die opduiken. Maar met al die dingen moet je gaan rekening houden om te vermijden dat je meegesleurd wordt in deze vulkanische werkingen die in de komende tijd zich gaan voordoen. En dit is hier dan bedoeld als een beeldspraak. Ik hoop dat dit voor iedereen volgbaar is. Het is iets dat je toch moet herbeluisteren, over nadenken. Maar, het is iets dat actueel is, zeer actueel. En het is daarom dat ik dit op een avond als deze naar voor breng.

Hier zitten voor u veel nieuwe denkpistes in. En het belangrijkste van deze avond is dat je u kunt bevrijden van de vaste gewoonten, de vaste patronen, de vaste handelingen, die je hebt, op elk terrein. En dat is voor de meesten onder u een moeilijke brok. Dat weten we best. Want de meesten onder u hebben een programma, een vast programma dat ze liefst altijd weer opnieuw uitvoeren, want als mens voel je u daar veilig in, voelt u zich daar goed in.
Maar ook weer dit vaste programma wordt enorm beïnvloed door alles wat rondom u aan gedachtekracht binnen komt. Want dat is op het ogenblik toch het punt waar het minst naar omgekeken wordt, waar het minst rekening mee gehouden wordt. En gedachtekracht is op dit ogenblik de sterkste kracht die op aarde werkzaam is. Gedachtekracht is veel sterker dan eender welke andere energiemogelijkheid. Maar wanneer je uw eigen programmatie vast houdt, is dat ook gedachtekracht. Wanneer je zegt: “ik ben gewoon van dit te doen, en ik blijf dit doen want zo voel ik mij goed, het kan niet anders”, trek je enorm veel energieën van gedachten, die hetzelfde zijn, aan waardoor je voor uzelf, en niet direct waarneembaar, lieve mensen, niet direct waarneembaar, maar een zeer disharmonisch platform voor uzelf opbouwt. Want u bent nog altijd overtuigd dat al uw handelingen juist zijn. Omdat u die gewoon bent! Maar juist dáár zit het addertje onder het gras. Door uw gewoontes te kunnen wijzigen, door te kunnen zeggen: “vandaag doe ik het anders”, kunt u een harmonie opbouwen, kunt u voorkomen dat u mee in dat moeras, als het ware, van vaste patronen, verstrikt geraakt.
Want kijk eens gewoon rondom u, naar de mensen die u kent rondom u. Kijk eens hoe de mensen op het ogenblik leven en reageren. Dan zult u opmerken dat in vele gevallen men heel fanatiek aan iets vasthoudt. Het is precies of iedereen zit vastgeroest en durft niet te bewegen, durft geen veranderingen, verschuivingen toe te laten. Want vanaf het ogenblik dat je nog maar iets aanbrengt dat het leven iets wijzigt of verandert, ontstaat er ofwel enerzijds een enorme angst, ofwel anderzijds een enorme agressie. Beiden zijn uiting van een totale desoriëntatie in dat gehele leven, als het ware.

Daarom is het voor jullie, als leden van een groep als deze, noodzakelijk ook daarin steeds weer opnieuw alert te zijn en te durven zaken wijzigen. Te durven veranderen, te durven zeggen: ik ga voor hetgeen wat ik nu aanvoel dat juist is. Ik ga nu voor hetgeen wat ik aanvoel dat voor mij harmonisch is. En dan zal dat heel goede resultaten opleveren. En wanneer je dan gezamenlijk aan één touw trekt, dan ben je een groep die langzaam maar zeker meer en meer impact heeft op de veranderingen in de wereld.
Ach, misschien gaat het u zo niet opvallen. Maar je staat aan de basis. En wanneer ik dan even mag, dan zou ik zeggen: kijk, wanneer je dan uiteindelijk terug bij ons komt, dan gaat dat een goed gevoel geven. Een gevoel dat je uw steentje hebt kunnen bijdragen aan de vernieuwing, de verandering voor deze aarde, voor de toekomstige mensheid. Dat je je steentje hebt bijgedragen naar de mogelijkheid van de toekomstige incarnaties, zodat zij een platform hebben dat een grotere waarde heeft dan hetgeen vandaag, op het ogenblik, aan de orde is. En dan kun je zeggen dat al uw inspanningen die u nu doet, een zeer sterke meerwaarde betekent.

Zo! Dat is wat ik u vanavond wou brengen. Kort samengevat, m’n beste broeders en zusters, kort samengevat, zorg dat u in uw gedachten het beeld opbouwt van dit groepszegel. Dat u in uw gedachten onmiddellijk, steeds opnieuw, dit zegel kan gebruiken. Dat u, wanneer u aanvoelt dat er in u, of rondom u, invloeden zijn die u in een verkeerde richting brengen die u niet wenst, waarvan  u niet aangenaam zijt, ga er niet tegen strijden, maar stel u in op een harmonie, op evenwicht in de Kosmos. En het beeld van uw zegel, waar deze harmonie in is uitgebeeld, kan voor u de trigger zijn, de knop zijn, om direct, als het ware, uw eigen lichaam in een juiste conditie te brengen. En dit ten opzichte van alles wat rondom jullie gebeurt.

En als slot zou ik daar nog willen aan toevoegen: U hebt gehoord hoe ik gespeeld heb vanavond op gedachten, gedachtekracht. Het is waarlijk zo dat gedachten op dit ogenblik de krachtigste energievorm zijn die onder de mensen aanwezig is. Het is ook zo dat langzaam maar zeker naar de toekomst toe gedachtekracht ook meer en meer bewust zal gemanipuleerd en toegepast worden. Oh, het zijn jullie niet alleen die magisch denken. Je zou ervan versteld staan hoeveel regeringen er achter de schermen bezig zijn en zoeken hoe ze via gedachtekracht hun bevolking kunnen manipuleren. En het is heus niet alleen de Verenigde Staten of Rusland, hoor! Die hebben er al wat jaren ervaring mee. Maar ook in Europa zijn er aardig wat die achter de schermen experimenteren met gedachtebeïnvloeding.
De ontwikkeling, in het uiterst geheim, dat  moet tot hiertoe zeker nog toegegeven worden, is toch zeer sterk bezig. Veel van uw regeringen hebben daar geheime fondsen voor, en zoeken uit wie of wat zij kunnen gebruiken om dus via gedachtekracht te manipuleren. O, wetenschappelijk bestaat het niet, maar in het grootste geheim experimenteert men op het ogenblik volop. Houd daar rekening mee! Houd rekening met het feit dat u ook de kans hebt om via uw gedachten resultaten te behalen. En u hebt heus geen dure laboratoria nodig. Integendeel, uw gewoon gezond verstand, het juiste denken, de juiste inzet is voldoende om zaken in gang te zetten. En wanneer je dan dit gedachtebeeld versterkt in dit groepszegel, in dit groepsverband, dan kunt u veel meer bereiken dan al de geheime groepen die nu bezig zijn om via van alles en nog wat zaken in gang te krijgen.

U bent in wezen een beetje de tegenhanger van de duistere experimenten. Juist omdat u de sleutel krijgt van het harmonisch evenwicht. Want dat is de sleutel van alles: harmonie. Uw ganse Kosmos rondom u kent maar één fundamentele wet, maar een wet die onverbreekbaar is, dat is de Wet van Harmonie.
Wanneer je in de Kosmos hier dit doet, gebeurt er dat, maar je zult altijd die harmonie krijgen. Wat je ook doet, er zal altijd een evenwicht zijn, om het simpel uit te drukken, op alle terreinen. En nu leven we in een periode, dit is juist, dat die evenwichten zich in de stof meestal zeer sterk voltrekken, zeer snel op elkaar volgen. Je denkt vandaag zo, en het gebeurt. Morgen denk je zó, en het is gebeurd. En de acties die het veroorzaakt hebben door zo te denken, voltrekken zich ook plots. En je kunt dit op alle terreinen van de maatschappij bekijken.

En een laatste punt: let op met stoffelijke emoties, let op met stoffelijke begeerten. Deze zaken zijn op dit moment de grote zwakke punten van de meeste mensen. En zij worden het sterkst bestookt met allerlei prikkels. U wordt geprikkeld om bepaalde zaken te begeren, uw emotie wordt gestimuleerd tot handelingen uit te voeren. Houd dit ook in harmonie, om het zo te zeggen, zodat u voorkomt dat u in valkuilen trapt. Want sommigen onder u hebben soms de neiging van in meerdere valkuilen tegelijk te trappen. Dikwijls uit goed bedoelde overweging. Maar het is een tijd waar je het best uzelf daar goed onder controle houdt en u steeds weer opnieuw in harmonie zet. Een dagelijkse meditatie daarover is een aanrader. En ook het gewoon maken van te werken met uw gedachtezegel is een aanrader.
En wanneer u deze kleine zaken opvolgt, dan gaat u zien, dan gaat u de komende weken al aardig wat vooruitgang maken. En dan kunnen we de volgende les weer er wat aan toevoegen. Zodat jullie als groep steeds verder sterker worden, waardevoller worden en werkelijk een taak kunt vervullen die niet te onderschatten is.

Vragen.

  • Tijdens meditaties om mijn kleur of sfeer te bepalen, kom ik steeds op de kleuren paars en groen uit. Kunt u een advies geven hoe ik hier verder mee kan?

Ach, ik denk dat de vraagsteller hier het antwoord in het eerste gedeelte al heeft gekregen. Het paars is vooral de kleur van de mystieke beleving en het groen is vooral de kleur dat je met uw voeten op de grond blijft staan, om zo te zeggen. En wanneer we nu zien dat mijn broeder in het eerste gedeelte jullie het zegel heeft beschreven, dan zal de vraagsteller wel begrijpen wat hier dus speelt en is dit gewoon reeds een aanvoelen van hetgeen komende was.

  • Regelmatig heb ik het idee dat er tijdens meditatie twee handen op mijn voorhoofd gelegd worden en ook ervaar ik regelmatig een koude, een wind rond mijn ruggengraat. Heeft dit te maken met mijn gesteldheid op dat moment of is het een beïnvloeding?

Voor zover ik dit kan nagaan, is dit voor de betreffende dame een beïnvloeding van met haar in harmonie zijnde entiteiten. Het aanvoelen van een koude of het idee hebben van aangeraakt te worden is eigenlijk de signaalgeving van de in harmonie zijnde entiteiten van haar, dat zij met haar contact willen hebben. Een raad die ik hier kan geven, is dat als je dit aanvoelt, stel voor uzelf: oké, dat of dat ogenblik ben ik ter beschikking. En dan zul je opmerken dat het gevoel verdwijnt. En als je dan op het moment, dat je gesteld hebt, u daar op instelt, dan zal u ook kunnen opmerken dat u daar een heel mooie wisselwerking kunt krijgen die dus ook zeer inspiratief kan zijn.
Dus het is zeker niet een fysiologisch gebeuren of een psychisch gebeuren, maar het is wel degelijk, in dit geval voor zover ik het kan nagaan, een contactname van onze zijde.

  • Wat het zegel betreft, waarover is gesproken in het eerste gedeelte: hebben wij het goed voor dat de cirkel volledig paars wordt ingekleurd, de lijnen van de driehoek met de punt naar boven wordt in het wit getekend en de lijnen van de driehoek met de punt naar  beneden in het groen en de omtrek van de cirkel in het geel?

Ja dat klopt. Je hebt goed geluisterd. Makkelijke vragen vanavond, hé.

  • Als we bij ziekte ons lichaam in harmonie willen zetten, kunnen we dan ook kruiden en pijnstillers gebruiken ter ondersteuning?

Kijk, wat u geleerd is, is dus dat u het beeld van evenwicht, van harmonie in dit geval, voor uw lichaam gebruikt. Dat wil zeggen dat u in uw tweede werkelijkheid het beeld vormt dat je volledig gezond bent. Niets let u van een kruidenthee te drinken of een of andere zaak te nemen, mits u dit niet gaat doen met de gedachte van: dit is nu specifiek voor mijn snotneus, zoals in dat voorbeeld gesteld werd. Wanneer u dat algemeen houdt, is dat aanvaardbaar. Maar het gaat er hem vooral om dat u uzelf ziet in volledige harmonie. Door dat beeld op te bouwen, prikkelt u alles in uw lichaam om op een juiste wijze te functioneren. Dat wil zeggen dat ook de infecties, de disharmonieën, die er zijn, op een juiste wijze door het lichaam kunnen behandeld worden, verwerkt worden, waardoor er een veel sneller genezingsproces kan ontstaan. Dat is eigenlijk alles. Dus u moet daar in wezen niet veel moeite voor doen. U moet gewoon voor uzelf het gedachtebeeld opbouwen dat uw lichaam in evenwicht is en dat alles in uw lichaam functioneert zoals het hoort. U kunt daarvoor bijvoorbeeld het beeld kiezen van een dag dat u heel gelukkig was en dat alles vlotte en dat beeld haalt u binnen en dat poneert u als zijnde het ideale lichaamsbeeld van uzelf. En dan gaat u zien, uw lichaam gaat daar zeer sterk op reageren en u gaat er resultaat uit halen.

  • Kan u wat meer uitleg geven bij de opmerking over valkuilen, in het eerste deel?

Ja, mijn lieve broeder heeft hier bepaalde zaken naar voor gebracht, die terugslaan op allerlei gebeurtenissen bij leden van deze geroep. En ik zou het volgende kunnen zeggen: ieder van u komt wel eens een valkuil tegen. En een valkuil is meestal iets dat te maken heeft met emotie, met begeerte. Meer moet ik daar eigenlijk niet over zeggen. Dat zijn de zwakke punten van het stoffelijke lichaam en je moet proberen van, laat mij toe te zeggen, daar uit te stijgen, daar boven te staan en dat is niet altijd gemakkelijk. Ik kan er van mee spreken hoor, ik heb ook nog in de stof geleefd, ik weet wat het betekent. Maar toch, als je in een groep als deze wilt werken en zeker, mijn lieve mensen, als je magisch wilt werken, moet je dat kunnen controleren. Als je dat niet kunt controleren, ja dan ga je verduveld, sorry dat ik het zo uitdruk, in de miserie komen en dat willen we vermijden. Eigenlijk, meer moet ik daar niet over zeggen.

  • Iemand van de groep heeft de tipi moeten verlaten; het gaat niet zo goed met haar. Kunnen we haar opnemen in de meditatie?

Natuurlijk kun je haar opnemen in de meditatie. Waarom zou je dat niet kunnen? Alleen het punt hier, dat de persoon in kwestie de groep verlaat, is naar mijn bescheiden mening een verkeerde beslissing. Maar dat wil niet zeggen dat de persoon in kwestie niet alle steun en bijstand kan krijgen van de groep.

Zo, lieve mensen, ja dan rest er mij alleen nog jullie mee te nemen in een meditatie die eigenlijk een beetje een bevestiging is van het zegel, dat hier naar voor is gebracht. Maar ik wil er eerst toch nog even, als ik mag hé, een paar woorden aan toevoegen, die van mij komen.
Het eerste deel is voor jullie een brok materie waar je toch even mee bezig kunt zijn. Ik zou zeggen, als ik het met mijn woorden mag zeggen, ja, probeer het, maar neem het allemaal niet te zwaar op. We leven in een wereld, oké, een wereld die zeer snel verandert, zeer snel wijzigt en het is effectief zo dat hetgeen, wat mijn lieve broeder in het eerste gedeelte naar voor heeft gebracht, dat dit klopt en dat dit allemaal heel juist is. Maar toch, dat is mijn persoonlijk idee, u doet ermee wat u wilt, u bent vrij daarover te denken: u leeft als mens, u bent een mens en ik denk dat je als mens dus best toch ook aardig wat menselijke ervaringen kunt opdoen en daar ook aardig wat genoegen kunt uit halen. Als ik zo denk in mijn tijd, als ik op aarde nog rondliep, ja, dan heb ik daar ook van geprofiteerd. En uiteindelijk, wanneer ik dan aan mijn kant terug gekomen ben, kan ik toch zeggen dat dat mij geen windeieren gelegd heeft. En nog eenzelfde uitdrukking, die gebruiken jullie ook nog. Ik denk dat je, oké, je bent een groep en je wilt allemaal verder evolueren en kennis opdoen, dat is allemaal heel mooi, maar vergeet toch niet van mens te zijn. En mens zijn, betekent toch ook: er zijn voor de ander. En mens zijn, betekent ook: lief kunnen hebben; mens zijn, betekent ook: allerlei emoties kunnen doormaken, kunnen delen met de ander. En ik denk dat dit toch een factor is die we niet mogen vergeten. Och, het is allemaal heel mooi en heel praktisch wat gebracht wordt en het is natuurlijk juist, daar discuteer ik niet over. Maar als ik het bekijk van mijn kant, dan zeg ik toch altijd: je bent geïncarneerd, je hebt een lichaam gezocht, sommigen onder u zijn misschien op een tram te vroeg gestapt, maar tot daar toe, het maakt niet uit, je bent er nu, je staat als mens met je beide voeten hier op deze aarde. Wel, ik zou zeggen, maak daar volgens de mogelijkheden die je hebt het beste van en ik denk dat je dan toch ook, ook geestelijk volgens mij, een zeer goede leerschool hebt aan het leven. Til niet te zwaar aan alles wat er gebeurt, je kunt daar toch weinig aan veranderen. Als je ziet op het ogenblik, Afrika gaat ten onder. Goed, maar wat kun je eraan doen? Niets. Er zijn grote delen van de wereld die zichzelf in problemen brengen. Wat kun je eraan doen? Niets. Maar leef als mens en als je op een bepaald moment met iets in contact komt, wel probeer op een ernstige, rechtvaardige wijze ermee om te gaan. En dan denk ik dat je daar ook heel veel kunt uit leren.

Maar goed, dat was even mijn idee, misschien een beetje een afzwakking van het eerste gedeelte. Niet dat ik er niet mee akkoord ga. Ik ben honderd procent akkoord en ik sta honderd procent achter wat mijn broeder gebracht heeft. Maar als ik zo dat aanvoel en zo de groep bekijk, dan zie ik van …oeee dat drukt daar op, dat is een gewicht en dat vind ik zo spijtig. Dat moet niet zo’n gewicht zijn. Bestudeer dat, tracht ermee om te gaan, doe dat op een flexibele, ludieke manier en daar ga je u veel beter mee voelen dan dat je zit te denken: ach, wat is er toch allemaal aan de hand?

Kijk, ik heb toch al veel incarnaties in de stof hier achter de rug en ik hoop dat ik er nu van af ben, dat ik eventueel ergens anders kan gaan kijken. Maar wanneer ik zo zie dat al de levens die ik geleid heb, ach, het was toch altijd iets hoor. In elk leven was het in feite dus ongeveer een scenario van: de wereld verandert en het is dit en het is dat. En wanneer je dan, god zij dank, de kans krijgt om terug aan onze zijde te komen, dan zie je maar: in feite maakt dat niet uit. In feite zijn al die veranderingen, die wijzigingen, noem maar op, ja, het is een leerschool en het is maar hoe je ermee omgaat. En dan zou ik zeggen: tracht er zo luchtig mogelijk mee om te gaan. Kijk, een luchtig gebak verteert beter dan een zwaar gebak, nietwaar. Dus, gaat er luchtig mee om. Gebruik uw kennis maar begin niet met alle mogelijke dondergedachten of zwarte gedachten. Neen, leef vandaag, geniet ervan vandaag dat je leeft en dat je in een streek leeft, om het zo te zeggen, voor de stof toch een aangenaam iets, met prachtige mogelijkheden. Wanneer je bijvoorbeeld in India zou leven of in China, zou het bijlange zo aangenaam niet zijn, om maar iets te zeggen. Ik zeg niet dat het minder leerzaam zou zijn, dat is weer iets anders. Maar ik bedoel: stoffelijk gezien zou het minder aangenaam zijn en dan nog maar te zwijgen over Zuid-Amerika of over Afrika. Maar goed, jullie leven nu hier, u hebt voor deze incarnatie gekozen; wel, lieve mensen, maak er het beste van zonder teveel angst, zonder teveel negatieve gedachten en gebruik de mogelijkheden die je aangeboden krijgt.

Goed, dat was even mijnen tater, die ik erbij wou voegen. Ik hoop dat je het mij niet kwalijk neemt, en dan ga ik nu over tot het meditatieve gedeelte dat de bevestiging zal inhouden van het geestelijke zegel voor deze groep.

Mag ik vragen, mijn lieve mensen, van jullie zo ontspannen mogelijk te zetten, van eventjes alles te vergeten, al uw zorgen, al uw financiële problemen, al uw gezondheidsproblemen. Laat dat allemaal maar even wegwaaien en ga even met me mee in deze lichtende gedachtegang.

Meditatie: Bevestiging van het geestelijk zegel.

Wanneer we kijken hoe het Witte Licht voor ons inzicht kan brengen, wanneer we kijken hoe de opgaande driehoek ons kan verbinden met de Bron en zo ons inzicht en kracht kan geven, dan mogen we ons gelukkig prijzen dat er ook een omgekeerde weg bestaat, zodat we als mens, dankzij de aarde, de stof kunnen aanvaarden; dat wij dankzij de natuur, de kracht van de natuur, in onszelf de kans krijgen de emotie te doorleven die eigen is aan deze stof, aan deze aarde. En hoe groen zij ook inkleurt, zij is voor ons de kracht die wij gebruiken om met onze beide voeten op deze aarde te staan, om ons één te voelen met deze aarde, om de mogelijkheid te hebben om met de krachten, die de aarde ons schenkt, te werken.
En wanneer we dan zien hoe deze krachten in elkaar vloeien, dan hebben we toch het mooiste geschenk dat we in de stof kunnen krijgen: een harmonie tussen ons stoffelijk zijn en ons geestelijk zijn. Wat kunnen we meer wensen dan deze Kracht te voelen, dan deze Kracht in ons op te nemen, dan één te zijn met deze Kracht. En wanneer we dan nog het cadeau krijgen van een gouden cirkel, als het ware, rondom dit gegeven, ik durf bijna zeggen: de kosmos geeft ons de alchemistische kennis van het eeuwige bestaan, van de eeuwige Kracht, dankzij deze goudgele cirkel die alles omsluit. Want wanneer we beseffen dat we binnen dit geheel zijn, beseffen we dat we onsterfelijk zijn, beseffen we dat we eeuwig zijn. We zijn deel van die Bron, die er steeds is.
Ach, en wanneer ik dan zie dat men probeert via de mystieke waarden, die overal aanwezig zijn, die als het ware de kruiden zijn van het stoffelijk bestaan, die als het ware de kracht zijn van de geestelijke ontwikkeling, ach, dan drijf ik op een zee van paars geluk, dan voel ik mij één met alle krachten, onbeschrijfelijk één met alles wat wij van de Bron ooit kunnen opvangen. Ik voel mij één met de Kracht, ik voel mij één, ik voel mij in harmonie met de Bron, met het Al-bestaande. En dan zie ik mijzelf als bedevaarder, om het zo te zeggen, gaande de weg niet naar Compostella of naar Rome of naar Jeruzalem, maar de weg naar de Bron, de weg naar de Vader, de weg naar de Kracht die mij de toelating heeft gegeven, de mogelijkheid heeft gegeven om hier te zijn, om dit alles te ervaren, om de mystieke ervaring te voelen. En ja, lieve mensen, voel hoe je, als het ware, opgenomen bent in dit geheel, voel de eenheid, voel de warmte, voel de kracht, voel hoe u buiten uw lichaam om alles in u waarneemt, alles in u opneemt, voel de kracht, voel de eenheid, voel de Bron. Want dat is het, de Bron, de Kracht, de Eenheid. En wanneer dat je dit gevoelen hebt, weet u wat dan het grootste geluk is? Dat u dit gevoelen deelt met al degenen die dit willen aanvaarden, dat u dat gevoelen deelt met uw broeders en zusters maar ook met al uw verwanten. Dat u dit gevoelen deelt met alle mensen die op het ogenblik zoekende zijn naar een beetje goed gevoel, naar een beetje geluk, die zoekende zijn, zonder dat ze het beseffen, naar de harmonie in het leven. Lieve mensen, deel, geef, en je zal zien, u zult u nog beter voelen, u zult de kracht van uw zegel ervaren als zijnde de kracht van een vulkaan die niet te stuiten is, die steeds meer geeft, steeds meer vruchtbaarheid brengt, steeds meer licht brengt, steeds meer kracht brengt. Want een vulkaan is niet de vernietiging, integendeel, de vulkaan is de vernieuwing van het leven, de vernieuwing van de vruchtbaarheid. De vulkaan brengt de kracht en dat zijn jullie vanuit dit zegel, verbonden in dit zegel, deze kracht.
En zoals je het nu samen voelt, zoals je nu samen één bent, is het voor mij een eer dit zegel voor deze groep te mogen bevestigen, niet alleen in de naam van alle broeders aan onze zijde, niet alleen in jullie naam maar vooral in de naam van de Kracht, van de Bron, van de Vader die ons dit heeft mogelijk gemaakt. En dan zeg ik: lieve mensen, verenigd in dit zegel: deze kracht is bevestigd. Deze kracht, gebruik ze wanneer het maar mogelijk is, werk ermee en wees voor al de medemensen de lichtkracht, de steun die zij zoeken. En dan zal je zien, dan word je werkelijk de pionier, de voorganger in deze nieuwe tijd. En dan zal niemand of niets u van uw eigen weg, uw eigen bewustwordingsgang kunnen tegenhouden. Juist het tegendeel zal waar zijn want de harmonie  is groot, de harmonie is krachtig en u zult daarmee uw leven kunnen voltooien. Dit zij bevestigd, zo goed in de stof als in de geest. Dat dit zegel voor jullie een permanente steun en toeverlaat mag zijn.

Zo mijn lieve mensen, dat was mijn bijdrage tot deze avond. Misschien een beetje anders dan je gewoon bent  maar daarom niet minder waardevol hoor. Er rest mij nu niets meer dan jullie nog een zeer krachtige, harmonische samenwerking toe te wensen zodat je naar de toekomst toe werkelijk steeds weer één krachtig geheel kunt vormen. Wij, van onze zijde, gaan er voor en wij hopen van jullie hetzelfde.

image_pdf