Magische practica

image_pdf

uit de cursus ‘Magie en magiërs’ – juli 1971

Magische practica.

Dit geeft aan dat de magie wel degelijk ook in de praktijk haar betekenis heeft. Wij kunnen over het geheel zeggen dat magie niet werkelijk een geheim is. Ze is eerder een wetenschap, waardoor de mens in staat is ook zichzelf als werktuig te hanteren. U moet dus van mij in mijn poging de praktische zijde te belichten niet verwachten dat ik u allerlei recepten geef met vele vreemde bestanddelen. Ik weet dat die bestaan en ik weet dat vele mensen denken dat een dergelijke receptuur een soort “Ultima Thule” van de magie moet zijn. Ik zal trachten u duidelijk te maken dat onze werkelijke mogelijkheden elders liggen.

  1. Men heeft in de eerste plaats een zeker zelfvertrouwen en een zeker geloof nodig. Het geloof behoeft niet nader omschreven te zijn. Het kan dus van elk standpunt uitgaan, het kan gebruik maken van elke ritus. Het kan verder en dat is zeer belangrijk naar wens worden geformuleerd. Voorwaarde is dat men het als ge­loof gestelde inderdaad in zich als een zekerheid beschouwt. Dan moeten wij de neiging hebben onszelf te zien als in staat te zijn met dit geloof te werken. Dat laatste is het moeilijkst. Werken met een geloof betekent de essentie van dit geloof, ook voor zover het onredelijk is of bovenzinnelijke zaken betreft, eenvoudig in praktijk te brengen, vast rekenen op dingen die lo­gisch niet verantwoord kunnen worden, maar die middels het geloof als zekerheid zijn gesteld. Wie dit doet, zal bij zichzelf een groot aantal mogelijkheden ontdekken. Wie nog niet zover is, zal aller­eerst moeten nagaan in hoeverre zijn geloof werkzaam is. Dan zou ik u willen voorstellen als

1e proef

Definieer uw geloof in het bovenzinnelijke. Tracht voor uzelf te formuleren welke mogelijkheden u voor een bovennatuurlijk, boven­zinnelijk of onbegrijpelijk ingrijpen in uw omstandigheden veronder­stelt. Ga na in welke punten u daarbij zelf kunt meewerken. Neem een van deze punten en begin uw medewerking met een nauw omschre­ven doel voor ogen.

  1. Alle zaken die met magie samenhangen, zijn gebaseerd op kwa­liteiten van het menselijk lichaam en van de menselijke geest. Er is hierop geen enkele uitzondering te vinden. Magie, alleen veroorzaakt door of tot stand gebracht middels entiteiten, terwijl de persoonlijkheid zelf geen enkel aandeel aan het gebeuren heeft, is een onmogelijkheid. Stellen wij daarom als

2e proef

Neem een beeld of een voorstelling die u goed kent. Tracht u dat beeld zo voor te stellen dat het volgens uw beste weten de werkelijkheid dicht benadert. Vervolgens wijzigt u bewust in uw voorstelling een enkel voor u kenbaar en opvallend facet van die werkelijkheid. Kies hiervoor bij voorkeur kleinere, onopvallende zaken. U voorkomt hiermede allerlei vreemde verwarringen voor an­deren. Ga dan later na, of de verandering heeft plaatsgevonden. U zult tot uw verbazing ontdekken dat u in staat bent de plaats te bepalen waarop bepaalde voorwerpen tegen alle gebruik in, zich zullen bevinden. U zult ook ontdekken dat de aanwezigen die toch zelf de verplaatsing hebben gedaan, zich dit niet herinneren en met u verwonderd zullen kijken naar de ongebruikelijke plaats waar ­die voorwerpen terecht zijn gekomen.

Deze proef dient voornamelijk om het zelfvertrouwen te vergro­ten. Daarnaast heeft zij het voordeel dat zij u althans enigszins inwijdt in de mogelijkheid van beïnvloeding op afstand.

  1. Alle werkingen die wij veroorzaken, gaan van onszelf uit.

Dat is gesteld. Ik behoef geen voorstelling te hebben van de wijze, waarop de werking plaatsvindt. Als u schrijft, realiseert u zich ook niet hoe elke spier zich beweegt om een letter te vormen. U kent de vorm van de letter en u geeft haar weer. Op deze wijze functioneert ook de magie. Alles wat in de loop der geschiedenis in de mensheid is gegroeid als een soort instinct, een soort emo­tioneel besef misschien ook, is bruikbaar. Dit zijn voor ons de voorgevormde patronen die wij door alleen onze aandacht daarop te richten kunnen verwezenlijken.

Indien u dus telepathische contacten wenst en u heeft daarvan een voorstelling, dan zult u ontdekken dat deze mogelijk zijn. U kunt deze echter niet duidelijk in woorden uitgedrukt eisen. Invallen, inspiraties zijn nl. de eerste en meestal de beste ver­schijnselen van een telepathisch rapport dat men zelf door wens en voorstelling tot stand brengt. Dit is voor eenieder mogelijk.

De proef in dit geval.

Tracht een persoon die u kent en die u bij voorkeur niet al te lang geleden heeft gezien, te bereiken en daaraan een gedachte over te dragen. Doe dit herhaalde malen met een en dezelfde persoon. Gebruik hierbij steeds een gelijke of gelijkluidende formulering. Druk u in uw gedachten langzaam uit. Spreek a.h.w. nadrukke­lijk met uw gedachten. Bouw u zo mogelijk een begeleidend beeld op. Indien u dit doet, zult u ontdekken dat anderen wel degelijk deze impressies en impulsen overnemen en door de herhaling daarover ook zullen spreken. Het is een interessante, maar tevens zeer nuttige mogelijkheid om zowel het aflezen van gedachten van personen op afstand te oefenen, als ook het versterken van beïnvloeding van personen.

  1. Materie.

Eenvoudig gesteld alle materie is energie. Alle energie in zich besloten, functioneert als veld. Elk veld kan via inductie tij­delijk of blijvend worden gewijzigd. De mens kan optreden als induc­tor en als zodanig materie veranderen. Dit is eenvoudig bruikbaar indien u een zgn. “waker” wilt stellen. U neemt een voorwerp, bij voorkeur een beeldje, een sierwapen of iets dergelijks, rustig in de handen en al mediterend stelt u; “dit zal voortaan de verdediger van mijn huis zijn”. U zult met ver­bazing constateren dat de onrust in uw huis hierdoor afneemt en dat in vele gevallen personen die ongewenst de plaats waar zich het beeldje, of voorwerp bevindt betreden, een gevoel van spanning krijgen. Zou u werkelijk met inbrekers te maken hebben, dan zal u blijken dat deze spanning hen ertoe verleid om bepaalde dwaas­heden uit te halen, zodat u van hun bezoek tijdig op de hoogte bent en in de meeste gevallen ook zonder schade maatregelen kunt tref­fen.

Dit zijn een aantal zeer eenvoudige proeven. In een magische practica moet dit worden gezien als enkele basisproeven om zo te komen tot een hanteren van een complexer geheel van menselijke gaven en moge­lijkheden. Ik geef u nu een aantal mogelijkheden en proeven die kunnen worden gedaan, nadat u de voorgaande proeven met enig succes heeft volbracht.

  1. Bedenk in zo eenvoudig mogelijke lijnen een gebeuren dat u wenst te zien plaatsvinden. Hiervoor denkt men schematisch, maar wel gedetailleerd. Bijvoorbeeld A begeeft zich naar punt B, van­daar naar punt D en vandaar naar punt C. Hierop komt R en verge­zelt A terug naar het punt van uitgang. Het klinkt wat vreemd dit schematisch denken, maar het is noodza­kelijk. Als wij nl. elke fase van een gebeuren uitdenken, beginnen wij haar reeds door onze gedachtenimpuls waar te maken. Het zal ons blijken dat wij door deze denkwijze eenieder, waarmee wij enig telepathisch rapport kunnen krijgen, gedeeltelijk kunnen beheersen.

Men onthoudt hierbij dat ingaan tegen de persoonlijkheid zelf (dus niet tegen diens gewoonten, maar tegen de persoonlijkheid zelf, al­tijd spanningen veroorzaken, voor uzelf grote vermoeidheid teweeg brengt en de resultaten dubieus maken.

U neemt in deze reeks proefnemingen misschien ook aan dat kleine veranderingen in het weertype wenselijk zijn. U kunt niet als de gehele hemel bewolkt is, de regen bevelen op te houden. Dit kan alleen iemand die werkelijk Adeptus Major is in deze vorm van magie. Maar u kunt wel bij gebroken hemel tijdelijk het voorbij­drijven van een wolk versnellen of vertragen, zodat zonnige perio­den langer optreden. Daarnaast is het met enige concentratie moge­lijk om niet al te zware wolken gedeeltelijk op te lossen, alleen maar door ernaar te kijken en u de vormverandering zo plastisch mo­gelijk voor te stellen. De voorstelling van het gebeuren aan de he­mel is hier bepalend voor de invloed die u uitzendt en daardoor medebepalend voor de verandering in het normaal gebeuren die u zo doet ontstaan.

  1. Het zgn. bezoeken van personen en mogelijk zelfs van instanties.

Er zijn omstandigheden waarin u een ander ertoe moet bewegen u recht te doen. Als u het onrecht nauwkeurig kent en daarbij de emotie, de overdrijving terzijde weet te stellen, kunt u zich hier­van een beeld vormen in elke omstandigheid. U zult u voornamelijk gedurende de rusttijd van de betrokken personen concentreren op deze situatie, maar nu met degene die u als doel heeft gekozen als het lijdend voorwerp daarvan. Als dit enige malen wordt herhaald, ontstaan er een reeks nachtmerries bij de betrokken proefpersoon. Hierdoor wordt hij ertoe bewogen soortgelijke omstandigheden bij an­deren ook au sėrieux te nemen en wat meer is zijn aandacht zal juist en in het bijzonder worden gericht op alle gevallen die met deze zich herhalende nachtmerries overeenstemt.

Heeft u te maken met instanties (dus onpersoonlijke zaken), dan is het over het algemeen beter hiervoor de laatste uren van activiteit van een dergelijke instantie te kiezen. U straalt dan eveneens het beeld van de ellende uit, maar nu met uzelf als op­standige in de hoofdrol, als wreker van onrecht. U zult ontdekken dat ook deze uitstraling door velen wordt aangevoeld. Gebruik hierbij niet uw naam als u dit de eerste keer doet. U zou hierdoor ressen­timenten tegen uw persoon kunnen wekken. Concentreer u op de situatie en het wreken van onrecht. Een eigenaardig resultaat zien wij hierbij vaak optreden, nl. dat personen die met de zaak in kwestie in feite weinig te maken hebben nu, als zij ervan horen, grote belangstelling hiervoor tonen. De verhoogde belangstelling voert over het algemeen tot een zeer snelle afwikkeling, terwijl in zeer veel gevallen boven­dien een ongewoon gunstige afwikkeling kan worden verwacht.

In deze reeks proeven is er nog een andere. Wij kunnen nl. uitgaan van onze eigen noodzaak. Ik geef u een voorbeeld. U zult begrijpen dat vele variaties hierop mogelijk zijn.

Iemand moet andere mensen beroepshalve bezoeken, bv. een handels­reiziger. Hij stelt zich in op een maximum resultaat en overdenkt dit. Hij laat dit denkbeeld voortdurend in zichzelf doorwerken en gaat niet volgens een tevoren vastgesteld plan te werk. Hoogstens gebruikt hij dit als eerste punt van uitgang. Hij laat zich dus leiden, ook bij zijn reizen, het gaan langs de wegen en de keuze van straten a.h.w. inspiratief­ en bezoekt eventuele klanten of personen die bezocht moeten worden in de volgorde die zo ontstaat. Typerend is dan dat men auto­matisch degenen kiest die beschikbaar zijn. Men krijgt dus geen “niet thuis” en zeer zelden “geen tijd”. Daarbij zal het behoefte-element dat bij de anderen bestaat naar u terug spiegelen. Hierdoor zult u bij voor­keur diegenen bezoeken die uw diensten of bemoeiingen zeer nodig heb­ben.

U kunt dit eveneens doen t.a.v. bezoeken van personen etc. U bent dan in staat, zonder dat er sprake is van een uittreding, aan te voelen welke personen op dit moment wel te bereiken zijn en welke niet, in wel­ke mate u welkom bent en uw boodschap gunstig of niet wordt ontvangen.

Dit alles klinkt zeer eenvoudig. Menigeen zal zeggen Is dit nu een practicum voor de magie, waarmee wij zo onmetelijk veel tot stand zou­den moeten kunnen brengen. Inderdaad. Deze eenvoudige en in wezen ook gemakkelijke proeven brengen u tot ervaring. U leert uw voorstellingsver­mogen hanteren. U leert uw persoonlijkheid instellen. U leert uw gevoe­ligheid vergroten. U leert tevens boodschappen overbrengen en anderen beïnvloeden. U kunt eerst indien u ook dit beheerst, overgaan in de richting van iets, wat dan toch wel als een adept kan worden be­schouwd.

Het oproepen van geesten kan ik u helaas niet aanraden. Men kan wel een contactpatroon uitzenden, waardoor men bepaalde geestelijke krachten, zonder personen te omschrijven of dwingend op te treden, van eigen behoeften en belangstelling op de hoogte stelt. In zeer vele ge­vallen krijgt men daarop inspiratieve contacten, die met enige studie en soms enige hulp vaak kunnen worden omgezet in mediamieke contacten van verschillende aard.

Wie zich richt op een wereld of sfeer krijgt ook daarvan een voor­stelling. Deze zal niet altijd even aangenaam zijn. Een van de veel voor­komende voorstellingen bij het aanboren van sferen die macht bezitten, is vergelijkbaar met de beelden van tempelwachters zoals wij die in de Indiase, Indonesische en Balinese kunst zien uitgebeeld. Een dergelijke monsterfiguur is geen werkelijkheid maar een sleutel. Als u zich dit beeld voor ogen stelt, heeft u contact met een macht in een andere sfeer. Deze macht kunt u hanteren als versterker voor uw wensen en ver­langens. Hierdoor kunt u ook de materie sterker en verder beïnvloeden dan zonder dit mogelijk zou zijn. Wie echter probeert op te roepen, zal zich hierdoor in een directe en niet te beheersen relatie met hetgeen hij oproept brengen. Wie dus een dominantie door sferen wil voorkomen, stelle zich open, zonder daarbij een bepaalde wens, zelfs een bevel of bezwering te gebruiken, zeker t.a.v. personen.

Heeft men eenmaal contact gekregen met deze sferen, dan ontstaat in het “ik” een aantal symbolen. Dat wil zeggen dat bepaalde, vaak zeer eenvoudige tekens voor u persoonlijk een zeer bijzondere beduiding krijgen. Indien dit gebeurt, dient u die tekens vast te leggen. De be­tekenis ervan kunt u eventueel in geheimschrift of in alleen voor u begrijpelijke woorden aangeven. Deze symbolen kunnen worden gebruikt als een taal. Het is vaak heel erg moeilijk om ons een complete voor­stelling te vormen die een in woorden uitgedrukte gedachte moet ver­gezellen. Komen wij zover dat wij onze eigen symbolen vinden, dan kunnen deze worden gebruikt in de plaats van de complexe voorstellingen. Zij bevatten nl. een begrip dat in het eigen bewustzijn en onderbewust­zijn gedetailleerd verankerd is.

Als wij bewust aan het symbool denken, dan stralen wij het geheel uit Door het combineren van de verschillende symbolen en ons deze, hetzij gezamenlijk, hetzij in een volgorde, voor te stellen, hebben wij hiermede een volledige activering bereikt van de eigen persoonlijkheid plus een volledige gerichtheid, inhoudende gedetailleerde voorstelli­ngen en richtlijnen t.a.v. de kosmos. Het antwoord zal afhankelijk zijn van de sfeer, de wereld of de invloed, waarmee wij gewoonlijk werken Maar in alle gevallen kunnen wij hiermede zg. bovennatuurlijke feiten tot stand brengen.

Ik hoop dat deze aanwijzing in haar beperktheid voor u voldoende duidelijk is. Men heeft mij nl. verzocht niet te expliciet bepaalde proef­nemingen uit te leggen, juist op dit terrein.

“Alles wat rond mij is, is de weerspiegeling van een oerdenkbeeld.” Dit is een theorie, die voor zover mij bekend is nog nimmer als volledig waar is bewezen. Als werkhypothese is ze voor ons volkomen bruikbaar. Het “zo boven zo beneden” kan dus toegepast worden.

Daar vele grote acties die wij wenselijk achten eenvoudig kunnen worden weergegeven door in verhouding kleine gebaren, handelingen etc., volgt hieruit dat wij met onze actie op aarde vaak een dwingende invloed kunnen uitoefenen op bepaalde sferen, dat wij daarnaast een zeer sterk suggestieve, om niet te zeggen bijna hypnotische invloed kunnen uitoefe­nen op personen die wij als doel van onze actie zien. Overdracht van wil, beheersing van personen is hierdoor mogelijk.

De aard van de daad dient in overeenstemming te zijn met hetgeen men wil bereiken. Indien men iemand lering wil geven, dan schrijve men een wijsheid neer. Wil men iemand beperken, dan binde men iets vast, etc. Door op deze wijze te werk te gaan blijkt de magiër in staat te zijn ook personen die geen geloof hebben in magie of misschien helemaal geen geloof, in redelijk sterke mate te beïnvloeden. Zij die zelf volledig geloven, zijn uit de aard der zaak het sterkst vatbaar. Hier kunnen wij op bijna onmiddellijke resultaten rekenen.

Herhaling van de proeven zal ook andere personen zonder meer beïnvloeden. Het is mogelijk hierdoor een lichamelijke toestand te verande­ren. Het is mogelijk een mentaliteit af te buigen, niet geheel te veran­deren, maar af te buigen. Daarnaast is het ook mogelijk en dat is mis­schien wel het meest belangrijke om personen terug te houden van be­paalde acties of tot bepaalde acties te brengen, mits deze niet volle­dig met hun eigenpersoonlijkheid in strijd zijn.

Het zal u duidelijk zijn dat ons practicum der magie zich in de eerste plaats bezighoudt met de beïnvloeding van personen en het uit­stralen van persoonlijke invloeden. Toch zijn er enkele hulpmiddelen die wij kunnen gebruiken. Ik wil hiervan enkele opnoemen en daarbij aangeven waarvoor ze bruikbaar zijn en waarom.

Metalen.

Elk metaal heeft een eigen tamelijk strakke structuur die door ons kan worden gebruikt als versterker. De structuur nl. brengt ons er als vanzelf toe ons te richten op gedachten die overeenstemmen met de structuureigenheid van het metaal dat wij hanteren.

Metalen die zeer goed bruikbaar zijn voor zegenwensen, voor ont­dekken van de waarheid: goud.

Voor het bewaren van krachten of het symbolisch uitstralen van krach­ten: zilver. Voor afscherming: lood, zink en eventueel kwik. Voor het hanteren van bovennatuurlijke krachten: geel koper, zgn. latoen. Voor het werken met bijzonder sterke kosmische krachten, ook gebruikt voor het hanteren van krachten in de Zomerlandsfeer, over het algemeen: nikkel, indien niet voorradig nikkelalliages, waarin het nikkelpercen­tage tenminste 4 is.

Het zal u duidelijk zijn dat dergelijke metalen in vele vormen kun­nen voorkomen. De vorm is onbelangrijk. De massa van het metaal zal ech­ter tenminste 5 à 10 gram moeten bedragen. Grote massa ‘s zijn over het algemeen niet goed bruikbaar, daar zij de neiging hebben ons denken te reguleren, als wij ons op deze wijze instellen.

Dan kunnen wij gebruik maken van vloeistoffen.

Water is levenskracht. Als wij water instralen, stralen wij niet al­leen dit water in en geven het een eigen lading, maar het is voor de mens levenskracht, levensbehoefte, levensnoodzaak en als zodanig in verband met welke persoonlijkheid, plaats of voorwerp, dan ook een vervanger voor de feitelijke instraling. Door dit vervangend verschijnsel hebben wij de mogelijkheid contact te krijgen met voorwerpen, die desnoods een halve wereld van ons verwijderd zijn, alsof wij ze persoonlijk hanteerden.

Dan gebruiken wij ook nog oliën en bij voorkeur olijfolie of soort­gelijke zuivere, natuurlijke oliën. Deze oliën hebben de neiging te drij­ven. Ze brengen bovendien met zich het idee van smering, van vet. De associatie daarmee betekent vereenvoudiging. Als wij iets gemakkelij­ker willen laten verlopen, is het beter daarvoor een plantaardige olie te gebruiken en deze bij voorkeur niet in een te dik vat te houden tij­dens de concentratie. Hierdoor wordt een aanvulling verkregen van het door ons uitgestraalde gedachtenbeeld en zullen wij vele dingen kunnen vereenvoudigen en vele acties die stroef verlopen een beter verloop kunnen garanderen. Wij kunnen echter deze dingen niet met onszelf doen.

Dan zijn er nog enkele stoffen waarop ik uw aandacht wil vestigen, ofschoon zij voor zeer vele doeleinden bruikbaar zijn.

Hout. Bij voorkeur levend hout. Het wordt gehanteerd als het sym­bool van onze verbinding met de aarde. Daardoor ontstaat er een sterke vergroting van gevoeligheid in alles wat met natuur, natuurlijke ver­schijnselen en de wereld te maken heeft.

Speksteen. Hiervan worden vaak kleine sieraden of beeldjes gesne­den. Niet te verwarren met de echte jade, die voor andere werkzaamhe­den bruikbaar is. Speksteen kunnen wij gebruiken om onze concentratie te verhogen. Hierbij is het mogelijk om de krachten in het eigen lichaam aanmerkelijk te vergroten. Wij kunnen onze natuurlijke krachtreserve hiermee niet zonder meer aanvullen, wel kunnen wij ervoor zorgen dat wij gedurende enige tijd na de concentratie beschikken over onze volle­dige kracht, ontdaan van de remmingen die in het menselijk lichaam en vooral ook in de menselijke psyche meestal zijn ingebouwd.

Dan wil ik u eraan herinneren dat wij vele zgn. suggestieve metho­den kunnen gebruiken, ook om onszelf en eventueel anderen tot een een­voudiger wijze van concentratie te brengen. Er bestaan daarvoor verschil­lende reukstoffen in parfumvorm, in wierookvorm zowel als in aromatisch nevenverschijnsel bij verkoling. Indien wij dergelijke reukstoffen gebrui­ken, dienen wij het volgende te onthouden;

Neutrale maar tamelijk scherpe geuren (dit voelt u meestal in de neusholte, soms ook in de keelholte) hebben de neiging ontsmettend te werken, omdat zij ons een idee geven van zuiverheid, van ontsmet zijn, van schoon zijn. Deze suggestieve werking is zeer goed bruikbaar als wij vertrekken willen zuiveren. Ze zijn daarnaast ook bruikbaar indien wij ons een zekere afscherming tegen voor ons niet aanvaardba­re invloeden willen geven, daar het een gevoel van reinheid, van iso­lement vaak met zich brengt,

Bloemengeuren en over het algemeen plantaardige geuren zijn te gebruiken om daarmede een hogere geestelijke instelling en activiteit te verkrijgen. Ze werken niet reinigend, maar wel sfeerverbeterend. Geuren, die bijzonder actief kunnen zijn, zijn o.m. lotus, sering, roos en eventueel hyacinth. Dit zijn normale parfums. Wij kunnen in een der­gelijk geval de parfums ook als suggestieve geurbron gebruiken.

Ten laatste wil ik u erop wijzen dat er bepaalde stoffen bestaan die de neiging hebben een zeker gevoel van roes, van werkelijkheidsver­vreemding te wekken. Deze bevatten o.m. muskus, soms ook amber als het vloeibare reukstoffen zijn. Dergelijke stoffen zullen wij alleen gebrui­ken indien wij trachten ons in directe verbinding te stellen met een tevoren nauw omschreven sfeer en dan zelfs dienen wij zeer voorzichtig te zijn. Wij moeten bij het ruiken van de geur een associatie met de sfeer eraan kunnen verbinden. In dergelijke gevallen zal een persoon met zo’n associatie in een gezelschap in zekere mate dwingend optreden t.a.v. de afstemming en het inzicht van anderen.

U begrijpt dat dit ook geldt voor producten die men op een brasier (een houtskoolbekken) verbrandt. In zo’n geval moet men er wel rekening mee te houden dat de bijkomende brandlucht voor vele moderne mensen on­gunstige, gevaarlijke associaties kunnen geven. Daarom kan men deze al­leen daar gebruiken waar de rook een voldoende afvoer heeft. Is dat niet het geval, dan raad ik u aan van deze methode af te zien.

Naast reukstoffen hebben wij geluiden. Geluid of trilling heeft in­vloed op de mens en zelfs indien het het juiste geluid is, op zijn zenuw­stelsel.

Als wij zoeken naar contact met de geest, dan zullen wij bij voorkeur alle zeer hoge en zeer lage tonen vermijden. Deze namelijk wekken in de mens gevoelens, die hij niet kan beheersen. En in een contact met de geest is beheersbaarheid een eerste vereiste. Over het algemeen zijn me­lodieën het best voor contacten met de geest, indien het gaat om het verkrijgen van een redelijk, telepathisch of mediamiek woordcontact. Wenst men daarentegen meer fysieke verschijnselen tot stand te brengen, dan legge men de nadruk op ritme. De wijze waarop het geluid wordt ge­reproduceerd, doet hier minder ter zake. U kunt gebruikmaken van instru­menten, maar evengoed van radio, grammofoon of desnoods wat het ritme betreft van uw voeten of handen om dit in tikkende geluiden tot stand te brengen, Belangrijk is wel dat het geluid met redelijke sterkte hoor­baar is voor alle deelnemers aan een experiment.

Licht. Licht heeft vele magische eigenschappen. Als wij licht op de juiste wijze weten te ontleden, kunnen wij daardoor vele hallucinaties bij anderen veroorzaken. Het is niet de bedoeling dat ik u hieromtrent nadere inlichtingen geef. Toch zult u ontdekken dat bepaalde soorten licht een zekere invloed hebben.

Kaarslicht. Over het algemeen een gevoel van geborgenheid, vaak ook van een zekere luxe. Het werkt ontspannend en is daarom aan te be­velen overal waar men de receptiviteit van anderen wil vergroten. Voor het eigen “ik” is het niet belangrijk, tenzij men dwaze experimen­ten wil doen om door te dringen in eigen werkelijkheid. In dat geval dient men echter wel bijzonder beheerst te zijn, omdat menig mens de open­baring van zijn eigen werkelijkheid niet kan verdragen.

Maken wij gebruik van gekleurd licht, dan moeten wij rekening houden met de waarde welke die kleuren normaal associatief hebben. Kleuren als blauw, purper hebben de neiging een gevoel van distantie te scheppen, een zekere sereniteit. Rood, felrood, oranje en wit hebben daarentegen de neiging de omgeving a.h.w. kleiner en actiever te maken. Bij wit licht kan verder worden gezegd, dat het de nadruk pleegt te leggen op details en daarmee vaak het totaalbeeld wat doet verzwakken. Wij gebruiken kleu­ren dus zoals wij zelf de sfeer, de stemming wensen.

Ik wil hier met nadruk erop wijzen dat het gebruik van stroboscopisch licht magisch over het algemeen weinig of geen goede resultaten geeft. Er is dan nl. een voortdurende wisseling van licht en duister, die dwingend kan werken op de menselijke psyche en daarmede eigen doelgerichtheid schaadt. U ziet, er zijn heel wat elementen te noemen.

Misschien vraagt u zich af waarom ik u zo weinig vertel over het wijden van voorwerpen, het vervaardigen van geestenzwaarden, beesten­dolken, toverstaf e.d. Eenvoudig genoeg deze dingen zijn symbolen. Indien wij onze eigen symbolen hanteren, hebben wij dergelijke dingen niet nodig. Het zijn de associaties, die wij daaraan verbinden, niet de wezen­lijkheid van deze voorwerpen die hun waarde bepalen. Ik raad u daarom aan zo weinig mogelijk rituele magie te gebruiken. Heeft u deze absoluut nodig, zorg er dan voor dat u in alle opzichten een ritus volledig volgt. Het gevoel van nauwkeurigheid betekent voor u eveneens een scher­pere omschrijving van uw doel, een grotere doelgerichtheid en daarmede een juistere uitzending van de krachten die u bezit. Kunt u daaraan voorbijgaan, zo is mijn raad;

Gebruik deze magische mogelijkheden vooral in het begin, als u al­leen bent of als u zich met gelijkgezinden tezamen bevindt. Hierdoor voor­komt u de snelle afleiding die in de buitenwereld nogal eens optreedt. Het rinkelen van een bel, het zuigen van de wind zelfs kan soms genoeg zijn om een concentratie te verstoren en daarmede een halve gedachte te zenden, waarvan de uitwerking niet meer kan worden bepaald. Bent u een­maal gewend om scherp en snel te formuleren, dan is er natuurlijk geen bezwaar tegen dat u uw magische vermogens overal gebruikt.

Ten laatste nog een waarschuwing; Indien men ontdekt hoe eenvoudig het is personen langs deze zgn. bovennatuurlijk weg te beïnvloeden, is men geneigd hiervan rijkelijk gebruik te maken vooral te eigen bate. Hierdoor ontstaan echter schuldgevoelens t.a.v. de anderen en gelijktijdig een wantrouwen tegenover de resultaten. Het betekent dat elke vol­gende proef slechter zal gelukken, minder berekenbare resultaten geeft en gelijktijdig u het gebruik van uw vermogens moeilijker maakt. Daarom zal men bij voorkeur werken voor anderen of in verband met anderen.

Als u met alle geweld magische vermogens ook door uzelf wilt gebrui­ken, dan kunt u dat alleen doen zonder gevaar voor uzelf en uw vermogens, indien u daarbij anderen mede als profijttrekkers ziet. Als u iets voor anderen doet en u profiteert daar zelf van, dan heeft u nl. geen schuld­gevoel en het idee dat de anderen gelukkiger zijn, zelfs de constatering ervan, maakt het u gemakkelijker ook zelf de eventuele emolumenten van uw concentratie zonder meer te aanvaarden.

Wat ik u heb gezegd is deel van een herhaling van punten die u reeds eerder heeft gehoord. Maar ik heb wel getracht deze in een zo nuchter mogelijk patroon samen te vatten.

Magie is nu eenmaal logisch. Zij is nuchter, zij is natuurlijk eerst als wij de natuurlijkheid van deze dingen volledig aanvaarden, kun­nen wij ons in een wereld bewegen, waarin de magie altijd bewust of onbewust een zekere rol zal blijven spelen.

Degenen onder u, die menen dat zij om de een of andere reden minder geschikt zijn of dat zij geen resultaten kunnen behalen, wil ik erop wij­zen dat duizend en een proeven denkbaar zijn.

Wilt u zich oefenen in uittreden, stel u voor te zweven als een vogel en tracht dan waar te nemen. Het perspectief zal wat eigenaar­dig zijn, maar dat geeft niet. Als u die waarnemingen later kunt corre­leren met de werkelijkheid, is hierdoor voor u de mogelijkheid tot uit­treding in ruimte geschapen.

Uittreding en waarneming in tijd is in feite een gevoeligheid die zich tot een meer dimensionaal stelsel uitstrekt. Maar wij dienen ons te realiseren dat als wij in tijd willen trainen, wij altijd moeten proberen een korte tijd vooruit te zien. Probeer nooit te zien wat er over tien jaar gebeurt. U kunt het niet interpreteren, zelfs niet als u een juist beeld krijgt. Probeer te zien wat er over een kwartier van nu afwijkend gebeurt. Als u dat kunt constateren, krijgt u een zekerheid en zal u blijken dat uittreding in tijd op den duur mogelijk is, niet al­leen willekeurig geleid naar een onbestemde tijdseenheid in de toekomst of het verleden, maar dat het ook mogelijk is bepaalde momenten zowel in verleden als in toekomst bewust te betreden en daar bewuste waarne­mingen te doen. Ook hier training en verder niets.

Magie is nu eenmaal werk voor degenen die willen werken voor hetgeen zij krijgen. Uw eigen leven, uw eigen manier van denken heeft vooral in het begin grote invloed op uw resultaten. Er zullen er hier onder u ook zijn die met eigen pseudo magische gebaartjes of denkwijzen zekere resultaten hebben bereikt. Zij blijven daarbij vaak tevreden stil­staan. Vergeet niet dat men juist, als men deze mogelijkheden heeft, moet trachten samenhangen te zien en te begrijpen. De concentratie op de wijze waarop men dit tot stand brengt, helpt u om bewuster en be­heerster te werken. Bewust en beheerst werken is onvermijdelijk.

Er zijn vele geheimen in de natuur en in de kosmos en niet alle zul­len door de mens kunnen worden ontrafeld. In vele gevallen zal men krach­ten moeten hanteren, waarvan men nog onvoldoende begrip heeft, dat is voor de magiër onvermijdelijk. Zolang wij weten op welke wijze wij een kracht veilig kunnen gebruiken is dit voldoende. Maar in vele gevallen zijn en­kele successen genoeg om te proberen willekeurige krachten aan te boren. Wie dit doet is een dwaas die naar een hoogspanningsleiding grijpt, om­dat hij heeft ontdekt dat hij de contacten van een batterij zonder gevaar kan vasthouden. Wij moeten ons realiseren dat hoe groter de kracht is die wij inschakelen, hoe groter het risico en hoe groter dus onze be­heerstheid moet zijn.

Wie zich realiseert dat magie niet zonder risico is en dat in de kleine zaken van de magie veel kan worden bereikt, zal ongetwijfeld le­ren zijn leven beter en ook eenvoudiger te leven. Is hij daarnaast in staat een zekere mate van harmonie en tevredenheid t.a.v. zijn huidig bestaan tot stand te brengen, dan voorspel ik zelfs degenen die deze eenvoudige oefeningen gebruiken, goede resultaten.

De onvolledigheid van mijn lezing moge u mij vergeven. Enkele beper­kingen werden mij opgelegd. Ik ben niet een van de normale sprekers van uw Orde, zoals u zult hebben gemerkt en dientengevolge heb ik slechts getracht u tot afsluiting van de cursus een algemeen beeld te geven met enkele eenvoudige proeven en mogelijkheden. Ik hoop dat deze u van nut zullen zijn in uw streven een beter begrip te krijgen voor uzelf, de we­reld waarin u leeft en voor de ongeziene krachten die zowel in u schuilen als u voortdurend omringen.

De mens van heden.

De mens van vandaag leeft onder enorme spanningen. En juist deze spanningen zijn zozeer verknoopt met zijn gewoonten, zijn leefwijze en zijn milieu dat hij eigenlijk zonder die spanningen bijna niet meer kan bestaan. Maar u weet, waar een voortdurende spanning is, komt de nood­zaak tot ontlading. Dan moet men werkelijk even alles uitleven en af­reageren. Voor de gehele gemeenschap van mensen, zoals die op het ogenblik leeft, is dit wel karakteristiek. De mensen hebben zolang on­der hoge spanning gestaan dat wij in de komende tijd moeten rekenen op het breken van de veer, het wegvallen van de beperkingen, de emotione­le uitbarstingen, waardoor de gevoelens van gespannenheid het winnen van alle redelijkheid. Hoe de mens van heden dat zal doen is natuurlijk sterk afhankelijk van de situatie.

Indien u zich de moeite getroost na te gaan wat er zo in de we­reld gebeurt, dan zult u hebben geconstateerd dat heel veel mensen plotseling zonder reden buurlieden ombrengen, amok lopen of ineens rui­ten gaan ingooien, terwijl het anders heel brave en fatsoenlijke lieden zijn. Als men dan de oorzaken nagaat, blijkt het volgende;

In de eerste plaats leeft de mens onder een economische druk, die te zwaar voor hem is. In de landen waar de mensen armoedig leven worden ze geconfronteerd met de mogelijkheid tot rijkdom en dat is een enorme psychische druk die op hen wordt uitgeoefend. In de wereld waar de men­sen een zekere mate van welvaart, van rijkdom hebben, worden ze steeds sterker geconfronteerd met de mogelijkheid die te verliezen en ook dat is een enorme spanning. Dan zien wij mensen die een vast geloof hebben of een vast systeem van denken, een vast oordeel over maatschappelijke verhoudingen. Ze worden met veranderingen geconfronteerd en kunnen zich eenvoudig niet aanpassen. Ze gaan de wereld als tegenstander, als vij­and zien. En als er nu iets of iemand komt, waarbij die afwijking iets te sterk wordt geuit, dan krijgen wij de onredelijke reactie. Wij zien dan een heel fatsoenlijk mens die op een gegeven moment een kleurentelevi­sietoestel gaat stelen, alleen omdat de buren er ook een hebben en hij niet wil toegeven dat hij het eigenlijk niet kan betalen. Wij krijgen te maken met iemand die om een doodgewoon menigsverschil misschien over een glaasje bier dat hij teveel heeft gedronken zo nijdig wordt, dat hij een bijl grijpt en dan komt de politie eraan te pas. Dat verschijnsel beperkt zich uit de aard der zaak niet alleen tot de gewone man, ook al zult u deze voorvallen daar het meest zien. Er zijn onredelijkheden op elk terrein.

Als wij denken aan de machthebbers op deze wereld, dan zouden wij moeten aannemen dat juist deze mensen zo objectief mogelijk zouden re­ageren op het gebeuren in de wereld, maar dat is niet waar. Ook zij staan onder spanning. Ze willen zichzelf bewijzen. Ook zij hebben hun belangen te verdedigen en ook zij voelen zich voortdurend van alle kanten onder druk gezet, Het resultaat is dat zij dingen doen waar ze normaal nooit aan zouden beginnen. Onredelijkheid is tegenwoordig een van de dingen die de wereld beheerst.

De mens van vandaag kan heel veel van die onredelijkheden verdra­gen. Hij heeft nl. een vermogen gekregen dat ontstellend snel toeneemt in belangrijkheid en zijn vermogen om blind en doof te zijn voor de din­gen. Als er een keer in de straat iemand wordt afgeranseld, staat ieder­een achter de ramen en zijn er een paar die ingrijpen. Als het de tiende keer gebeurt, zeggen ze alleen: Wat een lawaai; Zet de radio wat har­der. En dat is ook begrijpelijk. Je kunt je als mens niet voortdurend gaan inzetten voor een ordening van een gemeenschap. Dat wordt wel gepredikt, maar je kunt het niet waarmaken. En omdat je dat voor het geheel niet kunt waarmaken en je geleerd is dat het geheel het be­langrijkst is, laat je de individuen maar versukkelen.

De situatie wordt nog interessanter nu wij te maken krijgen met in aantal afflauwende Vissen-effecten, die hevig in botsing komen met Aquarius. Wij krijgen nl. een zeer grote strijd te zien tussen persoon­lijk belang, persoonlijk prestige, persoonlijk wereldbeeld en een gemeenschapsgevoel, waarbij men een ieder toch wel zijn vrijheid wil laten. De groepen, die die vrijheid willen geven, kunnen zich niet onttrekken aan het Vissen-effect. Zo is het typisch dat iedereen die zegt voor vrijheid te streven, in feite streeft naar een dictatuur, waardoor hij de vrijheid aan anderen oplegt. En vrijheid is geen vrijheid meer, indien ze wordt bevolen. Dat ziet men eenvoudig niet in. Het resultaat zal on­getwijfeld zijn een grote reeks botsingen tussen mensen, die hun ziens­wijze met alle geweld willen doorzetten en mensen die bepaalde regels of andere zienswijzen menen te moeten verdedigen.

Dat geweld lijkt allemaal heel erg verschrikkelijk. Maar aan de an­dere kant moet u zich ook realiseren dat iemand die werkelijk erg drif­tig is en die met een daverende klap de tafel splijt, dan zoveel pijn in zijn hand heeft dat hij kalmeert en rustig en logisch kan nadenken. Die tafel wordt wel gerepareerd. Zo is het ook met de maatschappij.

De conflictstof die nu overal zo sterk ligt opgehoopt, moet tot ontlading komen. Indien dat op een wat pijnlijke manier gebeurt, zal iedereen weer gaan nadenken. Dan is de woede eruit. U moet maar eens opletten.

Als er ergens rellen zijn, kan het gebeuren dat dat continu een week lang duurt. In die week zal er misschien veel geweld zijn, maar is die week voorbij, dan duurt het ook weer een hele tijd voordat nieuwe rel­len met een dergelijke inhoud zich weer voordoen. Alle partijen die er aan hebben deelgenomen, hebben zich kennelijk daarin ontladen en benade­ren de zaak nu vanuit een nieuw standpunt.

Dat andere standpunt is in deze dagen haast onvoorstelbaar. Het lijkt alsof iedereen is vastgeroest in zijn eigen zienswijzen. Maar vergeet niet als die krachtmeting er is geweest en die komt er en er zijn slachtoffers gevallen (dat is onvermijdelijk), dan zal als gevolg daarvan iedereen veranderen. De hele maatschappij verandert. Normaal doet ze dat geleidelijk. En in zo’n geleidelijke verandering is de moge­lijkheid tot die geringe aanpassing wel voor eenieder aanwezig. Nu heeft de maatschappij zich echter in korte tijd zeer sterk veranderd. Daardoor zijn dus alle tegenstellingen veel groter. De verschillen in ontwikkeling en in aanpassing zijn haast ondenkbaar groot. Nu komt er een nieuwe golf die wederom een sterke aanpassing vergt. Het is onver­mijdelijk dat hierdoor een uitbarsting volgt, maar deze heeft een rei­nigend effect. Het is een soort aderlating, waardoor de bloedsomloop met een te sterke stuwing nu langzaam tot normaal kan terugkeren.

Als u in deze wereld leeft, bent u geneigd te denken: het zijn al­lemaal vervelende en slechte dingen. Dat kan waar zijn. Als je wonderolie neemt, dan zijn de gevolgen soms dat je langer in zitting bent dan het Parlement. Maar aan de andere kant heb je daarmee ook veel kwaad afge­reageerd. Je bent veel kwijt geraakt en vele onaangenaamheden zijn voor­lopig van de baan. Op die manier moet u zien wat er op het ogenblik op de wereld gebeurt.

Voordat ik aan dit onderwerp begon, heb ik u gezegd dat wij het heel erg druk hebben. Juist daarom proberen wij sprekers aan te trekken, die een deel van de taak van het huidige sprekerscorps kunnen overne­men. Maar realiseert u zich wel, wij hebben het druk, maar wij staan ech­ter niet onder druk. Voor ons is het eenvoudig genoeg. Als wij niet meer verder kunnen, laten wij iets los en nemen het later wel weer op, als het weer mogelijk is. Bij de mensen is dat niet zo. Als ik u een schets geef, zoals mijn bedoeling is deze laatste bijeenkomst van de cursus, van een reeks ontwikkelingen die zich bij de mensen zullen voltrekken, dan moet u begrijpen dat ik niet het slechte wil aanduiden en ook niet het goede. Ik wil u alleen feiten geven. Feiten, zoals wij ze zien. Toestan­den zoals die volgens ons bestaan en ontwikkelingen die o.i. bijna onvermijdelijk zijn.

De mens, die in een wereld leeft zo vol onzekerheid, zal proberen voor zichzelf een zekerheid te vinden. Hij kan dat op twee manieren doen a) door een zeer nauwe groepsbinding met anderen b) door egoïsme. In de westerse landen lijkt mij egoïsme op den duur te zullen winnen.

Ik neem dus aan, dat wij een verbrokkeling zullen zien van gemeenschap­pelijke organisaties en daar tegenover een meer terugvallen op eigen mogelijkheden en reserves, maar daardoor ook een veel grotere hardheid tegenover anderen. En waar de spanning te groot wordt, zal juist de­gene die zich heeft willen beperken tot zichzelf, de neiging hebben iedereen aansprakelijk te stellen. Amoklopers komen in Nederland niet teveel voor, maar in de komende maanden zullen wij daarvan verschil­lende voorbeelden zien en in de komende jaren zal dat zeker voorkomen.

Aan de andere kant is er een geestelijk proces aan de gang. Nu hoor ik u denken; Wat is dat allemaal toch verschrikkelijk! Neen. Het is helemaal niet zo verschrikkelijk, omdat het eigenlijk voor het grootste gedeelte incidenteel is. Het gebeurt een keer, maar het beheerst de zaak niet. De geestelijke veranderingen gaan echter wel be­heersen. En daar zien wij het volgende

De mensen hebben een lange tijd de neiging gehad om allerlei denk­beelden eenvoudig naast zich neer te leggen. “Nou ja, het was zo.” In de laatste tijd worden ze geconfronteerd met de noodzaak hun oordeel, hun mening of dit nu in geloof, politiek of anderszins betreft beter te formuleren. En met formuleren krijgen wij ook denken, wij krijgen definitie. Naarmate de mensen meer gaan definiëren wat ze werkelijk willen, wat ze werkelijk geloven en wat ze werkelijk belangrijk vinden, zullen zij ook geneigd zijn deze dingen met grotere nadruk aan anderen duidelijk te maken. Hierdoor ontstaat er veel verwarring, maar ook een zeer grote bewustwording. Want de mens die weet waarom hij leeft zoals hij leeft, kan uit het leven een maximum aan nut halen.

Het is duidelijk, dat dit in zeer veel landen moet voeren tot gewel­dige sprongen in de mentale ontwikkeling van de mens. De geestelijke ont­wikkeling gaat daarmee ongeveer parallel, maar kan voor ons doel van vandaag buiten beschouwing blijven.

Dan zie ik het volgende In de komende drie à vier jaar zal het gemiddelde I.Q. bij personen onder de 35 jaar gemeten volgens de huidige norm gemiddeld met ruim 10 punten stijgen. Een aantal genieën zal op elk gebied worden ontdekt.

Dan zien wij een toenemen van persoonlijke doelgerichtheid. Dit be­tekent wederom voor het “ik” een juistere belangrijkheidsdefinitie, taakdefinitie en wat er verder bij komt. Hierdoor zullen er meer, overi­gens divergerende levensstijlen tot stand komen, vaak binnen een gemeenschap. De conflicten die hier tussen uiterlijk ongetwijfeld bestaan, zul­len gelijktijdig ook weer leiden tot de noodzaak met het andere samen te leven. De spanningen, die daarbij ontstaan zijn enorm hoog en kunnen zelfs nog over 10 à 12 jaar uitbarstingen veroorzaken. Indien wij echter de mogelijkheid tot empathische reactie t.a.v. andere groepen hierbij in ogen­schouw nemen, zo blijkt dat deze zich binnen 3 à 4 jaar waarschijnlijk ver­viervoudigt, misschien zelfs vervijfvoudigt. En dit betekent dat broe­derschap op aarde gemakkelijker wordt bereikt, daar uiterlijke verschil­len een minder grote rol spelen en persoonlijk geloof en persoonlijke denkwijzen tenslotte minder belangrijk worden.

Het betekent ook dat hierdoor vele nationale gewoonten die tot nu toe eigenlijk grenzen in stand hebben gehouden, nu geen noodzaak meer gevoelen zich van anderen te onderscheiden door een gebiedsomschrijving.

Het is een soort internationalisatie die zal plaatsvinden. Dit is niet alleen geestelijk goed, maar ook stoffelijk. Want tenslotte is het erg mooi als vele naties samenwerken in een project of dat nu een Kolen en Staalgemeenschap is, een landbouwgemeenschap en dergelijke, maar ze blijven hun eigen belangen als natie verdedigen en daarmede ook hun gewoonten, de manier waarop zij produceren, de manier waarop zij menen bepaalde zaken te moeten regelen. Als die empathie groter wordt, gaat men niet meer zeggen: Zo doen wij het, dus is het goed. Dan gaat men zeggen: Hoe kunnen wij het best werkelijk samenwerken? Niet: Hoe krijg ik een compromis waarbij ik zelf zoveel mogelijk aan mijn trekken kom? En dat betekent een veel betere samenwerking op gebied van industrie en landbouw tussen vele staten.

We zullen daarnaast zien dat kerkelijke zaken op een andere ma­nier worden geregeld. Ik geloof dat het verschil dat op het moment wordt gemaakt tussen ideologie en religie eveneens zal wegvallen. Men gaat zich realiseren: wij gaan uit van een bepaalde grondthese. Die these is voor ons eigen leven belangrijk, maar met anderen tezamen gaat het eerder om het waarmaken van de gunstige aspecten waarover wij het eens kunnen worden. Ook hier grotere samenwerking. En omdat de machthebbers dan natuurlijk iets dergelijks niet wensen, zal er nog een vertraging zijn van ongeveer 12 à 14 jaar. Daarna kan men zeggen, zijn de empathische gevoelens zo sterk in de meerderheid geworteld dat geen enkele belangen- of machtsgroep deze meer teniet kan doen. En wanneer dat is bereikt, dan is er eveneens veel op de wereld gebeurd.

De moeilijkheden met de mens van heden zijn dus

  1. sterke veranderingen die niet worden weerspiegeld in het maatschappelijk geheel
  2. de zich sterk wijzigende machtsverhoudingen die eveneens nog geen juiste weerkaatsing in het openbare leven hebben gevonden
  3. de grote moeilijkheid van het vinden van houvast, van zekerheid tegenover de voortdurend kleiner wordende zekerheden die men op de oude wijze op dit moment kan verkrijgen.

Ik heb u hiermede een kleine schets willen geven van hetgeen er zo ongeveer aan de hand is. U bent ook mens van heden, mens van vandaag. Of u nu oud of jong bent, u staat onder spanning. Op u werken allerlei vreemde invloeden in. Ook in u is die onzekerheid, die ontevredenheid, die weerstand tegen alle dingen. U weet, dat ze bestaan. U kunt ze mis­schien richten. Het is zeer onwaarschijnlijk dat u ze geheel kunt be­heersen.

Daarnaast heeft u echter de mogelijkheid tot intensifiëring van uw begrip. Want als een I.Q. stijging denkbaar is voor allen onder de 30 à 35 jaar, dan is het zeker niet ondenkbaar dat u uw verkregen kennis en inzichten juister groepeert en misschien dat dat ook nog in een ho­ger I.Q. is uit te drukken of, en dat is waarschijnlijker, in een niet met normgetallen te meten inzicht in ontwikkeling.

Hoe beter u de zaken inziet, des te sneller u kunt beslissen. Snelle beslissingen zijn in de komende tijd erg belangrijk. Probeer te le­ren om snel te beslissen. Zo juist mogelijk, maar vooral snel, want elk wachten betekent dat de beslissing niet meer te nemen is, dat u het heft uit handen wordt genomen. Probeer een klein beetje baas te blijven van de omstandigheden. Baas te blijven van uzelf is belangrijk. Belang­rijker misschien nog dat u het gevoel heeft ook in deze tijd mee te kun­nen draaien.

Denkt u niet, dat dat alleen voor de ouderen geldt. Vele jongeren zullen allerlei excessen begaan, tot wanhoopsdaden komen alleen, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet meer kunnen meedraaien, dat ze er niet bij horen, dat ze achterblijven, dat ze eenzaam zijn in een soort vreemd isolement dat niet meer te verbreken is. Als u uzelf in een dergelijke toestand manoeuvreert, krijgt u het geestelijke stoffelijk en mentaal heel erg moeilijk. Indien u voorkomt om dit gevoel van afgesloten zijn u te la­ten beheersen, dan zijn de mogelijkheden vele en zult u, zoals overal op grote schaal gebeurt, ook weer nieuwe contacten, nieuwe samenwerkingen, nieuwe mogelijkheden vinden om uw eigen leven toch inhoud te geven.

Vrienden, bedankt, dat u zo nu en dan heeft geprobeerd er iets mee te doen. Onze droom is een wereld waarin iedereen gelijk en lichtend het Al geheel kan omvamen. Wij ook. Wij weten dat wij geen van allen zo ­ver zijn. Misschien is uw droom anders, maar mag ik u toewensen dat uw dromen waar zullen worden.

image_pdf