Magische projectie 2 – creatie

image_pdf

5 november 1987

En is hier gezegd: astrale creatie, het hoort er ook bij, maar er zijn meer van die dingen en ik zou graag zo compleet mogelijk doen. Zoals ik al duidelijk heb gemaakt in de vorige lezing: alle magische riten hebben eigenlijk tot doel een bepaalde afstemming op te bouwen, bepaalde krachten bij elkaar te brengen. Wanneer we denken in de richting van hetgeen je ermee doet, word je dus in feite voortbrengt, dan kan me terug bij het oude geloof. Tegenwoordig heet het geloof ik: wicca, maar het is eigenlijk het oudste geloof dat zo’n klein beetje in deze streken bestaat.

De goden ze meestal de hunter, soms horn de hunter genoemd, Engelse namen dus, en de godin wordt afwisselend natuurgodinnen genoemd met verschillende namen, bv. van de moeder. De riten daarvan doen de moderne mensen nogal belachelijk aan: mensen die in hun blootje om een altaar lopen te dansen. Dan zeggen ze: nou, dat is toch krankzinnig. En als dan bovendien de kring nog wordt afgesloten, door dat met een atane, dat de soort magische dolk, de kring a.h.w. bekrachtigd wordt, dan zeggen ze: allemaal onzin. Maar we moeten goed kijken wat er gebeurt. Het gaat er niet om of die mensen nou iets aan hebben of niets aan hebben, dat zo weinig verschil uitmaken, behalve dus vanuit het standpunt van de rite volledig rein en zuiver zijn enzovoort. Dus wel in bad of onder de douche voordat je aan zo’n plechtigheid deelneemt.

Wanneer je met een aantal mensen een concentratie opbouwt – dat gebeurt tijdens de dienst, je hebt daarbij een centraal punt, meestal het altaar bij een plechtigheid – en die je begint die rondedans, dan zal die rondedans in zichzelf eigenlijk gericht zijn op het middelpunt. Alle krachten van die persoon worden naar het middelpunt uitgestraald. wat ontstaat is een soort piramide van kracht, en die moogt u dan wat mij betreft ten dele astraal noemen. Die kracht kan dan verder door de wil van de hoge priesteres en eventueel hogepriester, gericht worden op een bepaalde natuurverschijnselen. Van de moderne heksen wordt bv. vertelt dat ze een aantal luchtaanvallen van de Duitsers hebben doen mislukken door plotseling opkomende mist en onder meer op te roepen. Ten minste, dat vertellen ze zelf natuurlijk; het staat niet in de officiële stukken. Dat is inderdaad denkbaar. Wanneer ik die kracht uitstuur, kan ik daarmede wrijvingen in de lucht, lucht elektriciteit veroorzaken. Als er dan ook maar één wolkje is, dan wordt het algauw een donderwolk. En als ik er een paar tegelijk zou kunnen bestellen, dan krijg ik een aardig onweer. Wanneer ik dat doe op een bepaald punt, dan zullen alle wolken in de buurt daarheen aangetrokken worden. En ik kan dus in feite een regen doen ontstaan, of onweer of nevel, alleen door zo’n dergelijke rondedans. Dat klinkt krankzinnig, ik weet het wel.

Laten we ons maar niet met de black whitches – met de zwarte heksen – bezig houden. Witte Heksen zullen dat vaker doen om een voorbeeld mensen te kunnen genezen. In sommige gevallen proberen ze krachten in zichzelf op te nemen. In andere gevallen proberen ze juist die kracht uit te sturen, en dan is er weer de centrale figuur – het moet altijd een gewijde zijn, een priester of priesteres noemen ze zich dan meestal – en deze richten de kracht van de gehele kring op één bepaalde persoon. De resultaten zijn soms verbluffend. Ik haal dit als voorbeeld aan, omdat u moet begrijpen dat we werken met krachten die we wel degelijk kunnen gebruiken om iets in de natuur te laten gebeuren. Daarnaast kunnen we natuurlijk astrale schillende opbouwen, astrale verschijnselen veroorzaken. We kunnen zelfs gaan spoken en we kunnen via die methode bovendien nog een soort dwang opleggen aan die persoon waardoor die bijvoorbeeld de hele nacht alleen maar verschrikkelijke dingen droomt. ( ik zou me dat voor kunnen stellen, niet waar: hier wil wraak nemen op een ambtenaar – belastingen – en je bent alleen maar bezig om hem een droom op te leggen. Elke keer droomt hij dat hij een aanslag krijgt en elke keer als hij hem wil aanvechten, lukt het niet. Een betere nachtmerrie kan er voor zo’n mens niet bestaan).

En hele andere methode is het gebruik van simulacra, d.w.z. dat je iets namaakt. Even de bekendste dingen komt voorbij de goena, bij de voodoo en ook bij bepaalde vormen van hekserij, bepaalde richtingen. Dat is het maken van een poppetje in zo’n poppetje moeten al te dingen verwerkt zijn die ergens bij de persoon horen, met andere woorden de uitstraling van de personen moet in het poppetje verwerkt zijn. Het wordt gemaakt van allerhande bestanddelen, soms van was, een hele bekend iets, uit het verleden vooral. Tegenwoordig wordt het ook al gemaakt uit bepaalde soorten aarde, die met een beetje gif worden aangelengd. Maar: de bestanddelen moeten er doorheen. De gelijkenis is niet eens zo belangrijk.

In heel veel van die magische groeperingen doopt men de pop, d.w.z. via een plechtigheid, bij voodoo is dat een bloeddoop, bij de goena gebeurt het vaak met wat kruiden en wat sirih, en in de westerse magie gebeurt het ook wel gewoon met een soort kerkelijke doop: bespreken met water en dan zeggen: ik doop u die en die. Nou ja, dan ben je klaar met zo’n ding en wat ga je dan beginnen? Nou, je neemt bijvoorbeeld een keteltje met water en houten poppetje erin. Als tot poppetje onder water wordt gehouden met het koppetje, dan voelt het begin voor wie het bestemd is wel geen nattigheid, maar hij kan geen adem meer krijgen. Als je het dan nog een beetje erger wilt maken, nou, dan doe je een paar scherfjes glas in. Als je dat dan bovendien in een magische cirkel doet, kan dat heel vaak toch wel resultaten hebben. Nu is dat natuurlijk allemaal voor een deel psychologie. In een van de oude heksenmanualen staat bijvoorbeeld dat zo’n poppetje, nadat je het zo behandeld hebt, en in feite dus de persoon alvast mishandelt hebt, het heel erg werkzaam is wanneer het poppetje begraaft op gezichtsafstand van de woonplaats van die andere persoon. Dan stapel je daar vuur over op en verbrand je de zaken als het ware. Als blijkt dat het niet werkt, sta je er heel rustig bij, en wacht je tot de persoon het kan zien, om vervolgens nog eens een keer zo vuurtje aan te steken.

Het is allemaal een eigenaardig mengsel. Maar wanneer wij reëel zijn, dan kunnen we het volgende toch wel constateren; a; de mens heeft een uitstraling. b; die uitstraling kan gericht worden op een centraal punt. Er ontstaat dan een veel sterkere uitstraling. c; een dergelijke uitstraling kan door wil of voorstelling van iemand die sterk gericht denkt, gestuurd worden. En ten laatste; al datgene wat je erin hebt gelegd, dan zal die kracht ontladen op het punt waar je die bol van kracht a.h.w. naar toestuurt. Is die bol astraal? Je zoudt het kunnen zeggen. Hij is in ieder geval niet zichtbaar. Kijk je naar de samenstelling ervan, dan lijkt het nog het meest op een verzameling van fotonen, u weet wel van die kleine lichtdeeltjes. Er zijn materiële stralingswaarnemingen mogelijk onder die condities, dat is een paar keer gedemonstreerd.

Je moet natuurlijk geen gekke dingen uithalen. Er zijn wel mensen die zeggen; nou, we zullen eens een keer heel erg mooi heksen. We gaan van een geit een mooie jongeling maken. De dame die dat probeerde en de heren die erbij aanwezig waren, hebben alle riten prima volbracht, maar de geit bleef een geit. Dus toen de dame het kleed oplichtte, om de geit te kussen, ja, toen waren er twéé geiten. Het zal u ongetwijfeld meer interesseren, als je eenmaal dergelijke krachten hebt, hoe je daar iets mee kunt scheppen. Dan moet u twee dingen in de gaten blijven houden; in de eerste plaats; elk gedachtebeeld in zichzelf is al een matrix, is een vorm. Wanneer voldoende kracht of uitstraling van een mens daarin terecht komt, of voldoende astrale energie wordt aangetroffen, dan ontstaat een schil. De schil kan altijd alleen datgene zijn, doen en tot uiting brengen, wat er is ingelegd. In de tweede plaats; wanneer ik mijn gedachten concentreer, en ik ben daarbij harmonische met andere gebieden – of dat nu lagere of hogere zijn – dan zal mijn eigen kracht versterkt worden met de kracht uit die gebieden en zal ik dus een prestatie kunnen leveren, die voor een enkeling niet denkbaar schijnt te zijn. Ik kan daarbij zowel zeer sterke astrale vormen scheppen, eventueel zelfs een astrale pijl, die ik dan symbolisch afschiet door een gewone pijl af te schieten in een bepaalde richting. Ik kan al deze dingen doen met een enorme doorslag- en doordringingskracht, maar ook deze kracht kan alléén datgene volbrengen wat ik daar inleg.

Het belangrijke van de creatieve momenten van de magie is eigenlijk niet gelegen in het uiteindelijke resultaat. Het is veeleer gelegen in de wijze waarop men zich met iets bezighoudt, zich op iets concentreert. Hoe gedetailleerder en juister de voorstelling is, hoe meer zij alle belangrijke gegevens omvat, hoe groter de mogelijkheid dat de kracht die ik aan het vormen ben, inderdaad dat zal doen wat ik ervan verlang. Dan vragen we ons af; hoe weet ik wat ik wil gaan doen? Begin nooit aan een magisch ritueel op een uitzending van gedachtekracht zonder u eerst voor te bereiden.

De voorbereiding wordt in de officiële boeken beschreven als een reiniging van het lichaam – er zit heel wat meer aan vast – en een reiniging van de geest. Voor u, omdat u niet aan allerhande magische praktijken zult willen deelnemen neem ik aan, zal het veel meer neerkomen op een a.h.w. geheel jezelf ontspannen. Vrij maken en leeg maken. Je moet helemaal ontspannen zijn. Je moet alleen nog maar geconcentreerd zijn op één ding; dat je magisch wilt gaan werken.

Wanneer dat gebeurd is, is de eerste kracht die je gebruikt altijd bestemd om een afscherming tot stand te brengen. De afscherming is normalerwijze natuurlijk de magische cirkel. Maar dat is allemaal te omslachtig. Ik zie u het vloerkleed al opnemen en daar met krijt allerhande figuren tekenen. Misschien reuze leuk en erg interessant, maar eigenlijk niet nodig. Ik moet mij alleen ervan bewust zijn; “In mij is op het ogenblik zoveel rust en zoveel kracht dat ze niet verstoord kan worden”, en: “In gedachten overzie ik het terrein dat noodzakelijk gevrijwaard moet zijn”. Dat kan een hele kamer zijn, dat kan alleen het plekje zijn waar u zit, desnoods alleen maar een klein stukje waarop uw stoel staat en waar u zelf op zit met de lijnen die u in gedachten trekt, met de afpaling dus, tegen de zon in, omdat we a.h.w. tegen de natuurlijke invloeden in een bescherming opbouwen.

Wanneer we dat hebben gedaan, dan gaan we denken; wat wil ik doen? Je hebt natuurlijk van te voren wel een doel vastgesteld, maar je moet het je voorstellen. Wat moet er gebeuren? Bv.; als ik een patiënt wil genezen. Maar wat heeft die patiënt? Ik weet misschien niet wat ie aan ziekte heeft, maar ik weet wel dat die patiënt bepaalde verschijnselen heeft, moeilijkheden heeft. Ik stel mij gewoon die moeilijkheden voor, totdat het een voorstelling is die ik zo a.h.w. voor ogen heb. En dan begin ik alle negatieve punten eenvoudig a.h.w. met een pincet, of met een geestelijke grijpvinger, weg te halen. Ik werp deze altijd buiten de kring die mij omringt. Dat doe ik in mijn gedachten, maar ik moet het dus buiten die kamer brengen of buiten die cirkel. Elke keer wanneer ik een stuk verwijderd heb, stel ik mij voor, bv., dat ik er een hand opleg of anders dat er een lichtstraat opvalt, waardoor het genezen wordt. Door dat te herhalen tot u het gevoel hebt; “die patiënt is in orde”, kunt u inderdaad de genezingsprocessen in dat lichaam aanmerkelijk versnellen en verbeteren. Ik zeg niet dat u een wondergenezing tot stand kunt brengen. Dat kan alleen maar wanneer er sterk psychosomatische achtergronden zijn. Maar zelfs een botbreuk kunt u aanmerkelijk sneller genezen door op deze manier u erop te concentreren.

Misschien wilt u wat anders. Iemand is zenuwachtig en u wilt hem geruststellen. Laten we het zo zeggen; uw vriend of vriendin moet op voor het rijexamen, en dat is al dagen van te voren zo’n zenuwentoestand, dat je een uitverkoop van barbituraten zoudt willen organiseren, maar je weet dat is ook weer niet goed. Dus wat ga je doen? Je gaat je die mens voorstellen. En dan zeg je; je weet het allemaal, je kunt het allemaal, niet denken, maar gewoon reageren, niet bezorgd zijn, trek je er niets van aan, het zal heus niet verkeerd gaan. In die stijl, zoals je gewoon tegen iemand zou praten. Blijf u daarop concentreren en u zult tot dus verbazing zien dat de betreffende persoon aanmerkelijk rustiger is, omdat u de suggestie hebt uitgestraald; niet overleggen, maar gewoon handelen volgens hetgeen ik geleerd heb. Zo heeft die althans voor het praktisch rijexamen een heel grote kans dat het onmiddellijk slaagt.

Ik geef u eenvoudige voorbeelden. Ik kan me ook voorstellen dat u heel andere dingen in gedachten heeft. U wilt bv. een plekje a.h.w. “heiligen”. U zoudt één plek willen hebben, in je huis of in je tuin, of mijnentwege in een publiek park of waar dan ook, waar werkelijk rust heerst, waar iedereen rustig en sterk kan worden en misschien zelfs waarin iedereen een beetje gaat resoneren met denkbeelden die voor u belangrijk zijn. U doet het volgende; u maakt een kaartje. Je neemt daar mooi zuiver papier voor, niet een oud vodje, niet de achterkant van een boodschappenlijst doen, hé, want dan leid je je zelf af, dat vertroebelt allemaal. Dus maagdelijk papier. Teken het als het even kan met een pen en inkt, dat vraagt wat meer zorg. Als u het goed getekend hebt dan zet u, desnoods met een rood stippellijntje, het gebied waar u speciaal uw kracht op wilt gaan richten.

U zult zeggen, waar is het voor nodig? U bent op dat ogenblik al bezig dat gebied te visualiseren, want u tekent een kaartje. U bent bezig om in te tekenen waar die vrede moet komen, u bent dus bezig met de bestemming die u aan een deel daarvan geeft. Voor die tijd hebt u natuurlijk weer – ik hoop niet dat ik het elke keer erbij moet zeggen – die oefening van ontspanning; alleen dat ene beeld “ik wil wat gaan doen” nog over. Dat hebt u natuurlijk goed gedaan. U hebt ervoor gezorgd dat u verder helemaal rustig en ontspannen bent, dat u niet lichamelijk moeilijkheden hebt. Zorg dat je er dus werkelijk ontspannen bijzit, dat er niets is dat knelt of dat trekt. Er moet niets zijn dat je af kan leiden. Aangezien je die kaart hebt; neem een tafeltje. Scherm het gebied mét tafeltje en papier af. Stel u voor; hier is de kracht, ik heb de kracht in mij, de kracht is rond mij. Denk desnoods aan de krachten van de geest, roep een God aan als u dat wilt.

En nu ga ik tekenen, en terwijl ik teken probeer ik het me voor te stellen wat het betekent. Dan denk ik op een gegeven ogenblik aan dat stukje waar die rust moet heersen, dan is er misschien een boodschap in mij, en zeg ik; dat zal hier rusten. En dat doe ik met volle concentratie.

Wat gebeurt er? In de eerste plaats; ik ben niet bezig met iets waar ik onmiddellijk een algemeen beeld van heb. Ik ben bezig met een voorstelling van een stukje aarde. Ik zal dus zeer sterk resoneren op astraal terrein, waar ook natuurgeesten wonen. Ik zal met hen a.h.w. alleen door die gedachte een soort verbond aangaan. Daarnaast ben je je misschien bewust van geestelijke krachten, dan kun je ook die geestelijke krachten natuurlijk erbij betrekken. Je voelt a.h.w. de zaak zwellen, hoe langer je ermee bezig bent. Het lijkt wel een luchtballon die te sterk is opgeblazen bijna. En dan, als je het gevoel hebt, dan kijk je naar je kaart, je richt je handen erop en je zegt; hier zal vrede heersen, hier leg ik mijn gedachten neer. En als je dat even doet, dan heb je ineens het gevoel; pfff, het waait weg. Daarna sluit je.

Nu zal het duidelijk zijn dat bij rituele magie allerhande formules gebruikt worden. Maar bij een zo eenvoudige methode van creatief werken als wij nu beschreven hebben, dan doe je het dus heel anders. Je denkt er gewoon aan dat de afscherming nu doorbroken is. Er is geen afscherming meer nodig, het werk is voorbij. Ruim alles op, vergeet niet om eventjes, vooral omdat je nu met handen hebt gewerkt, je handen eventjes droog te wassen en daarna als het even kan met water en zeep, of stromend water in ieder geval, en ga dan héél rustig, zonder verder na te denken over wat je gedaan hebt, over op wat anders. Voor mijn part, als het een dame is, dan leest u de Margriet en u neemt een bonbonnetje, wat u zich anders ontziet vanwege de lijn. Als u een heer bent, nou ja, heren drinken natuurlijk een cognacje, als u een man bent mag het ook een biertje zijn. U weet wat ik bedoel!

Relax, ontspan, het is afgelopen.

Probeer nooit twee of drie van dergelijke pogingen achtereenvolgens te wagen. Als u accu bijna leeg is, dan moet de motor eerst een tijdje normaal lopen, zodat die opgeladen wordt en dán kunt u weer eventueel een krachtproef wagen. Zo is het met uw lichaam ook. Uw lichaam en uw denkvermogen, en daarachter een deel van je geest, zijn door deze concentratieoefening – ook al duurt ze misschien niet zo gek lang – zodanig uit hun normale verband gebracht, dat het bijna een kortsluiting lijkt. Het is dus nodig dat u zich zelf duidelijk maakt; ik heb geen afscherming meer nodig, het werk is afgelopen, ik ruim alles netjes op, het is er niet meer.

En tja, laat ik het zo zeggen; de hoogste geestelijke waarde los je op door een dosis “André van Duin”. Ik kan het niet scherper omschrijven, helaas, en dat wil niet zeggen dat ik aanneem dat André van Duin in zichzelf de diepzinnigheden mist die nodig zouden zijn voor zo’n poging. Maar datgene wat hij bij u opwekt, is in ieder geval iets waardoor u in een totaal andere wereld terecht komt. Dan vragen mensen zich af; kunnen we dat ook met een kring doen? Ja, dat kan. Maar omdat je werkt met een kring heeft ieder een andere benadering, dat is duidelijk. Daarom moet de gehele kring alleen maar krachten opbrengen en er moet één bepaalde figuur zijn die het doel, de richting van die kracht bepaalt. Doet u dat niet dan lopen alle beelden door elkaar, dan komt waarschijnlijk wel een deel van de kracht daar terecht waar u bedoelt, maar een andere kracht komt er dan gewoon tussen. Het is dan net of die kracht wordt uitgestuurd over een pad dat vol bananenschillen ligt en driekwart glijdt uit. Dat moet je niet doen. Eén persoon bestemt, de anderen brengen de kracht op.

Hoe doe je dat? U kunt het doen via meditatieve processen; u kunt het doen via suggestieve processen; u kunt het doen via bewegingsprocessen. Alles is bruikbaar, mits het alleen op het doel gericht is en het doel door één enkele persoon wordt bepaald. Wat zou u er voorlopig het beste mee kunnen doen? Als u wilt scheppen, dan moet u goed onthouden; een mens zou eventueel materie kunnen scheppen, maar dit vergt zeer veel kracht en zeer veel deskundigheid, en daar bent u – zeker in het begin – niet aan toe. Richt u dus op die punten die het gemakkelijkst binnen uw bereik liggen en waarvoor uw voorstellingsvermogen voldoende is. Genees zieken; probeer wat regen te brengen als het droog is, en het wat droger te maken wanneer het teveel regent. De tovenaars kunnen het weer beheersen. U kunt dit waarschijnlijk maar zeer ten dele. Toch, wanneer er een enkel wolkje aan de hemel is, en u wilt het in een bepaalde richting laten afdrijven, dan kunt u dát met voldoende concentratie al tot stand brengen. Ik vraag me alleen af; waarom?

Kies voor uw oefeningen altijd iets waarin een klein beetje controle over hebt, vooral in het begin. Wanneer U levenskracht, kalmte, levensvreugde, versnelde genezing wilt scheppen: doe het één keer, maar doe het goed. En wacht dan rustig een paar dagen af en kijk naar eventuele resultaten uit. Bedrieg uzelf niet; het is zo gemakkelijk in jezelf wijs te maken dat je het kunt, of dat je het niet kunt. Wat je nodig hebt is rust en kracht, is energie.

U zit hier allemaal bij elkaar; U hebt kracht, U hebt energie. Wat kunt u ermee doen? Op het ogenblik heel weinig, want u bent bezig naar mij te luisteren, dat veronderstel ik althans. Misschien dat ik mezelf te hoge aanprijs hier, maar u bent bij elkaar en dan is er toch krachten. Wanneer die kracht nu een geheel wordt, dan hebben we precies hetzelfde bereikt als de heksen die dansen in hun kring; als de mensen die mediterend in de rond te zitten; als degenen misschien nadien via allerhande geluidsimpulsen een soort roes veroorzaken. We hebben een kegel van kracht opgebouwd. Wanneer er één beeld is er en dat is voldoende sterk, dan kunnen we die kracht ontladen.

Wat is de gemiddelde prestatie mogelijkheid van een groepen zoals hier bijeen zit? We kunnen een aanmerkelijk versnelde genezingen tot stand brengen, bij alle ziekte waarbij het lichaam niet in zichzelf of bijna onherstelbaar beschadigd is. We kunnen de levenskracht, de levensenergie van personen aanmerkelijke versterken. We kunnen met die kracht een sfeer scheppen die in het materiaal van een plaats wordt vastgelegd en daar nog een lange tijd blijft uitwasemen. Je kunt daarna met de krachten die deze groep zou kunnen opbrengen, in astrale figuur scheppen en daar een bepaalde opdrachten a.h.w. aan geven. Die schil zal die opdracht dan blijven uitvoeren, altijd weer wanneer er een harmonische aspect ontstaat ten aanzien van deze figuur.

En daarmee ben ik eigenlijk door het eerste gedeelte heen. Ik zal eerst eens vragen: het was toch wel duidelijk? Ja, ik probeerde het altijd op zijn boerenfluitjes te doen. Als je hebt namelijk heel ingewikkeld en deftig doet, denkt iedereen dat je een enorm wijs bent, maar niemand heeft er wat aan. Wat ik probeer te doen, dat is eigenlijk datgene wat vele apothekers al veel eerder hadden moeten doen: een voor iedereen duidelijke en begrijpbare aanwijzingen geven, zowel ten aanzien van werkingen, mogelijkheden, als eventuele resultaten.

Goed, dan gaan we naar punt twee toe. Ik kan op aarde, wanneer ik over voldoende kracht beschik, niet wezenlijk scheppen, dat wil zeggen ik kan niet iets uit het niets doen ontstaan. Wat ik wel kan doen is een deel van de atomen of moleculen zodanig arrangeren dat voor een andere mensen in stof ontstaat met andere kwaliteiten, met andere mogelijkheden. Je zou op die manier bij wijze van spreken goud kunnen maken, maar dan moet je wel iets bij de hand hebben waar je het van kunt maken. Je zou het misschien nog van de zand kunnen maken, maar de afstand tussen silicium en goud is betrekkelijk groot. Met lood zit je er al veel dichterbij. Dan hebt u meteen een bezigheid die niet politiek is. Bij de politieke maken van goud juist lood. Ja, dat is dan het gewicht dat je de belastingbetaler omhangt. Ik zou U niet willen raden om goud te gaan maken, maar je zou inderdaad kwaliteiten kunnen veranderen. U kunnen bijvoorbeeld gewoon een glas water nemen. U kunt dat – de mensen zeggen dan – “magnetiseren”, je hoeft er niet eens je handen over te houden, dat is alleen maar het suggestieve gebaar, het gebruik maken van normale spanningen die door de lichaamsstroom ontstaat. U kunt gewoon alleen eraan denken; en dan het water voorzien van een klein beetje – zeg maar – radioactiviteit, maar een heel klein beetje, waar door het activerend gaat werken. Of je kunt het voorziene van de kwaliteiten waar door het ontspant. Op die manier kun je van een gewoon glas water een medicijn maken. Men ziet het niet aan de buitenkant, maar het werkt wel. U hebt altijd wel iets nodig natuurlijk, om te doen. U kunt het heel rustige per telefoon doen. Wanneer een ander dat glas water nabij die hoorn vasthoudt, op dat ogenblik denkt die namelijk dat U wat doet, daardoor maakt hij het mogelijk dat wat U uitzendt in het water terecht komt. U kunt verder bepaalde voorwerpen opladen. Hierbij gaat het al weer niet om een feitelijke verandering. Je kunt niet een kunstparel nemen en er een echte van maken. Theoretisch is dat mogelijk maar dat vergt zo enorm veel energie en zoveel tijd, dat kun je beter laten. Maar wat kun je wél doen? Je kunt de glans van die parel, dus de diffractie, die kun je veranderen en dan lijkt die net echt. Is dat een mooi?

We kunnen plantengroei door uw uitstraling aanmerkelijk bevorderen, en dat is dan vaak wél zichtbaar. Wanneer uw uitstraling bewust op een bepaald gewas gericht is, en op een bepaalde plaats, dan zult u zien dat op die plaats dat gewas, mits het er voorkomt, aanmerkelijk sneller groeit en betere en juiste proporties bereikt, dan alle andere deeltjes die in dezelfde omgeving groeiend, maar niet door uw gedachten beroerd zijn. U kunt dus stoffelijke wel degelijk herarrangeren als het ware, de mogelijkheden veranderen. En in sommige gevallen zelfs het uiterlijk van de dingen aanmerkelijk veranderen.

Stel dat U heel erg sterk bent. U kunt dan astrale materie verdichten. Dat kunt u gemakkelijk omdat astrale materie voor uw gedachtekracht zonder meer te vatten is, en energie die u hebt inderdaad ook gebonden kan worden. Dan kunt u dus – laten we zeggen – een aantal €2,-stukken of zoiets maken. Maar als U ze uitgeeft, moet u er wel rekening mee houden: een levensduur is hoogstens twee, drie dagen.

Daar zit iemand te denken: het zou toch wel leuk zijn. Ja, als U op doorreis bent misschien, maar ze komen er toch achter. Er is dus alle mogelijkheid om ook materie in de zaken zodanig te imiteren door astrale materie tijdelijk te verdichten, dat ze voor iedereen zichtbaar en voelbaar wordt. Je zou kunnen zeggen: wij kunnen dupliceren. Wij kunnen een duplicaat scheppen van iets dat aanwezig is. Wanneer wij heel erg gevorderd zijn kunnen we ook een duplicaat van ons zelf scheppen, en dat is heel erg gemakkelijk, want dan lig je hier in je bed en dan kun je toch eventjes een bezoek afleggen bij de redactie van een of ander tijdschrift. Die zien je dan en die praten echt met je. En alles wat er gezegd is een gedaan is, weet je ook. Alleen: je ligt lekker in bed. Maar je wordt wel moe wakker.

Dit zijn simpele methoden waarbij je dus op aarde direct zichtbare verschijnselen kunt veroorzaken. Nou heb ik heb daarnet al gehad over die astrale sferen en dat je schillen kunt maken. Een schil, dat moet U goed onthouden, is een vorm die aan ons eigen voorstellingsvermogen ontnomen is. Je kunt nooit daarbij je onbewuste waarden uitschakelen. Je zou een duplicaat van je schoonmoeder willen maken: en er staat een lammetje of een draak; astraal. Dus realiseer u dat goed: de vorm kunt U alleen bepalen door de inhoud van uw persoonlijkheid. U kunt echter wel aan die vorm kwaliteiten toekennen. U kunt bv. zeggen: dit is een Indiaanse medicijnman, die er dan waarschijnlijk uitziet als een liefhebber van Karl May en Winnetoe, en helemaal niet als een echte indiaan. Maar goed daar gaat het niet om, u stelt die voor. U zegt: dat is een medicijnman die kan genezen. Als U dat lang genoeg doet, hebt u een astrale vorm van een medicijnman, zo uit het sprookjesboek die inderdaad kan genezen.

Wanneer U nu uw aandacht richt op deze schil, en u zegt: daar is een zieke, ga die genezen, dan zal die gestalte zijn krachten daar ontladen, en zover het met die kracht mogelijk is, via de ingelegde bestemming, zal hij ook inderdaad op afstand kunnen genezen. Dat is trouwens een van de eigenaardige geheimen van sommigen zeer succesvolle feath-healers. Dat klinkt dan heel gek, maar het zijn ‘”geloofsgenezers”, alleen klinkt dat minder fijn. U kunt daarnaast voor U zelf a.h.w. een voertuig opbouwen. Een voertuig opbouwen doe je door voor te stellen dat je een wereld bent waar je niet gebonden bent aan de beperkingen van tijd en ruimte zoals op aarde. Dan zult u ontdekken dat U, alleen door aan die vorm te denken, gelijktijdig over de mogelijkheden die U aan de vorm hebt toegekend, beschikt. De moeilijkheid is hierbij dat de overdracht van de ervaring naar het lichaam toe, door de rede meest al aanmerkelijk beperkt wordt. Maar mogelijk is het.

We moeten echter wel voorzichtig zijn. Er zijn mensen die hun leven lang bezig zijn om voor zichzelf een huisje te bouwen in Zomerland, en die komen dan terecht in een astraal wereldje waar hun eigen totale schil met huisje, met boompjes, met alles wat je hebben wilt aanwezig is. Maar waardoor ze gelijktijdig vaker belemmerd worden, de werkelijkheid van hun gééstelijk bestaan, volledig te aanvaarden. Dat is een van de bezwaren die ik heb het tegen de zomersfeerverhalen, Zomerland verhalen, die in vele spiritisten- en spiritualistische kringen zo opgang doen. Die dingen zijn astrale schillen. Zelfs wanneer je terecht komt in die vormkennende werelden waarin je als geest te leeft, zou U die vormen kunnen omschrijven als direct geschapen door het denken van degenen die er leven. En geloof me, er zijn heel wat verschillende wereld is, die lopen van heikneuterlandschappen die via Lotusvijvers tot zeer moderne bouwstof met allerhande architectuur, en misschien nog met een Centre Pompidou in het midden. Menselijk geschapen gedachten worden geestelijk gezien wel vorm. Maar een vorm die ik stoffelijk opbouw, is gelijktijdig een gevangenis, omdat ik geen vormveranderingen kan aanvaarden zo lang ik met die schil verbonden bent. Mijn raad aan U: bouw alstublieft geen beeld op van Zomerland, wacht het maar af, dan kunt u zich er veel beter bewegen. En dan kunt u waarschijnlijk veel gemakkelijker ook een werkelijk beeld krijgen dat u met vele anderen deelt.

Ten laatste: in ons zijn a.h.w. twee kanten. Je zou kunnen zeggen: een mens is licht en duister. Dat geldt voor een geest ook. De mens is goed en kwaad, kun je ook zeggen. Wanneer wij ons uiten dan moeten we dergelijke beoordelingen altijd vergeten. Juist wanneer wij scheppend werken, kunnen wij dit alleen doen als eenheid. Wanneer U dus magisch werkt denk niet: dit is goed en dat is slecht; denk alleen in dit is wenselijk, of dit wil ik. Dan kunt u heel vaak effecten naar voren brengen die voor anderen absoluut ondenkbaar of onverwacht zijn. Ik geef u nog een andere raad. Wanneer U wilt mediteren over wereldvrede: ik vind het schitterend. Wanneer U het met anderen samen doet; prima, de uitstraling is er en dan kan de geest kan er misschien iets mee doen. Maar denk niet dat de wereldvrede door uw meditatieve processen even uit kunt stralen. U kunt misschien met heel veel moeite Lubbers een verkoudheid bezorgen of een generaal een verzwikte knie, maar verder komt u niet. Je kunt niet de wil van anderen de zonder meer veranderen. U kunt alleen tijdelijk de wereldvoorstelling van anderen domineren.

Zolang we dat dominerend beperkt tot de processen in de natuur, waar automatisch compensatie kan optreden; zolang u dat richt op levenskrachtprocessen, waarbij die levenskracht en eventueel zenuwkracht automatisch toch weer een evenwicht gaat zoeken, is er geen bezwaar. Gebruik echter nooit uw concentratie, uw vermogen tot scheppen, om een ander daarmee a.h.w. te dwingen. Elke dwang die ontstaat brengt een opslingeringsproces teweeg, omdat er een verzet is; het verzet wordt aangevoeld en van groot onze concentratie op hetgeen wij willen doen. Wij krijgen misschien wel enig resultaat, maar in feite hebben we het ons zelf onmogelijk gemaakt ons zelf verder te ontwikkelen en een groot gedeelte van onze krachten in feite gewoon te grabbel gegooid.

En daarmee de ben ik door het tweede gedeelte heen. Na de pauze kunt u dadelijk vragen stellen. Ik zou heel kort nog deze punten willen voorleggen: krachten kunnen gebundeld worden, er zijn vele manieren om dit tot stand te brengen. Soms zijn de riten seksueel, soms zijn ze op beweging gebaseerd, soms daarentegen juist op meditatie. In andere gevallen zijn ze in feite opeens samenklinken in een bepaald ritme gebaseerd. De manier waarop het gebeurt is niet te belangrijk.

Belangrijk is slechts dat de kracht die men afgeeft, inderdaad aan de gemeenschappen wordt afgestaan. U kunt daarbij bovendien – en dat dus heel belangrijk – het tijdseffect elimineren. Wanneer U allemaal mediteert om bijvoorbeeld een genezende kracht tot stand te brengen, waarover u dan een bepaalde persoon zeggingsschap moet geven – let wel -, dan is het niet belangrijk of de een om 10.00u mediteert, ‘s avonds de ander om 12.00u, nog een ander ‘s morgens om 8.00u. De kracht wordt naar een astrale wereld gebracht waarin tijd niet bestaat. Het effect daarvan is dus, astraal gezien, een gelijktijdigheid die stoffelijk niet bestond.

Realiseer U verder: die wil beginnen aan magie moeten het vertrouwen vinden in de kracht in zichzelf en de mogelijkheid om daarmee iets tot stand te brengen. Kies altijd – wanneer U zelf werkt – voor kleine werken, opdat u eerst ziet wat U feitelijke kunt en niet kunt. Aan de hand van deze ervaring bereid u uw werkterrein langzaam uit. En ten laatste zou ik willen zeggen: probeer niet te veel te scheppen in de materie, dat is maar een enkele maal werkelijk dienstig. En degene die het werkelijk goed doet, moeten wel een groot ingewijde zijn. Die kan van stenen brood maken en omgekeerd. Maar realiseer U dat U instaat bent, normaal reeds, in de astrale wereld een zekere vorm tot stand te brengen. Als u uw krachten daarop richt, geeft u daar een duurzaamheid. Waar de duurzaamheid bestaat, is een resonantie mogelijk en kunt u zo’n figuur als het ware steeds weer opladen en ook dirigeren en a.h.w. dwingen die krachten te ontladen. U kunt daarbij echter de figuur zelf niet geheel vernietigen, dus alle kracht gebruiken. De vormgeving de kracht verwaasd langzaam, maar na de vorm zich oplost en niet meer bruikbaar is.

Wanneer het gaat over geestelijke zaken: vraag U nooit af van wat waar is en wat niet waar is. Vraag U af wat U aanvoelt, wat uw innerlijk weten zegt. Door dit innerlijk weten te gebruiken als een soort leidsnoer of als een doelzoeker desnoods, kunt u daardoor vanuit geestelijke krachten en wat wij rationeel misschien helemaal niet begrijpen, dingen tot stand leren brengen. Leer werken met uw innerlijke kracht, leer werken door de gedachten te concentreren en nieuwe kracht a.h.w. vorm te geven. Leer met anderen samenwerken, en zoek altijd datgene tot stand te brengen, wat U, wanneer het slagen zou, innerlijke een gevoel voor vrede of geluk geeft.

Probeer nooit meer te zijn dan een ander, beschouw U nooit als iemands mindere, zeker niet in dit opzicht. Wees uzelf, dan zult u ontdekken dat je in de magie krachten dermate creatief kunt uitstoten, dat de effecten daarvan zelfs voor de ongelovigen onloochenbaar worden. Dat is soms heel erg goed, dan hebben ze tenminste weer werk om een verklaring te vinden die hun eigen doelstellingen en opvattingen niet te zeer schokt.

Wanneer u niet in magie gelooft, kunt u er niet mee werken. Om aan magie te geloven moet je eerst aan jezelf geloven en aan je contact met de kosmos. Want de krachten die wij hebben kunnen alleen ontwikkeld en gebruikt worden wanneer we bewust daarmee bezig zijn. Laat u nooit afschrikken door iets, het heeft weinig zin. Beantwoord altijd aan datgene wat u innerlijk als juist gevoeld, anders zult u voor uzelf hinderpalen opwerpen die het moeilijk maken om magisch of anderszins iets te bereiken. En dan de gebruikelijke waarschuwing; realiseer u dat magie heel veel van uw kracht, van uw aandacht vergt. Gebruik haar nooit voor dergelijke zaken die u stoffelijk zelf ook op kunt lossen. Los eerst stoffelijk de zaken zo goed mogelijk op, en wanneer dan nog onbenaderbare aspecten blijven bestaan, kunt u proberen om daar magisch in te grijpen. Denk niet dat magie voor magiërs is bestemd. Een magiër is iemand die veel weet over de methoden waardoor je jezelf in een bepaalde staat brengt. Maar u kunt zich met andere middelen in die staat óók brengen.

De kennis is niet altijd zondermeer noodzakelijk. Wel de juiste drijfveren en de juiste emotie. En ten laatste; zelfs wanneer u niet aan magie wilt doen, probeer steeds weer dat ogenblik van meditatieve stilte in u zelf te bereiken, waardoor u in staat bent zich op te laden met alle krachten die rond u aanwezig zijn, in uzelf vrede kunt vinden, waardoor u het leven en de problemen daarvan gemakkelijker aankunt, en gelijktijdig wat zonniger bent, zodat u a.h.w. uw welwillendheid als een steun kunt gebruiken voor anderen zonder daarom te denken dat u meer of minder bent dan wie dan ook. En als u dat allemaal doet vrienden, dan bent u voor mij werkelijk bezig met echte magie. En als u alleen maar denkt anderen schrik aan te jagen door bepaalde riten. Dan bent u voor mij geen magiër, maar over het algemeen een ezel die bij gebrek aan achterpoten probeert vooruit te trappen. Vergeef me dat ik het zo stel.

De ware kracht schuilt in u. De kracht van het Goddelijke is verbonden met de kracht die in u leeft. Er zijn geen grenzen voor dat wat in u bestaat als kracht. Slechts uw bewustzijn bouwt de grenzen op die u zelve niet kunt overschrijden vanuit uw bewustzijn, maar in u leven de gevoelens en de krachten van uw totale wezen en uw totale bewustzijn. Laat uw intuïtie daarom steeds meer meespreken opdat u steeds bewuster als geheel leert handelen, leert denken en bestaan.

Ten laatste; verwerp niets, maar wees datgene wat harmonisch is met uw hoogste besef van licht in uzelf. Hierdoor zult u de wereld en uzelf verbeteren en de krachten verwerven die u nodig hebt, om al datgene tot stand te brengen wat voor u en uw wereld belangrijk is.

image_pdf