Mededeling van de Witte Broederschap

28 juli 2005

Zoals altijd aan het begin van onze samenkomsten, willen we er u op attent maken van zelfstandig na te denken over hetgeen wat gebracht wordt.

Ik ga even duidelijk maken dat de avond vanavond ietsje anders gaat verlopen dan dat u normaal gewend bent.  U krijgt zo dadelijk een afgevaardigde van de Witte Broederschap die aan jullie hier in deze groep een mededeling wenst door te geven.  Mag ik u vragen dat als deze entiteit doorkomt, eerstens de uiterste stilte te bewaren, deze niet te onderbreken en achteraf geen vragen te stellen.  Gewoon te luisteren wat onze broeder deze avond brengt.

Dit zal waarschijnlijk – voor zover wij kunnen inschatten – niet zo heel lang duren, dan gaan we de avond onderbreken en dan kunnen we het tweede gedeelte voor jullie vrijhouden om eventueel vragen te stellen.  Mag ik wel vragen dat er geen vragen gesteld worden die gewoonweg nieuwsgierigheidsvragen zijn, maar dat de vragen die gesteld worden wel degelijk betrekking hebben op hetgeen wat de vorige avonden hier aan bod is gekomen of misschien hetgeen wat u daarmee hebt ervaren.

Vrienden, mag ik u vragen de uiterste stilte te handhaven.  Ik ga het medium overgeven aan onze broeder van de Witte Broederschap.

De vrede zij u, mijn beminde mensen.  Wij hebben het van nut geacht ons rechtstreeks tot u te wenden op een avond als deze.  Ten eerste willen wij onze dank aan u geven omdat jullie al zoveel voor ons gedaan hebben.  Vanuit onze zijde hebben wij tot op heden gebruik kunnen maken van de kracht en de energie die ieder van u in dit groepje heeft gelegd.  Wij hopen naar de toekomst toe, dat deze groep nog verder zal versterken, nog nauwer zal samenwerken en voor hier ook een rustpunt en een lichtbaken zal zijn voor hetgeen wat op ons afkomt.

U hebt de laatste dagen en weken de confrontatie gehad met het ongeremde geweld.  Echter, beminde mensen, dit geweld is maar een begin van hetgeen de komende tijd over dit continent gaat spoelen.  Daarom hechten wij vanuit de Witte Broederschap zeer veel belang aan de kracht en de werking van groepjes als deze.  Daarom ook zijn we, op een avond als deze, rechtstreeks met jullie in verbinding en trachten we jullie bepaalde krachtmerken mee te geven.  Het is belangrijk te beseffen dat ieder van jullie op het ogenblik zich in een positie heeft gebracht dat hij of zij in de komende maanden voor zijn eigen omgeving of haar eigen omgeving een onmisbaar brand- en rustpunt zal moeten zijn.

Tracht, beminde mensen, u zoveel mogelijk te distantiëren van al hetgeen via alle mogelijke moderne middelen, op u afkomt.  Het merendeel van hetgeen u bereikt, berust op onwaarheden, berust op verdraaiingen, berust op illusie.  Maar in het gebeuren wordt het door de mensen ervaren als zijnde reëel, waardoor je gaat opmerken dat zich vele irreële gebeurtenissen gaan voordoen.  Je zult rekening moeten houden met moderne vormen van oorlogsvoering, vormen die je tot hiertoe nog niet hebt gekend.  Laat u daar niet door onzeker worden !  Laat u daar niet angstig door zijn, maar besef dat dankzij de kennis die u al is overgedragen, dankzij de steun die u van onze zijde krijgt, dankzij de wisselwerkingen die er bestaan, dat je al deze zaken aan u kunt laten voorbijgaan en dat je meestal op het juiste ogenblik, op het juiste moment, de juiste hulp, de juiste handeling kunt doen.

Allen hier aanwezig – en niet alleen u hier aanwezig – maar uw ganse maatschappij, gaat zeer sterk met dood geconfronteerd worden.  Wij hebben hier in deze groep u al trachten duidelijk te maken dat de stoffelijke dood slechts de geboorte is in een nieuw leven.  We zullen jullie in de komende lessen proberen zover te brengen dat jullie ook in staat zijn, niet alleen met jullie stoffelijk lichaam geestelijk te kunnen werken, maar een harmonie op te bouwen tussen jullie geestelijke voertuigen en jullie stoffelijke, zodat het mogelijk is de barrières van de stof, wanneer het noodzakelijk is, te omzeilen en toch te kunnen komen tot de hulp of het werk of de taak die van u verwacht wordt.

Allen hier aanwezig, zijn onmisbaar.  Welke gedachte er ook door uw hoofd gaat, uw weg loopt al lang tezamen.  En deze weg zul je, ondanks de verschillen die door de stof aanwezig zijn, steeds gaan.  Zeer belangrijk, lieve mensen, is dat je op elkaar kunt rekenen, dat je weet dat je op elkaar kunt steunen.

De Witte Broederschap tracht in hetgeen komen gaat zoveel mogelijk de krachtpunten te versterken en te zorgen dat zij kunnen blijven bestaan.  Echter kunnen wij niet de garantie geven dat dit steeds zal lukken.  Dit wil echter niet zeggen dat daarom de werking van een groep als deze, zou verdwijnen. Integendeel, zij zal steeds de flexibiliteit hebben, van indien noodzakelijk, zich op andere plaatsen en soms om onder andere vormen, zich te manifesteren.  Wees in de kern van uw wezen ervan overtuigd dat u een onmisbare schakel bent geworden in de evolutie, in de verandering.  Tracht in de komende maanden de stoffelijke verschillen gewoon terzijde te laten en zie wat u gemeenschappelijk bindt.  Vergeet – hoe moeilijk het misschien ook is – dat de mensheid bestaat uit mannen en vrouwen.  Beschouw u als mensen van deze aarde.  Beschouw u als behoeders van deze aarde.  En tracht zo harmonisch mogelijk te zijn met deze aarde.  U hebt al vele sleutels gekregen.  In de toekomst zullen wij u er meer geven.  Het Is belangrijk dat u, ieder voor zich, dit dag na dag verder ontwikkelt, zodat u op het ogenblik dat de noodzaak er is, onbevreesd uw taak kunt volbrengen.

Beminde mensen, dit is de boodschap die wij vanuit onze zijde aan u willen meegeven.  Wij beseffen dat ze klinkt zoals er reeds verscheidene zijn geweest.  Het grote verschil is dat nu deze boodschappen enkel gegeven worden aan mensen die samen kunnen werken, aan mensen die in de verandering – en deze verandering zal zeer ingrijpend zijn – voor de anderen een baken kunnen zijn.

Dit was hetgeen wij u heden avond wilden meedelen.  Herbeluister het en laat het goed in u doordringen.  Zo zult u ook de kracht, de harmonie, de ondersteuning die wij nu in ons samenzijn hebben gelegd, steeds opnieuw kunnen ervaren, want besef dat wanneer u uw gedachten op ons gericht hebt, wij steeds u bijstaan, u zullen trachten te inspireren, te leiden, te sturen, te helpen in zoverre dit mogelijk is volgens de kosmische wetmatigheden en de grote goddelijke wetmatigheden.

Beminde mensen, wij zijn allen één in het Licht.  Wij zijn allen één in de Vader.  Laat dit voor u de leidraad zijn in al hetgeen wat komende is.

Zo vrienden, dat was onze broeder van de Witte Broederschap die zijn boodschap aan jullie heeft gebracht.  Ik kan jullie zeggen dat op dit zelfde moment op vele andere plaatsen een ongeveer gelijke boodschap wordt gegeven.  En dat deze nog in de komende maand verscheidene malen zal herhaald worden.

Wat ons aangaat, als leraars van deze groep, kunnen of mag ik spreken ook in naam van de andere broeders, dat wij ons hier voor 100% achter scharen en zullen trachten de komende bijeenkomsten jullie nog zoveel mogelijk praktische lering te bezorgen aangaande het werken met uw eigen kracht en uw eigen mogelijkheden en vooral, zoals men vanuit de Witte Broederschap eigenlijk naar voor heeft gebracht, de wisselwerking tussen de meer geestelijke werelden en uw stoffelijke wereld.

Vrienden, voor het welzijn van het medium gaan we hier nu even onderbreken.  Mag ik vragen van het heel rustig te houden.  Binnen een twintigtal minuutjes, misschien een klein halfuurtje – het zal er een beetje van afhangen hoe snel we de verhoudingen, de trilling in het medium terug op het niveau krijgen dat het moet zijn – zullen we dan voor jullie klaar staan om in het tweede gedeelte jullie vragen te beantwoorden.  Maar alsjeblieft, hou hier in dit gebouw het heel rustig, heel sereen, zodat ook voor het medium het tweede gedeelte haalbaar is.

Ik wens jullie nog een leerzame avond, want het tweede gedeelte zal door een andere broeder gebracht worden.  Het ga jullie goed.

Vragen: over « Het derde oog » (5 juli 2005)

Aan mij de opdracht u door dit tweede deel te leiden.  Ik veronderstel dat de meesten van jullie hier wel enkele vragen hebben, dus zou ik zeggen : laat ons de avond een beetje laten verlopen volgens de vragen die bij jullie aanwezig zijn.

Broeder, er wordt ons gezegd ons te richten op de groep.  Nu wanneer ik dat doe dan zie ik de groep met de mensen die er zijn, maar ik zie daar ook het medium bij.  Is dat de juiste werkwijze ?

Dat mag u doen, daar is niks fout aan.  Alleen denk ik dat het medium wanneer je het aan het medium zou vragen, zou zeggen: eigenlijk ben ik er niet bij.  En dit is een correcte weergave van de feiten omdat u het medium als de persoon ziet, maar in wezen is hij voor jullie de verbinding met onze zijde.  Nu is het zo dat door het medium-zijn, de persoon in kwestie zelf, vele andere mogelijkheden en contacten heeft, dus er is niets op tegen dat u het medium als dusdanig bekijkt, maar bekijk het dan niet als persoon, maar bekijk het wel als zijnde de mogelijkheid om contact te hebben met ons. Is dit duidelijk ?

Er wordt ons op gewezen dat we meer en meer in contact gaan komen met de dood, dus mensen die overgaan, dus al wat er dan gebeurt. Is het dan ook goed dat wij op dat moment bijvoorbeeld dat, wat er nu gebeurde in Londen, dan energie sturen naar mensen die op dat moment overgaan ?  Wel met het inzicht van : dat die energie ook gaat bij diegene die ze wil gebruiken en dat ze anders verder gaat …

Kijk, lieve dame, ik ga je één gouden raad geven en dit geldt voor alles wat in de komende tijd gaat gebeuren : Distantieer u van het gebeuren !  Dit wil ook zeggen dat je hier niet in gedachten meegaat en zeker niet in gedachten gaat gaan helpen aan diegenen die overgaan.  Neem gerust van ons aan dat diegenen die in zulk drama naar onze zijde komen, zeer goed opgevangen worden en begeleid.  Aan onze zijde is het wel enigszins anders dan bij jullie.

Nu, de bedoeling van een groep als deze is zeker naar de toekomst toe dat je waar je in contact komt met overgang – en dan hoef je heus niet op kilometers afstand gaan zoeken, u zult opmerken dat voor velen van u de dood zeer dicht bij huis zal zijn – dat je daar kunt met de kennis die je al hebt, de juiste houding, de juiste attitude, helpen waar het mogelijk is.  Maar in eerste geval zal de hulp meestal moeten gaan naar diegene die niet overleden is – die krijgt meestal direct wel hulp van onze zijde – maar diegene die overblijft.  Omdat we in situaties gaan komen te zitten waar dus dikwijls de vraag zal gesteld worden : waarom ?  Waarom moest dit gebeuren ?  Hoe is het mogelijk dat dat kon plaatsgrijpen ?  En daar wil ik dan direct op antwoord geven dat ook voor jullie belangrijk is : dat diegene die geconfronteerd met overgang via geweld, via – ik zou bijna zeggen en dit is zeker niet verkeerd uitgedrukt – oorlogshandelingen – want je beseft het nog niet, maar uw gebieden zijn langzaam maar zeker in een oorlog verwikkeld – dat iemand die daarin overgaat, eigenlijk in vele gevallen maar zijn deel doormaakt of meemaakt dat hij zelf eerst heeft uitgeschreven.  Als je kunt volgen waar ik naartoe wil, is dat diegenen die betrokken zullen geraken bij al deze accidenten – en voor zover we kunnen overschouwen, zullen deze accidenten zeer ingrijpend zijn en totaal wat anders zijn dan hetgeen wat u tot hier toe gekend hebt – maar dat dit gewoon mede door de harmonie is die deze personen hebben met deze zaken, dat zij daarin betrokken worden.  Zo goed – en dit klinkt misschien in oren van jullie zeer cru – dat diegene die in Londen zijn omgekomen, bij de eerste aanslag, eigenlijk in harmonie waren met het geheel en daardoor op de juiste plaats waren van het gebeuren, en zelfs wat betreft de tweede aanslag, waarvan niemand van jullie het fijne weet, maar die in wezen veel meer doden zal veroorzaken dan dat men denkt of dat men wil toegeven, dat ook is mensen die daar op dat moment aanwezig zullen moeten geweest zijn.  Ik wil er ook nog eens de nadruk op leggen dat u niet alles moet geloven wat de overheid u in de komende weken en maanden zal voorhouden.  En zeker niet wat veiligheid betreft enz.  Tracht gewoon uw eigen logisch, gezond verstand te volgen en dan zult u in al wat komen gaat, de minste problemen ondervinden. Voldoende ?

Mag ik hier eventjes bij aansluiten, broeder ?  Hier werd gesproken over de terreur.  Wij leren werken met een derde oog, met de energie enz.  Hulp dient gevraagd te worden.  Op een bepaalde manier is het soms moeilijk in situaties.  Je wordt geconfronteerd met mensen die lijdende zijn.  Ik geef hier een voorbeeld : iemand die ik eigenlijk niet zo goed ken, krijgt zwaar kanker.  Kan je daar of mag je daar positieve energie naar toe sturen of dien je daar ook compleet af te blijven ?

Ik denk wanneer je de leerstof die we gegeven hebben, even wilt ter hand nemen en even herbekijken wat we hier gezegd hebben, is dat je wanneer het u niet gevraagd is, je niet het recht hebt van in te grijpen.  Wat je altijd kunt doen is een positief beeld, positieve energie vrijelijk zijn gang laten gaan met de formulering : dat het beste geschiede.  Op het ogenblik dat u – en dat kunt u ook terugvinden in de lessen die we gegeven hebben – zou gaan gericht ingrijpen of trachten in te grijpen omdat u, om welke reden ook – in dit geval misschien, wanneer ik uw gedachten aflees, dat u het erg vindt omdat er jonge kinderen zijn enz. – dan grijpt u in of tracht u in te grijpen in iets waar je eigenlijk niet het recht hebt van tussenbeide te komen.  De menselijke emotie en de menselijke gevoeligheid naar zulke zaken, zijn niet de juiste indicaties voor hetgeen wat de geest van deze persoon in wezen kiest, welke weg hij wil gaan.  Wanneer deze geest deze weg kiest, is het volledig de vrijheid van de geest om deze weg volledig door te gaan en heeft geen ander mens het recht dit trachten ongedaan te maken.  Je kunt echter steeds – en dat is nooit fout – vertrekken vanuit het punt : ik kan hier hulp geven, wanneer je ze wilt aanvaarden, is het goed, wanneer je ze niet wilt aanvaarden, dan gaat deze kracht of deze hulp naar diegene die er wél positief mee kan omgaan.  En dan doe je niets verkeerd.  Het is toch heel belangrijk dat je dit beseft.  Je bent als mens niet op de aarde om voor een ander te gaan bepalen hoe zijn of haar weg moet zijn.  Je hebt al voldoende werk met uw eigen weg die je moet gaan.  Dus, alsjeblieft, laat ieder het recht van de weg te volgen die hij of zij – en dan vanuit het geestelijk oogpunt gezien – verkiest.  Ik weet dat dit tegen alle menselijke afspraken en normen en ideeën indruist, maar toch is het zo. Voldoende ?

 Broeder, ik zou er eventjes op willen inpikken met wat er vorige keer gezegd geweest is.  Als voorbeeld van de werking met het derde oog werd aangehaald van een student die examens had en die dus vrij nerveus blijkbaar naar die examens zou gaan, dat je je kon instellen op die persoon, dat je kon projecteren dat die er rustig zou zitten enz.  Maar ook daar is mijn vraag : hebben wij het recht om te oordelen dat dat het beste is voor die persoon, dat die daar rustig zit ?  Misschien is het de bedoeling dat die niet door die examens komt …

 

Hier ook geldt weer dat deze student het moet gevraagd hebben, de hulp moet gevraagd hebben.  Als deze student aan u hulp vraagt, is er geen enkel probleem.  Als deze student zegt van : laat mij met rust, ik wens dit niet of helemaal niets vraagt, dan is het niet de goede wijze.

Het probleem is daar soms, broeder, dat de mensen niet weten waar we mee bezig zijn.

Gelukkig !  Want als de meeste mensen zouden weten waar u mee bezig bent, zou u reeds snel verketterd zijn en zou u niet meer in deze maatschappij kunnen functioneren.  Dit is al eeuwen zo.

… maar dan kunnen ze ook geen hulp vragen …

Maar dan zijn ook deze mensen die geen hulp aan u kunnen vragen, mensen die niet op het gelijke trillingsniveau zitten waar dat u zit.  Kijk, op het ogenblik bent u bezig met de ontwikkeling van uw geestelijke waarden.  Wanneer u deze ontwikkelt, straalt u ook bepaalde energieën en krachten uit.  Mensen die deze kunnen ontvangen en er voor open staan, zullen wel degelijk met u contact nemen en u vragen stellen op het ogenblik zij dit aanvoelen als een noodzaak.  Het is niet de bedoeling dat u in de wereld rondgaat met een groot plakkaat met : “ik ga u geestelijk helpen indien u het verlangt …”

Dat was ik nu ook niet van plan …

Goed! Hou er rekening mee – en dit geldt voor iedereen – dat er meer als genoeg werk aan de winkel zal zijn, dat je heus niet moet gaan bedelen : “mag ik u even helpen ? ” Voldoende ?

Broeder, die oefening met dat derde oog. Toen wij die oefening aangeleerd kregen, had ik wel de indruk dat dat werkte, maar als ik die oefening herhaalde thuis, zag ik eigenlijk hoe langer hoe minder en nu niks meer.  Is dat omdat ik er teveel op gefocust zit ?

Kijk, op het ogenblik dat u oefeningen gaat doen en in uw achterhoofd de vraag hebt van : “gaat dit resultaat hebben ? “, hebt u eigenlijk de rolluiken al neergelaten.  Wat jij moet leren is, gewoonweg de oefening doen, zonder u af te vragen : “is er nu resultaat ja dan neen ? “ En dan zal u opmerken dat het veel soepeler en veel gemakkelijker gaat.  Werken met uw derde oog, werken met uw voorhoofdchakra is gewoon werken met de trilling van dit fijnstoffelijk mechanisme, laat het mij zo zeggen.  Maar op het ogenblik dat u in vraag stelt voor uzelf of zoiets wel degelijk aanwezig is en dat hoeft daarom niet heel bewust te zijn hoor, het is niet zo dat u zit te denken van : dit of dat, neen, het is gewoon de onderbewuste controledrang die u hebt om u af te vragen : “werkt het nu wel ?”  Het werkt !  En de keren dat u oefeningen gedaan hebt, hebt u resultaat gehaald, alleen staat u niet toe dat het resultaat naar u terugkeert, waardoor dat u een beetje gedesillusioneerd bent.  Maar wees ervan overtuigd, u hebt de gave om dit te gebruiken.  Alleen zult u – en dit geldt niet alleen voor u, maar dit geldt voor velen – moeten leren het rationeel stoffelijk benaderen van deze zaken een beetje los te laten.  En dan zult u zien dat werken met uw derde oog wel degelijk op een ander niveau gebeurt, meer op een geestelijk niveau, zelfs geen emotioneel niveau, een geestelijk niveau, waardoor dat u niet alleen uw derde oog of uw voorhoofdchakra tot een ontplooiing kunt brengen, in evenwicht kunt brengen, maar dat u tegelijkertijd – en dat zullen we u wel in latere lessen nog bijbrengen – een betere functie van alle andere geestelijke organen kunt tot stand brengen.  Het is daarom ook dat we vertrokken zijn niet bijvoorbeeld vanuit een stuitchakra of een zonnevlecht, maar dat we vertrokken zijn vanuit eigenlijk de meest voor de hand liggende, voor de stofmens, bruikbare chakra wat betreft verbinding geest-mens.  En dat is uw derde oog.

Zo, ik wijk een beetje af, maar dat is niet erg.  Hier zit zeer veel informatie in wat ik gezegd heb.

Mag ik eventjes verder gaan op dat derde oog, broeder ?  Toen jullie de oefening ons voor de eerste keer lieten doen, ontstond er een druk op het moment dat ik trachtte ze uit te voeren, alsof ik een verschil in druk had tussen de twee kanten van de hersenhelft.  Wat moet ik hieruit besluiten ?

Dat je op dat moment gewoon fysiek een prikkel hebt gegeven aan de hypofyse.  Achter het derde oog ligt de hypofyse en er is een wisselwerking tussen de hypofyse en het derde oog.  Dat is alles.  Meer moet je daaruit niet besluiten.  Hetgeen wat natuurlijk inhoudt van op het ogenblik dat je de hypofyse in werking stelt, dat je bepaalde gevoeligheid in je lichaam extra gaat stimuleren.  Waardoor bijvoorbeeld de dagen die daarop volgen, uw gevoeligheid iets hoger is dan normaal.  Wat dan weer tot gevolg kan hebben – en dat is een ander punt – dat uw fysieke lichaam last krijgt van bloeddrukverschijnselen.  Maar dat is de fysieke tegenhanger….

Broeder, ik had eigenlijk iets, een beetje gelijkaardig.  Dus op een avond dat ik die oefening gedaan had, dus eerst kreeg ik die druk en dan kreeg ik echt in gans mijn hoofd, tot in mijn oren en mijn keel, een tinteling.  Maar dat heeft nog een ganse tijd, ook daarna nog blijven duren.  En ik heb de indruk dat ik dat soms, op sommige momenten terug krijg.  Is dat ook iets fysisch dat dan in gang gezet is ?

U mag niet vergeten dat, wanneer we u leren werken met het derde oog, vooral ook de oude en in iedereen aanwezige gegevens, prikkelen.  Zoals ik reeds zei, wanneer het derde oog gestimuleerd wordt om er mee te werken, is er een werking of een wisselwerking tussen uw hypofyse.  Deze hypofyse kent nog meer inwerkingen dan de – tussen haakjes gezegd – medische wetenschap gekend is.  Hetgeen wat ik nu zeg, zal men verwerpen gewoon uit onkunde.  Maar het is wel degelijk zo dat de hypofyse overdrachten van de energievelden van de aura dan opneemt en dat er zo prikkelingen ontstaan.  Deze prikkelingen worden overgedragen op bepaalde hersengroepen.  Meestal de hersengroepen die – en nu komt het plezante om het zo te zeggen – bij de mens normaal niet in functie zijn.  Dus wat ik nu vertel, is volgens de huidige wetenschap, nonsens.  Zij kunnen niet begrijpen dat zaken daardoor zouden in werking komen.  Toch is het zo !  Vanuit deze delen van de hersenen worden dan signalen overgezet op uw zenuwstelsel, met als gevolg dat sommige mensen bepaalde prikkels gaan ervaren die zij anders niet ervaren.  Bij sommigen kan dit zijn : warmte.  Bij anderen kan dit bijvoorbeeld een soort rilling zijn en bij weer anderen kan het precies zijn of bepaalde plaatsen op hun lichaam zijn een speldenkussen geworden.  Dit hangt allemaal af van de erfelijke eigenschappen die gaan bepalen hoe je deze ervaring opdoet.  En neem van mij aan, dit zijn oer-ervaringen van de mens.  Dat wil zeggen dat zij niet duizenden jaren, maar vele miljoenen jaren oud zijn, maar toch in uw hersenbestand en uw cellen nog steeds aanwezig.  Vandaar krijgt u deze fenomenen en deze fenomenen zijn bruikbaar.  Dat wil zeggen dat wanneer u langzaam maar zeker leert verder te werken met deze krachten, deze energieën, u bepaalde hersendelen zult kunnen ontwikkelen, in zekere mate, waardoor u de mogelijkheid een wisselwerking te creëren tussen het fijnstoffelijke, het stoffelijke en eventueel ook nog astrale lichaamsdelen, zult kunnen realiseren. Maar dit vraagt wel een beetje oefening.

Ik heb eigenlijk wat zitten experimenteren met die oefening met het derde oog.  En ja, ik weet eigenlijk niet of ik de juiste dingen heb gedaan.  Het is zo, de voorbije maand, is het bij ons in de zaak extreem stil geweest, extreem kalm, waardoor er bepaalde … waardoor ik op het punt stond dat bepaalde facturen niet meer konden betaald worden enz.  Ik ben dan eigenlijk via het derde oog gaan projecteren dat er op een bepaalde dag veel volk in onze winkel zou zijn, wat dan ook gebeurd is.  Maar achteraf eigenlijk stel ik mij de vraag, ben je dan eigenlijk juist bezig of ben je dan eigenlijk puur voor jezelf bezig?

Kijk, wanneer de ijskar door uw straat rijdt en speelt zijn deuntje of hij laat zijn bel klingelen, kun je dan zeggen dat daar iets fout gebeurt ?  Hetgeen wat u gedaan hebt, is in feite hetzelfde.  U hebt een uitstraling geven naar de buitenwereld van : “kijk eens hier, hier zijn mogelijkheden. “ Zolang u dit niet gericht gaat doen op bepaalde personen met te zeggen : “jij moét dit gaan doen enz. “ kan ik dit als experiment wel appreciëren.  Dit is mijn mening, hoor.  Zolang u iedereen de vrijheid laat en zolang u iets aanbiedt en diegene die op de aanbieding ingaat, is hetzelfde als wanneer de ijskar in uw straat rijdt, u hoort het muziekje en u gaat er naartoe en u koopt een ijsje.  Dan is ook die man van de ijskar niet verantwoordelijk dat u zin hebt, om het zo uit te drukken.  Ik zou het in deze ook zo bekijken.  Als je natuurlijk – dat is dan iets anders – dit puur geestelijk, spiritueel wilt benaderen, dan moet ik u zeggen dat je een beetje in de grijze zone gaat, zeker wanneer je het magisch bekijkt, zou je kunnen zeggen van : “kijk, ik zend iets uit omdat er een behoefte bestaat. “ Maar laat ons eerlijk zijn, u leeft in de stof en u bent zeker wat het geestelijke aangaat – en dat geldt voor iedereen – niet aan het volmaakte toe.  Dat zijn wij ook niet aan onze zijde, hoor, want anders zou ik hier niet zitten preken om het zo te zeggen.  Dus kun je ervan uitgaan dat deze experimenten wanneer zij op billijke basis zijn gericht van : “kijk, misschien kan ik hier wel wat hulp gebruiken ; als er mensen zijn die mij kunnen helpen, zijn zij welkom …” zie ik dit nog niet zijnde als negatief. Begrijp je de nuance ?

Ik ben mij zeer bewust met wat ik bezig ben.  Ik ben mij ook bewust dat ik eerst moet leren stappen voor dat ik begin te lopen.  Maar het is mij toch opgevallen dat wanneer ik de oefening met het derde oog doe en zoals ik voor iedere oefening doe, concentreer ik mij op de groep – Ik betrek in al mijn oefeningen de groep – dat het een shockeffect was wat een kracht en energie deze groep wel in zich heeft.  Dus daar stopt mijn oefening.  Doe ik dit overdag, dan word ik bruut gestopt bij deze denkbeelden.  Doe ik dit ‘s avonds voor ik ga slapen, dan lukt mij dit vrij goed, maar dan heb ik helemaal geen rust.  Ik zou niet zeggen dat ik nachtmerries heb, maar dan slaap ik heel onrustig en ben ik ‘s morgens helemaal niet uitgerust, met alle gevolgen van dien.  Dus, wat doe ik fout ?  Wat zou ik kunnen verbeteren ?

 

Heel simpel, wanneer je je richt op deze groep, effectief en dankzij je gevoeligheid heb je de mogelijkheid om bepaalde waarnemingen te doen, zie je dat hier een enorm krachtveld aanwezig is.  Dit veld is sterker dan de meesten onder u kunnen vermoeden.  Hetgeen wat jij dan moet doen is, op het ogenblik dat jij dit aanvoelt, het vrij geven.  De verbinding niet behouden.  U ziet de kracht.  U straalt kracht uit en u laat ze gewoon samenvloeien en u laat los !  Dat is belangrijk.  Uw gevoeligheid drijft u ertoe van u één te gaan maken met deze gebundelde energie.  Dit is niet nodig.  Je kunt heel goed deel zijn aan dit geheel zonder dat u zich steeds volledig daarin moet betrekken.  Dit zelfde geldt wanneer u deze oefening bijvoorbeeld ‘s avonds doet.  In wezen maakt het niet veel uit.  Het hoeft ook niet – en dat moet ik erbij zeggen – dat je met die oefening van het derde oog, steeds op de groep richt.  Je kunt dit ook op andere zaken.  Je zou bijvoorbeeld in uw geval, kunnen experimenteren met waar te nemen welke energieën er bijvoorbeeld rondom u zijn wanneer u zich bijvoorbeeld op een rustige plaats in de natuur bevindt.  Ik zou dit niet doen wanneer u bijvoorbeeld achter het stuur van één of ander voertuig zit, want dan zou het kunnen zijn dat wanneer je dit zou proberen uit te voeren, je ineens geconfronteerd wordt met zeer agressieve beelden rondom u, wat uw rijvaardigheid dan niet ten goede zou komen.

U bent gevoelig en door deze gevoeligheid krijgt u zeer veel wisselwerking.  Het is van belang dat u deze gewoon af laat vloeien en niet in u opneemt.  Wanneer u zulke zaken ervaart, kunt u bijvoorbeeld – zoals we het reeds vroeger geleerd hebben – u bekleden in licht zodat u gewoonweg wel de harmonie hebt met de lichtende zaken, maar dat al het andere u niet kan benaderen.  En dan zul je opmerken, zullen uw oefening veel soepeler verlopen en zult u ook, wanneer u het ‘s avonds doet wanneer u gaat slapen, rustiger slapen. Duidelijk genoeg ?

 Jazeker, maar ik denk dat ik het moeilijk heb, om als ik mij op deze groep richt, het gaat automatisch, ik ben deel in deze groep, dus …er speelt iets in mijn achterhoofd dat zegt van : “als je deel bent in deze groep, moet je het ook niet van u gaan wegduwen. “

Goed, maar mag ik er u op attent maken dat we in het begin gezegd en reeds meermaals herhaald hebben : samen vormen jullie een groep, maar uw ontwikkeling blijft individueel.  Dat is de nuance !  Je kunt dus u instellen op het geheel, maar je bent niet hét geheel op dat ogenblik.  Begrijp je het verschil ?

Je kunt kracht geven aan dat geheel.  Je kunt met de kracht van dat geheel werken, maar uiteindelijk blijft het voor ieder van de deelnemers een individuele weg en ontwikkeling.  Er is nooit van onze zijde gevraagd dat je uw persoonlijkheid zou verliezen, dat je uw persoonlijke weg die je moet gaan en ontwikkeling die je moet gaan, zou verliezen om deel te worden van een geheel.  Neen, het is van belang – en je kunt dit terug vinden in de vorige lessen – dat ieder individu in deze groep, zijn individuele waarden, krachten, ontwikkeling enz. behoudt.  En het is juist dankzij het feit dat je regelmatig samenkomt, dat je regelmatig oefent, dat je regelmatig samen mediteert enz. dat uw eigen persoonlijke ontwikkeling verder kan open plooien.  Hetgeen wat bij u – en ‘t is wat ik daarjuist zei – een beetje eigenlijk overweldigend is, is dat je u gaat laten opgaan, laten eigenlijk versmelten met de centrale energiebron.  Daar doe je geen kwaad mee, maar het helpt u niet, versta je ?

Je moet blijven de persoon die je bent en vanuit die waarde, die individuele waarde, ben je de meerwaarde in de groep.  Wanneer je u op de groep toespitst, mag je gerust het beeld hebben : “ik ben daar volledig mee in harmonie, ik voel daar een eenheid mee, maar ik voel dat als persoon. “ Versta je het verschil ?

Want anders kom je heel gemakkelijk tot het oude wat vroeger in het Vissentijdperk nog al eens gebeurde, de mensen gingen bijvoorbeeld naar een gebedshuis, een kerk of noem maar op, en daar trachtte men hen wijs te maken dat zij als individu niet telden, dat het alleen de groep was.  Als je ziet in het katholicisme is dit sterk naar voor gekomen, maar ook in bepaalde calvinistische strekkingen van het christendom, is dit ook zeer sterk naar voor gekomen.  En dat is fout.  Het is uw individuele ontwikkeling die telt en vanuit die mogelijkheid het samen bundelen en van daaruit verder kunnen gaan.

En natuurlijk, bij de ene persoon van de groep ligt zijn gevoeligheid op dit terrein, bij de ander zal zijn gevoeligheid weer op een ander terrein liggen.  En daar is juist dat sommige oefeningen voor de ene persoon gaan aanvoelen als zijnde : “dat is juist mijzelf, dat ben ik in die oefening”, terwijl andere personen dat helemaal anders aanvoelen of benaderen.  En dat is maar gelukkig ook.  Want het is juist door deze verschillen dat de kracht wordt opgebouwd.  En dat is ook weer zoiets dat – we zien dat genoeg vanuit onze zijde – zeer moeilijk voor de mens te aanvaarden is, dat juist de soms heel frappante verschillen in personen de sterkste samenwerking vormen.  Wanneer we bijvoorbeeld een groep mensen hebben die allemaal hetzelfde voelen, hetzelfde denken, is zo’n groep veel minder krachtig, veel minder sterk dan wanneer er in een groep vijf, zes verschillende strekkingen zijn en waarmee ik zeker niet wil zeggen, want interpreteer het niet verkeerd, dat de ene strekking meer waard zou zijn als de ander.  Dat is het hoegenaamd niet.  Voor ieder mens is de weg die hij of zij gaat, de belangrijkste en dit geldt dan ook op het moment dat er een samenbundeling is in een groep als deze. Duidelijk voor iedereen ?

Mijn broeder hier in de groep had gevraagd om met ons derde oog naar hem toe trachten te werken, omdat hij een barst had.  Ik moet u rechtuit zeggen, broeder – en dat is dan de vraag die bij mij gerezen is – dat ik de eerste twee keer dat ik het getracht heb te doen, het gevoel had dat ik dringend terug moest loslaten.  Heeft dat iets te maken met uw uitleg van zo-even?

Kijk, wanneer zoiets plaatsvindt en wanneer er een vraag is van iemand in de groep die hulp kan gebruiken, ben je beter dat je de hulp naar de groep toe stuurt en vanuit de groep zo naar het individu laat gaan.  Dan dat je probeert van individu naar individu.  Wat gebeurt er doordat je dit doet ?  Je creëert eigenlijk bepaalde, in energie gesproken, kortsluitingen.  Ieder individu van de groep centraliseert hier, om het zo uit te drukken, zijn kracht.  Maar je moet het zien als zijnde allemaal afzonderlijke energielijnen.  Ik zal het trachten zo duidelijk mogelijk te maken, hoe ingewikkeld het ook is.  Deze vormen een veld.  Dit veld is altijd aanwezig.  Dit wordt niet opgeheven.  Op het ogenblik nu dat u probeert een link te leggen tussen andere personen binnen de groep en binnen het gedachtebeeld van : “omdat hij deel van de groep is en hulp vraagt, leg ik die link”, maak je eigenlijk een soort afwijking.  Je laat eigenlijk in energietermen gesproken, energie tegendraads vloeien, met als gevolg dat dit gaat aanvoelen, in elektriciteit dan uitgedrukt, als een kortsluiten van energiebanen.  Dit experiment is voor ieder van u interessant omdat daardoor het duidelijk kan worden dat wanneer iemand van de groep, hulp vraagt aan de groep, deze beeldvorming in het kernpunt wordt gelegd en automatisch vanuit de groep zelf naar de persoon in kwestie zal vloeien.  Het grote voordeel is dan ook dat de juiste verhoudingen naar deze persoon kunnen gaan want door het feit dat hij deel is van dit geheel, kan het geheel juist doseren – om het zo in menselijke termen uit te drukken – wat het beste is voor dat deel van dit geheel, om het zo uit te drukken.

Ben ik duidelijk genoeg want ik weet als we moeten praten met energieën die niet aan de logica beantwoorden, dat dit soms niet simpel is om het voor de mens heel concreet in beeld te brengen.

Ik ga rechtuit zeggen, broeder, ik heb het hier moeilijk mee, want ik denk dat ik dit nog eens binnen de groep apart ga bespreken omdat het voor mij moeilijk te vatten is.  Je moet het dan ergens gaan zien als zijnde een soort … ja … niet juiste spanning of … ik kan het niet goed plaatsen.

Kijk, je werkt met energie.  Zie het gewoon als een tekening.  Je ziet iedere persoon van de groep.  Vanuit die personen van de groep gaat de energie … of kijk, bezie het als uw aura, komt samen, je bundelt een kracht.  Ieder van de groep is deel in die kracht.  Op een bepaald moment is er iemand in die groep, die meer kracht nodig heeft omdat hij ziek is, omdat er een herstel van iets nodig is, goed.  Die gaat gewoon zich aanzetten op deze groep, waar jij ook toe behoort en waar ook aan gevraagd is van de hulp … Goed.  Op dat ogenblik kan die, omdat jij deel bent van dat geheel, daaruit zijn energie laten overvloeien.  Je krijgt een volledig evenwicht.  Je kunt helpen.  Zonder enig probleem.  Op het ogenblik dat je je distantieert van het geheel waartoe je beiden behoort en afzonderlijk gaat proberen een link te leggen, kom je eigenlijk in kortsluiting te zitten.

Broeder, dat wil dan zeggen dat op het moment dat we het zo doen, dat die persoon dan eigenlijk wel veel meer energie krijgt door het feit dat ieder van de groep zich daar gaat op aan zetten …

Deze persoon gaat niet meer of minder energie krijgen, deze persoon gaat die energie krijgen die op dat ogenblik voor hem of haar bruikbaar en opneembaar, verwerkbaar is.  Versta je ?  Anders wanneer je allemaal individueel de groep vergetende, u gaat richten op de persoon, ja, dan krijg je een enorm onevenwicht, want jij bent praktisch niet in de mogelijkheid om aan te voelen wat de juiste dosering is die deze persoon kan verwerken.

Broeder, maar dan werk je toch niet met het derde oog?

 

U werkt zeker met uw derde oog in deze.  Je werkt met uw derde oog naar het geheel toe.  Vanuit het geheel gaat het naar diegene die het wil.  Hier heb je – en dat is de nuance die we er moeten in leggen – een persoon van deze groep.  Het is anders wanneer je deze zelfde oefening gaat doen – en daar begrijp ik best waar u naar toe wil – bijvoorbeeld naar iemand die helemaal met deze groep niets te maken heeft.  Daar kun je via uw derde oog een verbinding voor uzelf leggen.  Maar we spreken hier over iemand die deel is van deze groep, die aan de leden van deze groep hulp vraagt.  En misschien is het een beetje ja, onjuist geweest van te stellen : “we gaan dit enkel doen via de oefening van het derde oog”.  Maar dit is een samenloop van omstandigheden geweest.  U had dat juist geleerd en dus, er gebeurt iets waardoor dat de denkpiste is geweest van “zo kunnen we misschien een oefening doen”.  Maar in wezen hoeft het het derde oog niet te zijn.  In wezen is het zo dat de energie die gebundeld wordt binnen de groep van daaruit naar de ander toe, gerust kan vloeien.

Als we bijvoorbeeld in nood zijn, dan kunnen we zonder eigenlijk te vragen aan de groep, ook gebruik maken van die energie?

Je kunt wanneer je in een noodsituatie verkeert, u instellen op het potentieel van de groep en dan zal daar een beweging zijn die u zal helpen vanuit deze kern, ja, wanneer het enigszins mogelijk is, is het natuurlijk veel interessanter dat de leden van de groep op de hoogte zijn van het gebeuren, omdat daardoor het brandpunt eigenlijk op dat moment een extra dimensie kan krijgen van aandacht door ieder individu van de groep.  Maar – ik ga er nog iets aan toevoegen en dan sluit ik dit af – uw groep is niet alleen.  En dat is belangrijk.  Onthoud dat.  De mensen hier die in de stof aanwezig zijn, voor elk persoon die hier in de stof aanwezig is, zijn er meerdere entiteiten die zich intens met jullie bezig houden, die eigenlijk ook behoren tot dit werkingsveld van deze groep.  En ook dit is al in vorige lessen naar voor gebracht.  Wees ervan overtuigd, besef, voel aan dat wat er ook gebeurt, je steeds naar ons toe direct om hulp kunt vragen.  Doordat je dat doet, doordat je je daarvoor openstelt, maak je veel meer wisselwerkingen mogelijk.  En sommige van jullie vergeten dat soms nogal eens … vergeten dat deze groep niet alleen een aantal stoffelijke personen bevat, maar dat er een veelvoud aan entiteiten aanwezig is die zich intens met ieder van u eigenlijk bezig houden. Voldoende voor iedereen ?

Broeder, ik schrik ‘s nachts soms wakker en dan heb ik het gevoel dat men probeert om mij iets duidelijk te maken.  En ik snap dat dan niet.  Zijn dit dromen ?  Is dit echt ?  En wat kan ik in dat geval doen om het wel te begrijpen?

Het wakker schrikken ‘s nachts heeft te maken met bepaalde geluiden die binnendringen in uw slaapkamer.  Het idee van: “men tracht mij iets duidelijk te maken”, komt in vele gevallen voort uit het feit dat terwijl u slaapt, uw geest lering neemt, ontvangt.  Sommige momenten kunnen we zelfs spreken van uittreding. Maar door bepaalde geluiden die van buiten ineens binnendringen, moet het lichaam zich in een positie van functie direct brengen, zoals iemand die heel diep ligt te slapen en je gaat die ineens wakker maken, heeft die ook even de moeilijkheid om alles op een rijtje te krijgen. Zo is het in jouw geval ook. Het is niet zozeer dat iemand u iets duidelijk wilt maken, het is vooral bepaalde zaken die ontvangen zijn, die op dat moment door de hersenen niet weggewerkt zijn, waardoor je dat idee krijgt.  Dit is eigenlijk alles wat er aan de hand is.  Het wakker worden is van een externe oorzaak.

Broeder, ik heb nog een vraagje over de werking van het derde oog.  Als je nu iemand wilt helpen buiten de groep, dus die buiten de groep staat, en die vraagt bijvoorbeeld om een breuk te helen, dus zoals vorige keer als voorbeeld is gegeven, is dan de bedoeling dat we via ons derde oog instralen via atlas, keelchakra of zonnevlecht of rechtstreeks op de plaats van die breuk ?  Dat is mij niet echt duidelijk.

 

Gezien dat – voor zover ik het hier kan nagaan – niemand van jullie medische kennis heeft, zou ik de raad geven van wanneer je het over een breuk hebt, waar die zich ook situeert, liefst algemeen in te stralen.  En in dit geval zouden we effectief kunnen zeggen dat een idee van instraling aan de atlas zeer goed kan, anderzijds wat ook zeer goed mogelijk is, is dat u gewoon u concentreert bijvoorbeeld op de plexis solaris.  Daarmee kun je ook een zeer goed resultaat behalen.  Wat ik niet zou doen in dit geval is bijvoorbeeld u gaan instellen dus ook op het voorhoofdchakra van deze persoon.  Dit zou ik niet doen.  Ik zou maximaal gaan tot de atlas en dus eventueel keelkopchakra.

Maar dat zijn zaken die je in volgende lessen duidelijker zult aangeboden krijgen en dat je een duidelijker beeld zult krijgen over hoe en wat deze werkingen zijn.

Je moet het zo bekijken : op het ogenblik dat u niet voldoende medische kennis van het menselijke lichaam hebt, is het niet opportuun van u voor te stellen dat een breuk of een andere kwaal door u dus geheeld wordt.  Het is beter dat je gewoon u voorstelt dat de persoon in kwestie volledig intact is.  Het is een kleine nuance, maar een belangrijke nuance.  Op het ogenblik dat u een beeld uitstraalt van bijvoorbeeld : “die persoon is volledig in orde, die kan wandelen, die kan doen …” ga je de impuls geven naar die persoon dat het lichaam zich herstelt.  Op het ogenblik dat u een beeld gaat projecteren naar die persoon – stel dat hij een beenbreuk heeft – dat die beenbreuk zich moet herstellen, en je bent niet voldoende op de hoogte van hoe dit functioneert, dan kun je misschien wel krijgen dat die beenbreuk zich zeer snel herstelt, maar op zo’n wijze dat dit voor de persoon in kwestie niet de ideale manier is, met alle gevolgen vandien.  Hier moet je wel rekening mee houden omdat je met stof bezig bent.  Daarom, zo algemeen mogelijk is in dit geval het beste. Duidelijk genoeg ?

 Broeder, ik zit nog met een vraag, maar ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat juist moet gaan overbrengen.  D’r is ons geleerd dat alles verandert, van ons zo weinig mogelijk nog aan te trekken van materie, van te geloven dat het evenwicht er altijd zal zijn, ook dat alles zal veranderen de komende tijd.  En daar is ook bijgekomen op een gegeven moment – als ik het heel goed heb opgevat – dat mensen die op bepaalde plaatsen niet meer aanwezig zouden moeten zijn, dat die hier weg zouden trekken.  Daar is een gesprek geweest met één van de leden hier, van : “moet … is het dan de bedoeling dat we hier blijven of allemaal naar ergens anders trekken ? “ Al die zaken de laatste tijd houden mij wel eens bezig, vooral omdat je jezelf afvraagt van : “totale verandering binnen Aquarius, maar je zit vast in een maatschappij die zich daar heel sterk tegen verzet”.  Hoe ga je hier het beste mee om ?  En wat doe je hier het beste ?  Ik zie veel mensen bijvoorbeeld naar Frankrijk trekken, maar uiteindelijk zijn we hier geboren … zal het wel zijn nut hebben …  Hoe moeten we dat benaderen ?

Ik denk dat daar al zeer vele antwoorden op gegeven zijn, maar dat je de antwoorden niet graag hoort.  En dat geldt een beetje voor iedereen.  Leef in de dag dat je bent.  Gebruik uw mogelijkheden vandaag, zo goed mogelijk.  Maak u geen zorgen om morgen.

We doen wel ons best hoor, broeder, maar het is niet altijd gemakkelijk.

 

Kijk, effectief, zoals je zegt, je bent hier geboren.  Je hebt dit hier gezocht.  Je bent hier in een bepaalde harmonie gekomen met de intentie van : “ik kan dit en dit hier doormaken.”

Houd er rekening mee – en dit is ook reeds meermalen gezegd – dat uw wereld zeer snel aan het wijzigen is.  De problemen die u in uw achterhoofd houdt, van bijvoorbeeld : “ik moet voor mijn oude dag zorgen … ” daar kan ik van zeggen – en heus, het komt niet van mij, hoor, het is al meermaals naar voor gekomen, u kunt dit in oude opnames en geschriften ook terug vinden – je hebt nu een generatie van mensen die in de tachtig worden, in de negentig worden, maar waarvan we eigenlijk niet kunnen zeggen dat het nog werkelijk menswaardige levens zijn.  Uw medische wetenschap heeft ze in stand gehouden.  Jullie generatie behoort al tot de generatie die waarschijnlijk zal uitsterven tussen de vijftig en de zestig jaar.  Je moet er niet van schrikken.  Het is reëel.  De generatie die nu jong is, zal waarschijnlijk nog vroeger naar onze zijde komen.  Waarom ?  Omdat uw leefmilieu niet meer toelaat van ouder te worden.  Ook dit behoort tot Aquarius en tot de opruiming die bezig is.  Uw ganse westerse beschaving staat voor grote omwentelingen, alleen wenst niemand het te aanvaarden of wenst niemand het te zien.  Maar kijk eens hoe je leefde bijvoorbeeld in de jaren tachtig en hoe je nu al leeft.  Welke veranderingen er al zijn.  Welke mogelijkheden er zijn.  En hoe alles achteruit is gegaan.  Och, ogenschijnlijk leef je in luxe, leef je in een medische wereld die alles kan.  Alleen is de mens verder en verder af van zijn werkelijke doelstelling waarom hij hier op aarde is, namelijk : te ontwikkelen, lering op te doen.  En dit kun je niet in de wereld waarin je leeft.  Dat deze wereld, hier, waar je nu bent, tussen dit en een redelijk korte tijd – en de meesten van jullie zullen dit wel aan onze zijde opmerken – onleefbaar zal zijn, is evident.  Dat daardoor op dit ogenblik door onze zijde gestimuleerd wordt, dat er andere krachtpunten opgebouwd worden op plaatsen waarvan wij weten dat zij min of meer veilig zijn, is ook evident.  Maar dit is niét nu begonnen, dit is al begonnen in de jaren vijftig.  De Witte Broederschap heeft toen al beslist van zaken te verleggen.  Men heeft heel lang geprobeerd hier de mens in het westen duidelijk te maken dat zijn leefwijze en zijn visie op het leven niet de juiste was.  Men heeft dit niet willen horen of niet kunnen horen.  Dit laat ik nog de vrije keuze.  Het gevolg is dat we nu op het punt zijn gekomen dat de mens volop bezig is zichzelf te vernietigen.  Dit is het logische gevolg.  Voor de geest – en sta mij toe dit te zeggen – is uw westerse maatschappij niet meer de interessante incarnatiemogelijkheid die ze – laat ons toch bekijken – veertig, vijftig jaar geleden, nog wel was.  Langzaam maar zeker zijn al deze zaken naar andere plaatsen verlegd, plaatsen waarvan u nu zegt van : “ach, daar zou ik niet willen leven, want daar moet de mens vechten voor zijn bestaan. “ Nochtans zal tussen dit en honderd jaar de ganse verhouding in deze wereld er totaal anders uit zien en zullen plaatsen die je nu niet aanvaardbaar acht voor uzelf, dan de meest normale plaatsen zijn.

Dus het gevoel waar ik eigenlijk al een tijd mee zit van : “zelfs al zouden we het proberen van op een natuurlijke manier te leven, is hier niet meer mogelijk ? ”   Dat werkt wel frustrerend hoor, broeder, want je bent bezig met werken met krachten, maar dus het basisgegeven van het leven op aarde, het natuurlijke eigenlijk, wordt eigenlijk voor ons zo goed als onmogelijk of we moeten naar het einde van de wereld, maar dan heb ik er nog mijn vragen bij …

.. Maar het einde van de wereld komt wel naar jou hoor.  Je moet er niet naar toe gaan.

Zo simpel is het.  Een mens vergeet nou eenmaal dat hij onafscheidelijk deel is van de natuur.  Oké, een mens heeft hersenen gekregen of ontwikkeld, maar is op een bepaald punt vergeten – toch in deze streken – wat belangrijk is voor wat er leeft.  Met als gevolg dat er zo’n onevenwichten zijn ontstaan dat de natuur zijn eigen wetmatigheden, zijn eigen wetten gewoon toepast.  En dan verschiet u er van dat er steeds meer in het westen, kinderen geboren worden die al zwaar ziek zijn voor ze geboren zijn.  Dan verschiet u er van dat ganse generaties aan simpele, maar heel simpele bacteriën ten onder gaan waar honderd jaar geleden geen mens last van zou gehad hebben …

Broeder, mag ik eventjes onderbreken.  Wij hebben ooit eens de opmerking gehad dat het medium te zwaar belast werd.  Ik zou niet willen dat we nu terug achteraf die opmerking gaan krijgen …  Sorry dat ik zo onderbreek hoor, maar …

Ik begrijp wat je bedoelt. Laat mij dit afronden. Kijk, tracht gewoon te doen wat voor jou juist is.  Tracht gewoon in de dag te leven, vandaag, dat je bent, zonder je zorgen te maken : “wat gaat er morgen komen, hoe gaat het morgen zijn ? “ Als je zo leeft, dan zul je in deze tijd de meeste leerscholen kunnen ondergaan, de meeste lering kunnen opdoen waarvoor je eigenlijk ook op deze aarde bent gekomen.  En maak u niet te veel zorgen en maak u niet te druk om alles wat komen gaat of wat op het ogenblik al bezig is. Zo, en hiermee ga ik dan dit vragengedeelte sluiten.

Het doet mij genoegen te zien dat men bezorgd is om m’n medium.  Maar wees gerust, het was op dit ogenblik wel degelijk de laatste vraag die ter beantwoording mocht gesteld worden.

Meditatie : Eén zijn.

Laat ons deze avond besluiten, vrienden, met een korte, maar intense meditatie.

Laat ons even, allen die hier aanwezig zijn, in onszelf schouwen.

Zoek even in uzelf de kracht.  Zoek even in uzelf het doel van uw bestaan hier op deze aarde.  En laten we dat even in stilte doen.

Laat het beeld dat in u is opgekomen, nu vrij gaan.  Laat dit beeld hier samenvloeien met de harmonie die onder ons aanwezig is.  Laat het beeld samenvloeien met de liefde die we voor elkaar erkennen.  Laat ons zo één zijn op de weg die we gaan naar bewustwording, één zijn in de liefde van de Vader, die ons dit mogelijk maakt, één zijn in het Licht.  Zie ons allen wandelen op de weg die voor ons gezamenlijk is uitgestippeld.  Zie ons trede voor trede gezamenlijk klimmen naar de kracht, naar de bron, ergens nog ver van ons weg, en tóch zo dichtbij.  Laat ons één zijn als individu.  Laat ons individueel groep zijn.  Een krachtige keten zijn wij, een laserstraal lanceren wij, een Licht dat schijnt voor ieder die zoekende is.  En zo zijn we voor de buitenwereld een lichtende kracht en toch geeft ieder van ons individueel het beste beeld, de zin van het zijn in dit geheel.

En dat, vrienden, is de magie van ons groepje.  Individualisten die er in slagen van één te zijn, één kracht, één werkelijkheid en tóch zichzelf te blijven.

Dat deze kracht voor deze omgeving een rustpunt moge zijn.  Dat deze liefde van deze groep hiervoor zorgt dat mensen terug de draad kunnen opnemen die zij verloren waren.  Dat de harmonie van deze groep het mogelijk maakt dat het nieuwe zich uit, dat de liefde van de Vader dit bevestigt.  Het zij zo.

Broeders en zusters, het einde van de avond is gekomen.  Wees ervan overtuigd dat wij van onze zijde alle broeders hier aanwezig, u innig lief hebben in de ware betekenis van het woord en jullie in de komende tijd zullen helpen en bijstaan daar dit ook van node zal zijn.  We wensen jullie nog zeer veel licht en liefde op jullie toekomstige weg.

Het ga jullie goed.