Mededeling van de Witte Broederschap

image_pdf

28 juli 2005

Zoals altijd aan het begin van onze samenkomsten, willen we er u op attent maken van zelfstandig na te denken over hetgeen wat gebracht wordt.

Ik ga even duidelijk maken dat de avond vanavond ietsje anders gaat verlopen dan dat u normaal gewend bent.  U krijgt zo dadelijk een afgevaardigde van de Witte Broederschap die aan jullie hier in deze groep een mededeling wenst door te geven.  Mag ik u vragen dat als deze entiteit doorkomt, eerstens de uiterste stilte te bewaren, deze niet te onderbreken en achteraf geen vragen te stellen.  Gewoon te luisteren wat onze broeder deze avond brengt.

Dit zal waarschijnlijk – voor zover wij kunnen inschatten – niet zo heel lang duren, dan gaan we de avond onderbreken en dan kunnen we het tweede gedeelte voor jullie vrijhouden om eventueel vragen te stellen.  Mag ik wel vragen dat er geen vragen gesteld worden die gewoonweg nieuwsgierigheidsvragen zijn, maar dat de vragen die gesteld worden wel degelijk betrekking hebben op hetgeen wat de vorige avonden hier aan bod is gekomen of misschien hetgeen wat u daarmee hebt ervaren.

Vrienden, mag ik u vragen de uiterste stilte te handhaven.  Ik ga het medium overgeven aan onze broeder van de Witte Broederschap.

De vrede zij u, mijn beminde mensen.  Wij hebben het van nut geacht ons rechtstreeks tot u te wenden op een avond als deze.  Ten eerste willen wij onze dank aan u geven omdat jullie al zoveel voor ons gedaan hebben.  Vanuit onze zijde hebben wij tot op heden gebruik kunnen maken van de kracht en de energie die ieder van u in dit groepje heeft gelegd.  Wij hopen naar de toekomst toe, dat deze groep nog verder zal versterken, nog nauwer zal samenwerken en voor hier ook een rustpunt en een lichtbaken zal zijn voor hetgeen wat op ons afkomt.

U hebt de laatste dagen en weken de confrontatie gehad met het ongeremde geweld.  Echter, beminde mensen, dit geweld is maar een begin van hetgeen de komende tijd over dit continent gaat spoelen.  Daarom hechten wij vanuit de Witte Broederschap zeer veel belang aan de kracht en de werking van groepjes als deze.  Daarom ook zijn we, op een avond als deze, rechtstreeks met jullie in verbinding en trachten we jullie bepaalde krachtmerken mee te geven.  Het is belangrijk te beseffen dat ieder van jullie op het ogenblik zich in een positie heeft gebracht dat hij of zij in de komende maanden voor zijn eigen omgeving of haar eigen omgeving een onmisbaar brand- en rustpunt zal moeten zijn.

Tracht, beminde mensen, u zoveel mogelijk te distantiëren van al hetgeen via alle mogelijke moderne middelen, op u afkomt.  Het merendeel van hetgeen u bereikt, berust op onwaarheden, berust op verdraaiingen, berust op illusie.  Maar in het gebeuren wordt het door de mensen ervaren als zijnde reëel, waardoor je gaat opmerken dat zich vele irreële gebeurtenissen gaan voordoen.  Je zult rekening moeten houden met moderne vormen van oorlogsvoering, vormen die je tot hiertoe nog niet hebt gekend.  Laat u daar niet door onzeker worden !  Laat u daar niet angstig door zijn, maar besef dat dankzij de kennis die u al is overgedragen, dankzij de steun die u van onze zijde krijgt, dankzij de wisselwerkingen die er bestaan, dat je al deze zaken aan u kunt laten voorbijgaan en dat je meestal op het juiste ogenblik, op het juiste moment, de juiste hulp, de juiste handeling kunt doen.

Allen hier aanwezig – en niet alleen u hier aanwezig – maar uw ganse maatschappij, gaat zeer sterk met dood geconfronteerd worden.  Wij hebben hier in deze groep u al trachten duidelijk te maken dat de stoffelijke dood slechts de geboorte is in een nieuw leven.  We zullen jullie in de komende lessen proberen zover te brengen dat jullie ook in staat zijn, niet alleen met jullie stoffelijk lichaam geestelijk te kunnen werken, maar een harmonie op te bouwen tussen jullie geestelijke voertuigen en jullie stoffelijke, zodat het mogelijk is de barrières van de stof, wanneer het noodzakelijk is, te omzeilen en toch te kunnen komen tot de hulp of het werk of de taak die van u verwacht wordt.

Allen hier aanwezig, zijn onmisbaar.  Welke gedachte er ook door uw hoofd gaat, uw weg loopt al lang tezamen.  En deze weg zul je, ondanks de verschillen die door de stof aanwezig zijn, steeds gaan.  Zeer belangrijk, lieve mensen, is dat je op elkaar kunt rekenen, dat je weet dat je op elkaar kunt steunen.

De Witte Broederschap tracht in hetgeen komen gaat zoveel mogelijk de krachtpunten te versterken en te zorgen dat zij kunnen blijven bestaan.  Echter kunnen wij niet de garantie geven dat dit steeds zal lukken.  Dit wil echter niet zeggen dat daarom de werking van een groep als deze, zou verdwijnen. Integendeel, zij zal steeds de flexibiliteit hebben, van indien noodzakelijk, zich op andere plaatsen en soms om onder andere vormen, zich te manifesteren.  Wees in de kern van uw wezen ervan overtuigd dat u een onmisbare schakel bent geworden in de evolutie, in de verandering.  Tracht in de komende maanden de stoffelijke verschillen gewoon terzijde te laten en zie wat u gemeenschappelijk bindt.  Vergeet – hoe moeilijk het misschien ook is – dat de mensheid bestaat uit mannen en vrouwen.  Beschouw u als mensen van deze aarde.  Beschouw u als behoeders van deze aarde.  En tracht zo harmonisch mogelijk te zijn met deze aarde.  U hebt al vele sleutels gekregen.  In de toekomst zullen wij u er meer geven.  Het Is belangrijk dat u, ieder voor zich, dit dag na dag verder ontwikkelt, zodat u op het ogenblik dat de noodzaak er is, onbevreesd uw taak kunt volbrengen.

Beminde mensen, dit is de boodschap die wij vanuit onze zijde aan u willen meegeven.  Wij beseffen dat ze klinkt zoals er reeds verscheidene zijn geweest.  Het grote verschil is dat nu deze boodschappen enkel gegeven worden aan mensen die samen kunnen werken, aan mensen die in de verandering – en deze verandering zal zeer ingrijpend zijn – voor de anderen een baken kunnen zijn.

Dit was hetgeen wij u heden avond wilden meedelen.  Herbeluister het en laat het goed in u doordringen.  Zo zult u ook de kracht, de harmonie, de ondersteuning die wij nu in ons samenzijn hebben gelegd, steeds opnieuw kunnen ervaren, want besef dat wanneer u uw gedachten op ons gericht hebt, wij steeds u bijstaan, u zullen trachten te inspireren, te leiden, te sturen, te helpen in zoverre dit mogelijk is volgens de kosmische wetmatigheden en de grote goddelijke wetmatigheden.

Beminde mensen, wij zijn allen één in het Licht.  Wij zijn allen één in de Vader.  Laat dit voor u de leidraad zijn in al hetgeen wat komende is.

Zo vrienden, dat was onze broeder van de Witte Broederschap die zijn boodschap aan jullie heeft gebracht.  Ik kan jullie zeggen dat op dit zelfde moment op vele andere plaatsen een ongeveer gelijke boodschap wordt gegeven.  En dat deze nog in de komende maand verscheidene malen zal herhaald worden.

Wat ons aangaat, als leraars van deze groep, kunnen of mag ik spreken ook in naam van de andere broeders, dat wij ons hier voor 100% achter scharen en zullen trachten de komende bijeenkomsten jullie nog zoveel mogelijk praktische lering te bezorgen aangaande het werken met uw eigen kracht en uw eigen mogelijkheden en vooral, zoals men vanuit de Witte Broederschap eigenlijk naar voor heeft gebracht, de wisselwerking tussen de meer geestelijke werelden en uw stoffelijke wereld.

Vrienden, voor het welzijn van het medium gaan we hier nu even onderbreken.  Mag ik vragen van het heel rustig te houden.  Binnen een twintigtal minuutjes, misschien een klein halfuurtje – het zal er een beetje van afhangen hoe snel we de verhoudingen, de trilling in het medium terug op het niveau krijgen dat het moet zijn – zullen we dan voor jullie klaar staan om in het tweede gedeelte een meditatie te geven.  Maar alsjeblieft, hou hier in dit gebouw het heel rustig, heel sereen, zodat ook voor het medium het tweede gedeelte haalbaar is.

Ik wens jullie nog een leerzame avond, want het tweede gedeelte zal door een andere broeder gebracht worden.  Het ga jullie goed.

Meditatie : Eén zijn.

Laat ons deze avond besluiten, vrienden, met een korte, maar intense meditatie.

Laat ons even, allen die hier aanwezig zijn, in onszelf schouwen.

Zoek even in uzelf de kracht.  Zoek even in uzelf het doel van uw bestaan hier op deze aarde.  En laten we dat even in stilte doen.

Laat het beeld dat in u is opgekomen, nu vrij gaan.  Laat dit beeld hier samenvloeien met de harmonie die onder ons aanwezig is.  Laat het beeld samenvloeien met de liefde die we voor elkaar erkennen.  Laat ons zo één zijn op de weg die we gaan naar bewustwording, één zijn in de liefde van de Vader, die ons dit mogelijk maakt, één zijn in het Licht.  Zie ons allen wandelen op de weg die voor ons gezamenlijk is uitgestippeld.  Zie ons trede voor trede gezamenlijk klimmen naar de kracht, naar de bron, ergens nog ver van ons weg, en tóch zo dichtbij.  Laat ons één zijn als individu.  Laat ons individueel groep zijn.  Een krachtige keten zijn wij, een laserstraal lanceren wij, een Licht dat schijnt voor ieder die zoekende is.  En zo zijn we voor de buitenwereld een lichtende kracht en toch geeft ieder van ons individueel het beste beeld, de zin van het zijn in dit geheel.

En dat, vrienden, is de magie van ons groepje.  Individualisten die er in slagen van één te zijn, één kracht, één werkelijkheid en tóch zichzelf te blijven.

Dat deze kracht voor deze omgeving een rustpunt moge zijn.  Dat deze liefde van deze groep hiervoor zorgt dat mensen terug de draad kunnen opnemen die zij verloren waren.  Dat de harmonie van deze groep het mogelijk maakt dat het nieuwe zich uit, dat de liefde van de Vader dit bevestigt.  Het zij zo.

Broeders en zusters, het einde van de avond is gekomen.  Wees ervan overtuigd dat wij van onze zijde alle broeders hier aanwezig, u innig lief hebben in de ware betekenis van het woord en jullie in de komende tijd zullen helpen en bijstaan daar dit ook van node zal zijn.  We wensen jullie nog zeer veel licht en liefde op jullie toekomstige weg.

Het ga jullie goed.

image_pdf