Meditatie en afscherming

image_pdf

Geestelijke groeigroep – 21 juni 1994

Ik ben aangezocht om deze avond voor u te leiden. Ik bevind mij een klein beetje tussen Scylla en Cariptis, aan de ene kant is het mijn opdracht voornamelijk uw vragen te beantwoorden, aan de andere kant heeft men mij verzocht om bepaalde dingen nog eens even uit de doeken te doen. Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik eerst de doeken afwerk.

Een kring als de uwe dient gebaseerd te zijn op harmonie, er is sprake van gelijkwaardigheid van alle leden, deze gelijkwaardigheid betekent dat men gezag toekent aan degene die het best geschikt is om dat gezag uit te oefenen, en wel voor bepaalde taken, dus nooit voor het geheel. De kring in zich zelf is een besloten geheel, binnen de kring bestaat een gemeenschap, die niet slechts geestelijk is, maar ook materieel zijn uitdrukking behoort te vinden wanneer dit noodzakelijk is.

De taak van de kring, zoals in deze tijd en op dit ogenblik omschreven, het hanteren van eenheid van denken en harmonie, van een zekere vreugdige levensaanvaarding ook, waardoor de omgeving kan worden beïnvloed, waardoor problemen in die omgeving voor een groot gedeelte ontscherpt kunnen worden, hetgeen – als u mij toestaat dit op te merken – in een situatie als de huidige, waar zeer vele, zeer explosieve situaties bestaan, van zeer groot belang kan zijn.

Men kan zich natuurlijk ook buiten de kring plaatsen, ofschoon dit enige terugslag ten gevolge kan hebben. De energieën die in de kring worden gegeven, en door de kring zelve tot stand worden gebracht of opgewekt, vallen in zo’n geval weg. Dit betekent dat al hetgeen door deze krachten mogelijk was geworden of in stand werd gehouden, verdwijnt, u zult die lasten dan zelf dragen en dit kan, geestelijk en lichamelijk, soms tot minder prettige situaties leiden.

Maar het is uw eigen keuze.  Het deel zijn van de kring impliceert het aanvaarden van haar doelstellingen en haar praktische uitdrukking ervan, het verlaten van de kring is een vrije beslissing, welke echter dan de voornoemde gevolgen met zich draagt.

U zult zeggen waarom hebben ze u opgedragen om die dingen, die we al lang wisten, nog een keer te zeggen.  Wel, ik weet niet in hoeverre u rond u kijkt, er is de laatste tijd nogal veel bv. van schandalen kenbaar geworden en het aantal schandalen uit het verleden, die nu naar boven komen, zal zeker in de komende negen à tien maanden nog zeer sterk toenemen.  Dat dit gepaard gaat met teleurstellingen en onvrede onder de bevolking zal duidelijk zijn.  Daarnaast heeft uw maatschappij, want we spreken nu even over Europa, een zodanige wijze van leven opgebouwd, dat eigen verantwoordelijkheid daarbij een zeer klein onderdeel is geworden en men gemeenschappelijke eisen meent te kunnen stellen tegenover de mogelijkheid dat men plichten opgelegd krijgt.  Het is duidelijk dat een dergelijke structuur niet lang kan blijven bestaan.  We moeten dus rekenen met steeds sterkere fluctuaties op bv. beurzen, maar ook in het arbeidsleven, wij moeten rekenen met terugval van beloning voor vele taken die, tot op heden, overgewaardeerd waren.  Het verzet daar tegen kan zeer fel zijn, maar zal uiteindelijk niet kunnen baten.  Staten, zoals de uwe, leven in feite op afbetaling, u bent op het ogenblik bezig om uw sociale verworvenheden te financieren met het geld dat uw achterkleinkinderen moeten verdienen, dat is natuurlijk ook een onmogelijke situatie.  Ook hier loopt de zaak vast.  Zeer vele staten zullen grote economische en financiële moeilijkheden ervaren, dit houdt in dat bestaande regeringssystemen niet langer houdbaar zijn en door andere meer slagvaardige zullen moeten worden vervangen. Dit zal in bepaalde landen op groot verzet stuiten, en ik denk bv. aan Frankrijk, en in zeker zin ook Engeland, waar men de traditie van de chaos bijzonder vereert, maar wij zullen ook dergelijke ontwikkelingen zien in bv. Duitsland, in Rusland voltrekken ze zich op dit ogenblik, ook in de noordelijke staten, Denemarken, Zweden, Noorwegen, maar ook in de kleine staatjes, Letland, Litouwen, Finland, zullen dergelijke verschijnselen zich voordoen. Dit Europa waarin u leeft, is niet in staat, en daarnaast ook niet altijd gewild, om de problemen van de zgn. derde wereld op te lossen.

Het zal duidelijk zijn dat een aarzelend en weinig slagvaardig beleid enorme verspilling betekent, zonder werkelijke renditen. Wanneer we daarmee de situatie goed hebben getekend, dan wordt ook veel begrijpelijker wat o.m. op de laatste Wessac is besproken. Hier heeft men gezegd dat de jaren van de chaos aanbreken, dat in deze jaren een beschermen van de goede dingen met alle middelen moet worden nagestreefd, maar dat ondergang en lijden moeten worden aanvaard, zij het dat men deze wil voorkomen indien de mensen zelf daartoe de mogelijkheden scheppen. Wat alles bij elkaar kort en goed neerkomt op, u zit aardig in de puree, maar een juiste saus is er nog niet voor uitgevonden.

Een groep als deze kan daarbij een grote en milderende invloed hebben. Om dit echter waar te kunnen maken zal zij, zowel in haar geestelijke, als andere vormen van samenwerking in eenheid, een voortdurende uitstraling moeten doen uitgaan van uit zich zelf. Als ik het goed begrepen heb, is voor uw kring deze ruimte het centrale punt, en er zijn hier inderdaad heel wat krachten gelagerd, opgeslagen, doorgedrongen misschien ook in de materie, welke er op duiden dat zeer behoorlijke werkingen van hier uit kunnen gaan. Het is niet aan mij om enige kritiek uit te oefenen op datgene wat men mij verzocht heeft u mee te delen, ik kan slechts mijn persoonlijke visie hiernaast zetten.

Reken, reeds in de komende drie à vier maanden, op voortdurend scherper worden conflicten in de gemeenschappen, in de maatschappij. Houdt er rekening mee dat de dempende werking van kringen als de uwe, hierbij vaak het ergste kunnen voorkomen. Realiseer u dat een omwenteling, want u bevindt zich midden in een omwenteling, zich zelden zo voltrekt, dat zij die daar in verbonden zijn, in staat zijn om ook te zien wat er gebeurt, het kenbare is slechts een klein deel van het werkelijke. En ik kan begrijpen dat u zegt, ach, al dat gezeur rond die kring en laten we nu maar eens…… Doet u het a.u.b. niet! Blijft u de uitstraling handhaven die u hebt op het ogenblik, kies voor elke taak die volbracht moet worden diegene als eerste of als leider, raadgever, raadsman, raadsvrouw, die daar volgens uw kring het beste voor geschikt is. Verdeel de taken voortdurend onder elkaar, vecht elkaars gezag op een eenmaal gegeven punt van werken of gezag, niet aan, want een dam van modder opwerpen in een snel stromende rivier betekent alleen waterverontreiniging, op de juiste wijze stenen kribben aanleggen betekent echter stroomgeleiding en daardoor, in zekere mate, beheersing van de snel-vloeiende watermassa’s. Dit was een eerste punt wat ik wilde maken, nogmaals op persoonlijke titel.

Ook ik heb mij natuurlijk verdiept in alles wat er op die Wessac is gebeurd en gezegd, en het ziet er niet naar uit dat, vanuit een menselijk standpunt, het komende jaar nu een bijzonder gezellig jaar wordt en ik geloof ook dat de deftigheid van velen teloor zal gaan door het slijtage-effect van de maatschappelijke veranderingen. Maar wat men nadrukkelijk heeft gesteld, is het bewaren van het goede, let wel, het goede ! Het goede, van uit de Witte Broederschap, is al datgene wat de menselijkheid in de mens helpt bevorderen en daarnaast het gemeenschapsgevoel en de gemeenschapszin van de mens verbetert. En dat, mijne vrienden, betekent dat u, wanneer u juist werkt, op hulp, steun en kracht en waarschijnlijk ook bepaalde tekens – maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen – van uit deze Witte Broederschap kunt rekenen in de komende tijd.

Ik dacht dat ik daarmee aan deze mij opgedragen taak wel enigszins heb voldaan en moet overgaan naar de tweede taak, die mij overigens door het verzoek van het medium werd gesteld, nl. het beantwoorden van uw vragen en het eventueel geven van commentaren op uw stellingen. Wilt u vragen naar voren brengen, stellingen poneren, gaat uw gang.

* Broeder, na zoveel jaren dat hier raadgevingen zogezegd worden gegeven i.v.m. met die meditaties, is er een zekere evolutie te merken? Ik heb nog altijd het gevoel dat er bij meditatie een zeker drukgevoel eigenlijk in het voorhoofd verschijnt, intenser dan vroeger, maar kortstondiger, is dat zuiver emotioneel of is dat het bewijs dat er ergens toch een verbinding tot stand is gekomen ?

Het gevoel van druk is dus in de eerste plaats het opbouwen van krachten in u zelf, het vaak zeer plotseling wegvallen van die druk betekent, wat u noemt, het ontstaan van communicatie, wij zeggen, het is een activering van het voorhoofdchakra, waarbij verwevenheid van krachten ontstaat, dat is dus niet tot uw eigen groep alleen beperkt dan en uit deze verwevenheid kunnen krachten ontstaan, zowel van verdedigende of zo nodig aanvallende aard, m.a.w. hetgeen u omschrijft is een langzaam reageren en zich openplooien van het voorhoofdchakra terwijl ik, men houde mij ten goede, het is maar een oordeel op een enkele waarneming, dit zich over het algemeen weer praktisch sluit, maar wanneer u uw gevoeligheid voor medemensen, en die is wel degelijk aanwezig zo nu en dan, dus activeert, zult u, en nu zonder dit drukgevoel, dezelfde uitstraling verkrijgen, hetwelk van grote invloed kan zijn op de resultaten die u behaalt.

* Dus als ik goed begrijp, is het drukgevoel van veel minder belang?

Het meest belangrijke bij een meditatie is, dat men geheel opgaat in datgene waarover men mediteert, zolang u dit kunt handhaven, is de druk van geen belang. Hetgeen waarover u mediteert, zal mede van invloed zijn op de verwevenheid, die van uit het voorhoofdchakra kan ontstaan.

* Broeder, wat betekent een golf van emotie bij een meditatie ?

Het is meestal de ervaring van een verbondenheid, die u overigens niet volledig kunt definiëren, omdat zij uit zeer vele bronnen, zowel binnen als buiten de kring, kan voortkomen. Wanneer deze golf van emotie een mate van vreudigheid in zich houdt, zou men bovendien kunnen veronderstellen dat men contact heeft gemaakt met bepaalde geestelijke krachten. Is de impuls een emotie die men gevoelt van meer creatieve aard, dan kan worden gesteld dat een eenheid is bereikt met een aantal krachten die op deze aarde en de atmosfeer werkzaam zijn.

* Bij het mediteren, Broeder, wat is het belangrijkste, moeten we mediteren via beelden of gedachten, of is het individueel ?

Dit is sterk afhankelijk van uw eigen voorstellingsvermogen. Sommige mensen kunnen zeer indringend met woorden iets omschrijven en in zich opwekken, anderen daarentegen zullen daartoe niet voldoende in staat zijn, zonder dat zij een voorstelling daarbij opbouwen, welke dus als beeld, als visualisatie, gezien kan worden. Hierbij zij opgemerkt dat visualisatie voor magische en paranormale activiteiten de meest wenselijke is, op de waarde van de meditatie “pur sang”, heeft dit geen invloed en is de absolute verbondenheid met hetgeen men overweegt het meest belangrijke.

* Die visualisatie is wel moeilijk als men mediteert over de Goddelijke Kracht ?

 Dan kan men zich, wil men het visualiseren, en dat zou bv. het geval kunnen zijn wanneer we denken aan zaken als genezing, verlichting van psychische problemen bij anderen, dan stelt men zich dit voor als een gouden licht, eventueel omraamd door een rood raam, dus een cirkel a.h.w. in een rood vierkant, en daarin stelt men zich één plek voor die verblindend is, alsof een spiegel in het oog schijnt. Deze visualisatie plus de daarbij behorende omschrijvingen, zoals ze in u bestaan, kan er toe voeren dat u het gevoel krijgt door die spiegeling beroerd te worden, dan zal het doel van uw meditatie mede beroerd worden door dezelfde kracht en kunnen logisch niet verklaarbare effecten optreden bij bv. een patiënt, iemand met grote psychische moeilijkheden ed.

* Kan men dat bv. uitschilderen en voor u hangen ?

Dit is een oud gebruik dat bij bepaalde groepen in India o.m. bestaat, u kunt dus een dergelijk meditatiepunt wel degelijk tekenen of maken, de meest eenvoudige oplossing zou bv.  zijn, op rood karton, een, maar wel zuiver ronde, schijf in het midden plaatsen en daarop gewoon een stukje spiegelglas plakken in het middelpunt. Dan hebt u dus de voorstelling en u kunt deze beschouwen, hetzij door ze voor u te leggen, dan gebruikt u een klein formaat, of aan de wand te hangen, waarbij u bij voorkeur een wat groter formaat gebruikt.

* Broeder, leeft het druïdisch gedachtegoed nog in deze groep ?

Dat leeft nog wel in deze groep, maar over het algemeen, zullen wij zeggen, als een wat vage herinnering, daarnaast blijkt dat belangstelling voor toen aangesproken onderwerpen wel in de groep voortleven en dat daarbij ook het magisch denken en voorstellingsvermogen bij sommigen een belangrijke rol pleegt te spelen. Laat hier een waarschuwing op volgen, probeer nooit vervloekingen of magische belemmeringen op anderen te werpen, daar deze op u zelf terugslaan en een groot gedeelte van uw levenskracht, en misschien zelfs gezondheid, kunnen aantasten.

* Broeder, in onze maatschappij is er zeer veel agressiviteit van de medemens, bv. in het verkeer, in de omgang ed. . Wat is de beste methode om daar mee om te gaan, gewoon neutraal blijven en negeren of daarentegen zelf welgemeend extra vriendelijk zijn, positief zijn ?

Extra vriendelijk zijn zal door de agressieve mens over het algemeen als een vorm van angst of respect worden uitgedrukt en ik geloof niet dat dat veel uithaalt. Wees neutraal, wees bereid u te verdedigen, laat dat ook merken wanneer dat nodig is, maar wees niet agressor, wees dus niet zelf agressief. Wanneer u bepaalde dingen onjuist vindt, moogt u dat zeggen, maar zeg het alleen hoffelijk. Bemoei u zo weinig mogelijk met zaken die u niet aangaan, tenzij dit onmiddellijk gevaar voor leven of gezondheid van een medemens inhoudt.

* Broeder, om ons af te schermen, welke visualisatie gebruikt men dan het best ?

Als u zich af wilt schermen, dat is een zeer algemene term. Waartegen wilt u zich afschermen ?

* Tegen negativiteit, negatieve invloeden .

Tegen negatieve invloeden, de beste visualisatie is een beeld van u zelf, dragende een gouden helm, dragende een gouden schild en een kort zilveren zwaard. Trek met dit zwaard rond u zelf een cirkel, die zich dan, als van zelf, tot een bol uitbreidt, laat daarna het beeld rusten, de afscherming is een feit geworden. Wordt u desondanks weer gestoord, grijp naar het beeld van de gehelmde met schild en zwaard voorziene persoon en richt het zwaard tegen de storing, dus niet slaan, alleen richten, denk hierbij aan vrede.

Ik geloof dat we de meeste vragen hebben gehad. U hebt toch nog wel even de tijd. Dat geeft mij dan nog de kans om tot enige nu geheel voor eigen rekening komende uitingen over te gaan.

Mijne vrienden, u hebt hier heel vaak allerhande stuntjes, kunstjes, hoe moet u het noemen, meegemaakt, waarbij krachten worden losgemaakt en eventueel uitgestraald. Men heeft u ook verklaard hoe dat werkt en ik zou hier graag een kleine oefening willen doen op dit terrein, tenzij u natuurlijk bezwaar heeft, want u bent de gastgever. (geen bezwaar)

In de eerste plaats, wanneer ik kracht nodig heb, dan kan ik niet voldoende op mijn eigen kracht zonder meer vertrouwen, althans voor de doorsnee mens geldt dit. Wat doe ik dus, ik denk aan een kracht die neerdaalt……. U krijgt het gevoel dat er inderdaad iets hier aan de huid van een soort koelte, althans meestal, ontstaat. Deze koelte draagt een lichte prikkeling in zich. Hier is sprake van kosmische kracht, te onderscheiden dus van zuiver Goddelijke Kracht, kosmische kracht behorende tot dit deel van de kosmos, waarin u leeft. De handen worden dan als een soort schaal gebruikt en langzaam opgeheven. U zult ontdekken dat, vooral bij de polsaanzet, de spanning sterk toeneemt. Wanneer u niet vaak hebt gewerkt hiermede, ga niet verder dan ongeveer het hoofd, dus iets boven de slaap is het beste, dan neemt u de handen die open liggen naar voren, u sluit ze, u brengt ze naar elkaar toe Nu is dit de kracht in u geworden, realiseer u dit. Ik weet dat dit een ten dele autosuggestief proces is, maar, in de eerste plaats, het vergroot inderdaad uw energiepotentiaal en in de tweede plaats, het geeft u het gevoel en zelfvertrouwen dat u nodig hebt om krachten uit te stralen. Wilt u de kracht uitstralen, dan is het voldoende om de handen van elkaar los te maken en te stralen in de richting waarin u die kracht wilt laten gaan. Wanneer u gevoelig bent, zult u ontdekken dat zelfs in deze geringe demonstratie, een zekere spanning en kracht naar u over gaat. Wanneer u nu denkt aan bepaalde zaken die daarmee in verband staan, bv. christelijk, dan stralen wij uit, wij brengen de handen wederom samen, wij gaan iets naar boven , alsof we een kruis tekenen, waar de dwarsbalk is gaan de handen uiteen en keren terug, waarna wij uiteindelijk de handen, wederom gevouwen dus zoals nu, sluiten door de vingers samen te laten gaan en het circuit gesloten te houden.

Er zijn kosmische kruisen te maken, een kosmisch kruis bv. kan dit zijn (demonstratie), hetwelk een teken is van de scheppingskracht van de zon, u kunt ook eventueel denken aan eeuwigheidswaarden en dus de handen in een cirkel bewegen, waarbij dan eerst de polsen elkaar beroeren en dan pas de handen.

Het is, dacht ik, voor sommigen van u dienstig om deze eenvoudige gebaren wat nader onder de loep te nemen. Het kruis is het christelijke teken voor lijden en verlossing, wanneer wij willen genezen, wanneer wij willen helpen, is het kruis de meest waarschijnlijke en de meest werkzame gebarenreeks. Zoeken wij in de natuur of op een grotere omgeving in te werken, dan zullen wij het zonnekruis of het kosmische kruis dus gebruiken, weet u wel, dat boompje, hierdoor kunnen wij de kracht aanduiden als werkzaam op een aantal verschillende niveaus – ik zal u zo dadelijk uitleggen waarom dat belangrijk is. Gebruiken wij echter kosmische of goddelijke impulsen, dan kiezen wij voor de cirkel, de cirkel nl. omvat het geheel van onze erkende wereld en in dit gebaar is dus geen plaatsaanduiding mogelijk, er is geen intentie-aanduiding mogelijk, er is alleen een krachtstuitstroming mogelijk. Dan heb ik gezegd dat dat drie-niveaus werk belangrijk is. Het is heel eenvoudig, stel u zich voor dat we een stellage hebben met die verschillende niveaus, wanneer hier één hagelkorrel naar beneden valt op het tweede niveau, waar meer hagelkorrels liggen, dan ontstaat er een veel grotere verbreiding van kracht en op het derde of laagste niveau vinden wij dan als vanzelf een beweging die bijna het geheel van het niveau betrekt in de actie. Met een zeer eenvoudige eerste impuls, kan dus een veel grotere werking en een veel groter resultaat tot stand gebracht worden.

Wanneer u gewoon zegent, u kent dat wel, zo ongeveer als een hond die pootjes geeft, maar iets meer bij de schouders, dan straalt u altijd met het centrum van de handpalm, deze dient gericht te zijn op het voorwerp van uw zegening en altijd kunnen wij één hand neerleggen en de zegening of kracht dus in een persoon bv. leggen, waarbij echter de tweede hand, eveneens met de palm naar de persoon toegewend is, zonder dat in beide gevallen beroering met de persoon noodzakelijk is.

Dat heeft te maken met een geheel kosmisch netwerk, waarvan u, zonder het te weten waarschijnlijk, ook deel bent gaan uitmaken. Het zijn krachten die zelfs verschillende werelden omvatten en waarmee ontzettend veel goeds gedaan kan worden, maar waarmee, en dat is ook belangrijk, overdracht van vermogens – indien u deze bij u zelf ontwikkeld hebt – aan anderen mogelijk is geworden.

Wanneer ik u zou zegenen, dan kan ik dat alleen doen van uit datgene wat ik ben. Laten we maar weer een eenvoudig voorbeeld nemen, u kunt een transformator mits daarvoor geschikt, aansluiten op tienduizend volt, maar als de uitgang vijftien volt is, dan komt er vijftien volt uit. Er kan wel meer stroom van vijftien volt uitkomen, dat is duidelijk, maar het blijft vijftien volt. De kosmische kracht rond u is onmetelijk sterk, ze is meer dan tienduizend volt, maar u zelf kunt maar een deel daarvan omvatten. Wanneer ik die kracht uitstraal, is dat dus de kracht op mijn niveau, en wanneer ik kracht op mijn niveau uitstraal, dan kan ik zelfs de gerichtheid van die kracht, door bepaalde gebaren en bewegingen, variëren en zo een zeker karakter meegeven. Deze kracht zal altijd de karakteristiek van mijn eigen wezen en geestelijk niveau dragen. Vergeet u dat vooral niet. Zelfs als de kracht goddelijk is, is datgene wat door u gegeven kan worden bepaald door hetgeen u zelf bent. Zoek daarom innerlijk vrij te zijn, bindt u niet te veel aan de tijd in uw innerlijk leven, de begrenzingen van de materie zijn nodig voor een maatschappelijk bestel waarin u bestaat, daarbuiten zijn zij betekenisloos. Wanneer u dat eenmaal door hebt, dan zult u ook begrijpen dat dus alle kracht, te allen tijde, gericht of algemeen, gebruikt kan worden. De gebaren die ik hierbij maak zijn de lichamelijke uitdrukking van een geestelijk proces. Wanneer u eenmaal gewend bent aan het gebruik van de gebaren, kunt u diezelfde kracht dus uitstralen zonder dat u daar de nodige handgebaren en rituelen bij gebruikt.

Ik wil proberen u dit ook enigszins te laten gevoelen en ik dacht dat, om een doodse stilte te vermijden, het goed zou zijn om hierbij te spreken.

Ik laat deze kracht nu in mijzelf opkomen en ik straal haar naar u uit, ik geef u hierbij deze kracht zodanig, dat zij u zelf kan helpen om juister de kracht te ontvangen, juister met die kracht te werken.

Dit is de Kracht der Eloïm,

Dit is de Kracht die verbeeld wordt in de Naam Adonaï,

Dit is de Kracht die in de Ongenoemde Naam verborgen ligt,

en deze Kracht ontvang ik,

en deze Kracht zend ik naar u uit.

Wanneer ge genezen moet worden, zult ge nu snel genezen,

Wanneer ge innerlijke hulp behoeft, zult ge ontdekken dat innerlijke vrede bestaat,

Wanneer gij zoekt en niet kunt vinden, zult ge ontdekken dat in u zelf de antwoorden rijzen.

En dat zonder enig gebaar en toch hebt u het gevoeld. En daarmee, waarde vrienden, heb ik dit kleine persoonlijke lesje gegeven, met een poging tot demonstratie, maar het heeft weinig zin wanneer het altijd weer een demonstratie moet zijn, het moet een praktijk worden, iets waarin u zelf innerlijk gelooft, iets wat u zelf innerlijk doet aanvaarden wat de juiste kracht en de juiste band is. En wilt u daarmee snel resultaten bereiken, dan is het goed dat uw kring – ik heb de regels, die anderen hebben opgesteld, verkort weergegeven – dat uw kring als eenheid bestaat, dat u deze eenheid niet verstoort. Het heeft geen zin te vechten over de dingen. Men moet een harmonie zoeken waarin alles samen past, waarin de aanvaarding van anderen, zelfs wanneer zij betrekkelijk is, gelijk staat aan de erkenning van eigen verbonden zijn met het geheel.

Ik zou het jammer vinden als een groep als de uwe in deze moeilijke tijd uiteen zou vallen. Ik zou het nog veel moeilijker vinden, moeilijk te verteren dan, wanneer een kring als deze uiteen zou vallen doordat men verschillende richtingen kiest. Maar u bent vrij.

Alleen in uw harmonie, in uw geestelijke verbondenheid, in uw erkenning dat dit ook een maatschappelijke saamhorigheid betekent, kunt u het optimum aan krachten vinden en daardoor een optimale betekenis krijgen in de onrust, die in steeds grotere snelheid op uw land en op meer andere landen ook, toestormt. Niet het oog in de storm zult gij zijn, maar het leidsnoer waardoor de storm afbuigt, zonder al te veel te vernietigen.

En na al deze eigenwijze raadgevingen, blijft me alleen nog u te danken voor uw gastvrijheid en te zeggen dat het mij een genoegen was om met u te babbelen.

Vrienden, de kracht en de verbondenheid met de kracht behoort bij u, laat ze werken, en als u woorden nodig hebt, is er altijd wel iemand of iets te vinden dat u die juiste woorden geeft of dat in u het juiste antwoord op de vraag kunt vinden, zult u ontdekken dat in u zelf de antwoorden¸doet rijzen.

 

 

 

 

image_pdf