Medium-zijn

image_pdf

6 oktober 2005

Inleiding.

Het is mijn taak om deze groep terug op de juiste rails te zetten en uw vragen te beantwoorden. U hebt eerst met elkaar overlegd en we vonden het noodzakelijk om de innerlijke spanningen die ontstaan waren, konden geuit worden en plooien konden worden gladgestreken.

Het is niet altijd gemakkelijk om al wat je hier op korte tijd te verwerken krijgt, 100% correct te interpreteren, dit is menselijk. Maar vanuit onze zijde hebben we de verantwoordelijkheid – en dat is toch belangrijk voor ieder van jullie – en moeten we voorkomen dat er naar jullie toe schade zou kunnen ontstaan.

De mogelijkheid dat er schade zou kunnen ontstaan zit hem in het feit dat er discussies ontstaan, spanningen die het goed functioneren van de groep in gedrang zouden brengen en die dan een repercussie kunnen hebben op degenen die de bron zijn van deze spanningen. Daarom is het van belang geweest dat je op een avond als deze de zaken op een rijtje kon zetten en met een nieuwe lei beginnen.

Ik denk dat het voor ieder van de aanwezigen duidelijk moet zijn dat wat we jullie trachten aan te leren echt behoort binnen dit soort groepen. En dat het belangrijk is dat er onder jullie een harmonie is van wederzijds vertrouwen, dat je op elkaar kunt rekenen, dat je weet, wanneer je met elkaar iets overlegt, dat het binnen het geheel blijft, dat het niet uitgedragen wordt naar anderen, dat je op mekaar kunt steunen.

Wij verlangen dit niet zomaar. Naar de toekomst zul je meer en meer opmerken dat dit voor de groep zelf zeer belangrijk wordt. De veranderingen die bezig zijn, die de wereld rondom u zeer sterk aan het wijzigen zijn, maken het noodzakelijk dat groepen zoals deze bestaan, dat mensen die in zo’n groep aanwezig zijn zich werkelijk als verwanten gaan gedragen, trachten één harmonie op te bouwen en dat zij van daaruit de rust en de kracht en de harmonie kunnen uitstralen naar de wereld rondom zich. En zo krijg je heel goede brandpunten, heel goede rustpunten.

Daarom staan wij erop dat er zo weinig mogelijk aanvallen van buitenaf zouden plaats grijpen omdat, elke keer wanneer er energie gaat naar verdediging of een discussie, dit verloren energie is. Je kunt beter uw kracht en uw mogelijkheden gebruiken binnen de groep om daar aan uw eigen weg verder te timmeren.

Ik denk dat ieder in de groep hier aanwezig de bedoeling heeft om dit zo op te bouwen. Het is voor iedereen een klein beetje anders, dat is logisch. leder mens heeft zijn eigen leefmilieu, zijn eigen achtergrond, zijn eigen ontwikkeling en dat maakt de sterkte van de groep uit. Op het ogenblik dat al die verschillen op één lijn worden gezet krijg je een heel krachtig brandpunt, een krachtig geheel en daar streven we naar.

Vragen.

Er is nog wat onrust in jullie geesten. Stel rustig uw vragen. Zo komen we dichter bij elkaar en kunnen we straks gezamenlijk een meditatie uitvoeren.

  • Het feit dat we de vorige les niet konden beluisteren, kwam dat van jullie uit? (zie “Groepswerking: afspraken”)

Het feit dat je de cd’s niet kon beluisteren heeft het grote voordeel gehad dat er een wisselwerking tussen jullie is kunnen ontstaan. Doordat je niet meer u kon concentreren, individueel op hetgeen gebracht was, ben je gekomen tot het resultaat van deze avond, namelijk dat eindelijk naar boven is gekomen wat onderhuids aanwezig was, dat het is uitgesproken en dat we nu vanuit een nieuwe richting verder kunnen gaan.

Of wij daar voor iets tussen zitten of niet, wat maakt het uit. U moest al lang begrijpen, u bent een spirituele groep, we leren u kleine magische zaken, u kunt toch veronderstellen dat, wanneer wij het belangrijk achten dat bepaalde zaken plaats grijpen wij ervoor zorgen dat deze kunnen gebeuren en op de plaats waar ze moeten gebeuren. Wanneer je met uw wagen rijdt en je rijdt een nagel in uw band, vind je het belangrijk waar die nagel gelegen heeft, nee. Wat belangrijk is, is dat hij uit de band gehaald wordt en dat de band hersteld wordt.

Je zou hetzelfde kunnen bedenken rond deze cd. Hoe het komt dat je hem niet kunt beluisteren heeft weinig zin. Het is een feit geweest en dit feit heeft jullie geholpen.

  • Vorige keer is gezegd dat de oefeningen te weinig werden gedaan? Kan u uw visie geven?

In een groep moet er een uitwisseling zijn. Wanneer je een nieuwe taal wilt leren is het van belang dat je de taal spreekt met anderen want zo kun je toetsen of je een juiste uitspraak hebt.

Hier is het geen taal leren, het is omgaan met de krachten van de kosmos en het leren beseffen en aanvoelen hoe alle zaken functioneren en in mekaar zitten. Dat is geen simpele zaak, voor de stofmens een complex geheel.

Het boeiende is wel, hoe verder je gaat, hoe simpeler het wordt. Maar zeker in de beginstadia waar een groep als deze zich bevindt, is het complex en soms ingewikkeld. Nu, door een uitwisseling te doen onder elkaar, ga je opmerken dat je daardoor andere invalshoeken krijgt, andere ideeën kunt krijgen, omdat je ziet dat iemand anders het juist iets anders gehoord heeft dan u. Want je zit hier met een aantal mensen en jullie denken dat je allemaal hetzelfde hoort. Maar dat is niet zo. De 9 mensen die hier zitten, horen elk hetgeen wat zij op dat moment het meest associatief vinden.

Juist door de verschillen leer je. Daarom hebben we al meermaals gesteld, het grote verschil tussen jullie is de rijkdom van de groep. Door uitwisseling met elkaar, hoe je de zaken aanvoelt, hoe je de zaken ervaart, maakt dat je telkens leert, meer ervaart en rijker wordt.

Je doet een oefening. In eerste instantie kan die oefening voor u lijken goed te zijn of niet mee te vallen. Maar door te horen hoe anderen ze ervaren, kun je zelf gaan bijsturen in uw oefening en waarschijnlijk vind je dan een betere wijze. Maar vergeet niet, door het feit dat u vertelt: Mijn oefening heb ik zo ervaren, kunnen de anderen daaruit hun leerschool trekken. En dat is juist het amalgaam dat die groep vormt, dat die kracht vormt. En je leeft op het ogenblik in een maatschappij die technisch – want jullie zijn nog allemaal technisch ingesteld – je kunt gemakkelijk met mekaar communiceren, uitwisselen via telefoon, internet, enz.

Maar in wezen heb je dat allemaal niet nodig. Wanneer je je open zou stellen naar mekaar zou je kunnen uitwisselen. Maar er zitten nog een paar remmingen en dat begrijp ik. En nu ga ik niet zeggen: Vanaf vandaag mag je het alleen zo proberen, want dat zal voor jullie helemaal niet haalbaar zijn. Maar misschien binnen enkele jaren zijn jullie zo ver dat je wel degelijk, wanneer je bv. niet meer kunt beschikken over al die techniek, wel degelijk zo met elkaar kunt uitwisselen. En dan leer je ook weer bij.

  • Wij doen ons best.

Dat weten wel, we hebben nooit het tegendeel gezegd. Wij zijn best tevreden met wat je doet. Maar het kan altijd nog ietsje meer. En het is juist in uw evolutie, uw ontwikkeling in die zaken dat juist dat ietsje meer, het maakt.

  • De elementalen zijn naar mijn mening een beetje versneld in de groep gebracht. We waren bezig met de cursus om door middel van meditatie contact te zoeken met medegroepsleden. Er is gesproken over aura’s, kleuren. Dan zijn de elementalen erin gegooid. Kunnen we terug naar dat soort lering? (zie “Elementalen aarde, lucht, water en vuur” 2005)

Het is er niet zomaar ingegooid. We hebben dit vooral naar voor gebracht omdat het belangrijk was dat de leden van de groep een juist beeld kregen over deze krachten. Wij hadden vastgesteld dat er nogal wat misverstanden bestonden in de gedachtewereld en dat die misverstanden konden leiden tot kortsluitingen. Daarom hebben wij het van belang gevonden om bepaalde zaken naar voor te schuiven en deze duidelijk te stellen hoe deze krachten functioneren, wat je ermee kunt doen, wat hun nut is enz.

Het is belangrijk, wanneer dat je met uw aura, met uw chakra’s, wanneer dat je beseft: lk behoor tot bv. deze straal en die omschrijf je in een kleur, dat zijn allemaal krachten, het ene een beetje meer fijnstoffelijk, het andere al kosmisch, die ook, wanneer je daar mee gaat werken en doen, mede beïnvloed en op hun beurt beïnvloeding geven aan deze krachten die je elementalen noemt. Want u leeft als mens nu eenmaal op deze aarde. Je hebt deze incarnatie gezocht, je wou bepaalde zaken in de stof, als geest hier komen ervaren, leren enz. Daar hoort onafscheidelijk bij de kracht van de aarde en hoe de aarde met al deze zaken eigenlijk in harmonie is, wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer je nu ziet wat de laatste tijd gebeurt op deze aarde en je kent iets en ik weet het, het is nog maar summier wat jullie weten over elementalen, maar het is voldoende om te begrijpen: Waarom gebeuren bepaalde zaken? Waarom krijg je een concentratie van bv. het elementaal lucht in samenspel met water? Waarom ontstaat een orkaan? Welke wisselwerking is er? Er is een wisselwerking tussen hetgeen wat als een globaal gedachtepatroon bij de bevolking leeft en de aarde.

Hetzelfde krijg je wat het vuur aangaat. En het zijn al die zaken die jij nodig hebt, wil je gewoon met de andere krachten verder kunnen werken. Want stel nu eens even: Je gaat met uw eigen energie trachten te werken, je wilt iemand helpen, iemand die bv. lijdende is en die vraagt uw hulp en je gaat die helpen. Maar wanneer je niet kunt aanvoelen met welke krachten deze persoon het meest harmonieert zou het kunnen zijn dat het andere krachten zijn dan waar u mee harmonieert en dan gaat uw hulp een grote ramp worden.

Want stel u voor: U harmonieert met vuur en de andere met lucht. U gaat vanuit uw mogelijkheden helpen met vuur. Wat denk je wat er gebeurt?

De lucht zal het vuur nog aanwakkeren met als gevolg dat de persoon in kwestie er zeer erg zou kunnen onder lijden en dat je misschien het omgekeerde resultaat zult behalen dan dat wat je wou behalen.

Daarom is het belangrijk dat je beseft wat er allemaal mogelijk is, hoe die zaken in harmonie zitten en spelen. Daarom is het ook nodig dat je de oefeningen die we gegeven hebben bv. bij deze elementalen tracht aan te voelen, tracht er mee om te gaan. Wij hebben ook gezegd bij het vuur: Let op, het is iets totaal anders; Dat je dat langzaam maar zeker in uw vingertoppen krijgt waardoor dat je, wanneer het eropaan zal komen, dat je daar echt mee kunt omgaan. Dat is belangrijk.

Heb geen schrik, waarde vriend, er volgt nog heel veel en je zult geen spijt hebben dat we dit kleine stukje ertussen gebracht hebben. En je hebt nog een heel mensenleven, waarop zou je je haasten?

  • Ik heb het gevoel dat dit haaks staat met vroegere dingen van mij. Hoe gaat zich dat ontwikkelen?

Als u volgt wat we naar voor brengen en u neemt daar de tijd voor dan zult u al actie genoeg hebben. Maar in het verleden – en dit geldt niet alleen voor u, want er zijn mensen die nu denken: Hij gaat een persoonlijke vraag beantwoorden. Maar dit is een antwoord voor het merendeel van de groep.

Als mens hebt u nogal eens gemakkelijk de idee van: Ik zou toch zo graag dat of dat willen kunnen, bv. helderziend willen zijn en dan ga je van alles proberen. Dit is een praktisch voorbeeld en ik wil niemand tegen de schenen schoppen. Maar, in uw spirituele ontwikkeling, wat je niet mag vergeten is dat deze vooral gestuurd wordt door uw eigen geest en uw stoflichaam ligt daar nogal eens mee in conflict. Dat is logisch want wat uw geest wil ervaren is meestal iets anders dan wat jij in de stof wilt ervaren. Wanneer u nu zegt: Ik wil leren helderziend te zijn, dan besef je eigenlijk niet wat dit inhoudt. Je denkt alleen maar: Het zou voordelig zijn als ik op voorhand dit of dat wist. Maar alle consequenties die dat met zich meebrengt, kun je niet inschatten. Met als gevolg dat er in u een begeerte-element ontstaat naar iets wat eigenlijk niet is wat je denkt dat het is.

Dit is zo goed in uw verleden geweest als in het verleden van velen van de groep hier. Men heeft de idee geopperd van: Wanneer ik dat nu eens goed kon of als ik daar nu eens sterk in was, dan kon ik zus of zo.

Maar zo gaat de weg naar bewustwording niet. Wanneer het voor u is weggelegd om helderziende te zijn, zul je het niet moeten leren, dan zul je het zijn.

Wanneer je bv. iemand bent die beseft van: Kijk, je hebt de Goddelijke kracht en je kan ze doorgeven en daarmee kan ik iemand helpen, genezen, dan moet je dat niet leren, dan zul je dat aanvoelen en dan zal dat daar zijn. Dat wil niet zeggen dat je geen technieken moet aanleren, daar gaat het niet over, maar de essentie van het gebeuren is eigen aan u. In vele gevallen is deze essentie in uw bestaan al lang ontwikkeld en heb je in vorige levens reeds bepaalde handelingen die je nu, via uw geest, tracht door te geven aan het huidige voertuig en zo tracht om te zetten.

Maar wat zien we nu in deze maatschappij? Het is een beetje een good look geworden: Als ik zo ben of ik kan dat, dan ben ik iets meer dan de andere. Met als gevolg dat in deze maatschappij, en ik spreek voor het ganse Westen – in het Oosten ligt het anders – er alle mogelijke lieden opstaan die zeggen: Kijk eens, ik ben die en ik kan dat en er wordt bij gezegd. Ik alleen kan dat en wat ik zeg is het enige juiste.

Je kan de mensen dat niet kwalijk nemen. Kijk naar uw politici, die zeggen: Ik kom voor u op, stem voor mij.

In geestelijke zaken is dit soms heel erg want dan zie je dat er van alles ontstaat en dat je dan mensen krijgt die anderen gaan zeggen hoe het moet. Die u niet de vrijheid laten om er zelf over na te denken. Want als je durft zeggen: Dit is uw mening, ik zie het anders en ik denk dat het volgens mij zo of zo is en ik ga mijn weg dan zullen ze rap tegen u zeggen dat je de duivel of de demon bent.

Ik kan het hen niet kwalijk nemen als je ziet hoe de laatste eeuwen de grote kerken met de mensen gehandeld hebben. 100 jaar terug, wanneer wij in zo’n groep samen zaten en de geest kwam spreken en mijnheer pastoor wist dat, dan was de duivel daar geweest. Maar wanneer de paus s ‘anderendaags zei dat de heilige geest hem geïnspireerd had en dat dat de waarheid was, dan was dat God en de heilige geest.

Je moet alles een beetje in zijn context plaatsen. U hebt in uw achterhoofd bepaalde ideeën gehad: dat zou ik toch graag zijn, kunnen. Dat telt voor de anderen ook.

Er zijn zoveel andere zaken die u veel meer liggen, die je veel beter zou kunnen. En je hebt op dit ogenblik toegang tot een enorme schat aan mogelijkheden. Weet je wat je doet?

Gebruik deze schat aan mogelijkheden, laat misschien het toeval spelen. Ga niet op zoek naar iets specifieks maar zie wat je te horen krijgt of wat je in handen krijgt en ga daar mee verder en je zult zien, op dat moment zul je dat in uw handen krijgen wat juist voor u het meest aanvullende is. Wanneer je het gaat zoeken, om welke reden ook, beperk je je en blokkeer je eigenlijk mogelijkheden die de kosmos u geven.

En je zal zien, door het zo te doen, u gewoon open te stellen en te zeggen: Kijk, wat is nu voor mij het interessantste en u verder niet druk te maken en zeker die vraag niet in te vullen, zul je daarop de nodige antwoorden krijgen en zul je er iets mee kunnen doen. En dan zal het aangename voor u zijn, zal dit ook binnen het plaatje van de evolutie in deze groep passen.

Zo zie je maar hoe, mijn vrienden, een probleem dat oprijst in de gedachten van één van u hier, ook een oplossing biedt en antwoorden biedt voor de anderen.

En dit bewijst weer eens hoe belangrijk dit is dat jullie met elkaar praten en deze ervaringen uitwisselen.

Ik heb in het verleden bepaalde ervaringen gehad en heb nu een bepaalde begeleiding in deze groep. Kan het gebeuren, in de toekomst dat we op de ene of andere manier op een andere weg komen wat bewustwording betreft, we weer een heel andere richting uit moeten? Is dit alles een voorbereiding op?

Nu ben je bepaalde zaken aan het leren maar er komt een moment dat je zo ver bent dat je het zelf zult moeten doen. En als dat ogenblik gekomen is dan ga je weer uw weg verder. Er kan iets nieuw ontstaan maar dan zal het waarschijnlijk zo zijn – en ook dit is voor ieder van de groep zo – dat je dan misschien uw eigen groepje vormt en doorgeeft wat jouw ervaring en kennis is.

Medium-zijn.

Nu hebben wij aan onze zijde dit medium ter beschikking. Maar een medium heeft geen eeuwig leven, gelukkig maar.

We hebben vorige mediums gehad, de zaken zijn een beetje gewijzigd maar sta mij toe te zeggen: Binnen enkele tientallen jaren zal dit medium niet meer ter beschikking zijn, dat is logisch. Maar in tussentijd zullen er anderen door ons, zo ver gekneed zijn, voorbereid zijn dat zij op hun beurt weer de taak kunnen overnemen. En niemand weet op voorhand dat hij dit gaat zijn of zij.

Deze evoluties gebeuren langzaam en wij trachten dat op te bouwen vanuit onze zijde en op het ogenblik dat de tijd rijp is zullen wij zelf, vanuit onze zijde de stap nemen om de zaken mogelijk te maken. Het is belangrijk dat je dat beseft, want het is onmogelijk om te leren medium te zijn. Ik weet er bestaan overal scholen voor maar medium zoals je hier hebt dat we een deel van de hersenen kunnen in beslag nemen en daardoor onze boodschap omzetten in woorden. Er zijn er niet veel die die hersenkronkels hebben zodat het mogelijk is. Maar dat wil niet zeggen dat bv. er geen andere mensen zijn die beïnvloed worden of overschaduwd zoals wij dat noemen en die ook bepaalde beelden naar voor kunnen brengen, deze eventueel neerschrijven. Maar ook hier is het weer dat meestal degene die het wilt of erachter zoekt niet degenen zijn die het kunnen. Want daar zit je dan met het begeerte-element van: “Ho, dat zou ik ook willen.”

Het medium dat je nu ter beschikking hebt, heeft het nooit geweten dat dit met hem zou gebeuren. Tot op het ogenblik dat wij ingegrepen hebben. Er zijn afspraken gemaakt, maar, en dat beseffen de meesten al te weinig: Medium zijn, een dieptrancemedium is niet zo’n aangename job. Voor jullie zit hij hier te praten maar vergeet één zaak niet: Telkens weer moet hij de toelating geven en moet hij zijn lichaam loslaten, en toestaan dat een vreemd individu voor hem – ondanks het feit dat je zou kunnen zeggen: Kijk, er is toch een harmonie, een wisselwerking, dat allemaal wel maar het is toch altijd zo – dat een ander zijn functies overneemt.

En ik weet niet of er iemand, hier aanwezig, zich happy zou voelen wanneer ineens van onze zijde zou gezegd worden: Ga eens eventjes achteruit in uw lichaam, wij gaan even dat lichaam gebruiken.

En zo is dat met vele zaken. Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om dat te beseffen. Er zijn weinig mensen die medium zijn. In elk dorp lopen er een paar 100 die denken dat ze het zijn. Dat is anders. Straks op de boekenbeurs zal je weer een aantal boeken vinden van mediums die geschreven hebben.

Wanneer je met onze zijde contact neemt, dat ge u volledig, wat dat betreft, moet kunnen openstellen, dat je, wanneer je dan impulsen krijgt, ideeën, dat je die niet gaat beredeneren, er uw ratio voor gaat zetten. Want op dat moment blokkeer je al het ganse geheel. En zeker op het ogenblik dat daar begeertepatronen in komen. Dan wordt het moeilijk.

Als ik aan een technische opleiding begin, weet ik ook niet wat de stof allemaal inhoudt maar ik weet wel de richting. Waar gaan we naartoe?

U leeft nu op aarde als stofmens maar zeg eens eerlijk: Wat weet u van de aarde? Weinig. De aarde op zich en alle mensen daarop en alles erop en eraan is, als ik het bekijk naar de toestand waarin ik mij bevind, gene zijde wat u noemt, is heel die aarde maar een zandkorrel op een groot strand. U kunt zich best inbeelden, denk ik, dat, wanneer u met onze zijde in contact komt en dit zo maar is zonder enige begeleiding, zonder enig GPS-systeem in de geest, dat je wel eens kunt verdwalen en op aardige terreinen terecht komen. Waarom denk je dat wij met dit medium zeer maar zeer nauwgezette afspraken hebben. Dat dit medium enkel en alleen maar wilt dat entiteiten doorkomen die zich achter de filosofie en de denkwereld van de Witte Broederschap willen stellen.

En wanneer wij een gastpreker willen laten doorkomen dan moeten wij hem dikwijls overtuigen dat wij er 100% garant voor staan want anders dan is het “njet”. Waarom? Hij heeft door de jaren dat hij met ons samenwerkt zonder medium te zijn heel veel kennis gekregen van hoe het in elkaar zit en hij beseft best, ook dankzij het vorige medium of mediums waar hij heel goed mee bevriend was, welke gevaren er aan verbonden zijn.

Kijk, je gaat toch ook niet een kind achter het stuur van een autobus zetten en de autoweg laten oprijden. Als je hier opleiding krijgt, als we u hier trachten te helpen, dan is dat vanuit een bepaalde context, vanuit een bepaald oogpunt. U weet, wij behoren allemaal tot die grotere groep, wat men zegt: “De Witte Broederschap”. Voor, wat de sprekers aangaat is het een groep sprekers die zich op dit moment onder de naam” Gouden Lotus” heeft verenigd. De oude naam “Orde der Verdraagzamen” was niet meer bruikbaar om verschillende redenen. Maar, het is alleen een andere naam, de lading blijft dezelfde. En van daaruit is het mogelijk dat je ook weet: Met een medium werken en dat we dan weer nieuwe mensen zo ver kunnen brengen dat zij op hun beurt dit kunnen verder geven. Want uiteindelijk, een groep bestaat maar een tijd, werkt een tijd en die tijd kan lang zijn in de stof en die kan veel krachten opbouwen maar op een bepaald moment is het nodig dat weer nieuwe zaken gevormd worden, dat weer anderen de mogelijkheid krijgen om ook weer kennis te nemen met hetgeen aanwezig is. En zo zal dan weer ieder van u zijn eigen weg daarin verder gaan met de mensen die dan weer met ieder van u in harmonie zijn, en van daaruit een lering kunnen ontvangen.

Kijk, op het ogenblik zijn er al entiteiten geïncarneerd die binnen enkele jaren samen met jullie weer in een totaal andere context maar vanuit hetzelfde vertrekpunt, vanuit dezelfde filosofie verder zullen gaan, in een totaal ander gebied, in totaal andere omstandigheden. En daar zullen jullie, met hetgeen wat je nu leert weer degenen zijn die het doorgeven.

Wind, kan je dat ook rangschikken onder het element “lucht”? (zie “Elementalen” 2005)

Wind is een onafscheidelijk deel van de lucht, van uw atmosfeer. Wind is één van de uitingen van het elementaal “lucht”

U hebt een stem, klank is er een uiting van.

Het elementaal lucht gaat op het moment, wanneer men het nodig acht of wanneer de mogelijkheden er zijn, bv. De wind laten waaien om een vervuiling op te lossen maar het kan even goed tot een orkaan gaan om vernieuwing te brengen. Anderzijds kan het elementaal lucht ervoor zorgen dat het totaal windstil is, dat er geen zuchtje beweging in de atmosfeer is. En dat terzelfdertijd er een enorme vervuiling optreedt.

Ook hier weer om zaken te wijzigen. Versta je de verschillen? Van het ene uiterste tot het ander, maar alles wat met het elementaal lucht te maken heeft, ertoe behoort, kan daarin zijn eigen weg en zijn eigen werk volvoeren.

Ik heb de indruk dat je door deze avond dichter bij elkaar gekomen bent. Laat ons nu hopen dat je deze banden behoudt en nog sterker maakt waardoor je gaat zien dat ieder van u een waardevolle schakel is in deze groep.

Meditatie: Herfst.

Denk eens even aan de tijd van het jaar, herfst. De meesten denken: Het wordt koud, donker. Vanavond wil ik jullie laten zien dat herfst anders is. Om te beginnen krijg je dat de aarde verandert in een prachtig kleurenpalet. In de herfst zie je hoe alles in evenwicht en tot rust gaat komen. Het is het seizoen waarin het rustiger wordt. Maar het wordt prachtig. De natuur haalt zijn mooiste kleuren boven. Je ziet ook hoe op sommige momenten de wind speelt met de bladeren, hoe prachtige bewegingen er gebeuren. En doordat de wind, de storm alles naar beneden haalt, een tapijt vormt van kleuren op de aarde. Je ziet hoe prachtig de bomen hun kruinen hebben gezet. Je ontdekt nieuwe beelden, nieuwe vormen. Het wolkenspel geeft ineens heel mooie taferelen. Je ziet hoe de speling van blauw en wit dikwijls aanwezig is en hoe verder de herfst gaat, hoe meer het besef komt: Door al deze veranderingen ontstaat er iets nieuw. Het oude verdwijnt. Ook hier in uw maatschappij. Zoals in de herfst de bomen de bladeren laten vallen, is het tijdperk afgesloten en valt het.

Ge ziet hoe alles wijzigt rondom u, hoe de vaste onwankelbare waarden van het oude tijdperk ineens waardeloos worden. Hoe verschuivingen ontstaan die nooit voor mogelijk werden gehouden. Hoe die kathedralen van waarden afbrokkelen en als bladeren naar beneden dalen, de bodem bedekken.

Door het feit dat het oude afbrokkelt en op de bodem komt, ontstaat er een nieuwe voedselbron, een nieuwe kracht want dat houdt de herfst in. Alles bedekt de aarde en het is zoals voor de geboorte van een kind, het zit beschermd. De herfst beschermt het nieuwe want dat is nog in volle ontwikkeling, bevindt zich onder de voedende laag van het oude.

En zoals de aarde steeds gedaan heeft zo ga je dit ook weer meemaken, ga je zien hoe langzaam maar zeker we nu aan het begin staan van het ontwikkelen van het nieuwe. Hoe de nieuwe mens deze aarde gaat bevolken, hoe hij op de fundamenten en het voedsel van het oude, het nieuwe zal kunnen uiten. Hoe deze bronnen er zullen voor zorgen dat het nieuwe tijdperk zich in volle kracht kan ontplooien.

En het is juist deze krachtige humus van oude gedachten die zich opnieuw gaat vormen, die ons de mogelijkheid geven dit eigenste moment de krachtbron te zijn, de bron van harmonie, de éénheid met de schepper

Zo zijn wij, zonder dat wij het beseffen de bron en de basis voor wat er komen gaat.

image_pdf