De mens en de engelen

image_pdf

uit de cursus ‘De wet achter het mirakel‘ (hoofdstuk 4 ) – december 1977

De mens en de engelen.

Als wij kijken bij de magie, dan ontdekken we dat elke dag zijn eigen engel heeft en elk uur ook zijn eigen engel. Die engelen zullen we maar even vergeten te zien als gevleugelde wezens. Als ik dat woord in de loop van dit betoog gebruik, dan gaat het eenvoudig om een invloed of een heerser. Men heeft een soort caleidoscopische klok samengesteld waarmee men alle invloeden en samenwerking van invloeden weergeeft. Men probeert op grond daarvan precies te weten te komen welke invloed op een bepaald uur van de dag aanwezig is.

Nu lijkt dat wat overdreven als we ons bezighouden met wetten die achter de wonderen staan. Per slot van rekening, er zijn nu eenmaal wonderen. Die wonderen zijn soms heel eenvoudig. Om u een voorbeeld te geven: heeft u het wel eens meegemaakt dat u een dag had waarin, tot een uur of twee in de middag, alles eigenlijk tegenzat? En dan ineens, je weet niet hoe het gebeurt, verandert het. Je krijgt een paar uur buitengewone meevallers, alles gaat heel erg vlot en dan wordt de kraan weer dichtgedraaid en sukkel je normaal verder. Wij zouden zeggen dat is een cyclus, klaar. Maar degenen die zich hebben beziggehouden met deze fantastische klok van invloeden, hebben dat anders berekend. Zij zeggen: op dat uur begint die engel te regeren.

Nu zijn er een aantal engelen die niet stroken met de heerser van de dag. Dan volgen er twee achter elkaar die wel stroken met de heerser van de dag; de anderen zijn weer neutraal. Na zoveel tijd komt dat dus weer een keer terug, maar meestal in de nacht en dan heb je er niet veel aan. Gedurende de uren dat er een perfecte harmonie bestaat tussen de engel of aartsengel die de dag regeert en de engel die het uur regeert, zal het de mens positief toegaan mits zijn eigen lot en instelling positief zijn.

Het wonderlijke is dat we die engel ook overal elders tegenkomen. Het zal u misschien verbazen te horen dat, als we de heersers van de verschillende planeten nagaan, wij eveneens worden geconfronteerd met engelen. Maar ook onder de vaste sterren treffen we een aantal aan die door lichte of duistere engelen worden geregeerd. Kennelijk heeft men met ‘engelen’ willen zeggen: hemelse invloed. Als we dit alles, wat eigenlijk magie is en volgens sommigen bijgeloof, even ter zijde stellen, dan ontstaat er het volgende beeld:

er zijn een groot aantal invloeden waaraan de aarde en dus ook de mensheid voortdurend onderworpen is. Vaak zijn die invloeden met elkaar in strijd. Wanneer ze zo strijdig zijn dat ze elkaar opheffen of niet op elkaar reageren, heeft de mens een grotere handelingsvrijheid. Wanneer die krachten echter op een bepaald ogenblik perfect samenwerken, ontstaat een zeer grote energie. Deze energie is dan in staat een groot aantal wonderlijke situaties te scheppen. Aangezien het merendeel van die situaties tot het alledaagse behoren, gaan de mensen eraan voorbij. Maar er kan ook een situatie zijn waarin de kracht zo groot is, dat er een verschijning optreedt.

Een verschijning is niets anders dan een manifestatie die vanuit een astraal gebied op aarde plaatsvindt. Het is dus een vorm van min of meer verdichte materialisatie. Als er nu een verschijning komt die door velen wordt gezien, dan moet dat er een zijn van een behoorlijke dichtheid. Die materialisaties kunnen volgens deze leer weer niet overal en op elk punt ontstaan. In tegendeel, ze kunnen alleen ontstaan op bepaalde punten en dan nog op bepaalde ogenblikken. Er is een samenhang tussen de tijd, de plaats en het geheel van de kosmische invloeden.

Nu zijn daar regels voor die al heel oud zijn. Ze behoren tot een van de Grimoires, die worden toegeschreven aan Apollonius van Tyana. Daarin wordt gezegd dat, wanneer op plaats A op uur B een manifestatie plaatsvindt en er een plaats is die beantwoord aan waarde B, dan zal daar een soortgelijk verschijnsel mogelijk zijn op tijdstip A, dus een verwisseling van waarden. Het vreemde ervan is dat het niet alleen maar een verhaaltje is. Het is iets wat in de mathematische betogen van een man als Einstein ook naar voor is gekomen, namelijk dat tijd en plaats op een gegeven ogenblik verwisselbare waarden worden en dat het de som van beide is die de plaats en tijdsbeleving uitmaakt. Op deze manier hebben de oude magiërs dat dus al lang van tevoren gezien.

Iemand die zich wil bezighouden met wonderen, gaat maar uit van die tijdklokken. Daar zijn zelfs hele mooie diagrammen voor gemaakt. Hij zegt: ik moet een samentreffen hebben van b.v. Rafaël en Gabriël, dan kan ik, mits ik mij voorbereid op deze manier, dát tot stand brengen. Er is dus een samenhang en die gaat heel erg ver.

In de magie komen we een aantal voorschriften tegen waar men van uit gaat, b.v. de tijd moet worden berekend. De tijd wordt eerst astrologisch berekend, dan wordt het juiste tijdstip zodanig gecorrigeerd dat de gewenste heersers gelijktijdig hun invloed uitoefenen. Die heersers hebben een eigen karakter. Dat karakter betekent dat je de ene keer b.v. perkament van een ongeboren lam moet hebben, de volgende keer van een varken, een andere keer weer gemaakt van de huid van een bepaalde vogel of van een vos. Het klinkt een beetje vreemd maar deze mensen hebben een samenhang gezien tussen de structuur van het materiaal en de inwerking van krachten. En dat maakt het nu zo interessant. Want een engel heeft niet slechts zijn eigen functie; hij heeft, net zoals dat denkbaar is voor sterrenbeelden (in uw tijd is dat in de mode) zijn eigen metaal, zijn eigen steen, zijn eigen soort perkament, zijn eigen samenstelling en kleur van inkt. Hij heeft zijn eigen pen die moet worden gebruikt als je in zijn naam wilt schrijven enz. enz. Het geheel van de materie moet harmonisch zijn afgestemd op de kracht die optreedt. Nu is dat natuurlijk weer magie en bijgeloof volgens velen, maar het heeft toch wel een paar punten waaraan we aandacht kunnen besteden, vooral omdat we graag in deze cursus een paar praktische zaken willen leren.

Wat we nodig hebben, is harmonie. Die harmonie behoeft niet alleen te bestaan tussen de mensen of tussen mensen en kosmische krachten. Het moet voortgezet worden. Er moet een voortdurende selectie zijn waardoor alles precies zo past dat het elkaar versterkt. Het grootste effect wordt bereikt op het ogenblik dat alle gehanteerde waarden een gelijke afstemming bezitten.

Dan gaan we nu maar weer tot de praktijk over. Het is duidelijk dat niet iedereen, voordat hij een hoofdpijntje of iets dergelijks wil wegnemen, gaat proberen om even na te gaan welke sterren er aan de hemel staan, wat op dat moment de invloeden van de vaste sterren zijn, wat de stand van de planeten is, welk sterrenbeeld heerst, welke planeet retrograde is en welke niet. Als u dat alles heeft gedaan, is de patiënt overleden tegen de tijd dat u klaar bent met rekenen. Dat kunt u gewoon niet doen. Maar het gekke is wel dat onze persoonlijke instelling sterk afhankelijk is van de invloed die we ondergaan.

Als wij nu op grond van onze emoties (die onbestemde gevoelens die in zo’n tijd optreden) reageren, dan zullen we geneigd zijn, alles te selecteren zowel aan woorden, aan handelingen alsook aan materialen die erbij passen. Het wonderlijke is dat wij door deze automatische selectie wel degelijk komen tot een keten van althans in harmonie vergelijkbare waarden op elk vlak, vanaf het eenvoudigste materiaal dat wij gebruiken tot onze eigen geestelijke instelling en ons denken toe. En dan wordt de voorbereiding, die je voor zo’n genezing nodig hebt, eenvoudiger als je uitgaat van je eigen vermogen tot harmonie, als je de sfeer aanvoelt, daarop reageert en de woorden kiest die erbij passen.

De uitstraling ga je niet bewust bepalen voor het definitieve doel. Je laat gewoon de kracht uitstromen die volgens jou harmonisch is. Zelfs als je materiaal wilt gebruiken of vormen van communicatie gebruikt anders dan woorden, zul je dat doen precies in overeenstemming met die impuls. Op dat ogenblik werk je dus in overeenstemming met de kracht die optreedt. En dat is nu het mooie ervan, want de kracht die optreedt, wordt dan door onze actie gevormd. Ze is dus in haar totaliteit werkzaam terwijl bovendien de afstemming van de persoon op wie wij de kracht richten (dat is bij genezing het geval), eveneens is voorbereid door kosmische omstandigheden zodat die persoon op de juiste woorden, op de juiste krachten veel sneller reageert dan normaal het geval is. Er zit echter wel iets aan vast.

Er zijn veel tijden en momenten dat het niet zo goed gaat. Dan is er een neutrale sfeer om ons heen. Voor jezelf kun je zeggen: je reageert normaal, je kankert normaal en je bent normaal even blij of geboeid als altijd. Er zijn dan geen pieken, geen buitengewone gevoeligheden op dat ogenblik. Je kunt dus ook niet veel doen. Wil je met groot succes b.v. genezen, dan moet je rekening houden juist met die ogenblikken waarin je zelf een sterke impuls ervaart en die kunt uitdrukken in de selectie: het gebruiken van de juiste woorden, de juiste materialen en al wat erbij hoort. Dan is er een effect mogelijk dat zo groot is, dat het buiten de norm valt zodat je zegt: daar is toch wel wat ongewoons aan de hand. En zoals u weet, een mirakel is iets wat ongewoon is en dan ofwel religieus wordt erkend, dan wel door de buren wordt afgewezen. Het ligt eraan hoe men het woord wil gebruiken.

Als ik met deze wet bezig ben (het is eigenlijk een soort wetmatigheid), dan moet ik nog wat verder gaan. Als er ergens een religieuze plechtigheid is met sacramenten, het uiten van zegen e.d., dan zal het de ene keer een enorme indruk maken en de andere keer helemaal niet. Gaan we dat nader beschouwen, dan blijkt dat deze wonderlijke constellatie van krachten een rol speelt. Zijn die sterk positief en reageert men niet alleen op grond van een formulering maar ook op grond van innerlijke gevoelens, van eigen aanvoelen, dan zijn er inderdaad grote uitstromingen van kracht mogelijk en beleven de mensen allerlei dingen.

Als u dit nu voorlopig, zij het onder voorbehoud, wilt accepteren, dan moet u zich ook realiseren wat ik in het begin heb gezegd: die fase komt maar dat valt dan in de nachtelijke uren. Met andere woorden, er zijn ook gedurende de tijd dat de doorsneemens pleegt te slapen, samenvloeiingen van allerlei energieën en krachten. Als die positief zijn, dan zult u niet alleen dromen (dat doet u normaal ook wel) maar uw droom krijgt een veel intensere inhoud en betekenis; wat meer is, ze krijgt een mate van werkelijkheidswaarde.

Wanneer de krachten van dag en uur plus de inwerkingen van buitenaf geheel in overeenstemming zijn, dan ontstaat de droom als communicatiemiddel. Mensen kunnen in een droom onderling met elkaar spreken. Het blijkt dan dat ze althans de boodschap in hun droom gemeenschappelijk hebben ervaren.

Is er een invloed bij die het tijdselement doet verwazen, dan is de kans groot dat de droom bepaalde prognotische inhouden heeft, dus voorspellingen bevat. Er zijn invloeden denkbaar waardoor we in feite te maken krijgen met zelfbespiegeling. Die zelfbespiegeling, of die nu het karakter heeft van een hemeldroom of een nachtmerrie, is altijd weer een realisatie van onszelf, van onze harmonieën. Maar het betekent ook dat die eigen harmonieën aangeven in welke richting wij de grootste kracht kunnen uitoefenen. Daarom hebben zelfs de dromen, die we op deze manier krijgen, een bijzondere werking.

Om het wat eenvoudiger voor u te maken, bijna iedereen heeft in zijn horoscoop de maan staan in een bepaald Huis. Het gebeurt wel eens dat ze op de grens staat; dit komt niet zo vaak voor. Het Huis waarin de maan staat, kan worden omgezet in tijdsinvloed. Wanneer het teken waarin de maan staat boven de horizon is en de maan haar opgaande fase heeft bereikt (eerste kwartier volledig), dan zal de droom gewoonlijk voorspellend zijn. Voorspellende dromen kenmerken zich in deze periode bovendien door de indringende wijze waarmee ze optreden en dientengevolge ook door blijvende herinnering nadat men wakker is geworden. Dat zijn dromen die een indruk achter laten. De gehele droom wordt niet herinnerd, maar fragmenten daarvan wel. Het zijn deze fragmenten die weergeven waar uw mogelijkheden liggen en ook waar uw toekomst ligt.

Beschouw een dergelijke voorspelling echter nooit als een absolute zekerheid want u weet niét of u haar juist heeft kunnen interpreteren. Beschouw haar slechts als een aanwijzing. Als er gevaren zijn, moet u juist tegen die gevaren waken. Als er voordelen zijn, moet u proberen een situatie te scheppen waarin u dat voordeel kunt krijgen. Om het heel eenvoudig te zeggen: als u droomt dat u in een autobus stapt en dat daarmee een ongeluk gebeurt en u weet bovendien ongeveer dan en dan zal dat wel zijn, dan zegt u: nou, ik ga voorlopig liever met de tram dan met de bus. Als u droomt dat u een hoofdprijs in de loterij trekt, dan moet u toch wel eerst een lot kopen. Dan zijn er dromen waarin die onderlinge communicatie heel sterk kan zijn. Dat wordt vreemd genoeg ook astrologisch bepaalbaar. U kunt het in een handboekje naslaan wanneer dat bijzonder sterk optreedt.

  • Punt 1: de maan mag geen direct vierkant maken (oppositie) met een van de andere planeten, dat is al een beetje gevaarlijk.
  • Punt 2: er moet sprake zijn van hetzij oppositie of een driehoek waarbij betrokken zijn Mars en Neptunus of Venus en Saturnus. Dat zijn aspecten die u gemakkelijk kunt onthouden. Op grond daarvan weet u dan dat communicaties in een droom, die een indruk achter laten, betrekking zullen hebben op gemeenschappelijke belevingen, uitwisseling van gedachten e.d. met anderen. U kunt dan eens testen of u telepathisch begaafd bent.

Dan is er nog iets waarop u heel goed moet letten. Dit gebeurt gewoonlijk alleen bij volle maan en wordt mee bepaald door het huis waarin de maan staat in de geboortehoroscoop. Staat ze in de laatste 3 of in de eerste 2 huizen, dan geldt het volgende: bij volle maan komen sterke impulsen binnen die vaak worden omgezet in meer dierlijke emoties, maar in feite berusten op de erkenning van harmonische mogelijkheden. De selectie van personen maar ook van voorwerpen of van planten die plaatsvindt in deze periode, duidt aan dat u met deze personen, deze planten, deze voorwerpen bijzonder gemakkelijk buitengewone resultaten kunt behalen. Voor alle andere huizen geldt, dat de volle maan alleen de afstemming aangeeft en dat alle dromen die daarbij optreden en alle impulsen die ontstaan, direct en soms wat meer indirect betrekking hebben op uzelf, zowel op uw fysiek als ook op uw psyche. De inhouden daarvan worden dus sterker geopenbaard. Dit zijn punten waarover u maar eens moet nadenken. Desnoods kunt u de proef op de som nemen.

De verklaring voor dit alles ligt natuurlijk weer bij de engelen, dat begrijpt u wel. Dat komt omdat de zon en de maan eigenlijk dezelfde grote engelen hebben die allerlei communicaties verzorgen. Arcan (de zon), later ook wel Argon of Argari genoemd als hij voor de maan staat, is eigenlijk een communicator. Hij schept een sfeer waarin, zoals dat heet, ‘de geesten elkaar ontmoeten’. Als deze nu een positieve invloed uitoefent, dan zal die werking ook op aarde waar worden.

Helaas zijn er ook andere engelen. Er zijn er zelfs die, volgens religieuze opvattingen, helemaal geen engelen meer zijn; die zijn gedegradeerd. Iemand heeft hen horentjes opgezet. Sedertdien gaat het hen niet zo goed meer. Duistere engelen zoals Bephehel hebben soms ook de neiging om onder invloed van Arcan dergelijke dingen tot stand te brengen. Maar wat doen zij nu? Ze verwarren.

Wanneer we een demonische of duistere invloed zien, dan ontstaat die tegenstelling. Anders gezegd: de beelden die wij ontvangen, zijn niet de werkelijke beelden meer maar ze zijn a.h.w. opposieten geworden. Als ik droom van duister, dan betekent dat licht etc. etc. Deze dingen hangen ook weer een beetje samen met het mirakel. Want op de achtergrond van dit alles vindt men wonderen zoals de man die over water wandelt, de wonderbaarlijke visvangst en dat soort dingen. Wat gebeurt er nu in feite?

Wanneer alle invloeden samenvallen, is mijn kracht dermate groot dat ik elke op mij inwerkende kracht natuurlijk kan reguleren of zelfs teniet doen. Als iemand over water wil wandelen, dan moet hij alleen maar de aantrekking op zijn body zover verminderen dat hij wordt gedragen door de samenhang van het wateroppervlak. De spanning van het wateroppervlak is voldoende om hem te dragen en dan wandelt hij over water. De wonderbaarlijke visvangst: het is bewijsbaar dat scholen een bijzonder gedrag vertonen onder bepaalde omstandigheden. Daarbij schijnen o.a. het tij (de stand van de maan) en daarnaast heel vaak de maand aan mee te werken. Ook hebben bepaalde krachten (engelen of een bepaald sterrenbeeld) invloed. Op die ogenblikken hebben die scholen de neiging om zich op bepaalde plaatsen te verzamelen. Op andere ogenblikken, nadat ze in kleinere scholen uit elkaar zijn gegaan, komen de grote scholen weer samen op een heel ander punt. Hierover zou u met een visser moeten praten. Hij zou u uit ervaring kunnen vertellen dat op bepaalde dagen en op bepaalde plaatsen altijd een goede vangst mogelijk is. Datzelfde kan hier het geval zin. Wanneer iemand zegt: “hier moeten ze zitten”, gooi je de netten links uit en je vangt niets; dan gooi je rechts uit, want hier moeten ze zitten. En dan komen ze er ook uit. Zo eenvoudig zijn die mirakelen vaak. Het is niet zo dat een wonder buiten de wetten van de natuur staat. Het is alleen dat bij een wonder altijd wetten een rol spelen waarvan de mensen weinig of niets weten en waarvan ik er nu een paar heb aangegeven.

Er zijn heel veel vreemde dingen in de wereld. Er zijn mensen die eigenlijk de vreemdste beslissingen nemen op een ogenblik dat iedereen denkt dat ze gek zijn. Toch valt het altijd goed uit. U heeft er wel van gehoord. Er zijn romans over geschreven. Straatjongens die miljonair werden. Zou je nagaan hoe die mensen reageren, dan blijkt dat ze een soort innerlijke stem hebben. Als ze voor een beslissing staan, dan gaan ze niet alles tevoren berekenen; ze vragen het eerst aan die stem. Is die stem onmiddellijk positief, dan handelen ze zonder een moment te aarzelen. Is die stem er niet, dan proberen ze de zaak te traineren en gaan dan rekenen. Maar met die berekeningen maken ze wel eens fouten. De situatie is deze: elke mens heeft een geboortehoroscoop. Elke mens heeft een voor-leven waarin hij geestelijk zekere kwaliteiten bezat. Voeg dat samen. Het voertuig wordt in zijn capaciteit tot opname en reactie inderdaad enigszins astrologisch bepaald. De geest zelf wordt bepaald door haar eigen niveaus. Deze beide factoren hebben niets te maken met de stoffelijke levensomstandigheden en het bereikte peil van kennis, cultuur, beschaving etc. Indien nu het geestelijk element in een mens zodanig correspondeert met zijn stoffelijke mogelijkheden en bovendien zijn geboortemoment een bepaalde engel als zijn heerser aangeeft, dan kan het vaak voorkomen dat hij wordt geleid door stemmen. Denkt u maar aan Jeanne d’Arc om te weten dat het niet altijd goed afloopt.

Die stemmen zijn een verschijnsel dat eigen is aan een bepaalde overeenkomst tussen geest, stoffelijke mogelijkheden en de harmonie die voor dit geheel bestaat met wat men een macht, of een engel kan noemen. De manifestatie daarvan is te onderscheiden in een aantal stemmen omdat elke beïnvloeding van buitenaf op zo’n moment mede een rol speelt en omdat zo iemand bovendien zelf bepaalde stemmingen ervaart, waardoor hij uit de boodschappen of indrukken die hem bereiken een bepaalde tonaliteit fabriceert, een soort karakter. Maar de boodschap op zich is de essentie.

Als u deze boodschappen ontvangt, moet u onthouden: deze boodschappen zijn dikwijls schijnbaar onzinnig. Zodra ze echter behoren tot uw mogelijkheden en er alleen maar een persoonlijk risico behoeft te worden genomen, zult u er goed aan doen om juist deze impulsen op te volgen. Deze boodschappen namelijk brengen u er toe uw leven te veranderen en wel op een wijze die voor uzelf, en meestal ook wel voor uw omgeving, goed is. U krijgt grotere mogelijkheden. Het onwaarschijnlijke wordt opeens waar en er ontstaat een aantal ontwikkelingen die schijnbaar toevallig zijn maar waardoor u ook schijnbaar toevallig steeds de juiste factoren weet te kiezen.

Die wonderen zijn heel veel voorgekomen op de wereld. Er zijn mensen geweest die gewoon als slaaf begonnen zijn, niets wisten en geëindigd zijn als erkende en gehuldigde wijsgeren, maar evengoed als handelsvorsten en in een enkel geval is het zelfs iemand geweest die de kroon van een heel groot rijk droeg. Er zijn mensen geweest die lichamelijk, financieel en qua achtergrond niets hadden.

Denk maar eens aan Napoleon. Hij was niet eens een echte Fransman. Hij had andere achtergronden, andere gebruiken. Deze man werd officier. Dat kun je je nog wel voorstellen. Het eigenaardige is dat hij steeds risico’s nam maar dat hij bij het nemen van die risico’s bijna altijd juist gokte. Het aantal gokjes van Napoleon was zo dat, als hij tien keer gokte, hij 7 tot 8 keren volkomen goed zat. In de drie overige keren had hij altijd nog twee kansen dat de zaak neutraal zou uitkomen. Hij werd er niet wijzer en ook niet slechter van. Er was één gok op de tien die misschien misging. Als je dat nagaat is dat gewoon krankzinnig. Dat is een mirakel.

Maar als je uitgaat van de beïnvloeding waarvan ik u vertelde, deze innerlijke stem, ‘de demon in mij’ zou een Grieks filosoof hebben gezegd, dan wordt het plotseling duidelijk dat hier weer een mogelijkheid is om op grond van geestelijke, niet bewust beleefde waarden plus beïnvloedingen vanuit de kosmos, vooruit te lopen op het geheel van de ontwikkelingen en zo de juiste beslissingen te nemen op het moment dat niemand nog kan beseffen hoe juist ze zijn. Deze situatie heeft zich vele malen herhaald. Maar we zien ook het tegenovergestelde.

Als je namelijk te maken hebt met deze stem en je probeert haar voortdurend te toetsen aan de redelijkheid, dan kom je nergens terecht. Als je uitgaat van hetgeen anderen zullen doen, kom je ook nergens terecht. Je kunt alleen uitgaan van jezelf en dus alleen beslissingen nemen op die gebieden waar je zelf meester bent. Je kunt alleen daar gokken waar je zelf de mogelijkheden tot die gok hebt. Je kunt het nooit doen met andermans geld. Heel eigenaardig maar het is waar. Hier is een persoonlijke harmonie mogelijk waarbij, naar men zegt, vele engelen samenwerken. De kracht, die in de mens spreekt, bepaalt voor hem een lot dat, eenmaal door hem aanvaard, bijna niet meer is te veranderen. Ook dat is waar. U heeft zich misschien wel eens afgevraagd hoe dat komt.

U heeft wel eens heel andere voorstellingen gehad van wat u zou willen doen in het leven en het zelfs dan nog heel anders zou willen aanpakken, maar u zit nu eenmaal in een bepaalde situatie. Want u kunt dit niet doen en dat is toch ook niet goed mogelijk. Als u het andersom zou doen, zou het toch ook niet goed zijn. Maar dan bent u begonnen met een impulsief besluit. U heeft u laten leiden door een aantal niet redelijke beslissingen waarvan u de draagwijdte misschien zelf niet heeft begrepen. Daardoor bent u gevangen in een situatie waaruit u zich niet meer kunt bevrijden omdat uw gehele wezen en uw bestaan zijn gebaseerd op die situatie.

Er is een tijd geweest dat Napoleon zich ook heel graag zou hebben teruggetrokken maar hij kon het niet meer. Hij moest toen wel krijgsheer en keizer blijven spelen want dat was voor hem de enige mogelijkheid om zichzelf nog te erkennen. Zo gaat het ons ook.

Het wonder is dus zeker niet dat wij door het lot gebonden zijn. Maar er komt soms in je leven – en dat komt meestal onverwachts – zo’n ogenblik waarop je ineens weet: nu heb ik mijn lot weer in handen. Dat zijn heel korte perioden. Als u tien jaar geketend heeft gezeten in een bepaalde sleur, kan er een periode komen van 3 of 4 uren waarin u opeens de kans heeft om iets anders te doen en dan moet u het ook doen, anders lukt het niet meer en u zit weer vast.

Het is iets wonderlijks dat een mens in staat is om zijn hele leven in zo’n korte periode ook erg blijvend te veranderen, inclusief het geheel van zijn stoffelijke en geestelijke ontwikkelingen. Wat is hier het geval? Op het ogenblik dat die verandering voor u plotseling bereikbaar wordt, is er een samenwerking van een aantal kosmische krachten (we spreken dan meestal over een Heer der Stralen en een Heer der Wijsheid in dit verband) plus een aantal engelen (de heersers van sterren en van planeten) en uw eigen harmonie. Wanneer die harmonie bestaat ten aanzien van al deze factoren, dan ontstaat er een tijdelijk meesterschap over het lot en alle veranderingen in het lot die in deze periode worden aangebracht of zelfs maar worden aanvaard en begonnen. Ze betekenen een blijvende verandering in het geheel van de verdergaande ontwikkelingen.

Ik wil hiermee duidelijk maken dat wonderen geen dingen zijn die ver weg gebeuren. Wonderen komen in het leven voortdurend voor. Maar wanneer er een wonder kan gebeuren, is dat altijd maar een korte tijd. In dat opzicht hebben degenen die alle engelennamen en de verdeling in uren en dagen en wat dies meer zij in hun Grimoires zo ijverig hebben neergepend, eigenlijk gelijk. Niet dat hun indeling, betiteling en de namen die ze geven allemaal even zinnig zijn, maar wel het feit dat het samentreffen van bepaalde invloeden nodig is om een wonder tot stand te brengen. Verder is ook het feit van belang dat de arbeid moet worden begonnen op het moment dat die invloeden er zijn, waarna de arbeid wordt gedragen door die krachten, ook als ze buiten je ophouden te bestaan. Dat kunt u, mooi versluierd, zelfs in Eliphas Levi vinden Want wij leven in een wereld waarin momentum van veel groter belang is dan beslissing. Dit is misschien cryptisch voor u. Ik zal het nader verklaren.

Als wij beweging in een bepaalde richting hebben, dan kunnen we beslissen wat we willen maar die beweging blijft voortgaan. Dat is niet alleen zo t.a.v. het gaan in een richting. Het is wel degelijk zo met een bepaalde manier van denken, van aanvoelen, van leven en al die dingen meer.

Het is dus eigenlijk de manier waarop we bestaan. Op het ogenblik dat wij tot stilstand komen, tijdelijk dus, kunnen we zelf bepalen in welke richting wij ons weer in beweging zetten. Doen wij dat in overeenstemming met de krachten die aanwezig zijn, dan hebben we bovendien nog de kans dat wij in het begin prettig worden afgezet, zoals een zesdagenrenner op een bepaald ogenblik afwisselt en dan een zwieper meekrijgt van zijn maat. Als u het nog niet weet, moet u maar eens kijken als er zoiets is hier of daar. We krijgen dus een aanmerkelijk hogere versnelling dan we zelf tot stand zouden kunnen brengen. Maar zijn we in beweging en valt die invloed van stilstand weg, dan gaat die zelf gewilde beweging over in een lotsbeweging. Dan kunnen we er dus niets meer aan veranderen totdat er weer een ogenblik van stilstand komt. Dan moeten we zeer bewust weer een keuze maken en in actie komen en zal de nieuwe situatie weer gelden voor de komende periode.

Het is voor een mens een beet je moeilijk om dat allemaal zo één, twee, drie te verwerken. U moet er maar eens over nadenken. In de praktijk komt het erop neer dat de meesten van u met een bepaald ritme in hun leven situaties ontmoeten waarin zij hun denken, hun streven en datgene wat zij betekenen of doen in de wereld drastisch kunnen veranderen. Maar hebben zij dat eenmaal gekozen, dan zitten ze aan die keuze weer een tijd vast.

De meest voorkomende cycli zullen u wel bekend zijn. Gemiddeld is dat de 7 jaar cyclus. Er zijn voor sommigen ook kortere cycli. Heeft u een cyclus waarin ongeveer eens per 3 jaar een zeer belangrijke verandering optreedt, terwijl u zelf denkt: “wat moet ik nu, het gaat allemaal langs mij heen”, dan is het tijd om u te realiseren dat u juist in die korte periode heel gemakkelijk zowel uw geestelijke als uw stoffelijke ontwikkeling kunt regelen door op elk ogenblik dat u die stilstand ervaart, u onmiddellijk af te vragen: wat wil ik werkelijk? En dan de eerste stap in die richting te zetten. Het wil niet zeggen dat u dan onmiddellijk alles bereikt maar het wil wel zeggen dat u dan onophoudelijk verder wordt gestuurd in de richting van die bereiking. Doet u dat op een ogenblik dat het zinloos is, dat er dus geen invloeden zijn die u kunnen steunen, dan bereikt u minder. Doet u het op een ogenblik dat u zelfs geen stilstand heeft bereikt, dan kunt u wel blijven dromen maar dan blijft het bij wensdromen en verder niets. Dit is dan voor de meer persoonlijke wondertjes die in ons leven toch altijd belangrijk zijn, of we nu op aarde of in de geest zijn.

De mens is eigenlijk een beetje gebonden aan die engelen want wij behoren tot een bepaalde straal. Je zou astrologisch ook kunnen zeggen: wij worden gedomineerd door een bepaald Huis. De aard die we daardoor hebben, de karakteristiek van ons denken is hiermee al bepaald en ook onze reactie op de omgeving.

Daarnaast hebben we de Heren van Wijsheid. In de astrologe noemen we de betekenis van de ascendant: de Heer van Wijsheid. Dat zijn invloeden die het je mogelijk maken datgene wat je bent, te beseffen op een bepaalde manier en daaraan een uiting te geven die zo dicht mogelijk ligt bij je werkelijke wezen en je werkelijke wensen. Komen nu die andere engelen erbij, deze invloeden die in de kosmos rond u zijn en voortdurend op u inwerken, dan bestaat de mogelijkheid om zelf veranderingen tot stand te brengen. Nu moet u een ding goed onthouden.

Als u geboren bent onder een bepaalde straal, dan is het bijna zeker dat ook uw voorgaande geestelijke ontwikkeling daartoe heeft behoord en zult u zich er zeer moeilijk aan kunnen onttrekken. Maar aangezien de karakteristiek binnen een bepaalde straal net zo ver uiteen loopt als de meningen in b.v. de politiek, bent u in staat te kiezen voor het midden, voor links of voor rechts. U kunt dus de betekenis, de beleving en de uiting voor een groot gedeelte zelf bepalen. Het gebruikmaken van die vermogens om uw eigen leven te bepalen, geeft u dan weer de kracht om juist en harmonisch te kiezen uit alle factoren die om u heen zijn. Er zijn natuurlijk nog meer wonderen in de wereld. Er zijn heel veel wonderen waarvan je er niet zo precies achter kunt komen hoe dat in zijn werk gaat.

Er zijn mensen die een hele tijd hebben gedacht dat de warme en koude golfstroom werden bepaald door monsters die in de oceaan leefden. Nu weten wij dat het komt door klimatologische omstandigheden, gepaard gaande met bepaalde luchtdrukverhoudingen en stralingsinvloeden vanuit de zon. Maar of je nu zegt dat de joden het doen of dat er zuiver natuurkundige oorzaken zijn, het is zeker dat een warme golfstroom bepaalde veranderingen brengt in het milieu waarin ze zich beweegt zoals ook een koude golfstroom dat zou doen. Weten we dat die golfstroom bestaat, dan kunnen we op grond, van zijn uitwerkingen een plaats kiezen waardoor we gevrijwaard zijn voor zijn invloed ofwel juist zijn invloed zo sterk mogelijk ervaren. We kunnen gebruikmaken van die golfstroom om ons in een bepaalde richting te laten dragen indien we weten waar hij ongeveer heengaat. Als we dat in de gaten hebben (golfstromen zijn eigenlijk rivieren in een oceaan, bepaald door temperatuurverschillen), dan kunnen we zeggen: we hebben in de kosmos eigenlijk altijd te maken met dergelijke stromingen.

Als ik nu probeer te weten te komen welke stromingen voor mij belangrijk zijn, dan ben ik al een heel eind verder. Dat hebben de mensen in het verleden ook gedaan. Er zijn altijd mensen geweest die tevoren aanvoelden wat de natuur zou doen. Sommigen van hen golden als kundige tovenaars en regenmakers, anderen waren wijsgeren en nog anderen schijnen zich, volgens de legende van Noë, gered te hebben door in de scheepsbouw te gaan op het ogenblik dat iedereen dacht: we zitten op een droogje. De wijze waarop je de stroming erkent, is dus belangrijk. De erkenning van de stroming is impuls.

Noë en zijn manier van handelen is een verhaal, logisch. Maar gelijktijdig geeft het wel iets aan. Een mens kan worden beïnvloed door krachten. Hij kan daarmee effecten bereiken die veel verder gaan dan al wat hij zich kan voorstellen. Je kunt je naam in de wolken schrijven, als je maar weet welke krachten die wolken beheersen en daarmee op de juiste manier harmonisch weet te zijn. Je kunt vuur ontsteken, alleen door de wil dat het zal branden, als je weet wat die ontbranding betekent en je de verhoging van de beweeglijkheid van moleculen in jezelf voldoende sterk kunt voelen en dat uit te stralen. Het wonderlijke is dat de meeste mensen dat allemaal instinctief doen. Maar instinctief of niet, je kunt het doen. En dat is in deze les, meen ik, het belangrijke punt.

Alle mirakelen of wonderen vinden ergens hun basis in de samenwerking van vele krachten waarbij een mens bijna altijd in het brandpunt staat. Soms is dat een mens die niet eens weet wat hij doet. Soms is het een mens die door allerlei belangen wordt gedreven. Soms is het een mens die alleen impulsief reageert. Het is altijd de mens in het brandpunt van de krachten waardoor het ongeloofwaardige toch waar wordt. Als u daarvan uitgaat, zult u ontdekken dat al die mirakelen over opwekkingen uit de dood tot aan den berg te laten wandelen, eigenlijk niet zo gek zijn als het lijkt. Het is gebruik maken van jezelf op het ogenblik dat je brandpunt bent van krachten die zo groot, zo kosmisch van aard en structuur zijn dat je daardoor a.h.w. resultaten bereikt die menselijk gezien onvoorstelbaar zijn.

En voor uzelf, nogmaals, is het niet altijd gemakkelijk. Want u kunt niet alles helemaal berekenen maar u kunt het soms aanvoelen. Op het ogenblik dat u innerlijk voelt wat juist is en u kunt die juistheid ook uitdrukken door de keuze van materialen en dergelijke, probeer dan niet anderen tot verantwoordelijke beslissingen te bewegen; dat zou weer een belemmering betekenen. Ga gewoon uit van uzelf en breng vanuit uzelf tot stand wat u voelt als noodzakelijk. Tot uw verbazing zult u kunnen constateren dat u dan ook als een gewoon mens wonderen kunt doen omdat de engelen nu eenmaal op bepaalde ogenblikken samenwerken met de mensen.

Gaven.

Wanneer een mens zegt dat hij een gave heeft, dan meent hij eigenlijk dat hij een kracht, een mogelijkheid, een wezenlijkheid bezit die anderen niet hebben. Daarin is hij dan dwaas, want wat een mens bezit, bezitten alle mensen. Maar wat een mens bezit en in zich wel beseft, dat kan hij gebruiken. En dat verheft hem toch iets boven hen, die wel de gave hebben, maar niet werken met de kracht, de gave hem gegeven.

Je kunt zeggen: ik wil elke gave in mijzelf ontwikkelen, mij laven aan de volmaaktheid van mijn eigen wezen, zoals dit zich uit in tijd en eeuwigheid. Maar vergeet dat alsjeblieft. Zeg: ik heb een enkele gave. Ik heb een kracht waarmee ik nu kan werken en daarmee werk ik eerst. Want werkende zal ik dan beseffen hoe alle gaven samenhangen en feitelijk een eenheid zijn. En in het ontwikkelen van de eigen gave, zullen alle gaven langzamerhand worden tot besefte mogelijkheid, besefte kracht, beseft weten ook, komend uit het eigen ‘ik’ en spelend tussen ‘ik’ en wereld.

Wie echter elke gave die maar denkbaar is, tegelijk in zich wil ontwikkelen, hij komt tot niets. Want hij is niet in staat om uit te diepen, om zich te werpen in en zich haast ook geheel te vergeten in het werken met die ene kracht, die ene gave, en zo de macht te openbaren die in hem leeft.

Iemand die naar alle gaven streeft, vertrouwt niet de enkele gave die hij reeds bezit; en zo bereikt hij niets. Maar wie een enkele gave heeft en in zichzelf erkent, werk daarmee. Zo wordt elke gave die slaapt, in hem gewekt opdat hij eens adept, bewust in het geheel van gaven, de mogelijkheden en krachten vindt die nodig zijn voor mens en geest, die levend en bewust ook samengaan met licht.

Werk met de kracht die je hebt zo goed je kunt, dan zullen de andere gaven zich vanzelf ontwikkelen.

image_pdf