Mens en planeet

     23 april 2013

Ik zou graag met u vanavond even verder gaan op hetgeen wat wij vorige maal hebben aangestipt, namelijk de voorbereidingen tot het gebeuren van de Wessac van dit jaar. Vandaag zou ik eigenlijk graag hebben dat wij even nader bekijken de relatie die wij hebben tussen de planeet aarde en uzelf, in het kader van de algemene veranderingen die op til zijn.
Een mens vergeet maar al te gemakkelijk dat hij eigenlijk als stofmens een onafscheidelijk deel van de natuur is. De meeste onder u voelen zich helemaal niet meer deel van de natuur. Zij vinden dat zij als mens daar boven staan. Want zij denken en zij redeneren, zij handelen volgens bepaalde inzichten en zo verder. Dit is natuurlijk allemaal heel mooi maar heel kort door de bocht.
Denkt u werkelijk dat andere levende wezens op deze planeet zo maar handelen zonder enig besef? Dan bent u er al helemaal naast. Maar wat van belang is: dat wanneer je als mens op dit huidige ogenblik moet leven op een planeet die zich, langzaam maar zeker, aan het heroriënteren is, dat je in de eerste plaats in harmonie kunt zijn met die planeet. Dat wil zeggen, de aarde kent haar wetmatigheden. Of haar regels. Of haar wetten, hoe dat u het wilt uitdrukken. De mens heeft daar de laatste eeuw bijna geen rekening meer mee gehouden. Men heeft geprobeerd van volgens zijn inzichten en vooral volgens zijn wenselijkheden en begeerten te leven op deze planeet.
Het gevolg is, en dat kunt u nu dagelijks rondom u ervaren, er aardig wat chaos is ontstaan voor de mens ten opzichte van de aarde. Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat de mens de aarde veranderd heeft. Want dat kan hij gewoonweg niet. Uiteindelijk zal de aarde steeds het laatste woord hebben. Maar we zien wel dat, de mens doordat hij met de normale evenwichten die in de natuur voorkomen geen rekening meer heeft gehouden en gedacht heeft dat hij heer en meester was van deze aarde, er voor gezorgd heeft dat er voor hem zoveel onevenwicht ontstaat, dat het voor de mens zelf steeds moeilijker wordt om op deze aarde te blijven voortbestaan.
En misschien is dit wel een noodzakelijk gevolg uit het feit dat er een explosie is geweest van mensen op deze planeet. Het is een totaal uit de hand gelopen explosie die er nu voor zorgt dat, ondanks wat uw wetenschappers zeggen dat de aarde nog veel meer kan dragen. Daar gaat het niet over. Dat het onevenwicht zo groot is dat je, op het punt staat, zoals het altijd in de natuur is geweest, dat hetgeen wat er teveel is zichzelf vernietigt. Voor de mens is dat natuurlijk iets dat moeilijk aanvaardbaar is. Want hij staat boven die natuur. Ach, wanneer er teveel antilopen in de brousse zijn dan komen er meer leeuwen en dan vermindert automatisch het aantal antilopen. Dat is een natuurlijk fenomeen. Alles blijft op evenwicht. De mens aanvaardt dat fenomeen voor de dierenwereld, voor de plantenwereld.
Wanneer er, zoals door u veroorzaakt, te grote monoculturen zijn dan ontstaat er woestijn. En vanuit die woestijn ontstaan er dan weer stormen, en zo verder. De mens vindt dat erg. Maar ja, zo gaat het nou eenmaal. Maar hij beseft niet dat hetzelfde op het ogenblik plaatsgrijpt met zijn medemens. Omdat zijn medemens geen enkel inzicht meer heeft over hoe de wetten van de aarde functioneren. Wanneer er nu eenmaal een teveel van iets komt dan is het noodzakelijk dat dit teveel afgezwakt wordt, tot er terug een natuurlijk evenwicht komt. En als dat natuurlijk evenwicht er is dan kan alles normaal zijn gang verder gaan.
Je moet ook rekening houden dat, we op het ogenblik met zeer veel incarnaties op deze planeet zijn, die eigenlijk nog zo primitief zijn, dat zij op een minimum van tijd, dan spreek ik stoffelijke tijd, volledig gezien hebben wat zij hoeven te zien, of misschien beter uitgedrukt hoeven te doorleven. Waardoor dat zij zeer snel opmerken dat hun incarnatiekeuze geen juiste was. Waardoor ze terug naar onze zijde komen om zich te herbezinnen, te heroriënteren, op de mogelijkheden die de kosmos voor hen inhoudt. Al deze zaken houden in dat er aardig wat aan het veranderen is.
Ach, u vindt het misschien erg dat er op dit ogenblik op nogal vele plaatsen oorlog wordt gevoerd. Dat men op vele plaatsen dagelijks vele doden heeft. Dit is niet zo erg. Dit maakt deel uit van de herschikking van de aarde. U denkt misschien dat de mens dit eigenlijk allemaal zelf veroorzaakt. Oh ja, want daar is die aan de macht en dat wilt men niet. En ginder is die aan de macht.
Hebt u zich al eens afgevraagd: hoe komt het dat in bepaalde streken, bepaalde typen, een tijd de macht hebben en dat dan ondanks alles wat er aanwezig is plots de ganse structuur van de maatschappij begint te verschuiven. Dat er burgeroorlogen komen zoals u zegt en zo verder. Ach, ik weet het. Jullie gaan dan uit van ja, maar politiek gezien is men zo aan het manipuleren en zo verder.
Alleen vergeet je wel dat de krachten van de natuur zelf daarin in de eerste plaats een rol spelen. De mens op zich is niet zo vrij als hij denkt. Heel veel zaken worden vanuit de aarde zelf, vanuit de wetmatigheden van de natuur, gestimuleerd. En voor de aarde maakt het niet uit of de ene zich zo noemt en de ander zich zo. Dat is voor de mens belangrijk maar voor de aarde helemaal niet. Voor de aarde komt het erop aan van zo veel mogelijk harmonieën en evenwichten te herstellen. En dat kan ze niet wanneer de mensheid blijft voortdoen zoals de mensheid bezig is.
En dat is nu een van de belangrijkste items die op dit ogenblik besproken worden al, door degenen die gaan deel nemen aan de Wessac. Door degenen die ook de krachten die vanuit de aarde zullen oprijzen in harmonie met de krachten van de kosmos zullen bepalen hoe en wat er verder gaat gebeuren. En dan is het voor jullie interessant om te vertrekken van de kennis die je al hebt en vooral rekening te houden met de wetmatigheden van de natuur. En u zoveel mogelijk in harmonie te bevinden met de natuur. Wanneer u dit kan voor uzelf realiseren dan kunt u, vanaf nu bij wijze van spreken, tot ver voorbij de krachtsuitstorting een zeer harmonisch leven voor uzelf leiden en ook dit uitstralen rondom u. Waardoor u meer in harmonie, in evenwicht zult zijn met de energieën die vrijgekomen en bevestigd, rond deze aarde zullen gaan.
Dan zult u zich veel minder aantrekken van alle natuurverschijnselen die misschien zeer sterk kunnen optreden. U zult kunnen begrijpen en aanvaarden dat dit nou eenmaal behoort tot deze wetten van de natuur, tot deze wetten van de aarde. En u zult er veel minder moeite mee hebben om dit voor uzelf te verwerken. Waar al degenen die dit niet kunnen aanvaarden en die er tegen in willen gaan, zichzelf, als het ware, in een disharmonie brengen. Die niet alleen voor hen schadelijk is maar die ook voor hen geen enkele meerwaarde of oplossing van de problemen die ontstaan zal brengen.
De mens, en dat zien we toch de laatste decennia, heeft veel te veel de gedachten gehad dat zijn idee, bijvoorbeeld van goed en kwaad, het juiste was. Dat zijn idee van geluk het juiste was. En zo kunnen we verder gaan. Maar de mens heeft vergeten dat dit eigenlijk maar een zeer beperkt idee kan zijn. Als mens kan je, voor uzelf aanvoelen, wat goed of wat niet goed is. Maar kosmisch gezien wilt dit niet zeggen dat dit correct is. Wanneer u leeft volgens hetgeen wat u als goed ervaart zonder dat u de ander daartoe verplicht dit ook te aanvaarden, dan kan u in harmonie leven met de kosmos. Maar u zult allemaal wel opgemerkt hebben dat wat u als goed aanvaardt, u eigenlijk ook wel eist van de medemens. En wanneer de medemens, bij wijze van spreken, in uw ogen in zonde leeft dan bent u daar niet met akkoord. U geeft uw medemens niet de vrijheid te leven volgens hoe uw medemens aanvoelt dat voor hem of haar het beste is. Want u hebt een redelijk eigengereide kijk op het geheel.
Zolang u, en zeker nu in de komende periode, deze zienswijze blijft handhaven, dan gaat u het moeilijk krijgen. Laat deze zienswijze los. Ga voor hetgeen wat jij aanvoelt als zijnde dat voor u juist is. Maar verplicht niemand anders hetzelfde te voelen, hetzelfde te denken of dezelfde handelingen uit te voeren. In de ganse kosmos, en dit geldt voor iedereen, sta ja steeds alleen. Je kunt enkel uw weg gaan. U bent niet bij machte de weg van een ander te gaan. U bent niet bij machte te bepalen hoe een ander een weg zou moeten gaan volgens jouw gedachte of aanvoelen. Wanneer je dit voor uzelf kan realiseren dan ga je zien, dan ga je veel sterker komen te staan in de veranderingen die plaatsgrijpen. U gaat niet mee gezogen worden.
En het mooie van het geheel gaat zijn, dat door uw houding, u anderen kunt er toe aanzetten ook te gaan voor hetgeen wat zij, in zich aanvoelen als juist. En hoe meer mensen de weg kunnen volgen, in vrijheid, van dit voelt voor mij juist, daar ga ik voor, hoe sterker de krachten, de nieuwe veranderende krachten, kunnen optreden. En wat opvallend zal zijn, hoe meer dat jij voor uzelf, in dit leven, als het ware resultaten kunt boeken. Resultaten op alle terreinen, zou ik zeggen. Want u wordt door uw handelen juist bewuster. U gaat steeds meer zaken doorzien. U gaat een groter inzicht krijgen in hoe alles eigenlijk functioneert en in elkaar zit.
Dit natuurlijk maakt wel dat, een groot deel van uw omringende maatschappij je niet zal aanvaarden. Dat zij in het beste geval, u zullen niet helemaal juist bij de geest verklaren, dat is niet erg. In het slechtste geval zal men proberen u uit te schakelen. Zo is de mensenmaatschappij de laatste tijd steeds geweest. Maar ook daar moet u echt niet van wakker liggen. Wanneer u, voor u, uw weg kan gaan en de resultaten kunt behalen die voor u, in uw geestelijke ontwikkeling, in uw weg van bewustwording, resultaten geven, dan zit u op het juiste spoor. En of men dan zegt, dit is allemaal nonsens of dat men probeert u op een zijspoor te zetten, dat zal u niet storen.
Want u doorziet hetgeen wat er aan het gebeuren is. En wanneer er dan natuurfenomenen optreden dan hoeft u daar ook geen angst voor te hebben. Want u bent in harmonie met de optredende fenomenen. Dit klinkt misschien raar. Maar u mag niet vergeten wanneer er, laat mij een voorbeeld nemen, een storm ontstaat, een alles vernietigende storm. Stel u voor. En u bent in harmonie met de aarde dan zal deze storm u beschermen. Deze storm zal u niet vernietigen. Integendeel. En of dit nu een storm is, een vloedgolf, een grote vuurgolf of wat dan ook wanneer u in harmonie bent met de aarde, dan is dit deel van u, en bent u automatisch door er aan gelinkt te zijn, beschermd. Ach, ik weet dit klinkt misschien heel raar. En u zult daar moeten over verder nadenken.
Maar u zult ontdekken dat wanneer u daar over nadenkt u wel degelijk zult kunnen vaststellen, en dit zal vooral via het gevoel gaan, dat dit zo gebeurt. Dat wanneer u in harmonie bent met uw planeet er u eigenlijk heel weinig kan gebeuren. Wanneer u een evenwicht in uzelve voelt ten opzichte van alle natuurwetten die aanwezig zijn en durft – wanneer het nodig is – deze wetten te respecteren, dan kan er eigenlijk u weinig mis gaan. Oh, dan doet u misschien een wonder in de ogen van uw medemens.
Maar dat is geen wonder. Het is gewoon het erkennen van het evenwicht. Het is gewoon het erkennen van wat op dat ogenblik noodzakelijk is. En neem gerust van mij aan we komen aan een periode, langzaam maar zeker, waar we meer en meer mensen nodig hebben die vertrekken vanuit zichzelf. Vertrekken van hun eigen waarden, hun eigen aanvoelen, hun eigen harmonie. Niet van mensen die vertrekken vanuit waarden die anderen hen hebben opgelegd. Wat ben je met ideeën? Wat ben je met kunde? Wanneer die u door een ander is opgelegd zonder dat je er zelf kunt achter staan. Zonder dat je er zelf in kan geloven.
Wanneer iemand, bij wijze van voorbeeld, een land wil bebouwen dan kan hij zeer veel geleerd hebben van anderen of dikke boeken geraadpleegd hebben, of school gelopen hebben, allemaal wel waar. Maar wanneer het ene punt ontbreekt: de harmonie met de aarde, dan zal hij geen oogst hebben die waardevol is. Want hij zal niet aanvoelen op welk ogenblik hij het zaad aan de aarde kan toevertrouwen. Hij zal niet aanvoelen wat de juiste wijze is om het te laten opgroeien en hij zal nog minder aanvoelen wanneer het het juiste moment is om te oogsten. En dan komt daar de gewone keuterboer, om het zo te zeggen, een man die amper lezen of schrijven kan, is bij wijze van spreken bijna nooit naar school geweest, maar hij voelt zich één met zijn land. Hij voelt zich één met de natuur. Hij weet wanneer het tijd is om het zaad aan de grond toe te vertrouwen. Hij weet wat hij moet doen wanneer het zaad opgroeit. En hij weet nog veel beter door zijn aanvoelen wanneer het zaad tot plant en tot rijping is gekomen en kan geoogst worden.
Dat zijn degenen die de toekomst in handen hebben. En dit voorbeeld kun je op alle mogelijke terreinen doortrekken. De keuterboer die ik in dit voorbeeld gebruik, zal geen oorzaak zijn van een desertstorm, een stofstorm, omdat men te grote oppervlakten ineens heeft gaan verbouwen. Omdat men geen rekening heeft gehouden dat: wanneer je van de aarde iets wilt krijgen, je in eerste instantie moet zorgen dat er evenwichten zijn. Dat er harmonieën zijn.
U weet allemaal dat men overal alles wat de aarde gaf heeft vernietigd om grote oppervlakte te hebben, om meer gewin te krijgen. U weet allemaal dat men aan het proberen is geweest via genetische manipulatie meer productie te krijgen, meer geld te verdienen. Maar al deze zaken zijn nu de bron van vernietiging. Al deze zaken zullen niet leiden tot een goede productie, tot een overschot om het zo te zeggen. Integendeel. Deze zaken zijn de bron van de vernietiging. Deze zaken zijn de bron dat er ontzettende voedsel tekorten kunnen ontstaan. Ach, als mens denk je daar zo niet over. En als wetenschapper zeker niet want je bent ervan overtuigd dat uw kennis bijdraagt tot.
Maar men vergeet dat men hier, ik zou het zo kunnen uitdrukken, voor God is gaan spelen. Niet beseffende wat God is. Maar men achtte zich wel God. En daar komen de gevolgen uit. Wanneer zij hadden beseft dat de kracht in hen zat en dat zij het niet buiten hen moesten gaan zoeken dan had je een totaal andere verhouding gekregen. Wanneer men had aanvaard dat de aarde kan geven en nemen, dan zou het nu veel evenwichtiger zijn. Maar men vond dat de aarde geen rechten had om te nemen. Men vond dat het niet kon dat er dieren waren, insecten, noemt maar op, die ook thuis hoorden in dat geheel. Vernietiging was het grote woord. En al deze zaken leiden er nu toe dat in de komende tijd dit samenvloeit. En ik kan mij voorstellen dat ieder van u zich wel een beeld kan vormen van wat er gebeurt als al deze zaken plots anders gaan reageren dan dat de mens voorzien heeft, of zelf heeft kunnen inschatten.
Ach, wat maakte het uit, wanneer je op zee waart, van alle rommel die je beu waart over boord te gooien. Dit maakt niets uit. Je ziet het toch niet. Het zakt in de diepte. Duizenden meters diep. Maar het doet wel iets. Het heeft uw ganse ecologische evenwicht verbroken. En het heeft er voor gezorgd dat ook, uw klimaat serieus aan het veranderen is. Ach, en dan spreek ik nog niet van het gevaarlijke afval zoals: de radioactiviteit en vooral waarover gezwegen wordt, zeer vele, zeer toxische zaken. Onder andere ook een groot deel biologische wapens waar men geen blijf mee wist die men zo maar heeft laten verdwijnen. Maar al deze zaken gaan hun eigen leven leiden. Daar heeft de mens nooit bij stil gestaan of willen bij stil staan. En nu komen we naar het punt waar langzaam al die gegevens samen komen. Dat zij een cocktail vormen voor, sta mij toe het op een andere wijze te zeggen, de vernieuwing van de aarde. En die vernieuwing, vrienden, daar staan wij voor. Daar is de aanzet.
En voor zover wij vanuit onze zijde kunnen inschatten zal: de Wessac op het ogenblik en de krachten die op aarde gaan spelen, daar een soort versnellen in veroorzaken. En daarom dat ik op deze laatste avond voor jullie voor de Wessac, jullie daarvan bewust wil maken. Dat je daar een inzicht krijgt dat al hetgeen wat rondom u gebeurt, niet zomaar gebeurt. Maar dat daar vanuit de aarde enerzijds en vanuit het kosmische, de kosmos anderzijds, wel degelijk een plan achter zit.
Een plan dat je zou kunnen noemen de harmonie. Het herstellen van de evenwichten. Want u leeft nu op aarde en u denkt, ja maar. Maar u mag niet vergeten dat een mensenleven voor de aarde nog geen fractie van een seconde is in uwe tijd. De aarde is al een zeer oude dame, op hoge leeftijd. Maar een dame die nog zeer actief is. En die zeker nog niet van plan is van haar taak te laten varen. En haar taak gaat verder dan alleen maar, de mens de mogelijkheid te geven, te incarneren op deze planeet. De taak van de aarde is ook gekoppeld aan die van uw zonnestelsel en aan die van uw melkwegstelsel. Dus u kunt zich voorstellen dat er aardig wat zaken ver buiten uw begripsvermogen gaan, om het zo te zeggen.
Maar daar moet u zich niet aan storen. Wanneer u maar voor uzelf in harmonie kan zijn. Wanneer u maar voor uzelf durft erkennen van kijk, wat ik aanvoel dat juist is in mijn leven, in mijn houding, in mijn handelen, daar ga ik voor. En ik tracht zoveel mogelijk, zo ver ik dit kan – want u bent als mens beperkt, dit is een feit –  maar zo ver dat je het als stofmens kan, in harmonie te zijn met uw aarde en met de kosmos, dan gaat u al heel ver komen. Want juist door die ingesteldheid geef je ook aan uw andere voertuigen de mogelijkheid om een instelling op te bouwen die u meer kracht en ook u meer in harmonie brengt met de andere sferen rondom u. En dit is niet onbelangrijk.
Want uiteindelijk, vrienden, uw stoffelijk lichaam is maar een klein deel van uw totaliteit. U kunt hier op aarde nog spreken van uw fijnstoffelijk lichaam, uw geest, maar daar buiten bezit u aardig nog wat. En in dat gehele pakket dat u bent, daar is niet alleen de kennis van het verleden aanwezig. Maar ik durf ook zeggen: de kennis van de toekomst. Want uiteindelijk moeten we, of kunnen we tot het besef komen, dat we deel zijn van de grote Kracht. Ach, en daar mag u als mens een omschrijving aan geven zoals u wilt. Zolang u ze maar niet voor uzelf begrenst. En als u dat doet en durft, u daarvoor open te stellen, dan staat u in wezen open voor alles wat mogelijk is.
Niet dat u als mens alles zal kunnen realiseren. Want de mens, het lichaam van de mens, heeft zijn beperktheden. Maar dat is niet erg. Zolang je maar vanuit dat zelfs beperkt standpunt, durft gaan voor hetgeen wat jij, en ik leg er nogmaals de nadruk op, wat jij ervaart als zijnde voor u het juiste. Dat is iets wat op het ogenblik heel weinig mensen nog durven doen of kunnen doen, omdat zij via hun eigen stoffelijke gedachte in zulke posities hebben gebracht dat zij denken niet anders te kunnen. En dat is, vrienden, de grootste fout die je op dit ogenblik kan maken.
Je kan altijd anders. Je kan altijd anders kiezen. Niets in de kosmos, op aarde is definitief. Niets is onomkeerbaar. Als je dat goed laat doordringen dan kan je aardig wat gaan bereiken in de komende tijd. Dan kan je van uw leven een waardevolle leerschool maken. En ik denk dat dit voor u het meest waardevolle is.
Zo. Dat was hetgeen ik u deze avond wou voorleggen in het kader van de komende Wessac. En ik hoop dat u, in de komende dagen die nog resten voor het gebeuren, u zich daarmee wilt bezig houden. Dat u voor uzelf vooral gaat nagaan: wat kan ik bereiken? Wat kan ik betekenen voor mezelf, hier op deze planeet in de vernieuwing die plaatsgrijpt?
Wees niet bang te zijn wie je aanvoelt te moeten zijn. En vooral, vrienden, stop met u te vergelijken met anderen. Want dat is natuurlijk één van de punten die in uw maatschappij nogal hoog oplaaien. We gaan vergelijken met anderen. Maar de ander is u niet. En u kan de ander niet zijn. Geef de ander het recht zijn weg te gaan, te denken wat hij of zij wilt, maar u hebt het recht uw weg te gaan. En volgens uw aanvoelen. En niemand hoeft tegen u te komen zeggen en zeker niet in de toekomst, hoe je het moet doen. En wat u moet doen.
En wanneer u dat voor uzelf waar maakt dan zult u in harmonie zijn met de vernieuwing. Maar dan zult u ook over krachten beschikken die hieraan verbonden zijn, die het mogelijk maken verder te gaan. Krachten die ook voor uw harmonie in uw stoffelijk wezen zullen zorgen dat je niet mee aangetast wordt door alles wat zich op het ogenblik is aan het ontwikkelen of reeds ontwikkeld heeft.
Want vergeet niet vrienden, uzelf hebt in uw eigen lichaam de sterkste krachten die je kan dromen. Niet alleen voor geestelijk evenwicht maar ook voor stoffelijk evenwicht. Dat wil zeggen: dat wanneer u met uzelf in harmonie kan zijn en de meeste onder u die toch de moeite nemen dagelijks te mediteren moeten dit langzaam maar zeker in de hand hebben, hebben hun eigen fysieke en geestelijke gezondheid volledig in de hand. U hoeft langs geen kanten nog afhankelijk te zijn van anderen, om gezond te zijn. Om te weten hoe uw lichaam moet functioneren. Hoe uw geest kan inspireren.
Ach, ik weet het, uw maatschappij tracht u altijd van alles aan te praten. En is er op gericht op het ogenblik – niet dat u geestelijk gezond en lichamelijk gezond zou zijn – maar u erop te attenderen hoe en welke afwijkingen u allemaal toch maar steeds kan bezitten en meemaken. Maar dat behoort thans, dat geheel, behoort tot de chaos. Behoort tot de afbraak. Distantieer er u van.
Begin te geloven in uzelf. Begin te geloven in de krachten en de mogelijkheden die in uw eigen aanwezig zijn. En zeker nu wanneer vele krachten gaan bevestigd worden. Wanneer  nieuwe energieën de aarde zullen omringen, zullen als het ware harmoniëren. Wees er dan niet afkerig van. Maar durf er met één zijn. Durf er met in harmonie zijn. En dan zal je zien, dan zal ondanks alles wat u hoort en ziet rondom u, uw leven waardevol verder gaan. En zult u voor uzelf en de aarde en de kosmos in zijn geheel een waardevol onderdeel zijn.
En wanneer je dan met een groep bent, dan heb je al een serieus brandpunt van vernieuwing. Brandpunten die dan samensmelten rond gans de aarde. Die het dan mogelijk maken, de nieuwe wegen van de toekomst, langzaam maar zeker, op te bouwen en ervoor te zorgen dat, ach wanneer ik het kan inschatten tussen dit en een kleine 200 – 250 jaar deze wereld terug, een wereld zal zijn waar het aangenaam is om naartoe te komen. Waar het zinvol is te incarneren omdat je er iets kan ervaren.
Je ziet lang zal het allemaal niet duren. Ach, in mensentijd kun je zeggen ja, 200 jaar – 300 jaar dat zijn een paar generaties. Misschien wel waar. Maar voor de aarde, dat een oude dame is, die reeds een eeuwigheid bestaat, is dit niets. En voor jullie zelf, die ook eeuwig bestaan, vergeet dat niet, u bestaat eeuwig, is dit ook eigenlijk niets. Bekijk het zo een keer. En ziet eens, voor uzelf, wanneer u daarover denkt, wanneer u hier over het gebrachte uw eigen mening vormt, wat het voor u geeft. Wat er voor u aan meerwaarde, aan bewustzijnsverruiming in zit. Ik ben er zeker van, vrienden, dat u nog verstelt zult staan van uw eigen mogelijkheden.

Vragen

  • Graag een praktische tip hoe we bij natuurrampen in harmonie kunnen zijn met het elementaal en hoe dit te doen bij een vuurzee?

Ieder van u behoort als het ware tot een bepaald elementaal. De ene gaat effectief zich beter voelen bij vuur, en de andere bij lucht, een ander bij water, een ander bij aarde. Wanneer er hier sprake is van bijvoorbeeld een vuurzee en u bent met uzelf in harmonie, dat wil zeggen in dit geval dat u kan aanvaarden dat dit verschijnsel zich manifesteert, met alle gevolgen van dien, dat u zich daar niet tegen verzet. Dan zult u opmerken dat die vuurzee, om het zo uit te drukken, deze harmonie waarneemt en gewoon u ongemoeid laat. Zelfs wanneer u vanuit uw geaardheid bijvoorbeeld meer affectie vertoont met water. Ik zeg nu juist het omgekeerde omdat water in jullie ogen de demper is van vuur.
Maar je mag niet vergeten dat bij natuurrampen dikwijls water en vuur in harmonie samen gaan. En elkaar niet storen. Dus de ganse kwestie is uw ingesteldheid. Wanneer u vertrekt vanuit het punt dit kan niet, dit mag niet, dan bent u in onevenwicht, in disharmonie met het gebeuren. Als mens is dat logisch. Omdat een mens wanneer hij ziet dat het vuur alles vernietigt, zoals bijvoorbeeld er een atoombom valt, alles vernietigt en dan kun je dat ook als vuur omschrijven.
Maar ik kan er u aan herinneren dat zelfs bij atoombommen er steeds mensen, zelfs vanuit de kern, uitkomen zonder enige schade. U kunt dit op het ogenblik zelfs nagaan. Daar bestaan studies over en zo verder. Ze kunnen het niet verklaren maar het bestaat. Het meest opvallende geval is een ganse klas die ten tijden van Hiroshima in de kern van de explosie aanwezig was – en die gewoon omdat de leerkrachten zo bezorgd waren over de kinderen – vanuit dat rampengebied zijn weggewandeld. Geen van die kinderen noch van de leerkrachten heeft last gehad, noch van de enorme hitte want zij moesten normaal allemaal vernietigd zijn. En zij hebben achteraf ook geen last gehad van de radiatie.
Onverklaarbaar. Niet aanvaardbaar. En men praat er liefst zo weinig mogelijk over. Maar het is zo. En waarom was dit zo? Omdat deze leerkrachten en deze kleine kinderen in elkaar geloofden. De leerkrachten waren ervan overtuigd van hun verantwoordelijkheid voor deze kleine kinderen. En hebben zich, als het ware, zonder rekening te houden met wat rond hen verder gebeurde, geworpen op het bevrijden uit die chaos van die kinderen. Doordat zij dit deden, creëerden zij voor zichzelf een sfeer. Die hen zo goed voor de ontzettende hitte – die toch aardig wat graden had, want het deed zelfs ijzer smelten en zo verder hé, dat weet u allemaal – werden zij gewoon afgeschermd.
Ik haal dit voorbeeld daarom duidelijk aan om te tonen dat zelfs wanneer u niet in harmonie bent met zoiets, dat u er kan aan overleven. Een ander voorbeeld dat geboekstaafd staat is, in een van de sloppenwijken van New Delhi – in… ik dacht, in jullie tijdsrekening jaren 60, 65, ik weet het niet, van de vorige eeuw – een ontzettende brand. Alle huizen zijn vernietigd. Behalve een woning die midden in de brand stond waar een, volgens de Indiërs, heilige man in woonde.
Die man besefte heel goed dat alles brandde en alles vernietigd werd. Maar heeft zich gewoon in meditatie gezet en zich, als het ware, buiten het gebeuren gebracht. Het gevolg was dat deze vuurzee alles met zich mee nam behalve de woning, een hutje eigenlijk hoor, waar deze man in leefde. Alles was vernietigd. Alles was tot as herleidt. Er stond nog één hutje recht. Dat van, wat men zou noemen, deze heilige man. Dit is geboekstaafd. Dit kunt u terug vinden. Is door de Engelsen zelfs geboekstaafd.
Dus het is wel degelijk mogelijk wanneer u voor uzelf in harmonie bent met het geheel dat een elementaal, waar u bijvoorbeeld geen affiniteit mee hebt, u toch ongemoeid laat en dus dat u gewoon verder kan gaan. Nu om deze vraag af te ronden wil ik er nog aan toe voegen: stop met te denken. Ik ben niet met dat of dat in harmonie of ik heb geen affiniteit met dat of dat. Wat u best doet, lieve mensen, is jullie richten op hetgeen waar u wel affiniteit mee hebt, wel met harmonisch voelt. Dan hebt u voldoende krachten die voor u werkzaam zijn en in het geval van de vraag u volledig beschermt.  Maar u hoeft voor niets angst te hebben. Wanneer u voor uzelf maar harmonisch kan zijn.

  • Bij de Wessac gaan de hoogste entiteiten sturing geven aan de krachten van de kosmos. Reeds meermaals werd gezegd dat wij primitieve bevoertuigingen zijn. Het is mij een raadsel dat deze hogere krachten dit juist op aarde doen. Waarom op aarde en niet op een andere planeet als dit kosmisch gezien zo een inwerking heeft. Graag uw zienswijze.

Neem mij niet kwalijk. Maar uw zienswijze is fout in die zin dat de hoogste geestelijke leiding van de aarde geen sturing als dusdanig geeft aan deze krachten. Is een verkeerde interpretatie. Wat gebeurt er? De hoogste geestelijke leiding op aarde en die geestelijke leiding is niet alleen gebonden aan de aarde, dat is punt één. Maar hier voor de aarde, gaat op het ogenblik deze krachten de aarde bereiken, in harmonie zijnde met deze krachten ervoor trachten te zorgen dat deze krachten op een juiste wijze hun taak op deze aarde kunnen volvoeren.
Dit is iets anders dan te gaan zeggen van: wij gaan deze krachten hier even sturen. Deze krachten zijn kosmische krachten. Niets of niemand kan deze krachten als het ware sturen. Ik ga misschien een beetje onbeleefd zijn. Maar lieve mensen u bent als mens niet in staat te begrijpen wat er gebeurt. Daar staat u nog veel te ver van gans deze ontwikkelingen. Uw geest echter kan aanvoelen en dat aanvoelen kan wel door gegeven worden aan de stof. Dat wil zeggen dat u wel deel kunt hebben aan dat gebeuren, dat u daar als het ware voor uzelf een ervaring uit kan puren, waar u verder mee kan. Maar het uitleggen, het begrijpen, dat is voor de mens niet haalbaar. Dat is punt één.
Wanneer u dan vraagt waarom op de aarde en waarom nergens anders. Kijk. Het is niet correct te denken dat het alleen maar op de aarde is. Deze kosmische tendensen omvatten de ganse kosmos. Dat wil zeggen dat het niet alleen de aarde is die daar in meedeelt. Nee. Ik zou bijna durven zeggen voor zover ik het kan overschouwen, de ganse kosmos deelt daar in mee. De aarde is daar maar een klein onderdeeltje van. Als u dat begrijpt. De aarde ontvangt als het ware van dit ontzettende gebeuren in de kosmos, één klein deel. En dat deel noemen we Wessac. Wat de rest van de kosmos er aan naam geeft, doet er voor u niet toe.
Want u bent gebonden aan deze planeet waar u incarneert. En de meeste van u zelfs vele malen al. Deze planeet is voorlopig voor u uw thuisbasis, ook geestelijk. Het klinkt misschien raar maar het is zo. U bent in deze ganse sfeer als het ware in ontwikkeling. Wanneer u deze ontwikkeling op aarde als afgerond ziet, dan zult u deze aarde achter u laten. Dat is evident. En dan kunt u verder gaan in deze kosmos. Maar dat is nu niet aan de orde. Aan de orde is, dat u uw bewustwording zoekt op deze planeet. En dat juist deze krachten u de mogelijkheid geven om uw ontwikkeling verder door te maken. Dat op aarde de leden van de witte broederschap, het verborgen priesterrijk, en nog vele anderen zich daarvoor inzetten is niet omdat het alleen om de aarde gaat maar is juist omdat via deze weg u de mogelijkheid krijgt uiteindelijk uit te stijgen boven de beperkingen van de aarde, van uw stoffelijk zijn, van uw geestelijk zijn ten opzichte van de stof, om zo verder te kunnen gaan.
Ja, het is misschien een beetje ingewikkeld. Maar neem gerust van mij aan, lig er niet van wakker, en tracht zo veel mogelijk de eenheid van dit gebeuren in u op te nemen. Begin niet u af te vragen wat er, op laat ons zeggen Aunius, gebeurt. Of wat er op een andere verre ster, planeet, of kosmisch deel gebeurt. Dat helpt u geen moer vooruit. Integendeel. Door u met zulke zaken te gaan bezig houden remt u eigenlijk uw eigen mogelijkheden hier af. En uw geest heeft gekozen voor hier te incarneren. Uw geest heeft gekozen voor hier nog ervaringen op te doen. Tracht dan deze ervaringen zo volledig mogelijk door te maken en dan zult u wanneer u de stof terug los laat en aan onze zijde verder gaat, zien welke mogelijkheden er verder voor u aanwezig zijn.
Ik denk dat dit op uw vraag het belangrijkste antwoord is. Je mag niet vergeten dat zelf de hoge geestelijke leiding van deze aarde – en daar zitten toch aardig wat voorgangers van u in – ik bedoel van de mensheid, niet van u persoonlijk. Dat dezen er allen om begaan zijn van, deze aarde, nog een hele lange tijd als mogelijke ontwikkelingsbasis te houden voor de geest. En dat wil zeggen dat er voertuigen in de stof moeten zijn waar de ervaringen in kunnen doorgemaakt worden. Dat deze voertuigen steeds een menselijke vorm zullen blijven aannemen is weer iets anders. Maar dat doet er niet toe.
Een feit is zolang we deze planeet kunnen gebruiken is dit een heel mooie springplank als het ware voor verdere ontwikkelingen. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is. Maar alstublieft en dit geldt voor iedereen, lieve mensen, zoek niet te ver. Blijf met uw beide voetjes hier op de aardse grond. Wat u nu hier op deze aarde kunt leren is meer van belang dan dat u te weten kunt komen over alles wat hier buiten deze aarde nog plaatsgrijpt. Ik zou u uren hier kunnen vertellen over wat er in het stelsel nummer 65 gebeurt. Of achter het zwarte gat nummer 53 gebeurt. Maar daar hebt u helemaal niets aan. En daar gaat u ook helemaal geen stap in bewustzijn verder mee komen. Integendeel. U zult zich waarschijnlijk als u dat allemaal zou aanhoren en doornemen gefrustreerd voelen als nooit te voren. En dat kan echt de bedoeling niet zijn wanneer je een weg gaat van bewustwording.

  • Wanneer ik mij met de kracht van de aarde verbind, komt er na een tijd een grote angst naar boven in mijn lichaam. Wat kan ik hieraan doen?

Wanneer je u met een kracht tracht te verbinden en u krijgt angst, dan wil dit zeggen, dat u, u ten opzichte van hetgeen u verlangt, disharmonisch hebt ingesteld. Ik zal het even trachten duidelijk te maken. Wanneer u zich op iets instelt, en u vraagt kracht, dan bent u eigenlijk in onevenwicht.
Wanneer u zich instelt en u beseft ik ben, luister goed wat ik zeg, ik ben de kracht, dan bent u in harmonie. Kijk er is nooit niets buiten u. Alles is in u aanwezig. En dat is van belang. De fout die door velen gemaakt wordt en niet alleen door de vraagsteller, maar door velen gemaakt wordt, is te vragen buiten u. Niet te beseffen dat je van buiten u niets kan krijgen. Alles, lieve mensen, is in u.
Dus wanneer u spreekt over kracht van de aarde, deze kracht is in u. Niet, ik vraag kracht aan de aarde. Maar ik besef dat ik één ben met de kracht van de aarde. Want deze kracht is in u. Zo goed dat wij u trachten duidelijk te maken dat de kracht van de bron in u is. Dat je niet kan vragen oh, God, help mij. Want dat hoort God niet. Daar reageert God niet op. Maar wanneer je zegt, God, dit doe ik. Dan heb je hem aan uw zijde, om het zo uit te drukken. Het is misschien in woorden een kleine nuance, maar in praktijk, lieve mensen, een wereld van verschil.
En wanneer u zegt ik krijg angst daardoor dan hebt u zich verkeerd ingesteld en dan krijgt u als het ware alle angsten die aanwezig zijn, alle disharmoniën die aanwezig zijn, naar u toe. Maar u zal zien wanneer u doet zoals ik het u hier uitleg, wanneer u vanuit de kracht uit uzelf vertrekt, dan zal dat zich niet manifesteren. En dan gaat u met deze kracht resultaten kunnen boeken.

  • Vorige Wessac werd gezegd: “de bron is in u” en in de les over de kruinchakra leerden we dat de kruinchakra de rechtstreekse verbinding is met de bron. Kan ik in meditatie ook niet via het hartcentrum naar de bron?

Wanneer men zegt de bron is in u dan is dit 100% correct. Maar. Maar. U begrijpt best dat het voor de stofmens onmogelijk is om dit geheel, om het zo te zeggen, want dat is het, de ganse schepping voor zichzelf te beseffen. Dat wil zeggen dat ondanks het feit dat alle kracht in u aanwezig is, je niet bij machte bent alle kracht te hanteren. Want dan waart u niet meer geïncarneerd. Dan liep u hier niet op aarde rond. Dan zocht u geen bewustwording. Zo simpel is het eigenlijk.
En dan, wanneer we spreken over systemen zoals de energie systemen van uw fijnstoffelijk lichaam, van uw aura, dan is het wel degelijk zo dat we zeggen: Kijk, via het kruinchakra dat de verbinding maakt met het geheel, en dan laten wij open wat dat is, kun je u één voelen met de bron. Dat wil zeggen: dat je via uw aura en uw kruinchakra aardig wat meer kennis en ervaring kunt opdoen omdat je dan eigenlijk geestelijk geconnecteerd zijt met al hetgeen – al wat je in die eeuwigheid die je bestaat – al hebt doorleeft en doorgemaakt. Want het is er allemaal aanwezig. Dat is de ene kant.
De andere kant wanneer je spreekt over uw hart. Wanneer je spreekt over uw gevoelsorgaan. Wel ja. Of je nu zegt hartchakra of uw fysieke hart, wat maakt het uit. Wanneer je voor uzelf aanvoelt, ik ben één met de bron of ik ben één met de Vader, ik ben één met de Schepper of ik ben één met het goddelijke, wat maakt het uit. En u voelt die eenheid aan. Hoe beperkt deze ook is in die stof. Het doet niet ter zake. Dan bent u één met die kracht. En dan kan het best zijn dat u een zeer sterke, totaal doorlevende, mystieke ervaring hebt. Die u in woorden noch in beelden, als het ware, juist zult kunnen plaatsen, maar u ervaart het. En dat is het belangrijkste.
Ook hier weer en dan kan ik dat misschien afronden met een oud verhaal dat jullie allemaal al kent. Ik dacht dat het hier in de christelijke wereld de heilige Antonius was die een engeltje tegenkwam  en dat water van de zee in een putje deed. Je kent dat verhaaltje wel. En dat, dat engeltje tegen hem zei van: kijk, je zegt tegen mij dit gaat niet. Maar waarom wil jij dan proberen de grote geheimen van de kosmos ineens te begrijpen? En daar zat een zeer grote esoterische waarheid in.
Aanvaard gewoon, lieve mensen, dat u als mens redelijk beperkt ben. Maar dat wil niet zeggen dat u niet kunt voelen, dat u niet in harmonie kunt zijn met de grootste krachten die er zijn. En wanneer wij vanuit onze zijde zeggen: de bron, of wij zeggen God, wij weten ook niet, niemand nog van ons aan onze zijde, zelfs de hoogste geesten in het hoogste licht, ik denk niet dat zij kunnen definiëren wat uiteindelijk God is. Want ik denk en dat is mijn bescheiden mening, lieve mensen, op het ogenblik dat we zover staan, dat we dit fenomeen – sta mij toe dat ik het zo oneerbiedig zeg, maar ik moet het stoffelijk uitdrukken – voor ons te erkennen, dat wij dan terug volledig daarin zijn opgegaan. En dat er geen verschil, geen deel meer is maar dat er enkel een eenheid is. Dat is mijn kleine persoonlijk idee. U moogt daar zelf u eigen idee over vormen. Maar zo heb ik u trachten verder te helpen.

Meditatie: Het brandpunt

Ik zou zeggen wij hebben vorige keer samen naar de plaats gegaan waar de Wessac is. Ik zou  u voorstellen van: we gaan er terug even in gedachte naar die plaats. U kunt zich voorstellen dat het dal waar het gebeurt dat we daar aanwezig zijn. We zetten ons als het ware heel rustig op de banken van de toeschouwers. Om het zo te zeggen. Het zijn wel geen banken maar ja goed. En wat ik van jullie nu graag zou hebben is dat ieder van u zich focust naar het centrale gedeelte. Het gedeelte waar, wat we vorige keer omschreven hebben als het altaar, de afgetopte blok, rots, noemt maar op. En dat u daar gewoon u op richt. En het is nog niet zo dat op dit ogenblik daar deze kosmische energieën een rol gaan spelen. Maar het is wel zo dat deze plek al jaren een brandpunt is. Dat permanent zou ik bijna durven zeggen daar de krachten van het licht zich stoffelijk als het ware, visualiseren. De krachten van het licht die van daar uit zich kunnen verspreiden over de ganse aarde.
En daarom vraag ik jullie vrienden, concentreer u op dat brandpunt en doe dit niet met open ogen, maar doe dit met gesloten ogen. En kijk via uw derde oog. U hebt daar allemaal al leren met omgaan. Wel nu is de moment om dit te gebruiken. Kijk met uw derde oog. Uw voorhoofdchakra. Fixeer u op dit brandpunt. En dan zal je een wisselwerking ervaren van energie.
Laat u opnemen in deze wisselwerking. Wordt één met de krachten van het brandpunt. Laat dit in u stromen, als het ware. Voel de sfeer die er is. En wordt één met al hetgeen wat in dit brandpunt vastgelegd is. Ik zou bijna zeggen, door u daarop in te stellen bent u, ik zal even modern zijn, de laser van uwe computer die uw harde schijf leest. Het brandpunt is de gegevensbank, waar alles aanwezig is. En de verbinding met uw derde oog, is de energiebaan die het mogelijk maakt u één te voelen met deze kosmische krachten, op te nemen, de harmonieën die deze kosmische krachten weergeven en in u vast te leggen in zoverre het gaat voor ieder persoonlijk het om te zetten. Waardoor je voor uzelf geestelijk aardig wat evenwichtiger wordt en stoffelijk krachtiger. Uw eigen lichaam, elke cel als het ware, bouwt kracht op. Bouwt als het ware een harmonie op die een koppeling maakt door de stof, door de aura, naar het geestelijke en zo een eenheid vormt in alles. Waardoor gij stoffelijk sterker zijt, fijnstoffelijk evenwichtig en geestelijk meer inzicht hebt.
Dat is de connectie. De band die er nu is. De kracht van de plaats waar u zijt. Neemt dit in u op. Laat dit rustig doorzinderen in uw lichaam. Maakt dat uw aura straalt van licht en dat uw geest tot inzicht is. En dit zou ik zeggen, is dan de mooiste voorbereiding naar de aanloop van het gebeuren. Zo bent u als het ware voorbereid om wanneer we allen tezamen deelnemen aan de Wessac, deze krachten sterker nog als degene die nu aanwezig zijn, toch mee te kunnen opnemen, door u te kunnen laten gaan zodat je door het gebeuren van de Wessac als het ware geestelijk en lichamelijk vernieuwd wordt, verfrist wordt, en dat door het gebeuren uw inzichten en alles wat nodig is om uw taak hier op aarde als mens en geest op de meest juiste wijze te kunnen volvoeren.
Dan vrienden zou ik zeggen, laat rustig nu los. Sluit rustig uw derde oog. Kom rustig tot uzelf. En geef u de toelating om nog even visueel het ganse dal in u op te nemen. En wanneer u dit gedaan hebt, kom dan rustig terug. Voel u bevestigd zodat u in de komende dagen u verder op dit gebeuren kan voorbereiden. Zodat de Wessac werkelijk zoals ze bedoeld is een geestelijk feest kan zijn. Een festijn van licht. Een festijn van harmonie. Een meerwaarde voor ieder van u.