Moderne heksen.

image_pdf

Het zal u bekend zijn dat in de laatste tijd weer heel veel oude bewe­gingen zijn opgebloeid die eigenlijk een beetje wonderlijk aandoen. Wij ken­nen onder meer de heksengroep Wicca. Maar er zijn meer van die vormen van naturisme, natuurverering e.d. Het is of de mensen in de moderne tijd pro­beren terug te gaan naar dat oude, al-bezielende heelal waarin eens de Druïden en de oude tovermeesters hebben geleefd.

De moderne heks leeft over het algemeen in een stad. Zij heeft een flatje, ze heeft een baan. Ze heeft natuurlijk ook de nodige instrumenten voor haar vak. Er zijn winkeltjes waarin je al die zaken kunt kopen, vanaf de kristallen bol tot zelfs het voorbereide maar nog niet volledig gewijde heksenzwaard of de heksendolk en alle andere zaken die je maar zou wensen.

De moderne heks houdt zich bezig met allerlei praktijken zoals kristal-kijken chiromantie en al wat er verder bij hoort. En zo nu en dan ongetwij­feld ook met een kleine bezwering. Daarnaast komt ze regelmatig samen met haar coven (haar eigen kleine groep) en gezamenlijk volbrengt men enige riten die dan worden afgewisseld met een grotere plechtigheid, meestal in de vrije natuur, waar dan een soort Zwarte Mis wordt opgedragen of een andere religieuze plechtigheid van langere duur wordt voltrokken.

Als we proberen de essentie ervan te zien, dan zijn het voor een groot gedeelte fertiliteitsriten. Het is de oude benadering van de vruchtbaarheid van de aarde. Het is een benaderen ook van de voortdu­rende wisselwerking tussen alles wat leeft. Het werken met de verschil­lende kruiden is een poging om de krachten en de sappen van de natuur in een nieuwe samenstelling werkzaam te maken.

Het aanroepen van allerlei demonen en engelen is niets anders dan een poging om al datgene wat het leven op aarde mee bestemt, in een be­paald keurslijf te persen en zo te brengen tot de vervulling van de wens die men heeft geuit.

Wie zich oppervlakkig met zoiets bezighoudt, zal een beetje schou­derophalend zeggen: Er is een hele hoop toneel en gewichtigdoenerij bij. Datzelfde heb je bij The Ancient Order of Druïds waarin de oude Druïden schijnen te herleven en in elk jaargetijde zelfs specifieke riten op oude, heilige plaatsen worden voltrokken.

Waarom zouden de mensen juist in deze tijd willen teruggrijpen naar deze wat primitieve benadering? Ik denk dat heel veel mensen moe zijn ge­worden van de materialistische techniek, de verheerlijking van de elektronica en de voortdurend verder teruggedrongen natuur die langzaam maar zeker dreigt te veranderen in een woestijn van asfalt en beton.

Ergens in de mens zit een verwantschap met het leven, met de wereld. Die relatie kun je uitdrukken door alles een zekere bezieling toe te ken­nen. Of dit werkelijk zo is of niet, doet er eigenlijk weinig toe. Voor jou leeft de boom; hij heeft een ziel. Voor jou leeft de plant. Zelfs de maan leeft. En als je de maan in het bijzonder vereert, dan word je misschien weer deel van de Orde van Isis, een groep die zich speciaal bezighoudt met maanverering maar daarnaast ook met de specifieke effec­ten die het maanlicht heeft op het leven, op de wereld en de mens zelf.

Men zoekt terug te gaan naar dat oude omdat men aanvoelt dat de mo­dernere ritmiek van leven niet aanvaardbaar is. Overal zoeken de mensen verdoving. Als u naar de een of andere discotheek gaat, dan ziet u hoe een voortdurende fascinatie door lichteffecten, een overdonderende ge­luidsgolf die het gehoor, ja, het gehele lichaam beheerst, in de plaats moet treden van denken, van overweging. Het is alsof je je wilt los spoe­len van de moderne maatschappij.

De moderne heksen hebben daarvoor hun eigen weg gevonden aan de hand van oude tradities en ook van methoden waarmee je aardige resul­taten kunt behalen. Een belangrijk iets hierbij is gedachtekracht. Nu kun je de gedachtekracht versterken door bepaalde rituelen. Je kunt je concentratie door bepaalde methoden van werken aanmerkelijk opvoeren maar de feiten blijven bestaan.

Gedachten kunnen onder omstandigheden een zekere invloed uitoefe­nen. Die invloed blijft zeker niet alleen beperkt tot mensen. Je kunt met gedachtekracht een plant beter laten groeien of de plant doen ver­dorren. Dan kun je zeggen: Dat is ongelooflijk. De praktijk heeft uitge­wezen dat je dat kunt doen.

Als ik u mag herinneren aan de proeven die men heeft genomen met stralende elementen, met magneten t.a.v. rijst en graan, tarwe. In al die gevallen bleek dat een bepaalde straling zeer groeibevorderend was, dat de vruchtopbrengst van het gewas op een bepaalde afstand van het stralend element aanmerkelijk groter was. Binnen de kring bleek dat de groei niet goed was. Wat overbleef waren lege halmen; het was bijna een verdord gewas. Wat buiten die specifieke kring stond, was weer normale vruchtbaarheid. Daar kreeg men de opbrengst en de vorm van groei die men kon verwachten. Die straling maakte juist de halmen in dat bepaalde gebied waar net die straling doordrong groter en deed ze ook meer vrucht dragen. Dat schijnt met hekserij niets te maken te hebben. Maar denkt u nu eens even na. Als we hier te maken hebben met stralende elementen (men heeft er bepaalde radioactieve elementen en sterke magneten voor gebruikt), dan hebben we te doen met stoffelijke zaken. Dingen die we kunnen begrijpen, die we kunnen uitleggen.

Als blijkt dat bepaalde gewassen ook op muziek reageren, dan wordt het al een beetje moeilijker maar we kunnen het nog verklaren door geluidsgolven. Maar als mensen alleen maar mediteren en de planten groeien beter, dan staan we voor iets waar de moderne techniek niet bij kan. Dat moet wel iets eigenaardigs zijn. Duizenden uitleggingen en geen enkel bewijs.

De moderne heksen hebben dat bewijs niet nodig. Zij voelen het effect aan, het effect in henzelf. De resultaten die zij buiten zich tot stand kunnen brengen, zijn voor hen het bewijs dat hun stellingen juist zijn. Of die stellingen nu werkelijk zo juist zijn, daar kun je over praten, dat is nu niet zo belangrijk. De resultaten kunnen bereikt worden omdat een verklaring wordt aanvaard. Is die heksendienst dan werkelijk zo gek?

Er zijn heel veel mensen die bezig zijn in grote laboratoria, die proef na proef nemen en die allerlei producten vervaardigen. Die producten doen inderdaad wat ze beloofd hebben. Het is alleen jammer: ze zijn wel goed als een middel tegen b.v. hooikoorts maar je houdt er geen nieren van over of zoiets. Dat komt omdat deze producten, hoe goed ze verder ook zijn en hoe kunstig ze ook ontworpen zijn, niet beantwoorden aan een natuurlijk evenwicht.

De heks heeft nu juist dit natuurlijk evenwicht gevonden als de basis van haar werk en haar bestaan. Daarom zal ze geen middel kunnen gebruiken dat, strijdig met zijn doel, een tweede effect heeft. De heks die allerlei geesten en krachten aanroept en oproept, zal daardoor heus niet de door haar benoemde demonen of engelen tevoorschijn toveren. Maar wat ze wel doet, is zichzelf afstemmen op bepaalde niveaus van kracht, bepaalde invloeden, bepaalde stralingen en zo voor zichzelf een effect bereiken. Per slot van rekening, is het nu zo belangrijk als je valt, of je nu wordt opgeraapt door Pietje of door Jantje? Die zaken doen er toch niet toe. Het gaat om het feit dat je wordt geholpen:

De moderne heks heeft ontdekt dat je psychologisch maar ook lichamelijk en vaak zelfs in de stoffelijke relaties aanmerkelijk geholpen kunt worden door al deze natuurlijke aspecten. En wat meer is, deze aspecten vertonen geen bijzondere nevenwerkingen; ze zijn bijna lijnrecht.

Degenen die zich willen bezighouden met natuurmagie e.d., hebben natuurlijk een achtergrond nodig. Die achtergrond bestaat voor een groot gedeelte uit veronderstellingen die niet bewijsbaar zijn. De benoeming van krachten, de manier waarop je een geest oproept, het contract dat je eventueel met de duivel sluit, dat zijn allemaal maar bijkomstigheden. Per slot van rekening, de moderne duivels werken ook met een computer, daarvoor hoef je geen handtekening te zetten. Als je eenmaal in de computer zit, dan word je verder wel verwerkt.

Wat je doet, is doodgewoon een kracht voor jezelf waarmaken en die kracht dan laten werken. Het is typerend dat zelfs in de laatste wereldoorlog bepaalde stukken van hekserij een grote rol hebben gespeeld. Zo is het bekend dat in The Battle of Brittain op een gegeven ogenblik, door de omstandigheid van snel veranderend weertype, het voor de wel heel sterk getroffen RAF toch mogelijk was om verscheidene grote aanvallen af te slaan en daardoor de vijand zoveel grote verliezen toe te brengen dat de verdere luchtaanvallen aanmerkelijk zwakker werden en daardoor weer beter beheersbaar. De Duitsers hebben er ook mee gewerkt. Zeker, dat was een ander soort magie.

Er was een magisch centrum in Engeland waarin ook hoge heren zaten. Zij hebben op een gegeven ogenblik, toen het tot een laatste verweer kwam, een grote bezwering uitgesproken. Het resultaat was dat geen luchtverkenning voor de tegenstander mogelijk was gedurende een week. Wat geresul­teerd heeft in die beruchte aanval rond Bastogne en het nog even beruch­te antwoord van de generaal daar ter plaatse, die de Duitsers kennelijk voor apen hield omdat hij ze nuts toewierp. Hier was magie in staat om het weer te beïnvloeden.

Ten laatste blijkt dat magie is gebruikt om bepaalde geneesmiddelen te versterken. Er is in de tijd van ongeveer 1942‑1943 een aantal zogenaamde natuurproducten gebruikt voor de behandeling van mensen met brandwonden; er waren er toen nogal wat, vooral in Londen. Dit sapje was volgens de doktoren onschadelijk en zou in ieder geval wat pijn kunnen wegnemen, al was het maar door suggestie.

Het typerende is wel dat de gevallen die daarmee werden behandeld, ongeveer tienmaal zo snel genazen en dat er veel minder verharde litteken­vorming ontstond dan in andere gevallen. De bron ervan waren enkele heksen. Deze heksen werkten, naar zij zeiden, met bepaalde natuurgeesten – John the Watt (?) was er een van – het kleine volk, zoals zij het uitdrukten. Nu heeft het ‘kleine volk’ natuurlijk niet de planten geplukt, het heeft niet de essences gemaakt en het heeft ook niet de verdunningen aangebracht waardoor het geneesmiddel bijna homeopathisch werd. Maar het geneesmiddel werkte wel. Toch was er menselijk beschouwd geen reden dat het zou werken. Het waren in eerste instantie The White Witches of Man en later The White Witches of Scotland. Zij hebben samengewerkt bij het verzamelen van de krui­den en de samenstelling van de extracten. Ik weet, het is niet algemeen ge­publiceerd, maar bekend is het wel. Als je dit bekijkt, dan wordt duidelijk dat deze vreemde terug-naar-de-natuur-beweging, want zo moet je het heksendom maar bekijken, niet zonder meer zinloos is. Het is een terugkeer tot oude relaties en oude verhoudin­gen. Maar de mens zelf is anders geworden.

Een moderne heks kan niet opgaan in allerlei geloofsbelevingen zoals een heks dat deed in 800 of in 1500. Er is een psychische verandering maar met deze psychische verandering blijkt het mogelijk om toch de oude me­thoden te gebruiken en zo te komen tot resultaten die echter weer zijn aangepast aan deze tijd. Dat is interessant.

De moderne heks is heus niet iemand die goedgelovig is. Iemand die werkelijk fanatiek is, komt meestal niet bij de heksen terecht. Die komt bij Jehova’s Getuigen of bij een dergelijke sekte. De heksen houden van leven en laten leven, mensen die misschien zelfs een beetje vooruitlopen op de ver­anderingen die de mensheid moet ondergaan door voor zichzelf de grenzen an­ders te leggen. Het zijn ook mensen die in het besef van hun verbonden zijn met de aar­de en de krachten die in de aarde leven, een voortdurende verandering tot stand trachten te brengen, die voor henzelf en meestal ook voor anderen gun­stig is.

O, ik weet het wel, er zijn Black Covens, zwarte heksen, maar er zijn veel meer witte heksen. Die witte heksen zijn geen eigenaardige figuren of licht geschifte persoonlijkheden. Het zijn gewoon mensen die innerlijk vooruit tasten naar iets nieuws.

Het is mij opgevallen dat daar waar dergelijke heksengroepen bestaan, op het ogenblik vooral onder de jeugd een bijzondere belangstelling daarvoor gaande is. Zij denken waarschijnlijk dat ze worden aangetrokken door het exclu­sieve. Het aantal jongetjes, die je kunt zien rondlopen met een leren jekker waar een omgekeerd kruis achterop staat eventueel met de aangepaste driehoek erbij, die zijn niet meer te tellen. Deze jeugd weet dat de wereld van de ou­deren niet meer klopt. De wereld van ’trouw aan volk en vaderland’ is een beetje voorbij. De wereld van het geloof in de autoriteiten is allang het hoekje omgegaan. Toch heb je als mens een verwantschap nodig, je hebt een nieuw begrip nodig en je wilt erbij horen, ook bij je wereld.

Dan blijkt dit heksendom praktische resultaten mogelijk te maken. Dan blijkt dat in allerlei riten, die bovendien voor het ik vaak bevredigend zijn, nieuwe krachten maar ook een nieuw besef kan worden gevonden, dat er een nieuwe mogelijkheid bestaat tot samenhorigheid. Een samenhorigheid die ook kan bestaan tussen mensen die elkaar nooit hebben ontmoet maar die op een vreemde manier in een geestelijke resonantie zijn gekomen en zo samen kunnen gaan.

Ik ben er niet voor dat er allerlei sekten ontstaan. Er zijn bepaalde covens en heksengroeperingen (wicca’s) die volgens mij veel te veel de richting uitgaan van een strikte kerk, die geloofsbepalingen hebben en verder absolute dogma’s. Deze vind ik minder goed aangepast aan uw tijd en uw wereld. Maar er zijn zeer veel heksenkringen, kleine en grote, die uitgaan van een vrijheid van zijn. Een vrijheid waarmee je wel degelijk je wereld wilt helpen, waarmee je de mensen wilt bijstaan, maar aan de andere kant zelf de verantwoordelijkheid neemt en niet meer anderen volgt. Een wereld waarin geestelijke krachten niet meer worden gezocht in het kerkelijk gezag maar worden beleefd in jezelf.

0, het is een twijfelachtig wereldje. Het is een wereldje waarin je drugverslaafden kunt vinden, LSD gebruikers. Het is een vreemde wereld, zeker voor degenen die de gevestigde orde kennen. Maar het is een wereld die toch veelbelovend is. Want de heksen die teruggaan naar de evenwichten die bij de natuur horen, de heksen die weer teruggaan naar de persoonlijke aansprakelijkheid, naar het zelf werkzaam zijn, geestelijk en anderszins, die zich niet binden aan geplogenheden, die zich niet helemaal willen vastketenen aan een bepaalde carrière maar die wel voortdurend bewuster en intenser bezig willen zijn met wat er werkelijk onder de oppervlakte aan de gang is, dat zijn voor mij mensen die de moeite waard zijn.

Toen ik hoorde wat het eerste onderwerp zou zijn, heb ik gezocht naar een aanvullend tweede onderwerp. Ik meent dat ik het hierin heb gevonden. Heus, ik wil u helemaal niet aanraden om nu in de een of andere heksengroep te gaan; dat is helemaal niet zo belangrijk. Belangrijk is, dat u begrijpt dat er een nieuwe mentaliteit is. Dat die mentaliteit teruggrijpt naar de aarde, naar oude evenwichten, oude erkenningen en gelijktijdig toch zichzelf blijft en in feite vooruitloopt op dat wat er uiterlijk bestaat.

Een waar geloof kan alleen daar aanwezig zijn waar een ware beleving denkbaar is. Een geloof dat niet beleefd kan worden, blijft lippendienst, blijft een zelfbedrog. Mensen die in het murmelen van formules en het voortdurend maar weer uitleggen van steeds dezelfde teksten voor zich een hemelrijk opbouwen, die bouwen zich een fata morgana op dat al vergaat voordat ze sterven. Maar mensen die in zich de band weten te vinden met de geestelijke en de stoffelijke krachten die werkzaam zijn in de natuur, mensen die uit zichzelf komen tot innerlijke beleving en wier geloof dus het product is van de feiten die ze waarmaken, die zijn voor mij belangrijk.

Niet omdat hun geloof juist is, want er is geen mens op aarde die de volledige waarheid kan bevatten of omschrijven, maar omdat ze een levende waarheid hanteren die ze vanuit zichzelf voortdurend kunnen manifesteren. Niet in vage termen van liefde en goedheid zoals al zo lang hier in het westen gebeurt. De gevolgen daarvan zijn u wel bekend. Neen, gewoon een wereld waarin je nu eens geen vijanden hebt. Een wereld waarin je probeert de ander te begrijpen, maar je boven alles eerst teruggrijpt naar je eigen innerlijke wereld, je eigen innerlijke evenwichten en de mogelijkheid om die rituelen of anderszins zodanig uit te drukken dat daardoor de hele wereld om je heen een antwoord geeft. Dat de elementalen spreken, dat de werkelijkheid en de toekomst kenbaar worden, niet om het effect alleen maar om duidelijk te maken hoezeer je verwant bent met alle tijd, met alle natuur.

Het is die verwantschap die zin geeft aan het heksendom. Het is deze innerlijke erkenning of beleving die naar buiten toe waar wordt, welke tenslotte, denk ik, een nieuwe factor gaat vormen in de tijden die komen.

Gelooft u één ding: De kerken, de geloofssoorten (daar reken ik marxisme en dergelijke systemen ook bij) hebben hun langste tijd gehad. Niet omdat ze slecht zijn maar omdat wat ze voorstellen, niet meer beleefbaar is.

Wie kan de werkelijke naastenliefde nog beleven, als je kijkt naar de praktijken van het christendom? Dan kun je ze in de kerk niet meer terugvinden, hoogstens daar buiten.

Wie kan de werkelijk eerlijke samenwerking nog vinden in het marxisme, dat in het eind tot een soort democratische dictatuur is uitgegroeid. Je moet iets nieuws hebben, iets anders. Een staat, die zich democratie noemt en zich eigenlijk alleen beperkt tot de dictatuur van het laagst gemiddelde van een aantal heren die ook niet beter zijn dan de rest, is niet iets waarin je vertrouwen kunt stellen. Mensen die spelen met leven en dood van hele continenten, voelen zichzelf misschien groot en machtig maar de jonge mens voelt aan dat dat niet juist is.

Het gaat er helemaal niet om of nu Amerika wint of Rusland. Het gaat erom dat de mensheid wint. Het gaat er niet om of blank of zwart in Zuid‑Afrika de boventoon zal blijven voeren. Het gaat erom of mensen elkaar kunnen vinden en samen iets kunnen maken van een land dat groots is.

Als je die dingen bekijkt, dan is er veel voor de moderne heksen te zeggen. Want met al hun vreemde gebruiken en hun vruchtbaarheidsriten, die niet door iedereen even au sérieux zullen worden genomen, hebben ze in ieder geval een vernieuwing tot stand gebracht, een terugkeer naar de wereld aan de ene kant en meer mens worden aan de andere kant zonder beperking van godsdienst, nationaliteit, rang en geslacht. Als ze dat tot stand kunnen brengen, dan zullen ze ongetwijfeld de vernieuwing en de komst van een werkelijke Aquariusperiode onder de mensen sterk bevorderen.

  • De heksen, die vroeger eens zijn verbrand en vernietigd, zijn nu weer gereïncarneerd?

Ik geloof dat die al veel vroeger zijn geïncarneerd. Want als u kijkt, dan vindt u in elke tijd veel vrouwen die, al gebruiken ze andere praktijken, toch als ware heksen moeten worden omschreven. Het is niet een kwestie van: ze incarneren weer. Het is eerder een kwestie van: de tijd is rijp geworden voor een terugkeer enerzijds naar de natuur, verenigd met de natuur en alles wat erbij hoort, anderzijds naar een vrijwording van het korset dat godsdienst en staatssystemen de mens hebben aangetrokken, zodat hij niet meer in staat is om zelf te weten waarheen hij moet gaan. En daar moet men zich aan onttrekken.

image_pdf