Mutatiemogelijkheden van mens en dier

image_pdf

11 oktober 1957

Aan het begin van deze avond moet ik wel weer de krijgswet voorlezen. Het is zo’n regeltje van orde en tucht. Onze groep is niet alwetend, ook niet onfeilbaar. Als gevolg daarvan wordt het noodzakelijk, dat u voor uzelf besluit, wat waardevol is voor u. Wat gebracht wordt, wordt gebracht volgens ons beste weten en kennen. Maar wanneer u meent, dat iets niet juist is, wanneer u meent, dat iets aanvulling hoeft, dan wordt u hier een gelegenheid gegeven; u kunt dat dan onmiddellijk kenbaar maken. Wanneer u meent, dat bepaalde onderwerpen belangrijk zijn, dan kunt u die indienen ter behandeling. Wij houden rekening met u, zoveel als het ons mogelijk is. Wij brengen u de waarheid, zoals wij die zien en wij hopen dat u voldoende rekening wilt houden met ons om de punten, die wij naar voren brengen te overwegen.

Mijn onderwerp voor vandaag is misschien wel een klein beetje erg modern. Want de vorige maal is er zo gesproken over ruimtevaart en wat er allemaal bij hoort. Nu wil ik helemaal niet op dat onderwerp doorgaan, maar nauw ermee verwant is een ander punt, dat toch ook een nadere beschouwing waard is, nl. de mutatiemogelijkheden van mens en dier in de huidige tijd.

Een mutatie is een plotselinge verandering van vorm of geaardheid van plant, dier of mens, al of niet naar aanleiding van verborgen of openlijk veranderde omstandigheden. Een mutatie is niet altijd iets ten voordele. De natuur experimenteert. In haar experimenten zal zij veel wezens voortbrengen die niet volledig zijn. In de natuur is dat van geen betekenis. De natuur heeft de tijd. De natuur heeft de middelen, een overvloed van levenskracht, een overvloed van mogelijkheden. Ook geestelijk zijn deze dingen niet bezwaarlijk. Wanneer een experiment mislukt, ach, dan is er altijd wel iemand die er iets uit geleerd heeft. Er is altijd wel weer een geest, die daarin een bijzonder en nieuw bewustzijn heeft gevonden. Dus een mutatie, gelukt, geslaagd of niet geslaagd, heeft eigenlijk weinig betekenis vanuit het standpunt van de natuur, van de kosmische krachten.

Zij is slechts een eenvoudige aanpassing van het leven aan condities die op aarde of elders bestaan. Maar niet de aarde of de mensen van heden. Er is op het ogenblik een grote reeks van experimenten al lange tijd aan de gang, waarbij radioactieve stoffen in de atmosfeer worden gebracht. Dat is niet zo buitengewoon belangrijk, zegt men nu, want de radioactiviteit, die naar beneden dwarrelt, de uitval, zoals dat heet, is betrekkelijk gering. Zij is ongeveer twee percent tegen een normale actieve straling van 20 tot 30, afhankelijk van de omstandigheden.  Maar men vergeet u erbij te vertellen dat deze stoffen, die omhoog gaan, niet alle een gelijke ontbindingsperiode kennen. Een radioactief element kan zich ontbinden in verschillende tijden en perioden. Nu bestaan er zeer korte vervalperioden – voor sommige zouten bv., die radioactief worden, is de vervalperiode ongeveer 30 minuten. Er bestaat ook bv. een strontium vervalperiode, een halveringsperiode van ongeveer 68 jaar. Er bestaan metalen, als ijzeroxide e.d., met vervalperioden, die lopen tussen de 15 dagen en 30 jaar.

Deze stoffen komen op aarde terecht. Zij zijn betrekkelijk onschadelijk. Laten wij nu eens aannemen, dat zo een element terecht komt, één zo’n partikeltje a.h.w. radioactieve stof, bij een kiem van een plant. Het wordt geabsorbeerd en nu begint daar de omwenteling. Die plant zelf zal betrekkelijk natuurlijk groeien, misschien niet zo florissant als anders, misschien wat groter en sterker dan men normaal gewend is van de soort; je ziet er niet veel verschil aan.

Maar het zaad dat zij voortbrengt, of bij een voortplanting door uitbreiding van wortelstelsel en wortelstok, zullen de nieuwe planten die opkomen, blijken varianten te zijn. Hun kleur is anders, de vorm van de cellen van de plant is anders, ja, zelfs de wijze, waarop zij voedsel selecteert uit de omgeving is veranderd. In sommige gevallen kan dat laatste betekenen, dat de tot nu toe giftige plant, plotseling voor voedsel geschikt wordt en omgekeerd.

Dat is één enkel deeltje. Dat deeltje moet uitvallen over het algemeen vanuit de stratosfeer, moet dus de grote stormen, de stilte van de tropopauze (overgang tussen troposfeer en stratosfeer; Red.) met zijn weerstanden, de elektrische filters a.h.w., die er allemaal liggen rond de aarde, doorbreken. Nu zullen er waarschijnlijk niet zoveel van die deeltjes zijn. Niet zoveel, dat de hele mensheid er plotseling onder lijdt. Maar er zullen wel kleine deeltjes zijn, die nu een plant, dan een dier en soms ook een mens, enigszins veranderen van geaardheid. Dat kan soms lastig zijn. U hebt misschien gehoord, dat er in de laatste tijd geconstateerd is, dat stro meer dan normaal radioactief was, waardoor het als verpakkingsmateriaal minder geschikt werd, in karton verwerkt dan. U zult ongetwijfeld nog meer horen. U zult gruwelverhalen horen over vergiftiging door radioactief geworden vissen. Maar u zult ook horen over werkelijke mutaties en werkelijke vergiftigingsverschijnselen door het eten van planten en vis, die een dergelijke radioactieve vergiftiging hadden ondergaan.

Nu wordt de vraag voor ons, een belangrijke vraag m.i.: wat kan ermee gebeuren? Kan de mensheid daarmee worden uitgeroeid? Neen. De mensheid heeft een té groot aanpassingsvermogen om hierin eenvoudig ten onder te gaan. Integendeel, zij zal zich langzaam maar zeker aanpassen. Maar die stralende stoffen, die ook in het menselijk lichaam terecht komen, zullen bepaalde genetische veranderingen veroorzaken. De constitutie van het erfelijk deel, vastgelegd in de chromosomen, wordt gewijzigd. Daarmede komen veranderingen naar voren, zowel in lichaamsbouw, in verstandelijk vermogen, ook in sensitiviteit, zenuwreactietijd, enz.  Het zijn deze laatste varianten, die voor de mens belangrijk kunnen zijn. Hierdoor kunnen op de duur mensen ontstaan, die, gezien de verandering direct in de chromosomen en genen, een geslacht voortbrengen, dat qua gevoeligheid, qua vermogen, qua reactiesnelheid, qua kracht misschien, af kan wijken van de doorsnee mens.

Dat zal in het begin niet zo erg opvallen. Een abnormale geboorte wel natuurlijk. Maar wanneer deze verandering er een is, die in het lichaam verborgen blijft, dan krijgt men hoogstens te maken met eigenaardige, of excentrieke individuen. Zoals je ook met planten te maken krijgt, die plotseling een veel grotere, of veel kleinere voedingswaarde krijgen, dan zij eerst schenen te hebben. Het zijn deze veranderingen, deze mutaties, die voor, ons belangrijk zijn.

De wereld bevindt zich op het ogenblik in een periode van verandering. Dat hebt u al 1000 keer gehoord en u zult het nog wel 1000 keer horen, in allerhande toonaarden en vanuit allerhande richtingen. Die verandering kan niet alleen beperkt blijven tot het normale stoffelijke bestel of de maatschappij. Zij kan zelfs niet beperkt blijven tot het karakter van de mensen, of astronomische, of astrologische invloeden. Die verandering wordt ook uitgedrukt in deze grootse strijd, waarbij het oude zich verzet tegen de geboorte van het nieuwe. Er zijn voorlopers van het nieuwe geweest en er komen er steeds meer. Voorlopers van een nieuwe gedachte, een nieuwe techniek, van een nieuwe levensbeschouwing, van een nieuwe filosofie. Die voorlopers worden voor het ogenblik nog uitgelachen. Men kan niet meer zeggen: deze hebben werkelijk nut gehad, want zij zijn ondergegaan in de aanspoelende vloed van oud geweld. Maar zij worden er door geabsorbeerd. Zij brengen veranderingen teweeg. Dingen, die technisch, tien jaar geleden onmogelijk heetten, zijn op het ogenblik de hechte basis, waarop men verder bouwt. Men realiseert zich niet eens meer, dat men vroeger deze dingen als fantastisch, ongeoorloofd, of hoogst gevaarlijk heeft genoemd.

Die tijd van vernieuwing vraagt ook nieuwe mensen, andere mensen, die leren leven in een andere omgeving, een ander niveau van bestaan als het ware. Nu heb ik u al gezegd: de reactietijd van de mens kan aanmerkelijk versneld worden. Dat betekent, dat sommige van deze mutaties voor de mens zijn superioriteit waarborgen t.o.v. de machines, die hij op het ogenblik ontwikkelt. Zo goed kan een elektronisch brein niet zijn, of de mens met een versnelde reactiemogelijkheid en zijn menselijke capaciteit blijft de meerdere.

Ik heb u gezegd, er zijn mensen die hun sensitiviteit veranderd zullen zien. Grotere activiteit in de frontale hersenlobben, een veranderde afscheiding en werking van de pijnappelklier, een kleine stimulans voor de hypofyse. Het zijn maar kleine dingen. Als je het zo bekijkt, het misschien microscopisch vast kunnen stellen, misschien nog niet eens, dan zou je de beste elektronenmicroscoop moeten hebben die er is. Zelfs dan wordt het nog vraagwaardig of je het precies kunt zien. Maar die kleine onbetekenende veranderingetjes betekenen gelijktijdig dat er in de mensheid een nieuwe klasse ontstaat. Een klasse, die beter en sneller kan besluiten. De vloek van uw wereld, op het ogenblik, is de algemene besluiteloosheid, de doelloosheid, waarmee men voortgaat.

Zeker, er zijn grote plannen ontworpen, die de wereld over 10, 20, 100, over 1000 jaren tot een paradijs zullen maken. Maar men is het er niet over eens, hoe men hier ineens door zal streven, hoe men verder zal gaan. Men meent, dat men met schipperen en met praten, met het verloochenen van zijn eigen gedachten uiteindelijk verder kan komen. Men aarzelt een besluit te nemen en laat het heel vaak van de omstandigheden afhangen in welke richting men handelen zal. Dit kan voor de mensheid niet anders dan schadelijk zijn. Er is een vaste richting nodig, die wordt gegeven door iemand, wiens sensitiviteit groter is, die dus de mogelijkheid heeft tot een aanvoelen van krachtsverhoudingen, lang voordat zij geopenbaard zijn. Geen besluiten meer, die achter de toestanden aanlopen, integendeel. Een vooruit voelen van komende condities en omstandigheden, een zich reeds van te voren redelijk richten zonder rekening te houden met een verleden, dat misschien in de statistiek een lijn aangeeft, maar toch nooit in staat is een werkelijk beeld van de toekomst te reflecteren.

Mutaties van de mensen, die nuttig kunnen zijn. Dat is heel belangrijk. Daarnaast ook ongetwijfeld mutaties, die delen van het mensdom meer dierlijke kwaliteiten geven. Dit lijkt misschien erg schadelijk. Laten wij niet vergeten, dat de mensheid vastgeroest is in bepaalde normen van moreel en zedelijk besef, die allesbehalve eerlijk zijn. Onder de oppervlakte van de welgedane burgerlijke mens, onder de gedaante van vroomheid en het mom van respectabiliteit verschuilt zich zeer veel, dat in deze wereld niet te veranderen is. Wanneer deze dingen geopenbaard worden en aan de oppervlakte worden gebracht, wanneer de problemen niet meer onderdrukt kunnen worden, wanneer niet alleen psychologische factoren de jeugd een opstandigheid geven, maar ook werkelijk stoffelijke factoren dwingen door te zetten in de realiteit van menselijk bestaan. Dan, vrienden, dan kunt u ervan overtuigd zijn, dat hierdoor de mensheid weer geconfronteerd wordt met zichzelf, dat zij de kans niet meer heeft om weg te lopen. Dat is ook zeer belangrijk.

U zult ongetwijfeld in de komende tien jaar over heel wat mutaties horen. Niet alleen mutaties, die ontstaan zijn door radioactiviteit, maar evenzeer de mutatievorm, die de mens heeft veroorzaakt. Het komt nog eens zover, dat u naar de groenteboer gaat en zegt: “Geef mij van die aardbeien maar een plakje van drie pond.” Ja, u lacht er even om, maar het is mogelijk. U weet het misschien niet, maar reeds op het ogenblik is men erin geslaagd om aardbeien te telen, een totaal nieuwe soort, met een vrucht, die op zichzelf bijna een pond weegt. Zo groot als een peer of appel. Op het ogenblik zijn zij nog niet smakelijk, hoor. Ik zou ze u niet aanraden. En buitengewoon kostbaar. Maar zij bestaan! U zult waarschijnlijk nog het komende jaar horen over een nieuwe soort van maïs, die geteeld wordt in hydroponische (kweek in water zonder aarde; Red.) culturen en die een speciaal hoog suikergehalte bezit, daardoor een buitengewone voedingswaarde. Gelijktijdig kunt u verwachten publicaties omtrent een nieuwe verwerkingsmethode van de sojaboon en een mutatie daarvan, die speciale smakelijke voedingseigenschappen blijkt te bezitten. U zult horen over nieuwe graansoorten met een veel kortere oogsttijd. U zult horen over nieuwe planten, die nu plantaardige stoffen produceren, die voor de mensheid en haar gezondheid van buitengewoon groot belang zijn. Al deze dingen zijn kwesties van mutatie. Soms kunstmatig veroorzaakt, soms ook natuurlijk ontstaan.

Daarnaast zult u natuurlijk ook te maken krijgen met andere mutatievormen. Een van de regelmatige mutaties, op het ogenblik in uw land op bezoek, wordt gediend en geëerd onder de eerbiedwaardige naam van A-griep, alias influenza. Deze misdadiger onder de virussen is een regelmatig muterend virus. Dit betekent dat het praktisch per 7 jaar zijn kwaliteiten, en geaardheid verandert. Minder hoort u van andere bacillen, cocci (bolvormige bacteriën; Red.) e.d., die ook hun geaardheid veranderd hebben. Er bestaan op het ogenblik op de wereld nieuwe en actieve ziekten die de mensheid op het ogenblik in bedwang kan houden, maar die haar toch voor raadselen stellen, omdat de eigenschappen zich zo sterk wijzigen.

Dus ook in het rijk van het kleine: mutaties. Voortdurend komen er nieuwe producten, die uw penicilline terugbrengen tot het onbetekenende, wat het vroeger eens was; een schimmeltje zonder meer. En dan zeker niet de schimmel van Sinterklaas. Er zijn nieuwe variëteiten gevonden, die men op het ogenblik al gebruikt en waarmee men z.g. wondergeneesmiddelen aan de lopende band denkt te gaan produceren in de lopende twee, drie jaar. Men is er op het ogenblik al mee bezig.

Kortom, aan alle kanten zien wij tekenen van verandering. Juist in de rijken, waar de generatie een korte leefduur heeft, komt die verandering sneller tot uiting dan in het mensdom. Dat is misschien maar goed. Want het mensdom zou niet in staat zijn een plotselinge grote eigenschapsverandering te ondergaan, zonder dat dit maatschappelijk, religieus, kortom, op allerlei gebied een bloedige omwenteling zou betekenen. Maar nu de omwenteling vanuit het kleine komt, vanuit het dieren- en plantenrijk, nu leert de mensheid zich instellen op een voortdurende variatie, op een voortdurende verandering van condities en zal dus in staat zijn ook in de komende tijd de veranderingen van een nieuw menselijk denken, een nieuwe menselijk intellect, ja, misschien zelfs een nieuw gewijzigde menselijke vorm te accepteren.

U moet goed begrijpen, dat ik nu niet wil zeggen, dat u nu afgedankte types bent en dat u dus zoiets bent als “Mens T Ford 1924”. U hebt op het ogenblik wel degelijk uw doel en uw voertuig is voor u voldoende om bewustzijn te gewinnen. Maar uiteindelijk willen wij meer dan alleen de mensheid gezapig en rustig aan verder te laten leven.

Iedereen droomt van een betere wereld. Iedereen droomt van een beter bestaan. Dat bestaan kan alleen voortkomen uit een drastische verandering van omstandigheden. Het is wel opvallend, dat verschillende catastrofen, grote veranderingen in de natuur, met het ontstaan  van deze veroorzaakte, deze kunstmatige mutaties en het komen van de natuurlijke mutaties in zo een korte periode samenvallen. Ik geloof, dat wij hier mogen zeggen de mutaties en de mutatiemogelijkheden die zich thans openbaren op deze wereld van nu, zijn de klaroenstoot die een nieuwe era, een nieuwe fase van menselijk bestaan aankondigt.

Veel heb ik hieraan niet toe te voegen. Ik zou alleen willen zeggen: verwacht u niet, dat morgen de wereld veranderd is, dat gebeurt niet. Maar verheugt u erop, dat in de wereld thans reeds de krachten aanwezig zijn, die uiteindelijk tot een verandering en verbetering zullen leiden. Verheugt u erover, dat dit leven en uw streven naar het goede, nu de gezonde basis vormt voor een betere, gezondere, vrediger wereld van morgen. Dan heb ik daarmee het eerste onderwerp behandeld en wil ik u graag de gelegenheid geven om op mijn vingers te tikken, wanneer ik iets volgens u niet juist heb gezegd, of mogelijkerwijze een aanvulling te vragen, wanneer u meent, dat ik er hier en daar al te luchtig overheen gehuppeld heb.

Vragen

  • Worden die mutaties ook veroorzaakt door invloed van andere planeten?

Neen, andere planeten veroorzaken deze mutaties niet. De mutatievormingen die over de hele aarde moeten voorkomen, kunnen alleen voortkomen uit aardse condities en omstandigheden. Per slot van rekening, je kunt toch niet verwachten dat een of ander hoog bewust wezen van een of andere planeet hier op aarde mutatiestof aan het uitzaaien gaat, in de hoop dat er wat goeds van komt. Hoe dichter je staat bij een besef van de werkelijkheid, van de wetten en werkingen van de natuur, de kosmische geheimen, hoe beter je ook beseft, dat je in de natuur moet trachten het geestelijke element, dus het bewuste element te versterken en te verbeteren, maar dat je verder verstandiger doet om de verandering van vorm over te laten aan de natuur en de daarin werkzame krachten.

  • Hoe komt het, dat de leiders (in de Geest) van deze wereld zich inlaten met proeven die niet onmiddellijk en zonder zoeken de optimale vorm geven?

U doelt hier op het experimenteren, wat ik heb aangehaald. Dat experimenteren is begrijpelijk. Wanneer dit een Goddelijke Kracht zou zijn, dan zou er een volmaakte vorm zijn. Maar er zijn zoveel mogelijkheden in die wereld van vandaag, zoveel verschillende behoeften en eisen, dat de kleinere geesten, die dan voor ons nog de Grote Lichtende Krachten heten, voor zich trachten om de vorm te vinden, die het meest juiste is. En zoals in een laboratorium kunnen proeven 100 tot 1000 maal mislukken, zo gaat het ook hier. Men manipuleert, tot men het gewenste heeft gevonden, om dan het andere te beperken en het gewenste te versterken.

Hier is dus sprake van een ontwikkeling, die gedragen wordt door het weten van de Hoog-Lichtende Krachten, vanuit ons standpunt dan, die weten, wat het doel  en de begeerte is naar een vormverandering  – in overeenstemming met het laag geestelijke wezen, zoals wij bv. en u (dit zijn), in verhouding gesproken dan – Die dus de bezielende Kracht willen zijn voor een dergelijk experiment. Er is hier geen sprake van een Goddelijke Volmaaktheid, die uitgedrukt wordt. Alle vormen, die naar voren komen, bestaan in de Goddelijke Volmaaktheid. Er is hier sprake van een zoeken naar een vormgeving, een zoeken naar het juiste door diegenen, die nog niet de volmaaktheid in zichzelf kennen, maar die in zich sterk de drang voelen de volmaaktheid te zoeken.

  • Is een virus dierlijk of plantaardig?

Ik zou haast geneigd zijn om dan met het slagzinnetje te antwoorden: mineraal. Maar ook dat is niet juist. Het is nl. zo, dat een virus het dichtst staat bij de levensstoffen die wij kennen. Een virus heeft bepaalde eigenschappen die doen denken aan het minerale, o.a. zijn vermogen om onder elke omstandigheid inactief te blijven voortbestaan en daarbij zeer hoge en zeer lage temperaturen – zonder enige innerlijke verandering – te doorstaan.

Het heeft plantaardige eigenschappen in die zin, dat het virus een voedingsbodem nodig heeft en zich eerst hierop ontplooit. In zijn werking toont het ons weer de dierlijke eigenschap van de microwereld, o.a. door zijn verdeling en zijn schijnbaar instinctief georganiseerd optreden. Ik zou dus een virus willen noemen, een levenskracht, die niet behoort tot een van de drie genoemde rijken, maar van elk van deze rijken een bepaalde eigenschap in zich draagt.

  • U zegt hier “schijnbaar instinctief optreden”. Wat is het dan wel?

Vermoedelijk een bewustzijn dat ligt buiten de wezens zelf, maar aan die wezens vorm en richting geeft, zodat het optreden a.h.w. van buitenaf georganiseerd is door een groot bewustzijn, dat niet stoffelijk, of niet in die vorm stoffelijk leeft. Maar dit laatste is niet met grote zekerheid te zeggen, ofschoon wij verschillende keren voorbeelden hiervan hebben gezien, die deze stelling, althans uitzonderingsgewijs, zeker aantonen. Of het overal en altijd zo is, kan ik vanuit mijn standpunt helaas niet zeggen. Vandaar dat ik de term “schijnbaar” gebruik om aan te duiden, dat er een organisatievorm is, waarvan wij niet kunnen zeggen in hoeverre zij door intellect, door bewust denken wordt geleid, noch waar dat denken vandaan komt.

image_pdf