De nieuwe kosmische heerser

image_pdf

21 september 1964

Men hoort overal: dit is de tijd van Aquarius. En men doet, alsof daarmede alles is gezegd. Daarbij vergeet men, dat de term “Aquarius” op zichzelf eigenlijk niets zegt. Het is de aanduiding van een sterrenbeeld, een plaatsje aan de hemel, meer niet. Wij zullen ons vanavond in de eerste plaats moeten afvragen; Wat is een kosmische Heerser? Hoe moeten wij deze zien in zijn verhouding ten opzichte van de wereld? Wat is dus de speciale eigenschap?

En in de tweede plaats. Wat zijn de speciale mogelijkheden van de Heerser, die op het ogenblik a.h.w. het bewind over de aarde overneemt? Ik begin dan met punt 1. Wat is een kosmische Heerser? Om dit geheel duidelijk uiteen te zetten vergt onnoemelijk veel tijd. Ik maak daarom gebruik van een bestaande reeks leringen en theorieën, waarin voor mijn idee althans aanvaardbare beelden zijn besloten. God is op zichzelf een kracht. Deze kracht uit zich. Wij noemen deze kracht: het Licht. Dit Licht is in zichzelf besloten; het is dus begrensd. De grens ervan zien wij als het vrouwelijk principe, de kern als het mannelijk principe en tussen deze beide pulseert het Licht in de golvingen, die het levensritme van de kosmos uitmaken. Al wat daarbuiten ligt, is niet meer wezenlijk; het is een afspiegeling van God, van Zijn gedachten, van datgene wat zich afspeelt in Zijn werkelijk rijk, in Zijn werkelijk wezen.

Die stelling zou natuurlijk nog vele uitweidingen behoeven, maar ik hoop dat u dit als beeld althans voorlopig kunt accepteren.

Dan spreken wij over het Koninkrijk Gods als deze Goddelijke Werkelijkheid: dit Licht, dat niet door plaats wordt bepaald, maar dat dus wel ten opzichte van de verschijnselen begrensd is.

Er zijn een aantal poorten om tot dit Licht te komen. Wij spreken daarbij van de 32 machten en de 12 poorten. Deze 12 poorten zijn natuurlijk een symboliek, die niet onmiddellijk op de Dierenriem slaat. Maar zij kan daarmee betrekkelijk, eenvoudig worden geassocieerd, zoals dat bv. in bepaalde Rozekruiserleringen gebeurt.

Zo’n poort kunnen wij zien als een wezen, dat een bepaald facet van het Goddelijke weergeeft; dat in zich een volledig deel van dit goddelijk Licht vraagt en gelijktijdig a.h.w. de schijnvorm, de projectie naar buiten toe mede bepaalt. Men zou misschien het volgende beeld kunnen gebruiken:

God op Zichzelf is het Licht. Voor dit Licht kunnen wij verschillende filters zetten. Zo’n filter noemen wij een poort; maar naar buiten optredend noemen wij hem ook: kosmische Heerser. Het Goddelijk Licht treedt voor ons dus uit de Heerser uit. En al datgene, wat slechts een schim is van de Goddelijke Gedachte (de Goddelijke Werkelijkheid), wordt op deze wijze op een bijzondere manier geprojecteerd. De eigenschappen van kosmische Heerser bepalen niet het wezen en de werkelijke vorm der dingen, maar wel de schijn, de karakteristiek, de gloed, de kleur misschien, die ze zullen aannemen.

Wanneer wij een kosmische Heerser op deze wijze bezien, dan rest ons de vraag: Is dit nu een persoonlijkheid of niet? Volgens de door mij geciteerde theorieën en ook andere leringen van zelfs nog hoger gehalte is dit in wezen niet het geval. Maar zij tonen zich aan ons als een persoonlijkheid. En voor ons is het dus gemakkelijker om hen als een persoon aan te spreken.

Ik mag even een vergelijking maken: Men gelooft in de christelijke kerk vaak aan de Drie‑eenheid van de Vader, de Zoon en de Geest. Deze zijn één geheel en toch richten wij ons in sommige gevallen tot de Heilige Geest, in andere gevallen tot de Christus en in nog andere gevallen tot de Vader, die wij elk afzonderlijk personifiëren (een persoonlijkheid geven) en die toch eigenlijk één geheel zijn, onscheidbaar en één en dezelfde kracht. Op deze wijze moet u zich dus een kosmische Heerser voorstellen.

Nu gaat het erom wat de eigenschappen kunnen zijn van die Heerser. En daarbij zijn verschillende aspecten bepalend. In de eerste plaats hoeft dit goddelijk Licht een eigen ritme. Stel het u voor als eb en vloed, als een trilling, als een fluctuatie, dat maakt niets uit. De Heerser wordt hierdoor getroffen en zijn eigen actie in de schepping is dus afhankelijk van het deel der Goddelijke Energie, dat tot hem komt of zich juist van hem terugtrekt naar de kern. De energie wordt bepaald door de directe werkingen in het Goddelijke Zelf.

De eigenschappen. Wanneer wij aannemen, dat de God dus in Zichzelf een volledig beeld vormt, dan kunnen wij ook zeggen dat een deel daarvan of een eigenschap, die dus eigenlijk plaatselijk ook weer niet helemaal bepaalbaar is, een persoonlijkheid kan zijn. Die ene eigenschap is actief terwijl de andere minder actief zijn. Vergelijk: een mens kan tasten, hij kan horen, hij kan zien. Een van deze factoren is actief. Hij kijkt b.v. met buitengewone inspanning, maar hij hoort minder en voelt minder. Op deze wijze zou je kunnen zeggen, dat de goddelijke Kracht voor ons in een bepaalde functie bijzonder scherp kenbaar is geworden en dat misschien deze poorten wel ergens voor ons de zintuigen van het Goddelijke mogen heten. Dan zal de kracht plus de eigenschap wel degelijk scherp kunnen worden onderscheiden van de kracht en eigenschap van andere soortgelijke functies.

Dan komen wij aan het idee van de Heerser Aquarius. Deze Heerser richt zich a.h.w. naar een bepaald deel van het Al. Dat wil zeggen, dat een deel van de kosmos en niet ‘t geheel onder zijn invloed is. De invloed van die andere poorten (die andere kosmische Heersers) bestaat dus gelijktijdig, maar in een ander doel van het Al. Wij vallen a.h.w. binnen het kader van deze nieuwe Heerser (Aquarius); en zijn inwerking zal voor ons in wezen een lichte verschuiving van waarden betekenen. Het is alsof de kleur der dingen of hun teneur ergens verandert. De eigenschappen van Aquarius zullen wij dadelijk nog nader onder de loep nemen. Ik zou echter graag eerst willen ingaan op de wijze, waarop die invloed wordt uitgeoefend.

Er is een verschuiving van waarde. Maar die waarde van het Licht is voor ons in de eerste plaats energie, E. Omdat het energie is, zal dus het tempo van leven maar ook de activiteit, de beleving, zich kunnen wijzigen. Wij kunnen zeggen dat we energie in stoom hebben, in elektriciteit, in een atoompile. We hebben haar in een aardpotentiaal. We hebben overal energie. Al die vormen zijn in wezen hetzelfde: een vorm van arbeidsvermogen. Maar elke vorm doet zich verschillend voor en is voor ons kenbaar op een ander terrein. De eigenschappen van Aquarius zullen dus in de eerste plaats alle vitaliteit beïnvloeden. Maar vitaliteit heeft binnen de mens o.m. invloed op dierlijke aspecten, op mentale aspecten en kan daarnaast ook de geest aanmerkelijk beroeren of veranderen. Voorbeeld: Gas. Gas dat onderkoeld is, wordt vloeibaar. De beweging van de eigen moleculen is zeer traag. Naarmate wij het meer verwarmen, wordt de activiteit groter, de onderlinge afstand wordt groter, de beweeglijkheid wordt groter. We zouden dus kunnen zeggen, dat in een overgangsperiode de werkelijke activiteit betrekkelijk gering is. Omdat in het gas de moleculen dicht bij elkaar zijn, is hun onderlinge beïnvloeding groot. Omdat in de overgangsperiode de mensen qua energie zeer dicht bij elkaar zitten en er dus weinig uitschieters zijn, zullen zij elkaar onderling veel meer beïnvloeden dan normalerwijze het geval is. Ook voor de geest geldt datzelfde. Dan moet worden gesteld, dat naarmate de invloed toeneemt er een spreiding optreedt. Zoals het gas zich uitzet en daardoor de afstand tussen de moleculen groter wordt, zo zullen wij zien, dat ook de mensen wat geestelijke actie, energie betreft en zelfs ook wat lichamelijke instelling en energie betreft weer verder uit elkaar drijven. Er zijn minder directe normen; wij kunnen slechts het wezen zelf nog als norm beschouwen. Op het hoogtepunt is de uitzetting zo groot, dat de dichtheid zeer gering is, d.w.z. dat voor elke mens een voldoend geestelijk en lichamelijk levensbereik open ligt.

Wanneer wij dit zo stellen, dan moeten wij dus aannemen dat het begin van een periode als de huidige Aquarius-periode in de eerste plaats betekent; een onderlinge wisselwerking tussen de mensen. Niet omdat de kracht van Aquarius hiertoe voert, maar omdat een bepaalde vorm van de aanwezige energie dus veel minder scherp kenbaar is, veel minder doorwerkt dan normaal.

Verder zullen wij moeten aannemen, dat wanneer gas bv. eenmaal vloeibaar is die vloeistof zeer sterk op betrekkelijk kleine temperatuur verschillen kan reageren. Op dezelfde wijze kunnen wij zeggen, dat zeer kleine verschillen in energie, die normalerwijze teloor gaan, die haast niet worden bemerkt, juist in een dergelijke periode een zeer grote invloed kunnen hebben en tot betrekkelijk snelle, directe en soms onverklaarbare veranderingen aanleiding kunnen zijn. Deze omvatten dus alle aspecten, de stoffelijke zowel als de geestelijke. Wij kunnen geen verschil maken. Alles wat behoort tot de z.g. spiegeling van het Goddelijke ‑ vanaf de hoogste sfeer, die dus nog een bepaald “ik”‑beeld draagt dat niet onmiddellijk in het Goddelijke is opgenomen tot de laagste sfeer ‑ behoort tot het invloedsbereik van een dergelijke Heerser en ondergaat dus de omschreven invloed.

Met dit alles heb ik geprobeerd in wel in een sneltreinvaart u allereerst de noodzakelijke gegevens te verstrekken, die u toch moet kennen om oen beeld van Aquarius te krijgen met zijn betekenis voor u. Want het is betrekkelijk eenvoudig om de eigenschappen van die Heerser op te sommen, maar deze komen op zoveel verschillende manieren tot uiting en het effect ervan kan voor de mens van het ene ogenblik op het andere zo sterk verschillend zijn, dat de doorsnee‑mens absoluut geen inzicht krijgt in de verhoudingen, indien hij althans niet enigermate een voorstelling heeft van deze feitelijke beïnvloeding. Het is Goddelijke Energie, levensenergie, die op verschillende gebieden bijzonder scherp gericht en kenbaar ingrijpt in wat wij noemen de wereld, het heelal. En als we dan enigszins een beeld hebben gekregen, kunnen wij ons gaan bezighouden met de heerser van deze periode.

Zoals reeds werd opgemerkt, het is de Heerser voor de aarde; beter gezegd voor de zon en een deel van de haar omringende sterren. Procyon bv. bevindt zich op het ogenblik nog niet binnen deze invloed en komt pas veel later daaronder te staan. We moeten ons nu afvragen. Wat is dan deze kracht, die wij als een persoonlijkheid beleven?

En dan blijkt in de eerste plaats wel, dat Aquarius in tegenstelling tot sommige andere tekens, of krachten of poorten beide aspecten van het leven praktisch gelijk sterk in zich draagt. Aquarius is dus een teken, dat ook zeer sterke animale invloeden heeft. Het zuiver dierlijke, het instinctieve, het stoffelijke, wordt door Aquarius wel degelijk beïnvloed en geregeerd; en wel op een zodanige wijze, dat de daarin bestaande tendensen of selectieve processen over het algemeen worden verbroken. De Aquarius‑factor is dan ook wel wat eigenaardig. Ik kan u een paar voorbeelden geven, die u misschien kunnen helpen.

Ex‑koning Faroek was een Aquarius‑mens. Zo was ook Keizer Wilhelm. Zo was ook Albert Einstein. Ik noem er enkele. In al dezen zien wij een afwijking van de stoffelijke norm. Wij moeten rekening ermee houden, dat dit de karakteristieke eigenschap is van Aquarius en dat zodra Aquarius begint te regeren de stoffelijke normverhoudingen aanmerkelijk zullen worden verstoord. Dat gebeurt niet omdat Aquarius het wil, maar omdat hij zo is.

Dan moeten wij ons afvragen wat daarmee gepaard gaat. En dan blijkt in de eerste plaats: een neiging tot menigte. Een veralgemening van waarden, zou ik haast zeggen. Deze veralgemening kunnen wij bv. zien bij Einstein, die een op zichzelf bijzonder principe ‑ dat wel erkend is ‑ toepast op de kosmos, aan de hand daarvan tot ervaringen komt en zo tot totaal nieuwe mathematische berekeningen en wetten geraakt. Maar we zien het ook bij een man als Faroek, die alle normen, welke gelden voor het gedrag van een vorst, eenvoudig opzij zet en zich daar een stoffelijke weelde bouwt, die eigenlijk de perken wat te buiten gaat en zich daarbij gedragsregels toe-eigent, die voor zijn volk en zelfs voor de wereld, als zij ze zouden kennen, op zijn minst genomen stuitend zouden zijn.

Hier is dus typisch: het algemene. Niet één punt maar véél. We zouden kunnen zeggen, dat een Aquarius-invloed op aarde onder andere omstandigheden zou kunnen beïnvloeden dat bv. monogamie tot polygamie wordt. Een zuiver stoffelijk verschijnsel, dat dus is gebaseerd op een andere benadering van het leven. In de feitelijke situatie hier op aarde zal dat wel zo’n vaart niet lopen, maar desondanks moeten wij rekening ermee houden, dat men steeds meer gaat kijken naar “het algemene” en dat men de neiging gaat verliezen om zich op één enkel punt te concentreren.

Mentaal zal dat hetzelfde zijn. En dat kan ook erg verwarrend worden. Want ook hier heeft Aquarius de neiging om alles a.h.w. te doen zien in verband met de gemeenschap. Dit houdt vaak in, dat ‑ waar men normalerwijze met één gezichtspunt tot een snelle beslissing komt ‑ men nu zovele factoren moet gaan overwegen, dat een directe beslissing niet mogelijk is.

Aan de andere kant houdt het in, dat men dus een veel beter inzicht kan winnen in de werkelijke mogelijkheden en omstandigheden dan bij de normale eenzijdigheid geheel zou worden bereikt. Hier toont Aquarius zich dus niet alleen als een Heerser die veranderingen brengt, maar hij toont zich als iemand die de nadruk in het leven geheel anders legt; en dat moet ook geestelijk het geval zijn.

In de geest was het tot nu toe zo, dat menig mens wel enig contact had, maar dan vaak met een enkele entiteit of met enkele mensen misschien een zeker telepathische voeling kon houden, althans een sensitief contact kende. Aquarius zal ook dit uitbreiden. Hij is er niet voor dat er een bepaalde eenzijdige relatie a.h.w. tussen twee of meer personen bestaat. Hij is er voor dat deze kosmisch bestaat. Hij tracht dus alles, wat op het ogenblik bestaat als een speciale en gerichte functie of relatie, om te zetten in een functie of relatie met het totaal van de gekende wereld.

Nu we deze eigenschap hebben bezien, moeten wij weer overgaan naar een volgende kwaliteit, die Aquarius toch ook wel sterk toont.

Aquarius is technisch; waarmee ik niet wil zeggen dat hij alleen het maken van machines zal bevorderen. Maar de regel, de samenhang, is voor Aquarius niet een mystiek gebeuren, het is voor Aquarius een wet. Wat er gebeurt, wordt opgebouwd. Het heeft een logische samenhang. En die samenhang is zodanig, dat we door een oorzaak te scheppen het gevolg direct kunnen voorzien. Hier zal de invloed materieel gezien dus zijn; een neiging tot vergaande mechanisering; het overdragen van de gang tussen oorzaak en gevolg, tussen wens en vervulling aan het mechanisme. Maar dat mechanisme moet niet alleen optreden ‑ en dat is ook alweer typisch voor Aquarius ‑ als een zuiver stoffelijke tussenfase. Het moet ook geestelijke betekenis hebben. Dit belooft bv. een grote vooruitgang in de cybernetica, waardoor men dus machines de denkprocessen van de mens a.h.w. doet imiteren. Aan de andere kant moet ook de mens zichzelf beter leren kennen, want de mens is in zekere, zin ook een machine en ook hier zegt Aquarius; Wij moeten de samenhang en de functies kennen. Het resultaat zal bij zeer velen zijn, een honger naar of een neiging tot zelfonderzoek, zelfrealisatie, vergroting, van zelfkennis.

Geestelijk gezien is er ook hier weer de kwestie van de regel. Veel van het occulte bv. is tot op heden een geheimzinnig grensgebied gebleven, waarin geen vaste regels kunnen gelden, waarin a.h.w. geen vaste mechanica bestaat. Aquarius eist ook op dit terrein de vaste samenhang, de vaste regels. Hij verwerpt een geloof, dat alleen maar geloof is. Eerst wanneer dat geloof een oorzaak‑ en gevolgverhouding met zich meebrengt die hanteerbaar en berekenbaar is, zal Aquarius zijn fiat geven. Waaruit moge blijken, dat de omwenteling zeker niet alleen de menselijke techniek zal betroffen, maar eveneens zijn denkgewoonten, zijn geloof, zijn Gods-aanvaarding, zijn gebruik van de eigen, nu misschien niet actieve of verborgen mogelijkheden.

Aangezien de bijzondere kracht van die Heerser aanvankelijk voor een zeer groot deel wel op geestelijk terrein kenbaar is, moeten wij er ook wel even rekening mee houden, dat het begin van dit alles in de geest moet liggen. En de geest is voor de doorsnee‑mens de intuïtie. Niet dat Aqua­rius als persoon de intuïtie wil gebruiken, maar hier is nu eenmaal zijn invloed, zijn zeggingskracht, het grootst. De mens komt hierdoor tot een intuïtieve beleving van waarden die ‑ gezien de redelijke factor, welke toch wel doorwerkt ‑ kunnen worden omgezet in stoffelijk hanteerbare gedachten, in redelijke argumenten en op den duur in een uitbreiding van het gebied dat de mens redelijk kan omvatten. Met deze eigenschap zullen wij ook in de geest rekening hebben te houden.

Wij kunnen dus eruit concluderen, dat voor de geest de periode van bewuste activiteit, vooral van grote bewuste activiteit, vroeger zal vallen dan voor de aarde, en dat de energieën in de geest aanmerkelijk groter zullen zijn, vooral in de beginperiode, dan bij de mensen of op andere terreinen van leven. Wat kan deze Heerser ons dan nog meer brengen? Ik zou zeggen, dat hij nuchter is. Aquarius is maar tot een zekere hoogte nuchter, dat geef ik toe. Maar zijn nuchterheid bestaat in het constateren van het feitelijke. Het feit, de praktische weg en de praktische mogelijkheid liggen nu eenmaal veel dichter bij Aquarius dan de theorie, de filosofie. Het resultaat zal dan ook weer kenbaar worden in een zeer praktische aanpak van vele problemen. Daarbij zullen zeer vele oude ideeën over het algemeen opzij worden gezet. Aquarius houdt zich niet bezig met wat was. Hij is typisch een invloed van nú en misschien een tikje van morgen.

De progressiviteit, die in Aquarius ligt ‑ althans van uit menselijk standpunt gezien ‑ is dan ook vooral een voortdurend bouwen naar een vernieuwing, naar een nieuwe mogelijkheid en een nieuwe kracht. Variaties van levenskracht, van vitaliteit bij de mens, van zenuwkracht zowel als van geestelijke kracht zullen hiervan ongetwijfeld het resultaat zijn. Het wordt een schaakspel met krachten. En dit schaakspel impliceert, dat men rustig het onbelangrijke laat wegvallen om daardoor het belangrijke te doen voorgaan; zoals men vaak een toren offert om een bijzondere zet met bv. een paard of de koningin te kunnen doen.

In ons stoffelijk denken en leven zijn die bewegingen onverwacht. Wij zien de redenen niet. En daarom zal zeker in de eerste 6 á 700 jaar van zijn regering een groot gedeelte van Aquarius’ inwerken op dit terrein ons voorkomen als een redeloos en soms nutteloos ingrijpen. We zullen daarin heel vaak een belofte zien, die eigenlijk niet wordt nagekomen. Dat is in wezen echter niet waar. Aquarius houdt zich bezig met het nu en met de toekomst, terwijl de mens in zijn beoordeling zich vaak baseert op wat gisteren was.

Dan zijn er de typische ‑ ik zou haast zeggen – rechterlijke eigenschappen, die wij in Aquarius dikwijls heel sterk beleven. U weet misschien, dat astrologisch gezien Saturnus als één van de planeten wordt beschouwd, die onder Aquarius regeert. Nu wil ik niet zover gaan dat ik Saturnus hierbij betrek zonder meer. Maar de eigenschap van Saturnus (de rechter, de beoordelaar) vind ik toch wel degelijk terug in de Heerser, die de aarde beïnvloedt. Hij is met zijn oordeel scherp, fel. Hij zal vaak van uit ons standpunt onrechtvaardig zijn. Er is een zekere koppigheid vanuit menselijk standpunt, want men laat zich niet beïnvloeden door het andere. Een gesproken oordeel wordt uitgevoerd, ook al zou de gehele wereld en zelfs de geest zich daartegen trachten te verzetten.

Dat is natuurlijk niet zo prettig. Maar aan de andere kant brengt deze Heerser ons daardoor ook wel een forse aanpak van dingen. Het is niet zo, dat iets langzaam genezen wordt. Er gebeurt een wonder of de zieke succumbeert. En dat is één van de problemen, waarmee wij in deze tijd nogal eens worstelen. Want daarmee zal op zeer korte termijn een goede vooruitgang moeten worden gemaakt of de zieke delen worden uitgesneden; en dat is niet zo prettig.

Er is nog een andere invloed, die daarmee direct gelieerd is. Ik denk, dat u haar op aarde een Neptunus‑invloed zoudt noemen. Want Aquarius (ofschoon officieel een luchtteken) houdt zich wel heel erg met de wateren bezig, met vloeistof. En dat houdt in, dat een groot gedeelte van de ontwikkelingen, die we in de materie zullen zien, dus zullen samenhangen met water, met olie, met vloeistoffen en dat vaste stoffen er minder aan te pas zullen komen.

Geestelijk gezien echter is dat veel belangrijker. Het betekent dat wat fluïde is, wat dat aanpassingsvermogen heeft, wat zich weet om te vormen, de kracht van Aquarius veel sterker ondergaat, daarin veel grotere mogelijkheden vindt dan al datgene wat rigide is. Aquarius bestrijdt alle rigiditeit. Of dat nu van beginselen is, van geloof, van denken, van levenshouding, van wetenschappelijke of technische principes of zelfs van een vasthouden aan een bepaalde sfeer, Aquarius neemt het eenvoudig niet. Hij onthoudt daaraan zijn levenskracht vaak zeer abrupt, met als resultaat dus een ineenstorting hetzij van de sfeer waarin je leeft, hetzij van het stelsel dat je denkt te handhaven, hetzij van jezelf als je op aarde leeft. Deze abrupte methode van optreden zal de sympathie, die men over het algemeen voor Aquarius koestert, omdat men het ziet als een tijdperk van grote verbetering, wel eens kunnen verminderen.

Aquarius is geen prettig heer. Als het een mens was, zoudt u kunnen zeggen: Het is iemand, die buitengewoon vriendelijk is, vlot; die voor een ieder wat over heeft, maar alleen wanneer hij zijn eigen wil ook kan doorzetten. Hij tracht iedereen te helpen, zolang men hem niet wil dwingen. Daar, waar men hem dwingt, zal hij terugdeinzen of hij zal zijn eigen weg kiezen in tegenovergestelde richting. Voor een kosmische kracht kun je dat natuurlijk niet zo zeggen. Maar het verschijnsel van zich sterk terugtrekken, zodra er een dwang uitgeoefend wordt, zullen wij ook wel zien. Ik denk dat dit het best ze kan worden uitgedrukt: Als je onder de Heerser Aquarius bidt met alle kracht om iets te krijgen, dan heb je weinig kans dat het je wordt gegeven. Als je onder Aquarius het beste doet wat je kunt, dan zal datgene wat nodig is je vrijelijk worden geschonken en vaak in veel grotere mate dan je verwacht.

De Heerser toont verder, in zijn licht, in zijn fluctuaties ‑ en dat is voor ons in de geest misschien belangrijker dan voor u in de stof ‑ op het ogenblik wel bijzondere eigenaardigheden. Aquarius zelf zouden wij kunnen omschrijven in de kleuren blauw, blauwwit, zilver. Maar omdat er iets in zit van direct Godservaren, wordt het afgewisseld met wat men zou noemen goud. Er zit dus in geel licht tot het z.g. vloeibaar goud of de gulden kracht. Voor ons vormt dit naar buiten gezien tegenstellingen. Maar de stof toe zal het vaak de tegenstellingen vergroten. De eigenlijke werking ervan is echter weer typisch ‑ ook voor hetgeen u van Aquarius weet ‑ synthese. Geloof en weten, gevoelswereld en nuchtere logica moeten met elkaar worden versmolten. Waar dat niet het geval is, zal Aquarius datgene, wat hij met één hand geeft, met de andere hand nomen. Uit welke karakterschets u ‑ naar ik meen ‑ wel het een en ander kunt opmaken omtrent de nieuwe tijd.

Wij zijn er echter nog niet, want een Heerser openbaart zich over het algemeen ook door wat men dan zijn engelen pleegt te noemen. Stel u voor, dat het Goddelijk Licht door de poort, waar het uittreedt, wordt gebroken; dat het een gamma van tinten geeft binnen een bepaalde kleur. Elke tint heeft een aparte naam, een apart wezen (dat is dus gemakshalve), want ook hier is het eigenlijk weer een uiteenvallen, zoals licht door een prisma in een band kan worden gespreid.

Deze engelen zijn afwisselend actief, niet gelijktijdig. Wij zullen zien, dat bovendien bv. de aarde van Aquarius nog een zeer persoonlijke reeks aspecten achtereenvolgens ondergaat. Omdat dit bij elke kosmische Heerser voorkomt, noemt men dit: de z.g. opbouw of ook wel: het verloop.

Het verloop van Aquarius ligt als volgt; techniek ‑ mystiek. Twee factoren, die vlak bij elkaar liggen, beïnvloeden de wereld zeer sterk. In deze beïnvloeding ontstaat het weten, dat eerst wordt kennis en uit kennis groeit tot wijsheid. Uit wijsheid groeit begrip en uit be­grip groeit eerst het bewuste eenheidsstreven. Aquarius brengt dus niet ineens les états unis du monde of iets dergelijks (als je zegt: de ver. staten van de wereld, dan klinkt het zo ongeloofwaardig), maar hij brengt dus eerst ontwikkelingen, waardoor er een begrip voor de wereld ontstaat. Uit dit begrip zien wij dan ontstaan de wijsheid, het begrip, het gevoel.

Aquarius is a.h.w. een gevoelstype. Hij heeft ontzettend veel gevoeligheden (is gauw op zijn tenen getrapt), maar aan de andere kant geeft hij toch ook ‑ juist uit de gevoelswereld ‑ een ontzettend grote rijkdom. Je zou kunnen zeggen; Wanneer de eenheid op de wereld eenmaal is gekomen, zal die actie ook in de geest helemaal geünificeerd zijn (dat is op het ogenblik al ten dele aan de gang) en daaruit zal ontstaan een emotionele relatie mens‑wereld, mens‑mens, mens‑God. In deze emotie treedt dan voor het eerst op wat men bij Aquarius nog geloof kan noemen.

Dit geloof is echter niet een klakkeloze aanvaarding. Het is de erkenning van het onbewijsbare. Het is nog wetenschap. Wanneer dat is bereikt, vlakt Aquarius af. We krijgen dan dezelfde gamma in de omgekeerde volgorde en aan het einde laat Aquarius ‑ theoretisch althans ‑ de wereld, waarin hij haar gevonden heeft. De grote waarde van de Heerser ligt voor ons dan ook niet in het feit, dat hij inwerkt op een wereld, maar in het feit dat hij de evolutie binnen die wereld en ook binnen de sferen mogelijk maakt, welke niet kan worden teniet gedaan door het teruglopen a.h.w. van zijn inwerkingen. Hier rijst voor u misschien de grote vraag, of dan de vernieuwing van Aquarius werkelijk zo’n acute zaak is. Ik kan daarop alleen maar antwoorden: Aquarius is lui. Hij is traag. Hij komt niet snel in beweging. En dat geldt dus ook voor alle invloeden, die door deze poort uitgaan.

Ze hebben een zekere traagheid, die overwonnen moet worden. Maar daar staat tegenover, dat als er eenmaal een begin is gemaakt, over het algemeen het tempo zeer hoog ligt. We kunnen in de vernieuwing dus zeker verwachten, dat deze karakteristiek van de kosmische Heerser voor verrassingen zorgt. Vandaag is er nog geen uitzicht op een verandering en morgen is alles veranderd, plotseling. Maar ook, wanneer de taak is voltooid en de mensheid zegt; “Hoe gaat het nu verder, nu wordt het interessant.” dan zegt Aquarius. “Ik ben klaar.” en hij rust, totdat hij opnieuw in beweging wordt gebracht.

Er zijn nog meer van die feiten te noemen. Bijvoorbeeld: Aquarius heeft een zeer vaste karakteristiek, dat is u nu al gebleken. Maar die karakteristiek bevat niet alleen een traagheid, maar ook de neiging om pas actief te worden op stimulans. En dat wil zeggen voor de mens en voor de geest, dat eigen besluit, eigen actie, eigen reactie belangrijker zijn dan ooit. Want daardoor kan men Aquarius’ krachten actief en volledig ervaren, terwijl zo voor anderen nog schijnbaar rustend zijn. Ik geloof dan ook, dat wij ‑ zeker voor deze Heerser ‑ mogen stellen; dat vlak naast elkaar zeer grote verschillen in ontwikkelingstempo en vermogen zullen voorkomen.

Wat de vernieuwing verder brengt, kan men altijd moeilijk voorspellen. We kunnen wel een predictie maken, maar die is altijd gebaseerd op de mensheid onder zekere invloeden. De kosmische Heerser bepaalt dus niet zelf het milieu; dat is er in dat heeft een eigen ontwikkeling. Hij bepaalt slechts de invloeden, die binnen dat milieu optreden en tot op zekere hoogte het tempo, waarin acties en veranderingen ontstaan.

Dan kom ik aan het derde en tevens laatste deel van mijn inleiding. Ik heb u geschetst wat de kosmische Heerser is. Ik heb getracht u door beelden en met vergelijkingen a.h.w. een karakterschets van hem te geven. Maar wij moeten nu ook nog rekening houden met zijn bijzondere energieën.

Zoals ik reeds aanstipte is in de beginperiode de eigen energie van Aquarius gering en daardoor zullen andere krachten, die normaal niet zo scherp worden gevoeld en bemerkt, op de mensheid een zeer grote invloed hebben. Deze krachten echter kunnen soms bijna gewelddadige reacties van Aquarius uitlokken. Men zou mogen stellen, dat de bijzondere krachtuitstortingen, die niet direct tot deze Heerser behoren (de kosmische inwerkingen, waarbij sterren bv. een rol spelen), soms de directe aanleiding worden tot een zeer fel en met grote energie plaatselijk ingrijpen. Het normale verloop van een Heerser is geleidelijk. Bij Aquarius echter worden we geplaatst voor een sterk stijgen en dalen; een soort aardbevingsgrafiek wat betreft de energie‑uitbarstingen. En daarbij geldt verder: de beginenergie bij Aquarius is zelden de grootste. Zij begint over het algemeen traag, met snel toenemende amplitude (dus steeds groter wordende uitslagen), waarbij negatief en positief gelijk en gelijkwaardig fel worden ontwikkeld om te resulteren in een top, die dan en betrekkelijk snelle afflauwing, een snelle onderbreking hoeft. Men zou het dus beeldend kunnen voorstellen als een lijn, die zeer scherp opgaat en dan bijna loodrecht afkapt; of voor degenen, die technisch zijn aangelegd: denkt u aan een pulserende gelijkstroom, waarop dan natuurlijk een bepaalde amplitude echter toch geënt moet zijn.

Dan wil ik trachten om duidelijk te maken, waarom die energie voor ons ‑ ook wanneer wij op aarde leven ‑ zo’n bijzondere invloed heeft.

Aquarius heeft zenuwkracht, hij heeft dierlijke kracht, magnetisme, zoals men het noemt. Dit magnetisch vermogen van Aquarius is naast de geestelijke waarden, die hij in zich draagt en de geestelijke energieën de meest belangrijke factor. Het houdt in dat hij op aarde minder snel iets zal veranderen dan ín de mens; dat door overdracht van krachten zeer sterke variaties tussen welbevinden en absoluut leeg zijn voor de door sneemens zullen optreden. Weet men wat dit veroorzaakt, dan kan men er iets aan doen.

Dan blijkt verder, dat de kracht van het denken in Aquarius wel op een hoog peil staat. Ik zou zeggen: dat denken is van uit menselijk standpunt haast fantastisch. Het houdt zich dus niet aan een bestaande werkelijkheid, maar het bouwt een nieuwe werkelijkheid op, voor een deel gebaseerd op dat wat is, maar dit al zeer snel verwaarlozend.

Aquarius schept zijn eigen wetten (ook wat het denken betreft); en de mentale energieën (ook ten dele vallend onder het magnetisme) zullen soms een zeer hoge hersenactiviteit ten gevolge hebben; maar ook een hersenactiviteit, waarbij de werkelijkheid wat terzijde blijft. Voor de mens kan dat betekenen, dat hij dus dingen onderschat of overschat (zichzelf inclusief, maar dat doet hij meestal toch) en dat hij daarbij beelden droomt, die nooit waar kunnen worden aan de hand van de bestaande toestanden, maar die gebruiken kan als aanleiding om iets met de Aquariuskrachten te verwerkelijken.

Wij moeten dan verder rekening houden met het feit dat in deze Aquariuspoort een invloed ligt, die op de sferen van zeer grote inwerking kan zijn. Het is het licht, dat alle sferen a.h.w. een bijna gelijke frequentie geeft; het is het verbreken van grenzen.

Een dergelijke energie moet natuurlijk ook weer eerst worden aanvaard; hierin verloochent Aquarius zich niet. Maar door die aanvaarding ‑ en dat is wel het typische ‑ vallen de verschillen tussen sfeer en sfeer weg. Het houdt in dat de hogere geesten, dank zij deze invloed, soms zonder meer kunnen werken in een sfeer, die eigenlijk veel te laag zou zijn om daar normaal zonder extra voertuigen aanwezig te zijn. Het houdt in, dat geesten ‑ normalerwijze van de stoffelijke wereld gescheiden ‑ daarin opeens een veel grotere invloed kunnen uitoefenen. Het houdt ook in, dat de mens in zijn beleving van de sferen door uittredingen zowel als in meer stoffelijke zin misschien sneller contacten krijgt; maar dat deze contacten gelijktijdig ook minder geconcentreerd zijn en ook minder eenzijdig, minder snel bepaald, dus openheid.

Ten laatste wil ik opmerken, dat de energie van Aquarius nimmer mag worden onderschat. Men zal in de loop der tijden wel eens geneigd zijn dat te doen. Hij is enerzijds erg plichtsgetrouw misschien, maar aan de andere kant heeft hij zeer veel grillen vanuit ons standpunt. Hij reageert fel en bereikt grote resultaten, maar wil ook heel rustig een lange tijd wachten. En dat betekent voor ons, dat zijn energie vaak explosieve effecten heeft. Wij kunnen in een kort ogenblik zeer sterk door die kracht gegrepen worden. Die kracht kan in en rond ons zeer grote veranderingen tot stand brengen, maar voordat we beseffen wat er gebeurt, is ze voorbij. Dit aspect moet u goed onthouden, omdat het voor het begrip van de wereldgeschiedenis voor uw persoonlijke, belevingen zowel als voor het begrip van al hetgeen er uit de geest gebeurt, nodig is.

Begrijp dus goed, vrienden, dat ik u hier een beeld heb willen geven van de nieuwe kosmische Heerser, Aquarius. Maar dat beeld is er niet één, dat onmiddellijk bruikbaar is. Wij moeten Aquarius niet zien als een vaste invloed in ons leven. We moeten hem zien als een kracht, waardoor ons leven en onze omgeving voortdurend kan worden beïnvloed, maar waarbij we zelf voor een zeer groot gedeelte de beslissende macht houden.

Voor de mens en voor de geest zal heel vaak gelden, dat hij de verkregen energie naar eigen believen kan richten. Het betekent ook heel vaak, dat men werkingen van Aquarius kan afwijzen, zonder dan ook verder nog door invloed of werking gestoord te worden. Het is een Heerser, die voor de wereld veel gunstig kan beloven. Het is een Heerser, die op allerhande terrein de vooruitgang van de mensheid sterk zal bevorderen, naar ik meen. Het is echter geen Schlaraffenland, geen Utopia wat hij brengt, maar een wereld van strijd, waarin de persoonlijke beleving, het persoonlijk besluit en het persoonlijk werken van een buitengewoon groot belang zijn. Hij brengt invloeden, die de omgeving scherp wijzigen, maar hij is volledig bereid om een ieder het zijne te laten. Hij laat echter dan ook de consequenties van uw keuze geheel voor u.

image_pdf