Occultisme in Aquarius.

image_pdf

12 november 1982

Aquarius is ook zonder verdere ascendenten etc. als kwaliteit kosmisch gezien technisch, geneigd tot onderzoek, heeft aanleg voor het paranormale, is onberekenbaar en heeft bovendien nog een aantal kwaliteiten die zonder meer niet zijn vast te stellen, zeker niet als het over een era gaat. Zou het alleen voor de aarde gelden, dan zouden we ongetwijfeld Uranus en Saturnus, die meestal een heel grote rol spelen, er ook nog bij moeten halen.

Onder occultisme verstaat men (het woord zegt het al) het duistere, het verborgene. Dat wil zeggen: alle kennis, alle wetenschap, alle kwaliteiten, die niet in het gewone leven van de mens zijn erkend door iedereen, worden beschouwd als zijnde occult. Het is wel nodig om dit even vast te stellen, want u heeft de aanloop van Aquarius en zeker van het occultisme in Aquarius al kunnen zien. Allereerst de grilligheid. Die is zeer zeker sterk tot uiting gekomen in de laatste dagen (nov. ’82). Maar daarnaast ziet u ook dat er steeds meer onderzoek is. Het paranormale begint zich langzaam maar zeker te bewegen in de richting van het normale. Men onderzoekt het, men analyseert het, men probeert het vast te leggen, men probeert er regels voor te ontdekken. Kort en goed, het occultisme is anders dan vroeger in de magie nu bijna wetenschappelijk aan onderzoek onderhevig. Dat is veelzeggend, want zolang het gebruik van een paranormale gave tegen God gericht zou zijn, onderdrukt u dat wel.

In een tijd dat iedereen denkt dat je gek bent als je mediamieke gaven hebt, dan zorg je wel dat het niet opvalt. Wij komen nu in een tijd waarin mensen met bijzondere gaven, met paranormale kwaliteiten eigenlijk langzamerhand zeer gezocht zijn. O zeker, het gaat nog niet om de mediums en de communicatie met de geest. Het gaat voorlopig om de paranormale genezer, de telekineet, de telepaat en wat dies meer zij. Deze mensen, als ze eenmaal ontdekt zijn, worden getest, ze worden onderzocht. Maar ze krijgen ook de kans om zich verder te ontwikkelen. Iedereen zoekt regels te vinden. Het ziet ernaar uit dat die ontwikkeling zich ook in de toekomst verder zal voortzetten. We kunnen er dus zeker van zijn dat:

 1. Iemand die psi‑kwaliteiten heeft er voor uit zal komen,
 2. Men eerder ermee zal proberen te werken,
 3. Degenen, die goede kwaliteiten bezitten of verder ontwikkelde gaven, de kans zullen krijgen om die te ontplooien.

Dit is natuurlijk een geestelijk standpunt. Maar ik geloof dat een staat beter subsidie daarvoor kan geven, dan voor toneel dat bestaat in het uitschelden van iedereen die het niet met je eens is. Iedereen heeft zijn eigen visie en zijn eigen versie. Nu zou dat allemaal niet zo heel belangrijk zijn, indien Aquarius niet mede verankerd ligt in een aantal kwaliteiten die op het ongeboren leven al invloed hebben. De mogelijkheid dat het geheugen van vorige incarnaties bewaard zal blijven, zal in de komende honderd jaren waarschijnlijk met 20 % toenemen. Het lijkt niet veel, maar het betekent wel dat bijna één op de honderd mensen, als hij dat wil, dergelijke herinneringen kan terugvinden.

Een ander voorbeeld. In de huidige ontwikkeling zien wij helderhorendheid, helderziendheid, heldervoelendheid allemaal heel vaag. Het is aanwezig, maar men weet eigenlijk niet wat het is en men doet er weinig mee. Deze stralingen echter ontwikkelen die kwaliteiten. Wij mogen op zin minst aannemen dat een aantal van degenen die onder normale omstandigheden er niet mee zouden werken, er nu wel mee gaan werken. Neem ik aan dat dat 50% is, dan betekent het dat in deze kwaliteitsklasse men een vooruitgang zou boeken van vele honderden procenten. Dat wil zeggen, dat het aantal begaafden zoals zieners, radio-estheten enz. dus toeneemt met een veelvoud van wat er nu is en dat deze verveelvoudiging zich waarschijnlijk ook nog enkele eeuwen verder zal voortzetten.

Er zit in Aquarius de gevarenfactor van de prikkelbaarheid en de onberekenbaarheid, die nu eenmaal een rol spelen in de hele karakteristiek. Je kunt van Aquarius niet zeggen dat het een zeer evenwichtig teken is. Je kunt wel zeggen dat het een teken is dat overal voor openstaat. In de wereld zullen ongetwijfeld heel wat conflicten ontstaan en er zullen heel wat geschillen moeten worden uitgevochten. Maar al die geschillen en problemen hebben meer te maken met vormen (d.w.z. met stellingen, theorieën, systemen) dan ze te maken hebben met de mens zelf. Dat hebben we weer te danken aan de afgelopen periode die eigenlijk in haar materialistische ontwikkeling het systeem heeft verheven tot enig zaligmakend.

Aquarius is een teken dat met alle broederschap toch staat voor de eenling. Het is niet een kwestie van, broeders en zusters laat ons gezamenlijk… Het is meer een kwestie van ik kan, ik wil en ik doe dit niet alleen voor mijzelf maar ook voor anderen. Daarnaast zit de openheid; dus anderen kunnen het op hun manier doen. Er is niet alleen maar één goede manier. Dat er in al die systemen nu verwarring komt is bijna onvermijdelijk. Misschien heeft ook dat zijn voordelen. U zit op het ogenblik in een grote economische crisis die dreigt te ontaarden in een bijna alomvattende sociale crisis. Als we kijken wat er gebeurt, dan zien we in de eerste plaats de ontkenning van het gezag. Deze wordt steeds sterker. Ontkenning van gezag echter impliceert dat men ook eigen verantwoordelijkheden moet aanvaarden. Zover is men nog niet, maar dat komt nog wel. Het betekent verder dat men juist doordat men in de maatschappij niet meer zo zeer wordt gebonden, men veel meer mogelijkheden heeft om een vrije keuze te doen.

Als je over kwaliteiten beschikt, dan zul je proberen ook die kwaliteiten te gebruiken en niet alleen maar gaan demonstreren. De tendens, zoals ze zich nu aftekent en die zeker tot de 90‑er jaren en mogelijk langer doorgaat, is er een waarin men kan terugvallen op en in vele gevallen wordt teruggewezen naar de eigen persoonlijkheid, de eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Beschikken over enige gevoeligheid betekent dan die gebruiken. Het is een extra mogelijkheid, een extra middel om je in de verwarring toch een redelijke plaats te verwerven. Vooruit zien, gevoelig zijn voor de gevoelens en gedachten van anderen betekent doodgewoon dat je beter in staat bent om je te verweren dan een ander. Het is een kwestie van zelfbehoud. Ik neem aan, dat al verandert langzaam maar zeker de materiële situatie deze nadruk op paranormale kwaliteiten als deel van het vermogen tot zelfbehoud zal toenemen. Dan mogen we dus stellen:

In de periode van Aquarius zal zeker de eerste honderden jaren, vermoedelijk zelfs 700 jaar, een steeds sterkere ontwikkeling van alle occulte en paranormale kwaliteiten plaatsvinden in de mens, terwijl gelijktijdig een wetenschappelijke benadering en erkenning van deze kwaliteiten op den duur gaat voeren tot een integratie van wat eens occult, geheimzinnig, beangstigend en zelfs verwerpelijk was in het maatschappelijke schema. Ik geloof, dat we daarmee een heel belangrijk punt hebben geconstateerd, de aanvaardbaarheid van het occulte neemt toe.

Dan moeten wij ons afvragen, of dat zo blijft, want zo’n periode is langer dan 700 jaar, zelfs driemaal zo lang. Wij kunnen constateren dat, wanneer de ontwikkeling eenmaal heeft plaatsgehad, er een gemiddeld niveau is bereikt waarin de nadruk op geestelijke kwaliteiten zo hoog is geworden dat bijna iedereen ze ontwikkelt. Het klinkt nu misschien vreemd, maar er is best kans dat op de kleuterschool alvast wat telepathie wordt onderwezen. Met telekinese wachten ze, anders worden de kinderen heel lastig.

Ik kan mij voorstellen dat men ook bij jongeren al een beetje gaat doen aan droomanalyse. Eens kijken of er voorspellende elementen in zitten. En dat men gaat proberen om jonge mensen van 15 tot 25 jaar te betrekken in allerlei meditatiebewegingen, in concentratieoefeningen, in esoterische scholen. Want voor hen zit daar een ontwikkelingsmogelijkheid in. Het is dan niet meer, dat je buiten de maatschappij geestelijk omhoog gaat. Het is wel zo, dat je daarin jezelf kunt ontwikkelen tot iemand wiens kwaliteiten volledig en beheerst zijn en die daardoor maatschappelijk maar ook geestelijk meer waard is.

Dit beeld lijkt sommigen misschien optimistisch toe. Laat mij er even op wijzen dat men nu in 1982 bij de eerste invloeden van Aquarius is gekomen tot het onderzoek van levenskracht inclusief Kyrlian-fotografie, onderzoek van krachtoverdracht en paranormale genezing. Dit onderzoek wordt zeer intens gedaan zowel in de Sovjet‑Unie waar het langzamerhand steeds meer wordt aanvaard, als ook in landen als de Ver. Staten. Dan denk ik maar niet eens aan Italië (want daar heeft het altijd al enigszins bestaan) verder aan Spanje, Argentinië, Brazilië en Afrika. Afrika is altijd sterk geweest, maar daar werkt men nog met de groene magie.

Dus laten we eerlijk zijn. Op het ogenblik bestudeert men die dingen. Op dit ogenblik wordt wetenschappelijk gewerkt met telepaten en telekineten. Op het ogenblik wordt wetenschappelijk zelfs in Italië gewerkt met allerlei systemen waardoor de levenskracht kan worden beïnvloed. Men is bezig, aan allerlei onderzoekingen o.a. ten aanzien van hypnose, maar ook de suggestieve beïnvloeding via o.a. klanken, bepaalde kleurstellingen en zelfs combinaties van beide.

Ik zeg niet, dat men gaat terugkeren naar de oude pentagrammen en oude bezweringen. Het lijkt mij mogelijk dat dit gaat gebeuren, maar dat zal nog een hele tijd moeten aanlopen, omdat het op dit moment althans door zijn oncontroleerbaarheid en het niet voldoende geschoold zijn van de mensen die hiermee zouden willen werken nog levensgevaarlijk is. Ze zijn er nu wel mee bezig.

Men probeert na te gaan wat uittredingen zijn, hoe uittredingen werken, wat de betrouwbaarheid is van de waarnemingen die men terugbrengt van een uittreding. Zeker, dit allemaal nogal elitair; het vindt plaats in zeer besloten gezelschappen met zeer zorgvuldig uitgekozen proefpersonen, maar het gebeurt. Als ik dat constateer, laat mij dan meteen even constateren dat in ditzelfde jaar (1982) het aantal helderziende waarnemingen aanmerkelijk is toegenomen. Helaas bestaat er nog een grote zwakte in de interpretatie van hetgeen men waarneemt, maar dat kan ongetwijfeld worden verbeterd.

Paranormale genezing en bepaalde – vroeger toch als occult beschouwde – therapieën worden regelmatig toegepast, ook op de hoogsten in den lande. En ze hebben succes. Niet altijd grote en niet altijd blijvende, maar het zijn successen.

De astrologie, als een pseudowetenschap lange tijd een astronomisch lachertje, begint langzaam maar zeker weer haar rechten te herwinnen al is het dan niet via de dagbladhoroscoop. Men begint te begrijpen dat men wat betreft de typering van de mens, zijn kwaliteiten en karaktereigenschappen met een goede geboortehoroscoop heel veel kan doen. Men begint ook te veronderstellen dat progressieve horoscopen, al zijn ze dan geen juiste voorspellingen, toch een tabel geven, een soort spoorboekje waarin men kan zien welke kruisingen men in het leven tegemoet kan gaan in 1982. Helemaal aan het begin van de Aquarius-periode.

Is het dan zo mogelijk om te veronderstellen dat, gezien het voorgaand reeds gezegde, deze dingen zich steeds sterker zullen uitbreiden? Alleen één ding moeten wij erbij zeggen, het hangt samen met de zonneloop en met de planeetwerkingen. Wij moeten er rekening mee houden dat juist in het verwerpen van systemen en orthodoxieën men een tijdelijke verrechtsing zal krijgen in bijna alle landen. Je kunt in een socialistisch systeem zitten en toch verrechtsen d.w.z. orthodox worden enz. Men zal daar proberen om alles wat niet in vaste regels kan worden gevangen voorlopig belachelijk te maken of opzij te schuiven.

Natuurlijk zijn daar ook de kerken. Ik kan het begrijpen, de kerk heeft geen concurrentie nodig. Als ze voortdurend bezig zijn met de genade en de vergeving der zonden en er komt een geest die zegt: “Zonder dat kom je wel in Zomerland terecht”, dan zijn er een hoop mensen die zeggen: Waarom zou ik dan nog geven aan de collecte? De pretenties van de pseudowetenschappen zoals theologie, zullen steeds verder moeten worden teruggeschroefd. Ze kan niet meer het onfeilbaar zijn van een gezag aantonen. En dat zal juist de gezagsliefhebbers (vaak de belangrijkste gezagsdragers) enorm steken. Zij zullen dus alles doen om dat te voorkomen. Vandaar dat wij ook nog weer tot de 90‑er jaren een groot aantal acties verwachten die tegen het occultisme gericht zullen zijn zowel van geestelijke autoriteiten als in bepaalde landen ook van civiele autoriteiten. Maar ja, dat gaat allemaal wel voorbij.

Men zal ook tot de conclusie komen, als iemand werkelijk helderziend in tijd is, dat je hem nooit kunt vangen. Als de politie komt en hem te arresteren, zit hij alweer ergens anders. Men zal ook concluderen dat een telepaat, zelfs als hij in een rechtszaak is verwikkeld, heel vaak uit de rechter de argumenten kan aflezen om zijn eigen zaak te winnen. Terwijl iemand, die voldoende empathie heeft en dus de gevoelens van anderen afleest, heel gemakkelijk in staat is om bv. bij juryrechtspraak de jury te beïnvloeden of ook wel om gewoon zich aanpassend aan de gevoelens van de ander tijdelijk a.h.w. onzichtbaar te worden voor deze; deel te worden van zijn eigen sfeertje en omgeving. Iets wat hij niet kan aantasten. Er zijn zoveel mogelijkheden.

Ik geloof dus niet dat het gezag veel succes zal hebben, als het probeert deze dingen uit te roeien. Je kunt het onderzoek naar de uitingen ervan in meer publieke zin misschien ten dele wel onderdrukken, maar veel verder dan dat kun je niet gaan. Dus deze verrechtsing, die zeer waarschijnlijk tot het jaar 1995 een rol blijft spelen, kunnen we wel met een licht schouderophalen afdoen.

Het is nog steeds het begin van de Aquarius-periode. Er liggen nog eeuwen en eeuwen van verdere ontwikkeling, bloei en vooruitgang voor ons open. Nu zit u in dat begin. Als ik ga vertellen hoe het er over 2000 jaar zal uitzien, dan knikt u allen heel tevreden en zegt: O, wat heeft hij het mooi gezegd. En u denkt bij uzelf: Ik zal er toch niets van merken. Daarin vergist u zich, maar daar komen we misschien later op terug, nu niet. Dan bedoel ik niet op deze avond.

Er zijn in de huidige tijd invloeden. Laten we de invloeden van dit ogenblik en van de komende 10 tot 15 jaren dan onder de loep nemen. De meeste van u zullen ze althans ten dele nog beleven op aarde. Misschien zijn er ook nog wel enkele aanwijzingen en regels te vinden waarvan u in uw huidige situatie enig nut kunt hebben. Nu zijn daar altijd voorwaarden aan verbonden, dat weet u wel, dat zal ook altijd zo blijven.

De invloeden, die ik in de komende tijd voor het occulte verwacht (er komt binnenkort weer zo’n invloed van blauw, van groen zegt men ook wel omdat er goud tussen zit), zouden in de komende 6 à 7 maanden heel veel mensen eigenaardige ervaringen kunnen bezorgen. Zoals stemmen die je hoort. Iemand die in je nek blaast. Iemand die aan je haren trekt. Een kloppertje dat je niet kunt plaatsen maar dat wel ratelt. Al dergelijke gekke dingen. Of plotseling weten “nu moet ik dit of dat doen” en dat doen voordat je begrijpt waarom. Dan blijkt, dat dat juist het enige goede is geweest. Deze invloeden zou u normalerwijs ook wel kennen, maar u gaat er meestal aan voorbij.

Onthoudt u nu één ding, juist onder deze invloeden treden de verschijnselen op.

Punt 1. realiseer u dat u zelf daarvoor oorzakelijk bent;

punt 2. probeer te beseffen in welke situatie en toestand u verkeerde op het moment dat die impulsen optraden. Dus niet zeggen: Dat is een geest die klopt of, dat is tante Mien die komt zeggen dat het haar goed gaat in het hiernamaals. Zeg tegen u zelf: Ik heb dat meegemaakt. Wat deed ik op dat ogenblik? Hoe voelde ik mij? Zat ik te suffen? Was ik aan het lezen? Keek ik naar de televisie? Was ik mistroostig? Was ik opgewekt? U zult dan ontdekken dat een aantal van die verschijnselen altijd gepaard gaat met dezelfde situatie, dus dezelfde gevoelssituatie, dezelfde ontspannings‑ of inspanningssituatie.

U weet dan dat deze situatie voor u a.h.w. een sleuteltje is om die bewuste invloeden te ondergaan of op te wekken. Het is al heel interessant als je weet hoe je een verschijnsel kunt opwekken. Hoe je die plotselinge golf van intuïtie, zegt men dan, tot stand kunt brengen en kunt gebruiken. Dan kun je ze ook gebruiken, als je dingen moet oplossen. Dan stel je je gewoon die situatie voor, je probeert zoveel mogelijk daaraan te beantwoorden en je laat dan die intuïtieve reactie loskomen. En voor je het weet, heb je de zaak in orde. Dat is ongetwijfeld erg belangrijk. Veel mensen treden uit. Je kunt zeggen dat wel 50% van de wereldbevolking regelmatig uittreedt. Degenen die het in het leven niet doen is misschien 1½% van de wereldbevolking. Dus uittreden komt veel voor. U brengt daarvan dromen terug. Het volgende moet u onthouden.

Uittredingsdromen kondigen zich niet altijd als zodanig aan. Als u echter herhalingsdromen kent, dan is het zeer belangrijk na te gaan welke omstandigheden bestonden op de dag voordat u de droom kreeg. Hierdoor wordt er een relatie gelegd tussen het ontstaan van de droom en het beleven daarvan, de herinnering. U zult tot uw verbazing merken dat er een relatie bestaat tussen de droominhoud en de voorgaande situatie. Alles wat daar niet mee te maken kan hebben, zet u vervolgens apart. Dit is een beleving die duidt op het onbekende in uw wezen en eventueel uw lot.

Het zal dan heel vaak blijken dat je bij een aantal herhalingsdromen voortdurend andere punten hebt waarvan je zegt: Die kan ik nergens terugvinden. Voeg die bij elkaar en je hebt de werkelijke boodschap van de droom. Als je dat zo bewust gaat doen, dan is het op den duur mogelijk om je in te stellen op een droom. En juist dan zullen uittredingsdromen meer bewust voorkomen en zul je je langzamerhand ook kunnen gewennen aan de mogelijkheden van uittreden. Uittreding is niets anders dan projectie van een deel van uw bewustzijn. U stuurt het ergens naar toe. En als u nu toch bezig bent, waarom zou u alleen maar naar die sfeer gaan? Misschien gaat er wel een première op Broadway en wilt u zien hoe het daar toe gaat. Nou, dan gaat u daar toch naar toe. Gezien het tijdsverschil is het net aan mogelijk, maar het zou te doen zijn. Zo zijn er meer van die dingen.

U kunt gaan kijken of een bericht dat u hoort over wreedheden overdreven is of niet, of het tendentieus is of niet. Ik denk dat, wanneer het 5 jaar verder is, het aantal mensen dat bewust uittreedt inderdaad ook verveelvoudigd zal zijn. Ik meen, dat u op het ogenblik er voor uzelf een begin aan zou kunnen maken.

Onthoudt u verder dit: Alle, maar ook werkelijk alle paranormale kwaliteiten kunnen alleen onder twee omstandigheden functioneren. En wel, de absolute concentratie of de absolute ontspanning. U kunt dus niet zeggen: Mijn gave functioneert ook goed, als ik in tegenstelling tot de normale situatie ontspannen of gespannen ben. Probeer ook dit te erkennen. Elke mens heeft voor zichzelf een bepaalde toestand, een bepaalde zenuwtrilling en zenuwspanning waardoor die gaven meer gaan spreken. Kijk, als ze bij u optreden, als u denkt “ik weet het niet meer”, wek die toestand op en kijk wat voor antwoorden u krijgt. Dat is ook nogal eenvoudig.

Dan zult u er rekening mee moeten houden dat er steeds meer mensen komen die kunnen genezen, die iets uit de geest ontvangen, die boodschappen doorgeven, helderziende waarnemingen etc.. Vergis u niet. Het merendeel van degenen die opeens deze gaven blijkt te bezitten is alleen maar een leerling.

Als dingen voor u belangrijk zijn, dan kunt u dat vergelijken met een circuit van Le Mans. Gaat u met een leerling in de auto mee racen? U zou wel gek zijn. Dus houdt u a.u.b. een grote zak zout bij de hand. En elke keer als er zoiets komt, doe er een paar korreltjes bij. Als iets werkelijk waar is, dan zult u van verschillende personen en op verschillende tijden worden geconfronteerd met dezelfde, of ongeveer dezelfde mededelingen. Indien dat het geval is en u weet ook dat die personen elkaar niet kennen,, dan moet het wel wat zijn. Zoek dus a.h.w. naar een methode om te ziften wat u geestelijk ontvangt, ook wanneer de geest tot u komt.

Kijk, ik kan natuurlijk ook een vroom gezicht trekken en zeggen. Ik ben de Aartsengel Michaël. Ik kom u aankondigen dat de strijdkrachten klaar staan voor de vrede op aarde. Nou ja, dan belazer ik u toch bij het leven. Maar er zijn geesten, die dat wel eens een keer leuk vinden, al is het alleen, maar omdat ze zoveel aandacht krijgen. Dus, wanneer u de Aartsengel of de Here Jezus of de een of andere heilige, Kerel de Grote of Cleopatra verschijnt, realiseer u dan wel dat u geen mogelijkheid heeft om na te gaan of die persoonlijkheid echt is. Als een boodschap betekenis heeft, dan moet er altijd ook een controleerbare tegenhanger zijn op aarde. Als iemand zegt: Ik ben de Aartsengel Michaël. Ik zend u uit, want u moet in Haïti het Nieuwe Woord verkondigen. Dan zegt u: Dat is best, zorg maar eerst dat ik morgen de Lotto win. Dan heeft u meteen reisgeld.

Of dat nu met Aquarius te maken heeft? Natuurlijk. Deze hele aard van reageren is inderdaad eigen aan Aquarius. Het klein beetje achterdochtig zijn, de kat uit de boom kijken zit er wel degelijk in. Het is een kwaliteit die je zelfs nodig hebt. Want juist in een grillige wereld, in grillige omstandigheden moet je toch weten: dat hetgeen je gaat doen zinvol is.

Je kunt natuurlijk zeggen: Ik ga protesteren. Ik ga boven op het Vrijheidsbeeld Manneke Pis nabootsen. Ik weet niet of je, daarmee veel verder komt. Het is leuk, maar het is verder zinloos. Maar als je zegt: Ik wil een nieuwe invloed scheppen. En je wilt dat doen door het uitzenden van gedachten of hoe dan ook, dan moet je toch wel weten waarop je je moet richten. En om te weten waarop je je moet richten, moet je ook een beeld hebben, van een werkelijkheid die achter de oppervlakkigheden en grilligheden verscholen gaat. Daarom is mijn raad: Probeer uzelf te controleren en te ontwikkelen. Wordt u met anderen geconfronteerd, probeer een soortgelijke controle en voorbehoud te hanteren. Laat u niet overbluffen.

De kwaliteiten die nu nog niet, maar waarschijnlijk vanaf ’86–‘87 komen, hebben ook een heel eigenaardige inslag. Voor degenen die aan voorspellingen geloven, ik geloof niet dat het einde van de wereld voor die tijd komt. Die invloeden zouden kosmisch bepaald moeten worden. In onze termen zouden dat heel felle golven van wit licht en levenskracht tegelijk zijn. Dan krijgen we dus een ommekeer waardoor geestelijke kwaliteiten ineens sterk worden gestimuleerd, maar ook de stoffelijke mogelijkheden veel groter worden. Indien dat nu gebeurt, dan is het bijna zeker dat iedereen, die een begin heeft gemaakt met de ontwikkeling van zijn gaven, ineens ziet dat ze uitschieten. Het is net als met de lente, de ene dag zie je nog geen groen aan de bomen en de volgende dag is daar ineens overal het jonge groen. Misschien bent u ook geestelijk zo, dat u een groen blaadje niet versmaadt. Dat kunt u dan produceren door u nu voor te bereiden.

In deze dagen kan een ieder, die zich bezighoudt met het occulte en die zich vooral op de ontwikkeling en de controle van zijn paranormale kwaliteiten richt, zich voorbereiden op een zeer snelle ontwikkeling en groei over slecht enkele jaren; een jaar of vijf. Dat is de moeite waard om te weten. Dan zijn er heel veel mensen die zeggen: Ja, maar in deze tijd is er toch zoveel. Zullen er nog heksenkringen zijn onder Aquarius? Ik geloof, dat Aquarius zeer ruim denkend is. Per slot van rekening, maakt het nu wat uit of je in extra plechtige gewaden staat te oreren of in je blootje met de rug naar het altaar ronddanst. Het gaat erom wat er in zit en wat er uit gehaald kan worden, niet om de vorm. Ik neem aan, dat om andere redenen heksencirkels erg interessant zullen zijn voor veel mensen in de komende tijd. Ik geloof dan ook dat ze zich zullen uitbreiden.

Verder geloof ik ook dat zeer veel scholen grote veranderingen zullen ondergaan. Op het ogenblik berusten heel veel van deze mystieke en occulte bewegingen op een klein beetje (neemt u mij niet kwalijk) hysterie, zelfverheffing en bovenal een beslotenheid. Aquarius kan dat niet tolereren. Het systeem gaat open liggen. Een typisch voorbeeld daarvan kunt u al vinden, als u kijkt naar wat er is gebeurd met het werk van Edgar Cayce. Deze man, een groot medium, was in het begin en ook na zijn dood eigenlijk een sekte-idool. Men hield zich met hem bezig. Realiseert u zich dat de technieken van geestelijke genezing die o.m. in een speciale kliniek van de sekte zijn ontwikkeld op het ogenblik invloed beginnen te krijgen in andere grote hospitalen? De zaak breekt open. Je kunt niet meer zeggen: Dit is ons geheim. Je kunt niet meer zeggen: Dat kan alleen op deze manier. Je kunt alleen zeggen: Dit is de sfeer, dit is de kracht die we beleven. Deel daarin als je kunt. Geloof dat daardoor ook een veel grotere verbreiding zal plaatsvinden van allerlei zaken die nu als arcaan, als een geheim worden beschouwd.

Eens waren er in de leer van de Rozekruisers heel grote geheimen die alleen aan de allerhoogste meesters worden medegedeeld. Ik denk, dat binnenkort deze zelfde geheimen te koop zijn voor iedereen die er een dubbeltje voor over heeft en voor een ieder die ze kan begrijpen en bovendien nog te hanteren zouden zijn. Vele geheimen uit de oudheid, de magische geschriften en de grimoires herverschijnen op de een of andere manier. De een houdt zich bezig met de zegels, de ander met de bezweringen, de derde met de voorbereidingen die de magiër nodig heeft om bepaalde processen te doorlopen. Deze geheime dingen, met alle onzin die er ook bij staat geven soms toch aardige aanwijzingen. En als je dan ineens iets begrijpt, dan klikt het. Dat weet je plotseling: zo kan ik het doen. Ik heb wel één maar voor u. Als u in deze tijd al gegrepen wordt door dit alles op welke manier dan ook, probeer het niet te zien als iets bijzonders. Eerst als u het z.g. paranormale en occulte deel kunt maken van uw persoonlijkheid, uw wezen, kunt beleven als normaal in uw bestaan, dan kunt u er werkelijk goed gebruik van maken en kunt u zich werkelijk verder ontwikkelen.

Daarmee heb ik dan enkele dingen gezegd die voor de komende 10 tot 20 jaar van groot belang kunnen zijn. Blijft over de vraag, Het totale beeld van het occulte in Aquarius.

Ik heb het al gezegd: Aquarius is nu eenmaal zo dat hij het occulte ziet als iets wat losstaat, maar wat ook in zijn mechanisme verklaarbaar moet zijn. Het onverklaarbare is namelijk voor Aquarius niet aanvaardbaar, zo gek als het moge klinken. Dus, we krijgen te maken in deze hele periode met een ontleding van al die krachten. Ik heb daarnet al iets gezegd over b.v. scholing van kinderen. Denkt u niet dat dit grote veranderingen tot stand zal brengen?

Er ontstaat een nieuwe mens. Een mens, die in staat is om net een beetje boven die normale wereld uit te komen waarin u nu leeft. Iemand, die a.h.w. een andere dimensie aan zijn leven en zijn mogelijkheden toevoegt. En aangezien die mensen over het algemeen juister kunnen reageren dan degenen die hun gaven nog niet hebben ontwikkeld, is het heel goed denkbaar dat ze over – zeg – 1200 ‑ 1300 jaar het heft overal in handen hebben. En zoals het altijd gaat, iedereen zorgt natuurlijk het liefst voor zijn soortgenoten.

Er is wel eens een uitzondering, maar dat stoort niet. Dus het paranormale zal aan het einde van de Aquarius-periode in de mensheid zijn geïntegreerd. Maar het zal gelijktijdig worden gebruikt voor toepassingen die toch liggen in de sfeer van wetenschap en techniek. Ik denk dat de wetenschap enorme veranderingen zal ondergaan. Om een voorbeeld te geven: Er zijn heel veel chemische processen die je maar heel moeilijk op gang krijgt. Maar als je nu toevallig een heel klein beetje telekinese kent, dan kun je dat al heel wat vlugger en beter doen en bovendien zuiverder; je krijgt minder afvalstoffen.

Als je dat nu alleen maar neemt, dan krijg je misschien dat een of ander groencomité demonstreert, ‘Met telekinese in de industrie een betere wereld’. En waarom niet? Dat de mensen helemaal zullen afzien van strijd en oorlog, geloof ik niet. Ik geloof niet in wereldvernietigende oorlogen. Ik zie ze ook niet vooruit. Maar ik denk wel aan heel wat heftige meningsverschillen. Er zal heus nog wel in drift de een of andere schedel worden ingeslagen. Er is één ding waarmee we rekening moeten houden: Je kunt onder het teken van Aquarius situaties krijgen waarin redelijkheid absoluut niet meer werkt. Dan krijgen we een instinctieve reactie waardoor men blind is voor feiten, voor werkelijkheden. Dat is bij gewone mensen niet zo erg. Men zegt dan: Die had het op zijn zenuwen, of, hij was driftig. Maar als datzelfde gebeurt met een heel volk, dan spreekt men van een omwenteling. En als zo’n vlaag over de hele wereld gaat, dan gaat er heel wat kapot wat misschien nog de moeite waard is, alleen omdat we iets anders wat we noodzakelijk achten zonder dat niet meer tot stand kunnen brengen. Er zullen dus zeker grote fluctuaties zijn.

Ik neem aan, dat het in de wereld van de mens en van de geest veel sneller zal gaan dan voordien ooit het geval is geweest. Ik neem aan, dat aan het einde van de Aquarius-periode alle raadselen t.a.v. het leven na de dood behoorlijk zullen zijn opgelost. Zeker als het onmiddellijk na de stoffelijke dood betreft. Ik neem verder aan, dat contact tussen overgeganen en degenen die in de stof achterblijven veelvuldiger zal voorkomen waardoor het hele proces van leven en sterven toch een heel andere nadruk zal krijgen. Ik ben er ook van overtuigd, dat de mens in deze era toegang zal weten te vinden tot het gemeenschappelijke bewustzijn. Dat wil zeggen, dat steeds meer mensen in staat zijn alle voor hen noodzakelijke gegevens af te tappen uit de gemeenschappelijke bewustzijnssfeer. Dat lijkt aardig voor de eenling, maar het is meer.

Het betekent, dat als iemand iets nodig heeft een ander dat weet en als het dringend is dus kan reageren. Het betekent, dat als iemand met een vraag zit ergens het antwoord schuilt en dat het antwoord ook wordt gegeven. Het betekent kort en goed dat de werkelijke kwaliteiten en mogelijkheden van de mens, zeker aan het einde van de Aquarius-periode, zodanig zullen zijn, dat er grotendeels van een geestelijke beheersing van de materie zal worden gesproken. Maar dat is ver weg, daar heeft u voorlopig nog niets mee te maken.

Ik heb het gevoel, dat Aquarius met zijn invloeden het occulte zal maken tot het gekende en daardoor de mens zal maken tot een wezen dat beter beseft wat het is en gelijktijdig beschikt over grotere mogelijkheden dan hij nu op aarde kan realiseren.

Vragengedeelte.

 •  U zei, dat er tot ongeveer 1995 een sterke controle c.q. afkeuring zou zijn op geestelijke ontwikkelingen. Aan de andere kant zullen die geestelijke kwaliteiten zich in de komende jaren sterk ontwikkelen. Hoe rijmt u dit?

Heel eenvoudig. Het zal u duidelijk zijn dat paranormale kwaliteiten zich onttrekken aan de nu gevestigde machten. Dat wil zeggen, dat paranormale genezing een aantasting betekent van monopoliestellingen die op het ogenblik in zeer sterke mate zijn uitgebouwd, dat paranormale therapieën een ver­vanging zouden kunnen betekenen en vaak een heel goedkope vervanging voor bijzonder kapitaalintensieve instellingen van deze tijd. Zoals u ook duidelijk zal zijn, dat een profeet, voor een kerk altijd een aantasting van haar gezag betekent, tenzij hij tot de kerk zelf behoort en bovendien alleen zegt wat hij mag zeggen. Dus ook hier de tegenstelling. Hoe meer profeten er komen, hoe sterker de kerk tegen hen te keer zal gaan. Dan wat de staat betreft. De staat wordt altijd geregeerd. De regeerders kunnen een staat regeren krachtens hun vermogen om de zaak anders voor te stellen en bepaalde zaken lang genoeg geheim te houden. Op het ogenblik, dat helderzienden e.d. in staat zijn onmiddellijk te doorzien wat de werkelijkheid is, zullen deze overheden dus in moeilijkheden komen. Zij zullen die moeilijkheden proberen te voorkomen door alle dergelijke methoden van werken of tenminste de uitingen daarvan zoveel mogelijk te vuur en te zwaard te bestrijden met alle middelen die zij volgens hun systeem daartoe geëigend achten.

 • Bestaat in de overgangsperiode niet het gevaar dat het paranormale met name ook zal worden gebruikt voor vernietigingsdoeleinden?

Dat is ongetwijfeld waar, maar dat is al gebeurd. Op het ogenblik, dat de mens uitvond dat je met een steentje iets kon afsnijden, dacht hij onmiddellijk aan de keel van zijn buurman. Dat zal altijd wel zo blijven. Paranormale gaven zullen zich in veel mindere mate voor dergelijke strijddoeleinden kunnen lenen. Je kunt misschien wel een ander verlammen, maar je kunt hem niet doden. Je kunt misschien de plannen van een ander aflezen, maar die heeft ook zijn telepaten die de jouwe aflezen; dan ben je weer even ver. Met andere woorden: Juist het paranormale en het occulte kunnen maar in zeer beperkte mate als strijdmiddel worden toegepast. Het resultaat is, dat men daarvan alleen gebruik zal maken voor telecommunicatie. Een spion, die geen radio nodig heeft maar telepaat is en die thuis zonder meer is te ontvangen, kan natuurlijk veel meer overbrengen en veel beter dan iemand die daarvoor apparaten nodig heeft. Dat op zichzelf vind ik niet zo kwaad. Want als alle staten van elkaar precies weten wat zo uitspoken, dan zullen ze t.a.v. elkaar voorzichtiger zijn en gelijktijdig voor zichzelf minder gekke dingen ontwerpen die ze in het geheim dan verder zouden kunnen uitvoeren. Ik zou zeggen, het is eigen­lijk een voordeel. Dat men zal proberen daarvoor telepaten te gebruiken is wel waar, zoals men tegenwoordig een bepaalde soort mensen gebruikt om gedachten uit te zenden naar tegenstanders en die zo daarmee te kwellen en misschien zover te brengen dat ze niet meer in staat zijn om rationele beslissingen te nemen. Het werkt gelukkig nog niet al te goed, maar men heeft het wel geprobeerd. Een Pentagon project.

 • In de Aquarius-tijd, als de mensen meer voelen en openstaan, bovendien schijnbaar grilliger reageren is dat blijkbaar zoals het moet. Is dat voor een betere wereld voor de mensen om je heen of is het voor de mens zelf om verder te komen in het huidige leven. Worden ze sneller echt mens?

Dat is een grote vraag, want niemand heeft mij tot nu toe kunnen definiëren wat echt mens zijn betekend. Ik heb zo het gevoel, dat alle vormen van mens‑zijn een zekere onechtheid hebben. U moet het zich als volgt voorstellen: Grilligheid bezit u allemaal. Alleen, u bent gewent ze te onderdrukken en te kanaliseren. Deze kanalen worden echter niet door uw wezen opgebouwd in overeenstemming met uw bewustzijn, maar door een buitenwereld. Grilligheid ken dus inderdaad ertoe leiden dat je meer jezelf wordt én dat je veel meer gaat reageren volgens dat wat je werkelijk bent en daarbij ook meer gebruik maakt van de werkelijke mogelijkheden waarover je beschikt en niet alleen over de mogelijkheden die anderen je toestaan te gebruiken. Dat is dan chaotisch, maar volgens mij krijg je dan als vanzelf een nieuwe vorm van samenwerking. In deze vorm van samenwerking is het wederkerig geestelijke begrip en de geestelijke uitstraling zoveel natuurlijker en normaler dat ik in ieder geval geneigd ben te zeggen dat je dan meer echt mens wordt en dat je daardoor je medemensen ook grotere mogelijkheden geeft om gelukkig te zijn. Er is één ding dat buitengewoon vreemd is, een mens die werkelijk gelukkig is, gunt zijn medemensen het geluk. Maar een mens, die alleen uiterlijk gelukkig is, benijdt anderen het beetje geluk dat ze hebben. Het is de innerlijke toestand die bepalend is.

 • Op wat voor positiefs kunnen wij als mens ons nu nog in de maatschappij richten?

Op het feit, dat er altijd nog iemand is die je nodig heeft, zelfs als je denkt dat je helemaal alleen staat. Je kunt voor anderen iets betekenen. Je weet misschien zelfs niet wat. Dat is de positieve kant in deze wereld. Naarmate meer mensen met grote psychische en andere moeilijkheden te kampen krijgen, kunt u als u innerlijk wat levenskracht en levensblijheid heeft, hun daar meer van geven. En wordt het dus inderdaad een zeer positieve ontwikkeling. Als u zegt: Wat moeten wij in deze maatschappij aan positiefs zoeken? Ach, er is veel positiefs. Maar die positiviteit wordt door de negativiteit van de mens opgeheven. U leeft in een wereld waarin honger praktisch onbekend is in uw gebied. U leeft in een situatie waarin huisvesting voor een ieder normaal is en als een recht wordt gezien, terwijl er elders genoeg mensen zijn die niets hebben. Maar als u 10% moet inleveren, dan vraagt u zich af waar de wereld naar toe gaat. Ik wil maar zeggen, als je zelf positief bent, kun je in die wereld met al haar fouten, met al haar krankzinnige systemen ongetwijfeld nog vele positieve dingen aantreffen. En als je je nu maar de moeite geeft om het positieve te versterken, anderen positiviteit over te dragen en het negatieve maar verder te laten gaan, dan loopt het vanzelf wel de put in. Je kunt dan inderdaad veel bijdragen tot een verbetering van de wereld zonder dat je gelijktijdig begint om alles wat je kwaad acht in de wereld te bestrijden. De grote fout van de meeste mens is, dat ze niet het positieve verder helpen uitbouwen, maar dat ze proberen het negatieve af te bre­ken waardoor ze zelf steeds negatiever staan ten aanzien van de hele wereld waarin ze leven.

 • U sprak over meer wetenschappelijke benadering van het occultisme. Vaak wordt in ODV‑kring gesproken over de betrekkelijkheid van het begrip wetenschap. Gaarne uw toelichting.

Op het ogenblik is de wetenschap een eiland van weten te midden van een onbekende wereld waarin men het onbekende ‑ bewust of onbewust – afwijst, tenzij het onmiddellijk kan worden afgeleid uit het bekende. Het is dus een inpolderingsysteem van het onbekende. De wetenschap van vandaag gaat uit van in feite materiële bewijsvoering. Dat betekent o.a. de herhaalbaarheid van proeven met gelijke uitkomst etc. Maar als je werkt met de geest van de mens, kan dat juist niet. Het is dus heel duidelijk, dat om wetenschappelijk te kunnen werken met parakwaliteiten men zijn hele benadering moet veranderen. Als die benadering verandert, dan blijkt verder dat men met persoonlijke aspecten te maken krijgt en niet met algemeen geldende aspecten. Maar neem je voldoende proeven, dan blijkt dat uit al die persoonlijke aspecten een bepaald aspect toch steeds op de voorgrond treedt. Daarmee heb je een algemeen aspect gevonden. En op grond van het algemene aspect kun je dan een verklaring ontwerpen. Met die verklaring ‑ u weet het, de wetenschap bestaat uit theorieën die eerst ontstaan en daarna worden bewezen ‑ komt men dan tot het instrumentarium dat nodig is om tot een verder toetsen, over te gaan. Dat toetsen betekent ook weer dat je die parakwaliteiten a.h.w. moet kunnen versterken waar het nodig is, eventueel gegevens of krachten daarvan moet kunnen vastleggen. Zo krijg je dan een instrumentarium waardoor je wetenschappelijk (d.w.z. op grond van vaste stellingen, vaste gegevens en van een toch mogelijk gebleven herhaalbaarheid van proeven) komt tot een aantal regels waardoor het paranormale wordt betrokken in het geheel van het wetenschappelijk onderzoek.

 • Zullen helderzienden in de toekomst meer worden ingeschakeld bij justitiële kwesties hetzij opsporingswerk, hetzij schuldbeoordeling?

Ik vermoed het niet. Het beroerde van een helderziende is namelijk dat hij niet alleen weet wat de verdachte heeft gedaan, maar ook wat de Officier van Justitie heeft gedaan.

 • In hoeverre acht u helderzienden tot oordelen in staat? Zijn zij ook niet evenals hun controles niet ook aan allerlei subjectieve factoren onderhevig?

Uit de aard der zaak. De helderziende kan weergeven. Maar op het ogenblik dat hij beoordeelt, maakt hij een fout, want die beoordeling is zijn persoonlijke. Als dit gebeurt is het meestal een sterke vertekening van het oorspronkelijk waargenomene.

 • Wanneer zal het voortbestaan na de dood volgens wetenschappelijke normen aanvaardbaar worden? Welke proef of bewijs zal men hiertoe aanvaardbaar achten?

Volgens mij wordt het voortbestaan zelf op betrekkelijk korte termijn wetenschappelijk genoteerd (vermoedelijk in het jaar 1993, mogelijk reeds iets daarvoor ) en wel op grond van nu geconstateerde, en gecontroleerde reïncarnatieverhalen in een zodanige omvang dat mag worden aangenomen dat een groot gedeelte van de wereldbevolking tenminste meermalen heeft geleefd. Dit kan alleen, indien er een voortbestaan en een nabestaan is.

 • U heeft het gehad over helderziendheid en helderhorendheid. In welk verband wordt het woord verlichting gebruikt?

Verlichting wordt gebruikt niet in verband met paranormale gaven. Maar in verband met een geestelijk ontwaken waar het mogelijk is het bewustzijn van de geest en meestal van een groot aantal van de voertuigen van de geest te super-imposeren op het stoffelijke bewustzijn, zodat een eenheid van bewustzijn is ontstaan die eventueel stoffelijk kan worden uitgedragen en waardoor het leven niet meer beperkt is tot zijn stoffelijke vorm. Dat is dus iets anders dan een paranormale begaafdheid. Het is een toestand.

 • Is die toestand constant aanwezig?

Neen, er zit geen schakelaar op. U kunt de verlichting niet aan en uit doen. Dit is precies hetzelfde als u zegt: Als je voortdurend ouder wordt, word je dan ook jonger? Dat is in je illusie misschien waar, maar niet in de werkelijkheid. Verlichting is het bereiken van een nieuwe toestand en inzicht waarvan je delen eventueel kunt onderdrukken als je dat wilt, maar je kunt het feitelijke bewustzijn niet teniet doen.

NAREDE.

Als je naar het occulte zoekt, dan zoek je naar een werkelijkheid die niet gekend is, maar die door alle tijd misschien ook daar buiten bestaat en die het wezen ondergaat als werkelijk, zelfs als het zichzelf misleiden zegt: Ik ken dit niet. Komt nu Aquarius als een kracht of een macht die inwerkt op de zon en daardoor alles weer herschept zoals het leven eens begon toen een dergelijke kracht en adepten samen brachten leven op de aard, dan wordt de mens als het ware gebroken.

De schildering die zichzelf en eigen illusies heeft bewaard wordt plotseling gruis. En uit het gruis ontstijgt een nieuw beleven, een nieuw beseffen en een nieuwe smart omdat het oude in het Ik geschreven ik‑beeld voortdurend nog het wezen tart van werkelijkheid die men nog niet kan aanvaarden tot men met de werkelijkheid versmelt.

En heeft Aquarius zijn loop volbracht, zijn heerschappij beëindigd, dan heeft hij u en heel de mensheid duidelijk verteld: je bent een deel van het Al. Uit Al moet je leren leven, want slechts in Al en uit het Al kun je vorm en ook gestalte geven aan licht op elk niveau, ook in het wereldrijk.

Ik hoop dat u dat zult willen onthouden. Dat u er niet somber tegenaan kijkt. Gaat het een keer mis, het komt altijd weer op zijn pootjes terecht, als u maar niet wanhoopt aan uzelf, wanhoopt aan de wereld en bovenal niet wanhoopt aan de kracht die alles in stand houdt.

IMPROVISATIE.

Hij was een bron van de welsprekendheid.

Zijn woorden rolden voort en ieder vergat de werkelijkheid,

wanneer men hem eens had gehoord. Tot aan het einde van de tijd,

toen moest hij eindelijk zwijgen.

Toen kwam uit hem de werkelijkheid.

 

Hij sprak niet meer in woorden schoon.

Zijn uiterlijk werd zeer gewoon.

Hij zei: Ik ben het leven zelf. Het leven zelve is de dood.

De dood is leven,

Dat is de werkelijkheid.

 

Ik heb geen woord dat dit omschrijft.

Maar wie somwijlen lijdt

aan leven of aan sterven, bedenke wel, de kans is groot

dat wat je dood noemt ergens leeft

en wat jij leven noemt, heel dicht ligt bij de dood.

image_pdf