Omgaan met geestelijke kwaliteiten

image_pdf

13 oktober 2009

Zoals het de gewoonte hier is wil ik jullie er nogmaals op attent maken dat wij het opportuun achten dat u zeer goed nadenkt over hetgeen gebracht wordt, uw eigen mening daarover vormt en daarmee ook iets doet. En dat u altijd in uw achterhoofd houdt dat niemand, buiten waarschijnlijk de Bron zelf, in deze kosmos onfeilbaar is.

Dan gaan we vanavond nog een stapje verder op de ingeslagen weg. We hebben jullie vorige maal trachten bij te brengen hoe je kunt omgaan met kwaliteiten, en misschien soms voor sommigen nog een beetje verborgen kwaliteiten, die in u aanwezig zijn. Wanneer je ontdekt tot welke kleur – we hebben het daarbij gehouden – je behoort. En we hebben hier de aanwezigen zowat gevolgd in hun experimenten en we moeten bekennen dat wij heel verheugd zijn dat er redelijk wat inspanning is gedaan om deze materie onder de knie te krijgen. De meesten hebben op dit moment reeds kunnen vaststellen tot welke groep, welke kleurgroep, zij behoren. En aan de hand hiervan kun je dan natuurlijk rustig weer een stukje verder gaan. Er zijn er natuurlijk ook die soms wat twijfelen, die het ene moment denken het is deze tint en het andere moment blijkt het die tint te zijn, dat is ook niet zo erg omdat er enorm veel mogelijkheden en varianten zijn. Nochtans zul je opmerken dat op bepaalde ogenblikken bepaalde samenspelingen, of samenvoegingen, de hoofdrol gaan spelen en daarom is het niet altijd een typisch eenzijdige kleur, waarmee ik wil zeggen bijvoorbeeld typisch groen, typisch blauw, typisch rood of zo, maar het kunnen mengvormen zijn. En bij sommigen zal er waarschijnlijk nog wel een beetje een vraag zijn van: “maak ik mezelf niets wijs”, enz. Niets van aantrekken, gewoon trachten steeds verder te gaan, zelfs op het ogenblik dat u in een soort – tijdens de meditatie bedoel ik – vorm van trance komt en dat u na het gebeuren bij de terugkomst eigenlijk niet meer goed weet wat er gebeurd is, dat de tijd voor u precies heeft stil gestaan en dat er veel tijd voorbij is, maar dat u zich niets kan herinneren.

Al deze zaken, lieve vrienden, zijn heel normaal, er is eigenlijk in de hele context van dit gegeven niets dat je kunt zeggen van: “dat zal niet voorkomen”. Het enige waar dat we wat meer aandacht voor moeten hebben is, dat je niet afdwaalt naar het duister. Niet dat ik dat hier direct voorzie, maar je weet nooit wat tot de mogelijkheden behoort, door bepaalde spanningen, door bepaalde invloeden die soms van buiten af kunnen optreden. En er zijn een aantal mensen, ook van degenen die hier intens met ons samenwerken, die wel gevoeligheden bezitten waardoor er soms contacten ontstaan die – dikwijls niet direct gewild – beter achterwege blijven. Ook dit is een fenomeen dat je in uw kosmos niet als totaal abnormaal mag beschouwen, je mag niet vergeten dat u op dit ogenblik omringd bent door enorm veel opgebouwde astrale illusiewerelden. Deze illusiewerelden trachten zich op alle mogelijke manieren in stand te houden. Dat wil zeggen dat het nogal eens kan gebeuren dat een astrale figuratie zich gaat trachten voor te doen als zijnde een voor u aanvaardbaar gegeven, een positief punt, noem maar op. Het is het bekende verhaal van de wolf in schapenvacht, en dat speelt zich wel degelijk, op deze wereld, nogal sterk af.

Nu wanneer u rustig bent tijdens het mediteren, dan is de kans zeer klein dat dit gebeurt, maar buiten het meditatief gebeuren kan het wel zijn dat u gevangen wordt, soms in emoties. Ik moet jullie niet vertellen dat de laatste weken, zelfs maanden – ieder van jullie zal er wel iets in herkennen – zeer emotionele zaken zich voltrekken. Voor de ene mens zal dit in het materiële liggen en voor de andere mens zal dit in het geestelijke liggen. Je kunt het niet te zot bedenken of het is in de laatste periodes gebeurd.

Zulke zaken, die héél emotioneel geladen zijn, kunnen u nogal eens snel doen afbuigen en in contact doen komen met deze krachten die je eigenlijk beter kunt mijden. Dan kan er wel een keer een of ander in de verkeerde richting gaan.

Het advies dat ik daarop geef, is dat als je zoiets aanvoelt, richt u dan onmiddellijk terug op het Licht, zet uzelf in het Licht, en dan gaat u opmerken dat deze krachten zich daar niet goed bij voelen en al redelijk snel u achterwege zullen laten. Want zij hebben er niets aan dat zij getroffen worden door iemand die het harmonische, het lichtende, op deze wereld wil verspreiden. Dat is juist hetgeen dat tegenovergesteld is van wat zij betrachten.

Zo, dat is een beetje de aanzet, ik denk dat ieder van jullie hier wel zijn eigen deel uit kan halen.

Nu zou ik graag vanavond even verder gaan over het feit dat u mediteert, u werkt met kracht, u maakt anderen daar deel van, en zo creëert u een redelijk groot veld van mensen die daaruit ook weer de nodige energie en de nodige kracht kunnen putten.

Maar we leven in een tijd, een tijd die nogal anders is geworden dan de tijd van uw voorouders, of van uw ouders. Wanneer dat je verder gaat terugkijken dan was alles veel minder hectisch. En vanuit onze zijde inspireerden we nogal redelijk wat groepen om genezingswerk te doen. Je kunt dit genezingswerk ook kaderen binnen de context van geestelijke wetenschappen, omdat het dan vooral ging om het werken met krachten op het stoffelijk lichaam, vormen van energie overdracht, vormen van harmonisering en zo verder.

In de tussentijd zijn we zo’n halve eeuw verder en moeten we vaststellen dat zulke zaken heden ten dage minder aan de orde zijn. Niet dat ik hiermee wil zeggen dat u geen fysiek zieke mensen meer hebt. Nee, daar gaat het niet over, maar de hoofdzaak op dit ogenblik is dat je te veel mensen hebt die geestelijk verward zijn, die het geestelijk niet meer zien zitten, enz.

En daar is op dit moment voor alle groepen die met spiritualiteit bezig zijn een hele zware taak weggelegd. Want de onevenwichten in het denken, de onevenwichten in het bewustzijn van de mens, neemt toe. En waarom neemt dit toe, omdat de laatste decennia de mens door alle mogelijke vernieuwde zaken die hij tot zich neemt, normale barrières die vroeger wel bestonden, op dit ogenblik nogal sterk zijn weggewerkt of minstens afgezwakt zijn.
Het gevolg is dat de mens veel gemakkelijker en veel gevoeliger is voor ups en downs, wat betreft het denken, het voelen enz.

Ik ben ermee akkoord dat op het ogenblik dat het in de gedachten fout loopt, het zeer snel overgedragen kan worden op het fysieke lichaam en dan krijg je mensen die fysieke stoornissen vertonen. Maar dan is het belangrijk dat je voor deze mensen eerst en vooral tracht het geestelijke op evenwicht te brengen alvorens je er fysiek iets aan kan doen.

En misschien klinkt dit raar in uw oren, maar mag ik u er opmerkzaam op maken, u bent hier allemaal opgegroeid in een christelijke wereld en wanneer u even naar uw voorgangersfiguur Jezus gaat kijken, dan was dat al de man die in die tijd, wanneer hij wonderen deed, eerst de mensen geestelijk hielp en wanneer ze geestelijk geholpen waren dan voltrok zich meestal ook het fysiek genezingsproces.

Het staat dan wel volgens de kerkelijke normen beschreven dat hij zou gezegd hebben: “Vriend uw zonde zijn vergeven”, maar neem van mij aan dat je zulke uitdrukkingen met een korreltje zout mag nemen en dat dit in de oorspronkelijke geschriften, over de figuur Jezus, niet voorkomt. Dat is punt een. En ik kan daarbij zeggen dat hij dit ook nooit zo heeft uitgesproken.

Wel is het zo dat hij de mens die hij hielp, daarvan moet gezegd worden dat er een harmonische wisselwerking tussen hem en die persoon moest kunnen bestaan. Want het is ook niet zo dat hij iedereen hielp, verre van. Dat was ook niet mogelijk, maar de personen waar de wisselwerking wel was, daar zou in de eerste plaats het geestelijk evenwicht hersteld worden doordat zijn uitstraling zo sterk was, en vervolgens kon hij dan ingrijpen met de kennis die hij had, en zeker in die tijd kunnen we spreken over een magische kennis die aanwezig was, om deze personen ook fysiek verder te helpen.

Om terug te komen op het onderwerp van vanavond. Het is niet zo raar dat we in deze groep teruggaan naar het feit dat: wanneer je wilt helpen, wanneer je deel wilt zijn van de vernieuwing die de aarde doormaakt, dan is het belangrijk dat u vooral gaat naar het punt om die mens geestelijk te helpen. Geestelijk helpen wil niet zeggen dat je de mens bepaalde regeltjes gaat opleggen of dat je tegen iemand gaat zeggen hoe hij of zij moet denken of geloven, verre van.

Geestelijk helpen speelt zich op een totaal ander niveau af, namelijk het volgende:
Wanneer jullie in je meditatie een harmonie opbouwen, dan is dat een zeer sterke kracht. En dan kan je deze kracht binnen dat gebeuren – als het in een groep is, dan binnen deze groep – gewoon laten overvloeien naar diegenen die dit van node hebben. Zij op hun beurt zullen daaruit de nodige energie en het nodige evenwicht kunnen halen. En nu is het wonderbaarlijke dat gebeurt, wanneer je dit goed doet en niet alleen vanuit deze groep, maar ook op het moment dat je dit individueel zou doen, dan krijg je dat je voor iemand de hulp bent geweest die juist noodzakelijk was om die persoon in de juiste richting te krijgen of op het juiste spoor te zetten.

Daaruit volgt dan waarschijnlijk weer dat doordat deze persoon zich beter voelt, zich goed voelt, dit weer op zijn eigenste wijze waarschijnlijk kan verder geven. En zo krijg je, dat je zonder dat je daarbij stilstaat, of zelfs nog maar beseft, in veel gevallen een kettingreactie die zich steeds verder vermenigvuldigd. Waar het begint bij u wordt het overgedragen aan een persoon, die draagt het weer verder over en weer verder. Zo zie je dat er dus een enorme piramide kan ontstaan van mensen die vanuit een heel kleine aanzet, elkaar gaan helpen.

Nu moet ik u er wel bij zeggen, op dit ogenblik, in deze periode is dit heel gemakkelijk uitvoerbaar omdat in de kosmos alle krachten aanwezig zijn om dit te ondersteunen. Wanneer wij u dit bijvoorbeeld 10 jaar geleden hadden gevraagd, dan was dit nog niet aan de orde. Dan kon je dat nog niet realiseren, maar op de dag van vandaag is alles aanwezig om dit wel degelijk te laten voltrekken. Ook, en dat is toch niet onbelangrijk, is het zo dat een heel groot deel de mensheid daar nood aan heeft. Dat konden we 10 jaar geleden nog niet zo naar voor brengen. Er is ook in het denken van velen een zoeken ontstaan naar andere mogelijkheden dan alleen maar het gebruik van scheikunde, en dan staan jullie zeer sterk. Want doordat je al geleerd hebt om te gaan met de krachten die in jullie aanwezig zijn, en dat je samen kunt mediteren, dat je u kunt richten op een zeer sterke groep, kun je vandaaruit ook zeer veel naar anderen overdragen. En die overdracht die moet heus niet heel gedetailleerd omschreven zijn. Wanneer iemand met u praat en je weet aan de hand van wat er gezegd is, dat deze persoon problemen heeft, dan kun je wanneer deze persoon laat aanvoelen: “kijk, ik zoek hier een oplossing voor”, dan kun je gewoon vanuit uw meditatief proces deze krachten laten overvloeien.

Je moet geen deskundige zijn, je moet geen psychiater/psycholoog zijn, daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om dat je de energieën waar je deel van bent, hun werk kunt laten doen. Dat je, en ik kan u een voorbeeld geven: u werkt bijvoorbeeld met de kleur paars, dan kunt u vanuit die paarse kleur, uw sfeer, alles verzamelen aan kracht, aan energie en je kunt die gewoon over laten vloeien, dan moet u niet denken: “dan moet die persoon ook van die kleur zijn”, dat is niet noodzakelijk.

De persoon in kwestie gaat de energie waarnemen, gaat onder invloed komen van deze kracht die uitgezonden is, en gaat voor zichzelf zijn eigen waarden weten te vinden. Het kan dan best zijn dat het een persoon is van de kleur geel, of misschien zelfs een niet kleur gebonden persoon, al deze zaken kunnen voorkomen. Maar het feit is dat u dan wel op dat moment de aanzet hebt gegeven om voor die persoon een mogelijke nieuwe harmonische leefwijze, een op zich evenwichtiger voelen, hebt gerealiseerd. En dit is naar de toekomst toe een niet onbelangrijke werkwijze die we op velerlei terreinen zullen gaan waarnemen. We kunnen stellen dat deze evolutie in een stijgende lijn zal gaan tot ongeveer een periode, laat ons zeggen tot ca. 2026.

Van 2026 kun je zeggen dat het een brandpunt jaar is voor de aarde. Daarmee bedoelen we dat alles wat op het ogenblik wordt opgebouwd en wordt vernieuwd, daar zijn bevestiging zal krijgen. Het heeft te maken met kosmische invloeden en zo verder. Maar dit is ook niets nieuws wat ik vertel, u kunt dit terug vinden in geschriften of voordrachten van onze broeders van in de jaren 1980/90. Maar voor u herhaal ik dit even, omdat er nogal heel veel heersende verkeerde beelden, data en ideeën hun gang doen.

We zitten op het ogenblik in de vernieuwing, we zitten in de opbouw en daarom kun je op deze wijze zeer veel en goede resultaten boeken. Je zal dan ook zien dat je veel minder deel gaat zijn van de materiële afbraak die rondom u bezig is. Want ook hier moeten we zeggen dat juist doordat je de mens op het niveau van zijn geestelijke waarden kunt helpen, help je hen ook door deze moeilijke stoffelijke periode.

En het is niet zo dat je tegen deze zaken moet gaan vechten, dat heeft geen zin. Overal waar je tegen gaat vechten veroorzaak je alleen maar dat het vat op u krijgt. En dan moet ik terugkomen op wat ik daarjuist gezegd heb, let op voor alle astrale krachten die op dit ogenblik op deze aarde werkzaam zijn. Want u zult opmerken dat deze op vele plaatsen tot extremen gaan komen. Maar juist doordat je u daarvan afzijdig kunt houden, juist omdat je op dat geestelijke niveau, op het hogere bewustzijn van de persoon inwerkt, ga je ook veel gemakkelijker dit aan de kant kunnen laten en de juiste beslissingen nemen en vanuit de juiste beslissingen steeds weer verder gaan ondanks dat – en dat zul je overal gaan opmerken – het voor jullie normen een beetje minder goed zal gaan.

Hoe jullie normen zijn – maar jullie normen zijn nogal veeleisend in vele gevallen – daar zul je ook aan moeten gewoon worden, dat het niet mogelijk is dat je alles blijft doen, dat je alle handelingen blijft uitvoeren zoals je ze al 10-tallen jaren gewend bent. En dit is maar goed ook, want veel van de handelingen, waarvan jullie denken dat zij behoren tot het normale levenspatroon, zijn eigenlijk meer een handicap en een hinder op jullie weg van bewustwording dan dat het een hulp is.

Dus ook hier weer moeten we zeggen vecht daar niet tegen, zeg niet: “dit is mijn recht” enz., maar laat het gewoon zijn gang gaan en zie wat je vandaag kan doen, dat is belangrijk. Wat je vandaag kunt doen en doe het, stel het niet uit, zeg niet: “och, morgen misschien”. Nee, wat je vandaag kunt realiseren, waarvan je voelt dit is voor mij hetgeen wat nu belangrijk is, voer het uit. En ga vooral op uw innerlijk gevoelen af. Wanneer je de oefeningen doet die ik u nu naar voor gebracht heb, ga je opmerken dat je dag na dag uw innerlijk aanvoelen, uw intuïtie sterker en sterker zal worden.

Want begrijp goed dat je niet een ander kunt helpen zonder dat er bij u ook zaken veranderen. Wanneer je vanuit uw meditatief proces uw medemens – uw verwanten – helpt, dan gebeurt er voor u ook een opbouw die in vele gevallen ook een afstraling heeft op uw fysieke lichaam enerzijds, maar anderzijds door het regelmatig uit te voeren dat uw eigen bewustzijn gaat wijzigen. Je gaat veel zaken, die latent wel aanwezig zijn, maar waar je tot op heden weinig aandacht aan hebt geschonken, langzaam maar zeker steeds sterker maken.

En zo ga je krijgen dat na verloop van enkele jaren je gewoon bijna op uw intuïtie alleen kunt functioneren. Daarmee wil ik zeggen: dat je heel veel zaken gewoon voorvoelt, waardoor dat je veel hulp hebt om steeds weer op het juiste spoor te zitten op het moment dat er gehandeld moet worden. En dat is zeker niet te onderschatten in de komende jaren.

Ach, en maak u dan niet druk wanneer je ziet dat er rondom u zaken verdwijnen, zelfs als je denkt: “dat was van mij”, of “dat behoorde tot het mijne”. Tracht in de komende tijd u zoveel mogelijk vrij te maken van dat materiële. Hiermee wil ik niet zeggen dat je de materie niet mag gebruiken, je kan zeer zeker de materie gebruiken en je kunt er zeer goede zaken mee doen, daar gaat het niet over. Maar het mag niet zo zijn dat de materie u drijft, dat de materie uw leven regelt en daar moeten de meesten even bij stil staan. Want op het ogenblik zijn de meesten nog zeer sterk aan die regelende materie gebonden. En ieder voor zich kan daarover nadenken, ieder begrijpt wel wat ik wil zeggen. Bij de ene is het dit punt en bij de ander is het dat punt.

Ik ga daar niet verder op in, op een avond als deze, omdat je goed genoeg weet, kijk ik heb mijn gewoontes, ik heb mijn bijna gehersenspoelde handelingen die ik steeds opnieuw en opnieuw uitvoer en o wee als er iemand tussenkomt die zegt: “maar dat is toch overbodig, maar u daar niet druk over”. Dat is hetzelfde als zeggen tegen iemand die juist een zeer mooie sportwagen gekocht heeft: “maar man, waarom wil je in deze tijd zoiets kopen, je rijdt beter met een oud 2PK=tje, kost veel minder en je komt er ook”. Die man is dan gewoon gebeten door het feit dat zoiets gezegd durft te worden. Op het ogenblik dat zo iemand dat kan aanvaarden, en daarmee wil dan niet gezegd zijn dat hij zij sportwagen moet wegdoen, daar gaat het niet om. Maar wanneer hij kan beseffen: “Ja vriend, in wezen heb je wel gelijk”, dan ben je al een stap verder. En misschien gaat hij dan ook beseffen dat een groot deel van zijn tijd en energie verloren gaat aan dat stalen monster, waar hij beter misschien iets anders had gedaan. Maar ook hier weer hangt het van persoon tot persoon af. Dit voorbeeld was alleen maar om duidelijk te maken dat ieder van jullie wel zo zijn eigenheden heeft.

En daar ook weer is het in de komende tijd, en zeker naar gelang je verder evolueert, met geestelijke hulp te bieden daar waar het gevraagd wordt, noodzakelijk dat je u daar vrij van maakt. Want in die stoffelijk vastgelegde patronen krijg je heel gemakkelijk een aanhaking, een vasthaken van het astrale, omdat de emotie die daaraan verbonden is een voedingsbodem kan zijn waar veel energie naar toe vloeit, die beter gebruikt zou kunnen worden voor nuttige handelingen.

Zo zie je vrienden, dat je met heel kleine zaken in de toekomst heel veel kunt bereiken. Het is niet noodzakelijk dat u van deur tot deur gaat uitleggen: “mensen je moet veranderen”, nee. Er moet in wezen niemand veranderen die zich niet wil veranderen. De kwestie is dat je gewoon vanuit een heel simpele handeling, en ik leg hier het accent op “een hele simpele handeling”, het is niet ingewikkeld, wanneer je met een simpele handeling hulp geeft en dit kan dan heel verstrekkende resultaten geven. Je hoeft heus niet, zoals een psycholoog of psychiater in deze tijd, met hoogdravende termen te komen. Je hoeft heus niet alle mogelijke boeken over de psyche van de mensen bestudeerd te hebben om resultaten te kunnen halen. Ik durf zelfs te zeggen, en dit is misschien een beetje choquerend voor sommigen hier aanwezig, het is misschien beter dat je daar nooit iets over gelezen hebt. Maar dat je gewoon kunt vertrekken vanuit uw gevoel, want er zijn hele dikke boeken geschreven over al deze materie en hele grote studies gemaakt. Maar het enige resultaat van al deze zaken is dat men steeds verder van de kern van de zaak is afgeweken.

Blijf eenvoudig, het is vanuit de eenvoud dat het gaat werken. Dan kom ik weer even terug op wat ik daarjuist gezegd heb van jullie voorbeeld Jezus. Denkt u nu werkelijk dat de figuur Jezus, wanneer hij met de mensen sprak, het ingewikkeld maakte? In tegendeel, hij sprak zoals de mensen waren, op een heel simpele wijze. Ondanks het feit dat hij een enorme kennis bezat, zou hij deze kennis nooit zo gemanifesteerd hebben en ook wanneer hij de andere geestelijk verder hielp, was het ook op de meest simpele wijze met de meest simpele woorden. Dikwijls was het genoeg om te zeggen: “u bent mijn vriend” of “u bent mijn broeder” of “u bent mijn zuster”, “u bent mijn verwante”. Want dikwijls was het voldoende om bij degene die naar hem toe kwamen de trigger te hebben waar alles mee in gang werd gezet.

Natuurlijk op simpele feiten kun je geen kerken bouwen, kun je geen macht opbouwen, en daarom heeft men in de loop van de geschiedenis de zaken maar een beetje aangepast. Je kunt niet verwachten van de heerser in Rome dat hij het simpel doet, dat gaat toch niet. En wanneer je op deze wereld de vertegenwoordiger bent van God, waar koningen zelfs nog voor moeten knielen, dan kun je je toch maar alleen omringen met zeer veel praal, zeer hoge dure woorden, die in wezen nietszeggend zijn. En dan zie je maar hoe – spijtig genoeg – andere figuren – die het anders gedaan hebben – door hen misbruikt werden ter verheerlijking van henzelf. Maar goed dat is de structuur van een maatschappij die een kerk of een religie is, dat vind je niet alleen in de kerk die je hier kent, maar dat vind je in alle godsdiensten, in alle religies.

Maar laat het achterwege, spiegel u daar niet aan. Denk niet: dat zijn degenen die ons de weg gaan tonen, loop er niet achter. Denk gewoon: “ach brave man u hebt uw ideeën, van mij mag u die hebben, maar ik ben even anders, ik heb andere ideeën en ik volg die wel.” U moet er zich ook niet druk om maken, dat heeft geen enkel nut, geen enkele invloed. Maar wat wel invloed heeft, is dat wanneer u vanuit uw eenvoudig meditatief gebeuren, u deel voelt met uw verwanten, met uw broeder, met uw zuster, je wel degelijk zaken in werking zet die steeds verder koppelen. En zo krijg je een heel groot bereik en werk je mee aan een sterke vernieuwing die dag na dag de komende jaren zal toenemen.

Zo, dit is wat ik u hedenavond wilde brengen, met een paar kleine afwijkingen, maar de essentie is dus heel simpel, van jullie wordt een beetje verwacht dat je de geestelijke hulp bent voor degenen die zoekende zijn, degenen die het u vragen. Geestelijke hulp die niet aan de deur verkocht wordt – dat is duidelijk gezegd -, maar die gewoon in u leeft, die u uitstraalt, en dat is voldoende. Want door het feit dat het in u leeft en door u uitstraalt, kom je in harmonie met degenen die zoekende zijn en kan je zo helpen. En wanneer eenieder zo dag na dag zijn deel aan de vernieuwing bijdraagt, dan kun je ervan op aan dat voor uzelf je een heel waardevolle incarnatie beleeft.

Als je hier nog graag een vraag rond stelt, dan geef ik u nu de mogelijkheid. Anders ga ik dit gedeelte besluiten en binnen een 10-tal minuten overgaan naar het meditatieve gedeelte waar we hetgeen wat we vanavond geleerd hebben, en de vorige avonden, weer tot uitdrukking zullen brengen, zodat je hier ook weer een passende oefening als slot van de avond kunt meemaken.

  • Broeder, is het voldoende dat als je jezelf in harmonie zet tijdens je meditatie en je denkt aan je kleur, en dan gaat het via je gedachtekracht. Je denkt dat zo en het wordt zo doorgegeven, is dat juist?

Je gaat gewoon in meditatie en je neemt diegene, die u gevraagd heeft om te helpen, en dat mag op een wijze zijn dat niet direct specifiek is, want anders krijg ik straks de vraag: “het moet toch gevraagd zijn”, u kunt iemand tegenkomen die zijn uitleg aan u doet. Het feit dat die persoon zijn uitleg aan u geeft, wil zeggen dat er een wisselwerking is. Dit kan voldoende zijn voor u om deze persoon in uw meditatie op te nemen. En door die persoon in uw meditatie op te nemen ga je deze helpen, zo simpel is het. Je moet niet gaan denken die persoon mankeert dit of dat, of ik denk dat het zus of zo is.

Nee, u doet uw meditatie en u neemt die ander daarin op als het ware, niet meer en niet minder. Maar doordat je dat doet, krijg je een overvloeien. Ik zou bijna zeggen dat als je het fysisch bekijkt: “de wet van de communicerende vaten”. De ander gaat zich daar beter door voelen en gaat daarmee verder kunnen.

  • Broeder, die astrale wezens, worden die door energieën gevormd en zijn die altijd negatief, of wat moet ik me erbij voorstellen?

Een astrale beeldvorming ontstaat vanuit de gedachtepatronen, in vele gevallen, van de mens zelf.
Ik ga het simpel houden, iedereen onder u zal stripfiguren kennen. In deze streken is een stripfiguur zoals Kuifje of Suske & Wiske zeer gekend, deze figuren bestaan ook astraal. Waarom bestaan ze astraal? Omdat deze figuren voor zeer veel mensen belangrijk zijn geweest en zij hun energie daar – onbewust, want zij beseffen dat niet – op gericht hebben, waardoor dat zij deze figuren hebben gecreëerd. Zolang dat er personen zijn die geboeid zijn door een figuur als Kuifje of Suske & Wiske, zullen die astrale beelden blijven bestaan en inwerkingen creëren.

Ik houd het nu op stripfiguren omdat dit het simpelste is en omdat daar verder geen consequenties aan verbonden zijn. Maar op alle mogelijke gebieden worden astrale figuren opgebouwd, u hebt een klein jaar geleden een zware monetaire crisis gehad, gewild veroorzaakt, maar dat is weer iets anders. Wel als u zich zou instellen – maar u mag dat niet doen want dat is veel te gevaarlijk voor de stofmens – op alle astrale krachten die ontstaan zijn uit de haat, uit de afgunst, en alles wat dat rond die monetaire crisis is ontstaan, dan zou je een zeer sterke demonische wereld waarnemen.

Nu goed, al die personen, die zich op het ogenblik zich nog steeds verzetten tegen hetgeen wat zij kwijtgeraakt zijn, zij houden dat hele geheel in stand. En wat is het gevolg? Dat de afbraak nog verder kan gebeuren. Want doordat men daar zijn aandacht aan schenkt, verliest men niet alleen al zijn energie, maar ook de juiste kijk op de juiste zaken. Het gevolg is dat u in de toekomst via die weg nog heel veel miserie gaat waarnemen. En zolang er maar één persoon is die dat in stand houdt, zullen die astrale wezens van dat financiële zich trachten te handhaven.

Maar we gaan daar niet verder op in omdat dit geen enkele zin heeft. U moet zich daar niet mee bezig houden. Je moet je gewoon met lichtende zaken bezighouden, dat is belangrijk! Want anders gaat u veel te gemakkelijk meegesleept worden, omdat er voor iedereen in die zaken wel een emotioneel punt ligt, of een angst ligt, en het is juist daarom dat erop aangezet wordt. Daarom, laat het voor wat het is, ga uw weg verder en je zal zien, dan kan je juist handelen en het juiste meemaken.

  • Mag ik a.u.b. nog iets opmerken aangaande het voorgaande, ik dacht dat de vraag ook inhield, misschien zijn er ook hele positieve astrale figuren. Ik ben er niet zo in thuis, maar ik dacht dat Kuifje een heel positief wezentje was. En als die wordt opgeladen door de gedachten van velen dan neem ik toch aan, dan heb ik toch het gevoel dat dit een hele positiviteitsdrager kan zijn en dat het wel zijn nut kan hebben om daarover na te denken.

Ja, u hebt daar gelijk in en het is ook te zien dat u al een tijdje in de stof rondloopt en dat u Kuifje ziet als een positief wezen. Het punt is dat op het ogenblik er astrale figuraties van Kuifje bestaan als de grootste racist die er ooit geweest is. Waarom leest men die boeken, ze zijn geschreven in de tijd dat het heel normaal was dat er gesproken werd over een neger, over een roodhuid, over de communisten, en zo verder, dat was in die tijd heel normaal. Nu in deze tijd zijn het de zwarte mensen die enorme aanstoot nemen aan die verhalen, zijn er ook andere Amerikanen die aanstoot nemen aan die verhalen.

Het is met alles zo, alles heeft zijn bepaalde tijd en ik heb dit voorbeeld genomen, en je hebt gelijk, wanneer je Kuifje ziet vanuit een scoutsmentaliteit, dan is Kuifje een zeer goede figuur en de astrale figuratie van Kuifje op die wijze, zou u kunnen inspireren tot het doen van positieve zaken. Op dit moment ligt dit echter anders, maar – en daar wil ik naar toe gaan – wanneer we spreken over astrale krachten, dan spreken we over krachten die in principe, en dat is niet onbelangrijk, steeds maar bestaan dankzij uw energie, dus de energie van de persoon die aan dat beeld is gegeven. Nu, ik begrijp goed dat u kunt zeggen Kuifje is voor mij positief en als ik aan Kuifje denk dan is dat positief.

Maar op het ogenblik is het zo dat er veel sterkere krachten zijn, of dat er veel meer mensen zijn die dit negatief benaderen, die dit negatief bekijken, waardoor dat hele beeld dat opgebouwd is een veel sterkere impact heeft dan dat oude beeld van vroeger, van dat goede. Met als gevolg dat je zeer omzichtig moet zijn.  We leven nu eenmaal in een maatschappij waar waarden die voor u, en laat het ons bij het astrale houden, astraal misschien een positief effect kunnen hebben, meestal in diezelfde sfeer, in die zelfde wereld, een veel groter negatief beeld hebben en omgekeerd.

Daarom zeggen we vanuit onze zijde, distantieer u zoveel mogelijk van die zaken omdat u niet bij machte bent als stofmens om het juiste daaruit te distilleren, er is teveel, u geraakt daar niet. U kunt natuurlijk zeggen, ik ga mijn astrale figuur opbouwen en die gaat voor mij alle dagen mijn thee zetten. Theoretisch zou dat mogelijk zijn, maar vergeet dan niet welke kracht, welke energie, u moet opwekken om die figuur te creëren die dagelijks uw thee zet.

Als u diezelfde kracht, diezelfde energie gebruikt om door te geven naar de anderen, om de anderen daarmee te helpen, dat u oneindig veel meer bereikt dan dat u zou bereikt hebben met hetzelfde veld, met dezelfde energie, om een astraal figuur te creëren die uw thee zet. En ik zeg dit speciaal omdat, dit is eigenlijk een beetje een parodie naar de gekende astrale figuur die voor Mw. Blavatski haar naaimachine deed draaien. Oké goed, dat was in die jaren een mogelijk experiment en voor die mensen van het esoterisch genootschap van toen, een heel belangrijk experiment dat ze konden aantonen dat ze met energie iets konden bereiken. In die tijd en in dat kader is dit acceptabel. Wanneer we dit nu bekijken, en ik mag zelfs zeggen, uit haar ogen bekeken, dan is het wel zo dat zij het eigenlijk spijtig heeft gevonden dat ze daar zoveel tijd en energie in heeft gestoken om dit te realiseren.

Ik zou wat alle astrale zaken aangaat, u liefst de raad meegeven van laat het aan u voorbijgaan, geeft er geen aandacht aan en probeer ze zelf niet in stand te houden. Maar u bent vrij om te doen en te laten wat u wilt, dat is nu eenmaal de vrijheid die overal in de kosmos aanwezig is.

Als we hiermee rond zijn, dan ga ik nu dit eerste gedeelte besluiten. U kunt rustig in de pauze even verder met elkaar overleggen en dan gaan we in het tweede gedeelte de zaken even van de praktische kant bekijken, in het meditatieve gedeelte.

Deel 2.

Meditatie: Kracht en energie van de Christos.

Laat ons beginnen met ons allemaal heel ontspannen en gemakkelijk te zetten.
Even alle spinnenwebben van de laatste tijd achterwege laten en u gewoon één te voelen met iedereen die hier aanwezig is. Geen omschreven eenheid, gewoon gezellig één. Vanuit die ontspannen, aangename toestand kunnen we aan de slag gaan.

Laat u even wegzinken in de kosmos rondom u ,vergeet even wie je bent, vergeet ook even waar je bent, en nog meer aan wat je aan het doen bent. Laat u gewoon wegdrijven in de oneindige kosmos rondom u. Voel u als een soort reiziger in de eeuwigheid.

Voel de golfbewegingen rondom u, voel de warmte die de harmonie u geeft, voel u gewoon één met het Al-bestaande. Vergeet even dat je een stofmens bent, laat uw lichaam gewoon rusten, geef uw lichaam de mogelijkheid om even afstand te nemen van die geest die steeds weer dat lichaam in een bepaalde richting wilt brengen.

Laat de geest nu even gewoon zijn gang gaan, dan voel je aan dat je één bent met uw broeders, uw zusters, één kracht, één energie, dat er tussen jullie geen scheiding meer bestaat. Dat er tussen jullie ook geen verschil meer is, niet in achtergrond, niet in leeftijd, niet in vorm. Nee, je bent één, zoals de geest steeds weer één is met alle krachten waarin hij harmonisch is, deze eenheid nu is jullie grote kracht, een ontzettende kracht. Een kracht die niet omschreven kan worden, maar ze is er, je voelt ze, je bent er deel van. Laat deze kracht in u vloeien, voor sommigen zal deze kracht ingekleurd worden, voor anderen zal deze kracht een helderheid hebben, ongezien. Maar het is een eenheid, een eenheid in alles.

En stel u dan open, stel u dan open voor de beelden van de kosmos, stel u open voor hetgeen dat de kosmos u wil laten kennen. Voor hetgeen wat de kosmos u wil laten zien. Wees één met deze krachten, ga erin op. Laat ze u doorstromen. De een zal opmerken dat hij of zij verheven wordt, de ander zal opmerken dat de wereld rondom hem of haar zich vernieuwt in alle pracht die maar denkbaar is.

En zo zal ieder op zich zijn eigenste ervaring doormaken, deel zijnde van deze kracht. En binnen deze kracht, lieve vrienden, breng daarin degenen die u dierbaar zijn, breng in deze kracht degenen die u wilt laten delen. Breng in deze kracht hetgeen dat volgens jou mede deze harmonie, deze pracht, deze schittering nog beter, nog mooier kan maken.

Deel dit gevoelen van geluk, van kosmisch geluk, met al degenen die u dierbaar zijn. En voel dan welke krachtige eenheid u bent, wees er dan van overtuigd dat u steeds weer op het juiste spoor zit. Wees ervan overtuigd dat u steeds weer met de juiste energieën in contact bent. Wees ervan overtuigd dat steeds weer opnieuw de juiste zaken uw pad kruisen, de juiste inspiratie bij u binnenkomt, dat het juiste licht, de juiste kleur, de juiste Heer der Sferen, de juiste meester, of wat voor naam je er ook aan wil geven – die voor u aanvaardbaar is, en steeds weer aan uw zijde te vinden is. Want deze kracht is groter dan de stofmens ooit kan beseffen. Deze kracht gaat uit boven al wat stof en geest tezamen kan zijn. Deze kracht is de kracht van het bestaan. Deze kracht is de kracht die het mogelijk maakt om steeds verder te komen op het pad van bewustzijn.

Keer nu even in uzelf, luister even naar de stilte in uzelf, en voel in deze stilte de eenheid met het  Al-bestaande.

En zo komen we tot het werkingsniveau dat het voorbeeld voor u heeft gebruikt.

Zo komen we tot de kracht en de energie van de Christos, die zich een paar duizend jaar geleden gemanifesteerd heeft op deze aarde en die nu na zoveel eeuwen zich maar pas begint te vormen en te uiten, en waar u het voordeel en het privilege van hebt, om er deel van te kunnen zijn. U één te voelen met de Christos, is één zijn met de Bron. Is beschikken over al wat nodig is om uw weg van bewustzijn op de meest juiste wijze te bewandelen.

Is het niet zo dat er ooit gesteld is: “waar u zich één voelt met de Christos, is hij, is de kracht uw deel”.

Dat zijn we hier nu al tezamen, deel van die macht, van die kracht, van dit licht, deel van de werking die de aarde haar nieuwe elan zal geven. Deel van de vernieuwing die de nieuwe heerser Aquarius heeft gebracht. En zo kunnen we, zelfs nog ver voordat alles voltrokken is, de vernieuwing in onszelf bevestigen, in onszelf ervaren, voor onszelf voltrokken zien.

En wanneer we zelf doordrongen zijn van deze Christos-kracht, dan hebben we de mogelijkheid om in deze veranderende wereld steeds verder te komen en steeds meer zielsverwanten te helpen, bij te staan, om ook tot deze harmonie door te dringen. Om ook hun weg die ze gezocht hebben in hun incarnatie, op de meest juiste wijze te laten voltrekken.

Deze eenheid die hier aanwezig is, is de kracht waarmee je gaat werken in de komende tijd. Deze kracht is in jullie bevestigd, deze kracht gaat gewoon doorgegeven worden aan allen die ervoor willen open staan.

En dan kunnen we rustig tot onszelf terugkomen, terug tot dat stoffelijke voertuig.

Maar wel met een groot verschil, het besef is geboren dat de kracht ons leidt, het besef is geboren dat wij de voorgangers zijn van de nieuwe era. Het besef is geboren dat wanneer wij één zijnde in de Christos de wonderen kunnen verrichten die nodig zijn om de vernieuwing te bevestigen.

Zoals we hier in deze kring zijn, is deze kring het symbool voor ieder van de aanwezigen dat gezamenlijkheid, samenwerken de grootste positieve kracht is die op deze aarde verwekt kan worden. U één voelen met elkaar, voor elkaar bestaan is een kracht die niet gebroken kan worden.

Ga dan vanuit deze eenheid de wereld in en gebruik de werktuigen die je vanavond hier gekregen hebt, dan kun je zeker zijn dat de Christos steeds aan uw zijde is.

Zo, mijn lieve broeders en zusters, ik heb getracht jullie een klein beetje te laten voelen van de krachten waar je deel van kunt zijn en waar je mee kunt werken in deze tijd.

Het moment om afscheid van jullie te nemen, is gekomen.
Nog een heel kleine praktische tip naar de volgende bijeenkomst, zoals u weet zal dit een bijeenkomst van een andere vorm zijn dan wij hier op een avond als deze gewoon zijn. Dat u het privilege gaat meemaken van een spreker van de Witte Broederschap, rechtstreeks door te krijgen, die ook voor u een boodschap wilt brengen.

Een kleine bede naar jullie toe is dat u zich daarop voorbereid. Voorbereid liefst op de wijze dat u toch een paar dagen voordat u bijeen komt tracht in een meditatief gebeuren u met de Witte Broederschap en onze broeders in harmonie te zetten. Trachten u zo harmonisch mogelijk te gedragen, zodat wanneer de spreker doorkomt het voor ons ook een beetje aangenaam is om aan te zetten op deze harmonische velden en een sfeer op te bouwen die het toelaat om zo juist en zo goed mogelijk het medium te laten overbrengen, wat deze toch in de kosmos zeer ver geëvolueerde broeders willen brengen.

Ik hoop dat u allen zich daarvoor inzet, ik ben daar zeker van dat dit zal gebeuren.

image_pdf