Opbouw en afbraak van astrale schillen

image_pdf

5 mei 1982

Wat men een astrale schil noemt is in feite een astraal voertuig. De astrale wereld kunt u zich het best voorstellen als zeer fijne materie, die ingevangen door gedachten een bepaalde vorm krijgt. Als u geboren wordt, dan heeft u op het moment van uw geboorte nog geen astraal lichaam. Het astrale lichaam ontstaat eerst op het ogenblik dat u zich van uzelf als levend organisme bewust wordt. Daarna krijgt u steeds meer een “ik”-voorstelling. Zo wordt dat astrale voertuig opgebouwd totdat het een perfecte fijnstoffelijke gelijkenis is van uzelf. Als u daarmee een aantal jaren heeft geleefd, dan is daar zoveel van dat “ik”-besef in gegroeid dat de bindingen vast worden.

Nu gaat u dood of over, precies zoals u het wilt noemen. Het resultaat is toch hetzelfde. Dan komt er een ogenblik, dat u dat astrale voertuig niet nodig heeft. Er is dus geen bezieling meer. Maar de schil, het voertuig, blijft nog een hele tijd bestaan. Mensen hebben soms een bepaalde voorstelling van iets. Denk maar aan een kerk. Ze zitten daar allemaal te kijken naar het beeld van b.v. de H. Aliakes die daar wordt vereerd. Die Aliakes is door de een of andere beeldhouwer vervaardigt. Hij ziet er ongeveer uit als Nero maar dan met een kruis in zijn handen. Iedereen denkt dan aan die figuur Aliakes. Dat gaat zo 100 à 150 jaren door. Die gedachten zijn zo sterk dat er een astrale vorm is ontstaan met de inhoud van Aliakes. Maar er zit natuurlijk meer aan vast. Men neemt aan, dat die heilige goed is tegen b.v. hoest en tegen veepest. Dientengevolge ontstaat er een astrale schil die reageert op hoest en veepest, want dat is erin gelegd. Een astrale schil is dus eigenlijk iets wat normalerwijs bijna spontaan ontstaat. Er zijn nogal wat van die schillen.

Als een hoop mensen bang zijn voor de duivel, vooral in erg vrome omgevingen, dan maak je de vorm van de duivel. Dus als je ooit een duivel astraal ziet verschijnen dan moet je niet vragen; wie heeft jou die horens opgezet? Want je weet: dat heeft een vrome christelijke gemeenschap gedaan. Het zal u dus duidelijk zijn dat astrale schillen eigenlijk in zeer grote aantallen aanwezig zijn. Wat gebeurt er nu, als niemand meer aan zo’n voorstelling denkt. Ja, dan wordt ze bleker en bleker, ze krijgt geen nieuwe energieën. Er zijn geen gedachten waardoor die samenhang wordt versterkt. Het is in het begin alsof de schil een beetje in de rui is en dan wordt ze steeds vager. De kwaliteiten om te reageren, de eigenschappen die erin zijn gelegd, komen steeds minder tot uiting en op een gegeven ogenblik is alleen nog maar een heel ijle wolk van over. Als er nu maar een persoon is die steeds weer aan die heilige of die godheid nog blijft denken, dan blijft die vorm nog wel een tijdje intact, maar ze is vaag. Ze kan niet meer ageren, niet meer reageren.

Het is duidelijk, dat een astrale schil dus iets anders is dan de z.g. astrale projectie. Dit alles even om te voorkomen dat wij daar gelijk op vastlopen, want er nogal wat spookgestalten. U weet wel, de witte vrouw die over de tinnen van het een of ander Schots kasteel pleegt te wandelen, of de ridder zonder hoofd om maar niet te spreken over de duistere karos die over de wegen gaat, de trein die op een traject rijdt waar allang geen trein meer rijdt. Deze dingen hebben niets te maken met de astrale schillen waar over wij het vanavond hebben. In dergelijke gevallen wordt de voorstelling in de omgeving vastgelegd.

Heel sterke emoties kunnen in materialen zo sterk worden vastgelegd (ik denk vooral aan natuursteen), dat als er iemand in de buurt komt – dat is hier noodzakelijk – die gevoelig is voor die uitstralingen hij ze a.h.w. activeert en zijn eigen kracht eraan toevoegt; en dan ontstaat er een verschijnsel dat waarneembaar is. Daardoor gaan andere mensen ook hun emoties eraan toevoegen en voor je het weet, rijdt daar de duistere karos, loopt de ridder zonder hoofd weer te jammeren. Het is eigenaardig, in deze tijd heb je dat niet meer dat ridders zonder hoofd lopen te jammeren. Je hebt wel een hoop politici die hun kop verliezen, maar die jammeren dan weer niet. Dat doet de belastingbetaler, maar pas als hij begrijpt wat het hem heeft gekost.

Altijd is de astrale schil iets wat door gedachtekracht wordt opgebouwd. Dat is punt 1. Punt 2: de astrale schil heeft een zelfstandigheid, indien daarin voldoende energie is gelegd. Ze zal dan reageren volgens het gemiddelde van alle denkbeelden die haar tezamen hebben gevormd. Zij kan over kracht beschikken die ze dan inderdaad ook volgens dit programma kan ontladen. Dan komen we nu aan het opbouwen van een astrale schil. Dit is een techniek die vooral in bepaalde lamascholen indertijd werd onderwezen. Als je steeds weer denkt aan een bepaalde gestalte en je kent daaraan een bepaalde situatie of een bepaalde rangorde toe, dan kun je op den duur zo’n schil niet alleen opbouwen, maar je kunt haar zelfs zover verdichten dat ze een kenbare manifestatie wordt.

Een van de opdrachten die je in deze kloosters kon krijgen was dan ook. Ga in de eenzaamheid wonen en bouw je een astrale knecht op. Dat is natuurlijk heel aardig, want een bediende wil iedereen wel hebben en een astrale knecht is over het algemeen goed in het onderhoud. Maar er zit wel iets aan vast. Op het ogenblik, dat je die astrale knecht niet meer ziet als je eigen creatie, gaat hij reageren als een mens. Al datgene wat er in jou bestaat, wordt weerkaatst in die erkende persoonlijkheid. Vanaf dat moment is je knecht geen knecht meer, daar gaat hij proberen om jou te domineren, omdat jij probeert je knecht te domineren.

Dan is er het tweede deel van het programma: wanneer dit punt is bereikt, ben je verplicht om die schil weer af te breken. Dat afbreken is dan weer een algemeen bekende techniek die in bepaalde kloosters zelfs zeer uitvoerig werd onderwezen.

Wanneer je de schil ziet, breng je haar in je gedachten terug tot wat ze is. Een machteloos astraal wezen. Dat klinkt een beetje gek, maar daardoor neem je de kracht van het astrale wezen wel. Door de ontkenning van zijn mogelijkheden namelijk krijgt hij geen energie en is hij gelijktijdig genoopt om zichzelf in stand te houden energie te gebruiken. Daardoor verliest hij steeds meer zijn samenhang en zijn mogelijkheden. En als je het nu maar lang genoeg weet vol te houden, is hij weer totaal verdwenen. Dit opbouwen en afbreken van schillen en de techniek van die lama’s en bepaalde andere geestelijke groepen is natuurlijk iets waar je alleen maar een soort kunstje in ziet waarmee je een beheersing, ook van jezelf, kunt bewijzen. Maar hoeveel mensen bouwen zich geen schillen op?

Als u voortdurend bezig bent – elke avond zit u weer te staren naar de portretten van vader of moeder en u stelt ze u weer voor, u zit eigenlijk in stilte tegen hen te praten – dan bouwt u die voorstelling astraal op. Morgen komt u misschien bij een helderziende en die ziet uw vader of moeder bij u. Dan zegt u: hallo, ze zijn er. Ik word beschermd. Vergeet dat maar. Wat wordt gezien is de schil die u zelf heeft opgebouwd door voortdurend met hetzelfde denkbeeld bezig te zijn en dezelfde kwaliteiten en eigenschappen aan dat denkbeeld toe te kennen.

De uitingen van een dergelijke schil lijken dan wel overtuigend, maar in feite zijn ze het niet, want ze zijn alleen een weerkaatsing van uzelf. Als u zo iemand vraagt: Wat voor weer wordt het morgen? Dan kijkt hij wat u verwacht dat het weer zal zijn en dat antwoord krijgt u. Hij kan u dus alleen terugspelen wat er in uzelf leeft. Ik hoop niet, dat ik nu de bezoekers van helderzienden een beetje ontgoocheld heb. Maar het is iets waar u wel degelijk rekening mee moet houden. Kijk, als u aan tante Jeanne in 36 jaar niet meer heeft gedacht en ze staat ineens achter u, dan zal dat wel een echte manifestatie zijn. Maar als het iemand is met wie u zich elke dag bezig houdt en die zich aan u vertoont, denk dan maar bij uzelf; dat zal ik zelf wel hebben opgebouwd. Misschien dat u dan zelfs tot de conclusie komt: als ik dat heb gedaan, dan is het eigenlijk beter dat ik deze schijnvormen weer vernietig. En dan moet u ze ook weer gaan afbreken. Maar dat kunt u natuurlijk niet doen zoals een geschoolde lama of een magiër dat doet.

Bij het afbreken moet u het volgende goed onthouden: elke keer als u aandacht geeft – hetzij positief hetzij negatief – aan deze vorm en de kwaliteiten die u eraan heeft toegekend, zal de schil groeien. Maar op het ogenblik, dat u bewust van haar bestaan zegt dat ze er niet is en u ook gedraagt alsof ze er niet is, neemt u kracht en breekt u de schil af. Zo eenvoudig is dat.

Dan komen we nu op een ander terrein. Als je het zo hebt over astrale schillen, dan denken de meeste mensen: nou, daar hebben we niet zoveel last van. Maar als je nu toevallig een keer uittreedt, dan wordt het anders. U weet wat uittreden is? Uittreden wil zeggen dat je een deel van je persoonlijkheid buiten het lichaam verplaatst en daardoor in werelden gaat waarnemen en beleven die niet behoren tot je lichamelijke werkelijkheid.

Zo’n astrale wereld bevat natuurlijk ook heel veel astrale schillen. Wanneer je die ontmoet, dan kan het zijn dat het Sinterklaas is en dan krijg je nog een astraal presentje dat later geen cent waard is. Maar het kan ook zijn dat u een draak tegenkomt. Als die vuur spuwt, dan kunt u zich heus daaraan branden zolang u gelooft dat het een draak is. In die astrale wereld staat u namelijk op voet van gelijkheid met alle schillen; ook die welke kunstmatig zijn veroorzaakt, de voertuigen die bepaalde geesten nog wel eens als tussenschakel gebruiken om naar de aarde terug te gaan. Al die schillen zijn voor u net zo echt als de boxer van de buren voor de postbode, iets waar je voor moet uitkijken anders mis je een stuk bedekking van je zitvlak. Daarom moet u zich heel goed realiseren waar u zich bevindt en wat u doet. Want nu blijkt er een eigenaardigheid te ontstaan. Wanneer de meest dreigende demon op u afkomt en het is een astrale gestalte, een schil (denk aan een Balinese tempelwachter, ze zien er heel mooi uit maar voor mensen nogal verschrikkelijk), dan kunt u zeggen: mijn God, wat is dit? Op het ogenblik, dat u zo reageert, bent u kwetsbaar. Dit wezen kan krachtens zijn ingeschapen kwaliteiten u mishandelen en misschien zelfs doden. U kunt ook zeggen: Wat droom ik nu? Dit is onzin en dan gewoon doorlopen. En dan loopt u er net zo doorheen als door ‘n projectie van een lantaarnplaatje of een wolk rook. Het wezen kan u niet beroeren omdat er geen erkenning is. Daar kunt u wat uit leren. De astrale schil bestaat dus niet alleen krachtens erkenning, maar zij ontleent ook haar vermogen tot beïnvloeden aan die erkenning. Waar geen bewuste aanvaarding van het fenomeen is, wanneer het zich vertoont en geen onbewuste onderwerping aan de waarneming, daar is de waarneming alleen maar een spookbeeld, een droombeeld. Ze kan u niets doen of u in een astrale wereld bent of in uw eigen wereld. Op het ogenblik echter, dat u zich onderwerpt aan het beeld dat voor u ontstaat en het als een werkelijkheid aanvaardt, wordt u kwetsbaar voor al datgene wat deze voorstelling aan eigenschappen in zich draagt.

Nu gaan we proberen een paar dingen een beetje zakelijk neer te zetten. Hoe is het mogelijk dat gedachtekracht vormend optreedt voor deze fijne materie? Ik weet het, het is een hypothese, het is niet bewezen. Let op: Gedachtekracht blijkt voort te komen uit hersenactiviteit. Deze hersenactiviteit veroorzaakt een stralingseffect. Dit stralingseffect is waarneembaar, het is niet afhankelijk van normaal ruimtelijke condities en blijkt bij telepathie ook meer door sympathieën te worden beïnvloed dan door afstand of hinderpalen. Bij de proeven die Rhine heeft gedaan – ik denk o.m. aan zijn statistische kaartproeven – blijkt dat een afstand van enkele kilometers bij degene die het beeld moet uitzenden van geen belang is voor het resultaat. Eveneens is het bestaan van muren of andere dichte afscheidingen tussen degenen die proberen te ontvangen en de zender van geen belang. Wij hebben dus te maken met een straling. Maar die straling bevindt zich kennelijk op een niveau dat niet stoffelijk is. Laten we daar dan eerst eens mee beginnen.

Wanneer een dergelijke straling ontstaat dan wordt die voorgesteld als een soort veld. Denk maar aan een magnetisch veld. Als je een gewoon magnetisch veld hebt, dan krijg je een vast krachtlijnenpatroon. Maar welke mens denkt 2 seconden precies hetzelfde? Dat zijn er maar heel weinig. Als je een wisselstroommagneet neemt, dan blijkt dat je een wuivende beweging krijgt. Als er dan nog anomalieën zitten in het tempo waarin de wisselingen plaatsvinden, dan ontstaat er een patroon dat van het oorspronkelijke krachtlijnenpatroon, als je de magneet alleen maar bekrachtigt, afwijkt. Wanneer je dan de stroom uitschakelt, blijft dit anomale patroon bestaan. Het ijzervijlsel heeft zich tot iets gegroepeerd. Het ijzervijlsel heeft bovendien daarbij zelf nog enige magnetische gerichtheid ondergaan en vertoont een – zij het lichte – weerstand tegen elke invloed die dat beeld onmiddellijk wil verstoren. Bijvoorbeeld, een beetje blazen kan er tegen, als je te hard blaast niet.

Nu stel ik dit: De uitstraling van het denken – dat kan geestelijk en het kan ook stoffelijk zijn, neem gewoon het psychisch reageren van de mens – veroorzaakt soortgelijke velden. Als de concentratie bijzonder sterk is, dan zullen deeltjes die zich in een dergelijk veld bevinden daardoor niet alleen geladen worden en gericht, maar ze zullen bovendien een samenhang gaan vertonen. Zoals het ijzervijlsel eigenlijk een magnetische gerichtheid heeft gekregen en daardoor een zekere vastheid van samenhang. Ik stel: het menselijk denken heeft over het algemeen wel een plaatsvoorstelling ten aanzien van iets waarmee het bezig is, maar die voorstelling is beperkt. Dat wil zeggen, dat de werkelijke plaatsvoorstelling gewoonlijk gereflecteerd zal worden door wolken van zeer fijne materie die voldoende dichtheid hebben. Anders gezegd: Je kunt er rekening mee houden dat een geconcentreerd uitgezonden gedachte voornamelijk daar wordt weerkaatst en daar functioneert waar astrale materie zodanig dicht aanwezig is dat daardoor de vorm, de werking van de gedachte daarin kan worden uitgedrukt.

Als ik voortdurend het zelfde patroon blijf herhalen, ontstaat er een zodanige samenhang dat er een tamelijk sterke tegenkracht nodig is om die samenhang te verstoren. De schil is dus eigenlijk pas dan werkelijkheid, als achtereenvolgende krachtinspanningen met een beeld als basis steeds weer dezelfde hoeveelheid fijne materie hebben beroerd. De samenhang die dan ontstaat is op den duur zo hecht geworden dat er kan worden gesproken van een beeld dat je van fijne materie hebt gemaakt en dat niet zo een, twee, drie uiteen kan vallen of kan worden gewijzigd. Nu hoort daar nog iets anders bij.

Wanneer een mens denkt, zitten daar bepaalde emoties bij. Zeg, dat emoties bij het normaal menselijke denken bestaan uit verwachting of vrees. Er zijn natuurlijk wel varianten, maar dit zijn toch wel twee hoofdwaarden. Dan is het duidelijk, dat die verwachting of die vrees mede is vastgelegd in het beeld dat je astraal hebt opgebouwd. Zolang er nu geen soortgelijke vrees of een soortgelijk verlangen naar die vorm wordt uitgezonden, gebeurt er niets. Ze bestaat. En als ze lange tijd geen kracht krijgt, verliest ze haar samenhang. Maar als je juist die ene emotie welke in de vorming van deze schil een rol heeft gespeeld daarop afstuurt, dan is ze geneigd alle energie die ze over heeft – die dus meer aanwezig is dan noodzakelijk voor de samenhang – te ontladen in de richting van degene die dit signaal heeft uitgezonden.

Astrale schillen reageren op basis van gedachtekracht op de wereld. Hun indrukken worden door de mens ondergaan als telepathische heldervoelende of helderhorende impressies. Dit is het meest voorkomende. Gaat men verder dan dit en is de lading zeer groot, dan is het mogelijk dat we een soort materialisatie krijgen. Op het ogenblik dat deze is bereikt, kan de astrale schil ingrijpen als een machine, geprogrammeerd met bepaalde angsten, bepaalde verwachtingen en misschien ook bepaalde positieve reacties die men daarin heeft gelegd.

Als wij dat weten, dan is het belangrijk te weten: hoe groot is de astrale wereld? De astrale wereld schijnt zich voornamelijk te beperken – u merkt dat ik hier een voorbehoud maak –  tot de omgeving van een ster die actief is en waarbij de verhouding tussen gamma- en betastraling ongeveer evenwichtig en gelijkblijvend is. Daar waar sterke fluctuaties optreden, blijken astrale schillen niet of in veel mindere mate voor te komen. In de ledige ruimte komen astrale schillen bijna niet voor.

Als je dus vraagt: Hoe groot is een astrale sfeer? Dan kun je zeggen: Misschien is die sfeer zo groot als de kosmos, maar de manifestatiemogelijkheid is plaatsgebonden. Astrale schillen zullen we dus altijd aantreffen rond een zon en op 3 à 4 lichtmaanden afstand van de zon. Daarmee is duidelijk geworden dat een astrale schil van een planeet ergens in b.v. Taurus niet even bij de aarde op bezoek kan komen of omgekeerd. Dit kan wel op geestelijk niveau, maar dan zijn de condities weer anders. Je kunt niet een astraal voertuig projecteren naar een planeet die buiten het bereik en de werkingssfeer ligt van je eigen zon. Hoeveel mogelijkheden heeft de astrale wereld? Hoeveel mogelijkheden zijn er in het menselijk ras? De astrale wereld zal er nog een paar meer hebben, omdat geestelijke werelden die met haar verwant zijn, die kunnen denken op een vergelijkbare manier als een mens die in zich een gedachtebeeld intens vormt, ook astrale vormen tot stand kunnen brengen. Ook die vormen zijn in zekere zin ook plaatsgebonden. Het aantal mogelijkheden is dus theoretisch oneindig.

Om een vorm te krijgen van grote houdbaarheid en eventueel ook nog grote werking is echter betrekkelijk veel gedachte-energie voor nodig. Die energie zou kunnen worden opgebracht door alle mensen op hetzelfde ogenblik heel intens precies hetzelfde te doen denken en verlangen, maar dat komt nooit voor. In de praktijk zeggen we dus: schillen moeten over het algemeen gedurende een lange tijd worden opgebouwd voordat ze werkelijk actief kunnen worden, tenzij ze behoren tot een persoon die bewust de vorm tot stand heeft gebracht. Dan is de activiteit alleen aan die persoon gebonden.

Als men een geloof heeft en men denkt in dat geloof aan bv. Moeder Maria, dan is het duidelijk dat de vorm van Moeder Maria alleen door de Mariaverering tot stand komt en steeds intenser zal worden naarmate meer mensen aan de Mariaverering deelnemen. Als ze daarbij misschien nog heel erg lijkt op oudere godinnen zoals Isis of Ishthar, dan doet dat niet zoveel ter zake, want er is een grote overeenstemming tussen de verwachting die men koestert ten aanzien van die figuur. Een enkel attribuut verandert wel in de loop der tijden, maar het wezen blijft ongeveer gelijk. In deze zin kunnen we zeggen dat de oude goden voor een groot deel zijn veranderd in heiligen, engelen en duivelen van de christelijke wereld.

Wanneer u nu Maria, de moeder van Jezus, aanroept, dan stelt u zich zeer waarschijnlijk in op dit beeld. Dat wil zeggen dat ook, als u geen wezen in de geest kunt bereiken dat identiek kan zijn met de Maria-voorstelling, u in de astrale sfeer wel degelijk deze voorstelling aanboort. Deze voorstelling, die voortdurend van kracht wordt voorzien, beschikt over een zeer grote hoeveelheid energie die als gedachte-energie en als beperkte levensenergie u kan worden toegestraald. Dan kan een z.g. gebedsverhoring in deze gevallen eenvoudig een reflexwerking zijn vanuit een bestaande astrale schil. Daarmee heb ik eigenlijk het meeste wel gezegd. Ik ga nu de zaak afsluiten. Onthoudt u het volgende:

 1. Astrale schillen bestaan. Maar als u ze niet nodig heeft, moet u doen alsof ze niet bestaan.
 2. Laat u nimmer overbluffen door schrikgestalten of grote bekoorlijkheden die u benaderen, wanneer u in een astrale schil bent of zelfs als u wordt beïnvloed vanuit een astrale schil.
 3. Probeer u vast te houden aan uw eigen werkelijkheid, dan kunt u elke werking teniet doen die van een dergelijke schil uitgaat.
 4. Verklaar u niet tot vijand van een schil die door zeer veel mensen samen tot stand is gebracht. Ik denk aan de hemelpoortverhalen. Onze vriend Petrus met de baard die op zijn tuinbankje zit. Dan kunnen we wel zeggen. Nou ja, die vent moeten we afbreken, maar daar krijgen we moeilijkheden mee. Er zijn teveel mensen die daarin geloven. Probeer dus nooit een dergelijke schil af te breken. Ook niet als u wordt geconfronteerd met de duivel, met een draak of niet de een of andere krankzinnige dreigende figuur. Negeer ze. Door te negeren bereikt u het best wat u wilt namelijk een onaantastbaarheid voor deze invloeden.

Denk niet: misschien vind ik wel een schil die weet wat de lottocijfers zijn voor de komende week. Een schil kan alleen gegevens putten uit het bewustzijn van degenen die daarmee bezig zijn. En aangezien niemand precies weet welke cijfers het zullen zijn, kunt u dergelijke dingen nooit krijgen, ook niet als het gaat om een bepaald paard. Niemand kan u zeggen welk paard met zekerheid gaat winnen. Voor dergelijke dingen kunt u het zeker niet gebruiken.

U kunt misschien denken: Maar als ik de ander, de schil van de duivel kan laten zien, dan schrikt hij zich dood en wordt hij mogelijk wat vromer. Dat helpt ook niet, want u weet niet hoe een ander op deze verschijning reageert. U kunt deze astrale schil niet als een wapen tegen een ander gebruiken, tenzij u – dit is weer een voorwaarde – een geschoold magiër bent en in staat bent om op welke wijze dan ook, een suggestieve beïnvloeding van de doelpersoon tot stand te brengen waardoor deze ontvankelijk wordt voor het astrale beeld dat wordt gezonden.

En dat houdt in, waarde vrienden, dat wat wij zeggen misschien interessant is, maar dat je er betrekkelijk weinig mee kunt doen. Dat is maar een geluk ook. Ik kan mij voorstellen, dat anders de heren Reagan, Brezjnef en misschien ook bepaalde Nederlandse coryfeeën der politiek voortdurend door allerlei zegenende of dreigende astrale schillen omringd zouden zijn. Dan zouden ze er waarschijnlijk nog minder van terechtbrengen dan ze nu al doen en dat zou heel erg zijn. Laten we heel goed begrijpen. De astrale wereld is iets waarmee we leven of we op aarde zijn of in de geest. Dat bestaat nu eenmaal. Astrale schillen zijn er. Zij kunnen opgebouwd, ze kunnen ontbonden worden. Maar als we verstandig zijn, dan bouwen wij ze niet. En tenzij ze ons persoonlijk proberen te overheersen of te beïnvloeden moeten wij ook niet trachten ze af te breken. Laat ze maar. Op deze manier bereik je als mens de meest juiste verhouding, een astrale wereld waarmee je weinig te maken hebt. Geestelijke werelden waarin je een volheid van ervaring kunt opdoen ook zonder je kwetsbaar te maken voor astrale schillen. En een eigen wereld waarin je niet door dergelijke toch eigenlijk uit angstdromen en begeertedromen voortgekomen gestalten wordt gekweld. Probeer gewoon te leven zonder deze dingen. U zult er veel gelukkiger mee zijn.

Vragen.

 • Kan een sterke magiër een astrale schil gebruiken om een medium te overschaduwen?

De mogelijkheid zou theoretisch kunnen bestaan, het resultaat zou waarschijnlijk zeer slecht zijn. Voor een dergelijke overschaduwing namelijk maak je een voertuig van levenskracht, dus een levenslichaam. Daarmee kun je wel een perfect bespelen krijgen, terwijl je de programmering van een astraal voertuig, over het algemeen niet zo volledig en voortdurend in je macht hebt dat je dan, door via een medium redelijk zou kunnen spreken. Op die manier een programmeerde toespraak houden is mogelijk, maar een dialoog of reageren op datgene wat zich in het gehoor afspeelt is onmogelijk.

 • Is de wereldmoeder, als de geëvolueerde Maria, ook een door de mens opgebouwde astrale schil?

Daar kan ik het volledig mee eens zijn.

 • Hoe kun je in een uittredingsdroom de juiste houding aannemen tegenover een astrale schil, daar in dromen doorgaans alles even reëel is als in de stof?

Om het heel kort samen te vatten, voordat u gaat slapen zegt u nadrukkelijk tegen uzelf: Ik ga nu slapen. Ik lig in mijn bed. Als ik iets droom wat mij niet bevalt, behoef ik alleen maar te denken: ik lig in mijn bed en ik zal wakker worden. Dit is een zelfsuggestieproces dat, als u het een aantal malen heeft toegepast, steeds beter werkt. Maar zelfs de eerste keer zult u zien dat bij een ontmoeting van b.v. een astraal monster, dat u denkt niet aan te kunnen, waarvan u bang wordt, dat u automatisch naar dit redmiddel grijpt en wakker wordt waardoor u elke kwetsbaarheid voor een dergelijk voertuig als vanzelf ongedaan heeft gemaakt.

 • Ik heb gelezen dat men een astrale schil kan opbouwen en via die schil contact kan krijgen met de werkelijke geest.

Wat u dan stelt is theoretisch mogelijk. Maar als u een schil opbouwt, dan bouwt u altijd een voertuig op met een zekere persoonlijkheid. Dat wil zeggen, dat zelfs contacten met de geest door de kwaliteiten van de schil vervalst zouden worden. Als u een dergelijk doel nastreeft, is het eenvoudiger om u gewoon een plat vlak voor te stellen waarop de geest zichzelf kan manifesteren. U bouwt dan geen werkelijke schil op. Het geheel van de astrale waarden blijft dan neutraal en kan gemakkelijk terzijde worden geschoven zodra een werkelijk contact met de wereld van de geest tot stand is gekomen.

 • Veel mensen, die zich op aarde onbelangrijk voelen, vormen zich in de astrale wereld beroemde schillen. Zo zijn er Napoleons, Koningin Astrids etc. Hoe lang is dit vol te houden?

In de meeste gevallen vormen zij zich die schillen niet. Er zijn natuurlijk wel Napoleonschillen, Neroschillen, Cleopatraschillen enz. U moet echter één ding goed onthouden. Elke entiteit die u kan beïnvloeden, kan u suggereren dat hij een bepaalde persoonlijkheid is, ook als hij dat niet is. Daarvoor heb je geen schil nodig.

 • Een priester die zeer betrokken is bij arme mensen, in deze groep zijn leven lang helpt, zal na zijn dood die hulp uit geestelijke sferen ook willen doorgeven. De armen van hun kant zullen hem vereren en tot heilige willen maken. Is er dan sprake van een schil?

Dan wordt de schil gewoonlijk opgebouwd door de mensen die aan hem geloven en zal hij onder omstandigheden – dat komt misschien een op de duizend keer voor – van die schil gebruikmaken. Zeker als hij de juiste energieën om de mensen te helpen op dat ogenblik niet zelf voldoende kan vormen of bezit en deze krachten als kwaliteit in de schil zijn ingebouwd. Daarom zal in zo’n geval zo iemand, heel vaak een dergelijke schil ook nog van energie blijven voorzien vanuit zijn geestelijke wereld.

 • Wat vindt u de juiste instelling, als door dagelijkse gebeurtenissen, gedachten of emoties een band wordt gelegd met overleden ouders. Dit beeld wijzigt zich ook door nieuwe herinneringen. In hoeverre kan men positief met deze beeldherinneringen bezig zijn? Er wordt genoemd ontroeringen en dergelijke.

Wat ik ga zeggen vindt u waarschijnlijk erg ongevoelig. Als u zich uw ouders herinnert, besef dan, dat u door hen in dit leven kunt bestaan zoals u nu bent, probeer hen waardig te zijn voor zover u dit door uw herinneringen aan hen mogelijk is, richt u niet direct tot hen. Wanneer zij met u contact opnemen, merkt u dat wel. Probeer nooit de eerste te zijn om contact op te nemen. Begrijp heel goed dat u een ander bent dan uw ouders en dat u ook geen verlengstuk van hen bent, maar dat u wel degelijk door uw ouders een bepaalde vorm en conditionering heeft gekregen waaraan u in dit leven trouw zult moeten zijn wilt u niet met uzelf in conflict komen.

 • Wat is nu eigenlijk echte gebedsverhoring? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe weet ik nu of ik met een astrale schil te maken heb of dat mijn gebed echt wordt verhoord?

Dat is onmogelijk te beantwoorden. Als u namelijk zo bewust bent dat u het verschil kunt maken tussen de inwerking van een schil en een werkelijk en direct ingrijpen van een hogere orde, dan bent u tevens al zo bewust dat u deze hulp niet meer nodig heeft; dan valt dus de gebedsverhoring weg. Als u nog niet zover bent, dan zou ik zeggen van uit uw standpunt: Wanneer ik intens om iets vraag en ik krijg het, dan ben ik daar dankbaar voor. Waar het vandaan komt, zal ik later wel merken.

 • De eigenschappen die in een astrale schil zijn ingebouwd, zijn die alleen afhankelijk van de emoties bij de opbouw of spelen gerichte gedachten nog een rol?

Gerichte gedachten kunnen de vorm bepalen. De emoties bepalen de kracht en de geaardheid. Als u dus een schil opbouwt en u denkt daaraan op een bepaalde manier, dan verwacht u daarvan een uiting, die in redelijkheid overeenstemt met uw eigen denkbeelden. Dat zal u duidelijk zijn. Als Jezus, Paulus of een ander tot een schil wordt gemaakt en deze manifesteert zich, dan zal deze schil zeer waarschijnlijk spreken in de termen van het Nieuwe Testament en niet in de termen van de eigen tijd of van een werkelijkheid waarin zij nu bestaat. Het is dus begrijpelijk, wat u daar voor gedachten inlegt, dat maakt een vorm klaar waarin de ingelegde emotie zich kan uiten. Maar als u Jezus b.v. niet liefheeft dan kunt u zelfs uit de schil van Jezus geen liefde terugkrijgen. Dus uw eigen liefde moet er zijn om het antwoord in liefde mogelijk te maken. Dat is wel een beetje vreemd. Theologisch is het natuurlijk ook niet helemaal gezond, want de genade is veel groter. Dat weet ik ook wel. Het feit is dus: zolang je met die schil te maken hebt, is het antwoord altijd in overeenstemming met jezelf. Daarom hebben ook al die groten in de geest geen schillen opgebouwd. De mensen hebben het wel vaak voor hen gedaan, maar als je die schillen dan vergelijkt met de werkelijkheid, dan blijken het maar karikaturen te zijn.

 • Stel, dat iemand een bepaalde opdracht in een schil wil projecteren. Hoe gebeurt dat?

Je kunt geen opdracht in een schil projecteren, tenzij je bewust zelf deze schil hebt opgebouwd. Omdat de opdracht die je geeft, altijd maar een zeer klein gedeelte is van de voortdurend binnenkomende signalen, die tezamen de reactie uitmaken van de schil en gelijktijdig de energie, de kracht, de mogelijkheid van de schil omschrijven en bepalen of beperken. De eigenschap van een schil is dus dat ze niet vooruit kan denken, maar zich altijd baseert op een verleden. Dus bijbelse personen antwoorden altijd met zinsneden uit de bijbel. Nu kent u aan de schil iets meer zelfstandigheid toe dan ze in wezen bezit. Zij kan niet teruggrijpen naar een werkelijk verleden. Ze kan alleen teruggrijpen naar de gedachten omtrent een verleden en zelfs naar de uiterlijkheden van een persoonlijkheid in het verleden zoals die bij de mensen leeft die deze schil samen tot stand brengen.

 • Gebruiken de Orde der Verdraagzamen in de geest en de Witte Broederschap bij werkzaamheden in de geest en in de stof nog astrale schillen? Zo ja, onder welke omstandigheden?

Wij doen dit in de praktijk nooit. Het schijnt wel een enkele keer voor te komen bij een contact met een medium. Dit medium moet over bepaalde gevoeligheden beschikken. Het is echter niet mogelijk om zo iemand altijd te vergezellen en te bewaken. In dat geval kun je een soort schillenvoertuig maken waarin die gevoeligheden bijzonder scherp worden geprojecteerd en bovendien worden gebonden aan de persoonlijkheid van een dergelijk medium. Maar voor zover mij bekend is, is dit in de laatste eeuw slechts twee keer gebeurd en waren wij in geen van beide gevallen daarvoor aansprakelijk. Wij vermijden over het algemeen het gebruik van astrale schillen al is het alleen maar dat, als je dit eenmaal doet je, in je reacties en mogelijkheden steeds sterker zult worden beperkt door de ingelegde kwaliteiten van de schil en dit te meer naarmate je langer ermee werkt.

 • Hoe moet je, je het astrale voertuig van de mens voorstellen?

Wat is zijn relatie met het levenslichaam en met de geestelijke voertuigen? Het is koud, dus u heeft een overjas aan. Wat is de relatie tussen de overjas, het pak dat u daaronder draagt, de dessous die u daar weer onder draagt en uw eigen lichaam? Ik denk, dat je die relatie moeilijk kunt uitdrukken. Als je dat probeert t.a.v. een astraal voertuig, kun je zeggen: Het astraal voertuig is in wezen een zelfstandigheid die volkomen gelijkt op de ik-voorstelling van de persoon waar het bij behoort. Dat zijn krachten zoals ook het lichaam van die persoon ontleent aan de energieën die in het levenslichaam pulseren en waardoor geestelijke elementen die, in die mens een rol spelen soms weerspiegeld kunnen worden. Verder dan dit gaat het echter niet. De relatie van het astraal voertuig is dus eigenlijk een afhankelijkheid voor de vorm van het stoffelijke lichaam, het daarin bestaande vormbewustzijn en voor de levenskracht vanuit het levenslichaam. Wat betreft de impulsen die daar in werkzaam zijn, kunnen mogelijk geestelijke voertuigen hierbij een rol spelen.

 • Bezit het astraal voertuig van de mens dezelfde eigenschappen en mogelijkheden als schillen?

Iets meer. Een schil, zoals ik u al heb duidelijk gemaakt, is over het algemeen opgebouwd uit het denken en de emoties van vele mensen, soms zelfs gedurende lange tijd. Een astraal voertuig echter is volledig georiënteerd op uw eigen persoonlijkheid en uw eigen gedachteprocessen. Het is dus een afbeelding die grotendeels identiek is met uzelf; met dien verstande, dat vele voor u stoffelijk niet geheel bewuste drijfveren als een besefte mogelijkheid ook nog in de schil aanwezig zijn. Daardoor is de schil zolang u leeft dus inderdaad een lichaam; d.w.z. het reageert voortdurend op elke verandering in uw persoonlijkheid, past zich daarbij aan en kan ageren vanuit uw persoonlijkheid als een verlengstuk daarvan.

 • Is dat een verschil tussen een schil met en zonder inhoud?

Nu maakt u het weer heel erg ingewikkeld. Een bezielde schil, die vanuit een geestelijke wereld wordt bezield kan in krachten en intenties vanuit de geestelijke wereld worden gericht. Ze kan wat vorm betreft echter niet verder worden bepaald. De door de mens zelf voortgebrachte astrale waarde – het astraal lichaam zegt men dan – is echter aangepast én in uiterlijk én aan innerlijke waarden, mogelijkheden en inhoud aan de persoon door wie het is ontstaan. Gedeeltelijk of algehele aanpassing in dus het voornaamste verschil.

 • Hoe kan een mens zijn astrale voertuig projecteren?

Over het algemeen door zijn bewustzijn uit te schakelen en vanuit een stoffelijke voorstelling zijn gehele wezen zo bewust mogelijk te projecteren op een bepaald punt, een bepaalde beleving of een bepaalde emotie. Ik kan het u echter niet aanraden. Als u wilt uittreden, kunt u dit beter doen met uw geestelijke voertuigen. De herinnering daaraan is misschien iets zwakker en vager, maar daarvoor is de uittreding veel minder gevaarlijk en zijn de belevingsmogelijkheden aanmerkelijk groter.

 • Hoe schakelt men zijn bewustzijn uit?

Met bewustzijn uitschakelen bedoel ik precies hetzelfde wat u doet als u begint te slapen of als sommige aanwezigen, wanneer ze zitten te luisteren naar een onderwerp dat hen niet interesseert. Dat wil zeggen: laat eenvoudig alles over u heen komen. U reageert er niet meer op, hoogstens op een zeer onbewust niveau. U bent ook niet meer bezig met de werkelijkheid die u omgeeft. Op het ogenblik, dat u dus uw zintuiglijke relatie met de wereld om u heen kunt beperken tot ongeveer een kwart van normaal, heeft u uw bewustzijn a.h.w. uitgeschakeld en, bent u daardoor gevoeliger geworden voor andere invloeden. Gelijktijdig heeft u voor zover uw concentratievermogen in stand blijft ook veel grotere mogelijkheden om vanuit uzelf contact op te nemen met andere dan zintuiglijk waarneembare werelden.

 • Er zijn scholen die hun leerlingen een astraal voertuig laten opbouwen om de in zich levende paranormale eigenschappen tot uiting te laten komen. Met welke principes gaat men hierbij te werk? Kunt u een voorbeeld geven?

Ik zal een voorbeeld geven in de hoop dat, dat een voldoende antwoord is. Er waren vroeger rijscholen voor chauffeurs waar men de mensen zelf een auto liet monteren. Dit uitgaande van het standpunt dat, als je precies wist hoe je wagen in elkaar zat, je wel beter zou kunnen rijden. Het laatste bleek helaas niet altijd waar te zijn.

 • Zijn er psychotici of schizofrenen die hun gedrag laten voortbestaan door een onderwerpen aan een zelf opgebouwde astrale figuur? Zo ja, hoe hen hiervan te verlossen?

Hier is alleen een beperkt antwoord mogelijk. Psychotici en dergelijke zijn over het algemeen mensen, die in een abnormale reactie- en denkwereld bestaan. Het zal duidelijk zijn, dat ook hun astraal daaraan beantwoordt. Zie mijn voorgaande woorden. Het is mogelijk, dat zij hierdoor in contact komen met andere astrale aarden of voertuigen die dezelfde eigenschappen bezitten. Alleen in dat geval is dominantie door een astraal geheel mogelijk. In dergelijke gevallen betekent dit dus een continuering van bepaalde gedragsnormen, omdat men daaraan nu eenmaal gebonden is, wil men deze beïnvloeding die men op prijs stelt steeds kunnen ervaren. Het is een soort verslavingsproces. Hoe iemand daarvan af te brengen? In de eerste plaats proberen de aura goed af te sluiten. U kunt het doen met projectie of met magnetische passes. In de tweede plaats zorg ervoor dat u deze afscherming elke 48 tot 72 uur eenmaal voor ongeveer een uur ongedaan maakt. Blijf echter in de nabijheid van die persoon en probeer zo positief mogelijk gedachten uit te stralen. Hierdoor zult u het verslavingseffect inderdaad tegenwerken en uw eigen positivisme gaat in de plaats treden van de astrale complexiteit waardoor de persoon misschien wordt beïnvloed. Op deze manier kunt u zo iemand helpen. Onthoudt u echter één ding: Als iemand niet normaal is vanuit uw waardering, dan betekent dit nog niet dat die persoon daarbij ook geestelijk gezien helemaal abnormaal is. Dan zou een ingrijpen op meer geestelijk niveau in vele gevallen eerder storend kunnen zijn dan helpen. Het is dus erg belangrijk dat u in staat bent de persoon zelf ook paranormaal af te tasten, zodat u niet alleen door de bekende conflictverschijnselen en eventueel empathische gevoelens wordt geleid, maar wel door een erkennen van een definitieve en zich voortdurend herhalende invloed die kennelijk anders van constructie en van werking is, dan de persoon zelf zoals u deze ziet en aanvoelt. Alleen dan kunt u de door mij genoemde procedure gebruiken.

 • Is het mogelijk op een spiritistische seance alleen met schillen te maken te hebben, ongeacht het medium?

Die mogelijkheid bestaat. U kunt over het algemeen dit als stelregel aannemen: Als een medium oproepend optreedt, is de kans dat schillen verschijnen ongeveer 96 ten 100. Heeft u te maken met personen die alleen als kanaal fungeren zonder meer, dan is die mogelijkheid ongeveer slechts 40 tot 45 ten honderd. Heeft u te maken met een bewust medium – dat komt niet zo vaak voor – dat in staat is zichzelf af te stemmen, zichzelf af te sluiten en desnoods ook zonder controle eigen activiteiten te blijven redigeren, dan is de kans dat schillen doorkomen – aangenomen dat het medium positief is ingesteld – slechts ongeveer 5 ten honderd. Maar de kans blijft bestaan.

 • Kan een overgegane een astrale schil in stand houden?

Alleen als hij dermate stofgebonden is dat hij voortdurend de behoefte gevoelt om zich als zijn vroegere persoonlijkheid op aarde te bewegen. Dat is voor de entiteit een zeer frustrerend aantal belevingen. Over het algemeen betekent het een zeer grote belemmering voor verdere bewustwording in de geestelijke wereld.

 • Jezus zei: “In mijn rijk zijn vele woningen.” Zijn dat o.a. astrale schillen?

Ik ben zo vrij te veronderstellen dat hij dat er zeker niet mee heeft bedoeld, ofschoon Jezus – buiten hetgeen men over hem weet – wel degelijk ook als magiër optrad en werkte. Als Jezus zegt: “In het huis mijns Vaders – dus niet in mijn huis, maar het huis mijns Vaders – zijn vele woningen, dan probeert hij duidelijk te maken dat er niet slechts een waarheid is waaraan je onderworpen bent en een juiste wijze van gedrag. Wanneer je als mens voortdurend van goeden wille bent – zo zou je het het best kunnen uitdrukken – zal er in het geheel van de lichtende wereld altijd een wereld zijn die voor jou past, waarin je verder kunt groeien en waarin je God kunt leren ontmoeten.

 • Zijn het monster van Loch Ness en het spookschip De Vliegende Hollander astrale schillen?

De Vliegende Hollander is geen astrale schil. Als zodanig bestaat hij niet meer. De hele geschiedenis van Van der Dekken is een legende. Er zijn spookschepen geweest en ze komen ook nu nog wel eens voor. Meestal zijn het wrakken die door de een of andere oorzaak drijvende blijven b.v. door de lading die ze hebben. Als er eventueel nog een mast staat met enig zeil, dan worden ze door de wind heen en weer gedreven over de wereldzeeën. Wat betreft het monster van Loch Ness, het is een feitelijk wezen. Het behoort nog tot de sauriërs. Er zijn er zelfs meer van. Ze hebben vroeger een contact gehad met de oceaan, dat hebben ze nu niet meer. Ze kunnen zich wel via de verschillende Lochs bewegen. Het is dus zeker niet alleen in Loch Ness dat ze zich soms manifesteren. Een groot gedeelte van hetgeen men daar meent te zien ligt in dezelfde orde van grootte als de aanrekening van vliegende schotels door mensen die vergaten dat Venus die avond bijzonder helder aan de hemel stond.

 • Men spreekt over schillen van Jezus en andere hoge persoonlijkheden. Bestaan die echt?

Natuurlijk bestaan die. Er bestaat een schil van Jezus die precies lijkt op een H. Hartbeeld. Er bestaat een schil van Petrus die nog het meest lijkt op Hans Moser met een baard en met een accent van Yul Brynner. Dat zijn menselijke voorstellingen en die spelen een rol bij de opbouw van schillen. Dat deze schillen door de personen in kwestie zelf niet worden gebruikt, zal u ook duidelijk zijn. Ze hebben daar eenvoudig geen behoefte aan, omdat zij over voldoende mogelijkheden beschikken om direct in te werken zonder enige vervorming dank zij menselijke fantasie. Er bestaan heel wat meer schillen. De Indische goden van de Hindoes b.v. bestaan allemaal als schillen. U kunt Indra tegen komen, zelfs Brahma en niet te vergeten Vishnoe, Ganesha loopt ook wel eens rond soms compleet met olifantenslurf. Die schillen komen voor. Zoals er schillen zijn van djinns, demonen en al die andere sprookjes- en spookwezens waaraan mensen veel denken, waaraan ze geloven. Ze zijn echter leeg en worden alleen bepaald door dat gene wat mensen van hen verwachten.

 • Zomerland en de bewoners daarvan houden die door hun gedachtekracht dat Zomerland in stand?

Ja, dat is een manier om het zo uit te drukken. Je zou kunnen zeggen: Zomerland bestaat eigenlijk uit een groot aantal kringen waarin men dermate harmonisch is dat men door een uitwisseling van eigen beelden en verwachtingsbeelden komt tot een gedeelde hallucinatie. Dat is de beste omschrijving daarvoor.

 • In de astrale sferen?

In de astrale werelden bestaan dergelijke dingen niet, omdat daar niet het delen van de gedachten, maar de verstoffelijking van denkbeelden bepalend is voor de verschijnselen die daar optreden.

 • Hebben alcoholmisbruik en drugs banden met de astrale wereld?

Je kunt alles daarmee in verband brengen. Je kunt niet zeggen: Er is een schil die dat veroorzaakt. Je kunt echter wel zeggen: In vele gevallen komt het gebruik van drugs, alcohol en andere stimulantia voort uit een bepaalde ik-voorstelling. Die ik-voorstelling beantwoordt niet aan het eigen astraal. Er wordt dus a.h.w. een kunstmatige en gedeeltelijke persoonlijkheid astraal opgebouwd. Deze fungeert dan als een soort vluchthaven voor de eigen onvrede met de persoonlijke werkelijkheid. Om die echter te kunnen beleven en in stand te houden heeft men dus weer behoefte aan de stimulantia. Zo werkt dat ongeveer. Het is niet alleen stoffelijk. Maar je kunt ook niet zeggen dat er de een of andere hasjgeest rondloopt die voortdurend iedereen toefluistert: “Rook toch, rook toch, rook toch.” Wat dat betreft, laat u het maar aan de sigarettenfabrikanten en drugshandelaren over.

 • Is het astraal te vergelijken met een computer? Het moet geprogrammeerd worden. Zelf doet het niets, dat doet de computer ook niet.

Het is een analogie die ergens niet onjuist is, maar die zoals menige analogie aan de andere kant geheel onjuist is. Een computer namelijk wordt geheel en al reacties bepaald door zijn programma, maar bovendien ook door de bewuste programmeur. Als we nu een computer zouden kunnen hebben die kan luisteren naar wat mensen zeggen en die daarop plotseling kan ageren of antwoorden, dan zouden we dichter in de buurt komen. Maar u heeft wel gelijk, als u zegt dat een schil in wezen geprogrammeerd is en alleen kan reageren volgens het ingebouwde programma.

 • Kunnen dieren zoals apen en honden ook astrale schillen opbouwen?

Opbouwen niet. Maar ze hebben ze natuurlijk wel. Het is hun eigen persoonlijkheidsbesef. Maar als ooit een schil van een aap kunstmatig wordt opgebouwd, dan is het zeer waarschijnlijk gebeurd door een mens die droomt van zijn buurman.

 • Vraag onverstaanbaar.

Als we te maken hebben met het opbouwen en in stand houden, dan zal die schil uiteenvallen bij een instandhoudingsduur van tenminste 10 jaar ongeveer na 6 tot 7 maanden aardse tijd na het overlijden of niet meer aanwezig zijn van de instandhoudingsimpuls van de schepper. Het scheppingsproces zelf: bij een scheppen door een bewust getrainde kan het bereikt worden in 7 à 9 maanden. Als het onbewust gebeurt, is het over het algemeen een proces dat 3 tot 5 jaar duurt.

 • Wat is de zin van een astraal lichaam?

Het astraal lichaam heeft voor de levende mens een aantal functies. Het is namelijk aan de ene kant een soort egalisator voor werkingen van de levenskracht. Het is een uitlaat voor een deel van de psychische spanningen in de stoffelijke persoonlijkheid en het is een versterker voor bepaalde geestelijke impulsen die in de persoonlijkheid anders niet zo gemakkelijk bewust beleefd zouden worden. Het heeft dus wel degelijk een functie en kan worden beschouwd als een orgaan dat een verbinding tot stand brengt tussen de geest, de levenskracht en de stof.

 • Een niet geheel te volgen opmerking over Zomerland en de figuren daarin.

Het zijn geen schillen. Het zijn dingen die er niet zijn, maar die bestaan voor degenen die ze gezamenlijk tot stand brengen. Mag ik u een eenvoudig voorbeeld geven: Als ik hier een grote kruik met water neerzet en ik weet u allen zodanig te suggereren dat u gelooft dat het wijn is en u drinkt er ruimschoots van, dan bent u dronken zonder dat u enig promillage in het bloed heeft. Dan heeft u last van een gedeelde hallucinatie. Op die manier moet u Zomerland zien. In Zomerland is het een voortdurend uitwisselen van gedachtebeelden en herinneringsbeelden, vooral emotionele herinneringsbeelden waardoor het beeld van Zomerland ontstaat. Het is geen concrete werkelijkheid. Wanneer iemand in zijn bewustzijn verandert, bestaat dit deel van Zomerland voor hem of haar niet meer, tenzij hij het weer bewust in zijn herinnering terugbrengt, zichzelf daarmee harmonisch maakt en zo contact ermee opneemt.

 • Dus iemand die kritisch overgaat, komt nooit in Zomerland?

Het beroerde is, dat iemand die denkt dat hij als mens kritisch is over het algemeen innerlijk bijgelovig is, dat gaat namelijk meestal samen. Omdat de kritiek een verweer is tegen een geloof waar men eigenlijk zelf geen behoefte aan heeft. Het kan ingelegd zijn. Het kan een geloof zijn dat door indoctrinatie is ontstaan of waardoor men zijn wereld beheerst ziet. Maar wanneer u nu overgaat, vallen al deze tot ontkenning neigende factoren weg. Wat blijft er over? De eigen persoon met zijn verbazing over zijn voortbestaan, dat is op zichzelf al een grote schok. Plus het contact dat je dan weer opneemt met anderen die je proberen te helpen. Het resultaat is, dat je je plotseling gaat afvragen, of je nu in de hemel of in de hel zit, want je hebt er wel nooit in gelooft, maar de Pope zou toch wel gelijk kunnen hebben. Op dat ogenblik ontstaan alle schijnwerelden in overeenstemming met je waardering voor jezelf waardoor een harmonie tussen jezelf en anderen tot stand komt. Het is betrekkelijk eenvoudig. Nu vindt u het misschien ingewikkeld, maar als u bij ons bent, dan zult u zien dat het doodeenvoudig is, het gaat vanzelf. Je komt er altijd. Je weet van tevoren alleen niet wanneer.

Slotwoord.

Wij hebben geprobeerd ons bezig te houden met de astrale schil en de mogelijkheid om die op te bouwen en weer af te breken. U zult ontdekt hebben dat ik hierbij heb getracht een tamelijk nuchter standpunt in te nemen. Ik kan waarheden, die voor mij volledig kenbaar en vanzelfsprekend zijn, natuurlijk niet ontkennen. Maar ik begrijp zeer goed dat ze voor u, die over het algemeen niet of bijna niet met dergelijke zaken te maken heeft, anders gewaardeerd moeten worden. Laat mij dus nog eens nadrukkelijk zeggen, dat het voor een mens beter is om zich met deze dingen niet bezig te houden. Leer niets te vrezen. Leer je te beroepen op het hoogste of lichtendste waarin je maar kunt geloven met heel je hart. Daarnaast probeer jezelf altijd weer een herinnering van de stoffelijke werkelijkheid mee te geven ook wanneer je droomt, wanneer je uittreedt. Op deze wijze kun je je onafhankelijk maken van vele verschijnselen die anders minder aangenaam zijn.

Scherm je af tegen die astrale wereld. Je hebt er weinig aan. Als je je beschermt tegen deze toch bijna synthetische wezens en invloeden rond je, zul je als vanzelf ook een beter contact krijgen met de hoogste krachten die wel degelijk in en rond je bestaan.

Kijk niet naar de grond, kijk naar de lucht. Kijk niet naar de eenvoudige en misschien zo aardige dingen en de mogelijkheid om ook nog een dubbeltje te vinden. Kijk gewoon naar de grote wereld waarvan je deel bent.

Probeer iets te voelen van al die grote eenheden en entiteiten waarmee u – of u het weet of niet, wilt of niet wilt – nu eenmaal verbonden bent door uw bewustwordingsgang. Dan zult u het met mij eens zijn dat de astrale wereld iets is wat u terzijde schuift en dat wanneer het zich al vertoont voor u meer het beeld krijgt van een poppenkastvertoning dan van een drama waarin u moet vluchten, vreest te sterven, lijdt of misschien uzelf bedrinkt aan de onzinnigheden die u anders gemakkelijk zou kunnen ontvluchten of nalaten.

De schil is slechts een beeld, een soort hologram van iets wat eens werkelijkheid was of zou kunnen zijn. Het is een dwaas die probeert met beelden, die hij niet eens goed kan begrijpen, te spelen. Het is een wijze die probeert in zijn eigen wereld te begrijpen wat er bestaat en zo in zich en vanuit zich de kern en de kracht te vinden van alles wat er rond hem aanwezig is.

Wanneer u dat doet, dan denk ik dat u veel van dit onderwerp dan maar terzijde legt. Houdt u zich ermee bezig, ik meen dat ik u verschillende aanwijzingen en raadgevingen heb verstrekt die u dan tenminste kunnen helpen om in dit spel van verstoffelijkte dromen uzelf te redden voordat u eraan te gronde gaat. Als dat doel ermee gediend is, dan hebben we vanavond tenminste niet voor niets tezamen hierover gesproken.

image_pdf