Oude kennis en huidige wetenschap

29 november 2011

Zo, vanavond kunnen we verder gaan op een normale wijze en we hebben in de eerste plaats een kleine mededeling naar voor te brengen. U hebt vorige maal bepaalde ideeën naar voor gebracht over waar u graag met deze groep naartoe zou willen evolueren. Wanneer we het totale beeld van ieder zijn interessepunten bekijken dan kunnen we zeggen dat dit eigenlijk neerkomt op hetgeen wat we met jullie langzaam maar zeker aan het opbouwen zijn.

Wanneer je spreekt over de mens, de natuur, wanneer je spreekt over genezing, wanneer je spreekt over psychologisch tot psychiatrisch inzicht en zo verder, wanneer je daar dan ook nog eens astrologische zaken wilt bijvoegen en tenslotte zoals iemand zei, ja de Kelten interesseren mij ook nog wel. Dan heb je eigenlijk een totaalpakket waarin je kunt een beetje de noemer plakken: de mens in harmonie met het al bestaande. Wij zullen ons best doen uw vragen en uw interesses zo goed mogelijk in te vullen. Maar u moet dan ook wel met een belangrijke zaak rekening houden. Dat hoe verder u komt met de kennis aangaande deze materie, hoe meer u eigenlijk geconfronteerd gaat worden met de wereld, de maatschappij waarin u leeft. Hoe meer ook de illusiewereld die rondom u is, voor u zal wegsmelten als sneeuw voor de zon en dan moet u er wel rekening mee houden dat u na verloop van tijd wel redelijk een eenzame figuur kan worden in deze maatschappij. Daarom is het ook zeer nuttig te beseffen dat u deel bent van een groep.  Dat u dit op de achtergrond steeds in uw gedachte houdt, dit kan u sterken.

 Anderzijds zult u ook op kunnen merken aan de hand van de resultaten van hetgeen u leert, die u kan behalen, dat het wel degelijk zinvol is deze studie eigenlijk te volvoeren en daar voor uzelf steeds u verder in te verdiepen. Wanneer wij vanuit onze zijde de moeite nemen om u hierin te begeleiden – en dan moet u toch rekening houden dat dit zal gaan over een proces van meerdere jaren, want de materie die u voorstelt is zo ontzettend uitgebreid dat je dit niet in enkele lessen kunt naar voor brengen – dan moet u daar rekening mee houden dat wij toch van u een tegenwaarde verwachten. In die zin dat u niet alleen naar hier komt om te aanhoren wat wij u aanleren, wat wij u brengen. Maar dat u ook daarmee aan de slag gaat en dat u ook een zekere getrouwheid aan de afspraken handhaaft. Het is namelijk zo dat het zeer storend zou zijn indien u om welke reden ook, meestal redenen die niet van levensbelang zijn, u zou afwezig houden in de lesgeving. Wij vragen hier nadrukkelijk van een engagement. Wij weten ook en wij beseffen ook dat er op sommige momenten bepaalde personen effectief niet in de mogelijkheid zullen zijn van eens een keer niet aanwezig te zijn. Daar gaat het niet over. Het gaat erover dat voor ieder van u wel degelijk de wil aanwezig is om telkens de lessen bij te wonen. En tevens ook hetgeen wat door ons gevraagd wordt als praktijkoefeningen uit te voeren. Op die wijze is het voor ieder van u een zeer interessante leerschool waarmee u in de rest van uw leven zeer veel zult aankunnen en anderzijds – en dat is voor ons het belangrijkste – krijgt de groep als dusdanig nog een sterkere binding. Door een sterkere binding ontstaan er sterke krachten en deze krachten – en dat weet u – worden ook door onze zijde gebruikt om de zaken zoveel mogelijk in de juiste richting te sturen. Hopelijk kan iedereen van de groep zich hier achter zetten en dan kunnen wij rustig aan jullie verder zaken aanleren.

U moet goed rekening houden met het feit dat veel van wat we in de komende lessen naar voor gaan brengen soms nogal eens contradictorisch zal staan tegenover de huidige wetenschappelijke kennis. Waarom? Wel heel simpel. De mens heeft op een bepaald moment zich eigenlijk afgescheurd van het geheel waarin hij zich bevond. Ik tracht het zo simpel mogelijk voor u duidelijk te maken. In oorsprong was de mens een onafscheidelijk deel van de natuur hier op aarde. Het menselijk voertuig werd door de Geest gebruikt om binnen dat kader bewustwording op te doen. Dit heeft een zeer lange periode zo geweest tot op het ogenblik dat – en dit is het gevolg geweest doordat in het stoffelijk voertuig allerlei mutaties optraden en tussen haakjes gezegd ook experimenten werden uitgevoerd door andere, ik kan niet zeggen mensen, maar levende wezens op aarde, met als gevolg dat je op een bepaald ogenblik stoffelijke voertuigen hebt gekregen die zich zijn gaan afzetten tegen de natuur. In die zin dat men niet meer automatisch instinctief zoals de ganse rest van de natuur reageerde op hetgeen wat op aarde gebeurde. Dit is een verhaal lang voor dat de huidige mens zoals jullie hem kent de aarde eigenlijk bevolkte. Maar vanuit deze ommekeer op deze planeet is langzaam maar zeker het menselijke ras ontstaan en geëvolueerd. Men heeft zich steeds verder en verder afgescheiden van die eenheid. Daardoor zijn er ideeën ontstaan dat men eigenlijk deze natuur kon gaan beheersen of beter gezegd zeker in de beginstadia dat men de ganse planeet eigenlijk in de hand kon krijgen.

Er zijn vele evoluties geweest en de meest gekende evolutie die toch nog redelijk aanwijsbaar geweest is, is de ondergang in Atlantis. De ondergang van Atlantis werd veroorzaakt omdat de mens op dat ogenblik de gedachte had dat hij heer en meester was over de elementalen. In die zin, men dacht dat men vuur, water, lucht en aarde kon beheersen. Ik ga u besparen hoe dit allemaal verlopen is. Kort gezegd, je had op dat moment voor de ramp twee strekkingen: degenen die beseften van dit gaat fout en die dan ook weggetrokken zijn en die dan later de witte broeders zijn genoemd en je had dan degenen die de experimenten kost wat kost wilde doorvoeren wat dus in deze tijd omschreven werd als de zwarte broeders. Maar wat is het gevolg geweest? Het gevolg is dat men in het experiment met deze elementalen een, laat ons zeggen een tsunami, is niet het juiste woord, heeft opgewekt. Maar u hebt er nog geen ander woord voor in deze taal, die krachtiger was dan hetgeen wat u enkele jaren geleden in Azië hebt zien gebeuren. Dit was een kleine tsunami. De tsunami die Atlantis vernietigd heeft, was van die grootteorde als hij zich op dit ogenblik terug zou voordoen dat een groot deel van de wereld weer zou verdwenen zijn. Het is een samenspel geweest van vulkaankrachten, dus het vuur met het water, de lucht en de aarde. Waardoor het ganse rijk is ten onder gegaan. Goed. Waarom vertel ik u dat? Om duidelijk te maken dat er een totaal verkeerde visie toen al was, hoe men op deze aarde zich eigenlijk best kon, ja, handhaven. Eigenlijk hoe men zich ten opzichte van deze planeet het best kon gedragen.

De evoluties zijn verder gegaan. Er is een periode van duizenden jaren dan geweest dat het voor de mensheid eigenlijk, ja, redelijk goed was om te leven. Och, in uw ogen waarschijnlijk niet want men had niet het comfort dat u kent, men werd niet vertroeteld zoals u nu vertroebeld wordt door alles en nog wat. De mens moest zorgen voor zijn bestaan. Hij moest effectief soms het gevecht aangaan tegen de natuurkrachten. Maar al bij al was dit voertuig, dit menselijke voertuig voor de geest lange tijd ideaal om dus ervaringen op te doen. En dan maak ik even een sprongetje naar een paar 1000 jaar geleden. Dan heb je de ontwikkeling hier in deze streken van – wat je zou kunnen noemen – de Keltische beschaving omdat iemand dus vroeg die Kelten. Dit is iets dat ook langzaam maar zeker vanuit de natuur en vanuit verschillende rondzwervende stammen als dusdanig zich heeft opgebouwd. U mag niet vergeten dat in de meeste groepen van mensen of stammen in die tijd dat daar meestal nog wel witte broeders aanwezig waren. Hetzij stoffelijk, hetzij via geestelijke weg en via mediums geïnspireerd.

Op deze wijze heb je in die periode heel wat leringen op aarde zien verschijnen die ook de basis hebben gelegd van het Keltisch denken en alles wat daarmee verband houdt. Wanneer ik u dan zeg dat binnen dit gebeuren langzaam maar zeker de kaste der druïden zich heeft ontwikkeld voor deze streken althans. Verder op aarde – maar daar gaan we ons niet direct mee bezighouden, we zitten nu eenmaal hier in het Westen, maar in de andere streken – had je andere vormen van priesterschappen. Maar goed. Laat ons even hier in deze contreien blijven. Dan zie je de ontwikkeling van dus de druïden. De druïden die in eerste instantie op basis een kennis haalde van inspiratie vanuit onze zijde. De groepen druïden zelf kon je zeggen was gedurende een paar 1000 jaar een zeer gesloten geheel waarin dus wel degelijk heel veel kennis over natuur, over het functioneren van de aarde, over de totale kosmische wetten en aangelegenheden werd vastgelegd. Zij hadden een gewoonte van de zaken vooral mondeling en praktisch door te geven. Zij hadden niet dadelijk de gewoonte van te gaan theoretiseren, laat staan van dikke boeken zoals u kent te gaan schrijven. Ze hadden wel een schrift maar dit schrift is in de loop der tijd praktisch volledig verloren gegaan en het enige wat u er nog van kent of over hebt gehouden, zijn de zogezegde runentekens die op het ogenblik nogal eens gebruikt worden om voorspellingen te doen. Nochtans zijn deze tekens meer dan alleen maar tekens die voorspellingen inhouden. Maar goed.  Om u een beeld te geven, daar ontstaat al de enorme kennis tussen wat de aarde te bieden heeft en wat voor de stofmens mogelijk is. Het is een kennis die volledig in harmonie gaat met de aarde, die een harmonie ontwikkelt ook met de elementalen en vooral ook in wisselwerking met onze zijde of wat u zegt gene zijde.  Dit heeft redelijk lang stand gehouden tot het moment dat door ook weer wijzigingen in het geheel, meestal voorkomend door mutaties en zo verder, ook binnen deze stammen – want het zijn nog steeds stammen – dus een soort onvrede en onrust ontstaat. Op dat ogenblik krijg je dan interferentie van andere volkeren die zich parallel hebben ontwikkeld maar met andere ideeën en dan krijg je langzaam maar zeker de overgang met uiteindelijk de bijna verdwijning van de kennis en het geheel door het oprukkende katholicisme in die tijd, het Romeins katholicisme dat alles wat niet in overeenstemming was met wat de machthebbers van toen wilden horen, vernietigde. In die zin dat er wel veel zaken zijn overgenomen en ingepast maar steeds weer in dat heel eenzijdig afgelijnd monotheïstisch denken van machthebbers. Daaruit krijg je dan weer de evolutie die maakt dat op bepaalde momenten de mens zo ver komt dat hij door – dat klinkt misschien eigenaardig – maar door het feit dat hij zo onderdrukt werd door de religie zich gaat vrijmaken in gedachten en een zoektocht gaat beginnen in wat u op het ogenblik de wetenschap noemt en waar we op het ogenblik zijn aangekomen. Dit is een totaal omgekeerde zaak dan hetgeen wat eigenlijk het meest efficiënte voor een mens zou zijn. We leven nu in een maatschappij die, sta mij toe te zeggen, voor de geest steeds minder aangenaam is. Omdat de invloed van de geest steeds meer opzij geduwd wordt. Oké, we zien nu in deze periode langzaam maar zeker een relance omdat we in een andere kosmische tendens zijn gekomen. We zitten nu eenmaal in de tendens van Aquarius en wanneer ik dan zeg, kijk, binnen enkele honderden jaren zal deze maatschappij niet meer bestaan, is dat heel juist. Maar daar hebt u niets aan. U leeft vandaag en u moet vandaag zien hoe u met de gegevens en de kennis die er is, kunt omgaan en kunt werken.

Deze korte uiteenzetting geef ik u om duidelijk te maken dat we eigenlijk een stap in de tijd teruggaan, enkele duizenden jaren, om daar voor u de meeste kennis te gaan halen. Kennis die niet moet onderdoen aan de kennis die u nu wetenschappelijk hebt, of die u nu wetenschappelijk noemt. Want u kunt wel de idee hebben dat u hier in het Westen heel ver staat, dat u met al uw wetenschap enorm veel weet. Maar neemt u mij niet kwalijk, uw wetenschap is meestal gebaseerd op nogal wankele fundamenten. Er zijn zeker de laatste 100 jaar in uw wetenschap veel aannames geweest van zaken die niet kloppen, maar die men gewoon als een axioma heeft aangenomen om erop verder te bouwen. Met als gevolg dat zeer veel wetenschappelijke zaken eigenlijk niet kloppen, met alle gevolgen van dien. Daaruit zijn van alle mogelijke industrieën ontstaan en als u nog maar eens gewoon denkt aan uw scheikunde, dan kan ik u zeggen dat een groot deel van de huidige scheikunde niet klopt. Maar dat men dit ondanks dat de goede scheikundige dit best beseft, angstvallig verborgen houdt. Want anders gaan heel veel heilige huisjes mee onderuit. Dus u kunt begrijpen dat wanneer wij in de toekomst u les gaan geven wij op sommige momenten tegen u zullen zeggen van, kijk, zulke zaken hebben die en die inwerkingen die niet erkend willen worden, met alle gevolgen van dien.

Een van de grote problemen in de wetenschap van uw maatschappij nu is dat de wetenschap nog steeds niet kan aanvaarden dat er een geest bestaat, dat er leven na de dood bestaat. Puur wetenschappelijk bestaat dit niet, wordt dit ook niet aanvaard. Maar wanneer u zulke zaken niet aanvaardt dan gaat u automatisch in moeilijkheden komen. Moeilijkheden die soms niet te overzien zijn omdat u werkt op een klein deelgebied, maar het totale gebied of het totale plaatje niet in uw beeld krijgt.

Wanneer u weigert te accepteren dat het stoffelijk lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft, een aura, of hoe u het wilt omschrijven, maar dat u dan ook nogmaals buiten dat geestelijke lichamen hebt die gelieerd zijn aan dat stoffelijk voertuig. Ja, dan komt u dadelijk in een moeilijk parket en dan krijgt u – en dan spring ik even op de andere vraag bijvoorbeeld zoals het psychologische en psychiatrische dat hier interesse heeft – dan krijgt u het probleem dat u iemand hebt die bijvoorbeeld moeilijkheden heeft in de denkwereld, met het zenuwstelsel, en dan zegt u, oh, we lossen dat wel even op. We geven een of ander scheikundige stof waardoor de boel lamgelegd wordt, vergetende dat die scheikundige stof, enkel en alleen op dat stoffelijk voertuig invloed heeft, maar dat dat fijnstoffelijke en dat geestelijke zijn weg blijft verderzetten. Wat is het gevolg? Dat er een enorme spanning kan ontstaan tussen deze verschillende werelden die dan op zijn beurt een vertaling krijgt in de stof en dan spreekt men, ach arme och heere, ja men krijgt daar ziekten die niet meer te behandelen zijn. Maar het heeft niets te maken met onze behandeling natuurlijk. We begrijpen het nog niet goed, maar we willen zeker niet herkennen dat er andere bronnen zijn.

Dus wanneer wij u willen verder lesgeven, moet u goed beseffen dat u op een bepaald moment misschien voor nogal moeilijke keuzes komt te staan, door het besef dat bepaalde zaken die heel normaal in uw maatschappij zijn, eigenlijk schadelijk zijn. Een heel kleine anekdote dat de meesten onder u zeer goed zullen begrijpen: Wanneer iemand pijn heeft in deze maatschappij of koorts heeft en u gaat naar een huisarts dan is op dit moment het nogal een veelvoorkomend item dat paracetamol wordt voorgeschreven. Iedereen kent dat wel, onder verschillende andere merknamen te krijgen, maar goed, en de pijn zal verdwijnen. Zeer mooi. Men vergeet daarbij tegen de mens te zeggen dat wanneer hij dit regelmatig consumeert en langere periodes consumeert dat het aardig wat andere invloeden heeft. Onder andere een niet erkende invloed maar die toch aanwezig is, is de inwerking op het fijnstoffelijke. Waardoor door het nemen van paracetamol er negatieve invloeden op het zenuwstelsel kunnen ontstaan en dit vanuit bepaalde chakra’s die gestoord worden, met als gevolg dat de persoon in kwestie die het redelijk veel of langdurig neemt, heel gemakkelijk kan overgaan in bijvoorbeeld depressietoestanden of neuroses en zo verder. Officieel niet waar, maar in werkelijkheid veel voorkomend. En wanneer u en hier zijn verschillende onder u die het medicament kennen en kunnen nagaan, zullen wanneer zij de moeite nemen dit na te gaan en te gaan controleren bij mensen die het op een regelmatige basis nemen, zullen zij ons moeten gelijk geven dat deze invloed zich wel degelijk veelvuldig voordoet. En zo heb je in uw maatschappij veel zaken.

Dus ga je heel gemakkelijk krijgen dat we gaan zeggen, kijk maar er zijn andere mogelijkheden om deze pijn bijvoorbeeld even te stillen. Je kunt het via andere wegen doen en waar dat we dan vooral u in zullen trachten te scholen is het gebruik van uw eigen geestelijke krachten die op het ogenblik bij de meesten eigenlijk te weinig geschoold zijn. Velen onder u weten wel degelijk dat ze met gedachtekracht en met geestelijke kracht, het zijn twee verschillende zaken, maar goed even op een rij zetten, aardig wat kunt bereiken. Dat wanneer je voldoende uzelf wilt trainen als het ware daar aardig uw eigen stoffelijk voertuig kunt in de hand houden. Dat u heel veel zaken voor uzelf, dit alleen nog maar voor uzelf, in dat voertuig wanneer het niet juist zit zo kunnen coördineren en harmoniseren dat het voor de rest van het gehele pakket weinig of geen hinder oplevert. Wanneer u beseft dat u meer bent – en de meesten onder u gelukkig hebben dit reeds door en beseffen dat maar al te goed – dan alleen maar die stof dan krijgt u de mogelijkheid om deze stof gemakkelijker te sturen, gemakkelijker te beheersen. En vanuit die kennis hebt u dan ook de mogelijkheid een overdrachtelijkheid te doen naar anderen die eventueel uw hulp vragen of verlangen. Daarbij komt, daar zult u ook rekening mee moeten houden, dat wanneer u deze zaken meer en meer als normaal in het dagdagelijkse leven gaat bekijken en deze ook gaat toepassen dat u zeker in deze maatschappij, in deze tijd aardig wat tegenstand gaat ondervinden. Verzet u daar niet tegen. Laat deze tegenstand voor wat hij is; voor u niet bestaande als dusdanig. Begin niet wanneer u met uw kennis tegenwind ondervindt, trachten te bewijzen dat u gelijk hebt, of trachten te ontzenuwen wat men naar u toe voorwerpt. Doe dit niet. Want wanneer u dit doet, gaat u eerst en vooral veel van hun eigen energie verliezen aan iets waar u toch niets aan kunt veranderen.

In uw maatschappij is het op het ogenblik zo dat degene die de idee heeft van, ik heb de macht, ik heb het voor het zeggen, helemaal niet de bedoeling heeft, of de intentie heeft van een wijziging aan die macht, aan die positie toe te laten. Dus vergeet dat u daar iets aan kunt wijzigen. Leef gewoon volgens jouw kennis, volgens uw idee en ga ervoor en laat de rest voor wat het is. Wees schrander genoeg om niet in de vallen te trappen die men zeker u zal voorhouden.  Het is zo een beetje zoals je zou kunnen zeggen, ik ga strijden, laat ons zeggen tegen de kernenergie want ik vind dit niet aanvaardbaar in deze maatschappij. Dit heeft geen zin. Het ganse systeem in de maatschappij is zo opgebouwd dat u daar weinig aan gaat kunnen veranderen. En het is ook niet aan u van dit te doen. Maar wat u wel kunt doen is uw leven zo te oriënteren dat u er zo weinig mogelijk mee te maken hebt, dat u op uw wijze uw energievoorziening voltrekt zonder dat u al te veel beroep gaat doen op deze kernenergie. En zo zijn er vele zaken, vele mogelijkheden.

Het is niet aan een groep als deze om de maatschappij aan te vallen of te veranderen. Het is aan een groep als deze een kennis op te bouwen, ermee te werken en deze als het ware te laten uitvloeien in de maatschappij. Juist door dat te doen heb je steeds weer vertakkingen die langzaam maar zeker er kunnen voor zorgen dat er iets wijzigt, zonder – en dat is zeer belangrijk – er een strijd gevoerd wordt om het grote gelijk. Want het grote gelijk bestaat als dusdanig niet. En gezien we in een totaal nieuwe kosmische tendens zitten, kan je ervan op aan dat zeer veel zaken zeer snel zullen wijzigen. Wanneer u nu even rondom u gekeken hebt de laatste maanden dan ziet u dat al veel heilige huisjes in elkaar gestort zijn. En wanneer ik u zeg dat dit langzaam maar zeker met een sneltreinvaart gaat vermeerderen dan kunt u zich voorstellen dat effectief hetgeen wat reeds tientallen jaren geleden door ons naar voor is gebracht zich op een minimum van tijd en wanneer we dan spreken maar over enkele tientallen jaren zich zal voltrekken. Maar goed voor de meesten van u is dit misschien nog te lang, sommigen zullen er nog kunnen van genieten.

Zo, dat is eigenlijk hetgeen wat ik hier vanavond aan jullie wou voorbrengen. Een beetje de inleiding naar hetgeen wat jullie hier gevraagd hebben van u aan te leren en de richting waar de groep in gaat. We zullen proberen telkens weer u een stukje van de kennis die nog steeds op aarde aanwezig is, naar voor te brengen en het zal voor jullie en dat is ook voor jullie het meest aanvaardbare en verwerkbare, vooral gebaseerd zijn op de kennis die effectief hier aanwezig was, enkele duizenden jaren geleden en die toen heel efficiënt was, heel werkzaam was omdat zij gestoeid was op een harmonie tussen de aarde, tussen de natuur, de mens en al wat er bestond. En dat het niet gebaseerd was op, welke winstmiddel er in zat, welk machtsmiddel daar in zat. Dat is misschien voor jullie nog het moeilijkste aanvaardbaar. Want jullie zijn allemaal opgegroeid in een maatschappij die eigenlijk het gouden kalf als hoofditem heeft. Alles moet in het kader van winst, winst en meer winst bekeken worden. Dit gegeven is maar een gegeven van de laatste 100 jaar, voordat de industriële revolutie een feit is geweest, was dit ook nog niet zo in deze contreien. Maar de laatste 100 jaar is dit wel zo geworden. Met als gevolg dat zeer vele waarden totaal verdwenen zijn en dat het voor de geest – en dat is toch ook niet onbelangrijk – steeds minder en minder interessant is om in deze streken nog te incarneren. Of waarom denkt u dat u hier een overspoeling krijgt? Waarom denkt u dat hier op het ogenblik zo een spanning in dit gebied ontstaat. Juist omdat die aanbidding om het zo te zeggen van het monetaire, van de winst, eigenlijk hetgeen is wat alles naar de dieperik doet gaan. En u hebt al een paar kleine schokjes gehad, kleine schokjes. Oh, u vindt ze monetair gezien enorm. U denkt dat het aardbevingen zijn. Wel, waarde vrienden, het zijn kleine prikjes geweest. De grote schokken moeten nog komen. Dus je hebt er alle belang bij dat je in deze tijd anders gaat denken. Zoals jullie bezig zijn, ben je goed bezig.  Een andere instelling opbouwt en zo kun je deze zaken zonder te veel kleerscheuren overleven. Plus dat je de waarde hebt en de kennis hebt waarmee je verder kan.

Zo, dat is hetgeen wat ik vanavond wou brengen. U kunt er rustig in groep even over nadenken. U moogt in het tweede gedeelte gerust uw mening daaromtrent naar voor brengen. De broeder die het tweede gedeelte zal begeleiden kan u daar gerust op antwoorden. We blijven aanwezig. Dus geen enkel probleem.

Voorbereiding winterzonnewende

Dan is er alvorens ik het medium vrijgeeft nog een kleinigheid die ik naar voor wil brengen, die ik even met jullie wil aankaarten. Binnen een kleine drietal weken hebben we de kering van het licht, de winterzonnewende. We hadden graag dat ieder van u zich daar persoonlijk op voorbereidt, omdat we op het moment van de zonnewende linken gaan leggen, u zult dat wel opmerken, met anderen en niet alleen met krachten die aards gebonden zijn, om zo bij de terugkeer van het licht een zeer sterk signaal naar de aarde toe te kunnen geven, een zeer krachtig signaal. En daarom hebben wij besloten – en wij hopen dat u wilt medewerken – van jullie te vragen een kleine inspanning te doen in de voorbereiding naar dus de kering van het licht. En deze inspanning is louter individueel. In die zin dat het iets moet zijn dat u vanaf nu tot de kering van het licht eigenlijk geconcentreerd houdt.  U kunt dit doen door bijvoorbeeld uzelf een opdracht te geven. Deze opdracht kan bijvoorbeeld zijn dat u zegt van: kijk vanaf nu tot de kering van het licht, drink ik bijvoorbeeld geen koffie meer, als u een koffiedrinker bent, tenminste. Als u nooit koffie drinkt en altijd thee dan moet u dat niet doen want dan heeft dat geen enkel waarde. Er zijn er altijd wel die soms denken, ik kan het misschien zo oplossen. De bedoeling is heel simpel dat u iets in uw leven brengt waar u moet bij stilstaan. Ik neem nu het voorbeeld van die koffie. Als u de gewoonte hebt van ’s morgens op te staan koffie te drinken, om 10 u op uw werk nog een tasje, ’s middags of ’s avonds, dat u heel bewust zegt, nee ik doe het niet , ik drink een glas water, ik drink een glas melk het maakt niet uit, maar ik drink geen koffie. Of bijvoorbeeld iemand die rookt – maar dat is niet meer zo in de mode tegenwoordig – vanaf nu tot dat moment van de kering van het licht zegt, kijk, ik rook nu niet. Of iemand die bijvoorbeeld  heel weinig lichaamsbeweging neemt, die zegt of zichzelf verplicht, ik ga elke dag mogelijk of niet mogelijk, regen of slecht weer of goed weer, elke dag een half uur in een bos stappen, heel goed doorstappen. Het is gelijk wat u voor u kiest. Maar het moet iets zijn dat inspanning vraagt en dat uw gedachten focust op het feit waarom dat u het doet. Wanneer u geen koffie drinkt dan gaat u elke keer als u zin hebt om koffie te drinken daaraan denken. Door dat te doen en door dat in groep te doen, krijg je dat in die drie weken langzaam maar zeker een enorme krachtsopbouw plaatsgrijpt. En deze kracht die uzelf, voor uzelf opbouwt, binnen deze groep zal dan bij de kering van het licht gebundeld worden samen met al de anderen. Waardoor er een enorme mogelijkheid aan energie vrijkomt die op dat ogenblik zal gericht worden voor de aarde om zaken in een juiste baan te kunnen sturen. Het is niet zo moeilijk als u denkt en het duurt ook niet zo wreed lang, maar het is al een heel goede oefening voor ieder van u en als u dit klaart, deze inzet kunt waarmaken, dan kunt u er ook zeker van zijn dat u tijdens de komende lessen in de loop van de jaren wel degelijk deze zaken aankunt en ermee kunt werken. Want het is niet alleen door deze kleine oefening gedurende een drietal weken uit te voeren dat je dit maar voor deze korte periode als invloed in u draagt. Nee. Op het ogenblik dat deze kracht als het ware geuit wordt en bevestigd, is dat ook voor u als mens individueel een meerwaarde die u meedraagt en waar u genot van kan hebben in de tijd die dan komt. En waar u nu kracht kunt puren om de rest verder uit te werken.

Ook als u hier nog vragen over hebt, kunt u in het tweede gedeelte dit naar voor brengen. Zo, ik heb voor vanavond mijn taak volbracht. Ik ga nu het medium vrijgeven voor de korte pauze. Spreek onder elkaar rustig over hetgeen gebracht is. Zijn er zaken – want ik heb hier al een en ander afgelezen – die u persoonlijk zelfs wenst naar voor te brengen, dan bespreekt u dat met de groep, giet u dat in een vraag zodat deze kan voorgelezen worden. Alsjeblieft houd niet iets achter. Daarmee wil ik zeggen, denk niet mijn vraag is niet waardevol genoeg of dat zal niemand interesseren. U zou ervan verschieten hoe u hier gezamenlijk soms gelijkmatig aan hetzelfde aan het denken bent, maar u denkt dat u dit alleen bent en dit klopt niet. De groepswerking tussen jullie is al veel sterker dan dat je zelf vermoedt zelfs eventueel aanvoelt. En dit is toch een zeer positief punt voor deze groeigroep.

 Deel 2

Zo aan mij de eer om u uw vragen te beantwoorden. Dus zou ik zeggen, begin maar met de eerste vraag.

Is kraantjeswater goed om te drinken of kan men beter flessenwater drinken of het kraantjeswater zuiveren door een Britta filter, is dit voldoende?

Wanneer je bekijkt wat de mogelijkheden zijn in uw maatschappij dan zou ik zeggen dat het kraantjeswater dat u op het ogenblik kunt consumeren eigenlijk niet behoort tot de ideale dranken die er zijn. De reden waarom is, omdat dit water zo scheikundig behandeld is dat alles erin dood is. Wanneer u gezond water wil drinken dan is het noodzakelijk dat in dit drinkwater allerlei mogelijke levende organismen nog aanwezig zijn. Maar uw maatschappij is zo ver geëvolueerd dat natuurlijk water eigenlijk bijna niet meer door de meesten onder u consumeerbaar lijkt. Wanneer u de mogelijkheid hebt dan zou ik zeggen, kijk als u eigen watervoorziening hebt, gebruik deze. Anders gebruik eventueel bronwater waarvan u de herkomst kent. Dit zal allicht voor het lichaam beter zijn dan de scheikundige dode vloeistof die u op het ogenblik kraantjeswater noemt. Wat betreft het filteren van kraantjeswater, dat is helemaal zinloos, omdat je iets gaat filteren wat er niet is, buiten natuurlijk bepaalde – en dat is juist – stoffen die soms nog meegevoerd worden door de veroudering van de installaties die dikwijls oorzaak zijn dat bij het consumeren van kraantjeswater bepaalde ziekten kunnen ontstaan. Wat niet wil zeggen, lieve vrienden, dat het drinken van een glas kraantjeswater direct ziekteverwekkend zou zijn.

Elke keer wordt de uitdrukking “de meesten van jullie hebben het onder de knie” gebruikt of iets in die richting. Hoe moeten we dit interpreteren? Dit roept onzekerheid op binnen de groep.

Wanneer we zeggen dat je het onder de knie hebt, dan bedoelen wij daar gewoon mee dat de meesten onder jullie wel degelijk begrijpen wat er naar voor gebracht wordt. Er is geen enkele reden waarom dat dit voor iemand ongerustheid of onzekerheid zou moeten teweegbrengen. Wanneer wij zouden vaststellen dat er iemand in de groep als dusdanig problemen heeft of storend zou zijn dan zouden wij dit wel bijsturen. Maak jullie daar echt niet te veel zorgen over. Op dit moment zijn wij vanuit onze zijde best tevreden met hetgeen wat deze groep op korte tijd reeds bereikt heeft en wij hopen in de toekomst daar nog aardig wat bij te kunnen toevoegen.

Kunt u meer vertellen over hoe wij om kunnen gaan met de reactie van de buitenwereld op onze spirituele beleving.

Wees gewoon uzelf. Zo simpel is het. Stoor u niet aan wat anderen zeggen. Zeg tegen de ander dat u zijn of haar mening respecteert en dat u verwacht dat zij hetzelfde doen ten opzichte van u en verder zou ik daar niet mee gaan. Iedereen heeft het recht om zijn eigen weg te gaan. Dat geldt ook voor u.

Wat ik zeker niet zou gaan proberen is een ander te overtuigen van mijn gelijk. Dat kan toch niet. Maar het is ook niet noodzakelijk dat de ander de moeite doet steeds weer opnieuw van zijn gelijk u te overtuigen. Wanneer u aanvoelt dat u de juiste weg gaat, wanneer u aanvoelt, uzelf, dat dit voor u geschikt is, dan volgt u. Als u aanvoelt dit is niet voor mij geschikt, dan laat u het gewoon voor wat het is. Dit is de beste wijze hoe u in deze maatschappij kunt staan.

Kijk. Als u ziet rondom u hoe u in alles wat op het ogenblik in deze maatschappij gebeurt, gemanipuleerd wordt. U wordt gemanipuleerd en niet alleen op politiek terrein. Kijk even naar uw voeding, hoe u wijsgemaakt wordt wat goed is en wat niet goed is. Kijk naar de ontspanningsmogelijkheden, hoe men u vertelt wat u allemaal moet doen om gezond te leven qua ontspanning. Ga daar niet op in. Volg uw eigen aanvoelen. Het is niet omdat u niet alle mogelijke speciale producten gaat consumeren om gezond te blijven dat u ziek gaat worden. Wanneer u graag boter op uw boterham smeert, smeer boter op uw boterham en vergeet alle reclame van vetzuren en zo verder. Dit is massamanipulatie. Zo zijn er veel zaken. Wanneer u vindt dat u dat of dat doet omdat u dat voor uzelf aangenaam en goed vindt, doe het dan. En dan moet u niet om u goed te voelen bij wijze van spreken alle dagen en uren in een fitness gaan zitten. In uw maatschappij is dit wel van belang en dit geeft status, ik doe dit of ik doe dat. Maar vindt u dat niet een beetje erg voor degenen die om zichzelf te kunnen zijn zich moeten laten sturen en dirigeren door anderen. Vind u het niet erg dat mensen zich gaan taxeren aan de metalen kist waar ze inzitten dagdagelijks, of hoe noemt u het, een auto. Maar ja, het gaat niet om, wie ben ik, wat draag ik in mij, hoe sta ik in de wereld. Nee, het gaat er hem, hoe ben ik verpakt. En als er bepaalde letters of symbolen opstaan dan hoor je erbij. Anders hoor je er niet bij, zogezegd volgens die maatschappij. Hetzelfde is, je moet allemaal in huizen wonen. Heel juist. Hebben jullie er al eens bij stilgestaan hoe ongelukkig jullie zijn omdat jullie allemaal die grote betonnen woningen of andere stenen woningen, noem maar op, moet bewonen en onderhouden. Maar dat is toch klasse, hé. Dat veel van de menselijkheid daaraan verloren gaat dat vergeet men maar. Dat er meer ellende en miserie en ziektes ontstaan daardoor, vergeet men maar liefst. Dat men evengoed kan wonen in een klein kamerflatje bij wijze van spreken en veel gelukkiger zijn omdat men niet alle mogelijke continue kosten moet dragen, dat vergeet men maar liefst. Dat u een dak boven uw hoofd hebt in deze streken is logisch. Maar bij sommige mensen is het dak soms zwaar om dragen. Sorry, dat was even mijn idee van deze maatschappij en zijn beïnvloedingen.  O ja en vergeet niet alle dagen naar uw juiste feuilletonnetjes, of hoe noemt dat, te kijken want anders bent u niet bij, nietwaar. Ja, de nieuwsberichten mag u niet vergeten, want anders weet u niet wie er na zoveel dagen nog eens in de regering zit. Maar goed. Mag ook even lachen hé.

Hoe kunnen wij ons het beste oriënteren inzake studie van de spirituele wereld?

Wel dat is een heel goede vraag. Als ik jullie daar een klein advies mag in geven. Doe ermee wat u wilt. Maar de meesten onder u zouden best vertrekken van een regelmaat in hun leven te bouwen van per dag toch 15 min tot een halfuur rust te nemen en in die rust trachten gewoon te mediteren of te contempleren, mag ook hoor, zelfs bidden mag, dat is geen probleem. Het is maar welke naam u eraan geeft. Maar waar ik wil naar toe gaan is het volgende. Als u dat doet dan komt u eerstes tot rust, dat is al voor het lichaam een enorm waardevol gegeven want de meesten hebben allemaal een drukke dag. Die rust geeft u dan de mogelijkheid om na te denken, te mediteren, te contempleren, noem maar op. Als u dan daarin bouwt of opbouwt, dat u luistert naar wat in u opkomt, dan kunt u zich openstellen, niet alleen voor hetgeen wat uw eigen geest eigenlijk met u wenst te ervaren, maar kunt u zich ook openstellen naar alle positieve waarden die rondom u aanwezig zijn. Ook vanuit onze zijde kunnen dan heel gemakkelijk positieve invloeden en ideeën overgedragen worden. Op deze wijze krijgt u dan langzaam maar zeker een hele mooie wisselwerking die ervoor kan zorgen dat geestelijk u heel veel zaken gaat aanvoelen, gaat ervaren. Uw ervaringswereld in die momenten zal vooral in het emotionele liggen, niet in de beeldende, in het voelen. En dit geeft dan naar uw zenuwstelsel ook al een rust, maar zeker naar uw gedachtewereld een meerwaarde en zo zult u na verloop van tijd ertoe komen van voor uzelf bijvoorbeeld dit toe te passen en een specifiek onderwerp aan te snijden.

U wilt bijvoorbeeld meer kennis over dit of dat, dus u gaat dit in deze context er in brengen. Stel heel simpel, u wenst te weten hoe u een bepaalde plant best kan verzorgen en dit is nu zogezegd niet spiritueel, een plant verzorgen. Vergeet dat, heel spiritueel kan dit zijn. U stelt zich daar gewoon voor open en u voelt dan in dat geheel aan hoe u er best mee omgaat. Dat gevoelen – en ik vul hier niets in – kan u dan heel gemakkelijk doorgeven naar die plant, met als gevolg, een geestelijke wisselwerking tussen jou en die plant. Als je het exacter wilt hebben, de groepsgeest, ontstaat. Met als gevolg dat je waarschijnlijk dan ook een heel mooie plant rondom u hebt. Dit is een praktisch voorbeeld en ik heb het speciaal niet willen op geestelijke hoogdravende ideeën te plaatsen, maar gewoon op heel rustig stoffelijke zaken. Maar als je dat met regelmaat doet en als u tijd hebt, mag u dat zelfs langer doen, dan gaat u zien, dan gaat u van alle mogelijke ontwikkelingen via dat gebied in u oproepen en kunnen doorleven. En het gaat voor u ook veel gemakkelijker zijn om een wisselwerking en zelfs een gestuurde wisselwerking te hebben tussen uw geest en uzelf. En als u zover zijt dan hebt u heel mooie resultaten.

Ik heb al een tijdje bij zeer positieve dingen dat er altijd zeer negatieve gedachten binnensijpelen, die eigenlijk, voor mijn gevoel niet helemaal bij mezelf horen. Komen die van andere sferen? Hoe moet ik hierop reageren? En hoe kan ik die tegenhouden?

Door er aandacht aan te geven en door ze te willen tegenhouden, ga je het alleen maar versterken.  Kijk algemeen en dit is niet alleen voor de vragensteller maar voor iedereen.

U weet dat op het ogenblik rondom de aarde er een enorm chaotische sfeer aanwezig is, een sfeer van wijziging en zo verder. Op die chaotische sfeer wordt zeer sterk ingespeeld door allerlei mogelijke krachten. Wanneer u – en daar zit eigenlijk het addertje onder het gras – iets positiefs wenst te doen met in uw achterhoofd omdat – en dan formuleert u alle mogelijke zaken die u op het ogenblik negatief vindt, dan bent u al op het verkeerde contact, in die zin; Door te zeggen of ik ga positief handelen omdat, legt u – en de sfeer is overal aanwezig – verbindingen met al deze negatieve krachten. En daarom krijgt u wanneer u het zo doet dus het gevoelen dat er steeds negatieve zaken u omringen. Het beste dat u kunt doen daartegen is om te beginnen niet voor uzelf te gaan stellen, ik ga van alles positiefs doen.  Nee. U gaat gewoon handelen volgens dat jij aanvoelt dat juist is. Dat is al een totaal andere houding. De handeling kan dezelfde zijn maar het resultaat zal veel beter zijn. Op het ogenblik dat u onder welke omstandigheid ook aanvoelt van, hé, ik word hier beïnvloed door negatieve krachten, welke omschrijving u ze ook geeft, ga er geen aandacht aan geven, maar zet uzelf onmiddellijk in het licht.  Voor de meesten van u zal goudgeel licht het beste zijn op dat moment. Wit licht gaat voor de meesten nogal scherp en moeilijk hanteerbaar zijn. Een kleine truc en het is hier al volgens mij in deze lessen naar voor gebracht, is, leer uzelf een signaal aan. Wat het ook is. Al is het dat u met de hand door het haar wrijft, al is het dat u uw vingers kruist, al is het dat u met uw tong rond uw gehemelte gaat, maakt niet uit. Praat uzelf een signaal aan. Als u voelt, ik word benaderd of gegrepen door iets dat negatief is, geef dat signaal. Als het is, ik wrijf even door mijn haar, dan doet u dat, dat stoort niemand, dat valt niemand op, dat is heel normaal. Maar doordat u zich daarop instelt, zet u zich op dat moment volledig in het licht dat voor jou op dat moment het meest gunstige en draagbaar is. Wanneer u dat de komende dagen een beetje oefent dan gaat u er heel snel, heel spontaan mee omgaan en gaat u voorkomen dat u met de beste bedoelingen in de verkeerde richting eindigt.

Op dit ogenblik – en dat geldt voor alles, vrienden, dat geldt voor alles – ga niet in strijd. Wanneer men u aanvalt, zet een stap opzij. Degenen die iets kennen van oosterse gevechtssporten kennen die truc. Gebruik de kracht van de aanvaller, maar ga er niet tegen in. Stoor er u niet aan dat men eventueel u zou verwijten dat u laf bent of eender wat. U bent op dat ogenblik degene die het verstandigste is. Op dit ogenblik vechten tegen onrecht, vechten tegen zaken waarvan je denkt dat kan niet, is uzelf onrecht aandoen, uzelf in een positie brengen die u later gaat beklagen. Vecht niet, zet gewoon een stap opzij. Laat het aan u voorbijgaan. Zet u in de krachten van het licht en ga uw weg verder. En dan zal u zien, dan gaat u het minst belaagd worden van deze chaotische toestanden die op het ogenblik de ganse aarde omkaderen en die nog redelijk lange tijd zeer sterk zullen inwerken. En ik weet, het is niet gemakkelijk want een mens heeft zijn spontane reacties. Een mens kan zeer verontwaardigd zijn over zaken die hij ziet, hoort of meemaakt, zelfs zaken die u raken. Ga er niet tegen vechten. Wanneer u op dit ogenblik geconfronteerd wordt met iets dat u persoonlijke raakt, zet een stap opzij, hoe moeilijk het ook is. Het resultaat uiteindelijk zal in uw voordeel zijn. Ga je in verzet tegen hetgeen u raakt, het resultaat zal  negatief zijn voor u.  Dit kan niet anders, dit is de beweging die op het ogenblik de ganse aarde omvat.  Tracht dit heel goed en steeds in uw gedachten te houden en misschien dat ik tussen haakjes hier nog iets klein aan kan toevoegen.

De meesten onder u zijn verkeersdeelnemers, hé, allemaal in zo’n blikken doosje. Hou deze gedachte die ik nu naar voren heb gebracht goed in de gaten, want in die verpakking laadt veel op. Het is een kooi van Faraday.  Vergeet dat niet in vele gevallen. De spanningen laden op en zonder dat u er erg in hebt, barst u uit omdat anderen u ertoe aanzetten. Maar de gevolgen zijn dan meestal niet al te aangenaam. En wanneer u een beetje het verkeer kent – wij zien dat vanuit onze ooghoek dikwijls hoe er van alles gebeurt – tja dan zeg ik, wie er kan van tussen blijven, blijft er toch maar best van tussen. En wanneer iemand het u moeilijk maakt, laat hem doen, vertraag even, neem wat meer tijd. U zult aankomen, de andere misschien niet. Maar gaat u er tegen vechten, komt u misschien beiden niet aan waar u moet aankomen.

Meditatie: Het zenden van licht

 Ja, dan wordt er van mij verwacht dat ik deze avond afrond met een beetje jullie in meditatie te begeleiden. En dit wil ik graag doen hoor, het is geen probleem.

Kijk we gaan langzaam maar zeker naar de donkerste periode van het jaar, de zes, wat jullie noemen de donkere weken, een drietal weken voor de lichtkering, een drietal weken erna. Op dit ogenblik kunnen we zeggen dat effectief wat deze kant van de planeet aangaat, het zeer donker aan het worden is,  donker in geestelijke zin. De mens is meer en meer verward, is meer en meer angstig, weet niet wat er komen gaat en neemt beslissingen die steeds weer blijken de verkeerde te zijn.

Daarom is het misschien op een avond als deze even boeiend te vergeten dat je mens bent. Hé, kun je dat? Ja, dat kan je. Je kan even in uw gedachten dat stoffelijke loslaten, gewoon even die frak als dusdanig, die stoffelijke frak aan de haak hangen. En laat ons dan eens gezamenlijk geest zijn. En wanneer we ons gezamenlijk als geest hier in groep opstellen dan hebben we de mogelijkheid om deel te zijn van een niet stoffelijk beïnvloedbaar krachtig geheel. Dan zijn we hier niet de groep stofmensen, maar dan zijn we hier de grotere groep geesten tezamen, die streven naar de uitwerking op de aarde, in dit zonnestelsel van de lichtkrachten die ons ter beschikking staan. Och, we zijn maar kleine garnaaltjes bij wijze van spreken in dat groot kosmisch gebeuren, maar niettegenstaande dat wij maar kleine puntjes zijn, zijn we niet onbelangrijk. Doordat we ons kunnen omkleden door licht zijn we zichtbaar in het ganse kosmisch geheel. Straalt dit licht uit naar overal waar het licht aanvaard kan worden. En dan gaan we nu samen een klein proefje doen in dit meditatief gebeuren. Ieder van u kent wel iets dat hij of zij graag met licht zou omkleden als het ware, waardoor dit ook weer waardevoller kosmisch gezien kan worden.

Wel neem nu in uw gedachte hetgeen waar u het licht naar toe wilt zenden en breng dit hier in de kern van de groep. En dan laten wij het licht daarheen gaan. We laten het licht daar opborrelen. Het is niet aan ons te gaan kijken wat men ermee doet. Dat is onze taak niet meer. Wij hebben het licht aangeboden en men kan dit licht aanvaarden of men kan dit verwerpen. Maar dat maakt voor ons de zaak niet meer.

Wij hebben hier een harmonie gecreëerd die verder gaat en draagt dan we als stofmens kunnen inschatten. Dit is puur geestelijke kracht. Het licht in zijn zuiverste vorm dat zich uit. Degene die het wil aanvaarden, kan het in zich opnemen zonder enig probleem, zonder enig voorbehoud. Want dat licht daar zijn wij deel van. Dat licht zijn wij.  Want uiteindelijk zijn we hier gezamenlijk de kracht; ik durf zelfs zeggen, manifesteert zich hier de bronkracht.  De kracht van alle zijn, gevisualiseerd in dit licht dat hier ons omkadert.  En dan kunnen we nu rustig dit beeld loslaten en voor onszelf de eenheid voelen die we hebben in dit geheel. En dit gevoel van eenheid, dit gevoel van harmonie, deze lichtkracht die niet in beelden omschrijfbaar is, maar alleen voelbaar, emotioneel in u opneembaar, deze leggen we nu vast in ons stoffelijk voertuig. Deze leggen we nu vast in de kern van ons wezen. Dat elke lichtpartikel, elke celkern straalt om het zo uit te drukken. Dat wij ons eigen stoflichaam nu onderdompelen in dit magnifieke stralende licht. En zo bestaat er niet een groep van mensen hier, maar zo bestaat er hier een lichtende mensengroep. Het is een kracht. Een kracht waarop we steeds opnieuw beroep kunnen doen. Het gevoelen dat nu in ons leeft, dat is het gevoel dat we mee kunnen dragen en steeds opnieuw naar voor kunnen brengen wanneer het voor ons noodzakelijk is. Dit gevoelen is voor ons het werktuig om in deze stoffelijke maatschappij, positief steeds verder te gaan en ook naar al degenen rondom ons het juiste gevoel, het juiste signaal te geven. Het gevoel, een signaal, de idee dat het licht op deze planeet nooit gedoofd zal worden maar dat het steeds weer opnieuw in zijn volle glorie, in zijn volle kracht, tot uiting zal komen. En in dit besef dat deze planeet voor ons steeds opnieuw dit zal uiten, hebben wij de mogelijkheid om steeds verder door te dringen in de harmonie met de planeet die ons draagt, met de planeet die ons voedt, met de planeet die ons leven laat als stofmens en die zo ook de geest de mogelijkheid geeft zijn weg van bewustwording verder te ontplooien. Dat dit gevoelen bij u blijve. Dat dit gevoelen u de richting mag aanduiden de komende weken. Dat dit gevoelen u sterk maakt zodat de kering van het licht daar een bekroning wordt van de inspanning die je doet om dit licht op de wereld te laten stralen.

En dan zou ik zeggen: kom nu rustig terug tot uzelf. Vind terug uw eigenheid maar besef dat die eigenheid deel maakt van een krachtig lichtende groep, dat deze als het ware een niet meer wegdenkend deel van uw bestaan inhoudt. Hiermee bevestig ik de kracht die zich geuit heeft. En dank ik allen die zich hiervoor hebben ingezet en medegewerkt.

Zo vrienden, dit was een meditatie een beetje op mijn manier gebracht. Ik hoop dat het u iets gezegd heeft. Dat er voor u een meerwaarde in zit die u de komende weken, de komende dagen bruikbaar zijn. Voor ik afsluit kan ik jullie nog slechts een raad geven. Let op de komende weken dat u niet tegen uzelf aanloopt zoals hier vanavond meermaals is gezegd. Trek u terug wanneer u voelt dat de spanning te groot wordt of wanneer er iets u tracht te doen reageren. Een kleine tip die ik nogmaals herhaal maar waarvan je zal zien dat het waardevol is. En wanneer u toch in een val trapt, tracht dan achteraf dit zo goed mogelijk te rectificeren, in die zin dat u voor uzelf, uzelf terugtrekt. Ik zal het misschien plastisch uitdrukken, u baadt in licht om even al hetgeen wat aankleeft weer los te laten. En als u deze tips een beetje volgt, dan zal u zien dat u in de komende weken niet zoveel last zult hebben. Maar stoor er u ook niet aan dat het op anderen of voor anderen, wat anders kan zijn en zal zijn. Het is nu eenmaal de verandering die bezig is. Vrienden, wees voorzichtig als je huiswaarts rijdt en vergeet niet: samen als groep sta je sterker. Dus als het nodig is fixeer u op de groep, fixeer u op de kern, en u zal hetgeen wat nodig is ontvangen om verder te kunnen.