Over energieën

image_pdf

5 mei 2005

Ik zou willen toelichten hoe u de mogelijkheid hebt om de energie die overal rondom u is en waar u te weinig besef van hebt welke mogelijkheden die inhoudt om deze energie aan te wenden en positief te kunnen gebruiken. In eerste instantie gaan we ervan uit dat een menselijk lichaam is opgebouwd uit vormen van energie, vormen van trilling. U hebt een eigen potentiaal.

Wanneer we dit bekijken wordt een menselijk lichaam vergeleken met een schaal van 360 graden, waar de maximale energie-invulling die 360 is en, wanneer het lichaam niet meer bevoertuigd is, komt tot een 0. Daartussen ligt een ganse variant van mogelijkheden. Een mens zelf kan deze energie die eigen is aan zijn lichaam heel gemakkelijk overdragen, zodoende dat, heel simpel, op het ogenblik dat wij onze aura’s laten vermengen, dan kan er volgens de natuurwet die er op aarde heerst, de wet van communicerende vaten optreden, en kun je, zelfs zonder dat je het bewust zijt, energie overnemen of energie afnemen.

Wanneer de mens daar meer aandacht zou aan geven dan zal je kunnen opmerken dat bv. wanneer je op een overvolle tram of trein zit, dat er heel veel zaken overgegeven worden aan mekaar zonder dat je daar besef van hebt, maar waar je achteraf problemen mee kunt hebben. Wanneer u op een tram staat tegenover iemand die galstenen heeft en die daar pijn van heeft dan kan het zijn, wanneer u er 10 à 20 minuten naast gestaan hebt, dat u die pijn overgenomen hebt. Dit heeft niets te maken met besmetting, er zijn hier geen virussen in het spel maar het heeft te maken met een overdracht van uw eigen energie, omdat u het niet beheerst of niet kent en het niet hebt aangevoeld, een onevenwicht hebt gecreëerd ter hoogte van uw zonnevlecht waardoor u die symptomen overneemt. Dit om te duiden dat energieverloop tussen mensen veel frequenter voorkomt dan u zou denken en dat mensen die bv. in een concertzaal zitten of dicht bij mekaar zitten dikwijls zaken overdragen. Wanneer je dan zelf zwak zijt en er is iemand naast u die nog zwakker is kan dit leiden tot problemen. Wanneer u in evenwicht bent of gezond bent dan kan je best een beetje van uw energie kwijt geraken zonder dat het een invloed op u heeft.

We zien dat er bv. veel mensen onder medicatie zitten. Ongeveer 40% percent van de bevolking neemt middelen die invloed hebben op het zenuwstelsel. Daardoor krijg je dat er onevenwichtige uitstralingen in de aura zijn. Je kan krijgen dat een persoon die ongeveer een half uur naast zo iemand in de concertzaal zit, naar buiten gaat en zich zeer gestresseerd gaat voelen en zelfs misschien een beetje ongecontroleerd gaat zijn. Juist door het feit dat de persoon naast hem tekorten heeft, die onderdrukt zijn door de medicatie, dat de wet van communicerende vaten optreedt. De overdracht van energieën via de aura, via het fijnstoffelijke gebeuren heel gemakkelijk wanneer je dicht bij mekaar staat of zit, Men moet al 40, 50 cm van elkaar zijn wil er geen directe energieoverdracht meer plaats vinden.

Het is van belang dat u uw aura voldoende leert afschermen. Dat u de energie wegloop van uw aura naar anderen, afsluit. Je hebt er niets aan dat u minder aan kracht hebt en via de massa vatbaar wordt voor griep en verkoudheden. Als je in een massa beweegt is het van belang dat u uw eigen aura afsluit. U bent niet egoïstisch. U zorgt ervoor dat de evenwichten blijven bestaan. Op dat ogenblik zult u opmerken dat u niets van vermoeidheid of tekorten gaat waarnemen. Alles blijft op zijn evenwicht. Wanneer je voelt dat iemand geparasiteerd heeft op uw energie kan je in een park gaan wandelen om bij te trekken maar je hebt niet altijd die mogelijkheid. Daarom is het beter dat u uw aura afsluit met uw gedachten en dat u niets doorgeeft. Dit om u duidelijk te maken dat de energieën zich overal bewegen en alom aanwezig zijn.

Hoe kun je bewust met deze energieën omgaan of leren omgaan? Simpel. Op het ogenblik dat u beseft dat die energie aanwezig is en dat door bewust te denken, dat u deze energie doorzendt, doorgeeft, dat u na enkele oefeningen dit zeer bewust kunt doen. U hoeft daarbij geen grote gebaren te maken. Ik weet dat het een gewoonte is bij degenen die magnetisme toepassen, alhoewel magnetisme niets te maken heeft met overdracht van energie, maar in het verleden is het zo ontstaan en daarom houden we ons aan die terminologie, maar u geeft op een bepaald moment de energie gewoon over, sommigen met hun handen, anderen met hun ogen, met gedachtekracht, sommigen door lichtjes te blazen, lichtjes te beroeren. De wijze waarop maakt weinig uit.

Het belangrijke is dat de ingesteldheid en de gedachte de mogelijkheid geeft of de deur opent om de energie te laten stromen. Maar, omdat, en dat is ook weer een zeer belangrijk punt, het niet zo evident is dat u uw eigen energie laat stromen is het van het hoogste belang dat u, wanneer u daarmee wilt werken en anderen wilt helpen u, op het ogenblik dat u dit gaat doen, u gaat openstellen voor de kosmische energie die ook overal aanwezig is. En dan kunt u misschien, en dat zal de beste truc zijn, u gewoon op de Goddelijke Kracht instellen, U hebt allemaal een bepaald beeld van wat het Goddelijke is. Of dit beeld correct is of niet maakt voor dit gegeven niets uit. De kwestie is, dat u in gedachte u voorstelt dat u verbonden bent met een bron van energie, van levensenergie. Deze bron bevoorraadt uw eigen aura en op deze wijze kunt u dan de energie doorgeven en kunt u anderen die energie tekort hebben helpen. Waarom is dit van belang? Op het ogenblik dat u energie zou willen doorgeven, of naar een mens, of naar een dier, een plant, een mineraal, wanneer u uw eigen energie gebruikt, dan gaat u, op een bepaald ogenblik in uw eigen aura, tekorten creëren. U hebt dan, wanneer u zich niet aan die bron aansluit vele uren nodig om te recupereren. Maar tijdens die uren is uw lichaam in een zeer zwakke positie. Stel, je komt tijdens die periode dat gij gegeven hebt in contact met zieken of met een of andere negatieve straling dan gaat uw lichaam op dat ogenblik een tekort vertonen en zal het waarschijnlijk getroffen worden door deze energie met alle gevolgen van dien. U begrijpt dat het nooit de bedoeling kan zijn dat, wanneer u iemand of iets wil helpen dat u daardoor zelf ten onder kan gaan. Gelukkig zijn weinig mensen op de hoogte hoe energieoverdracht gebeurt en daardoor kunnen we heel wat voorkomen. Maar op het ogenblik dat u iemand hebt die er goed in is en zich niet universeel verbindt met de goddelijke bron is de kans groot dat er op een bepaald ogenblik serieuze problemen kunnen ontstaan.

Kort samengevat: Wanneer je met energie wilt helpen, hoe je ze ook omschrijft, stel u in op het Goddelijke, voel u daarmee verbonden, voel u daar mee één, laat deze energie stromen en dan kunt u deze doorgeven. De kans dat er dan voor u een probleem ontstaat is minimaal. Je zult steeds, en dat kunt ge niet uitsluiten, een heel klein deel van uw eigen energie meegeven maar die wordt dan bijna onmiddellijk aangevuld door de bron zelf. Op deze wijze kunt u voor anderen betekenis hebben, anderen helpen en toch zorgen dat u zelf in uw eigen krachten blijft.

Kan die energieoverdracht ook op afstand gebeuren? In eerste instantie ga je de energie doorgeven aan iemand of iets dat in uw nabijheid is. U kan dit doen door die persoon of het voorwerp te beroeren. U kan het tussen uw handen nemen, met uw handen langs de persoon gaan, er bestaan vele technieken over, u kan dit uittesten en zelf proberen. Wanneer u wilt aanvoelen hoe het energieverloop is, geef ik u de raad: Probeer uw handen samen te brengen en aan te voelen hoe de energie daartussen overgaat. Als je daar een beetje handig in bent dan kun je, na enkele uren oefening, heel gemakkelijk een blad papier tussen uw handen stabiel houden, omdat de energie die verloopt, het blad in evenwicht zal houden. Dat is voor degenen die graag praktische bewijzen hebben dat er een overdracht is.

U kan de overdracht doen, rechtstreeks, u kunt dit op het lichaam van iemand doen, u kan water instralen, men spreekt dan van gemagnetiseerd water. Daarmee kan men mensen helpen. Een glas ingestraald water blijft 24 tot 48 uur werkzaam, waardoor iemand die er langzaam slokjes van drinkt een energiedosis krijgt. Een andere mogelijkheid, die zeer interessant van toepassing is, is om energie op afstand te geven. Voor kosmische energie gelden dezelfde wetten als voor de geest. Tijd, ruimte, afstand bestaat niet. Op het ogenblik dat u een instelling maakt op iemand, via een foto of een voorwerp, een kledingstuk bv.dan kunt u, door u in te stellen op die persoon, uw energie doorgeven. Het beste is, dat u zich voorstelt, dat vanuit uw voorhoofdchakra, uw derde oog, de energie zich tot bij deze persoon begeeft. U zult opmerken, dat, als u dit wat geoefend hebt, de afstand geen verschil uitmaakt. Alles hangt af van degene die zendt. U ontvangt op dat ogenblik heel bewust de energie en geeft die door. De persoon die de energie wenst te ontvangen, zal die op dezelfde moment in zich opnemen. Zo kun je ook zaken wijzigen, zaken laten verschuiven enz. Want de mogelijkheden die je hebt met het werken met energie zijn bijna onbeperkt. De beperking hier aanwezig is, is dat de mens moet beginnen met er zelf voor open te staan, er zelf aan te geloven. Wanneer je zegt: Ik zal eens zien of het bij mij lukt, vergeet het. Dan zal het helemaal niet gaan. U moet er heel bewust van zijn: Ik verbind mij, ik laat het stromen, ik geef het door.

Dan zit daar – en dat is ook belangrijk – nog steeds een andere formule bij, zeker wanneer je op afstand zou gaan werken, dat je enkel zoiets doet voor personen die het u gevraagd hebben. Je gaat dit nooit doen, naar personen toe, die het u niet gevraagd hebben. Daarmee wil ik zeggen bv. Wanneer er ergens een ramp is gebeurd en je vindt het toch erg dat die mensen daar zo lijden, dat u zegt: Ik ga even energie sturen om dat lijden te verzachten. Dat is iets dat je nooit mag doen. Waarom niet? Omdat je niet weet wat er juist aan de hand is, dat je, aan de hand van wat je ziet of hoort je een eigen individuele mening hebt maar die haaks kan staan op de werkelijkheid van het gebeuren, maar ook op de noodzakelijkheden voor de evolutie van die mensen binnen dat gebeuren. Daarom, nooit zo maar iets gaan doen. Je kan met deze energie zeer veel bereiken maar alleen op het ogenblik, wanneer het naar andere mensen toe is dat deze mensen het wel degelijk hebben gevraagd en ervan op de hoogte zijn dat je dit toepast.

Geldt dat ook voor kinderen, wanneer ze ziek zijn of zo? Wanneer een kind nog niet in staat is iets te vragen en u kent het kind, dan hangt het van u af of u kunt optreden. Op het ogenblik dat het kind voldoende zelfstandig kan nadenken, een eigen oordeel heeft dan is het best dat u eerst met het kind spreekt en uitlegt wat je wenst te doen. Wanneer het kind ervoor openstaat, wat in de meeste gevallen zal zijn, is er geen probleem maar wanneer het kind u afwijst, wat ook kan zijn, want uw energieveld, uw trilling hoeft niet dezelfde te zijn als deze van het kind. En het kan zijn dat het kind zelfs wanneer het tot uw eigen familie behoort, een andere trilling heeft, dat het aanvoelt dat wat u voorstelt voor hem niet geschikt is. Dan zou u met de beste bedoelingen het kind gaan helpen maar het kind zal zich dan afsluiten en het in bepaalde gevallen, terugstoten naar u. Wat niet aan te bevelen is. U moet ervan uitgaan dat er in de ganse maatschappij rondom u veel verschillende energieverhoudingen zijn. Niet iedere mens heeft dezelfde energietrilling, is niet in dezelfde mate al dan niet met u in harmonie. Daarom is het van belang dat, wanneer u iemand wil helpen, dat deze hulp is gevraagd. Er zullen altijd personen zijn, zelfs die u heel sympathiek lijken en die je zou willen helpen en die je niet kunt helpen. Omdat je eenmaal behoort tot een verschillende energievorm.

Vergelijk het zo: Je hebt een auto, je hebt een trein, ze rijden allebei. Maar er is een enorm verschil tussen een auto en een trein. En zij kunnen geen energie aan mekaar geven. Zo kan het ook zijn tussen mensen. Wanneer iemand naar u komt en deze vraagt: Kun je mij helpen? Dan is er al een platform waarop kan gewerkt worden. En wanneer iemand behoort tot uw trillingszone dan zal die dat gemakkelijker vragen en doen. Iemand die tot een andere verhouding behoort zal niet de neiging hebben u te aanzien als degene die energie kan doorgeven, die hem kan helpen.

We zouden kunnen stellen, zelfs bij bepaalde overdrachten van energieën kunnen er botsingen ontstaan waardoor het voor de gever alsook voor de nemer niet zo positief is. Daarom, wanneer je dit doet, altijd vertrekken vanuit het feit, wanneer het naar andere mensen toe is, er moet een vraag zijn gesteld. Dan kun je deze energieën proberen te hanteren. Wanneer je deze energieën probeert over te brengen naar dieren, en dat is iets anders, die kunnen moeilijk vragen, maar je kunt wel aanvoelen wanneer een dier iets opneemt of wanneer het weigerachtig staat. Staat het weigerachtig, trek u dan terug. Op het ogenblik dat je aanvoelt, er is een wisselwerking, dan kan je helpen. Gaan we naar planten, dan zal je opmerken, door een plant tussen je handen te nemen en in te stralen, dat bij de ene plant deze zich gaat ontwikkelen, gaat groeien. Je kan een proef doen, vanuit uzelf energie te zenden zonder ze aan te raken, alleen met de gedachte. Maar bv. u bent helemaal niet harmonisch met een cactus en toch wil u die doen groeien. De cactus voelt dat aan, dan zal hij, in plaats van te ontwikkelen, verschrompelen. Dit kan je met elke plant, met elke boom uittesten. Je kan verder gaan naar mineralen, gesteenten, metalen. Een magiër maakt gebruik van ingestraalde mineralen, ingestraalde metalen om bepaalde krachtopwekkingen te doen. U kan één mineraal nemen. U neemt dat in uw handen, u straalt dat in. Op het ogenblik dat het voor u goed aanvoelt kun je ervan op aan dat dat mineraal er een is dat past binnen uw trillingsverhouding en dan kun je dat een zeer positieve lading geven.

Op het ogenblik dat die lading aanwezig is, u straalt bv. labradoriet in, die bezit kracht. Dit kunt u doorgeven, maar ook weer zal je zien dat deze labradoriet enkel maar zijn kracht zal kunnen afgeven aan een persoon die ook ten opzichte van die structuur in harmonie is. En bij andere personen geeft het de indruk dat hij in zijn hand brandt. Dit zijn gekende voorbeelden. Uw energie die aan de steen is gegeven, is voor de andere partij negatief. Bij iemand anders zal de steen een goed gevoel geven. De steen kan dan een heel positieve inwerking hebben binnen de aura van die persoon. U kan ook een laag aluminium nemen en instralen. Iemand heeft spierpijn bv. Wanneer die persoon met uw trilling in evenwicht is en u wikkelt dat ingestraalde papier rond die spier dan kan op korte tijd die pijn wegtrekken. Maar je mag nooit langer dan 5 uur het papier op de zieke plaats laten. U brengt dat aan en op dat ogenblik zal de energie overgaan en de spierpijn zal afnemen. Zo zijn er nog meerdere toepassingen. Maar er moet een vraag zijn naar. En de essentie is dat de persoon die u vraagt, een persoon is die aanvoelt, onbewust, want mensen kunnen dat nog niet bewust hanteren, dat u beiden op een gelijk trillingsniveau bent.

Het is niet de bedoeling van onze groep om te verklaren: Wij kunnen met energie werken. Daar is iedereen vrij in. De kwestie is dat wij u hier aan het leren zijn welke mogelijkheden u allemaal in u draagt. Het is heus niet de bedoeling dat wij iedereen als heler de straat op sturen. De bedoeling is dat, hetgeen ik breng en ik geef wel een algemeen beeld maar ik ga niet te veel in detail. U moet eerst leren en dat is belangrijk op avonden als deze, te beseffen hoe het in mekaar zit, hoe het functioneert. Op het ogenblik dat je dat kan ervaren als zijnde normaal en dat is bij de meeste van jullie nog niet evident omdat jullie, ondanks alles wat je al gelezen hebt en gehoord hebt, nog steeds in de cocon zitten die bij de westerse mens hoort, van een zekere achterdocht. Er is een zeker wantrouwen want de religie heeft ons gezegd hoe de zaken in mekaar zitten. De wetenschap zegt: Dat bestaat allemaal niet. Je bent daarin ontwikkeld en daardoor zitten er sterke barrières in ieder van jullie.

Nu, door u duidelijk te maken hoe je als mens en als geest functioneert, welke mogelijkheden je hebt, gaan die barrières afsmelten, verminderen. En hoe meer je zaken kunt toepassen, hoe zekerder je jezelf gaat voelen; Stel, je komt een vriend tegen en die voelt zich niet al te best en die vraagt hulp. Op dat ogenblik is het misschien handig dat je zegt: Zet u, laat ik mij even concentreren en we zien wel. Het zijn gewoon kleine zaken die je moet proberen te doen. Je hebt misschien een plantje dat het niet goed doet. Door uw handen er rond te houden, ik ga mij voorstellen dat ik het energie geef enz. en je ziet dat het plantje begint te groeien, zal het voor u een bewijs zijn van de weg die je nu bewandelt; daar is iets, iets wat je daarvoor niet kon aanvaarden. Waarom zou je dure opleidingen volgen wanneer het rondom u aanwezig is. Wanneer je het maar te nemen hebt? Dat besef moet tot u doordringen. Dringt dat besef tot u door, dan kun je daar iets mee doen. Misschien zal de ene de neiging hebben om genezer te gaan spelen maar misschien heeft de ander de neiging om bv. waar hij aanvoelt: daar zit iets fout in de gedachten. Bv. uw gebuur is minister-president en je vindt dat hij het toch niet zo goed doet of dat hij verkeerd denkt, dat je gaat proberen: Ik kan misschien daar iets verschuiven. Ik hou het een beetje ludiek maar u verstaat waar ik naartoe wil.

Dus deze zaken gaan gebruiken, gaat voor u de mogelijkheid creëren van opener te komen staan. Je gaat in wezen een beetje schuiven, wegschuiven van dat puur wetenschappelijk, rationeel denken of, in sommige gevallen, het puur religieus vast geankerd zijn. Daardoor krijg je dat voor uzelf en dat is belangrijk, er veel meer opening naar die zaak ontstaat en dat de wisselwerking tussen uw eigen geest en uw stoffelijk denken, uw stoffelijk gebeuren, veel soepeler gaat worden. Je gaat u meer en meer bewust worden van: He, mijn geest kan mij helpen, ik heb veel meer mogelijkheden rond mij dan ik besef. En je gaat die naar de toekomst toe ook meer en meer kunnen toepassen.

Want wat is nu van belang? We zitten op het ogenblik in een maatschappij die op de terugweg is. Ieder weet, de maatschappij loopt fout. Maar hoeft u daarom fout te lopen? Nee. Integendeel, wanneer u kunt komen tot het besef, tot het inzicht: Ik bepaal zelf welke weg ik ga, welke beslissingen ik neem. Ik laat dit niet doen door een of ander ministerie, ik ga mijn eigen gang en ik ga niet mee in dat negatieve, dan zul je zien dat je, op het moment dat er iets misgaat, dat je dat op voorhand aanvoelt, dat je op voorhand bepaalde beslissingen kunt nemen, dat je juist ontsnapt aan datgene. Waarom? Omdat je open staat voor de signalen rondom u. U wordt gevoeliger. Het is of u in een grotere harmonie terecht komt, een grotere eenheid. En wanneer een entiteit u wil helpen, dan ga je het aanvoelen, dan ga je luisteren. Dan ga je zeggen: Ik voel iets, hier is iets. Dat is belangrijk, zeker naar de komende tijd. En dan ga je ook, wanneer men u iets vraagt, kunnen helpen.

 • Een klein vogeltje helpen.

Wanneer je met deze krachten werkt, onbewust misschien, kun je kleine wonderen verrichten. Omdat je gewoonweg de zaken in harmonie brengt. Dan heb je de kracht, dan is de energie daar. En het zijn juist zulke ervaringen die u ertoe brengen dat u dit niet alleen kan doen voor bv. dat kleine vogeltje, maar dat je ook zult kunnen optreden naar veel grotere zaken. En niet dat ik een klein vogeltje onbelangrijk vindt. Doordat je dit bij dat kleine vogeltje kunt, zul je dat ook kunnen bij anderen die uw hulp nodig hebben. Een dier kan ervan uitgaan, wanneer je het lang verzorgd hebt, dat je alles probeert. Je kan ervan uitgaan, wanneer je een dier verzorgd hebt gedurende langere tijd dat het dier ervan uitgaat dat je alles voor hem probeert uit te voeren, en dit is een zeer juist voorbeeld. Doordat je het dier in uw gedachten naar het krachtpunt hebt gebracht heb je het verbonden met enorme energieën waardoor er een evenwicht kan ontstaan en dat er een herstel kan optreden.

 • Moeten we ons eerst in contact brengen met de bron vooraleer wij kunnen beginnen?

Je moet je bewust zijn dat er krachten rondom u aanwezig zijn. Het beste is voor jullie dat u zich instelt op het Goddelijke, de Goddelijke krachtbron. Moesten jullie een Hindoeachtergrond gehad hebben dan zou ik zeggen: Zet u in verbinding met het prana. Maar met jullie achtergrond is het best dat jullie de zaken gebruiken die jullie kennen. En dat is dat je je op die Goddelijke Bron instelt. Zonder dat je God moet voorstellen als een oude man met een baard. Het gaat erom dat je een harmonie creëert met de kracht van waaruit je voortkomt. En dat je die dan als Goddelijk omschrijft.

Ik ga kort resumeren: Wat raad ik jullie nu aan om te doen?

Met een regelmaat, tijdens uw meditatie, u voor te stellen dat u zich in verbinding zet met dat Goddelijke, met die lichtbron. U mag dat zien als zijnde een lichtzuil. Er mogen variaties ontstaan. Als u zegt: Voor mij is een ander beeld harmonieuzer. Dat u, voor uzelf u daarmee in harmonie zet, dat u dan ook tracht van uw eigen aura, uw eigen energieveld in evenwicht te zien. Tracht u een voorstelling te maken van uw eigen aura die gewoon in evenwicht is. Ik ga daar niet bij zeggen: Je moet die of die kleur hanteren. Dit is niet aan de orde. Zo lang dat je met lichte tinten werkt is het oké. Je mag niet beginnen met zwarte of donkere duistere kleuren. Daar zijn we niet mee gediend. Tracht uw eigen aura voor te stellen in heel lichte tinten. En de werkelijkheid is zo dat dit van mens tot mens nogal eens kan variëren. Ik weet er wordt geschreven in de literatuur: Een aura moet die uitstraling hebben en die kleur enz. Vergeet dat even. Tracht aan te voelen welke kleur, welke tint, licht, helder u het meeste ligt. Dan zul je opmerken dat je daar de meeste kracht in gaat vinden. En dit kan enorm verschillend zijn. En van degenen die hier aanwezig zijn kunnen we spreken van een vijftal lichte kleuren. Je zit hier met maximaal 2 personen die dezelfde kleur zullen gebruiken. Dit geeft ook naar de toekomst toe een indicatie, en dat is voor een latere bijeenkomst, met welke kleur, het zijn trillingen, je het best in harmonie zijt, waar je het meest mee kunt doen. Die er ook voor zal zorgen dat de kracht in evenwicht is in uw lichaam. Dat tracht je op te bouwen en dan ga je maar proberen bv. met planten. Je kan een lading geven aan drinkwater enz. Trachten te experimenteren, proeven te doen. Aan de hand van die kleine proefjes zul je ervaren: Ik heb die kracht, die mogelijkheden, ik kan dit doen. En wanneer iemand uw hulp vraagt probeer hulp te geven. Probeer, hetgeen hier gebracht is op een rustige manier uit te voeren. En dan ga je resultaten behalen. En misschien meer resultaten dan je durft dromen.

Vragen.

 • Wanneer men werkt met energie, bv. Reiki, is het nodig dat men grondingsoefeningen, of aarding doet?

Op het ogenblik dat u met energie werkt, moet u zich bewust zijn van de verbinding met het hogere en als dusdanig bent u dan ook geaard. Maar wanneer u hier gaat spreken over energieën die volgens bepaalde filosofieën zouden moeten bestaan dan moet ik u echter teleurstellen. Deze filosofieën die zijn verspreid, door vele mensen als waarheid aanvaardt maar steunen op illusie. Hetgeen wat wij u hier vanavond hebben gebracht, is hetgeen wat in de kosmos mogelijk is. Als u zich daarin specialiseert, om het zo te zeggen, in oefent, dan zult u opmerken dat u ter beschikking hebt alle krachten die in deze kosmos aanwezig zijn. En dan bent u, doordat u in harmonie bent met deze kosmos, met de schepper uiteraard geaard. Want dan bent u maar gewoon de transformator die de energie laat doorstromen.

 • De onderste chakra is de stuitchakra. De tweede is de zonnevlecht, de derde miltchakra en verder de hartchakra. Maar in alle cursussen hebben wij geleerd dat de zonnevlecht de derde chakra is. Dat brengt ons in de war.

Wanneer je nagaat hoe de opbouw van de energiestromen van het lichaam is, dan zul je opmerken dat op de kundalini, de hoofdenergiebaan langs de ruggenwervel, de laagste verbinding, het stuitchakra is. Vervolgens krijgt u de zonnevlechtchakra. Deze ligt op rechte lijn met het stuitchakra. Wanneer je dan, en als er hier helderzienden zijn kunnen zij dit zeer goed waarnemen, juist kijkt zult u zien dat, aan de zijkant, iets naar achter gelegen, tussen ongeveer het einde van de staartwervels en het begin van de lengtewervels de aanzetting is van het miltchakra. Het miltchakra dat zich hoger positioneert dan het zonnevlechtchakra. Vervolgens krijgt u, boven de miltchakra, de hartchakra die dan weer gelieerd is juist boven het plexus solaris en dan zitten we terug, als u het beeld juist wil hebben, op het keelkopchakra dat ter hoogte zit van uw keel dat ook een aansluiting geeft aan de atlas van de ruggenwervel om tenslotte te komen tot voorhoofdchakra en kruinchakra.

Of je nu zegt: De miltchakra is het tweede of de derde chakra, maakt dit iets uit in het verloop van de energie? Heeft dit enige waarde? Nee, helemaal niet. Het eerste, tweede of derde chakra te noemen. Want wat is bij de chakra’s van belang? Dat de werking goed is, dat je ze juist kunt positioneren en dit kun je niet door zoals in de boeken staat ze op één lijntje te zetten. Want zo zit de aura en uw geestelijke organen niet in elkaar. En dat is misschien de grootste leemte die jullie kennen als mens, dat jullie aannemen wat op papier geschreven staat en dat meestal geschreven is door mensen die denken dat zij er kennis van hebben. Wanneer je teruggaat naar bv. de Veda’s dan zul je de uitleg die ik u hier gegeven heb in deze geschriften terugvinden. In de originele Veda’s wordt dit allemaal beschreven maar worden er ook geen nummers gegeven aan de geestelijke organen. Dus, maak u er echt geen zorgen om, is het nu twee of drie, maar leer aan te voelen waar de chakra zich juist bevindt en dat kan niemand voor u doen, dat kan je alleen maar zelf.

 • Ik heb mij in meditatie mijn ruggengraat voorgesteld omdat ik er problemen mee had en bij de stuitchakra was er een werveling van voor, vanachter. Er waren ook kleuren die ook wervelden.

Mijn lieve mevrouw, jij maakt de fout om te denken dat een chakra een orgaan is, stoffelijk. Een chakra is een energieveld en dat energieveld kan minuut na minuut van plaats verschillen. Wanneer u zegt dat u in meditatie, voorstellingen tracht op te bouwen, zullen deze voorstellingen enkel maar kunnen weergeven wat op dat ogenblik aanwezig is. Dat wil zeggen: Als u nu naar uw chakra kijkt dan zult u opmerken dat bepaalde kleuren zeer hevig zijn en wanneer u misschien binnen enkele dagen deze oefening herhaalt, zult u misschien opmerken dat deze kleuren verdwenen zijn. Wat niet zou inhouden dat de chakra verdwenen zou zijn.

 • U tekent de chakra’s enerzijds vanuit de rug en anderzijds vanuit de voorzijde?

Voor de chakra’s kun je niet zeggen voor of achterzijde. Zij zijn deel van het fijnstoffelijke en zij zijn verbonden met de kundalini. Maar omdat ik voor u het in een beeld moet voorstellen, ben ik verplicht van dit te liëren aan uw ruggenwervel. Anders kan jij niet de plaatsing van deze energievelden bepalen. Maar je mag niet de fout maken om te denken dat dit zich manifesteert zoals bv. het hart van een mens of de lever van de mens. Ik begrijp dat het voor u moeilijk zal zijn om fijnstoffelijke organen voor te stellen omdat u eigenlijk dit alleen maar, als u een beetje uw helderziendheid gebruikt, kunt waarnemen en aanvoelen.

 • Ik heb het gevoel dat er onder mijn huid een stroming loopt. Heeft dat te maken met mijn eigen energieveld?

Wanneer ik dit even aftast dan kan ik zeggen dat dit te maken heeft met de ontwikkeling van uw gevoeligheid voor de energievelden waarin u zich beweegt. Tracht gewoon via deze prikkel aan te voelen wat er bij u leeft. Eventueel noteert u de gedachtegolven die tijdens deze prikkel ontstaan. En zie wat daar voor u als boodschap aanwezig is.

 • Ik kreeg de opmerking: Het is niet omdat ge een cursus volgt dat ge het gaat kunnen, het moet u gegeven worden. Wordt het u niet gegeven dan moogt ge doen wat ge wilt.

Ik kan alleen maar zeggen dat de persoon die dit zei, dit zei omdat zij een beetje na-ijverig was op u. Wanneer een mens op deze aarde komt dan kan hij alle mogelijkheden die hij van de schepper heeft meegekregen, ontwikkelen. Iedere mens heeft zijn eigenheid met zeer vele mogelijkheden en ik denk dat in deze cursus die u gebracht wordt vooral gewerkt wordt dat je tot de ontwikkeling komt van de sterke punten die je hebt meegekregen. Dus, maak u geen zorgen. U kunt met wat u hier leert uw eigen bewustzijn zeer sterk verruimen.

 • Een neef heeft een zeer zwaar accident gehad en die houden ze kunstmatig in coma. Is dat zoals een bijna-doodervaring voor die persoon of hoe beleeft hij dat bewust?

Wanneer iemand in een coma gehouden wordt dan is het de ijdelheid van de mens die hier speelt om zich sterker te voelen dan de schepper zelf. Voor de persoon die in coma ligt, is dit soms een zeer interessante leerschool. Hij kan daar bepaalde positieve zaken uit leren. Maar de fout die hier gemaakt wordt, is dat men tegen wil en dank een stoffelijk lichaam in stand wil houden. Dit kan ertoe leiden – en voor zover ik dit kan aflezen – dat de geest van de persoon in kwestie het lichaam verlaat en eventueel de instandhouding gebeurt door een lage entiteit die daarin een mogelijkheid ziet om zich aan de stof te verankeren. Dit is niet zo een positieve situatie. Maar ik kan u wel zeggen, voor zover ik het kan overschouwen wat er gebeurt, dat er een oplossing van het probleem niet ver af is. Meer kan ik niet zeggen.

 • Als ik het juist heb begrepen is het voertuig van de persoon in kwestie uitgetreden en is er een andere entiteit die daar bezit van neemt, van het lichaam?

Je zou het ongeveer zo kunnen omschrijven, in die mate dat de persoon in kwestie het lichaam wou verlaten, maar zoals ik zei dat de pretentie van de medische wereld tracht dit tegen te houden en daar is een switching voor zover ik dit kan nakijken, en ik moet hier toch over bepaalde barrières heen, moet ik zeggen, ja, er is een switching gebeurd. Maar verder wil ik hier niet op ingaan. Dit heeft ook geen enkel nut voor de aanwezigen hier.

 • Wanneer je medicijnen nodig hebt?

In uw maatschappij is het medicijngebruik een consumptie product. Het merendeel van de allopathische medicijnen zijn producten die moeten verkocht worden zoals je boter wilt verkopen. Wanneer u medicijnen wilt gebruiken geef ik u de raad: tracht de zachte medicijnen te gebruiken. Ik denk hier vooral aan homeopathie, aan bloesem extract, aan fytotherapie of extract. Deze zaken worden meestal door het lichaam herkend en zeer goed aangewend. Wanneer je kijkt wat de allopathie in veel gevallen voor een lichaam betekent, betekent dit afbraak, onderdrukking met als gevolg dat er, en dit is commercieel gezien goed bekeken, er een vicieuze cirkel ontstaat dat u niet meer met deze preparaten kunt stoppen. Als u het mij vraagt, gebruik uw gezond verstand en dan zal je in veel gevallen voorkomen dat u aan uw lichaam door medicijnen schade veroorzaakt.

 • Er is eens gesproken over de Oddkracht?

De Oddkracht is de Goddelijke kracht die men bv. in het Oosten  omschrijft ook als Prana en hier in het Westen zeggen wij: de Goddelijke kracht of de Christuskracht. Dit komt allemaal op hetzelfde neer. Alleen heeft elk woord zijn eigen filosofische achtergrond. En bv. Ik kan mij voorstellen dat een chinees, ook een Japanner liever spreekt over Odkracht, waar een Indiër liever over Prana zal spreken. Maar in wezen spreekt men over hetzelfde, de oerkracht, de Alkracht, de Goddelijke kracht.

Een boek of wat geschreven staat, is afhankelijk van de kennis van de schrijver. En u zult in andere boeken andere omschrijvingen vinden wat voor u het dilemma nog groter maakt. Daarom, mijn lieve dame, bekijk het een beetje zoals ik het u hier vanavond heb naar voor gebracht en dan bent u zeker dat u, voor uzelf het juiste aanvoelen hebt.

Meditatie: Kracht.

Er bestaan in deze groep nogal wat vragen. Besef, lieve vrienden, dat er geen enkele vraag bestaat wanneer je het antwoord niet kent. Dit klinkt, aan het begin van een meditatie raar in jullie oren. Maar toch is het zo. Een vraag kan maar geboren worden als je weet wat het antwoord is. Daarom, vraag op dit moment aan de Vader, uw schepper, aan de Goddelijke kracht, vraag harmonie, vraag het licht, vraag het doorzicht in uw eigen bestaan, in uw eigen leven. En doordat u deze vraag stelt, creëert u al en bent u al één, bent u al of beseft u al de harmonie die vanuit u allen verbindt en u samen verbindt met de schepper.

Wanneer wij allen samen zo zitten, de kracht voelen als een stroming door ons heen, voel hoe via uw kruin deze kracht vloeit, hoe de kundalini, de kracht uw ruggenwervel, uw zenuwstructuur omvat. Voel hoe je één bent, één met al wat bestaat. Maar voel ook hoe uzelf deel bent, onafscheidelijk deel bent van deze Kracht. Dat deze Kracht niet kan bestaan zonder u en heus dit is geen overdrijving. Noch de Vader, noch het licht, noch de aarde, noch de kosmos zou bestaan als wij niet bestonden. Want geen enkel deel dat bestaat kan uit de kosmos verdwijnen. Want, moest dit gebeuren dan hield de kosmos op, dan hield de Vader op, dan hield de Kracht op te bestaan. En gezien dit behoort tot de onmogelijkheden, gezien dat de kosmische wetten ervoor zorgen dat dit nooit kan geschieden, kunnen wij aanvoelen dat we  met deze energie ons werkelijk ontpoppen als een lichtbron, een liefdeskracht, een harmonisch geheel voor de zoekende mens hier op aarde. Ik weet, je bent niet met velen, maar heus dat hoeft niet. Zelfs met de weinigen die je bent, ben je in staat, dankzij de kracht die in u leeft, deze wereld, deze aarde, deze mensheid iets te geven, een meerwaarde waardoor de aarde, de mensen tot het besef kunnen komen dat de liefde van de Vader oneindig is, dat de liefde van de Vader u allen draagt en dat uiteindelijk, wat er ook op deze aarde gebeurt maar een heel tijdelijke passage is op de weg, de weg van het licht, de weg van de bron die u gaat en waar u, hier aanwezig een lichtbaken bent, een lichtende wegwijzer voor degene die zoekende is. Deze Kracht die u in u draagt, laat deze gaan, laat deze stralen zodat de mensheid het teken kan zien.

Lieve vrienden, wees niet bang om in de komende tijd deze kracht te gebruiken, want de kracht is u gegeven. De vader heeft niet de mogelijkheid gecreëerd om ze niet te gebruiken. Hoe meer u er gebruik van maakt, hoe meer dat u één zult zijn met degene waaruit u ontsproten bent, met de bron van alle Kracht.

Mijn lieve vrienden, u die huiswaarts moet keren, wees voorzichtig want op dit ogenblik is er weer een golf van redelijk sterke agressiviteit over deze aarde aan het gaan die zich vooral ook vertaalt in uw verkeer. Laat u niet te veel meeslepen. Je kunt beter even wachten en geduld hebben dan helemaal niet aan te komen. Voor de rest: Gebruik hetgeen wij u leren en je zult zien, het leven zal voor ieder van u meer dan de moeite waard zijn. Ga in vrede.

image_pdf