Overdenkingen bij hedendaagse magie

image_pdf

Geestelijke groeigroep – 16 februari 1993

Goeden avond, vrienden. Voor dat we beginnen, want u geeft het onderwerp, zou ik graag een paar punten nog onder uw aandacht willen brengen.

Er zijn op het ogenblik een aantal invloeden losgebroken, zoals u weet, die klimaat, maar ook aardbeweging, zeestromingen ed., beïnvloeden, maar daarnaast ook de mensen. Dat vergt van de geest nogal wat werk om daar wat aan te doen. Er is op het ogenblik een poging gaande om dus , zeg maar, de lucht te reinigen, misschien het beste wat je kunt zeggen, en daarmee bedoel ik dan dat men probeert om alle krachten die nu een beetje losgebroken zijn toch weer een klein beetje in het gareel te brengen. Dat houdt in dat u in uw eigen werken en pogen op dit ogenblik maar heel weinig kans hebt dat er altijd iemand klaar staat om u te beschermen of u te helpen, wanneer u dat wenst. U kunt altijd, en het schijnt dat u de lessen daarvoor hebt gehad, terug grijpen op de gemeenschappelijk kosmische sfeer en eventueel ook op het gemeenschappelijk bewustzijn van de mensheid. Ik zeg u dit maar opdat u niet in de komende tijd denkt, ja, maar hoe komt het nu dat wij niet beschermd worden en een ander wel, de mogelijkheid daartoe wordt geringer en zal waarschijnlijk nog wel een jaartje, anderhalf jaar, miniem zijn. Het is maar dat u het weet.

En dan hebben we een tweede punt, en dat is dit. U hebt de mogelijkheid gekregen, althans de aanwijzingen gekregen, om bv . met beperkte vormen van magie te werken, u kunt werken met gedachtekracht, u hebt dat geleerd, en u hebt ook geleerd hoe u een meditatieve eenheid kunt vormen, waardoor iedereen a.h.w. krachten ook nog eens uit de kring kan putten. Dit zou voldoende moeten zijn om uw eigen werkzaamheden verder voort te zetten, maar onthoudt u één ding, u moet het ze het betekent ook dat u in deze situaties uw eigen kracht innerlijk moet opwekken en gebruiken en wanneer u dat op de juiste wijze doet, dan zullen er ongetwijfeld ook geestelijke krachten zijn die u ter hulp kunnen snellen, maar het is niet meer zo dat ieder van u a.h.w., nou ja, laten we zeggen vroeger was het weelderig, ’s avonds als ik slapen ga, volgen mij veertien engeltjes na…, nu, op het ogenblik hebben we er één en die werkt alleen in een deeltijd-baan. Dus de mogelijkheden zijn er wel, maar u kunt daar niet meer vast op rekenen en betrouwen, u kunt betrouwen op het net waartoe ook deze groep behoort, dit is een krachtnet dat op aarde bestaat en waaruit kosmische en ethische krachten naar u toe kunnen vloeien, maar dan moet u zich daar zelf op instellen. Ik hoop niet dat u dat een onaangenaam bericht vindt, want uiteindelijk, wanneer wij werken van uit respect en liefde voor onze naaste, wanneer een groep werkt als een eenheid, dan beschikt ze over veel meer krachten dan u schijnt te beseffen, want de meesten van u hebben die krachten zelden of niet volledig benut.

Zo, dat was de boodschap en nu gaan we vragen, waar wilt u het over hebben.

* Ik had vooral een aantal praktische zaken te vragen….Wilt u de praktische tips en mogelijkheden eens op een rijtje zetten i.v.m. de meditatie bv. en het uitsturen van krachten, kunt u een aantal tips geven, hoe moeten we dat in praktijk brengen ? Een ander vraagje was, is er ook een lichamelijke respons bij ieder van ons als eventueel de kracht opgewekt wordt, zodanig dat we als mens toch een beetje bewijzen en het gevoel hebben van hetgeen waar we mee bezig zijn ?

 Laten we het heel eenvoudig zeggen. Meditatie is inkeer, u sluit u af zover u kunt voor de omgeving, u concentreert u op een enkel beeld, een kleur, een voorstelling, dat ligt aan uzelf. Op het ogenblik dat u daar volledig in opgaat kunt u a.h.w. contact maken met alle harmonische waarden en krachten. Wanneer u dus werkt, kies in de eerste plaats de voor u juiste methode van meditatie, ga er van uit dat dit mediteren door u in eenzaamheid kan geschieden, maar ook met gelijkgezinden in een groepje of groep. Wanneer u krachten wilt uitzenden, dan kunt u dat niet doen tijdens de meditatie. Voor dat u gaat mediteren denkt u heel goed na over datgene wat u wilt bereiken, de krachten die u a.h.w. wilt beheersen en sturen. U stelt zich het doel zo goed mogelijk voor, bv. een patiënt, stel u die patiënt voor, stel u voor wat u wilt veranderd zien, stel geen diagnose, ofschoon enkelen daartoe ongetwijfeld in staat zullen zijn, maar denk eenvoudig aan, hoe het anders moet zijn, het lichaam van de patiënt zal dan zelf wel de meest juiste weg kunnen kiezen, mits de juiste krachten met de juiste intentie worden uitgestraald. Ik geef dit maar als een voorbeeld, maar u zult ongetwijfeld begrijpen dat op een soortgelijke wijze ook op andere terreinen en gebieden gewerkt kan worden. Wanneer u dit beeld zo goed mogelijk hebt opgebouwd, zegt u, en daarvoor ga ik mediteren, u ontspant u, als het zo uitkomt, zou ik zeggen ontspan u zo volledig mogelijk, zorg dat er geen drukkend banden of dingen zijn, vermijd die dingen, ontspan u door rustig adem te halen, doe dit nadat u eerst de voorstelling hebt opgebouwd. Een rustige, langzame ademhaling, als het even kan op de hartslag afgestemd en dan bv. vier hartslagen uit, vier in of meer, dat kunt u voor uzelf uitvinden wat het juiste ritme is. Houdt uw gedachten voortdurend bij de voorstelling, de kleur ed., die u kiest als basis voor uw meditatie, u contempleert deze a.h.w. om te voorkomen dat u door vele willekeurige gedachten bestookt wordt. Wanneer u daar mee bezig bent, dan moet u proberen om met geheel uw wezen a.h.w. op te gaan in het beeld, de kleur, enz., tot u niet meer uzelf bent maar tijdelijk één bent met het gekleurde licht, de straal, de ster, of wat u dan ook maar kiest. Wanneer dit bereikt is, dan zult u ontdekken dat u een kort ogenblik van een bijna catatonische verstarring ervaart, daarna keert u weer terug naar de norm. Bevecht dit niet, adem rustig en langzaam uit en laat u zelf weer de werkelijkheid om u heen beseffen. Hiermee heeft u het beste gedaan wat u doen kon om de kracht op te vangen en deze kracht uit te stralen.

Nu een ander punt hierbij, wanneer een groep mediteert met de intentie dat op bepaalde ogenblikken de kracht van de groep ter beschikking van allen staat, dan is het niet noodzakelijk dat deze meditatie gelijktijdig gebeurt, belangrijk is wel dat men daarbij een bepaald tijdstip of in andere gevallen een kenteken in de lucht of zo, neemt als het punt waarop die kracht beschikbaar is. Voor de meesten van u zal een tijdstip wel het beste zijn.

Wanneer u werken wilt met deze kracht, stel u dan op dat uur in, dus mediteer letterlijk op het ogenblik dat de anderen, volgens hun intentie, de krachten verenen en vrijgeven. Wilt u zich inschakelen in een groter net, en dat is ook mogelijk, dan hebben wij hier te maken met een groot aantal groepen op aarde die ongeveer als uw eigen groep proberen krachten uit te stralen ed., dwz. dat er altijd energie aanwezig is en dat u deze energie kunt ervaren. Hiervoor stelt u zich echter, behalve de normale voorstelling, dus die kunt u in andere gevallen wel gebruiken, voor, een soort spinnenweb van kracht, lichtend, en u beweegt zich langs één van de draden naar het middelpunt van het net, het blijkt dat deze voorstelling u met zeer vele krachten verbindt en zoudt u het middelpunt inderdaad bereiken en daarin voor een ogenblik a.h.w. op kunnen gaan, dan beschikt u over veel meer krachten en gedurende een veel langere tijd. Dit dus als eenvoudige aanwijzing.

Nu zegt u, ja, merken we daar lichamelijk ook wat van. Wanneer u mediteert voor een ander, dan geeft u van uw eigen kracht, een lichte vorm van vermoeidheid of roes zal dan over het algemeen het eerste lichamelijke kenteken zijn. U moet wel u goed blijven realiseren dat je ook geestelijk niet iets voor niets krijgt, er is altijd een wisselwerking. Deze zwakte of agitatietoestand, want dat komt ook voor, verdwijnt over het algemeen na enige tijd weer, meestal bij een normaal gezond persoon binnen een uur, bij anderen kan dat wat langer blijven doorzinderen, zeg een uur of twee, drie. Dan hebt u daarin, wanneer u dat constateert, al de zekerheid dat u met krachten in aanraking bent geweest en dat u er mee gewerkt heeft, maar u zoudt waarschijnlijk meer materiële bewijzen willen hebben dat uw werken ook iets uithaalt. In dat geval kunnen we alleen werken met die gevallen die controleerbaar zijn en dat houdt in dat ze in de naaste omgeving zijn of dat u een uitwisseling van gedachten met de personen, die rond het punt waarop u zich richt, aanwezig zijn, tot stand kunt brengen, bv. wanneer u toch weet dat u van uit Amerika, Australië, Canada of ergens wordt opgebeld, en u wilt iemand daar helpen, dan is het raadzaam om dit, laten we zeggen ongeveer twaalf tot vierentwintig uur tevoren te doen, u kunt dan voorzichtig informeren of er veranderingen zijn opgetreden. In vele gevallen blijken die opgetreden te zijn en dat is voor u dan de verzekering dat er ook dus stoffelijk effecten zijn, dat het niet alleen maar iets is wat in een sfeer leeft. Een anderen methode die u kunt gebruiken om een bewijs te krijgen voor uzelf, zeg, u hebt een probleem waarmee u niet goed raad weet, dat zou zakelijk kunnen zijn, maar laten we het in deze kring meer houden op genezing. U weet niet of een patiënt nu wel of niet een bepaalde kwaal vertoont of in een bepaalde toestand verkeert. Richt u daar op, de volgende keer dat u wederom met die persoon in contact komt, voelt u intuïtief, want u kunt het niet bewust helemaal beleven, intuïtief aan wat er gaande is. Ga dan op deze intuïtie af, onderzoek de juistheid daarvan, u zult ontdekken dat u in zeker negentig van de honderd gevallen bijna per ongeluk de juiste definitie hebt gemaakt en eventueel zelfs de juiste geneeswijze of behandelwijze hebt erkent. Dat zijn dus de stoffelijke tekenen die u kunt verwachten. Wat u niet moet verwachten is erkenning, dankbaarheid, remuneratieve beloningen, dus dat u er iets voor krijgt of zo, dat kan voorkomen, maar zit in de werkwijze niet ingebouwd en is als zodanig dan ook geen bewijs voor hetgeen u presteert, hoogstens voor de ervaring of de dankbaarheid van een ander. Is dit een voldoende antwoord op die eerste twee vragen ?

* In het verleden is er dikwijls op gewezen dat we eigenlijk als groep en ieder lid apart kleine krachtcentra zijn voor onze omgeving. Zijn er praktische oefeningen waardoor we onszelf, voor onze eigen harmonie in het leven, maar ook voor de directe omgeving en voor de patiënten, kunnen opladen en hoe moeten we dat dan in praktijk, met welke voorstelling of op welke manier doorstralen naar een tweede persoon, naar een patiënt of naar onze omgeving ? Kunnen we dat ook praktisch oefenen ?

Dat zijn nogal moeilijke punten, want elk heeft zijn eigen manier van leven, denken en werken en die spelen, in dit geval, een heel grote rol. Maar wat u het beste zoudt kunnen doen, denk niet aan alles wat misgaat, denk aan de goede dingen, proef de schoonheid van de dag in uzelf, de tevredenheid misschien over iets, de vreugde dat iets bestaat of nog mogelijk is, en probeer zo in uzelf, niet alleen vrede, maar vooral ook een grote tevredenheid, om niet te zeggen enige dankbaarheid, op te wekken. Wanneer u dit doet, dan stemt u zichzelf af op wat men over het algemeen positief noemt, dus in de zin van vrede-verbreidend, geluk-verbreidend. Deze werking gaat naar uw omgeving uit, waar u ook bent, want ze straalt van u uit.

Nu komt u met een tweede vraag, hoe kan ik dit naar een bepaalde persoon toegooien. Dit is niet iets dat u kunt kneden, u kunt er geen sneeuwballetje van maken en dat even naar de betreffende toegooien, dat gaat eenvoudig niet, want het is een deel van uzelf. Het beste is dan om u de persoon in kwestie voor te stellen en a.h.w. het versmeltingsproces, maar nu zonder bijzondere wil-opdracht aan de ander, voor u zelf te beleven, hierdoor draagt u de in u bestaande sfeer en stemming over aan de ander die daar dan de gevolgen van ervaart.

Is er nog iemand anders die praktische vraagjes had of een onderwerp of zoiets ?

* In welke mate zou het mogelijk zijn in de toekomst om ook een meer persoonlijke begeleiding te hebben, t.t.z. een persoonlijke confrontatie met wat doen we eigenlijk verkeerd, wat doen we goed, zoals wij hier in de mensheid een beetje gewoon zijn. Op school hadden we ook altijd met de leraren persoonlijke confrontaties.

 Laat me beginnen met iets geks te zeggen, er bestaat, kosmisch gezien, geen goed en geen kwaad. Het is een beoordeling, vaak door indoctrinatie u bijgebracht, van uit uw eigen persoonlijkheid, dus niet alles wat u kwaad acht, is ook werkelijk kwaad en niet alles wat u goed acht, is ook werkelijk zo goed, het is uw beschouwingswijze van het gebeuren. Dus, u kunt eigenlijk niet zeggen, ja, hoe kunnen we dit op een of andere manier omzetten in contacten met persoonlijke begeleiders en al dat andere. Het is gewoon, wie bent u, wat is uw innerlijk gevoel van juistheid en wanneer u zich daar op instelt en u probeert dat innerlijk gevoel van juistheid voor uzelf te definiëren, dan zendt u gelijktijdig gedachten uit. Wanneer er een entiteit is die met u vergelijkbare waarden heeft, dat wel, vergelijkbare, het hoeft niet gelijk te zijn, dan zal deze entiteit contact met u opnemen en a.h.w. in u allerhande denkbeelden laten rijzen. In het beste geval, van uit uw standpunt, heeft u misschien een auditieve of zelfs een visionaire hallucinatie, dwz. dat u dingen denkt te horen of te zien die, in die vorm, niet op uw wereld bestaan. Het weten wat juist is, is nog niet altijd doen wat juist is, dat zult u met mij eens zijn. U hebt eigen normen, leef volgens die normen, maar onthoudt één ding, de norm is nooit belangrijker dan uzelf, uw eigen wezen moet rust en vrede kennen, moet een aanvaarding tot stand brengen van alles wat bestaat, en dan kunt u verder gaan, maar niet zonder dat. De persoonlijke begeleiding, u hebt ze een tijd lang gehad trouwens, al heeft u er waarschijnlijk niet al te veel van gemerkt, berust er op dat een harmonie bestaat tussen een geest met een vergelijkbare waardering voor de facetten van het leven als u zelf hebt en dat de samenwerking dus bestaat in het u geven van de impulsen, de krachten en de mogelijkheden, waardoor u dat zgn. goede tot stand kunt brengen.

Op zichzelf is het echter niet zeker dat wat u als goed ervaart, ook in de algemene zin goed is, het is gewoon een gebeuren. Realiseer u dit wel, maar u bent uzelf, u moet uzelf en uw eigen leven leven, gebruik de krachten die u hebt. Verder, wanneer wij alleen voor onszelf leven, dan zullen wij heel weinig energieën en krachten op kunnen nemen, het wonderlijke is dat u waarschuwingen krijgt en hulp krijgt, juist wanneer u niet naar uzelf zoekt en dat is begrijpelijk, want goed en kwaad, zoals u het dan noemt, bestaan voor u, in uw wereld, niet in uzelf en dat is het belangrijke punt hierbij, de begeleiding in deze dagen zal waarschijnlijk niet een continu persoonlijk contact met één persoon in kunnen houden. Dat ligt aan de omstandigheden. Over een paar jaar zal dat waarschijnlijk weer wel mogelijk zijn. Voor de geest is dit niet zo’n lange tijd, maar voor u is het over het algemeen een aardig tijdje. Realiseer u dit en begrijp ook het volgende, wanneer u innerlijk iets als goed hebt aanvaard, en misschien zelfs impulsen hebt gekregen om dit goede, op welke wijze dan ook, te manifesteren, wacht niet tot een ander dit voor u doet, begin zelf, u zult met verbazing zien dat er dan veel meer mogelijkheden zijn en dat er veel meer bestaat op dit terrein dan u had gedacht, maar uw persoonlijk beginnen en uiten is noodzakelijk om op deze wijze dus de met u harmonische krachten a.h.w. te activeren.

* Bij de lessen van de Leermeester van de Druïden, hebben wij vaak gehoord dat wij van uit de harmonie van een bepaald element heel veel kunnen doen met krachten. Is het mogelijk om daar iets dieper op in te gaan, want dat is, denken wij, een beetje kort geweest ?

 Dat zijn, zeg maar, hoofdrichtlijnen die u hebt gekregen. Kijk, een element is in de zin waarin onze vriend dat gebruikte, niet een van de chemische elementen, het is dus lucht, water, vuur, aarde en boven dat alles ether, er zijn dus vijf elementen. U voelt zich verbonden met één of soms meer van deze elementen en die komen ook naar buiten in uw eigen manier van denken en optreden, bv. de Engelsman zegt “down to earth”, hij bedoelt, met de voetjes op de grond, als u zo’n nuchter type bent, dan zult u met het aardelement moeten werken, dus met de krachten van de aarde, dit omvat o.m. de krachtvelden van de aarde, daarnaast de kernkrachten die in de aarde werkzaam zijn. Hou er rekening mee dat in zo’n geval de krachten dus in intensiteit vaak sterk wisselend zijn.

Wilt u werken met water, dan krijgt u een soort deiningseffect, de kracht spoelt steeds door u heen, gaat van u uit, maar keert schijnbaar tot u terug omdat ze wederom een verhoging brengt, in feite echter stuurt u voortdurend krachten van uit uw wezen, waarbij deze krachten in het doel elkaar versterken.

Hebt u te maken met vuur, dan werkt u in feite met die elementen die de mens ook kent als hartstocht, woede, drang, enz.. Als u het vuur kiest, dan zult u ontdekken dat u werkt met instinctieve waarden en het vuur heeft één eigenaardigheid, het vuur wordt alleen kenbaar op die punten waarop het geactiveerd is. Dus, dan is het belangrijk dat u, onverschillig welk element van interne beweging, van vurigheid zou ik haast zeggen, tot ontplooiing brengt, om daardoor de krachten van het vuur in u op te nemen, de krachten van het vuur zijn plooibaarder dan van de twee voorgenoemde, zij kunnen nl. gericht worden als straal, ze kunnen daarnaast ook als een soort golf of als een soort lichtplek rond een persoon of personen en anderen worden uitgestraald. Wanneer dit gebeurt, dan zullen wij zien dat de overdracht hier wel intensief is, maar dat zij gebonden is aan het bestaan van het vuur, m.a.w. als u weer gekalmeerd bent, dan is het afgelopen.

Dan hebben we verder de lucht. De lucht is voor ons een element dat sterk gebonden gaat met, zeg maar, een soort fantasie, de voortzwevende gedachten, de onwerkelijkheden, en deze jagen altijd in wisselende richtingen, maar er bestaat zoiets in de atmosfeer als de jetstream, dwz. een stroom die vast bepaald is in richting, die grote intensiteit heeft en daardoor een grote krachtoverdracht mogelijk maakt. Wij moeten uit de veelheid der dingen en de verwardheid, soms zelfs bijna chaotische verwardheid, van gedachten en verwachtingen datgene kiezen dat voor ons eeuwigheidswaarde heeft, iets waarvan we een besef van tijdloosheid krijgen. Wij kunnen met dit element dan werken en bezitten een kracht die zeer groot is, maar die nimmer volledig beheersbaar is. Wanneer we dat op een persoon richten, dan ontstaat er iets als een soort wervelstorm en met een kleine vergissing zoudt u misschien uw patiënt K.O. slaan. Het is dus iets waar u voorzichtig mee moet zijn.

In de tweede plaats, u kunt deze stroom van energie laden met een bepaald denkbeeld, maar onthoudt één ding, het is net als een astrale schil in dit geval, dit denkbeeld waarmee het geladen is blijft het volbrengen, tenzij u er zich op concentreert en er een andere intentie of een grotere vrijheid inlegt. Wanneer u dus een dergelijke keuze hebt gedaan en u moet dat weten vanuit uw eigen karakter, u eigen manier van leven en denken, dan moet u er rekening mee houden dat u nooit kunt volstaan met een kracht te richten, u moet altijd, nadat u a.h.w. weer een beetje tot de werkelijkheid bent teruggekeerd, u nog een keer concentreren om de beperking aan te brengen in de werking van de kracht.

En dan hebben we boven dat alles de ether. De ether is het alomvattend principe van de oude elementen, zij omvat alle stralingen, krachten, gedachte-energieën, de astrale sfeer, levenssfeer, kortom zij is een samenvatting van alle dingen, die wij per element op een afzonderlijke wijze kunnen benaderen. Zijn wij in staat om ons te onttrekken aan welke definitieve voorstelling dan ook, en a.h.w. op te gaan in de totaliteit, dan zullen wij ontdekken dat soms ineens de behoefte ontstaat om een kracht te stuwen, dat is dan in feite lucht, of wij hebben het gevoel dat er plotseling iets heel dringend veranderd moet worden, meestal de kracht vuur die we wekken, dat een kleine ombuiging van een bepaald gebeuren of een bepaalde weg voldoende is, zeer waarschijnlijk aarde, of wij kunnen proberen om grote storingen en woelingen een beetje te kalmeren en dan zijn wij in feite met water bezig. U ziet dus, dit laatste element omvat alle vier voorgaande. Om het nu eenvoudig te maken zullen wij heel vaak deze vier waarden met elkaar verenigen door bv. te zeggen, de aarde dat is ijzer, het water is een steen, bergkristal of aquamarijn zijn er goed voor, het vuur is altijd de robijn of het rode goud en de lucht is altijd azuur, bv. een lapis lazuli of iets dergelijks. Wij kunnen die dus als symbool er voor gebruiken. Een vast symbool voor de ether bestaat echter niet, zij is onze eigen relatie met het geheel van het scheppingsgebeuren, het geheel van de kosmische samenhangen en wij kunnen deze alleen benaderen door er persoonlijk in op te gaan en dan van uit dit persoonlijke beleven a.h.w. wat richting te geven t.a.v. van een altijd tevoren vastgesteld punt aan het gebeuren, aan de krachten die er zijn.

Ik dacht dat ik daarmee alles heel aardig had verteld, maar nu zit u, want ik heb voor vier elementen dan wel een symbool genoemd dat u kunt hanteren en bv . neem een bergkristal, bekijk het, leg het desnoods eens tegen het voorhoofd of als u dat wilt op het hartchakra, dan ervaart u dingen, dan blijkt dat dat al werking heeft. Maar wat moet u doen wanneer u bezig bent met de ether ? daarom moeten wij ons een persoonlijk symbool maken van die ether, dat kan alles zijn. We zitten hier weer in de oude magie eigenlijk, want we kunnen daarvoor een bepaalde toonvolgorde, een melodietje bv., kiezen, als het kort genoeg is, we kunnen daar een voorstelling maken bv. een zilveren schijf op een blauw vlak of zoiets, of omgekeerd als u dat liever doet, mag ook. We werken dan dus met altijd ronde concentratievormen, dus nooit zeggen, ja, ik zal het met vierkanten doen of met driehoeken, want we hebben te maken met iets wat kosmisch is en als zodanig in zichzelf voortdurend zelfvernieuwend werkt.

De manier waarop we het beleven, dat is eigenlijk iets alsof u in slaap valt en heel vaak wordt u wakker met een soort geluksgevoel of iets dergelijks, een gevoel van opgewektheid of een idee van ik heb zwaar werk gedaan. Dat is het enige wat u daar als kenteken van die werking aan over houdt. Wilt u dus heel graag dat er altijd wel kenbare dingen zijn, houdt u bij de vier elementen. Wilt u werken op het hoogst mogelijke niveau, probeer met de ether te werken die zo alomvattend is, dat bv. ook verplaatsing van grote hoeveelheden levenskracht moeiteloos kan geschieden, wanneer u eenmaal de ervaring van instelling hebt.

* Wij hebben, nogmaals van de Leermeester van de Druïden, zeer summiere lessen gehad, of een paar lessen denk ik, over de elementaire dingen van de magie. Ik vond dat persoonlijk zeer interessant. Persoonlijk heb ik daar nog niet durven mee werken of aan komen, omdat het zodanig weinig is en ik er zodanig weinig van weet. Is het mogelijk om dat later nog eens meer uit te diepen ?

We kunnen er nu wel iets over zeggen alvast. Weet u, magie dat is eigenlijk het scheppen van een tweede werkelijkheid. Een goed magiër bouwt een beeld op van datgene wat zou moeten zijn en vervreemdt zich dan van zijn eigen wereld, daar kom het op neer. Dus, het is een mentaal proces in de eerste plaats, daarna neemt hij het contact op in de termen van zijn normale wereld. Dus laten we zeggen, u hebt een geest opgeroepen, nu ja, nee dat is te Faustachtig, nee, dan loopt er dadelijk weer een zwarte hond met een vurige streep achter zich aan om u heen te dartelen en dat is niet de bedoeling, laten we proberen het zo te zeggen, u kunt soms dromen, waarbij de droom zo direct in de werkelijkheid overgaat dat u zich eigenlijk pas later bewust bent dat een deel van u ontwaken een droom is geweest. Misschien kent u dat. Wat de magiër nu doet is precies datzelfde, alleen hij vervlecht zijn droom via meestal toverspreuken of beelden die hij gebruikt, en die zijn heus niet bindend, hoor, bv. u kunt Jezus zeggen, maar u kunt met hetzelfde gemak bv . Rama roepen of Isis erbij halen en Osiris, dat ligt aan uzelf. Wanneer u dus dergelijke machtswoorden gebruikt, dan wordt een deel van de tweede werkelijkheid, nooit geheel, een deel van die tweede werkelijkheid getransponeerd naar uw oerwerkelijkheid en het resultaat is dan dat er dingen gebeuren zonder dat daar een oorzaak en gevolgwerking kenbaar aan verbonden is. Dat is nu eigenlijk magie. Nu zegt u, ja, ik ben een beetje griezelig. U hebt daar bepaalde mogelijkheden voor gekregen, men heeft u zelfs een paar formules gegeven, waarmee u zoudt kunnen werken, dan zou ik u dat laatste ontraden, omdat u nl. niet voldoende thuis bent in de klanktaal die gebruikt is, want het zijn klanken waar het om gaat. Maar wat u verder geleerd is om dus bv., ik noem maar iets, invloed te geven aan een tak, een steen te laden met kracht, dat kunt u rustig doen. Onthoudt u, als u magische werkjes probeert te verrichten, altijd dat elke destructieve werking die u probeert te veroorzaken, op uzelf zou kunnen terugslaan, elke positieve werking zal, waar positiviteit aanwezig is, kenbaar optreden en waar ze niet kenbaar op kan treden, keert ze tot u terug en betekent een versterking van uw eigen potentieel. Dus probeer altijd de dingen te benaderen van uit het standpunt, wat is voor mij juist, wat voel ik als de juiste oplossing, enz., aan.

Besef dat bepaalde dingen ritueel gedaan kunnen worden en dat ze daardoor een andere waarde krijgen, dan datgene wat u normaal doet. Laat me een voorbeeld geven, u neemt een mes en normalerwijze zit u wel eens een takje aan te punten, geen betekenis verder, u bent bezig, stel u nu voor dat die punt een wapen is en dat vandaar een kracht uitgaat, en terwijl u hem slijpt hebt u in feite de magische pijl gemaakt, een pijl die gericht kan worden en die niet behoeft te treffen in stoffelijke vorm en desalniettemin een ontlading van kracht geeft, wanneer het doel duidelijk genoeg is voorgesteld. Dus het zijn eigenlijk allemaal heel eenvoudige dingen.

Een andere methode die ik u kan aanbevelen, is dus de zgn. simulatie. Ik simuleer een bepaald proces te volbrengen, dat dus niet feitelijk volbracht is, maar in deze simulatie stel ik mij voor dat de krachten van het proces ontstaan en vervloeien, het symbool is in de magie vaak even sterk en even machtig als de werkelijkheid. Zolang u positieve dingen doet, niet probeert de hele wereld te veranderen, bv. een poot onder een troon uit te zagen of zoiets, dan zult u ontdekken dat bij de kleine dingen het mogelijk is direct kenbare gevolgen tot stand te brengen en de methode waarbij u dat het beste lukt is natuurlijk de methode die u verder ontwikkelt. U krijgt dan, hoe moet u dat zeggen, een soort vocabulaire van beelden en woorden en klanken die horen bij uw manier van werken en waardoor het richten van de krachten, het oproepen van de krachten, steeds eenvoudiger wordt.

Een laatste raad, want we willen het ook niet al te lang maken, natuurlijk, maar een laatste raad is deze, als u begint met magie, begin altijd eerst te denken aan bescherming. Dat klinkt misschien erg duister, maar het is het niet. Wanneer u met zwaarden gaat gooien, is het dan niet verstandig om ook een schild bij de hand te hebben, voor het geval er een afketst. Zo simpel is dat. En dat is dan het laatste wat ik u op dit gebied althans voor vanavond ga vertellen. Hoe kan ik een afweer of een bescherming tot stand brengen. We kunnen een feitelijke afweer scheppen bv. door onder de juiste riten, het juiste zegel te vervaardigen en dan zou ik u het zgn. Grootzegel van Solomon, niet te verwarren met Salomon, willen aanbevelen. U zult in dit zegel een aantal wapens aantreffen en verder zien dat een deel van de symbolen a.h.w. gewapend is met naar buiten gerichte dolkensymboliek, maar als zodanig wel een poging om gebruik te maken vooral van de Jawehkracht, zoals men zegt, of Jehovakracht als u dat liever hoort, om alle negatieve invloeden van u te verwijderen.

Dat is een tamelijk ingewikkeld iets, het maken van zo’n zegel vergt tijd, moet op de juiste tijd gebeuren, met het juiste materiaal, enz. Het is wel de in de oude magie meest gebruikte methode, het beschermend zegel, maar we hebben ook nog namen. Wanneer ik bv . denk aan Jezus-Christus en ik stel mij daar voor een soort lichtende omhulling of pantser, dan kan ik dit pantser a.h.w. oproepen door met deze intentie Jezus-Christus aan te roepen. U kunt elke andere naam nemen, mits zij voor u een symbool is van grote Goddelijke of Geestelijke Kracht. De verbinding van de klank plus eigenlijk die demograaf die het in uzelf verwoordt plus het beeld van het pantser gebruiken, het schermt ons af. Willen we het nog iets ingewikkelder maken, dan kan men zich openstellen voor de kosmische kracht, om het heel simpel te zeggen, zeg maar, O, Heer, ik ben zwak, ik heb krachten nodig, ik stel mij hier open voor Uw kosmische krachten, laat Uw Kosmische Krachten naar mij toevloeien en mij vervullen, zover ik dit kan dragen. Toch simpel. Wanneer u dit geconcentreerd doet en vaak de formule een paar keer herhaalt, dat hoort er ook bij omdat het een autosuggestieve werking heeft, dan krijgt u het gevoel dat a.h.w. krachten naar u toe komen, doet u het met gesloten ogen, dan hebt u het gevoel dat er lichtende wolkjes naar u toe komen en wanneer u die eenmaal voelt, dus denkt, ja, nu gebeurt er toch iets met me, dan kun je bv. denken aan een wapenrusting, of iets dergelijks, of aan een fort, dan is dit beeld eigenlijk alleen maar de uitbeelding van de bescherming die je wenst en die krijgt u ook, die is dan aanwezig, ze kan alleen door krachten groter dan de uwe worden doorbroken en dan nog alleen wanneer die krachten dezelfde afstemming bezitten als het beeld dat u hebt opgeroepen.

De methode vergt weliswaar enige oefening, maar zij is op zichzelf eenvoudig genoeg en kan overal zonder hulpmiddelen met enige concentratie gehanteerd worden.

Dan is een andere methode van bescherming het gebruik maken van symbolen en deze symbolen bij u dragen, dus zoiets als amuletten en talismans. Dit wordt samengesteld aan de hand van beelden die inspiratief in u opkomen, terwijl u in afzondering en rust mediteert. Wanneer u deze bij elkaar neemt en u draagt ze bij u, dan draagt u dat beeld van die rust en dus ook de bescherming met u mee, het voorwerp zelf bezit maar heel beperkt de krachten, maar de betekenis van het dragen van het voorwerp, zal voor u een zeer grote kracht betekenen.

En dan kunt u natuurlijk ook nog gebruik maken van bv. geladen stenen, kiezels, het hoeft heus niet altijd een edelsteen te zijn, van opgeladen metalen, maar daarmee moet u er wel aan denken dat praktisch alle metalen een planeetgebondenheid hebben, nl. een van de planeten hier in het zonnestelsel en daarom zou ik u nu niet bepaald willen aanraden om te werken met lood of met kwik, kwik is Mercurius zoals u weet en lood is Saturnus. Dus dan zit u al heel snel bij goud. Maar de Azteken hadden een andere methode om het te doen ofschoon ze goud genoeg hadden, griften zij heel vaak een zonneteken in, gewoon in een stukje klei desnoods, dit is de zon, de kracht van de zon, dan kan die bescherming van de zon, in dit geval, eveneens altijd met u zijn en zal alle duisternis niet verwant aan de zon verdrijven. Zo simpel werken die dingen.

U moet dus niet denken dat magie altijd heel erg plechtig en ingewikkeld en ritueel is. Zeker, er bestaan zeven vormen van nu nog gepraktiseerde rituele magie, twee daarvan zijn demonisch of satanisch, de anderen zijn allen Godsgericht. De rituelen gebruiken we omdat we onszelf in een toestand van vervreemding willen brengen en dat is hun werkelijke functie, daarnaast kunnen we gebruiken van, door het gebruik van een bepaalde wierook bv., bepaalde oliën, die we dan meestal in lampen verbranden, het verbranden van bepaalde kruiden, die eveneens weer een bepaalde eigenschap hebben, kunnen we dan bv. binnen in een ring, een situatie scheppen waarin verschijningen mogelijk worden ed. Maar wat hebben we aan een verschijning ? Vindt u nu werkelijk zo belangrijk dat betovergrootmama even komt zeggen dat u niet goed hebt opgepast ? Daar hebt u toch niets aan. En de grote filosofen, ach, die filosofen dachten op hun manier en ze kunnen zich alleen op hun manier uitdrukken, u zoudt een deel daarvan niet begrijpen en de rest waarschijnlijk onzin vinden. Het heeft dus weinig zin om zoiets te doen.

De rituele magie vermijden we dus maar zoveel als mogelijk is, en daarvoor in de plaats stellen we dan de simpelere methoden en riten die op allerhande manieren bruikbaar zijn, dat loopt van plantenmagie tot seksuele magie toe, bij wijze van spreken, al die dingen kunt u onder omstandigheden gebruiken om een bepaald doel te bereiken.

En dan dacht ik dat ik daarmee toch wel een klein beetje voorlichting had gegeven, al heb ik ook het meeste gezegd over bescherming. Maar kijk, als u wilt weten hoe je verder door een orkaan kunt wandelen, dan moet u op zijn minst genomen weten welke regenkleding u nodig hebt, en laten we daarom eerst eens aan het regenpak werken en dan aan de rest.

Zo, vrienden, ik dacht dat ik daarmee zoveel mogelijk althans tegemoet was gekomen aan uw wensen binnen het kader van de beschikbare tijd en nu ga ik natuurlijk nog weer een slotwoordje pro domo zeggen, want ik wil zelf ook nog even wat vertellen.

Beste vrienden, het is heel erg belangrijk in deze tijd, dat iedereen die kan, geestelijk, mentaal en desnoods ook stoffelijk, actief is, dat men probeert om krachten van rust en van vrede voort te brengen en denkt u niet dat een groepje als dit, o ja, ik weet het wel, sommigen van u schieten nogal tekort en anderen die eisen weer te veel, dit is allemaal waar, maar toch, dat groepje een invloed heeft die een aantal onaangename gebeurtenissen in deze omgeving, heeft voorkomen en een aantal onaangename ontwikkelingen zelfs heeft afgeremd. Dus denk niet te licht over uw groepje, u brengt wel degelijk dingen tot stand en wanneer er binnenkort plotseling enkele kleine veranderingen in de politiek plaats vinden en daarbij, tegen de verwachting in misschien, toch een wat menselijker beleid ontstaat dan u had verwacht, dan moogt u rustig uzelf op de borst kloppen en zeggen, nou, daar hebben wij het onze aan bijgedragen. En wanneer er auto-ongelukken zijn overal en er zijn er hier in de buurt veel minder, dan moet u niet alleen zeggen dat ze hier beter rijden, dan moet u zich realiseren dat u een stabiliserende invloed hebt gehad op dat terrein. En wanneer mensen sneller genezen en beter genezen dan anders, dan moet u niet zeggen, o, dat is, nou ja, dat is de natuur, zeg dan maar rustig, dat is de invloed van ons wezen, ons werken of mijn wezen en mijn werken.

En onthoudt één ding, hoe belangrijk u ook bent, u kunt niet uzelf  volledig opofferen omdat u er nog nodig bent, houdt uzelf in stand, zorg goed voor uzelf, want als u goed voor uzelf zorgt, dan zorgt u indirect ook goed voor uw omgeving en voor al die anderen. Wanneer u werkt met krachten, best, graag zelfs, maar in ’s hemelsnaam neem geen grote risico’s, want datgene wat u binnen het geheel betekent is veel belangrijker dan die kleinigheid die u misschien tot stand zoudt brengen, met een groot risico of misschien zelfs de mislukking, waardoor u zichzelf ook van de groep zoudt gaan afzonderen.

Dus mensen, magie is best en u kunt er veel mee doen, maar begin eerst u te verdedigen en pas wanneer u dat kunt en weet, dan wordt het tijd om te denken aan processen en bij die processen gebruiken we namen en ja, dan kunt u er zoveel gebruiken, want elke kracht kan positief en negatief zijn van uit uw standpunt. Ik kan zeggen Lucifuga, en dan roep ik daarmee een van de generaals uit de hel, maar in een positieve richting werkende, wordt hij de dienaar van een opgelegde taak, hij is dan niet kwaad, hij is de volbrenger van het goed, misschien onder protest, maar hij doet het. Ook dat moet u gaan begrijpen, wij kunnen geen scheidslijn trekken en geloof me, als u Sinterklaas aanroept, dan hebt u misschien wel een aantal goedgemutste geesten aan de lijn, maar de echte Sinterklaas heeft eigenlijk nooit bestaan, dat weet u ook. Dus kies a.u.b. niet te veel fantasiefiguren uit uw eigen wereld, anders dan hoor ik vandaag of morgen nog dat iemand bezig is om via magie te werken met Superman, nou ja, en dat valt dan tegen, dat is een superstrop. Dus niet dwaas zijn, niet alleen fantasiefiguren. Er zijn bepaalde door de eeuwen vastgelegde namen, riten, machtswoorden, die hebben, in het geheel van de menselijke uitstraling, de totale gedachte sfeer van de mensen dus, een zodanige betekenis gekregen, dat ze werkelijke krachten kunnen beheersen, ook al zijn die niet identiek met datgene wat door de naamgeving, enz. wordt gesuggereerd.

Dus, lieve mensen, een beetje voor uzelf zorgen ook, ja, en niet alleen maar denken, nu gaan we dit doen, maar u ook afvragen heb ik voldoende bescherming, kan ik dit verwerken, kan ik dit verdragen, ben ik in staat die kracht op te nemen, ben ik in staat die kracht uit te stralen en vooral, ik doe dit zelf, het is niet een ander die het doet, een geest of een kracht, ik ben dit zelf. Als u dat eenmaal te pakken hebt, dan denk ik dat we nog wel eens een paar lesjes magie daaraan kunnen wagen, maar voorlopig zou ik u willen vragen, houdt u zich eerst eens bezig met de bescherming en daarnaast, realiseer u dat de stoffelijke kenbaarheid der dingen over het algemeen onopvallend ontstaat, u moet nooit verwachten dat als u zegt, ik wil dat hier een boom staat, dat er ineens een eeuwenoude eik staat, maar als u goed kijkt, ziet u wel dat er een zaadje uitkomt, dat boompje groeit wel sneller dan normaal. Begrijpt u ? En dat zijn de dingen die u moet leren onderscheiden, want om bewust met geestelijke krachten te werken en resultaten te constateren, is het niet voldoende om een enorme verwachting te wekken en dan te zeggen waar blijft ze, dan moet u letten op alle tekenen, want elke ontwikkeling in de tijd, en u leeft in de tijd, heeft een bepaalde fase van ontwikkeling nodig.

Vrienden, ik hoop dat ik u niet te zeer teleurgesteld heb, ik weet het, u had strenge meesters en nu zit u met een oude kletskous opgescheept, nietwaar, maar ik dacht dat ik u toch wel wat nuttige informatie had verstrekt, en wanneer daarbij mijn visie van magie misschien een klein tikje afwijkt van die van de Druïden, dan moet u maar zo denken, zij waren al lang aan onze kant, voor dat ik er kwam, dus ik ben wat moderner van opvattingen.

Vrienden, het ga u goed, ik dank u voor uw aandacht en ik wens u veel innerlijke kracht, sterkte op uw pad, maar ook sterkte in uzelf, want slechts hij kan alle krachten regeren, die meester is van zichzelf.

 

image_pdf