Overdracht gedachten, ideeën en gedachtebeelden

image_pdf

08 juni 2007

Zoals gewoonlijk aan het begin van de bijeenkomst, wij sprekers van deze groep zijn niet alwetend, noch onfeilbaar, gelieve zelfstandig na te denken over hetgeen gebracht wordt.

Ik zou vanavond, indien jullie dit goed vinden, graag een beetje verder gaan over het overdragen van gedachten en de mogelijkheden die de toekomst daarvoor inhoudt.

We zijn deze cursus, weken geleden terug, gestart met als basisbeginsel dus hoe eigenlijk de mens onder Aquarius gaat evolueren.

En we hebben nu al bepaalde zaken bijgebracht, praktische zaken, die natuurlijk voor jullie niet direct zo evident zijn om allemaal toe te passen, maar dat je toch al een beeld krijgt van de mogelijkheden en de energieën die in de nabije toekomst steeds sterker zullen gaan werken en een invloed gaan uitoefenen.

En één van die nieuwe mogelijkheden, die in de nabije toekomst toch sterk tot ontwikkeling gaan komen, is de overdracht van ideeën, gedachten, niet via een telecommunicatiesysteem zoals jullie nu hebben, maar louter en alleen via gedachtebeelden.

Een mens is er nog niet genoeg mee vertrouwd, maar, het is hier ook al meermaals aangehaald, wanneer u denkt, dan zendt u deze gedachte eigenlijk de kosmos in. U staat daar niet bij stil. En men heeft u ook nooit geleerd van dit echt te richten en daar echt mee te werken. Ach, u weet wel, u ontvangt soms beelden, en ideeën en dan beseft u dat u ergens iets opgevangen hebt. En soms denkt u: ‘ja, dat was een helderziend of een helderhorend moment’, en u gaat verder. Wanneer we enkele honderden jaren verder zullen zijn, dan zal bv. het heel normaal zijn dat mensen met elkaar gewoon via gedachten bepaalde gegevens uitwisselen, bepaalde afspraken maken. Je mag niet vergeten dat uw hersenvolume de mogelijkheid inhoudt wanneer daar bepaalde delen tot ontwikkeling gaan komen, dat deze overdrachten ook biologisch voor de mens heel gemakkelijk gaan zijn.

We zijn echter nog maar in een beginstadium. Bij sommige kinderen die nu geboren zijn kunnen we al ‘afwijkingen’ in de hersenen vaststellen, waarvan we kunnen veronderstellen dat ze in de komende generaties verder ontwikkelen en eigenlijk deze gevoeligheden tot een maximale mogelijkheid laten evolueren. Maar dit is nog allemaal ver van jullie af. Dus de bedoeling is dat ik vanavond jullie enkele tip geef, enkele oefeningen waarmede u vandaag en morgen aan de slag kunt en waar het toch boeiend kan zijn dat wanneer u deze een beetje onder de knie krijgt, dat u daar toch heel goede resultaten mee kunt behalen.

U moet zich voorstellen dat veel van de gedachtegolven niet enkel en alleen vertrekken vanuit uw hersenen, maar dat ook zeer veel gedachtegolven vertrekken vanuit uw zonnevlecht, of uw buikzenuwcentrum. En dan staan we heel dichtbij hoe het mechanisme werkt.

De mens heeft zijn aura. Uw aura heeft verschillende lagen. In die lagen bevinden zich, wat u noemt de geestelijke organen, of ‘chakra’s’ genoemd, en deze chakra’s zijn naarmate de ontwikkeling ervan, in staat om zeer sterke emoties te manipuleren, enerzijds, maar anderzijds, ook zeer sterke uitstralingen af te geven. Dat laatste is minder gekend.

Ach, ik weet wel, er is veel geschreven en al gepraat over hoe chakra’s werken en zo verder. Dit heeft voor hetgeen ik u vanavond wil bijbrengen eigenlijk minder belang. Het gaat er niet om: hij is opengeplooid of niet opengeplooid, want dat zijn allemaal nogal boekenwijsheden, waar veel theorie aan vastzit, maar in wezen, in praktijk ben je daar weinig mee. En waar ik met jullie naartoe wil gaan is naar een praktische uitvoering. Daar ben je, heden ten dage wel iets mee.

En daarom is het van belang dat, wanneer je gaat proberen van bv. gedachten over te brengen, wanneer je gaat proberen van een persoon te beïnvloeden en daarmee bedoel ik dan in de goede zin dat je met iemand contact wilt hebben, en dat je wenst bv. dat die u belt of contacteert, maakt niet uit. Het is niet de bedoeling dat u met deze proeven anderen zotte dingen gaat laten doen, dat begrijpt u wel. Ten andere, dan moet ik u dadelijk zeggen, als u dat zou proberen, is de kans heel groot dat de terugslag zo sterk is dat je dat bijna na de eerste keer vergeet van er nog mee te werken. Omdat de nadelige gevolgen redelijk sterk kunnen zijn.

Maar wanneer we dit doen vanuit een optie van harmonie, vanuit een optie van de ander trachten te helpen of gewoon van contacten te leggen of op een bepaald moment ook om anderen er mee te helpen, dan kun je er weinig fout mee doen.

Eén van de eerste punten is dat wanneer je probeert van met nonkel Zus in contact te komen. Dan gaan veel mensen, die iets weten van gedachtekracht en overdracht van gedachten, dan zie je deze mensen zeer intens denken dat nonkel Zus met hun contact moet nemen, waar hij ook is. En dan gaan zij zich voorstellen: ‘nonkel Zus, neem contact met mij op!’ en zo verder. Dan is men verbaasd, dat nonkel Zus géén contact neemt. Of dat deze echt niks waarneemt. Dit is heel simpel te verklaren. Op het ogenblik dat u op deze wijze werkt, en u zendt het idee uit dat de ander met u contact moet opnemen, door te denken: ‘nonkel Zus, neem contact met mij op!’ en zo verder, dan maakt u het eigenlijk onmogelijk. U hebt een verkeerde gedachte-impuls gegeven. Een gedachte-impuls die bij nonkel Zus wel kan overkomen als zijnde: ‘ah, tante Eufrasie denkt aan mij’; maar niet van; ‘ik moet contact nemen’.

Als je met zulke gedachten wilt werken en resultaat wilt hebben, dan is het van belang dat u de gedachte opbouwt die nonkel Zus in zich heeft. Op dat ogenblik dat u denkt, en u bent dan op dat moment tante Eufrasie,: ‘ik moet tante Eufrasie bellen’, dan zul je, wanneer je de overbrugging maakt, effectief het resultaat krijgen dat nonkel Zus op dit moment denkt: ‘ik moet tante Eufrasie bellen’ en dit uitvoert.

Begrijpt iedereen het nuanceverschil? Het is belangrijk dat je dat goed doorhebt. Want naar alle andere boodschappen die je op zulke wijze wilt doorgeven en zelfs wilt ontvangen, is het noodzakelijk dat het op deze wijze gebeurt. U begrijpt, op het ogenblik dat tante Eufrasie zegt: ‘nonkel Zus moet bellen’, dan geeft ze eigenlijk alleen maar commando aan zichzelf! En gebeurt er in de omgekeerde zin heel weinig! Ik weet dat dit de gewone gedachtegang is die ieder van u normaal in zich heeft. Maar daar zit juist het kernpunt: dat je dit andersom moet doen.

En dan zou ik zeggen: kijk, ieder van jullie zou in de komende dagen dit op een zeer simpele manier kunnen uitproberen. Je gaat daar niemand mee lastig vallen als dusdanig, wanneer je dit doet bv. met iemand waarmee je regelmatig mee belt en regelmatig contact mee hebt. Maar juist door dit te oefenen, deze ingesteldheid op te gaan bouwen, ga je de gevoeligheid krijgen om deze reacties te veroorzaken.

En wanneer je die reacties kunt veroorzaken, dan kun je ook in een volgende stadium, en daar gaat het eigenlijk om, dikwijls iemand bijstaan, iemand helpen op grote afstand, zonder dat je daar echt zware inspanning voor moet doen.

Stel u voor, en nu ga ik van het ene uiterste naar het andere, u krijgt bericht dat een familielid van u stervende is. En u hebt niet de mogelijkheid op dat ogenblik, of de afstand is te groot, om u te voegen naar dat stervende familielid, om ze aan dat stervensbed bij te staan. Op de wijze waarop ik het eerste voorbeeld gegeven heb, kunt u realiseren dat u, ondanks dat u misschien zeer ver van de stervende verwijderd bent, dat je de stervende kunt helpen met zijn overgang door op die wijze uw beelden aan hem door te geven.

U kunt bv., laat ons nu hetzelfde voorbeeld houden, nonkel Zus is stervende, u kunt op dat ogenblik het beeld geven dat je naast nonkel Zus zit. Door gewoon te denken: ‘tante Eufrasie zit bij mij’. Door gewoon dan te praten, in gedachten, zoals je zou doen wanneer u aan dat stervensbed van nonkel Zus zou zitten. En niet te proberen van: ‘hij moet dit van mij ontvangen’. Of het moet ‘zo’ gaan. Want als je dat probeert ga je geen contacten hebben. Op het ogenblik dat je het doet zoals ik het hier naar voren breng, dan is de kans heel groot dat nonkel Zus wel degelijk u ervaart en uw hulp ervaart; maar ook dat hij op datzelfde moment, wanneer er nog anderen in zijn aanwezigheid zijn, aan deze opmerkt dat tante Eufrasie naast hem staat en hem helpt.

Mag ik vragen, is dit tot hier toe duidelijk? Of heb je het er soms moeilijk mee?

  • Ik zou een vraag willen stellen: moet het gevraagd zijn of mag het zo dan?

Het gaat hier om heel simpele zaken, het gaat hier als dusdanig niet direct om ingrijpen in het gebeuren van een ander. Wanneer u wenst, bv. in het eerste voorbeeld dat u gebeld wordt omdat u geen andere contactmogelijkheid hebt, dan is dat niet zo dat dat ingrijpt direct in het levensverloop van deze persoon, en moet daar natuurlijk niet achter gevraagd zijn. Wanneer het gaat zoals in het tweede voorbeeld, wanneer iemand aan het overgaan is, en naar onze zijde zich begeeft, dan is het ook wel handig dat wanneer u de kennis hebt, dat u daar spontaan de hand reikt en helpt bij de overgang. In de meeste gevallen, en daar hebt u gelijk, wanneer het gaat om zaken te beïnvloeden, zaken te wijzigen voor iemand, dan is het wel noodzakelijk dat er een vraag is gekomen van die persoon om hulp.

Maar stel, en dit kan ik dan als derde voorbeeld, en om het duidelijk te maken, naar u toe geven, we houden het even bij onze nonkel, die alles zowat meemaakt. Nonkel Zus heeft bv. een been gebroken. Hij ligt in zijn bed. U kunt daar niet zijn, maar u kent wel iets van genezen op afstand. Dus u krijgt bv. een telefoontje van nonkel Zus, met de vraag van: ‘kun je me soms helpen, of kun je hier komen?’, is al gelijk; dus er wordt een vraag voor hulp gelanceerd. Op dat ogenblik kunt u in uw gedachten een opbouw doen dat u nonkel Zus ziet genezen. U kunt bv. een beeld opbouwen dat hij terug normaal stapt; dat het been van hem genezen is en dat hij terug aan zijn oude taken kan beginnen. Niet het beeld opbouwen van: ‘ik ga uw been genezen’, ‘ik ga de breuk herstellen’, dat lukt niet! Maar u bouwt het beeld op dat nonkel Zus uit zijn bed kan stappen, dat het been geheeld is, en dat dit allemaal vanuit hemzelf zich voltrekt. Op die wijze kun je ook met gedachtekracht en de nodige energieën daaraan gekoppeld, kun je een versneld proces op gang brengen dat zelfs wanneer je daar een beetje handig in wordt en een beetje resultaten boekt, een botbreuk toch kunt terugdringen tot minder dan een derde van de helingstijd die anders nodig is! En dit gewoon door op zulke wijze met uw gedachtekracht te werken.

U kunt natuurlijk ook in bepaalde gevallen, wanneer dit een noodzaak is, voor uzelf zo bepaalde zaken realiseren. U bent hier in een landje waar nogal veel belasting wordt betaald,  u kunt op deze wijze, wanneer u bv. een bepaalde resultaat wilt halen, dat u een beïnvloeding kunt doen. U kunt bv. door u te concentreren op de ambtenaar die uw formulier moet verwerken, door daar een positief beeld naartoe te zenden, dat u bv. in plaats van een ‘8’ een ‘3’ hebt, dan kunt u daardoor het resultaat krijgen dat wel degelijk de ‘8’ op uw papier wijzigt in een ‘3’. Het zijn oude trucjes, maar die in het verleden redelijk veel zijn toegepast. Het is wel degelijk weer zó dat wanneer u zulke truc wilt toepassen, dat u heel positief dit de beambte moet laten doen. En dat dit naar de beambte toe, een goed gevoel moet geven. Dus je mag nooit, wanneer je daaraan begint te denken, een uitstraling gaan geven van: ‘ik wens geen belasting te betalen’, en ‘ik wens niet dit of dat’. Nee, je geeft de uitstraling van: ‘ik wens wel die ‘3’ te betalen; en goed wetende dat daar een ‘8’ is. Dan gaat daar dus een wijziging ontstaan. Ach, het is misschien in deze landen een ideale manier om te proberen hoe je een beetje minder aan de ‘Staat’ kunt afdragen.

Er zijn zo nog veel mogelijkheden. Ik kan zelfs verder gaan, het is ook geëxperimenteerd. Er bestaan zelfs documenten over. U kunt zelfs, en dit klinkt misschien heel raar, op deze wijze, dus een beïnvloeding naar verwerking in computerbestanden veroorzaken. Maar hier kan ik niet te ver in gaan, of al rap zouden er verkeerde ideeën kunnen ontstaan. Maar ik kan u garanderen, goede vrienden, dat naar verloop de tijd evolueert en de mens dus gevoeliger wordt, en zeker de komende generaties, daar serieus werk van zullen maken. En dat vele zaken zo kunnen gemanipuleerd worden. Wat natuurlijk uw politieke leiders niet al te graag horen en zien. Maar toch is het zo.

Ik kan u zo vertellen dat, en dan praat ik een beetje uit de biecht – maar het mag wel geweten zijn zolang je het niet aan de al te grote klok hangt – in de tijd van de Koude Oorlog zijn er op dit terrein zeer veel – en dat was in het volle geheim, zo goed op het Amerikaanse continent als op het Russische continent – experimenten gebeurd. En men is daar zeer ver in geraakt, met soms verbazingwekkende resultaten. Deze experimenten zijn zo ver gegaan dat men op bepaalde momenten erin slaagde van de ‘vijand’ zaken te doen uithalen, bv. wijzigingen te doen aanbrengen in codes, enz., ook gegevens over te dragen, zonder dat deze personen dat als het ware beseften.

Nu, zover zou je deze oefeningen niet moeten drijven, hoor, want dat zou alleen maar complicaties in deze tijd geven. Wil ik maar zeggen, er zijn al meer van deze zaken op deze wereld gebeurd. Men heeft toen wel degelijk ontdekt, men houdt dat liefst zo geheim mogelijk, maar dat via gedachtekracht eigenlijk geen afstand bestaat en dat via gedachtekracht men eigenlijk de grootste geheimen kan achterhalen. Men heeft bv. testen gedaan, en die zijn heel goed gelukt, tot ontzetting, zo goed bij de Amerikanen als bij de Russen in die tijd, dat men via zulke opgebouwde beelden en via contactlegging met de ander, dat men de volledige installaties van de geheime atoomraketten en zo verder van elkaar kon aflezen! Dit zijn allemaal zaken die in deze tijd waarschijnlijk al controleerbaar zijn en tussen dit en een kleine 50 jaar, aan de openbaarheid zullen komen, omdat dan waarschijnlijk weer deze, toen nog zeer geheime zaken, als gewoon zouden erkend worden en dat men er zich niet meer zal aan storen dat dat ooit is gebeurd. Maar dat is dan weer een tijdje verder. Dus het is niet zo maar een heel simpele oefening die gewoonweg eventjes een pleziertje inhoudt. Wanneer je deze oefening goed doet, kun je daar extreem goede resultaten mee bereiken.

En onze bedoeling is dat je, langzaam maar zeker, door dit te gaan experimenteren voor uzelf meer de erkenning vindt en de zekerheid vindt dat je kunt werken met gedachtekracht. Met energieën.

Want op het ogenblik is het zo, en dat merken we toch ook bij jullie, je hebt al heel veel theorie in u opgenomen. Waar het hier aan ontbreekt is in vele gevallen toch een beetje de praktijk. En dit komt omdat de meeste van de oefeningen die u hier tot hiertoe kent, nogal complex waren. Deze oefening is eigenlijk heel simpel. Je moet alleen de juiste formuleringen gebruiken. En gewoon op simpele wijze mee beginnen. Zo kun je dus daarin resultaten boeken en gaat uw zelfzekerheid, dat je met deze krachten kunt werken, zeer sterk stijgen. En wanneer iemand zelfzekerder wordt, dan gaat het ook evidenter worden dat je, wanneer het nodig is, daarmee werkt.

Het is bv. voor degene die nog in de opvoeding van kinderen zitten, een heel aangewezen middel om een kind te controleren in die zin, maar ook tot juiste handeling te laten overgaan zonder dat het zich gemanipuleerd voelt. U kunt, wanneer u weet dat bv. een kind ergens iets verkeerds zou gaan doen, op deze wijze een overdracht geven dat het die handeling niet doet, en dat het overgaat tot iets wat onschadelijk is. Dit is zeker zeer gemakkelijk door de ouders te realiseren wanneer zij zich daar een beetje voor zouden inzetten. Zo kun je er toe komen dat kinderen bv. ook zaken gemakkelijker gaan aan leren. Omdat zij door de beïnvloeding een andere kijk krijgen op het geheel en het geheel wat zij moeten leren voor hen aannemelijk en in vele gevallen aangenaam wordt, waardoor de aangeboren anti of afwijzing gemakkelijk kan wegvallen.

En dan voor degenen die in deze periode, want ik dacht dat we weer hier in een periode zitten dat er nogal gestudeerd wordt, dan kun je dit ook toepassen bv. voor studenten. U kunt op deze wijze een positieve overdracht geven van kennis. Het gaat zelfs zo ver dat wanneer je aan deze gedacht-kracht bv. in afspraak met de persoon waarmee je het doet, bepaalde symbolieken verbindt, dat deze dan, wanneer hij of zij een examen moet doen, juist door gebruik te maken van de symboliek, het examen perfect kan uitvoeren.

Ik verduidelijk even. Stel u voor: u hebt iemand die een taalexamen moet doen. En die moet in dat taalexamen een bepaald ogenblik allerlei auteurs kennen. Je kunt bv. op dat ogenblik met zo’n persoon een afspraak maken dat, laat ons zeggen, je hebt ‘een uil’, of je hebt ‘een merel’ of je pakt een ‘paard’, een ‘kat’, een ‘hond’ is gelijk, als symbool. En je koppelt aan dat symbool bepaalde gegevens die hij of zij moet kennen. Op het ogenblik dat deze afspraak gemaakt is en de persoon in kwestie gaat een examen doen en dikwijls door stress of nervositeit niet kan oproepen wat hij of zij geleerd heeft, dan kan het voldoende zijn dat deze persoon aan dat symbool denkt, waardoor er een overdracht ontstaat en dat via dat symbool denken en de connectie die het legt met u, het ganse geheel wat anders door de nervositeit en de gestresseerdheid in de hersenen geblokkeerd zit, vrijgegeven wordt, waardoor de persoon juist kan antwoorden of het eerst kan neer schrijven.

Dit zijn allemaal mechanismen die eigen zijn aan het menselijk lichaam, waar weinig van is gekend, maar die toch zeer functioneel kunnen gebruikt worden.

En zo ziet u maar hoe u gewoon met op de juiste wijze met gedachte om te gaan zeer veel kunt realiseren. U kunt verder iets in gedachten uitbouwen. Stel u wilt ergens voor uzelf een asielcentrum oprichten voor verlaten dieren. Ach, ik neem extreme voorbeelden, maar dat doet u denken; en misschien kunt u dan zelf achteraf kleinere zaken inbouwen. En u weet niet hoe u zoiets zou moeten aanpakken. Op het ogenblik dat u het in een positieve beeldvorming ziet, en u ziet uzelf werken in dat asielcentrum voor die verlaten dieren, en u bouwt volledig dat op als zijnde dat het bestaat, dan creëert u op dat moment voor uzelf een tweede werkelijkheid, die doordat u dit beeld voedt met: niet de gedachte ‘ik zou dat wel willen’, of : ‘ik zou dat graag realiseren’, want dan gaat het niet, maar u voedt het met het beeld: ‘het is zo! ‘ ‘ik werk erin!’, ‘ik ben er met bezig’. ‘Ik moet dat en dat volvoeren!’ En u ziet dat in uw gedachten gebeuren, dan kunt u ervan op aan dat zich dat in een zeer snel tempo kan voltrekken.

De grote fout die de meeste mensen erin maken wanneer zij zulk een droom hebben, is, van wanneer zij zo een beeld opbouwen, zelfs als het correct is opgebouwd zoals ik het hier naar voor breng, dat zij er een tijdsverbinding aanmaken. Door een tijdsverbinding er aan te maken ga je uzelf weer beperken. En komt er een menselijke eigenschap naar boven, die eigenlijk daar een beetje de boel afbreekt. Dat is de menselijke nieuwsgierigheid. Op het ogenblik dat de tijd verlopen is gaat men dan zich afvragen: ‘is het gerealiseerd’? Juist door dit zo te stellen vervalt de ganse procedure. Valt de ganse procedure in het water. Op het ogenblik dat je een beeld kunt opbouwen van uw eigen dierenasielcentrum, zonder dat je daar ook maar enige beperking qua tijd, qua mogelijkheden of eender wat op zet, maar alleen dus de beeldvorming creëert, dan zul je zien dat dit zich uitwerkt. En in vele gevallen werken zulke zaken zich sneller uit dan dat je het kunt vermoeden. Waarom? Je creëert die tweede werkelijkheid. Je creëert dat beeld. Dat beeld op zich dat je in de kosmos hebt afgegeven met de bedoeling van een hulp te geven naar hulpbehoevenden, in dit geval naar dieren, zet, en dan spreken we in andere dimensies, vele zaken in werking. Deze krachten, die in werking gaan, gaan veroorzaken dat hetgeen wat in uw beeldopbouw gecreëerd is, zich kan voltrekken. En dan zul je opmerken, dan zijn alle problemen die eigenlijk gesteld worden door de maatschappij rond zo’n centrum, die vallen weg. Om welke reden ook! Zijn ze op dat ogenblik niet van toepassing. En realiseert ge hetgeen waar je voor gaat.

En, goede vrienden, je moet niet denken dat dit illusie is! Ik kan u zeggen dat zeer veel gekende personages en sta mij toe bv. hier een naam te noemen lijk een Albert Schweitzer, en zo verder, dit op deze wijze gerealiseerd hebben. Hij had ook zulke ideeën en hij zag het ook voor zich gerealiseerd, waar iedereen rondom hem er niet in geloofde. Waar iedereen hem eigenlijk uitlachte. En heel velen die in uw geschiedenis gekend zijn geraakt voor prestaties die de mensheid een stap vooruit hebben gebracht, zijn vanuit die tweede werkelijkheid vertrokken. Hebben beelden opgebouwd op deze wijze en zijn er in geslaagd.

Wanneer bv. een Marie Curie er zo niet had in geloofd dat zij het juist voor had, dan hadden jullie op dit ogenblik nog steeds geen mogelijkheid gehad om met straling te werken. En zo zijn er vele zaken. Er zijn natuurlijk ook op dat terrein minder goede zaken gerealiseerd! Dat is evident. Alles heeft zijn positieve en zijn negatieve kanten. Maar uw gedachten kunnen, wanneer je het zelf wenst, alles omzetten wanneer dit, en dat wil ik er toch wel aan toevoegen, voldoende in uzelf leeft.

Er zijn natuurlijk altijd mensen die dit niet in zich dragen, omdat zij vanuit hun karakteringesteldheid bv. in deze zaken niet kunnen geloven. Dan heeft het ook weinig zin van daar energie aan te besteden. Maar we kunnen toch stellen dat het merendeel van de mensen, en ik denk hier aan een 80– 85% van de mensheid, in wezen in staat zou moeten zijn om hier, in vooral de kleine dingen, goede resultaten te behalen. Ik besef wel dat om grote zaken, zoals een Albert Schweitzer wist te realiseren, dit behoort ongeveer tot de mogelijkheden van een 10% van de mensheid. Maar wanneer we hier op een avond als deze, deze zaken bespreken, dan gaan we er toch vanuit dat het merendeel van de aanwezigen hier, in zich toch een redelijke potentie draagt om zaken waar te maken die voor de aanwezigen hier, toch enige importantie hebben. En vooral daarom brengen we dit op een avond naar voren, misschien een beetje met extreme voorbeelden, ik weet het wel. Maar het is altijd boeiender wanneer je het een beetje zwart-wit stelt, dan wanneer we het houden op een gelijk kabbelend niveau. Maar wanneer ik het dan verder zo naar jullie beschouw, dan moet ik toch zeggen wanneer je deze oefeningen gaat doen, en hou het in het begin gewoon bij contactname, dan kun je er toch vanop aan dat je na enkele maanden oefenen met deze zaken mooie resultaten kunt bereiken. En dat je ook, en dat wordt daar het belangrijke punt in, een openheid krijgt, een gevoeligheid krijgt, dat je open staat voor veel meer wat rondom u is. Dat je veel meer impulsen kunt opnemen en verwerken, waardoor je ook in uw dagdagelijkse bezigheden juister kunt handelen. Dat je ook beter doorzicht krijgt in wat er eigenlijk rondom u gebeurt.

Wanneer we nu even kijken op het ogenblik hier in een gebied als deze, waar verkiezings-koorts is toegeslagen, ja, dan wordt u dagdagelijks met leugens omringd. Men heeft u al verteld voor wie u moet stemmen, en men zal u achteraf wel zeggen voor wie u gestemd hebt. Of dat dit nu juist is of niet, maakt niet uit, het zijn de machthebbers die zullen bepalen hoe het resultaat is van uw kiezen. Zeer democratisch! U mag stemmen, en daar stopt het, wat er gebeurt, achteraf, is niet meer uw zaak.

Maar wanneer u open bent, wanneer u dankzij deze gedachte-oefeningen informatie kunt ontvangen, dan krijgt u ook in zulke zaken een duidelijker beeld. Dan gaat u ook meer zien hoe de puzzelstukken eigenlijk in elkaar passen en wie wat manipuleert en waarom. Dit krijg je anders nooit voor elkaar! Omdat je ten alle kanten met misleiding wordt geconfronteerd. En het zeer moeilijk is, u daarvan te distantiëren wanneer u niet de juiste wijze van denken daarin kunt hanteren. U wordt anders veel te gemakkelijk mee opgenomen in alle denkpistes die ook zeer emotioneel geladen zijn en u krijgt geen zuiver beeld meer van een situatie.

Je ziet, goede vrienden, dat een kleine oefening zoals vandaag, die ik u tracht mee te geven, voor jullie leven heel veel betekenis kan hebben. En ook voor uw medemensen naar de toekomst toe. En gezien alle mogelijke verschuivingen die langzaam maar zeker gaan plaats hebben, is het altijd handig meegenomen dat je zaken kunt voorzien. Dan kun je al anticiperen op de zaken, vóór dat ze jou hebben bereikt. En dat is heel veel waard.

Zo, mag ik vragen, zijn daar onduidelijkheden nog die je graag een beetje verduidelijkt ziet?

  • Broeder, u zegt dat bv. dat gedrag van kinderen kan beïnvloed worden. Lukt dat ook bij dieren? Bij huisdieren?

Dat lukt zeker bij huisdieren. Nog beter dan bij kinderen. En wanneer u hier bv. denkt aan een hond, dan kunt u daar heel gemakkelijk deze hond bepaalde gedragspatronen bijbrengen. Ook hier geldt het dat je niet mag denken: ‘hoor, Fifi, zet u neer!’ Maar dat je moet denken: ‘ Fifi zet zich neer!’ Het grote verschil is hier dat je het beeld dat het dier opbouwt, in uzelf moet opbouwen en overdragen aan het dier. Bv. stel: u hebt een heel grote hond voor u, met een heel mooi gebit, schone grote tanden! En u moet dat dier voorbij! Maar dat dier heeft weinig zin om voor u opzij te gaan. Wanneer u dan denkt: ‘ga voor mij opzij!’, ja, vergeet het maar. Dan zou het misschien wel kunnen zijn dat er een extra maaltijd voor dat dier aan vasthangt. Maar op het ogenblik dat u bv. de idee geeft dat het dier u ziet als zijn vriend, dat het dier aanvoelt dat je het goed voor hebt met hem; bv. doordat je denkt van: ‘wat ben ik toch mooi, wat ben ik toch slim’, ik zeg zo maar iets, dan gaat het dier, hij verstaat die woorden als dusdanig niet, maar hij verstaat wel uw uitdrukking, hij neemt dat op, en hij voelt op dat ogenblik aan dat er van u geen gevaar dreigt, integendeel, dat u vriendschappelijk bent. Wanneer u het iets verder kunt drijven, is soms niet gemakkelijk, maar wanneer u zichzelf kunt voorstellen als een rasgenoot, dus u ziet uzelf op dat moment als een hond, dan zal deze hond u ook als rasgenoot aanvaarden en zal u gewoon vrije doorgang geven. De truc van goede hondenafrichters is, dat zij begrijpen wat er in de hond omgaat. Is niet de woorden die zij uitspreken, maar wel de gedachte die zij afgeven naar het dier. En de wisselwerking die dan ontstaat.

  • Is het dan ook niet goed om het gedrag dat je bv. bij je hond wil bereiken, dat je dat voor u ziet? En dat naar hem stuurt?

Op het ogenblik dat je; stel u voor: u wenst dat wanneer u aan de tafel zit, uw hond steeds naast u ligt. Op het ogenblik dat u het beeld geeft van: ‘de hond ligt naast u, en dit is goed’, dan al deze daarop reageren. Niet het beeld van; ‘ik zit aan tafel en nu moet jij liggen!’ Hij zal misschien dan op tafel gaan liggen, dat is weer iets anders. Maar jij moet gewoon voor uzelf de zekerheid uitstralen van: ‘hij ligt gewoon naast mij. Zo hoort het’. U kunt van dat moment af ook het beeld vormen dat hij bv. ergens anders gaat liggen. U kunt hem zien rechtstaan, en bv. een andere kamer in wandelen en ergens gezellig in een fauteuil gaan liggen. Als u die beeldvorming opbouwt, dat hij dat doet, zul je opmerken dat het dier daarop inspeelt. Wat voor het dier op dat ogenblik belangrijk is, is uw gedachte, zijn uitvoering, zijn daad. Je mag niet vergeten dat, en zeker wanneer we hier over honden spreken, zij zijn zeer sterk telepathisch. Zij voelen zeer veel aan en wat mensen nog niet zo goed beseffen is, honden ‘zien’ ook veel meer dan mensen. Zij kunnen heel gemakkelijk waarnemen dat er entiteiten aanwezig zijn. Daarom krijg je soms dat dieren op een bepaald ogenblik zonder dat de meester iets ziet, gaan grommen, gaan boos worden, gaan bassen. Je kunt bij bv. en voor katten is dit gelijklopend, dat zij gaan blazen, of hun staart open zetten, en dan denk je maar: ‘wat gebeurt er nou? Er is niks’. Op dat ogenblik nemen die dieren een kracht waar; een energie waar. Wanneer jij dan op dat moment gewoon daar niet op reageert, dan gaat het dier dat ervaren als zijnde: ‘ah, deze kracht, of deze energie wordt aanvaard door mijn baas, dus ik stop er mee’. Wanneer u echter dit niet doet, wanneer u bv. door de reactie van uw hond angst zou krijgen, dan zult u opmerken dat het dier zich heel agressief tegenover deze energie en kracht gaat gedragen. En dat er zelfs in uw ogen een soort schijngevecht ontstaat. Het dier zal dan proberen deze kracht die hij ziet, maar jij niet, te verdrijven. Maar dat is nu eenmaal het privilege van bepaalde dieren, dat zij dus anders zien dan dat de mens ziet. De mens heeft altijd de idee dat, omdat een dier ogen heeft, dat het ongeveer hetzelfde beeld moet zijn dat het dier ziet dan dat de mens ziet, maar dit is niet zo. Er zit een serieus verschil in. En dit is voor de meeste dieren als het ware zo.

Is dit voldoende? Want dit wordt nu wel een les van hondendressuur, nietwaar?

  • Een vraag over mollen…of deze manier van werken ook bij hen lukt…

U kunt met mollen, die uw gazon omwoelen, wanneer u er contact mee zou krijgen, kunt u een voorstelling maken hoe deze diertjes functioneren. In die zin, en dan zal ik even een praktische raad geven, dat u het gedachtebeeld aan de mol geeft, dat in de weide naast uw tuin heel lekkere wormen in de grond zitten. Dan zal de mol zich naar daar begeven. U kunt zelfs bv. wanneer u de juiste instelling maakt, muggen of andere insecten van u weg houden. U moet de beeldvorming opbouwen dat zij gewoon ergens anders een beter hapje vinden. Het enige probleem voor de mens is, dat u zich moeilijk kunt instellen wat die mug wenst. En het is natuurlijk niet zo aangenaam dat u bv. wanneer u muggen in uw geburen hebt, dat u die allemaal naar uw gebuur stuurt met de idee ‘daar is het bloed zoeter!’ Of: ‘het zweet is beter!’ Want de mug gaat af op de geur van het zweet van de mens. Dus, en dat gaat maar eerst, en dan is ‘t nog maar de helft van de mug, want mannelijke muggen bijten niet, het is enkel het vrouwelijke dier dat gaat steken en bloed zuigt. Maar dit gaat het alleen maar doen op de moment dat er dus transpiratiegeur aanwezig is.

  •  Ik zit wel met de bedenking dat, als ik deze oefening bekijk, het toch een risico inhoudt dat mensen vanuit hun wenselijkheden of begeerten gaan werken.

O, maar dat is geen ramp, hoor! Als ze dat doen, krijgen ze zo het deksel op hun neus. Dus!

Kijk, ik haal het oude voorbeeld aan van de Afrikaanse tovenaar. De Afrikaanse tovenaar wilt dat bv. iemand sterft. En zij waren daar zeer sterk in. Dan gingen zij een pijl afschieten en zo verder, (ik ga geen ganse procedure vertellen, kun je ze ook niet proberen) maar goed, het komt er op neer: hij doodt de vijand. Kun je zeggen: ‘ja, dit is niet positief’. Wanneer dit gebeurt vanuit een haat, vanuit iets wat niet acceptabel is, ook niet binnen de denkwereld van die tovenaar van Afrika, wat gebeurt er dan? Hij kan resultaat halen, geen probleem, en de persoon in kwestie zal overgaan. Maar, hij is verantwoordelijk, eerstens voor alles wat hij aangericht heeft, en de kans is ook groot dat de terugslag die hij veroorzaakt, door het doden van zijn vijand, zó sterk is dat hij het leed dat daardoor veroorzaakt is, veelvoudiger moet ondergaan. En dat hij uiteindelijk ook mee naar de andere kant komt, maar op een nog veel minder gezellige manier dan dat hij de ander heeft aangedaan. Maar wanneer de ander een beetje gevoelig is, en een beetje van die zaken kent, en in vele gevallen ging het nogal eens tussen tovenaars die mekaar zo trachtten te liquideren, dan gebeurde het toch regelmatig dat de ene de dood uitzond, dat de andere dit liet reflecteren, waardoor degene die de dood had uitgezonden zelf naar onze zijde kwam. Dus, ik zou mij niet teveel zorgen maken om al die zaken, en ik zie jullie nog niet beginnen van met dodende pijlen naar mekaar te schieten. Een beetje voorbarig.

Anderzijds, en wees gerust, ik heb jullie een tipje van de sluier opgelicht, waarmee je heel kleine resultaten kunt bereiken. En het zullen maar degenen zijn die deze oefeningen voldoende doen, die er in thuis geraken, en die dan later een volgende stukje van de puzzel kunnen ontdekken. Want het is niet omdat je er in slaagt na enkele oefeningen uw nonkel Zus te laten opbellen, dat je daarmee uw nonkel Eduard naar de andere kant kunt helpen! Vergeet dat maar! Deze kunde hebben we nog niet meegegeven, en dat zijn we ook niet van plan van dit in een groep als deze naar voor te brengen, dat begrijpt u toch!

Goede vrienden, ik dank jullie voor de aandacht.

Deel 2.

U hebt in het eerste gedeelte een heel geanimeerde spreker gekregen, die u ondanks alles zeer waardevolle gegevens heeft medegedeeld, hoe u best met uw gedachten kunt omgaan.

Sta mij nu toe, goede mensen, dat ik in de meditatie een combinaat opbouw van het gebruik van uw gedachten en de wisselwerking met de natuur. Een beetje gekaderd in hetgeen wat we hebben mee gemaakt bij het Wessac-gebeuren.

Sta mij toe dat het een vertaling van mijzelf is en dat het niet een beeld is dat voor de ganse wereld geldt, maar wel voor dit kleine gebied hier.

Meditatie: Gedachten en wisselwerking met de natuur.

Op het ogenblik dat wij hier samen zitten is er veel onrust in de atmosfeer. Het vuur heeft zin om zich te uiten. De elektrische spanning in de atmosfeer bouwt zich steeds verder op. De lucht zorgt er voor dat er een mooi draagvlak ontstaat. Het water dat met massa’s zich in de atmosfeer is gaan verplaatsen, balt zich samen. Vormt één Kracht. En de aarde zendt haar signalen uit van : ‘hier is het onevenwichtig, dáár ontbreekt de harmonie, en ginder is er veel afwijking.’

En dan zien we hoe de Krachten in overleg met elkaar zich opbouwen. De wind zorgt er voor dat het water gedragen wordt.

En doordat alles zo samen kan gebundeld wordt, creëren we de mogelijkheid om de spanning die van de aarde uitgaat; een spanning die we zouden kunnen aanduiden met een min (-), of wat betekent in de wiskunde: negatief, naar wat boven deze aarde gebeurt in haar atmosfeer, waar we een plus (+) kunnen zetten.

En dan zien we hoe deze atmosfeer zich gaat samen ballen; hoe de Krachten zich bundelen. En hoe dan de harmonie tussen deze elementen zich kan uiten.

Dan zien we hoe de lucht het water samen voegt met een Kracht waardoor een explosie kan ontstaan. En het vuur zich kan open plooien.

En we zien hoe het Licht naar de aarde daalt en hoe er een wisselwerking ontstaat tussen de verschillende Krachten.

En door deze spanning, door deze ontlading is de mogelijkheid daar dat een deel van de atmosfeer gezuiverd wordt. Niet alleen gezuiverd van het onevenwicht, maar ook gezuiverd van al het oude. En het Licht slaagt toe overal waar het nodig is.

De Kracht van de lucht geeft de verplaatsing en de snelheid aan en het water, dat overvloedig is, zorgt dat alles gereinigd wordt.

En intussentijd zie je hoe de reflectie tussen uw zon en uw maan de aarde stimuleert om alles krachtiger te doen, om alles vlugger op te ruimen.

U ziet hoe de planten in dank aannemen wat uit deze atmosfeer op hen neer daalt.

U ziet hoe de aarde in dank zich verplaatst, hoe zij stromen veroorzaakt van water en zand, om zo nieuwe vruchtbaarheid te geven.

Je ziet hoe het water barrières vernietigt, hoe het vuur zaken laat ontbranden die er niet nodig zijn. Maar hoe het totaal van deze ingreep van de Kracht, van deze Krachten, voor uw aarde een meerwaarde betekent. Een pluspunt betekent; een harmonie betekent.

En dan zie je ook hoe de dag daarop de stralen van de zon de aarde koesteren. Dan zie je hoe alles terug zijn normale, oorspronkelijk doel bereikt. En hoe terug het ritme van de natuur kan ingeschakeld worden.

En wanneer de avond valt, dan zie je hoe de Kracht van de maan stimulerend werkt op hetgeen wat de zon in de dag heeft in gang gezet. En zo hebben we een kleine gedachtesamenspeling tussen enkele planeten en enkele natuurkrachten.

En wanneer je dit als mens beseft, dat je daar deel van bent, dan kun je nu de gedachte vrij laten dat waar u bent, de juiste evenwichten zich voltrekken.

Dat hetgeen gebeurt wat de Moeder Aarde voor haar kinderen wenst: harmonie, kracht en éénheid.

Dat gebeure wat Vader Zon voor zijn kinderen wenst: harmonie met de Moeder, harmonie met de Aarde, harmonie met alle leven en alle krachten van deze Aarde.

Om uiteindelijk te beseffen dat ook Zuster Luna zich niet onbetuigd laat om deze Moeder Aarde haar nieuwe uitstraling te geven. Een uitstraling van Licht; helder Licht, in deze Kosmos; blauw helder Licht, beetje paars, een beetje violet, het Licht van het mystieke.

En zo komen we, dankzij onze gedachten in het gezuiverde gebied.

Het gebied waar het voor ons mogelijk wordt de juiste gedachten te ontvangen, het juiste aanvoelen te bereiken, het aanvoelen van de harmonie tussen de planeten.

De aarde is niet langer onze vijand, maar is onze Moeder, die ons beschermt, die ons helpt, die ons voedt.

De zon is niet langer het gevaar dat we zouden opbranden, maar is de levensgevende Vader, die er voor zorgt dat het goed is om met Moeder Aarde samen te leven en in harmonie te zijn.

En Zuster Maan is de ondersteunende kracht die steeds weer opnieuw met haar oneindige stimuleringen ons de mogelijkheid geeft om de éénheid op alle terreinen, de harmonie in deze kosmos te ervaren.

En wanneer dat we dan vanuit deze gedachtebeelden, de eenheid en de kracht ervaren, dan kunnen we ontdekken dat de Bron van ons bestaan, de ziel van ons wezen in ons aanwezig is. In ieder van ons.

En dat we vanuit deze Bron, met onze gedachten, de harmonie en de vernieuwing verder kunnen uitdragen. Dat wij vanuit deze Bron, deze zuivere Lichtkracht, de pioniers kunnen zijn van het nieuwe tijdperk.

Dat wij met deze Kracht de priesters en de broeders van Aquarius wezen.

Niets eisende, niets vragende, alleen geven, een gedachte van harmonie, een gedachte van Kracht en eenheid. Beseffende de oneindige Bron die ons gemachtigd heeft, gesteund heeft, deze taak, deze priesterlijke taak uit te voeren.

En laat dan deze gedachte de wereld rond gaan.

En laat ieder op aarde of in de kosmos, die aan deze harmonie wil deel hebben uw verwante zijn. En zo kan het wonder van de vernieuwing voltrokken worden.

Lieve mensen, het is tijd dat ik het medium vrij geef.

Mag ik vragen van over deze woorden, deze kleine meditatie, nog meermaals rustig na te denken. En het is misschien handig mee genomen dat u vanuit deze gedachte verder mediteert. Zodat u, in alle veranderingen die bezig zijn, voor uzelf steeds weer de juiste lichtende gedachte kunt naar voor brengen.

image_pdf