Parallellen tussen heden en verleden

image_pdf

20 oktober 2005

Het is voor mij vanavond een eer om voor jullie te mogen spreken. De broeders van jullie groep hebben mij gevraagd als gastspreker, aan jullie enkele zaken die ik gedurende mijn vroegere leven heb ervaren, duidelijk te maken en jullie daarin de nodige leerschool te brengen. Dit vooral omdat de tijd waarin we nu leven nogal wat parallellen had met de tijd waarin ik geleefd heb, honderden jaren terug. Daarom is het misschien voor jullie zeer boeiend om te ontdekken hoe wij in onze tijd deze zaken hebben aangepakt, hoe wij geleefd hebben. En hoe je dit misschien naar vandaag kunt vertalen waardoor dat jullie in deze nogal woelige tijd heel rustig een hulp kunt zijn voor uw medemens.

Wanneer ik terugdenk aan de tijd dat ik op aarde leefde dan kon je stellen dat in deze contreien de kerk van Rome de macht had. Je had de inquisitie en alles wat vanuit de centrale van Rome gedicteerd werd, was wet. Men mocht niet anders denken want dat was zonde en dit werd zeer snel de kop ingedrukt. Als ik uw tijd bekijk dan zien we eigenlijk hetzelfde. Alleen is het nu niet een kerk die de macht heeft maar de wetenschap. En wanneer iemand anders durft denken dan de uitgezette lijnen van de huidige wetenschap dan wordt hij ook terechtgewezen. Wanneer ik aan mijn tijd terugdenk dan zie ik ook hoe dat vele mensen zoekende waren, hoe zij zich ook dikwijls, in het geheim dan, organiseerden en trachten de waarheid te zoeken. Nu zien we dit ook. We zien op vele plaatsen dat groepen en genootschappen ontstaan van mensen die eigenlijk met de huidige tendens, de huidige gedachte, wetgeving, cultuur, niet meer kunnen akkoord gaan. Mensen die meer verlangen van het leven dan alleen maar de schijn-welvaart die de wetenschap u geeft.

Zo was dit ook in mijn tijd. De zoekers naar waarheid werden vervolgd want een gedachte die  inging tegen wat de machthebbers in die tijd naar voor brachten, die moesten er tussenuit. Je moest, naar buiten toe, u gedragen als een trouwe volgeling. Zolang je de schijn maar ophield was alles in orde. Als je de tegenslag had dat iemand u ging verklikken of iemand die u niet kon hebben, over u zaken ging vertellen die dikwijls helemaal niet waar waren, was het voldoende om gearresteerd te worden. En als je wat tegenslag had en je had zelf te weinig invloed dan eindigde je heel snel in de kerker, in sommige gevallen op de brandstapel, maar die tijd liep op zijn einde. Wat wil ik hiermee zeggen?

Simpel. Jullie leven hier, op dit moment in een maatschappij die volop in gisting is. Het oude is aan het verdwijnen, het nieuwe wordt geboren. Maar zoals in de tijd dat ik leefde, wilden de machthebbers hun macht handhaven en was alles wat daar ten dienste van kon zijn, toegestaan. In wezen is dit in uw maatschappij ook. We kunnen zeggen dat, in de tijd dat ik leefde, de mensen eigenlijk in de hel leefden. De hel was wat de kerk predikte, een God die straffend was. Men maakte de mensen bang voor alles en omdat de mens, in vele gevallen in mijn tijd niet geletterd was en zich meestal één voelde met de natuur, was alles wat de natuur aanging des duivels, was het slecht. Maar wat zien we vandaag? De mens creëert ook zijn eigen hel. U kunt wel denken dat u leeft in een gelukkige wereld, maar hebt u al eens goed rondom u gekeken? Hebt u zelf al eens bekeken hoe u leeft? Ik weet niet of je kan zeggen: “Het is een hemel op aarde”

Oh, u hebt alle comfort maar u moogt er keihard voor werken. De lijfeigenen in mijn tijd hadden een grotere vrijheid dan jullie mensen die voor multinationals werken, Wanneer ze, in onze tijd één tiende inden op alle inkomsten dan vond men dat al verschrikkelijk. Als ik deze tijd bekijk dan zie ik dat je voor meer dan 50% en soms bijna voor 75% aan de machthebbers afgeeft. Maar de idee is er van: “Wat leven wij nu toch goed” De meeste mensen in onze tijd zijn angstig, lopen zichzelf voorbij, want op die datum moet dat gebeuren, op die datum dat enz. Wanneer je het goed bekijkt, als hier morgen een panne is, hetzij van elektriciteit, drinkwater of een andere zaak, bent u reddeloos verloren. Hebt u er al eens bij stilgestaan hoe u zou kunnen overleven wanneer al dit comfort wegvalt? Voor de meesten zou het paniek zijn. In de tijd dat ik nog op aarde leefde dan konden wij ons toch nog, wat er ook gebeurde, redden met hetgeen rondom ons was. En wij konden gelukkig zijn. Dikwijls gelukkig zijn met heel kleine zaken. Wanneer we te eten hadden, was het voor ons goed. Wanneer we ons hoofd s ‘avonds konden neerleggen op een bussel stro, dan was het leven prachtig. Wij konden de zaken nog benaderen vanuit een andere optiek. Op deze moment, kunnen de meesten onder jullie dat heel moeilijk. Gij moet van alle comfort hebben of men is diep ongelukkig. Je kunt de lijn doortrekken.

Maar wat ik hiermee wil zeggen is, mijn dierbaren, als je vandaag de hemel voor uzelf maakt, dan zul je kunnen leven in harmonie, dan zul je kunnen leven als een gelukkig mens, ondanks wat er gebeurt. Maar dan moet je wel ervoor zorgen dat je, in deze maatschappij de moed hebt om een stapje terug te zetten. Daarmee wil ik zeggen: De moed hebben om te zeggen: Kijk, het is voor mij niet nodig, al dit comfort, al deze luxe, om dit allemaal continu in mijn bezit te hebben.

En nu kunt u wel denken:” Aan gene zijde zijn ze het weer goed aan het uitleggen “Natuurlijk, maar vergeet één ding niet, ik heb ook op deze wereld geleefd en sinds ik overgegaan ben, heb ik deze wereld eigenlijk blijven bestuderen en blijven bekijken hoe hij evolueert, hoe alles in mekaar zit. En als ik dan zie hoe de mensheid de laatste eeuwen steeds verder achteruit is gegaan, hoe steeds verder de mensheid is afgedreven van zijn harmonie, van zijn natuurlijke leefomgeving, maar ook dikwijls de mogelijkheid verliest om in zijn leven zijn geestelijke ontwikkeling waar te maken, dan moet ik zeggen, voor velen is het stoffelijk leven de ware hel. Want ondanks alles is men steeds mistevreden. Daar tegenover kun je stellen dat de mens die beseft, de mogelijkheden die hij heeft, en tegen zichzelf zegt: Ik gebruik mijn mogelijkheden zoals ik ze aanvoel dat het juist is en ik leef volgens mijn mogelijkheden zoals ik ze aanvoel dat het juist is en dit in harmonie met mijn medemens, zal in vele gevallen een gelukkig mens kunnen zijn. En een gelukkig mens kan evenwichtig leven, zelfs wanneer het in deze materiële maatschappij steeds meer gaat tegen zitten. Een gelukkig mens kan tevreden zijn met hetgeen aan mogelijkheden hij op het moment heeft. Hij zal niet denken: “Hoe zal het zijn binnen één jaar, binnen tien jaar?” Of zoals velen reeds denken: “Hoe zal het zijn als ik op pensioen ga?” Een gelukkig mens gebruikt zijn mogelijkheden vandaag en ziet wat hij kan betekenen voor deze wereld. En dat is zeer veel. Toch in een woelige tijd als deze. U hebt lang en waarschijnlijk nog dagelijks kunnen aanhoren wat er allemaal aan het mislopen is. Je bent een beetje murw geworden van alle mediabeelden over aardbevingen, geweld enz. Maar, vergeet niet, dat dit golfbewegingen zijn en dat de invloed die nu vanuit Azië ontstaan is, het Europese vasteland bereikt heeft, dat jullie hier ook meegezogen worden in deze onrust. En de komende tijd zul je daar wel genoeg zaken van opmerken.

Is het dan niet belangrijk dat je, voor uzelf, bepaalde mogelijkheden ontwikkelt die ervoor zorgen dat je niet meegesleurd wordt in deze stroom van onevenwicht. Je zult nog horen van zware rampen, van ziektes. Men zal in de komende tijd meer en meer de angst prediken want de angst die nu gepredikt wordt, is dezelfde angst die honderden jaren terug door de priesters en de bisschoppen gepredikt werd naar ons toe. Nu is de angst ingekleed in ziekte. Bij ons was de angst ingekleed in het vuur van de hel en de duivel. Maar het komt op hetzelfde neer. Degene die erin gelooft, wordt erdoor verteerd, ook in deze tijd. Wanneer u mee gaat in deze gedachtegolven zal u erdoor verteerd worden.

Want wat is eigenlijk de eerste wet, kosmische wet misschien, die je voor ogen moet hebben? Al uw gedachten dat zijn eigenlijk energievelden, u straalt uit. Op het ogenblik dat u in gedachten meegaat met de angst voor de ziekten, voor de rampen, dan komt u daarmee in harmonie. Dan creëert u op dat ogenblik uw eigen hel, een hel van pest, van aardbeving, van vulkaanwerking, van storm enz. En u zult zien, juist zoals in mijn tijd zal in deze tijd een meerderheid van de mensen geloven wat de huidige priesters en bisschoppen, maar nu zijn het wetenschappers en managers u trachten wijs te maken. Mensen zullen meegaan in de angst en zullen daardoor vernietigd worden.

Daarom zeg ik: De eerste regel die u in acht moet nemen is: “Controleer uw gedachten” Wanneer uw gedachten positief zijn, wanneer u voor uzelf overtuigd zijt van:” Mij zal dit niet raken, ik ben één met de krachten van de kosmos. Ik ben één met het licht”, dan zal je een eigen bescherming hebben en zul je zelf dit naar anderen kunnen uitstralen. En hoe sterker uw eigen gedachte-opbouw, hoe sterker het beeld dat je bouwt, hoe minder dat je raakbaar bent. Maar let wel op. Laat u niet meeslepen door campagnes. Want wanneer men tegen u zegt: Je moet dit of dat doen en je doet daaraan mee, ga je mee in die golf, breek je uw eigen gedachtebeeld af. En ik kan mij voorstellen dat in deze tijd, zo goed als het in mijn tijd was, dat men iedereen bang maakte voor de duivel en verplichte ter kerke te gaan en op alle mogelijke wijze de duivel te aanbidden, die wel degelijk de priester, de bisschop en de paus waren. Maar wanneer je in die tijd geleefd hebt, zou u voor minder sarcastisch worden. Zo goed dat nu uw regeringen gaan zeggen: Je moet die medicatie nemen of, je moet zo denken of je moet dat onderzoek laten doen. Het is juist dezelfde negatieve gedachtekracht die werkt. De chaos die zich vestigt, de demonie die iedereen in zijn greep krijgt.

En het zal aan jullie zijn om te leren, dag na dag, uw gedachten te ordenen en voor uzelf duidelijk te stellen wat voor u belangrijk is, wat uw waarheid is en u niet te laten meeslepen in de waarheid die men u wil opleggen, hoe mooi verpakt ze ook is. Wanneer we dan verder kijken, dan zul je zien, dat het belangrijk wordt dat u, langzaam maar zeker gaat beseffen dat je meer kunt dan je tot heden toe hebt gedaan. Dat meer kunnen houdt vooral in dat u gaat de harmonieën herkennen die rondom u zijn. In eerste instantie, de wisselwerkingen tussen leden van een groep als deze. Maar daarbij ook de wisselwerkingen tussen de krachten van de aarde.

Jullie hebben de laatste maanden een kleine snelcursus gehad over hoe de aarde in elkaar steekt. U kent een beetje hoe u kunt omgaan met deze krachten. Het zal belangrijk zijn, de komende tijd dat u vanuit dit beeld deze harmonie met de aarde, die in wezen toch uw moeder is, de bron is van uw bestaan, dat u deze harmonie kunt gebruiken. Dat u deze krachten kunt aanvoelen en er ook mee omgaan. Het is niet voor niets dat men u geleerd heeft van bv. aan te voelen wat aarde is, wat water is, wat lucht is. Hoe je vuur moet benaderen. Men heeft u verteld hoe uw fijnstoffelijk lichaam min of meer functioneert, welke mogelijkheden daarin zitten. Al deze zaken maken het voor jullie mogelijk uw eigen wereld, uw eigen leefsfeer te creëren.

En dat is zeer belangrijk, dat u vanuit uw gedachtebeeld in harmonie komt met uw opgebouwde leefwereld. En in die leefwereld, die sfeer, daar zullen bepaalde emotionele toestanden in voorkomen. En ook hier is het belangrijk dat u deze emotionele toestanden kunt sturen, volgen, de krachten waarmee u kunt werken. Dan zult u zien dat, in de komende tijd u plots over meer mogelijkheden en capaciteiten beschikt dan u tot hiertoe dacht te beschikken. Want vanuit het beeld dat u opbouwt, creëert u niet alleen de harmonie met het stoffelijke op de aarde maar creëert u ook de mogelijkheden om het fijnstoffelijke en het geestelijke op éénzelfde lijn te brengen. En zo kunt u langzaam maar zeker verder evolueren in uw eigen wereld met zijn eigen mogelijkheden.

Dat wil dan ook zeggen, mijn dierbaren, dat u, in deze wereld, een rustpunt kunt zijn. Een rustpunt waar de anderen die zoekende zijn en die misschien nog niet zo ver zijn geëvolueerd als u, een herkenning kunnen vinden en daardoor ook hulp kunnen ervaren. Dit zal wel inhouden dat u allen, wanneer u dit volvoert, langzaam maar zeker, meer en meer naast en buiten deze maatschappij zult staan. U zult ook ervaren dat je, minder en minder u zult kunnen vereenzelvigen met alle mogelijke voorschriften, met alle mogelijke reglementeringen. Dit zal inhouden, zo goed als het in mijn tijd tot botsingen leidde dat u, hier ook in conflict kunt komen. Maar ook hier weer is het belangrijk dat u niet in strijd gaat maar dat u gewoon uw eigen weg, volgens uw aanvoelen en mogelijkheden verder gaat.

En dan is er nog een belangrijk punt. Het is noodzakelijk, voor ieder van u, dat u zich regelmatig, ik zou zeggen, dagelijks, kunt terugtrekken in meditatie. Het is belangrijk dat u, regelmatig u kunt afsluiten van al wat rondom u is en u tracht één te voelen met de kosmos, met de Vader, met de Schepper, met het Licht. Want het is juist daaruit dat uw kracht komt en het is juist doordat je dat leert te gebruiken dat je in een tijd als deze, u kunt handhaven. Ditzelfde heb ik honderden jaren geleden als mens ook moeten doen. Ik moest mij ook terugtrekken en zorgen dat ik samen met de broeders en zusters kon verzinken in, wij noemden het, in onze tijd, om ons niet te misspreken gebed. Want wanneer iemand zich met meditatie zou beziggehouden hebben, dan was hij een gevaar.

Juist doordat we dit deden, doordat we ons konden terugtrekken en ons één konden voelen met de Goddelijke krachten, met het Licht, hadden we de mogelijkheden om dikwijls veel zaken aan te voelen, te voorzien. En zo konden we voorkomen dat we gevangen werden genomen. In deze tijd zul je niet direct worden gevangengenomen maar men zal het via andere regels proberen. Men zal proberen u te belasten, u alles af te nemen wanneer je niet wilt meespelen. Maar stoor u daar niet aan. Want op het ogenblik dat ge u daar gaat aan storen ben je mee in harmonie met degene die probeert u alles af te nemen. Op het ogenblik dat u uw eigen beeld vooropzet en zegt: “Dit is mijn weg, ik ga deze weg” dan zult u zien dat ondanks alles wat men probeert, u toch steeds op het juiste pad zit en dat u toch steeds het juiste tegenkomt, de juiste mogelijkheid op uw weg vindt. Want dat is nu juist het mooie. Wanneer je als mens kunt geloven in uzelf, wanneer je als mens overtuigd kunt zijn dat je, dankzij het licht, kunt bereiken wat je in deze incarnatie moet bereiken of hebt willen bereiken toen je koos voor het leven, dan zal je opmerken dat de aarde, de kosmos, dat alle krachten zich achter u scharen en dat de wonderen wel degelijk gebeuren, dat wonderen de wereld niet uit zijn.

Er is in deze streek een tendens om terug te gaan naar de oude Keltische gebruiken. Je kan spreken dat je een hergeboorte hebt van het geloof van de oude goden. Het is meestal in gesloten kringen en meestal worden er moderne namen aan gegeven.

Men spreekt van moderne heksen, van Wicca enz. Anderzijds zie je groepen die zich Druïden noemen enz. Maar het zijn allemaal mensen die ergens aanvoelen van: deze maatschappij, zoals ze op het ogenblik functioneert, klopt niet meer. Ik kan mij daar niet meer in thuis voelen. En zij gaan op zoek naar het oude en men zal formules vinden die bv. duizend geleden in gebruik waren. Men zal goden en godinnen gaan aanroepen en trachten zo bepaalde zaken te wijzigen. Voor degene die daar interesse voor heeft, is daar niets fout aan. Alleen hebben deze mensen niet door dat je niet het oude kunt doen herleven en dat je niet de kracht moet gaan zoeken in oude goden. Nee, het is veel dichter bij huis. De krachten zijn hier, die draag je in uzelf. Ik heb er niets tegen dat u bv. voor een heilige bidt of dat u de idee hebt van: Als ik nonkel Charel aanroep, dan word ik ook wel geholpen. Alleen beperk je dan heel sterk uzelf. Besef dat, door u open te stellen op het licht, door u open te stellen op de Goddelijke kracht, u over alle mogelijkheden en over alle krachten kunt beschikken die voor u als mens denkbaar zijn.

En dan wil ik er nog aan toevoegen dat, wanneer u zulke ingesteldheid hebt, dat je dan niet alleen de mogelijkheden krijgt van deze enorme krachten te kunnen gebruiken maar dat  je veel gemakkelijker op de juiste wijze er kan in meegegaan, kan in geharmonieerd worden, zodat er voor uzelf een heel grote meerwaarde is. Deze kracht is de kracht waar u eigenlijk alles mee kan bereiken. Deze kracht is veel groter dan de kracht die de mensen willen aanroepen wanneer ze namen gaan geven aan goden of godinnen. Deze kracht is veel groter dan wanneer men denkt: Ik moet de engelen er bijhalen of de heiligen. Het bestaat allemaal, alleen is het voor de mens dikwijls heel moeilijk te begrijpen hoe deze zaken in elkaar zitten.

Een voorbeeld: Een mens is bang en bidt tot Michael, de strijder om hem te helpen, in plaats van zich gewoon in te stellen op het licht. Michael, de strijder, zoals hij in het beeld van die mens zit, zal bereid zijn te helpen. Alleen zit je dan met het feit dat deze engel met het vlammende zwaard het op zijn eigenste wijze zal uitvoeren. En dan kan het wel eens tegenvallen, dan kan het wel eens voor u eindigen met veel schade. Niet dat die schade voor u op dat ogenblik geen leerschool inhoudt, misschien houdt ze wel de juiste leerschool in, alleen als mens vind je dit niet zo gezellig. Het is zo’n beetje met vuur spelen en dan klagen dat ge uw vingers verbrandt. En zo heb je meerdere voorbeelden. Er zijn mensen die in afgeschreven heiligen geloven, bv. Christoffel en Sinterklaas. Stel u voor: Je doet beroep op Christoffel opdat hij u veilig door het verkeer zou loodsen. Op een bepaald moment bots je dan tegen een boom of zo. En dan zeg je: Christoffel is ook niet alles meer. Maar die heeft u geholpen, want hij heeft voorkomen dat u steendood zou zijn, maar dat besef je niet. Wanneer je geen beroep had gedaan op deze brave man en u gewoon open had gesteld voor de krachten van de Vader, in harmonie trachtte te zijn met het Goddelijke in u, dan had je waarschijnlijk met uw wagen niet vertrokken omdat je had aangevoeld dat het op dat moment fout was. Maar je hebt getwijfeld aan uw eigen mogelijkheden. Je hebt niet geloofd in hetgeen wat in u leeft, niet geloofd in het Licht dat u duidelijk maakte wat de juiste weg voor u was. En je hebt gebeden voor een mindere God, die, volgens zijn mogelijkheden u geholpen heeft. Maar waar je niet tevreden over bent omdat het weer niet is gegaan volgens uw verlangen.

Dit is misschien een rare les maar denk er verder over na. Laat de woorden die ik kunnen spreken heb goed tot u doordringen. Dan zult u kunnen vaststellen dat hier veel zaken gezegd zijn die voor jullie heel veel hulp kunnen betekenen in de komende tijd. Dan zul je vaststellen dat ik jullie eigenlijk een beetje een reisgids heb voorgehouden voor wat je kunt doen in de komende maanden en jaren. Want, ja ook, zoals ik in mijn tijd, de veranderingen gezien heb, de revoluties heb meegemaakt, de enorme strijd, de moordpartijen en de enorme epidemieën die Europa troffen. Toch hebben we dit kunnen overleven, toch hebben we hetgeen waarin we geloofden, onze zoektocht naar waarheid kunnen handhaven ondanks alles. Zo ook, dierbaren, is het voor jullie, in deze tijd mogelijk. En stop met te denken: “Ja, maar, wij hebben zo veel verplichtingen” Dat klopt. Je hebt allemaal zogezegd verplichtingen aangegaan. De ene naar een man, de andere naar een vrouw, naar kinderen. Maar vergeet één zaak niet: Wat zijn deze verplichtingen waard wanneer u meegesleurd wordt in de golf van chaos? Wat bent u met een verplichting voor een ander wanneer u door uw verkeerde ingesteldheid de ander meesleurt in de ellende? Zo bekijkt de mens het niet want hij denkt: Ik moet dit en dat doen, dan staan we veilig. Veilig om het deksel op het hoofd te krijgen. Is het dan niet beter dat ge heel consequent met uzelf bent en dat u tegen alle partijen zegt: “Dit is de weg die ik wil bewandelen, die ga ik. Wens je mee te gaan, je bent welkom maar vraag mij niet dat ik een andere weg zou gaan omdat anderen denken dat deze weg beter is voor mij” Want dan krijg je dat je meeloopt in de verkeerde richting en dan krijg je achteraf meestal nog eens de verwijten toegestuurd: “Waarom heb je dit niet voorzien?”

Maar goed, de mens heeft zijn vrije wil, zijn vrije keuze. Zelfs wanneer men na een avond als deze opmerken dat u dit terzijde zet, zullen wij u de vrijheid schenken om dit te doen. Want uiteindelijk, of je het in dit mensenleven leert of in een ander maakt in de totaliteit van uw bestaan weinig uit. Alleen – en dan spreek ik ten persoonlijke titel – is het heus wel aangenaam wanneer je naar onze zijde komt en je hebt kunnen doorleven en afwerken waarvoor je gekozen hebt. En je hebt in dat leven een bepaalde richting gegaan, dan kun je, wanneer je terug aan onze zijde zijt deze weg in die richting verderzetten. En zo is het met mij gegaan. Ik heb in het leven dat ik geleid heb steeds getracht te geloven in wat ik deed. Ach ja, ik heb magie gebruikt, ik heb alchemistische zoektochten gedaan en ik heb daaruit zeer veel kunnen leren. En van daaruit, vanuit die kennis heb ik, wanneer ik naar deze zijde ben gekomen, waar ik mij nu bevind, dit werk, als het ware, verder kunnen zetten. Ik heb de leerscholen die ik toen ervaren heb, kunnen omzetten in mogelijkheden voor anderen. En zo heb ik gedurende eeuwen zeer velen kunnen helpen en begeleiden. En heb ik nu de mogelijkheid om op een avond als deze voor jullie groep als gastleraar op te treden. Ik tracht hetgeen ik breng heel zacht naar voor te schuiven.

Het valt misschien niet op maar, niet alleen de woorden die hier vanavond gesproken zijn, zijn van tel. Zoals u zult opgemerkt hebben is ook de sfeer die is opgebouwd, een sfeer die zeer sterk doorgedrongen is in ieder van jullie. Door dit te doen heb je de mogelijkheid gekregen van via uw fijnstoffelijk lichaam een groter evenwicht over te brengen naar uw stoffelijk lichaam waardoor iets van de aanwezigen hier bepaalde lichaamsprocessen en bepaalde levensprocessen in de komende uren en dagen beter en sneller kunnen verlopen. Ook dit is deel van de les die ik u deze avond heb willen brengen, want u zult dit in de komende uren en dagen kunnen ondervinden. En dan is misschien het mooie, wanneer u even terugdenkt aan hetgeen ik hier verteld heb, als u even terugdenkt aan de kleine spelregels die ik naar voor heb geschoven, dat je, wanneer je hier voor u opbouwt, wanneer je uw eigen werkelijkheid creëert, men spreekt soms over zijn tweede werkelijkheid. Wanneer je die tweede werkelijkheid voor uzelf creëert zul je daarin aanvoelen, waarnemen welke mogelijkheden, welke nieuwe eigenschappen zich voor u openen. Misschien zul je zeggen;” Ja maar, ik heb toch al zoveel geoefend, ik heb getracht alles zo correct mogelijk te doen wat men hier heeft gebracht. En ik zie weinig resultaat.” Daar ook zit weer datzelfde addertje. Op de moment dat u zich gaat afvragen: “Heeft het resultaat?” bouwt u voor zichzelf muren, maakt u het voor uzelf onmogelijk een resultaatservaring te hebben. Wanneer u, een gedachte naar elkaar stuurt en u gaat dan onmiddellijk vragen: “Weet je wat ik je gezonden heb?” Dan heb je eigenlijk voor je de gedachte kon sturen ze reeds ontmanteld.

Want vergeet niet dat, in de magische werkelijkheid, die sterker is dan uw stoffelijke werkelijkheid, je de wet van gedachten toepast. Je denkt iets en je wil controleren. Daardoor heb je, reeds voor dat je het gedacht hebt de zaken gedemonteerd. Het is misschien moeilijk om dit te aanvaarden maar toch zul je moeten beseffen, wanneer je met deze magische werkelijkheid uw leven wilt verderzetten, dat u, wanneer u iets opbouwt ervan overtuigd moet zijn dat het zo is. En wees er zeker van, je kunt geen gedachte opbouwen die niet mogelijk is. Want wat niet in u leeft, kan je niet creëren. Dus, op het ogenblik dat een beeld door u is opgebouwd, is het realiseerbaar. Anders kon je het niet opgebouwd hebben.

Nog een kleine hint: Wanneer je in uzelf u nog te zwak voelt om dit gecreëerde beeld te realiseren, zeg dan: “Vader, gij die mij alle kracht geeft, volvoert het”. En dan zal je zien dat de Vader, wanneer je overtuigd bent van zijn kracht, wanneer je overtuigd bent van het Licht dit, door u zal tot stand brengen. Dan zul je zien dat de Vader er steeds zal voor zorgen dat de vreugde in jou kan blijven bestaan, dat je steeds de kracht zult hebben om de wil van de Vader te volvoeren, wat er ook gebeurt.

Vragen.

  • We leven in een zeer wetenschappelijke wereld. Hoe kunnen we best omgaan met mensen die niet voor het spirituele openstaan?

Ik denk dat het het simpelste is dat u gewoon volgens uw gevoel handelt. Je kan geen wetenschappelijke wereld overtuigen van wat zij, volgens hun regels, weigeren te aanvaarden. Uw huidige maatschappij heeft de verkeerde gedachtegang dat zij, op dit moment zo ver gevorderd zijn dat zij voor alles een antwoord vinden. Alleen, hebben zij de grote fout gemaakt om te denken dat de regels die ze opgesteld hebben, dat deze regels bijna onveranderlijk zijn. Ze beseffen niet dat zij maar één kleine zandkorrel zijn op een heel groot strand. Zij denken dat zij het volledige strand zijn. Op het ogenblik dat een wereld die zo’n idee over zichzelf heeft, wil in discussie gaan met de werkelijkheid, dan heeft dit weinig nut. Het enige wat je dan kunt doen is: Wanneer jij vindt dat je bepaalde zaken naar voor kan brengen, gewoon stellen: Kijk, dit is mijn mening. U hebt de uwe. Ik ben niet verplicht om uw mening te aanvaarden. Veel meer is er niet aan toe te voegen. Ditzelfde geldt ook ten opzichte van allerlei religieuze denkpistes. De huidige wetenschap is in wezen een andere vorm van religie. Zo goed wat wetenschap betreft als religie heeft men doodse schrik voor alles wat maar enigszins zou kunnen afwijken van wat zij vinden dat hun waarheid is.

  • Is het dan niet beter om te zwijgen want mijn mening komt dan toch niet aan bod?

Er zijn momenten dat het zo is dat je rustig kunt zwijgen maar er zijn misschien momenten dat men, door omstandigheden, een zeker antwoord moet formuleren. Wat je nooit moet doen is in een discussie gaan van: Jij weet het niet of jij weet het wel of ik weet het beter. Neen, nooit. U kunt stellen: U ziet de zaken zo en ik zie ze zo. Wij mogen onze eigen mening hebben. De andere partij zal meestal wel stellen dat degene die niet met zijn idee akkoord is dat die verkeerd zijn. Maar dat moet ge u niet aantrekken.

  • Zit Nostradamus in de Witte Broederschap?

Wat jullie weten over deze brave man is niet wat deze man geweest is. En hetgeen de huidige maatschappij ervan maakt, is het zeker niet. Je kan stellen dat Nostradamus, toen hij op aarde leefde iemand is geweest die een redelijk hoge inwijding had. Maar hij heeft alles geschreven als mens in een versleuteling die door het merendeel van de mensen niet te begrijpen is.

De teksten die hij geschreven heeft gaan niet over de verre toekomst maar gingen over zijn eigen bestaan en wat daarrond gebeurde. Hetgeen hij over de toekomst schreef, zogezegd, is verzinsel. En vergeet ook de datum 2012. Dit is allemaal puur verzinsel. Op het ogenblik werkt hij zeer sterk, inspiratief voor deze aarde, hij voert zeer belangrijke taken uit. Of hij nu lid is van een organisatie, daar ga ik niet op in en dat heeft geen enkele waarde. Als u met hem in contact moet komen dan zal dit gebeuren op de wijze waarop dat hij dit als belangrijk en mogelijk ervaart en niet andersom. En vergeet – en dat geldt voor iedereen – al de mogelijke verhaaltjes die rond deze persoon zijn gebreid.

  • Wat vindt u van volgende uitspraak: Magie dat is de visie van de persoonlijkheid. De echte waarheid komt uit het nu?

Wanneer iemand zulk een uitspraak doet, nadat men gefrustreerd is geraakt over zijn eigen handelingen dan zegt dit genoeg. Begrijp je? Magie is dagdagelijks rondom u aanwezig. Magie wordt overal gebruikt. Magie is eigenlijk maar een woord dat wil zeggen dat er zaken kunnen gebeuren, mogelijkheden zijn waar je op dit ogenblik geen verklaring voor hebt. Maar die eigenlijk gewoon behoren tot uw ganse levenssfeer.

Een mens heeft door de eeuwen heen altijd namen gegeven aan zaken die ze niet konden verklaren. Of je nu de naam “magie“ geeft of je neemt dat in een religieuze term “wonder” dat maakt weinig uit. De essentie is dat je, wanneer je u instelt op de Goddelijke kracht, op het Licht, je eigenlijk volgens de kennis van de huidige maatschappij en die een zeer primitieve kennis is, je aan magie doet. Wanneer je binnen 300 à 400 jaar op deze aarde misschien terug incarneert, zal veel wat je nu als magie ervaart dagdagelijkse gewoonte zijn. En dan zal magie weer een andere inhoud hebben.

Uw aarde wijzigt, verandert. De ganse chaos zal plusminus nog een kleine 200 jaar duren, maximum 250 jaar. Binnen ongeveer 300 à 400 jaar zul je, wat de aarde aangaat, terug een soort gouden tijd beleven. Daarmee bedoel ik dat veel zaken zoals kunst, wetenschap. Niet de wetenschap van nu, maar de wetenschap die er dan zal zijn, enz. een hoge bloei zullen kennen. Er zal een totaal andere mensheid op deze aarde zijn. De aarde zal er anders uitzien. Maar voor de incarnatiemogelijkheden die er dan zullen zijn, zal dat een ideale situatie zijn. Maar ook dan weer zal magie bestaan omdat je altijd, hier in de stof leeft en de stof een beperking is die een ervaringswereld inhoudt voor de geest. En gelukkig kunnen daar wijzigingen in optreden.

  • Kunnen wij ons in de winter vereenzelvigen met een boom of moeten wij een kamerlinde opzoeken?

Waarom zou uw oefening niet mogelijk zijn in de winter? Zij is altijd mogelijk. Maar, u kunt u ook een beeld opbouwen dat het lente is en vanuit dat beeld vertrekken. Dan heb je misschien minder problemen. Is de energie in de winter dezelfde als in de zomer of lente qua energie evenwaardig? Ben je als mens minder waard wanneer je in de winter een dikke frak aanhebt dan wanneer je in de zomer een bikini aan hebt? Is uw boom in de winter minder waard omdat zijn bladeren er af zijn? Neen. De energie van de boom is op een ander niveau, er is een rustiger kracht aanwezig. Maar, wanneer u zich met uw eik of uw beuk harmoniseert, blijft de wisselwerking via de aura’s dezelfde.

Ik heb gezegd dat je het op deze wijze kunt volvoeren en dan verwijs ik u naar wat men u deze avond aangeleerd heeft. Op het ogenblik dat u – en daar zit het addertje voor jullie – de juiste voorstelling opbouwt en ervan uitgaat dat dit werkelijk is, is de werking juist hetzelfde. Alleen zitten we met een klein probleem in deze groep, dat de meesten onder u dit nog zeer sterk zullen moeten oefenen om dezelfde ervaring te hebben. Maar wanneer je dit beeld effectief zult kunnen opbouwen dan doe je puur magisch hetgeen wat je moet doen.

  • Een kamerlinde heeft nog andere eigenschappen. Zij beschermt tegen blikseminslag.  Zij zijn moeilijk goed te houden.

Wanneer u uw mond houdt tegen uw kamerlinde dan heeft hij het lastig. Wanneer u er dagelijks een praatje mee doet, zal hij wel goed blijven en zeker wanneer ge zegt dat hij mooi is. Dan groeit hij en dan willen de mensen gaan knippen en dan vindt die plant dat niet aangenaam. Want, het is nu juist een kamerlinde en daardoor groeit hij door de kamer. Het evenwicht is de harmonie tussen u en de plant. Als u kunt communiceren met de kamerlinde dan zal de kamerlinde zijn best doen om aan uw harmonie te beantwoorden. En dan zal hij niet proberen door uw dak te gaan. Wanneer dat niet is en hij wil vrijkomen dan kan hij wel eens doorgroeien. Alles hangt een beetje af van de wisselwerking. Eigenlijk verschilt een kamerlinde niet zoveel met een mens. Hij heeft ook zijn ideeën en gevoelens.

  • Tijdens de Wessac hebben alle mensen een kaars meegekregen. Hoe groot is de invloed van die kaars?

De symboliek van die kaars is dat u zich verbindt met de krachtbron en van daaruit kun je een zeer sterke invloed hebben. Alleen is de vraag hier: Wanneer je dit voor een ander gaat doen dat je dit enkel kunt doen wanneer de ander ernaar vraagt en ervoor open staat. Wanneer je dit op eigen initiatief doet zonder dat de ander het weet dan ga je daar niet het resultaat uit kunnen halen wat eruit te halen is. De essentie van hulp bieden is steeds dat eerst de hulp moet gevraagd zijn. Ten tweede: Dat om hulp te kunnen bieden en zeker wanneer je daar de krachten van de Wessac aan lieert, dat het iemand moet zijn die daarvoor open staat. Want, als deze er niet voor open staat en je zou door de wijze van hulpverlening hem forceren om dit te aanvaarden, zou je juist het omgekeerde resultaat kunnen bekomen van hetgeen je wenst. De Wessac-kaars is u gegeven, in de eerste instantie, op het moment dat uzelf het moeilijk hebt, u deze kaars doet branden waardoor je terug u verenigt met het groter geheel, waardoor via deze kaars het gemakkelijker is om evenwichten te herstellen, voor degenen die daaraan deelgenomen hebben. Dat is de kern van de zaak.

  • Mag je met die kaars een ander kaarsje aansteken wanneer ze bijna opgebrand is?

Dat kan perfect. Het gaat niet zozeer om die kaars als kaars. Het gaat hier om het symbool en ook hier weer is dit puur magisch voor jullie. Maar het werkt. Je draagt de vlam over. Je draagt het ganse symbool in u over waardoor dat de contacten blijven behouden.

  • U zegt: Alleen hulp geven als het gevraagd wordt. Bedoel je dan een vraag met woorden, kan het ook met lichaamstaal?

Dit is een heel gevaarlijke interpretatie om hulp te vragen. Want dan gaat u ervan uit dat u kunt interpreteren wat de lichaamstaal van een ander uitstraalt. Ik twijfel er niet aan dat je misschien die eigenschap bezit maar sta mij toe te stellen dat het toch het beste is, wanneer een persoon kan spreken of kan schrijven of een andere mogelijkheid heeft om zich te uiten om een vraag te stellen om hulp, dat het het beste is dat de vraag door deze persoon zelf naar degene die wilt helpen, gesteld wordt. U zou zich anders wel eens sterk kunnen vergissen dat u de idee hebt dat iemand uw hulp vraagt, maar dat hij er helemaal niet mee gediend is.

  • En als de persoon die hulpbehoevend is, in coma is en geen vraag kan stellen, mag er dan geholpen worden?

U bent allemaal zeer begaan met uw medemens en dat siert jullie. Maar wanneer iemand in coma is, dan geef ik jullie toch de raad, als je die wilt helpen, als je de idee hebt van: Ik moet deze persoon helpen om deze hulp volledig vrijblijvend via de kosmos te zenden en daar de duidelijke formulering bij te stellen, dat, wanneer deze persoon of deze entiteit deze hulp niet wenst te aanvaarden, dat deze gaat naar degene die het wel kan gebruiken en wenst te ontvangen. Zo scherm je jezelf af.

Want het zou niet de eerste maal zijn dat iemand en dat is het grote probleem van de stofmens, door zijn gevoel, zijn emotie, denkt, voelt van: Hier moet ik helpen en dat hij eigenlijk het verkeerde doet. Maar wanneer dat je iemand die geen hulp vraagt en zelfs als die in coma is, gaat die helpen en die wil die hulp niet en je hebt niet de juiste opbouw gemaakt zoals ik hier naar voor bracht, dan kan het zijn dat de terugslag zo sterk is dat je zelf lichamelijke schade oploopt. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Meestal, en mensen denken: Je hebt dat toch met een goede bedoeling gedaan, is het dan mogelijk dat je dan schade oploopt? Het is heel simpel. Het ben jij die verlangt dat dat gebeurt en het is, in sommige gevallen onbewust maar een soort begeerte-element, een soort persoonlijkheid-streling om, zelfs als niemand het weet, achteraf tegen uzelf te kunnen zeggen: Dit heb ik toch maar gedaan. En juist dat is het gevaar. En omdat dat, soms onbewust, in de stofmens aanwezig is, kan de terugslag zo sterk zijn dat bv. iemand die in coma ligt en de zaak terug op u projecteert, voor u bv. inhoudt dat het ruggenmerg op een bepaalde plaats geraakt wordt waardoor er motorische stoornissen in uw lichaam ontstaan die voor de rest van uw leven blijven bestaan en ervoor zorgen dat uw leven niet meer menswaardig is. Daarom, en dit geldt voor iedereen, houd de gouden regel: “Hulp moet gevraagd worden” Is de hulp gevraagd mag u hulp geven op de wijze die u denkt die de beste is. Men kan nooit aan u hulp vragen en zeggen: Het moet zo en zo zijn. Zo werkt het niet. Wanneer iemand hulp vraagt mag je dit doorspelen naar de groep en vragen aan de leden van de groep om samen met u de kracht op te bouwen en de hulp te geven. Het hoeft niet dat ieder lid van de groep afzonderlijk gevraagd wordt, het is voldoende dat één lid van de groep gevraagd wordt om hulp. Het lid kan dan weer vragen aan de groep: Willen jullie mij helpen?

Nawoord.

Het is een meditatie die we geven aan alle andere groepen waar we mee bezig zijn. We zijn een beeld aan het vormen dat bruikbaar is voor de komende tijd, voor iedere groep en voor ieder lid van de groep. Dit beeld is ongeveer in elke groep hetzelfde. Waarom doen we dat? Omdat we daardoor een in elkaar haken kunnen krijgen van de vele rustpunten die we op het ogenblik hier overal in Europa aan het opbouwen zijn. Uw groep is daarvan een deel, de andere groep ook en er zijn in de omstreken nog verschillende anderen die op dezelfde wijze werken in Frankrijk, Duitsland tot Scandinavië. Dit is belangrijk ook naar hetgeen voor het ogenblik aan het gebeuren is en gaat gebeuren. Ook voor jullie geldt de waarschuwing: De beweging van de aarde die begonnen is in de Himalaya zet zich verder over een groot deel van Europa, een deel van Noord-Afrika, het Middellands zeegebied, gaat zo West-Europa over, via Engeland, de Atlantische Oceaan over met uitwerkingen in het Amerikaans continent. Het is een golf van instabiliteit, niet alleen wat de aardkorst aangaat maar zeker wat de gedachtewereld van de mens aangaat. Dit zal de komende weken en maanden, het is al bezig maar het zal in sterkte toenemen. U moet niet verschieten wanneer er bepaalde rampen gebeuren, wanneer er bepaalde catastrofes plaatshebben. Dit is er een gevolg uit. Harmonieer u er niet mee. Ga niet mee in alle mogelijke oproepen en beelden en geschriften die zullen ontstaan aangaande hetgeen wat gebeurt. Distantieer u ervan en ga in uw eigen kracht. Dat is belangrijk. Je kunt enkel en alleen – en dat geldt voor iedere mens – betekenis hebben voor hetgeen wat rondom u is. U kunt geen betekenis hebben, wanneer bv. er een ramp in Turkije gebeurt of wanneer er in Amerika een ramp plaatsvindt. Dit houdt voor u niets in. U kunt daar niet helpen, niets veranderen. Het heeft enkel voor die mensen daar ter plaatse waarde en daar ook ter plaatse zijn mensen die vanuit hun mogelijkheden hulp kunnen bieden. Alle acties: “Stort op rekening zoveel” vergeet dat. Houd er rekening mee dat je later zult opmerken dat van al wat je gestort hebt weinig ter plaatse is gekomen en dat er verkeerd gebruik van zal gemaakt zijn. Dit geldt voor alle rampen die in de komende tijd zullen gebeuren. Laat u niet meedrijven in de chaotische emotie die plaatsheeft. Blijf hier met uw emotie, met uw gedachte, zie wat u hier kunt doen en dat is belangrijk. Als u hier, naar uw eigen omgeving toe, rust en harmonie kunt uitstralen, een beetje licht kunt laten schijnen heb je veel meer gedaan dan degene die een heel fortuin, zogezegd uitgeeft om de mensheid in Amerika te helpen. Want vergeet niet, in uw maatschappij, is het storten op een rekening, meestal een vorm van reclame waar de meesten zich heel goed bij voelen. Zij zijn in harmonie met de chaos, met het demonische dat op het ogenblik zich overal vormt. Doe er niet aan mee.

Meditatie: Het goudgele Licht.

Vergeet even wie je bent. Vorm een geheel. We zitten samen rond een klein altaar. Daar branden kaarsen als symbool van het licht. Stel u voor dat deze tipi, vanuit de kosmos omsloten wordt door goudgeel licht. Dat we hier in het midden van ons een bol zien ontstaan van goudgeel licht en dat dat goudgele licht, alles wat hier aanwezig is in zich opneemt. We worden één met deze kracht, één met het goudgele licht, één met de kracht van de Vader. En wanneer we nu, vanuit deze éénheid even ons laten opstijgen, even boven deze aarde gaan uitkijken, dan zien we, over heel deze aarde, op vele plaatsen ditzelfde fenomeen. We zien overal deze goudgele uitstraling, waar we ook kijken, overal zien we op aarde deze gloed. Deze gloed die de aarde zelf een nieuw aanschijn geeft. En we zien hoe rond deze aarde dit goudgele licht, waarvan we nu deel zijn, dat we zelf zijn, onafscheidelijk. Hoe een wolk van goudgeel licht zich rond deze bol vormt, hoe gans deze aarde in deze nieuwe kracht wordt ingepakt en we zien dan hoe dat licht het duister laat wegdrijven. Hoe dat goudgele licht een schittering creëert. Hoe al hetgeen we tot hiertoe als nacht hebben ervaren door dat opkomende licht wordt opgenomen, verdwijnt en hoe de aarde haar uitstraling wijzigt. Dan zien we, hoe een prachtige éénheid onder de mensen zich vormt. We zien hoe dit Licht ervoor zorgt dat de verschillen opgeheven worden, hoe mensen ervaren dat zij dezelfde weg gaan, dezelfde Vader kennen, hetzelfde Licht ervaren. We zien hoe deze harmonieën openbloeien, één geheel vormen. Hoe al het storende wordt opgelost. De kracht van het Licht kleedt de aarde in een mantel van goud. Dan breekt de nieuwe ochtend aan, de nieuwe mogelijkheden, de nieuwe uiting. En daarvan zijn jullie deel, zijn jullie een onafscheidelijke factor. Daarvan is ieder van u dat brokje goud dat glinstert en dat samen dat geheel vormt. Die nieuwe uiting die de aarde heeft, in zich draagt en laat openbloeien. Dan komen we rustig terug tot onszelf. Hier samen zitten, omgeven, omsloten door dat goudgele Licht. Kennis hebbende van hetgeen de toekomst inhoudt, geeft ons de kracht om dit Licht uit te stralen, om dit door te geven aan al degenen die rondom ons zijn, aan al degenen die zoekende zijn. En zie dan hoe ieder van u, volledig omkleedt is door die goudgele cocon, hoe ieder hier aanwezig één wordt met dat goudgele Licht. En vanuit die éénheid weer een nieuwe éénheid met anderen kan vormen. En zo kan ieder, naar de toekomst toe zijn eigen weg, vanuit deze éénheid, vanuit deze groep, vanuit deze éne kracht, ontwikkelen. Zo zal ieder ervoor zorgen dat dit Licht zich kan vermenigvuldigen, doorgegeven wordt, uitgedragen naar de velen die nog zoekende zijn. Behoud deze mantel van goudgeel Licht rondom u en wanneer u in de komende tijd u terugtrekt in meditatie, zie uzelf omringd, omsloten door deze cocon die verbonden is met de bron van ons bestaan. Zie hoe je steeds deel bent van deze grote kracht die zich hier als een bol van Licht rondom ons heeft gemanifesteerd. Zie hoe je onafscheidelijk daarvan verbonden zijt en hoe je daaruit de mogelijkheid hebt van zelfstandig en toch gebonden aan het geheel, aan de kracht die u alles geeft te kunnen handelen, te kunnen werken, de harmonie en het Licht te kunnen uitdragen, betekenis te kunnen hebben voor uw verwanten hier op aarde. Draag deze mantel, het symbool van het Licht in alle eer en met fierheid zodat je de ware betekenis van de vernieuwing die gaande is, kunt uitdragen op deze wereld. Wees voor deze aarde de brengers van de boodschap, van het nieuwe, de brengers van het Licht en dan zal de nieuwe tijd zich dankzij al dezen die dit Licht uitdragen zich kunnen voltrekken en zal deze aarde de plaats blijven waar het zinvol is om als geest te incarneren om zo zijn weg naar bewustwording verder te kunnen doorlopen.

image_pdf