Profeten en volkswijsheid

image_pdf

uit de cursus ‘Voorspellingen‘ ( hoofdstuk 8) – oktober 1979

Profeten en Volkswijsheid

Profeten

Als wij te maken hebben met profeten en hun profetieën, dan moeten wij deze wel onderscheiden in degenen die op zeer lange termijn profeteren en misschien daarvan al tijdens hun leven profiteren en degenen die op korte termijn voorspellingen doen.

Het is tamelijk gemakkelijk om bepaalde voorspellingen te doen. Ik zou u willen herinneren aan hetgeen wij zelf daarover gezegd hebben.

Wanneer er een felle rood straling is met deze en gene invloeden daarbij, dan moet gerekend worden met een lange periode van onrust. Er zal dan veel strijd zijn in verschillende steden, kleine oorlogjes en zo meer.

Ik wil u eraan herinneren dat niet alleen uw hoofdstad rellen heeft gekend in deze dagen. Ze zijn ook voorgekomen in o.a. Kopenhagen en in verschillende plaatsen in Zweden. Soortgelijke gevallen hebben zich ook afgespeeld in Londen, in Turkije, zelfs in Teheran en als we goed zoeken kunnen wij er nog wel een paar vinden. Een dergelijke voorspelling gaat uit van waarschijnlijkheden plus de beelden die je eventueel ziet.

Een voorspelling op lange termijn wordt meestal gebaseerd op iets wat je geloof kunt noemen. Als je gelooft dat er een verlosser zal komen, een vorst die de grootheid van bv. Israël weer zal doen gelden en glanzen voor de hele wereld, dan zul je in je profetieën alles daarop betrekken. Als je droomt van ondergang en vernietiging omdat je geen vertrouwen hebt in de samenhang van je eigen volk, dan verkondig je natuurlijk tranen en vernietiging. Soms krijg je bij je leven gelijk, soms duurt het wat langer. Als we te maken hebben met de profetieën op lange termijn, dan moet over het algemeen worden gesteld dat ze ofwel onbetrouwbaar zijn, dan wel moeilijk te interpreteren. In deze gevallen heb je er dus niet veel aan.

Iets anders wordt het als je te maken krijgt met profetieën op korte termijn, vooral als die gepaard gaan met een zekere extrapolatie van bestaande toestanden. Je trekt uit het bestaande de gegevens die kloppen met de tendensen die zullen optreden. Als gevolg daarvan stel je dan ontwikkelingen, die gezien de beelden die je eventueel ontvangt, bijna zeker zullen plaatsvinden. Het is een vorm van werken die ook voor u mogelijk is. Wij hebben daar al eens eerder op gewezen.

Misschien zou het aardig zijn om de huidige situatie in Nederland eens te extrapoleren en te kijken wat we daarvan kunnen maken.

In Nederland is het respect voor de vrijheid van minderheden dermate groot geworden dat de vrijheid van de meerderheid steeds meer in de knel komt. Dat is een duidelijk waarneembaar feit. Als je iemand steeds meer rechten geeft, dan betekent dat ook dat zo iemand elke beperking van de vrijheden, die hij tot op dat ogenblik heeft genoten, zal aanvechten met een felheid die te vergelijken is met bv. het verzet van de Ondergrondse tegen de Duitsers. Dan zegt men eenvoudig: hier wordt onze vrijheid aangetast, dus mogen wij ons daartegen met alle middelen verzetten. Dit alle middelen is nu kentekenend voor de komende periode. Ik zal trachten dat duidelijk te maken.

Wij hebben nu een Saturnus stand die voor de meeste landen niet bepaald gunstig is. Dit geldt zelfs voor Rusland. Voor Nederland valt het op dat deze ongunstige invloed gedurende enige tijd zal gelden voor o.a. de nieuwe koningin Beatrix. Zij zal op dat terrein met heel veel moeilijkheden en geschillen te maken krijgen; dat is bijna niet te vermijden. Al deze kritiek, tegenstellingen, verzet en verweer zal zij zich waarschijnlijk meer aantrekken dan redelijk of gerechtvaardigd is.

Gelijktijdig zullen we zien dat door een zeer sterke Mars stand, die een groot gedeelte van de huidige regeerders betreft, wij te maken krijgen met de neiging om nu eindelijk toch wat meer in te grijpen. Er zijn er twee die daarbuiten vallen: Van Agt en Van der Lauw. Alle anderen zullen geneigd zijn tot het nemen van meer extreme maatregelen en zullen proberen dat door te zetten. Zij hebben, gezien het gebeuren van de laatste dagen (30 april 80), zeer zeker ook de politiek mee. Er bestaat bij de z.g. zwijgende minderheid een grote verontwaardiging die zich ontlaadt in een niet altijd te rechtvaardigen pressie t.a.v. de maatregelen die moeten worden getroffen. De kans is groot dat wij dus te maken krijgen met een situatie waarin benden van verschillende soort gaan ageren en worden vervolgd door een regering die, vanuit het standpunt van prestige en gezagshandhaving, eigenlijk niet meer weet welke kant ze uit moeten gaan. Zo te zien lijkt het of wij een lange hete zomer krijgen, maar daar hebben wij gelukkig wel een paar voordelen bij.

Kijk, als het werkelijk warm is, dan zullen de meeste oproerkraaiers zich waarschijnlijk bevinden in een badplaats aan zee of in het zwembad. Dan gebeurt er dus niet zo erg veel. Actie voeren in zo een periode is onwaarschijnlijk. Ook als er een hevige neerslag is, dan moeten wij er wel rekening mee houden dat er een aantal perioden zijn waarin die gewelddadigheden optreden.

Nu ga ik kijken naar beelden, want als ik dit allemaal beredeneer, dan zit er een beetje astrologie bij. Wat voor beelden zie ik nu? Ik zie een ingrijpen van o.m. Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam waar dit ingrijpen weer uitloopt op een kleine veldslag. In twee van de plaatsen, vermoedelijk in Eindhoven en in Amsterdam, zullen legereenheden moeten worden ingezet ter versterking van de politie. Ik vermoed echter dat het zal handelen om beperkte, maar zeer felle geschillen. Het enige dat niet erg duidelijk is dat is hoe men de rechtspraak op korte termijn zo kan veranderen dat mensen, die bij dergelijke dingen betrokken zijn, zelfs indien het alleen als aanstichter is, zo zwaar gestraft kunnen worden. Want als ik goed kijk, dan zie ik een aantal van die mensen meer dan een jaar krijgen. Dat zou alleen kunnen indien er een noodwetje wordt aangenomen.

Kijk ik verder, dan zie ik ook dat het weer nogal onstuimig doet en dat er op een gegeven ogenblik zelfs een noodsituatie ontstaat aan de hand van weerkundige verschijnselen. Ik weet niet of het een enorme stormwind is of iets anders, maar ik zie een rel, terwijl de hemel pikzwart is. Ik zie gelijktijdig enorm veel bomen sneuvelen.

Als ik dat probeer te plaatsen, dan denk ik automatisch: bomen, dus aan het oosten van Nederland. Maar is dat waar? Dat kan ik niet bevestigen. Het beeld zegt daaromtrent niets. Hier heb ik een samenvoeging van gegevens omtrent Nederland.

Ik kan Nederland natuurlijk niet apart zien van de rest van de wereld. Dan zie ik dat Nederland ook in moeilijkheden zal komen omdat het uit internationale inzichten geneigd is tot compromissen die voor het volk zelf niet aanvaardbaar zijn. Ook hier zouden we opstanden en moeilijkheden kunnen krijgen. Ik heb zelfs het gevoel dat er hier en daar onrust zal zijn, voornamelijk onder de landbouwers. In mindere mate onder de andere leden van de boerenstand. Ik voorzie in ieder geval een aantal verkeersopstoppingen die veroorzaakt worden door tochten met trekkers, maar vreemd genoeg ook met wat vee erbij. Dan zie ik opeens een varken of een paar biggen die binnenkomen in een vergadering hier in Nederland. Nu wil ik graag toegeven dat hun geknor even verstaanbaar is als ambtelijke taal, maar ze zijn daar niet op hun plaats.

Hier is kennelijk een poging gewaagd om in te grijpen in wat men noemt de normale procedures van de democratie. Iets dergelijks voorzie ik ook, maar waarschijnlijk pas na augustus waardoor een openbare zitting, vermoedelijk van het Parlement, wordt verstoord op een tamelijk ernstige manier. Al die dingen zie ik. Zie ik ze juist? Wat werkt hier associatief? Wat zijn de feiten? Het is moeilijk om dat uit elkaar te houden. Dan ga ik terugvallen op extrapolatie, zoals ik al heb gezegd.

Is het waarschijnlijk dat er een aanval wordt gedaan door jongeren op een zitting van de Tweede Kamer? Gezien de veiligheidsmaatregelen die er nu bestaan: neen. Indien dit toch zou gebeuren, dan zou het alleen kunnen bij een zeer massaal optreden en dat lijkt mij niet waarschijnlijk. Het zal dus vermoedelijk gaan om andere vergaderingen.

Als ik zeg: er komen gevechten in verschillende steden en ik zie dat allemaal zo, dan is dat wel waarschijnlijk. Maar wanneer zal dat gebeuren? En dan extrapoleer ik en zeg:  er is nu door de krakerssituatie een hoop ellende ontstaan. Er zal waarschijnlijk op korte termijn een wet worden aangenomen waardoor die gevallen worden geregeld en de pogingen om de krakers aan de regels te doen gehoorzamen zullen met een grote mogelijkheid allerlei strijd veroorzaken. Daar zal dus de kern zitten.

Dan kijken we wat verder. Wat moet je daar in de eerste plaats zien als oorzaak? Ik zie dan vreemd genoeg de gewone mensen, ook de gewone relschoppers niet in staat tot een dergelijk georganiseerd optreden. Dan moet ik dus aannemen dat er intellectuelen zijn die leiding geven aan dergelijke zaken en dan zoek ik die in bekend staande kringen. Ik neem aan dat bepaalde acties die ik hier heb geprobeerd af te schilderen direct of indirect worden geleid vanuit de verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland. Dit is maar een poging om duidelijk te maken hoe het allemaal verloopt; niet de geschiedenis maar de profetie.

Nu zijn er altijd profetieën geweest waar men tegenwoordig ontzettend tegenop kijkt. Neem bv. de profetieën die men meent te kunnen aflezen in de grote Piramide. Het wonderlijke is dat de tijd waarin dit afgelopen zou moeten zijn (het einde der wereld of een nieuwe periode) al is bereikt volgens alle gekende indelingen. Dan is die profetie dus niet waar en toch klopt ze met een aardig aantal feiten in het verleden, ofwel ze slaat op heel iets anders dan men heeft gemeend.

Als ik die profetie dan losmaak van het geloof aan de grote occulte kennis waardoor men de geschiedenis van de gehele wereld heeft kunnen vastleggen, dan kom ik tot een programmering die eerder te maken heeft met een bepaalde periode: de periode van een bepaald teken. Maar dan zouden we nu weer moeten rekenen vanaf het begin van de lijn.

Er zijn ook toevalligheden waarmee we misschien rekening kunnen houden. Is het een toeval bv. dat uw land juist bij het begin van de Aquariusperio­de een Aquarius koningin krijgt? U moet daar maar eens over nadenken. Alle profeten, alle profetieën gaan van dergelijke zaken uit. Het wonderlijke daarbij is dat de aanleiding vaak niet rationeel is. Het is alsof er een beginproces is waardoor je gaat voorspellen.

Wij weten van verschillende oude profeten uit het Oude Testament dat de grootste profetieën meestal werden gedaan op ogenblikken dat zij zich persoonlijk gekrenkt achtten. Op die momenten werd plotseling de geest Gods over hen vaardig en ze riepen wee over het volk of over de heidenen die weigerden te gehoorzamen aan de wetten die God had gegeven aan zijn volk. Of u kijkt naar Jona (de eerste walvisvaarder) of naar al die andere profeten Jesaja, Ezra enz., altijd weer ontdekken we dit element erin: de profetie wordt gestimuleerd door persoonlijke omstandigheden.

Wij kunnen dat misschien een beetje bijtrekken in de moderne tijd, want er zijn in deze tijd nogal wat profeten. Sommigen zeggen het heel goed. Anderen hebben het nogal eens mis. Er is een heel bekende Amerikaanse astrologe die met haar profetieën het voor ongeveer 40 % goed heeft. Aangezien ze zeer bijzondere feiten pleegt te voorspellen, is dat een hoog percentage. Hoe komt zij nu tot haar conclusies?

Wanneer zij de val van Nixon voorspelt (2 jaar voor Watergate wel te verstaan), voelt zij zich door het optreden van Nixon beledigd. Zij had hem namelijk een raad willen geven. Maar hij liet haar weten dat hij niet lastig gevallen wilde worden. Binnen twee weken daarna komt ineens die voorspelling met alle berekeningen erbij dat Nixon over 2 jaren tot zijn laatste moeilijkheden zou komen. Ik vraag mij af als ze nu niet beledigd was geweest, was ze dan tot die voorspelling gekomen? Dat is heel vraagwaardig.

Er is een bekende Franse helderziende die inderdaad enkele keren heel goed heeft gescoorde o.a.: de gebeurtenissen in Frankrijk, het overlijden van Franco, bepaalde situaties met betrekking tot de Brigata Rossa in Italië. Ze heeft daarover inderdaad heel goede dingen gezegd.

Als we kijken wat de oorzaken zijn, dan komen we weer tot de conclusie: de dood van Franco wordt door haar voorspeld op het moment dat een oude kennis van haar overlijdt. Zij was bij het overlijden aanwezig. De man doet haar waarschijnlijk aan Franco denken en in deze samenhang komt zij tot haar profetie. Als zij een plotselinge verandering in de regering van Frankrijk voorspelt en daarbij ook aanduidt dat de gaullisten in de oppositie zullen gaan, dan krijgt zij inderdaad gelijk. Maar waarom? Is het misschien omdat ze meent dat er niet voldoende eer wordt bewezen aan deze grote Franse generaal en leider? Zij heeft zich kort voordat de voorspelling uitkwam daarover verschillende malen nogal heftig uitgesproken.

Als zij het heeft over Italië, dan moeten we er rekening mee houden dat zij de Italianen onbetrouwbaar vindt. Niet dat het waar is, maar dat was haar opinie. En dat ze verder dacht dat de regering bestond uit Maffiosi en dat het volk dus alleen door een revolutie verandering in de toestand zou kunnen brengen. Ook dit heeft zij meermalen uitgesproken. Als dan blijkt dat in Frankrijk een paar bewegingen plotseling beginnen met allerlei acties, dan voorspelt zij dat het in Italië nog erger zal gebeuren. Er is dus weer een samenhang. Ik zou kunnen doorgaan met voorbeelden, maar daar heeft u weinig aan. Wat interessant is: dat we bijna in alle gevallen, waarbij we in staat zijn de zaken na te gaan, tot de conclusie moeten komen dat een geslaagde profetie samenhangt met een stimulans die in de geest of in het leven van de profeet plaatsvindt.

Wij moeten wel uitkijken met die profeten. Als iemand vindt dat Van Agt een rooms stuk verpakkingsmateriaal is, om het netjes uit te drukken, en zelf daar zeer op tegen is, dan kan hij de plotselinge dood van deze man voorspellen, waarschijnlijk in een verkeersongeluk. Hij kan gelijk krijgen. Want zijn instelling bepaalt niet alleen de persoon, het land of de situatie waarop de aandacht wordt gericht, maar ook de analogieën die in het ‘ik’ aanvaardbaar zijn, zelfs als dit te maken heeft met een werkelijk kijken in ruimte en tijd. De profeet is a.h.w. de zeef waardoor zeer veel feiten wegvallen en alleen de brokstukken, die te groot zijn voor de mazen, die mentaal op dit ogenblik bestaan, aanwezig blijven. En dan wordt hun aanwezigheid niet op zichzelf gezien, maar in samenhang met de beelden die in de profeet leven.

Nu wordt het tijd om enkele praktische aanwijzingen te geven.

Als u gewoon gaat zitten en denkt: ik ga eens fijn voorspellen, dan kunt u natuurlijk menige profetie tot stand brengen; ze zal alleen niet uitkomen. U heeft uw voorgevoelens. Vaak komen ze toch wel min of meer uit. Vraag u af onder welke omstandigheden u die voorgevoelens heeft. In negen van de tien gevallen blijkt dat u op de een of andere manier al een beeld over een bepaalde onrust in u draagt. Deze onrust wordt gestimuleerd door een gebeurtenis. Een typisch voorbeeld :

Uw zoon, dochter, man of vrouw komt te laat thuis. U heeft al een tijdlang het idee dat u niet voldoende in tel bent. Dat zijn twee basisvoorwaarden in dit geval. Dan zult u een onrust ervaren over die persoon. Die onrust is op dit ogenblik natuurlijk volkomen zonder zin. Uw zoon, dochter enz. is iemand tegengekomen, ze zijn aan het kletsen gegaan en zijn wat gaan drinken. U ziet ineens een beeld van een ongeluk. Dat ongeluk komt later uit, waarschijnlijk pas na enkele maanden. U heeft dat voorzien. Hoe kwam dat? Omdat u in een bepaalde stemming was.

Als u om welke reden ook geëmotioneerd bent en daarbij geconcentreerd op een bepaalde persoon, gebeurtenis of plaats, dan zullen er in u associatieve beelden opkomen. Deze associatieve beelden zijn niet afhankelijk van uw bewustzijnsinhoud alleen, maar bevatten gewoonlijk ook factoren uit het totale bewustzijn of zelfs uit een onveranderlijke lijn van zaken zoals die in de tijd is vastgelegd. De kunst is dus te weten wanneer u onder die omstandigheden tot zo’n beeld komt. Dat geeft u dan een totaalbeeld. Maar dan weet u nog niets, want u weet niet wanneer het zal gebeuren en of het allemaal letterlijk waar is, want het beeld, dat voelt u wel, is eigenlijk uw eigen angstdroom.

U moet dan proberen om alles te elimineren uit het beeld wat behoort tot uw onmiddellijke en alledaagse ervaring. Wat er overblijft is zeer waarschijnlijk voor 7 van de 10 delen inderdaad gerelateerd met een toekomstig gebeuren. Als u dat 7/10 gebruikt om daaraan uw toekomstverwachting of uw profetie op te hangen, dan is de kans dat het uitkomt groot; het is meer dan fifty fifty.

Nu weet u het, als u van die voorgevoelens heeft, dan moet u zich afvragen: waar komt het vandaan? Dan het beeld dat u heeft vastgehouden bekijken met weglating van de factoren die u hebben gestimuleerd. Ik meen dat het eenvoudig genoeg is, tenminste in theorie. In de praktijk zult u er nog wel even mee worstelen, maar dat is gewoon een kwestie van u realiseren in welke toestand u bent wanneer die beelden in u oprijzen. En daarnaast de gewoonte, wanneer die beelden in u rijzen, ze onmiddellijk op welke wijze dan ook vast te leggen door ze te noteren, in te spreken op een bandje, een tekening te maken of iets anders.

Wij hebben een onderbewust weten dat aanmerkelijk verder gaat dan ons bewust weten. Als we schijnbaar intuïtief feiten combineren, dan is dat vaak te danken aan de niet voor de directe bewustzijnswaarden toegankelijke delen van het eigen weten. Pas wanneer daaraan gegevens worden toegevoegd die niet redelijk verklaarbaar zijn, hebben we te maken met een profetie. Uw gewone voorgevoelens kunnen dus voor een groot gedeelte te danken zijn aan uzelf. Maar als we plotseling beelden krijgen of scherp omschreven voorstellingen, of die nu wel of niet symbolisch zijn, dan hebben we te maken met een werkelijk profetisch zien.

Als ik dan toevallig die gave heb zullen de meesten zich afvragen: wat doe ik er dan mee? Ook hier een raad: profeteer liefst niet teveel. Hoe meer u profeteert, des te meer anderen profetieën van u willen hebben. U heeft dan geen gegevens en toch profeteert u. Geloof mij, misschien heeft u daarvan tijdelijk profijt, maar op een gegeven ogenblik moet u de rekening daarvoor betalen.

Als u wilt voorspellen, zeker als het aan enkelingen is, doe het a.u.b. zo weinig mogelijk en doe het zo beperkt mogelijk. Waarschuwingen kunnen heus wel gegeven worden zonder dat daaraan het volledige beeld is vastgeknoopt. Als het uzelf betreft, dan krijgt u op het ogenblik dat het beeld zich gaat vervullen het gevoel van ‘déjà vu’ (ik heb het al eens gezien). Vanaf dat moment zult u het gevaar, waarmee u rekening moest houden, kunnen zien aankomen. Het is dan mogelijk een deel van het gebeuren, voor zover het uzelf direct betreft, te wijzigen. Dit is de belangrijkste van alle profetische raadgevingen die u kunt krijgen Het vermogen om in het gevoel een situatie te beleven waarvan u delen kent, u onmiddellijk alle daarbij behorende gevoelens eveneens te herinneren en daardoor waakzaam te zijn voor die factoren welke voor u gevaarlijk zijn en die u eventueel in moeilijkheden kunnen brengen. Dit waren een paar praktische tips.

Als wij te maken hebben met profetieën in deze tijd, dan is het opvallend dat wij zo ontzettend veel horen over bv. de ondergang van de wereld. Dat komt heel vaak voor. Er zijn perioden waarin dat wereldbeeld van ondergang van de wereld steeds weer een voorname rol speelt. Men dient zich hierbij te realiseren dat de ondergang van de wereld een persoonlijke visie is. Het betekent de ondergang van uw wereld of uw wereldbeeld, niet noodzakelijkerwijze de ondergang van de gehele aarde. Kijk dan naar de ontwikkelingen die u om zich heen ziet.

Als ik op dit ogenblik kijk naar al wat er gebeurt, dan ontdek ik dat ongeacht alle spanningen, oproeren en al wat daar verder mee gepaard zal gaan er toch sprake is van een onophoudelijke vernieuwing. Die ver­nieuwing kun je nu nog niet zien in haar werkelijke resultaten. Maar elke goede droom die u heeft is ook verankerd in de huidige onrust en met al­les wat daarmee direct verbonden is.

Als ik stel dat over ongeveer 10 jaren de wereld er geheel anders zal uitzien, dan klinkt dat als een ondergangsgedachte, maar dat is het niet. Het betekent eenvoudig dat de mensheid door zichzelf en haar eigen fouten gedwongen wordt tot een andere wijze van leven en daarmee langzaam maar ook onstuitbaar naar een andere wijze van denken.

Als ik stel dat juist uit die nieuwe wijze van denken gedachten als broederschap veel meer op de voorgrond zullen komen dan op dit moment voor u denkbaar is, dan is dat ook niet een losse greep of een losse profetie. Het is onontkoombaar af te lezen uit de beelden die ik krijg van een veranderende wereld. Het is tevens af te lezen aan de veranderingen die in de sterren worden aangegeven. Men zou het zelfs kunnen aanduiden vanuit een getallenleer. Een dergelijk beeld is er weliswaar op enige afstand, maar het zou terug te brengen zijn, meen ik, tot wat ik dan noem een rationalisatie van het onbegrepen heden.

Een beeld voor de toekomst? Goed. Ik profeteer. Maar ik profeteer niet alleen om te profeteren. Ik ga uit van de bekende feiten, toestan­den en situaties. Ik ga uit van alle beelden die er in mij bestaan, van alle gegevens die ik hoe dan ook omtrent kosmische invloeden van anderen kan krijgen. Indien de mensen zich niet aaneensluiten tot groepen die voor elkaar opkomen, zal er een zo grote chaos ontstaan dat de mens op den duur de leefbaarheid van zijn wereld vernietigd ziet. Er zijn groepen die vaak uit meer egoïstische redenen een binding met elkaar hebben. Maar als men eenmaal heeft geleerd op elkaar te vertrouwen en samen te werken, of dit nu is in het schoppen van rellen of in het verdedigen van de orde, dan vloeit daaruit ook voort dat die bindingen, die saamhorigheid zich buiten die eigen oorzaak verder zullen voortzetten.

Ik kijk nu naar een veranderend denken. Het blijkt dat de normen in het denken zo snel veranderen dat de doorsnee mens het niet eens kan bijhouden. Als ik zie hoe die normen uitwerken, dan moet ik veronderstellen dat juist hierdoor het gehele beeld van het ‘ik’ in de wereld en de betekenis van de wereld voor het ‘ik’ op korte termijn een verandering ondergaan.

Welke vluchtwegen gebruiken de mensen om uit de huidige spanningen weg te komen? Zeker, een klein gedeelte gebruikt geweld. Een groot gedeelte houdt zich bezig met dromen, met mystiek of met pogingen om het eigen ‘ik’ hoe dan ook te ontdekken. In de laatste categorie ontstaat steeds meer de teleurstelling over de leer, maar gelijktijdig ook de bereiking van het ‘ik’. Het houdt in dat stelsels en stellingen steeds meer worden aangetast, maar dat op grond van erkende harmonieën tevens een menselijke saamhorigheid wordt verkregen die veel verder reikt dan op dit moment zelfs maar te omschrijven is. Het gaat er niet alleen om elkaar te steunen met geld en goed of andere zaken. Het gaat om een verwantschap die zo diep gaat, dat men elkaars problemen aanvoelt voordat ze uitgesproken zijn, dat men elkaars behoeften aanvoelt en daaraan probeert tegemoet te komen zonder dat daarvoor uiterlijk enkele tekenen noodzakelijk zijn.

Deze mentale, psychische en ook algehele stoffelijke verandering voltrekt zich in een zeer snel tempo en gaat gepaard met zeer vele gewelddadige verschijnselen. Daar de crisisperiode van de wereld nog steeds ligt in de jaren 1981/ 82 tot 1984, kan worden aangenomen dat na die tijd de samenwerking dus zeer sterk op de voorgrond moet komen, want de problemen zijn dan of opgelost of de probleemveroorzakers en misschien ook vele anderen zijn daarmee van de aarde verdwenen.

De vraag is dan: wat zal de mens in de plaats kunnen stellen van zijn huidig systeem van zekerheden? Het antwoord is geloof.

Geloof is altijd de vlucht van de mens indien hij de werkelijkheid zonder idealen e.d. niet meer aankan. Dit zal dan een geloof moeten zijn dat eerst op de mens moet zijn gebaseerd en niet alleen op onzienlijke krachten elders. Dan moeten we aannemen dat het een geloof wordt in de humaniteit van de mens; een wederkerigheid die de gehele praxis van de samenleving gaat bepalen. Dat impliceert dat de door mij genoemde groepen steeds meer in hun werken en hun instelling ook rekening gaan houden met andere groepen en daarmee tot een volledige of beperkte samenwerking komen. Waar samenwerking is, daar kan inderdaad een groot gedeelte van de Aquariusgedachte worden verwezenlijkt. Een dergelijke profetie is dus niet zinloos. Ze is niet alleen gebaseerd op sprookjes, ze is ook gebaseerd op een erkenning van feiten en tendensen.

Nu wilt u misschien ook proberen uw eigen aandeel in deze zaak een beetje beter aan te voelen. Dat kan niet zonder meer. Maar u kunt met het volgende wel beginnen:

In uw eigen leven zullen vele facetten op het ogenblik erg wisselvallig zijn. Dat kan gaan van gezondheid, liefdesleven, financiën, tot zelfs de dromen die u heeft en de diepte van uw slaap. Deze wisselvalligheden zullen in de komende periode nog toenemen, zeker over 3 à 4 maanden.

Deze wisselvalligheden tonen u aan wat u werkelijk kunt en wat u alleen zou kunnen, indien anderen u bijstaan. Ga uit van al datgene wat u ziet als deel van uw mogelijkheden. Reken niet op anderen, maar probeer wel rekening te houden met anderen; daar ligt namelijk het cruciale punt. Uw leven kan niet gebaseerd zijn op hetgeen u zelf bent of zelf uitdrukt. Uw vreugde, bevrediging, voldoening, of hoe u het allemaal wilt noemen, is eigenlijk meer afhankelijk van de wederkerigheid dan van de feiten zelf. Dat weet u ook wel. Zoek dan eerst naar de gemeenschappelijkheid, zonder te zoeken naar speciale feiten of de uiting daarvan. Dat zal u ongetwijfeld helpen.

Houd er rekening mee dat de eerste noodzaak van elke mens, die op deze manier probeert te leven, zelfdiscipline is. Wie zichzelf niet beheerst, zal nooit tot een werkelijke samenwerking met anderen kunnen komen, omdat hij ondanks zichzelf conflicten gaat scheppen. Conflicten hebben we niet nodig. Wij hebben harmonieën nodig. Dan geldt voor de eerstkomende maanden zeker voor u:

Hou rekening met de onzekerheden en kijk welke wisselvalligheden u in het bijzonder treffen. Probeer die dan niet als feiten te zien (het tekortschieten van anderen of van uzelf), maar probeer ze te zien als een tendens.

Wat zijn de hoofdzaken daarvan? Rekening houdend met deze hoofdzaken zult u volgens mij in staat zijn een tendens vast te stellen waarin uw eigen mogelijkheden wel degelijk een rol spelen. Indien u rekening houdt met de tendens wordt ze beheersbaar. Naarmate u zelf de tendensen beter gaat beheersen, zullen ze u ook (noem het telepathie) een juister inzicht verschaffen in de processen die zich in anderen afspelen.

Het beheersen van de eigen processen en het erkennen van hetgeen zich in anderen afspeelt is de eerste mogelijkheid tot werkelijke samenwerking. Het is de basis van een werkelijke saamhorigheid. Die zult u nodig hebben in de komende jaren.

Dan heb ik nog een paar raadgevingen.

In deze tijd vertroebelt alles. Een helder oordeel is praktisch niet mogelijk. Of dat nu gaat over de Troonrede, over de rebellen, over het optreden van voorname figuren, of ze nu Tatcher heet of boter op het hoofd hebben in plaats van een dak. Al deze dingen zijn wisselvallig, ze zijn niet reëel constateerbaar. Er zijn invloeden van buitenaf die hierin een zo grote rol spelen dat het alleen mogelijk is om de wil af te lezen, niet het feit. Daar waar we de wil aflezen, kunnen we op de wil reageren en is samenwerking wederom denkbaar.

Wanneer de mensheid in een dergelijke situatie verkeert, dan zullen daardoor bepaalde kanalen worden geopend naar geestelijke werelden. Als er in u een spanning ontstaat die psychisch en emotioneel is, dan zult u daardoor een harmonie wekken met sferen waarin dergelijke factoren een rol spelen. Dit nu gebeurt in deze tijd regelmatig bij zeer veel mensen. De eigen afstemming van de mensen betekent dus een aantal geestelijke invloeden dat op aarde tot uiting kan komen. Wij moeten er rekening mee houden dat ook in uw bestaan geestelijke invloeden een sterkere rol zullen spelen dan voorheen. Deze invloeden moeten worden erkend voor wat ze zijn, niet een leiding die u van elders ontvangt, maar een versterking van wat er in u op dit moment dominant is, wat u beheerst.

Wilt u datgene wat u beheerst niet aanvaarden, dan moet u proberen uw instelling te wijzigen. Kunt u dit doen op een manier waardoor het ook psychisch, emotioneel beleefbaar is, dan zult u als vanzelf die geestelijke krachten aantrekken die u kunnen bijstaan om hetgeen u wenst te bereiken.

Er zijn vele demonische werelden en vele hoog geestelijke werelden op dit moment zeer direct met de mensheid verbonden. Ook voor u geldt dit.

Probeer u zodanig in te stellen dat het geheel van uw emoties toch als positief wordt ervaren.

Probeer uw denkbeelden te richten op constructieve zaken, niet op het vernietigen van wat niet aanvaardbaar is, maar op het opbouwen van het aanvaardbare. Niet dat u daarmee iets gaat opbouwen, maar u krijgt contact met die werelden welke u kunnen helpen om althans iets van die opbouw waar te maken.

Om het onderwerp af te ronden. Ik heb wat gezegd over profeten en ondertussen heel veel profetieën gespuid. U mag mij op precies dezelfde manier beschouwen als u de profeten beschouwt.

Ook u zult zo nu en dan beelden krijgen en als u het mij vraagt, zal het in de komende maanden bij velen zeer sterk het geval zijn. Erken dat hierin iets meer zit dan alleen maar een droom. Probeer dan datgene te vinden wat niet tot uw persoonlijkheid, tot uw denkinhoud behoort. U zult dan een beeld krijgen van al datgene wat voor u belangrijk is.

Ten laatste: profeteer niet, als u het kunt vermijden. Niet het uitspreken van verwachtingen, maar het daadwerkelijk rekening houden daarmee en op grond daarvan ingrijpen is het beste wat u kunt doen.

  • U heeft het over beelden die je ziet, maar als je nu geen beelden ziet?

Een beeld wordt niet altijd bewust als een visuele hallucinatie waargenomen. Het kan ook een plotseling oprijzende constructie van woorden zijn en dan spreken we ook van een beeld, omdat het een aantal samenhangende waarden omschreven weergeeft.

Volkswijsheid.

Volkswijsheid bestaat vaak uit allerlei onhandige rijmpjes zoals: als de kouwe vogels overlijen, kunnen de mensen schaatsen rijen. In dergelijke gevallen wordt wat oude kennis en inzichten overgebracht naar de huidige situatie.

Als wij met profetieën te maken hebben, dan zien we vaak iets dergelijks. Het verleden wordt gewoon op de toekomst geënt. U kent het allemaal. Als het met de ijsheiligen vriest, dan is de lente pril en goed. Maar als het regent op de ijsheiligen, dan houd je de regen voor een maand. Dat soort geloof klinkt misschien krankzinnig. Het is ongetwijfeld ook wat bijna choquerend is, als je het citeert voor mensen van de Bilt. Op zich maakt het duidelijk dat de mensen graag vaste regels stellen.

Volkswijsheid is gebaseerd op vaste regels of dat nu gedragsregels zijn of andere. Neem bv. het paard achter de wagen spannen. Dat is iets wat vroeger als een dwaasheid werd beschouwd. Tegenwoordig wordt het als politieke nieuwlichterij beschouwd en bovendien gebruikt op de rivieren met de Duwboten. Ik meen dat dus volkswijsheid moet worden beschouwd als een uiting van het onderbewustzijn van de mensen.

Er zijn veel heiligen die worden aangeroepen, ofschoon ze eigenlijk geen heiligen zijn. De heilige wordt de mogelijkheid toegeschreven om de bliksem af te weren, om de mens voordeel te bezorgen, om hem plotseling alle verloren zaken terug te laten vinden. De arme Antonius heeft een deel van zijn taak zo nu en dan aan mij overgedragen. Maar waar gaat het eigenlijk om?

Wij leven in een wereld waarin het direct bestaande kenbaar is, maar de samenhang tussen nu en morgen niet geheel overzichtelijk is. Omdat wij dat overzicht wel willen hebben en de samenhang tussen gisteren en vandaag en vandaag en morgen voortdurend in regels willen uitdrukken, komen we tot een aantal stellingen die we dan op den duur in allerlei volksgezegden en uitdrukkingen vinden. Een aardig voorbeeld uit de moderne tijd.

De contraprestatie is het contrapunt dat staat tussen kunst en kunstjes. Dat is op zichzelf een volkomen juiste weergave van een ogenblikkelijke situatie. Maar of dat morgen nog zo zal zijn dat weten we niet.

Wie uitgaat van de oude weerregels zal over het algemeen ontdekken dat ze niet helemaal kloppen. Wie uitgaat van de oude zedelijke normen en regels, die ook in vele gezegden en zegswijzen zijn vastgelegd, ontdekt dat ze er in deze tijd heel wat mee kunnen doen. Als je dan toch doet alsof, dan is het omdat je wilt leven in een wereld met ordening en de wisselvalligheden van het leven eigenlijk wilt ontkennen.

U zult zeggen: wat hebben wij daaraan? Niet veel, tenzij u voortdurend kijkt in de almanak wat er zal gebeuren. Er zijn ook mensen die houden meer van de astrologische gegevens. Dan staat daar heel netjes te lezen: het is vandaag donderdag de 1e mei. Dit is geen dag voor arbeid. Logisch, het is de ‘Dag van de Arbeid’, dus dan doe je niets. Dat is gewoon een moderne opvatting.

Als ik nu probeer, en dat is nu voor mij kentekenend, om de achter­grond van deze reacties en gezegden samen te vatten, dan blijkt het plot­seling zinvol te zijn. Als ik een volksgezegde bezig, dan gebruik ik een gemeenplaats om daarmee een niet uitdrukbaar gevoelen vast te leggen. Mijn niet uitdrukbare gevoelens zijn nu juist weer datgene wat ik nodig heb om mij juist te oriënteren in de wereld waarin ik verkeer. Als we dan de keus hebben uit 25 elkaar bestrijdende gemeenplaatsen die allemaal als volks­wijsheid gelden, dan is dat helemaal niet erg, want we kiezen automatisch datgene wat het best bij ons past. Uit het onderbewustzijn van de mens welt een zekerheid op ten aanzien van morgen die hij niet redelijk kan verklaren en die hij dan in zijn zoeken naar regels bevestigt in een volkswijsheid die op zichzelf onzin is.

Er zijn natuurlijk ook zaken waar je het geloof bij te pas moet brengen. Daar is het Tiende Gebod dat zegt: gij zult niets begeren wat een ander toebehoort. Als dat ooit wordt toegepast, dan ligt de hele zakenwereld op haar achterwerk. De hele zakenwereld is opgebouwd op het scheppen van begeerten waardoor behoeften worden geschapen waaraan men winstgevend kan voldoen. Ik kan mij voorstellen dat iemand die zich daarop beroept niet populair is. Maar andere dingen bestaan nog steeds: gij zult niet doden. Eerbied voor vader en moeder is de laatste tijd al een beetje geschrapt. Gij zult geen onkuisheid doen. Dat is aangevuld met: tenzij men de pil gebruikt.

Als wij die geboden bekijken, dan blijkt dat wij die geboden gewoon gebruiken om onszelf a.h.w. te rechtvaardigen en tevens om een basis te vinden voor ons denken. Ik ben de Heer, uw God. Gij zult geen vreemde beelden voor mijn aanschijn zetten. Dat is natuurlijk schitterend, maar wat moet je dan doen met al die souvenirindustrietjes die de laatste tijd zo’n winst hebben gemaakt? Tussen God en de mens zien wij het aangezicht van een oude en een nieuwe vorstin en dat dan meestal uitgevoerd in te goedkoop materiaal tegen een te hoge prijs. Daar kun je op zichzelf misschien geen bezwaar tegen hebben, maar waarom houdt men dan nog steeds daaraan vast? Waarom verklaart men dit letterlijk? Het ging erom dat men geen afgodsbeelden mocht maken door te zeggen: men moet maar één voorstelling van God aanvaarden en dat is de onze. Omdat een dergelijk gebod een rechtvaardiging is van hetgeen men probeert anderen op te leggen om zijn eigen onzekerheid te verdrijven.

Misschien overdrijf ik een beetje, maar niet al teveel.

Volkswijsheid is altijd weer gebaseerd op allerlei stellingen die op zichzelf zinloos zijn. Maar de zinloosheid daarvan wordt vergoed door de mogelijkheid die men zich geeft om het eigen gedrag en de eisen aan ande­ren gesteld te rechtvaardigen. Dat geldt ook ten aanzien van de toekomst.

Als wij zeggen dat iemand voor galg en rad opgroeit (sommige mensen doen dat ook nog in deze tijd),dan hebben we helemaal geen ongelijk als we dit overdrachtelijk bedoelen. Maar wij hebben wel ongelijk, als we aan­nemen dat iemand nog een galg en een rad zal gebruiken. Per slot van re­kening, je hebt tegenwoordig zoveel raddraaiers dat er geen raderen meer over zijn om iemand te radbraken. Dan kan er wel eens sprake zijn van het resultaat dat de afwezigheid van dit middel heeft, maar desondanks moet je toch toegeven dat zo’n uitdrukking op zichzelf aangeeft dat iemand op­groeit tot een tegenstelling van alles wat je zelf aanvaardbaar acht. In zoverre is het juist. Dan is degene die zo n uitdrukking of die die wijsheden gebruikt iemand, die hetgeen hij innerlijk aanvoelt t.a.v. een ander uitdrukt in een gemeenplaats zonder zelf te beseffen wat de oor­zaak van zijn keuze van die gemeenplaats is geweest. En dan zitten we natuurlijk ook met allerlei andere dingen.

Een gemeenplaats die helaas ook al te vaak wordt gebruikt is voor volk, vaderland en koningin. Een dergelijke uitdrukking zegt: onze orde moet ten koste van alles worden verdedigd. Het is een verabsolutering van een bepaalde maatschappelijk en in feite een ethisch standpunt.

Als een profeet behept is met deze eigenaardigheid, dan zal hij meestal zelf niet door zijn ongetwijfeld profetische gave heen kunnen kijken. Een bewuste profetische gave is iets wat je leert gebruiken als een verrekijker. Je moet hem wel naar je ogen instellen, maar dan kun je ook heel ver zien. Degene die dat niet weet, kijkt meestal door het verkeerde eind van de kijker en dan verwondert hij zich erover dat de wereld zo klein is.

Als wij profeten zijn gebruiken wij dergelijke dingen. Dat doet u ook. U gebruikt steeds weer gemeenplaatsen die behoren tot uw godsdienst, tot de bevolkingsgroep waartoe u behoort enz. Ook als het gaat over het lot van anderen of zelfs van uzelf. Realiseer u dan dat u daarmee uw vooringenomenheid weergeeft.

Er zijn bijgelovigheden ontstaan in deze tijd waarvan je je afvraagt hoe ze eraan zijn gekomen. Dat is bv. de groeiende economie. Een heel lange tijd is dat een slogan geweest. Eigenlijk zou je het beter anders kunnen zeggen, ofschoon de woordbetekenis schijnbaar dezelfde is, namelijk de tierende economie.

De economie is ontzettend tierig en ze tiert maar voort en de mensen tieren mee. Met al dat getierelier draait ondertussen de hele economie naar de knoppen wegens overmatige groei. Als je tracht te ontdekken waarom mensen een dergelijke term, die een gemeenplaats is geworden, gebruiken, dan word je duidelijk wat hen beweegt en kun je begrijpen wat de werkelijke betekenis is van hetgeen zij voor de toekomst voorzien

Wij voorzien in de toekomst een groei in de regio. Waarom in de regio? Omdat ze het een gekke streek vinden om ‘streek’ te zeggen. En waarom zeggen ze niet streek, omdat streek te dichtbij ligt. De regio is een droombeeld dat boven de werkelijkheid zweeft. Een verklaring die zo is geformuleerd heeft dus te maken met een waanbeeld waarvan mogelijk iets is waar te maken, maar waarvan zeer waarschijnlijk 9/10 niet in vervulling zal gaan. Als je zo kijkt naar hetgeen de mensen zeggen, dan kom je verder.

Nu gaat deze cursus voornamelijk over voorspellingen. Misschien is het u wel eens opgevallen in hoeveel voorspellingen er gemeenplaatsen voorkomen. Er is een bekende profeet (Johannes) die de zeven doodzonden voorbij ziet trekken. Hij beschrijft ze zo plastisch dat het zonde is dat in zijn tijd de film nog niet bestond. Er zijn filmers die daarvan werkelijk iets moois hadden gemaakt; bijna pornografisch, maar net nog niet.

Waarom beschrijft die man dat zo? Omdat hij de wereld zoals ze is verwerpt. Omdat hij de kwaliteiten, die hij in de wereld ziet, probeert terzijde te schuiven. Hij doet dit door die kwaliteiten te verabsoluteren in een zinnebeeld. Deze zinnebeelden voorbij te laten gaan en daaraan dan het roepen van de Engel des Verderf a.h.w. te verbinden.

Wat heeft de man in feite gezegd? Hij heeft gezegd: ik geloof niet dat de wereld het lang volhoudt op die manier. Dat is het enige dat hij heeft gezegd. En al degenen die daar meer achter zoeken, laten zich door de woordbeelden die worden gebruikt eenvoudig verdoven. Nu is dat helemaal niet zo erg, want als je in de moderne wereld leeft, dan is verdoving soms het enige waardoor de moderne tijd verdraagbaar wordt, vooral als je al die draagbare televisies , radio’s , en andere apparaten ziet. Vroeger had je last van een lintworm, tegenwoordig van de t.v. van de buurman.

Een profeet gebruikt zijn woorden, bewust of onbewust, zo dat hij daarmee zichzelf bevestigt. Het is dus heel eenvoudig als er gemeenplaatsen zijn, dan kijken we naar de manier waarop die gebruikt zijn. Dan kunnen we de eigen opvattingen van de profeet gaan aftrekken van het totale beeld dat hij heeft. Als u dat heeft gedaan, dan houdt u wel degelijk een visioen over. U houdt een beeld over dat u zegt: deze profeet (in casu Johannes) heeft met zijn openbaringen gezegd, dat niets duisterder is dan deze lichtende verkondiging van een toekomst die in het verleden kennelijk al een paar keer gebeurd had moeten zijn.

Als we bij die man eens alles wegnamen. In de eerste plaats de zelfverheffing, het boek, het verbreken van de zegels, ik. Hij was iemand die van zijn eigen belangrijkheid, van de juistheid van zijn overtuiging zonder meer zeker was, anders had hij het niet zo gezegd. En dan God natuurlijk. En de dieren met het aangezicht van mensen, de onsterfelijkheid. Het doet mij een beetje denken aan de Ba en de Ka in de Egyptische godsdienst.

Vroeger waren Ba en Ka zwaar geestelijke voertuigen van de mens. De mens heeft verschillende gestalten, zegt Johannes. Maar de mens steekt erin. En juist wanneer deze gestalten zich openbaren, want hij beschouwt ze gelijktijdig als de basis van zijn waarheid, dan zijn ze rond de troon van God. Alweer, de man doet niets anders dan spreken over zichzelf. Maar er zijn heel veel mensen die daar niet in geloven en dat moeten dan wel de tegenstanders zijn.

Dan komen we bij het dier – ook weer met het aangezicht des mensen –  en het beroemde getal 666. Waarom? Omdat deze mens al het menselijke als verwerpelijk beschouwt. Zes is ook het getal van de mens. Al de dierlijke functies van de mens ziet hij als iets verschrikkelijks. Daarom moet het sum­ma summarum van kwaad, de anti-Christ, de mens zijn die gewoon mens is. Dat is toch duidelijk. Al het andere dat hij dan bij elkaar heeft geraapt hier en daar, dat haalt hij uit overleveringen.

De man moet ongetwijfeld een aardig inzicht hebben gehad in bv. de judeïsche overleveringen. Daar haalt hij al die geraamten vandaan die op de Laatste Dag zullen opstaan. Per slot van rekening, iedereen heeft wel een skelet in de kleerkast hangen. Bij hem is het in zijn bovenkamer en dat komt er dan op die dag uit.

Wat zegt hij eigenlijk? De man profeteert niet het einde van de wereld zonder meer, maar hij komt wel en dat is weer typisch met de Ruiters. Als je nu die Ruiters van de Apocalyps gaat bekijken, dan blijkt dat hij het heeft over zaken die in zijn tijd vaak voorkwamen: hongersnood, pest, verderf, oorlog. En dan komt weer het idee daar achteraan: de laatste engel, die bij wijze van spreken alles dood maakt in de huizen waar hij geen bloed aan ramen en deurposten ziet. Het paasmaal. Je kunt het precies uitrekenen.

De man heeft dus kennelijk gezegd: mijn wereld gaat ten onder. Ik zie kwaliteiten die voortdurend uit dit land wegtrekken. Daar de men­sen niet geneigd zijn om de ware naastenliefde en de christelijkheid te aanvaarden, zullen ze ten ondergaan. Sommigen zijn begraven, anderen zijn verbrand. Die mensen leven nu niet meer, maar de wereld draait door.

Dan zegt men: maar er komt het ogenblik. Er zijn van die dingen waar ze dol op zijn. De toren van Babel bv. Vroeger was men daar meer dol op dan tegenwoordig. Weet u hoe dat komt? Tegenwoordig zijn er seksclubs te over. De Palatijnse heuvel in Rome. Het is allemaal heel leuk als je het zo bekijkt. Degenen die dat eruit afleiden, vergeten een ding; in de tijd dat het geschreven werd, stonden de paleizen van de voornaamste burgers en van de keizer nog op de heuvels waar tegenwoordig de kerken staan. Hoe jammer ik het ook vind voor degenen die dat graag verkondigen, de Paus kan nooit de hoer van Rome zijn, zelfs als hij het instrument ervoor zou bezitten.

Anderen gaan weer uit van duistere voorspellingen. Er is een Duitser die heeft beschreven hoe in deze tijd het vuur uit de hemel zou regenen. Dat is al gebeurd. Steden die in vuur vergaan. Dat is ook al lang gebeurd. Heeft u nooit gehoord van hele steden die verbrand zijn? Dat is voorbij en de wereld draait door.

Dan hebben ze het over het merk van het Beest dat je moet hebben op je hand of op je voorhoofd; anders mag je geen zaken doen. Wat is dat merk? Ik denk dat het in deze tijd het bewijs is dat je de omzetbelasting hebt betaald. Dat is altijd zo geweest. Bepaalde kasten – en daartoe mag je de handelslieden wel degelijk rekenen – hebben aan zekere verplichtingen te voldoen en zeker ook in de tijd waarin deze man schreef om zichzelf kenbaar te maken. Het klinkt nu krankzinnig als je hoort dat een jood vroeger een apart gewaad aan moest hebben. Een geleerde moest weer een ander soort gewaad dragen. Een handelsman moest zijn handelsman-zijn kenbaar maken door o.a. de wijze waarop hij zich kleedde, het hoofddeksel dat hij droeg en zelfs nog bepaalde tekens dragen waardoor de soort van zijn handel kenbaar werd. Allemaal dingen die voorbij zijn. Maar ze zeggen nog steeds: deze grote profeet heeft het voorspeld.

De voorspelling is een gemeenplaats. Het is volkswijsheid aan het worden. De mens probeert eenvoudig de werkelijkheid weg te drukken en daarvoor in de plaats een verwachtingsbeeld te scheppen dat hem rechtvaardigt. Maar een werkelijke profetie kan niet beantwoorden aan die regels en niet aan verwachtingen.

Dan komen ze weer met allerlei mooie dingen. U heeft zeker wel gehoord van de spiraal van de tijd. De spiraal van de tijd zegt niets anders dan dat met steeds kortere tussenpozen dezelfde invloeden zich zullen herhalen, zodat in alle levens dezelfde mogelijkheden in een toenemend snel tempo kunnen herontstaan en verwijderd worden. Dat is allemaal heel mooi, maar dan gaan ze zeggen: Napoleon is zoveel tijd geleden geweest en toen is Hit­ler gekomen. De tussenruimte is zoveel, dus over zoveel tijd komt er weer zo’n dergelijke mens. De hemel beware ons daarvoor.

Wat zegt de volkswijsheid? Wat gisteren was, zal vandaag nog bestaan, en morgen doorklinken. Het enige dat gisteren bestond, vandaag bestaat en morgen doorklinkt is een dronkemanspartij van mensen die geld genoeg hebben.

Ik probeer duidelijk te maken: bij alle volkswijsheden waarmee we worden geconfronteerd moeten we niet uitgaan van de samenhang die ze poneren. Wij moeten alleen uitgaan van de betekenis die ze hebben op het ogenblik dat ze worden gezegd. Dan blijkt dat de eenvoudige volkswijsheid een zeer duidelijk voorspellend karakter heeft ten aanzien van de geesteshoudingen, dus ook de daden van de gebruiker ervan, maar niet ten aanzien van zijn eigen waarde.

Geduld.

Geduld is datgene wat de meeste mensen van anderen eisen, omdat ze het zelf niet hebben.

Geduld is niets anders dan het vermogen te wachten tot het juiste ogenblik. Wij weten meestal wel wat het juiste ogenblik is. Wij beseffen vaak onze hulpeloosheid, maar we willen niet wachten. Wij willen ons tempo opleggen aan de kosmos waarin we leven. Wij willen uitmaken hoe andere mensen zullen leven en zullen sterven. En juist dat kunnen we niet. Daarom valt het ons zo moeilijk om geduld te hebben met anderen. Wij zijn niet bereid hen te aanvaarden voor wat ze zijn. Wij willen ze maken tot iets wat een verlengstuk is van ons wezen. Wij willen ze maken tot iets wat precies beantwoordt aan het schema, dat wij in ons hoofd hebben, want wij menen dat wij op de een of andere manier de wereld moeten regelen. Dat is niet waar.

Geduid is beseffen dat, als de tram voor je neus wegrijdt, je beter ontspannen kunt wachten op de volgende tram. Als je je nijdig maakt komt er toch niet eerder een andere.

Geduld is realisme. Wij beseffen dat de mensheid niet een, twee, drie kan veranderen. Dus moet je tevreden zijn met de kleine dingen zonder het grote waarvan je droomt nu onmiddellijk te willen waarmaken.

Geduld betekent ook begrijpen dat een ander anders is dan jezelf bent en niet verwachten dat de ander precies doet wat jij wilt of zelfs precies begrijpt wat jij bedoelt.

Geduld is in wezen leven om geestelijk vrijer en bewuster te zijn.

Geduld is veel op de koop toe nemen, omdat we in onszelf weten wat de essentie is. En daar hebben wij dan wel een aardige omschrijving van het woord.

Wanneer ik wil doordringen tot God, moet ik geduld hebben met mijzelf, met mijn God en de gehele schepping, met al wat er aanhangt voorlopig op de koop toe nemen, anders zal ik er nooit komen. Maar eens komt het ogenblik dat alles goed is, dat alle situaties samenvloeien en dat ik weet: dit is het ogenblik dat ik moet zijn. En dan zal mijn geduld mij de mogelijkheid gegeven hebben om op het juiste ogenblik te reageren en daardoor voor mij het beste resultaat te verkrijgen.

Wees daarom een beetje geduldig ten aanzien van uzelf, uw medemensen en t.a.v. uw leven. Want de tijd komt dat in een andere wereld of in een ander leven alles waar wordt. Maar als u het nu waar wilt hebben, dan maakt u vaak de mogelijkheid voor later kapot.

image_pdf