Raadgevingen t.a.v. deze overgangstijd

image_pdf

18 februari 1964

Je kunt niet verwachten dat een nieuwe tijd, een vernieuwing, opeens en plotseling merkbaar wordt. Het groeit langzaam. Naarmate de mens zelf zich wijzigt, zullen de tekenen ook uiterlijk meer kenbaar worden. Maar zoals we reeds vaak hebben opgemerkt: het moet uit de mens komen, het kan nimmer van bovenaf worden opgelegd, het kan niet worden gesteld in de richting van een wet, of in de richting van een voorschrift.

Wat ik dan ook deze avond tracht te doen, moogt u nimmer beschouwen als een bindend voorschrift of een wet, ten hoogste als een reeks raadgevingen die gebaseerd zijn op onze eigen ervaringen, de kennis die wij bezitten van de heersende werkingen en krachten en de mogelijkheden die wij daarin voor de toekomst zien.

Er is een tijd geweest dat u hebt mogen en kunnen spelen. U hebt mogen zoeken naar een eigen weg om iets te bereiken. Ik meen dat die periode voorbijgaat. Zolang er nl. voldoende tijd en voldoende ruimte is, om elk experiment afzonderlijk voor jezelf te volbrengen, is het verstandiger om de mens zelf zijn wegen te laten kiezen. Verder zien we dat de doorsneemens nog steeds niet begrepen heeft waarom het gaat, wil ik trachten een aantal, raadgevingen achtereenvolgens af te werken:

  1. Wanneer gij geen werkelijk geloof bezit, kunt gij niets bereiken. Ga uit van datgene waarin gij waarlijk gelooft, waarvan gij ook zonder bewijzen waarlijk overtuigd zijt en alleen daarvan. Deze raadgeving impliceert dat men moet terugzoeken tot datgene wat zo sterk in het ik verankerd ligt dat men in overeenstemming daarmee wil handelen, zelfs wanneer dat risico’s of mogelijkheden tot verlies oplevert omdat dit voor het “ik” volledig waar is.
  2. Wil ik u de raad geven, zoek in deze dagen voor uzelf positief te leven en te denken. Positief denken betekent: in alles de meest juiste en meest goede betekenis zoeken. Positief leven betekent echter eigen initiatief bepalend doen zijn voor uw eigen wijze van leven en handelen. Deze raad zal u ongetwijfeld ook duidelijk zijn. Wanneer men alleen in zichzelf bepaalde stellingen en thesen erkend, of waarheden beleefd, en niet in staat is deze om te zetten in werkelijkheid worden zij steeds meer zinloos, steeds meer een verspillen van tijd en van kracht. Daarom is het goed een dergelijke krachts- en tijdsverspilling terug te brengen tot het minimum. U bent hier aanwezig en wij zijn u hiervoor dankbaar, maar indien u op deze avonden niet verder komt dan alleen een aangenaam verpozen met wat mooie of misschien hoog geestelijke theorieën, dan is dit ook tijd verspillen. Wij kunnen ons dit in de toekomst niet meer permitteren, wij niet, maar ook u niet. Zoek dus steeds het initiatief te krijgen. Wanneer een mens zelf de initiatieven neemt, bepaalt hij zijn eigen leven. Wanneer hij wacht tot de initiatieven door anderen genomen worden, wanneer hij uitgaat van het standpunt dat een ander bepaalde verplichtingen, verantwoordelijkheden, maar op zich moet nemen, dan zal men daar onmiddellijk uit zien voortvloeien het feit dat men niet volledig leeft, niet voldoende bewust is van zijn eigen leven en de grote verwarringen en veranderingen van deze tijd steeds minder zal kunnen overmeesteren.
  3. Bedenk dat al wat u doet betekenis heeft. Elke ademhaling, elk gebaar is van een betekenis die verder reikt dan het heden. Bepaal uw eigen handelingen, gebaren, zelfs uw ademritme zoveel mogelijk in overeenstemming met uw eigen behoeften, maar gelijktijdig in overeenstemming met wat ge innerlijk gelooft, wat ge innerlijk als juist en waar erkent.

De mensen weten allemaal wat een vierde dimensie is. Ze realiseren zich niet dat dit iets is wat niet alleen op een of andere fabuleuze afmeting betrekking heeft, maar ook direct op hun eigen persoonlijkheid. Begrijp goed dat datgene wat u nu bent een klein deel is en niet meer van uw werkelijke wezen. Daarom zal alles wat u in dit wezen doet of nalaat, een volledige inwerking hebben op al datgene van u wat elders, of in die andere dimensie bestaat. Een gebaar dat hier onopvallend is, kan elders een grote verandering betekenen. Ik hef hier alleen een hand op afwerend. Misschien kunt u zich voorstellen dat ergens veel verder in mijn wezen dit gebaar wordt herhaald op het ogenblik dat een of andere automobilist bijna een ongeluk veroorzaakt zou hebben. Nu wordt hij door die hand tegengehouden, dit ene kleine gebaar dat hier zinloos schijnt, redt dus in wezen ergens levens. Nu is dit een sterke vereenvoudiging van de feiten. Maar misschien dat het u daardoor duidelijk wordt dat je in je hele leven aan alles een eigen zin geeft.

Dan moet u verder onthouden: het redelijk bewustzijn van de mens, uw normale vermogen van denken en redeneren, omvat een zodanig klein deel van zijn werkelijk leven dat de grootste invloed en waarde wordt uitgeoefend door wat hij noemt “onderbewustzijn”,  “gevoelsleven” en “onredelijk denken”.

De daarin optredende associaties, de daaruit voortkomende impulsen zijn heel vaak uit het grotere, uit het werkelijke ik, gekomen. Het is daarom goed om, zo deze werkingen en impulsen optreden, daarmee rekening te houden. Het is verder juist om in het eigen leven zoveel mogelijk met elk ogenblik van bestaan ook tevens deze zogenaamde onredelijkheid of emotie te verbinden.

Ik wil u kort eraan herinneren: Alle klank als trilling heeft eigen harmonische trillingen elders. Bedenk zeer goed dat de stemvorming, dat het geluid, ook wanneer u muziek maakt, een zeer grote invloed kan hebben buiten de redelijke wereld, de menselijke wereld. Tracht ook daarin zoveel mogelijk harmonie te bevorderen. Zoek steeds naar een zo juist mogelijk aanleunen tegen een bestaande sfeer die aanvaardbaar is of, zo deze niet aanvaardbaar is, naar een wijzigen daarvan, mede door eigen denken plus gebruik van stem, van geluid. In uw leven zijn heel veel dingen belangrijk maar zij worden anderzijds toch wel op de achtergrond gedrukt door de manier waarop u leeft. In dit verband zou de volgende raad misschien belangrijk voor u kunnen zijn.

Bedenk dat alle tijdelijke waarden, waaraan gij gewicht hecht, in feite onbelangrijk zijn. Het zijn feiten die slechts een kort ogenblik bestaan, het zijn wezenstrekken, toestanden en mogelijkheden die voorbijgaan. Het belangrijke is de intentie waarmee men leeft en handelt, niet de uiterlijkheid daarvan.

Jezus heeft in zijn beantwoording van de vraag: “hoe bereiken wij het Koninkrijk der Hemelen?” gesteld: bemin God boven alles, en uw naasten gelijk uzelf. Er zijn daaromtrent heel wat eigenaardige opvattingen verkondigd. Wij moeten ons realiseren dat het woord “naaste” onbegrensd is vanaf het ogenblik dat er tussen ons en de naaste, een verband of mogelijk verband van oorzaak tot gevolg bestaat. Wanneer wij elkaar niet kunnen bereiken, niets voor elkaar kunnen doen, zijn wij elkanders naaste niet. 0p het ogenblik dat die situatie echter ontstaat, waarbij u iets voor mij, of ik iets voor u zou kunnen doen, zijn wij naasten. Als naasten delen wij met elkaar het leven, de levenskracht. Deze kracht hebben wij gemeen. Het is de Goddelijke Kracht in ons. Maar wij kennen daarvan een zeer klein deel, naarmate wij komen dat een juistere harmonie, vooral geestelijk, daarna ongetwijfeld ook wel uitgedrukt misschien in de materie, zullen wij vanuit onszelf een steeds groter deel van deze levenskracht van deze Goddelijke Kracht door onszelf kunnen doen uitstromen, kunnen manifesteren. God is voor ons het onkenbare, het verre, het abstracte, tenzij wij hem beseffen in de vorm “leven”. Zoals wij ons leven liefhebben en het begrip van bestaan, zo dienen wij God lief te hebben. Wanneer wij met ons eigen leven niet in vrede zijn, zo beminnen wij onze God in wezen niet.

Zoek een zo groot mogelijke tevredenheid met uw bestaan, streef naar een zo groot mogelijke nuttigheid van bestaan en tracht uw eigen verbondenheid met een zo groot mogelijk deel van het Al innerlijk te beleven en door uw handelingen tot uitdrukking te brengen.

Dit zijn natuurlijk allemaal wat vage regels. Maar wij hebben al 100 keer gezegd, en ik zal het nog eens herhalen, het is bijna niet mogelijk om voor elke mens afzonderlijk een juiste richtlijn, een juist voorschrift, te geven. Wij blijven echter in het algemene en het blijkt dat in die algemene richtlijnen toch, voor elke mens, zeker voldoende kennis ligt, voldoende mogelijkheid tot begrijpen en ook tot gebruiken. Zoals men bij praktisch elk product tegenwoordig een gebruiksaanwijzing geeft, zo wil ik dit ook doen ten aanzien van deze regels en de vele andere voorschriften die u in de loop der tijd wel hebt gehoord. Nogmaals: dwingend is dit niet. Maar wanneer u dit hoort dan rijst er in u een beeld, een voorstelling. Een voorstelling die misschien niet aangenaam is, misschien wel. U associeert een bepaald voorschrift, een bepaalde richtlijn, met een bepaalde toestand in de materie. Wanneer dit het geval is, zo dient u te overwegen in hoeverre feitelijk en werkelijk, de evt. consequenties in aanmerking nemende, deze wet kan worden uitgevoerd door het associatieve beeld dat in u is gerezen. Bij deze overweging zult u zien dat enige wijziging vaak noodzakelijk is. Breng die wijziging aan, maar ga uit van de associatie. De associatie geeft nl. de directe en innerlijke reactie op een algemene richtlijn, het is uw persoonlijke vertaling daarvan. En zo kunt u aan de hand van uw gedachten en beelden ontdekken wat persoonlijk voor u, in deze dingen is gelegen.

Ook zult u er rekening mee moeten houden dat u in vele gevallen verward wordt door de hoofden die men pleegt te stellen boven bepaalde woorden van aanvaardbaar of’ onaanvaardbaar, goed of kwaad. We hebben al eens eerder gezegd dat goed en kwaad relatieve begrippen zijn. Wat echter voor mij niet aanvaardbaar schijnt, kan dit zijn krachtens mijn persoonlijkheid, kan het ook zijn krachtens de wereld waarin ik leef. Dit betekent een groot verschil. U zult associaties hebben in sommige gevallen, met onze voorschriften en toespraken, die u liever aan niemand bekend zou maken. In andere gevallen heeft u begrippen van inzicht of wijsheid, die u gaarne misschien, zonder de bron te noemen, weer elders verkondigt. Dat is uiterlijk. De grote vraag is, hoe staat het innerlijk. Innerlijk zult u vele dingen niet verwerpen. Ga dus na, bij datgene wat al of niet verwerpelijk, onjuist of kwaad wordt geacht, in hoeverre dit uit uzelf voortkomt en in hoeverre dit deel is van de omgeving waarin u leeft. Dit zal u niet alleen in staat stellen beter evt. gevolgen te overwegen, maar u daarnaast ook tot een persoonlijke oriëntatie binnen het leven voeren. Het zal u kort en goed duidelijk maken op welke manier u werken kunt.

Het zou misschien heel wat prettiger klinken en voor u ook gemakkelijker zijn, wanneer ik u zou zeggen: wij zullen u wel inspireren. Wij doen dat, maar alweer, die inspiratie is afhankelijk van een voldoende eenheid tussen u en ons. Wij kunnen zeggen: wij zullen kracht geven, maar het is afhankelijk van een voldoende harmonie, een voldoende begrip van eenheid in streven, in werking, in bestaan, tussen ons.

Wanneer ik u dus een dergelijke verzekering geef, dan is dat zeker in een tijd waarin wij steeds meer naar de resultaten moeten gaan zien, niet meer verantwoord. Hoe krijgt u de meest juiste instelling?

  1. Wees nuchter, sta met twee voeten op de grond.
  2. Experimenteer wat u wil en op elk terrein dat u goeddunkt. Maar zo u geen werkelijke resultaten behaalt, laat af daarvan.
  3. Tracht niet een methode te volgen indien u daarvoor niet rijp bent, de kennis niet bezit of misschien wel een verkeerd inzicht hebt van de methode zelf.
  4. Ga steeds uit van het standpunt dat, wanneer een experiment voldoende beheerst wordt en een aantal maal zonder resultaat is herhaald, dit terzijde kan worden gelegd en dat ook de daarin geldende princiepen op deze wijze voor u niet geldig zijn.

Wanneer u een klein resultaat krijgt, dan zult u in vele gevallen u afvragen hoe nu verder te gaan. Want resultaten vrienden komen niet zo snel. Ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die op een gegeven ogenblik incanteren, bidden, bezweren, genezen enz. en resultaten hebben en dan moeten ontdekken, nu gaat het niet meer. Onthoud een ding; elk resultaat dat u behaald hebt, is direct het gevolg van uw eigen persoonlijke instelling op het ogenblik dat het resultaat tot stand kwam. Soms zult u een tikje driftig zijn en in die drift iets bereiken, in andere gevallen kunt u alleen iets bereiken wanneer u volkomen rustig en ontspannen bent. Daarom wil ik u de raad geven wanneer u met genezing of anderszins in deze dagen enig resultaat behaalt, onverschillig hoe, wat helderziendheid betreft of andere waarnemingen en experimenten, enige resultaten constateert, na te gaan zover dit mogelijk is, hoe uw eigen gesteldheid op dat ogenblik was. Tracht een volgende maal niet zozeer de uiterlijke omstandigheden dan wel de innerlijke gesteldheid precies gelijk te maken. U zult ontdekken dat dit niet geheel gaat, maar dat men wel redelijke resultaten voortdurend behaalt en door oefening in staat wordt gesteld om steeds grotere en snellere resultaten te verwerven.

Ik wil proberen u verder te helpen op de juiste weg, al is dit moeilijk. Elke maal wanneer een mens iets bereikt dat boven zijn normale kunnen ligt, bestaat daarvoor een oorzaak. Wanneer deze oorzaken niet voldoende duidelijk gedefinieerd zijn, zal men nooit meer zoiets kunnen bereiken, het heet dan toeval. Wanneer we echter in staat zijn om bepaalde harmonieën in onszelf, bepaalde gemoedstoestanden, bepaalde persoonlijke gesteldheden of situaties vast te leggen binnen een bepaald gedragspatroon, een manier van je gedragen of bewegen binnen een vastgesteld lijnenspel, een symbool bijvoorbeeld, ofwel bepaalde lichtreflexen, dan zal blijken dat, alleen door het scheppen van deze uiterlijke omstandigheden de mens veel sneller terugkeert tot de gewenste situatie, de gewenste innerlijke toestand. Alles wat u leert aan magie, aan esoterie, aan levenslessen en levensleringen, kan alleen in dit verband gewaardeerd worden. Het is de vraag of deze lering of les voor u direct nut heeft. Ga na welke princiepen voor u werkzaam zijn. Tracht daarbij niet uzelf te zien als meester of heerser, ook niet uzelf als absoluut afhankelijke dienaar of slaaf. Begrijp dat het voor u begrijpelijke en aanvaardbare een patroon is, het is een vast schema. Dit schema komt voor in de wereld rond u, bij vele mensen. Wanneer dit schema herhaald wordt, ontstaat een harmonie die steeds meer mensen omvat en die daarnaast steeds meer geestelijke krachten kan omvatten.

Het is de eigen innerlijke gesteldheid die bepalend is voor alle bereiking. Elk materialistisch denken is een rem. De innerlijke veerkracht, de innerlijke bereikingsmogelijkheid moet vanuit de geest komen. De materie is instrument. Zomin als een mens vereenzelvigd kan worden met de boor die hij gebruikt, of met de sleutel die hij hanteert, en toch zijn wezen en wil daardoor tot uitdrukking brengt, zo leeft u in de materie, zij is voor u een werktuig. Wanneer men een werktuig te persoonlijk gaat beschouwen en gaat personifiëren zal men het niet op de juiste wijze kunnen hanteren. Materie is belangrijk maar als werktuig. Denk niet materialistisch, maar heb absoluut besef voor de mogelijkheden, werkingen en toestanden in de materie. Stel het doel geestelijk, breng het steeds weer materieel tot uiting. Zoals de architect in zijn persoonlijkheid een volledig plan kan dragen voor een van de schoonste gebouwen ter wereld, zo kunnen wij in ons vele schone dingen bergen en dragen, maar we kunnen ze nooit waar maken tenzij we ze eerst neerschrijven. En voor de architect betekent dit tekenen. Voor u kan dit soms betekenen handelen of spreken, uitstralen van kracht en ontvangen van kracht.

U hebt nu begrepen welke kant we vanavond uitgaan. De kant van de praktische wet, de praktische richting en daarbij speelt verder nog iets een rol, we zitten nog in die overgangsperiode en in die overgangstijd is het niet aanvaardbaar om nu zo maar ineens alle vernieuwingen en krachten onmiddellijk openbaar te maken. Wij forceren dan een onnodige strijd en zullen daarmede een werkelijke vernieuwing eerder schaden dan dienen. Daarom kan al datgeen wat ik gezegd heb, nimmer zonder meer en overal praktisch zijn. Het kan alleen daar praktisch zijn waar mensen een voldoende begrip of harmonie onderling bezitten. Het kan alleen daar tot stand komen waar de mensen ook een voldoende geestelijke instelling kennen om op de juiste wijze, dus vanuit de geest, vanuit het ideaal vanuit de impuls, die misschien dan niet redelijk is, te komen tot een redelijke handeling of formulering. Het is in deze tijd belangrijk dat men kleine groepen vormt en dat deze kleine groepen onderling voortdurend trachten door gezamenlijk mediteren eventueel of andere vormen van harmonisch samenzijn een zo groot mogelijk begrip voor elkaar te bereiken, materiële verschillen en onderscheiden mogen hierbij niet meetellen. Men moet trachten binnen een dergelijke groep te komen tot een begripsgemiddelde waarbij men dus niet uitgaat van de top van begrip die de een bezit, of het minimum dat de ander bezit, maar steeds weer tracht te komen tot datgene wat voor allen nog enigszins begrijpelijk is.

Uitwisseling van ideeën is dan het eerste begin. Op grond van die ideeën is het verstandig op te bouwen: een begrip voor symbool, evt. begrip voor rite, in ieder geval een begrip voor een juiste samenwerking. Deze samenwerking bestaat ook in het onderling aanvaarden en verlenen van materiële kracht en steun, wanneer dit noodzakelijk is. De gebondenheid van deze groep onderling maakt haar tot een machtig instrument naar buiten toe. Zij kan daardoor geestelijk zowel als materiële krachten en mogelijkheden uitbaten waar dit voor anderen niet mogelijk is. De groep zal zich dus richten op het helpen van hen die waarlijk hulp begeren, op het ondersteunen van hen die werkelijk steun nodig hebben, en bovenal op het verder geven van het onderricht dat zij onderling elkander geven.

U vraagt zich misschien af wat u leren kunt van iemand die te eenvoudig is om een probleem te begrijpen. Toch horen wij de volksmond zeggen ” de waarheid komt uit de mond van kinderen en dwazen” en zegt Jezus “indien gij niet wordt als dezen, wijzend op de kinderen rond hem, voorwaar ik zeg u gij zult niet ingaan tot het Koninkrijk der hemelen”. Alle eenvoud in zichzelf, kan uitermate belangrijk zijn. Zij brengt ons terug tot de kern van de zaak en zij voorkomt dat men verdoolt in een steeds ingewikkelder reeks van thesen.

  1. Wanneer je een dergelijke groep ziet, is het niet noodzakelijk dat zij tot enigerlei kerkelijke of geestelijke groepering behoort. Bepalend is alleen de onderlinge band en samenhang.
  2. Elke groep zal zich een doel dienen te stellen waarmede eenieder het eens is. D.w.z. men kan bv. kiezen: geestelijke genezing op afstand, het zoeken naar inspiratieve waarden waardoor men mensen kan troosten of kracht geven; het zoeken naar een harmonie waardoor men de sfeer overal veranderen kan, men kan zich een willekeurig doel stellen. Maar het doel moet door allen aanvaard zijn en het bestreven van de groep dient voortgezet te worden tot het doel bereikt is. Geschiedt het uiteenvallen, voor die tijd dan zal zeer waarschijnlijk voor de groep zelf, dit een nadeel betekenen, waar alle problemen van het niet afgewerkte streven terugvallen op elk persoonlijk en ieder voor zich nu de last te dragen krijgt die oorspronkelijk door de groep als geheel gedragen werd.

Ga verder uit van het standpunt dat elke openbaringsmogelijkheid allereerst aanvaard moet worden. Het kan dus zijn dat iemand automatisch schrift ontwikkelt, met kruis en bord werkt, eenvoudig inspiratief spreekt of anders iets van geestelijke waarde tracht uit te drukken. Aanvaard, in ieder geval binnen deze groepen zo mogelijk ook daarbuiten, deze dingen eerst als echt, ga na in hoeverre ze harmonisch kunnen zijn met uw werkelijk denken en streven en eerst daarna moogt ge evt. nagaan in hoeverre daarin persoonlijke waarden, onderbewustzijn en dergelijke kunnen schuilen. Dit is niet om een directe aanname, zonder meer, tot stand te brengen maar wel om te bereiken dat allereerst elke impuls en kracht die binnen de groep en zo nodig daarbuiten optreedt haar volle uitwerking kan hebben.

Bedenk verder dat materialistische of zogenaamd redelijke en logische beschouwingen in vele gevallen tekort schieten. Zelfs indien u een bepaald punt van de metafysica, het geloof dus van het bovennatuurlijke, aanvaardt en van daaruit menselijk logisch voortgaat, zult u meestal falen. De wereld is nu eenmaal niet gelijk, zelfs maar aan uw innerlijke wereld. Het is vaak onmogelijk om die innerlijke waarden reëel uit te drukken. Realiseer u dat en aanvaard de schijnbare onzinnigheid van vele dingen, niet om hun onzinnige inhoud maar om de kracht of waarde die er achter verborgen ligt. Beslis voor uzelf, in deze tijd, welke weg u zult gaan. Wanneer men geen richting heeft gekozen, zal men heel waarschijnlijk de mogelijkheid tot kiezen niet meer vinden.

Blijf voor alles rustig. Daarmee bedoel ik vooral, laat u door niets brengen tot opwinding of angst. Deze dingen zijn slechts uitingen van de op de achtergrond werkzaamheden. Wanneer men zich door de uitingen alleen laat overrompelen wanneer men zich laat opwinden en zijn krachten a.h.w. opgebruikt in deze uiterlijkheden, zal men innerlijk niet voldoende tot stand brengen. Tracht, ten opzichte van de buitenwereld, ook uw medemensen voortdurende rust en zelfbeheersing tot uiting te brengen.

Sta uzelf alleen emotie en opwinding, aan de hand van stoffelijke oorzaken toe, wanneer u daarmee een werkelijk doel hebt, wanneer u er iets mee kunt bereiken. Tracht in uw denken, maar ook in uw leven, een zekere mate van onpersoonlijkheid te bereiken ten aanzien van uw persoonlijk bestaan. Hoe meer u opgaat in het geheel, hoe groter de mogelijkheid van bereiking maar ook hoe zuiverder uw eigen gerichtheid wanneer het erop aan gaat komen.

Dan nog het volgende: wij weten allen dat in het leven van de mens gebed, meditatie, vaak een belangrijke rol spelen. Bedenk dit; wanneer het er werkelijk op aankomt, kan de mens zijn God, de Hogere Kracht waarin hij gelooft, of zelfs maar het Hoger Leven waarop hij hoopt, alleen persoonlijk benaderen. Er bestaat geen enkele intermediaire, gewijd of niet gewijd. Alles wat voor u belangrijk is, moet u persoonlijk bereiken. Wanneer u dus bidt, bidt uit uzelf en met geheel uw wezen. Wanneer ge mediteert, neem desnoods de lessen van anderen daartoe aan, maar mediteer uit uw eigen krachten.

Wanneer u verder leert en voor velen is die mogelijkheid steeds dichterbij gekomen, om uit uw eigen verwardheid los te komen en de in u liggende gaven en krachten bewust en gerichter te gebruiken, dan zult u ontdekken dat wij steeds weer een keuze moeten doen. Wij kunnen nooit gelijktijdig, al wat wij geestelijk willen, en al wat we materieel belangrijk achten, gelijktijdig tot stand brengen. Dat geldt zeker voor een mens in de stof. Zo stellen wij; het is de plicht van iedere mens om te zorgen voor een gezonde materiële basis die hem zonder overbodige luxe een redelijk bestaan mogelijk maakt. Hij zal daarbij verder soms de verantwoording voor anderen, die hiertoe niet in staat zijn, op zich moeten nemen. Waar hij deze dingen niet om zichzelf, maar omwille van de mogelijkheid daarin gelegen volbrengt, wordt hierdoor alleen reeds een juister geestelijk klimaat geschapen. Uw geestelijk bestreven en werken vrienden, dient u te nemen vanuit uw innerlijk geloof. Leef uw geestelijke zekerheid en zodra de noodzakelijkheid van het stoffelijk bestaan genoegen is gedaan, zult u moeten trachten alle verdere energie en mogelijkheid zonder uitzondering om te zetten volgens dit geestelijk doel, in binnen uw eigen wereld, zo goed mogelijk uitbare en hanteerbare krachten.

Nog even een paar dingen in herinnering. Reeds meerdere malen is u gezegd: Nu is de tijd om te beslissen. Ik verander deze leus: Indien u in deze dagen niet tot een beslissing komt, moogt u ermee rekenen dat u geen mogelijkheden tot beslissen meer vinden zult en waarschijnlijk, voor enkele jaren geheel zult zijn overgeleverd aan datgene wat de krachten buiten u beslissen. U hebt niet op tijd een stuur aangebracht in uw boot en wordt nu door de te sterke stroming meegesleurd. Herinner u verder dat wij u aldoor hebben gezegd, u moet besluiten. Dat hebben we niet voor niets gedaan en de meesten van u weten heus wel waar het om gaat. Maar in de meeste gevallen zullen ze dat voor zichzelf niet willen formuleren, of zo ze het voor zichzelf wel doen, dan toch in elk geval niet tegenover anderen.

Realiseer u nu waar het om gaat, zonder voorbehoud, zonder angst, of zou het misschien anders kunnen? Nu heeft u de kans om te besluiten er is nu nog deze stilte. Deze mogelijkheid om rustig te zijn. Constateer alleen wat u vandaag aan voor u aanvaardbare en voor u belangrijke dingen, bezit. Beschouw deze als een compleet nieuwe basis en handel alsof dit alles totaal nieuw zou zijn. Niet reeds in een bepaald spoor gegoten, in een bepaalde richting dus gedwongen door het verleden. Door nu in de komende tijd met hetgeen u nu aan mogelijkheden, krachten en werkelijkheden bezit weer opnieuw te beginnen, zult u zichzelf zowel materieel als geestelijk van de grootste resultaten kunnen verzekeren. En ik geloof dat dit erg belangrijk is. Er zijn er onder u die geestelijk rijp zijn voor deze grote verandering, totaal. Maar het is ook aan henzelf om de stap te doen, het is aan henzelf om de beslissing te nemen: nu zo ga ik verder en anders niets. Het lijkt u misschien wat overdreven om daarop de nadruk te leggen.

Bedenk wel, ofschoon wij waar het mogelijk is blijven helpen en leiden, wij reeds nu de mindere zijn geworden van de hoge Krachten die boven ons staan en wier inzichten wij niet volledig kennen. Wij zijn dus eveneens enigszins afhankelijk. In de komende tijd kan dit toenemen in zoverre dat deze hogere krachten niet zelf en direct de leiding overnemen. En zoals dat voor ons geldt, zo geldt dat voor alle geest, of ze toegeeft of niet. U zult steeds meer op uzelf moeten vertrouwen. U zult van uzelf uit moeten gaan. Een raad! Doe dit niet met een begrip van uw eigen grote belangrijkheid, maar met het begrip voor uw eigen aandeel in de schepping. Hoe klein of onbelangrijk ook, u bent onmisbaar. Uw juiste gedrag betekent het scheppen van een juiste samenhang en waarde voor het geheel.

Denk goed na over wat ik gezegd heb. Ga uw associaties, daarbij optredende na. Zij zijn voor u het persoonlijk spoor. Aarzel niet en neem uw beslissingen snel. Beter dat men nu beslist en daarin vele dingen later moet herstellen, dan dat men niet beslist en machteloos blijft.

Gastspreker.

Ik zou graag een kort ogenblik tot u spreken over de dingen die mij beroeren in uw wereld en in de krachten die Ik rond die wereld erken.

Er was een mens in de woestijn en zie hij ontmoette zijn broeder. Deze zei hem “boven al heb ik u lief, al mijn bezit wil ik met u delen, al mijn kracht wil ik u geven” doch een dronk water weigerde hij hem. Deze nu was geen ware broeder.

Een mens is geneigd om een voorbehoud en een uitzondering te maken wanneer hij streeft of werkt, wanneer hij zoekt naar waarheid en naar licht; maar wie een voorbehoud maakt kan misschien juist daardoor anderen schaden.

Wie zich geeft aan God, treedt binnen in het Koninkrijk. Het Koninkrijk dat is het besef van algehele verbondenheid met het hele Al, met alle Krachten. Wanneer gij zoekt naar de krachten die uzelf beroeren, zo is er het wisselende spel en met een woord doe ik de storm bedaren, maar de stormen in u, beheers Ik niet tenzij gij heengaat. Wanneer gij uzelf zwak acht zo kan Ik u kracht geven omdat gij in uw erkenning van zwakte, uw sterkte zoekt in uzelf en daardoor in al wat in deze wereld werkzaam is, vanuit de hoogste kracht,

Maar zo gij uw zwakte erkent en deze wijdt aan de wereld, hoe kan ik u bijstaan. Een zijn alle Krachten en in die Eenheid heb ik geleefd en uit die eenheid spreek ik tot u. Eens zei ik tot de mensen: “zie, er is een stroom van tijd en verwarring tussen u en het eeuwige Leven. Ik zal u een brug bouwen” en ik bouwde een brug uit mijzelf en zei tot hen: “ziet dit is een weg”. Doch zij hebben gezegd, ziet de weg is door Hem, en dit was onjuist, want is niet de brug belangrijk wanneer men haar wil overschrijden en niet de maker? Men heeft echter de maker verheerlijkt en de brug vergeten. En daarom zeg Ik tot u:

Wees eenvoudig, want ziet de eenvoud is het begin van alle bewustzijn, eenvoud is de sleutel tot het Koninkrijk Gods. Ik zeg u wees nederig, want slechts hij die zijn onbelangrijkheid erkent kan de waarheid aanvaarden waarin hij één is met alle Krachten die scheppen.

Ik zeg tot u: durf arm zijn. Want slechts hij die niet hangt aan bezit, vindt de waarheid van het leven. Doch wie zich bindt aan bezittingen hij wordt door zijn bezit beheerst. Ik zeg tot u: wees barmhartig. Want ziet hij die aan anderen geeft uit zichzelf en zijn begrip, uit zijn liefde en zijn besef, hij is in die anderen en door deze anderen is hij in het Koninkrijk en uit het Koninkrijk is hij machtig en kan helpen. Doch wie niet barmhartig is, hij spreekt vele woorden, maar verloochent de werkelijkheid en gaat ten onder in zijn illusies die hem worden tot duisternis.

Ik zeg tot u: “zegen het leven want wie het leven eert, eert de kracht die het leven voortbrengt. De kracht die het leven voortbrengt is de Vader uit wie Al bestaat en in wie wij onszelf terugvinden, verenigt in oneindigheid.

Wees sterk, niet uit uw eigen kracht, maar uit het besef van de kracht die in u leeft, en aanvaardt deze zonder weifelen. Wie sterk is uit de kracht Gods, hij is sterk door alle tijd; doch wie zijn kracht zoekt in zichzelf zal ondergaan.

Ik zeg tot u, zo de geest Gods u beroert, vraag niet, want waarlijk hij die vraagt aan een geest Gods, verliest zichzelf in zijn onbegrip. Maar wie de kracht aanvaardt die uit hem voortkomt, deze wordt de wijsheid gegeven, het is de tweede sleutel der eeuwigheid.

Ik zeg tot u, erken hoezeer de Schepper u liefheeft. Besef hoezeer al wat de Schepper in zich draagt en erkent, u liefheeft en beantwoordt deze liefde zonder aarzelen, want uit deze liefde alleen zult gij waarlijk ingaan tot de hoogste graden, de werelden van licht waarin de Schepper zelf zich openbaart

Wat kan ik u in deze dagen geven. Kracht bezit gij, want in u woont de Vader. Licht. Licht woont in u, want gij zijt geschapen uit het Eeuwig Licht. Wijsheid. Wijsheid is uw waakzaamheid voor het werkelijk gebeuren. Ik kan u slechts één ding geven, mijzelf en mijn Kracht en mijn Wezen dat ik hernieuwd en steeds hernieuwd wijdt aan u allen, totdat gij naast mij staande zeggen zult: Broeder, ik ken de waarheid, uit deze waarheid leef ik tot deze waarheid zal ik u trachten te voeren en niet rusten voor ook het laatste schepsel uit deze golf is opgegaan in het bewustzijn van de werkelijkheid.

Dit is al wat ik u geven kan. Het is niet veel vergeleken bij dat wat ons aller Vader ons allen schenkt. Maar het is de gave van mijn Kracht, van mijn licht en mijn bereiking die ik u geef opdat gij sterk moogt zijn en wijs, opdat gij barmhartig moogt zijn en vrij van bezitslust, opdat gij moogt terugkeren tot de eenvoud, waarin gij uzelf erkent, en zo binnentreedt in het innerlijk rijk dat eeuwig is.

Moge de zegen van de Vader rusten op u, moge zijn licht u voeden en sterk maken op de weg en moge het u gegeven zijn te aanvaarden opdat gij genezen wordt van uw feiten. Dat is alles wat ik bieden kan. Aanvaard mij opdat wij bereiken mogen de ware eenheid en Kracht waarvoor de Vader ons heeft bestemd.

image_pdf