Samenvatting en harmonie met de wind

9 augustus 2007

Ik zou vanavond graag met jullie een beetje een evaluatie maken van hetgeen wat je al de laatste lessen hebt geleerd en wat het voor jullie al teweeg heeft gebracht en tegelijkertijd toch nog een paar kleine aanvullingen geven. Wij hebben gezien dat er in deze groep een heel grote bereidheid bestaat om resultaten te halen – en dit is zeer positief – anderzijds wil ik daar wel bij opmerken dat soms de drang naar resultaat een blokkering kan opleveren naar het resultaat toe.

Het is belangrijk dat jullie in het uitvoeren van de opdrachten, de oefening om het zo uit te drukken, zo ontspannen en relax mogelijk bent. En dat je daar niet direct voor uzelf altijd iets gaat bij vragen of gaat nakijken “wat is er nou gebeurd enz. enz.”, want dat is dan weer meer de stoffelijke mens die zich voorop schuift en het is wel degelijk onze bedoeling van jullie zover te krijgen dat je kunt – ik zal het nogal technisch uitdrukken – een knop omdraaien, zodat je met uw tweede werkelijkheid of in uw tweede werkelijkheid kunt werken en resultaten kunt boeken, die je dan achteraf gewoon in het dagdagelijkse leven in praktische resultaten kunt omzetten.

En dan moeten we natuurlijk in staat zijn om ons stoffelijk voertuig een beetje onder controle te houden en niet de nogal opdringerige gedachtebeelden de baas te laten zijn, die achter zogezegde direct zichtbare of voelbare resultaten vragen. Dit is zo’n klein beetje het beeld dat deze groep ook naar ons uitstraalt, dus samengevat wil ik zeggen: dat dat heel positief is en wanneer er nog wat geschaafd wordt aan die zaken dat we redelijk goede resultaten kunnen bereiken.

Vandaag zou ik daaraan willen toevoegen dat het een belangrijk punt gaat zijn dat je voor uzelf bv. redelijk sterke discipline gaat opbouwen. Daarmee bedoel ik dat je bv. wanneer er iets plaatsgrijpt, je niet direct rondom u gaat kijken wat er de oorzaak van kan zijn en dit buiten u leggen, maar wanneer je met iets geconfronteerd wordt – het is gelijk wat hoor – dat kan een woordenwisseling zijn, dat kunnen ook andere zaken zijn, dat kan een kleine tegenslag zijn, het kan misschien ook een meevaller zijn, dat je vooral gaat in uzelf kijken “hoe kom ik daar nou toe?” Dat is een oefening die niet zo gemakkelijk is. Het klinkt misschien voor de mens gemakkelijk, maar het is niet zo gemakkelijk, omdat de mens vanuit zijn stoffelijk wezen voor alles de neiging heeft van de oorzaken bij een ander te leggen.

Nu gebeurt er niets in uw leven – en dat moet je toch goed beseffen – dat niet zijn bron bij uzelf vindt. En dit klinkt misschien eigenaardig. Je zou kunnen zeggen: “kijk, ik kom een zwaar ongeluk tegen en ik kan daar niks aan doen, want een ander is op mij ingereden of er is dat en dat gebeurd”, dan zeg ik: “ja, je hebt daar gelijk in, alléén het punt dat jij betrokken bent bij dat ongeluk wil zeggen dat jij daar bij wijze van spreken naar toe hebt geleefd en dat heel veel handelingen die je onbewust hebt daarvoor voltrokken, aanleiding zijn geworden tot het doormaken van dat zwaar ongeluk.”

Dit is natuurlijk in uw maatschappij een niet aanvaardbare redenering, want dan zouden de verzekeringen natuurlijk altijd daar een bonus uit kunnen halen, maar goed we zijn hier niet om stoffelijke zaken als dusdanig te gaan bespreken. We zijn hier wel om te trachten jullie op een zo duidelijk mogelijke wijze te helpen in de opbouw van het werken met de kosmische krachten en ook basis van magie. En dan moet je toch even het menselijk, stoffelijk denken en de geprogrammeerdheid die allemaal in jullie zit, achterlaten.

En dat wil zeggen dat bv. zoals bij dat ongeval, dat je dan moet nagaan: “hoe komt het dat ik dat meemaak?” En dan kun je gaan nadenken en zul je opmerken dat je bepaalde handelingen gedaan hebt – en dat kunnen ook gedachtebeelden zijn waarmee je bezig was – die er voor gezorgd hebben dat je op dat moment juist op de verkeerde plaats was.  En waarom was je op de verkeerde plaats? Omdat uw ingesteldheid, uw gedachteopbouw op dat ogenblik disharmonisch was. En vanuit die disharmonie was je in een harmonie met de andere disharmonie en zo ontstaat voor u iets dat u minder aangenaam is.

En we kunnen dit van een ongeluk bv. ook trekken naar een twistgesprek tussen personen of een discussie tussen personen. Je kunt zeggen: “ik heb gelijk en alles is logisch, het is mijn standpunt en dit is juist.” En misschien zullen velen rondom u u gelijk geven en zeggen: “ja, je hebt gelijk”. Maar is dat wel zo? Menselijk gezien wel. Maar in wezen door het feit dat er een discussie is ontstaan, een welles-nietes spelletje of dat er op een bepaald ogenblik zelfs in die discussie kwaadheid is ontstaan, een beetje grofheid enz. moet je u ook weer afvragen “hoe komt het dat ik gedreven wordt om zulke handeling te doen? Welke stimulans heeft mij daartoe gebracht?” En dan ga je komen dat je gaat ontdekken dat wanneer je uzelf niet onder controle houdt en uzelf niet brengt tot een redelijk sterke zelfdiscipline, dat u zonder dat u daar erg op hebt, héél gemakkelijk gevat wordt door alle mogelijke sferen die rondom u zijn en die er alle belang bij hebben dat er bepaalde zaken gebeuren, dat er bepaalde disharmonieën zijn, dat er bepaalde ongelukken plaatsgrijpen enz.. En dat, vrienden, daar moet je toe komen dat je dat allemaal kunt van u afkeren.

En hoe gaan we dat proberen te doen? Eigenlijk heel simpel. We zijn tot hiertoe allemaal al vertrokken vanuit toch een regelmatige meditatie. Wij hebben u geleerd van: “tracht de krachten van de planeet aan te voelen, tracht de krachten van de godennamen aan te voelen enz.”  Ieder op zijn eigenste wijze heeft daar min of meer gevoelens bij gekregen, resultaten in geboekt. U hebt allemaal jullie hazelaarstaf en deze is te weinig bij jullie nog in gebruik. Je zou die voor veel meer zaken kunnen gebruiken dan dat je dat tot hiertoe doet, omdat, zoals we u hem hebben laten opbouwen, dit eigenlijk voor jullie een krachtsymbool is. Een krachtsymbool wanneer je u daaraan bindt, dat je eigenlijk al de deur opent en in een tweede werkelijkheid kunt stappen waardoor je minder raakbaar wordt voor hetgeen wat gewoon in de eerste werkelijkheid rondom u gebeurt.  Maar u zou de gewoonte moeten maken van bij uw dagelijkse meditatie deze hazelaarstaf te gebruiken. U zou de gewoonte moeten hebben van bv. telkens weer een drietal cirkels rondom u te trekken en terwijl u dat doet voor uzelf aan te voelen dat u zich afschermt van alle stoffelijke beïnvloeding, dat u zich ook afschermt voor alle negatieve of demonische krachten – zowel geestelijk als menselijk – dat u enkel en alleen dus werkt met de krachten van het Licht.

En wanneer u zo een afgezekerde zone hebt en u gaat daar rustig in mediteren, dan gaat het al veel gemakkelijker zijn om contact te gaan leggen met onze zijde. Het gaat ook veel gemakkelijker zijn om harmonieën, die tussen jullie zelf bestaan, van deze uit te wisselen.  Want vergeet niet – en dat is ook nog te weinig bij jullie doorgedrongen – wanneer jullie je oefeningen doen, dat er tussen jullie steeds verbindingen zijn. Je bent bij het oefenen individuen, dat klopt, u bent alleen op dat ogenblik, stoffelijk, dat klopt, maar geestelijk bent u hoegenaamd niet alleen. Ieder van de aanwezigen hier heeft de laatste maanden toch verschillende helpers die bijna een permanentie uitvoeren voor inspiratie, hulp enz. bij de oefeningen en dat wilt ook zeggen dat over tijd en ruimte u tijdens uw meditatieve processen ook verbonden bent met elkaar, dat er wisselwerkingen kunnen zijn, dat is misschien nog niet voldoende doorgedrongen, maar dat ook op deze wijze jullie elkaar kunnen helpen en bijstaan wanneer één lid van de groep het misschien wat moeilijker heeft, dat via deze weg er een serieuze ondersteuning kan zijn. Dat ook via deze weg zaken kunnen worden aangebracht enz.. Daar hebben jullie allemaal nog te weinig bij stilgestaan en dat is begrijpelijk; maar het zit in deze mogelijkheden.

Het zit ook zo ver in deze mogelijkheden dat wanneer iemand een probleem heeft – stel u voor: je weet iets niet of je kent iets niet – en je gaat in meditatie en een ander lid van de groep is wel op de hoogte van de oplossing van uw probleem, heeft er wel kennis van, dat gewoon doordat je in deze meditatie bent, u afleest wat in de andere persoon aan kennis aanwezig is, dit overneemt en na de meditatie het antwoord hebt op uw probleem en oh, dat kan zeer ver gaan, dat kan zelfs gaan dat iemand die bv. helemaal niet wiskundig is, maar een wiskundig probleem moet oplossen om eender welke reden, gewoon een formule overneemt van iemand die deze in zich heeft en deze uitwerkt. Waar je onder normale conditie zou zeggen van: “dat kan niet, want je kent niet voldoende wiskunde om deze formule te verstaan en uit te werken.”  Dit is ook op dat ogenblik niet nodig. Op dat ogenblik is de persoon waar je mee geconnecteerd bent, diegene die onbewust, maar wel in de tweede werkelijkheid bewust, dit uitwerkt.

Zo goed dat het dikwijls mogelijk is van bv. vreemde talen te herkennen, vertalingen te kunnen maken enz. wanneer één van de anderen van een bepaalde taal goed op de hoogte is waar jij niet van op de hoogte bent.  Ik wil maar duidelijk maken dat in deze groep, zoals ze nu stilletjes aan aan het groeien is, zeer veel mogelijkheden zijn die je nog niet doorhebt en die te veel nog onbenut zijn en die langzaam maar zeker toch in gebruik zouden moeten kunnen komen, maar – en dan kom ik terug naar mijn vertrekpunt – om daar in te slagen, heb je discipline nodig.

En discipline is een woord dat in deze maatschappij niet goed meer klinkt, want deze maatschappij gaat er vanuit: vrijheid, maar vergetende dat er maar vrijheid kan zijn wanneer er een echte discipline is, want zonder discipline kun je geen vrijheid kennen, ken je alleen maar chaos. En als je rondom u kijkt, zul je wel begrijpen wat ik bedoel in deze maatschappij. Deze discipline moet vooral voor jullie inhouden dat je steeds weer uzelf in vraag stelt, niet in negatieve vorm, niet in een afbrekende vorm, maar in een opbouwende vorm.

Wanneer er iets heeft plaats gehad dat u gaat trachten na te gaan: “waarom heb ik dit doorgemaakt? Welke méérwaarde zit er in?” Zeker wanneer er zaken in uw leven meermaals voorkomen, wordt het zeer belangrijk dat je u gaat afvragen: “welke les kan ik daaruit leren?”  En de vraag mag niet blijven bij uw stoffelijk denken. Je gaat bewust trachten deze vraag in uw meditatief proces door te geven aan uw eigen geest. Op deze wijze ga je de gevoeligheid tussen uw eigen stoffelijk lichaam en uw eigen geest kunnen vergroten, gaat er een opening ontstaan waar uw eigen geest u antwoorden kan geven waarom dat uw stoffelijk lichaam bepaalde zaken moet doormaken.

En daar, vrienden, wordt het voor jullie boeiend omdat je zult opmerken dat bepaalde zaken die je meemaakt – en ik kom terug naar mijn beginvoorbeeld – een ongeval, dat je daaruit kunt vaststellen wat uw geest eigenlijk met uw lichaam bedoelt, wat hij er mee wilt bereiken, welke leerschool hij daarin zoekt. En voor degenen die zich verder willen ontwikkelen, is dit van zéér groot belang. Waarom? Op het ogenblik dat je de wisselwerking kunt krijgen tussen uw geest en de stof die er voor open staat – want 99% van de stofmens staan er niet voor open, zelfs een groot deel wilt nog niet eens aannemen dat een geest bestaat – op het ogenblik dat de opening er terug is, dat de aanvaarding in de stoffelijke hersenen er is van: oké, er is een geest die tracht mij te sturen en ik sta er voor open, dan ga je opmerken dat plots zeer veel kan wijzigen, dat ook zaken die normaal een bepaald verloop zouden kennen, deze plots een ander verloop kennen enz..

Maar dan komen we naar het breekpunt in jullie opleiding, maar ook een breekpunt in jullie leven: het werkelijk gaan beseffen, gaan aanvoelen van: waar wilt mijn eigen geest naartoe met dit lichaam? Dan zul je kunnen verstaan waarom je bepaalde zaken doormaakt, meemaakt, zelfs zul je begrijpen waarom het lichaam soms bepaalde ziektes ondergaat. Het grote voordeel daarvan gaat zijn dat het verzet gaat verkleinen.  Oh, volledig weg gaat het niet vallen hoor, want je mag niet vergeten dat jullie lichaam genetisch geprogrammeerd is en die programmatie is zeer moeilijk te wijzigen, daar zitten oerbeelden in, oergedachten in die er voor zorgen dat de natuur volgens bepaalde wetten zich kan voortzetten en kan blijven bestaan.  Maar ook voor de geest is dat een noodzaak om deze ervaringen mee te maken.

Dus, je moet niet denken dat ineens alles koek en ei zal zijn, daar gaat het ook niet over. Het gaat er vooral over dat je langzaam maar zeker meer voor de stof in de tweede werkelijkheid gaat kunnen functioneren, dat je vanuit dat proces ook zaken kunt overbrengen naar uw eerste werkelijkheid, waardoor er in de stof voor u ook zaken kunnen gewijzigd worden, zaken kunnen voorkomen worden of dat er gebeurtenissen kunnen plaatsgrijpen die belangrijk voor u zijn.

U kent misschien allemaal wel mensen die in het leven steeds op de juiste plaats zijn, steeds geluk hebben, waar eigenlijk alles loopt – in uw ogen althans – als een trein.  Wanneer je zo iemand kent, dan moet je eens nagaan hoe het meestal komt dat een persoon in het leven dat meemaakt en dan zul je in vele gevallen ontdekken dat het iemand is die met zijn eigen geest in harmonie is en niet zozeer zich stoort aan wat de wereld rondom hem voorschrijft, wenst of wilt, maar gewoon volgt wat in hem of haar leeft.

En wanneer wij met deze groep willen magisch werken, dan moeten we daar toe komen dat je deze discipline onder de knie krijgt, dat u aan uw afspraken die u maakt u houdt, ondanks het feit dat er altijd wel gezelligere zaken zijn.  En zeker in een beginstadia zul je opmerken dat je nog al eens op de proef zult gesteld worden. In een maatschappij zoals deze is dit niet moeilijk. Maar toch steeds kunnen terugkomen naar hetgeen wat voor u de kern uitmaakt, het belangrijkste is en zal er dan toe bijdragen dat je sneller in uw geestelijke ontwikkeling kunt evolueren.

Is iedereen nog mee? Ik heb de indruk dat hier mensen zijn die daar wel bepaalde vragen bij hebben. U mag deze vragen, over dit gedeelte van de avond, stellen. Ik wil daar dadelijk op inspelen.

 • Broeder, als ik het begrijp, moet je kunnen komen tot een goede samenwerking met uw geest, maar op een manier dat het niet meer is alsof uw geest ‘dat’ zegt van bepaalde dingen en uw hersenen denken dan iets anders, maar dat het een dooreenloping is van de beide zaken. Dat de hersenen dat niet meer aanzien als zijnde: het komt van de geest, maar het komt alsof het een deel van hun zelf is, waardoor dat ze daar vlotter mee omgaan …

Dit gaat ook zo, want kijk, en nu mag u me niet kwalijk nemen dat ik jullie even met een hond ga vergelijken. Maar jullie kennen de proeven van Pavlov? Wanneer je dus altijd voor een hond hetzelfde herhaalt, in dat geval ook met dezelfde beloning, ga je een automatisme krijgen. Wel, het dierlijke voertuig dat jullie zijn – neem mij de uitdrukking niet kwalijk, maar ik tracht het heel duidelijk voor jullie te stellen – kan geprogrammeerd worden.

Ik moet niet zeggen hoe dikwijls uw eigen mensen anderen programmeren door hersenspoelingen enz.. Op alle mogelijke terreinen zijn de meeste mensen geprogrammeerd en staan er niet bij stil. Wel, uw geest, wanneer je de opening maakt en toelaat dat zijn indrukken verwerkt worden via uw stoffelijk denken, dan ga je effectief krijgen dat wanneer uw geest een bepaald signaal geeft, een bepaalde gedachte, de hersenen deze gaat herkennen als zijnde een positief signaal en een gegeven dat kan voltrokken worden zonder dat er nog tegenspraak is.

De meesten onder u hebben van kinds af geleerd van niet te luisteren naar dat innerlijke stemmetje dat sommigen van u hoorden, niet te luisteren naar de gevoeligheden die het kind had. Als kind werd er al te gemakkelijk tegen jullie gezegd: “Ach jongen of meisje, je moet zo niet veel fantaseren enz.” Daardoor is vanaf de leeftijd vier, vijf jaar langzaam maar zeker een stoffelijke barrière opgebouwd, die dan nog via alle mogelijke godsdienstige invloeden is vervolmaakt. Het zijn die barrières die eigenlijk terug moeten geschroefd worden, dat u komt tot het punt vóór die beïnvloeding waar het lichaam – en dat was toen het lichaam van het jonge kind – open stond voor de sturing en de invloed van de geest. Er zijn maar weinig mensen op aarde, maar er zijn er, laat ons zeggen dat je ongeveer één persoon op een miljoen zult hebben waar dus de beïnvloeding niet is gelukt en waar het kind ondanks alle zaken die tegen het kind gezegd worden toch open blijft voor wat zijn geest eigenlijk inbrengt. In dat geval krijg je meestal heel gevoelige mensen. Maar goed, in uw maatschappij is het niet zoveel voorkomend omdat ook de kinderen reeds zeer snel in een soort scholing worden gebracht waar er helemaal geen plaats meer is voor vrije gedachten en intuïtie. En als je dan ziet dat de meesten van jullie toch school lopen tot ze een jaar of twintig zijn, dan is er in die ganse periode reeds heel veel vernietigd.

En het is juist die afbraak die jullie moeten terug kunnen schroeven en voor de ene zal dat al gemakkelijker zijn dan voor de andere. En als je dan terug kunt komen tot het toelaten dat uw geest een beïnvloeding heeft op uw stoffelijk denken, dan ga je u ook daar beter in voelen.  En voor de ene zal dat zijn dat je de idee hebt iets te horen. In wezen hoor je niks, want de geest praat niet. Hetgeen wat ik hier doe, is gewoon bepaalde gedachtebeelden in het motorisch gedeelte van dit lichaam omzetten zodat u het kunt horen, maar ikzelf zeg niks. Ik breng alleen maar beelden naar het lichaam toe. Maar datzelfde kun je dan ook ervaren, waardoor dat je het idee gaat hebben van : “hé, hier is iemand die mij helpt”, uw eigen geest. Bij anderen kan het pure beeldvorming zijn, is ook mogelijk. Weer anderen zullen puur iets voelen. Het hangt ook een beetje van lichaam tot lichaam af en de mogelijkheden die in dat voertuig aanwezig zijn. Je kunt nu eenmaal een auto niet vergelijken met een trein of met een boot, alhoewel het allemaal voertuigen zijn waar je u mee kunt verplaatsen, maar ieder heeft zijn eigenheid en dat is ook met menselijke lichamen zo.

Zijn er nog mensen die even een vraag willen stellen hierover? Ik heb liever dat u nu spreekt dan dat u zegt: “Ach, ik wacht wel even, het is misschien niet interessant genoeg“, want dan maakt u een fout.

 • I.v.m. de hazelaartak, u zei: “Die kunnen we beter gebruiken, met meer dingen.” Leert u ons dat nog of moeten we het zelf ontdekken of .. ?

Kijk, u zult heel veel zaken zelf gaan aanvoelen, maar wat die hazelaartak aangaat, die kunt u eerstens gebruiken om de plaats waar u wilt werken af te schermen, maar u kunt ook wanneer u over bepaalde zaken onzeker bent in de loop van de dag, kunt u deze even ter hand nemen en er u op concentreren. In uw geval zou ik ook zeggen, wanneer u zich té vermoeid voelt, dat u even de hazelaartak neemt en via deze hazelaartak u in verbinding zet met de kosmische energie, zodat uw lichaam tot een rust kan komen en ik kan u daarbij zeggen, waarde vriend, dat die oefening voor u veel gezonder is dan dat u medicijnen zou nemen om tot rust te komen. Dus het is maar hoe u de zaak aanpakt.

Er zijn heel veel mogelijkheden. Het is zelfs zo dat – maar dat moet u niet gaan proberen want dat is niet direct de bedoeling – maar dat u zaken daarmee onzichtbaar kunt maken, toch tijdelijk.  En nu hoor ik hier al denken : “oh, dat zou praktisch zijn als ik ergens verkeerd parkeer.”

Maar goed, wanneer het een noodzaak is, om dit even te doen, dan is deze kaart haalbaar, maar het is niet de bedoeling dat voor zulke zaken dit eigenlijk gebruikt wordt.

 • “De hazelaartak mag niet door vreemde ogen gezien worden”, werd gezegd, maar ..

“Niet door vreemde ogen gezien worden”, daar gaat het als dusdanig niet over. De bedoeling daarachter van zulke uitspraken is: dat je niet in discussie gaat over de werking daarvan met anderen buiten de groep.

Kijk, op het ogenblik dat je met magie wilt werken, gaan er zeer vele mensen angst krijgen. Zeer veel mensen gaan dan zeer ‘anti’ worden en zullen proberen op u een overwicht te halen en u trachten aan te duiden dat u toch maar een dommerik bent omdat u kunt geloven dat een hazelaartak kracht kan geven. Want in een moderne wereld met al zijn wetenschap (en zijn zekerheden van die wetenschap), kan het toch niet zijn dat u in zoiets gelooft ..

Oké.  U kunt dus begrijpen wanneer u dit meerdere malen zou moeten aanhoren, dat dit voor u een negatieve invloed is die hoegenaamd niet noodzakelijk is. En gezien u nog aan het begin staat van de ontwikkeling waar we mee bezig zijn, is het best dat u deze confrontaties uit de weg gaat en daarom daar niet mee gaat staan zwaaien en zwieren en doen, maar dat u dat heel rustig voor u in alle afgezonderdheid gebruikt, tot het moment dat u voldoende sterk en voldoende zekerheid hebt om wanneer men u daar op zou attaqueren, van de juiste repliek te geven, waardoor diegene die u wilt aanvallen, gewoon in zijn aanval gepareerd wordt en zelf niet verder kan. En daarom wordt gezegd van: “ga daar niet mee te koop lopen”.

 • Broeder, ik heb nog een vraagje met betrekking tot de hazelaartak. Kun je die ook gebruiken om bv. jezelf af te schermen voordat je de maatschappij ingaat om je te beschermen tegen de invloeden van het werk en verkeer? En gaat dat om .. zeg maar ’s morgens voor je gaat bv. drie kringen te trekken ..

Zeker en vast. Kijk, je moet als dusdanig voor dat soort afscherming niet direct drie kringen trekken, maar op het ogenblik dat u hem in beeld neemt dan is dat voldoende, dan bent u verbonden met de kracht en dan werkt deze kracht, dan werkt deze afscherming. Kijk, de werking van uw hazelaartak gaat over de tweede werkelijkheid en het is in de tweede werkelijkheid dat u dit moet opbouwen.

Dus dat wil zeggen, om u te helpen, u zit op uw werk en het loopt niet zoals u wilt omdat er een of andere collega het u duivels moeilijk maakt. U gaat in gedachten naar uw hazelaartak; u weet waar hij is. U neemt in gedachten deze vast. U wordt één met de kracht van de tak en u zult wel zien dat die verduivelde collega wel even opzij zal gaan.

 • Oké, maar dat houdt dan in dat het ook via de tweede werkelijkheid kan, daar heb je niet daadwerkelijk die hazelaartak in handen nodig.

Kijk, wanneer je magisch gaat beginnen werken – en met die hazelaartak werk je al magisch – dan heb je dat in wezen allemaal niet nodig, maar je bent mens en daarom is het van belang dat je in het begin wel degelijk dat alaam gebruikt, dat je wel degelijk deze tak eens in de handen neemt, dat je wel degelijk af en toe kringen er mee trekt en dat je misschien ook andere zaken er even mee doet. Er komt een moment dat je voldoende zekerheid in uzelf hebt opgebouwd, dat u er enkel hoeft aan te denken en het werkt. Maar om zover te komen, heb je tijd nodig, heb je oefening nodig. Dit is met alles zo.

Als ik het even mag en misschien een voorbeeld dat voor u duidelijker zal zijn.  Wanneer iemand met een hazelaartak over een veld gaat om water te zoeken – meestal gebruiken ze dan een gesplitste hazelaar, vroeger was het toch zo – en die vindt daar water mee, dan zijn er toch van die mensen, van die waterzoekers die heel gevoelig zijn en die heus die tak niet meer nodig hebben, die na verloop van tijd over een terrein kunnen gaan, hun hand uitsteken en voelen van: “Oh, hier zit veel water, graaf hier maar of boor hier maar, hier heb je water.”  Maar zij zijn ook begonnen eerst met het voorwerp. En dan hebben ze gaan leren aanvoelen van: “Oh, het zit eigenlijk in mij.” En als ze dan toevallig hun tak niet bij hebben, dan doen ze het zo wel, met hetzelfde resultaat.

 • Moet je in dit gebeuren ook het evenwicht herstellen? Drie keer een kring sluiten, moet je hem ook openen drie keer. Hoe is dat dan als je hem verder gebruikt?

Je kunt, als je het met rituelen wilt doen, dan trek je driemaal de kring; je sluit hem.  En dan als uw meditatie gedaan is, dan kun je ook in omgekeerde zin drie keer een kring trekken en dan heb je hem theoretisch volledig terug geopend. Dit zijn rituelen. U mag deze uitvoeren; is geen probleem, zolang u bepaalde spelregels eerbiedigt, is er niets aan de hand.

Dus en daar krijg je dan ook – en dat gaat verder dan alleen uw hazelaartak – wanneer je dus drie cirkels trekt, zit je in een volledig magisch denkende wereld, want in de magisch denkende wereld zijn drie cirkels zeer belangrijk. U kunt dan later – maar begin daar nog niet aan – godennamen invullen enz.. Dus een opbouw van eigenlijk een totaal werkvlak om in te mediteren, maar daar zijn we nog niet aan toe en dat zou ik nog niet raden, maar je kunt dan ook wanneer je meditatie gedaan is en wanneer je terug uit meditatie komt, de cirkels ontsluiten óf wanneer je nu zegt van : “kijk, ik mediteer nu, maar ik zou vanavond op dezelfde plaats terug willen mediteren”, dan gaat u met uw hazelaartak niet de cirkels terug open maken, maar dan gaat u gewoon voor uzelf een poortje maken.  In tegenwijzerzin maakt u zo een poortje en u stapt erdoor.  En wanneer u dan bv. enkele uren later verder wilt doen, dan komt u weer binnen en u sluit het poortje. Het is pure magie hoor, maar het werkt heel goed.

Wees ervan overtuigd wanneer dat – maar ik ga u dat nog niet aanleren – er bepaalde geesten worden opgeroepen in zulke procedure, dat zulk een poortje heel goed werkt, dat er geen enkel zal doorkomen. U kunt dit ook terugvinden in de oude geschriften over oude rituele magie, maar dit is eigenlijk naar de toekomst toe en zeker in de nieuwe kosmische tendensen bijzaak. De kracht ligt niet zoveel meer in, als wel in de overtuiging, in de gedachte, waar dat de mens van laat ons zeggen, tweehonderd, driehonderd jaar terug, die had nog rituelen nodig omdat de invloed van die heerser een vastheid was, een onveranderlijkheid. Het was belangrijk dat bepaalde zaken volgens een bepaalde rite 100% correct gebeurden. Aquarius daarentegen is los, vrijer, geeft mogelijkheid aan de beeldvorming enz.. Daarbij moet ik dadelijk zeggen dat ook jullie al andere invloeden in zich dragen dan bv. de incarnaties van enkele honderden jaren terug. Dus je moet alles nemen zoals het is en in het juiste kader plaatsen. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat de mens die geleefd heeft honderden jaren terug en daarmee werkte, dus meer of minder was. Neen, het was anders. En nu heb je, wanneer je met deze zaken gaat werken, meer mogelijkheden, je zult ook meer kunnen bereiken dan diegene die enkele honderden jaren geleden ermee bezig was.  Dat is het voordeel dat je nu in deze nieuwe fase hebt.

 • Nu, om het goed te begrijpen, het voorbeeld met die collega; moet ze dan naderhand ook weer die afscherming teniet doen ?

Het is te zien. Kijk, wanneer zij de dag door wilt komen, dan is er geen enkel probleem, dan kan zij dat de ganse dag gewoon handhaven. En wanneer zij dan vanuit dat milieu vertrekt, hoeft zij daar eigenlijk niets meer aan te doen.

Goed.  Word het niet te zwaar voor jullie vandaag?

Gaan we nog even een klein stukje verder alvorens dit eerste deel af te ronden?

Ik vertrek terug van mijn beginpunt: discipline. Discipline in uw oefeningen en ook – let op – in uw eigen gewoon stoffelijk bestaan. D.w.z. dat je langzaam maar zeker moet proberen van bepaalde emoties onder controle te houden, dat je ook wanneer je aanvoelt dat de stof u eisen stelt, dat je kunt zeggen: “nu niet, maar, binnen een uur of binnen twee dagen”.

Ik kan dit bv. met het hongergevoel omschrijven. Stel u loopt ergens door een straat, er is een etalage van een bakker met heel lekkere gebakjes, u hebt nog niet gegeten en u ziet dat en automatisch krijgt u zin om deze gebakjes aan te schaffen en te gaan consumeren.  Er is niks fout mee als dusdanig. Maar de oefening die er voor u wel in zit, is van te zeggen: “neen, ik ga dit nu niet doen. Ik ga bv. wachten tot dat moment, dan heb ik de mogelijkheid en dan zal ik wel zien wat ik ga aankopen. Is het een gebakje of is het een stuk fruit of iets anders.” Maar ik laat mij op dit moment niet meeslepen door het hongergevoel en de reactie van het lichaam om daar iets aan te doen. En zo kun je dat met heel veel zaken oefenen.

Daarmee bedoel ik ook weer niet, vrienden, dat je uw eigen leven moeilijk moet gaan maken. Dat is de bedoeling niet, want als je het echt moeilijk gaat maken, dan heb je er niks aan. Maar je moet af en toe voor jezelf de zaken onder controle krijgen. En zeker naar de jongelui die hier aanwezig zijn – en dat is toch voor hen ook belangrijk – ook uw gevoelens, houd ze onder controle. D.w.z. er zijn heel veel aangename dingen in het leven, zij worden nogal eens buiten u gestimuleerd. Besef dat en besef ook dat je deze zaken kunt gecontroleerd laten ontplooien, dat je niet meegezogen wordt in emoties die uw handelingen bepalen en niet omgekeerd.  Daar moet je heel voorzichtig mee zijn.  Zeker in deze tijd omdat heel veel zaken op het ogenblik uit alle normale proporties zijn gekomen en dat wanneer je er geen erg op hebt, meegesleurd wordt in iets wat niet de bedoeling kan zijn. En dit gaat over elke vorm van emotie; dit gaat over elke vorm van begeerte.

Ook daar, vrienden, tracht een discipline te handhaven. Uw eigen correct gedrag kunt u alleen maar voor uzelf bepalen. U moet u niet door een ander laten zeggen: “je mag dat niet; je mag dat wel.” Je moet daar trachten, vanuit de zuiverheid van de ontleding die je voor uzelf doet, aan te voelen: “dit is correct voor mij; dit kan en dit kan niet.” Niet een ander moet zeggen: “ja, maar ..  of neen, dat mag niet .. of dat mag wel ..”

En als ik een voorbeeld mag nemen, een voorbeeld dat voor iedere stofmens direct herkenbaar is: geld. U krijgt bv. de kans om op een heel korte tijd zeer veel geld te verdienen.  Maar u moet dat doen door een werk of een handeling dat u eigenlijk niet ligt, dat u eigenlijk niet aanstaat. Maar u hebt de vrije keuze. U kunt dat doen en u kunt dat geld dan binnen halen of u kunt consequent met uzelf zijn en zeggen: “neen, hetgeen wat ik er voor moet doen, ligt mij niet, dus ik doe dit niet en ik ga gewoon verder met hetgeen ik bezig ben en ben tevreden met het geld dat dat voor mij opbrengt.” Wat denkt u dat het gevolg daaruit gaat zijn? De meesten denken dan: “ja, die meerwaarde ben ik kwijt.”

Wanneer je dit juist doet en wanneer je dit met een discipline doet en voor uzelf duidelijk maakt: “neen, ik doe het niet omdat dit niet voor mij geschikt is, dit ligt mij niet en ik blijf mijn werk doen” – en je doet dan iets wat je graag doet – oh ja, je verdient minder, dat is juist, maar wanneer de eindafrekening komt, kan ik jullie wel garanderen dat door hetgeen wat je gedaan hebt, wat je graag doet – en dan heb je misschien meer gewerkt, dat wel – dat de eindafrekening positiever zal zijn dan wanneer je hetgeen gedaan hebt waar je veel geld uit ging halen, waar je dat vele geld misschien wel gehaald hebt, maar waar tegenover staat dat doordat je die handelingen gedaan hebt, dat vele geld sneller kwijt zult zijn, minder zult kunnen behouden, omdat je andere zaken zult moeten doen, dan wanneer je iets gedaan hebt wat voor u juist was, wat voor u aangenaam was en dat op de eindafrekening u misschien nog meer aangenaam werk bezorgt waardoor het eindresultaat veel beter gaat zijn. U hebt een goed gevoel. U wordt er beter uit dan wat op het eerste gezicht leek van: “die enorme meerwaarde kan ik hier realiseren.”

En dit zijn allemaal zaken, vrienden, waar je in de toekomst met moet leren omgaan.  Want – en waarom geef ik dat voorbeeld? – stel, je bent met een taak bezig, een geestelijke taak.  Je bent in uw tweede werkelijkheid, meditatief ben je er toe gekomen en je hebt u voorgesteld van daar te helpen en dat te realiseren – je mag zelf een voorbeeld invullen – maar op het ogenblik dat u in die tweede werkelijkheid werkt, zijn er andere krachten die zich aan u zullen manifesteren. En ik kan u garanderen dat deze zich zullen manifesteren onder een vorm die voor u aanvaardbaar zal zijn. U moet niet denken dat een demon naar u komt in het zwart en met bokkenpoten, vergeet dat maar! Het zal altijd iets zijn dat u aangenaam zou kunnen schijnen. En dit zou u van uw taak kunnen afleiden omdat u op dat moment niet de sterkte en het evenwicht hebt om aan hetgeen wat u voorgespiegeld wordt, te weerstaan. En dan kunt u in die tweede werkelijkheid lelijk uw vingers verbranden om het zo te zeggen. En dat moet vermeden worden. Daarom deze voorbeelden.

Daarom de belangrijkheid om de accenten te leggen van: vertrek vanuit de stof, bouw een discipline op, bouw een beheerstheid op. Ga na wat voor u daarin eigenlijk van belang is of wat de oorzaken zijn, zodat je langzaam maar zeker, telkens weer opnieuw wat er ook in de stof gebeurt, het juist kunt plaatsen, dat je de juiste evenwichten verkrijgt, dat je de juiste inspiratie binnenkrijgt van uw eigen geest – later ook van anderen die er mee in harmonie zijn – en dat je dan kunt komen tot krachtig werken in die tweede werkelijkheid.

Zo.  Ik ga het hier bij laten.  Ik voel aan dat het voor de meesten heel zwaar is; dat ze daar nog wel even moeten over kauwen en een nachtje over slapen. Dat kan geen kwaad. U kan in het tweede gedeelte nog eventueel aan mijn confrater er enkele vragen over stellen en u mag ook nog in het tweede gedeelte, zover er nog tijd is en zover er nog mogelijkheden zijn, ook nog andere vragen over uw ervaringen naar voor schuiven.

Ik hoop dat ik het jullie niet te moeilijk heb gemaakt vanavond, maar ja, we zijn nu eenmaal geen bridgeclubje. Wij werken aan zaken die voor jullie toch in de komende jaren het gereedschap zal zijn, om in deze maatschappij werkelijk zaken te kunnen realiseren die noodzakelijk zijn, om die nieuwe tijd en al wat daarmee verband houdt tot een goede ontwikkeling te laten komen. Want dat is toch eigenlijk de essentie waarom dat we zo ons inzetten voor groepjes als deze. Denk niet, vrienden, dat jullie onbelangrijk zijn. De belangrijkheid van deze kleine groepen is groter dan dat jullie kunnen inschatten. En wanneer je nog een jaar of tien, twintig, dertig ouder bent en je hebt een overzicht van wat je in dit leven daarmee gedaan hebt, dan zul je maar eerst zien wat eigenlijk de gevolgen daaruit zijn en dan meestal wanneer je bij ons bent.

DEEL 2

Aan mij om uw vragen in dit tweede gedeelte van de avond te beantwoorden. Wie steekt er van wal? Niet allemaal tegelijk, want dat wordt nogal chaotisch, nietwaar?

Vragen

 • Broeder, bij de oefening met volle maan heb ik mij in het verlengde van de maan gezet, die scheen over een zilverberk en de hazelaar waar ik mijn tak van afgesneden heb. Ik had een gevoel van een verbinding, een lichtkoker tussen de maan enerzijds en de zon anderzijds. Ik zag paarse en lichtblauwe kleuren rond de maan, dat was een tamelijk krachtig gegeven. Ik heb dat dan elke dag in mijn meditatie met de steen die ik bij me had, die oefening gaan herhalen. Ik kon mij dus wel telkens opnieuw in die melkwitte tunnels met de maan en de zon zien.  Hoe moet ik daar verder mee, hoe kan ik dat gaan gebruiken?

Wel kijk, aan de hand van de kleurenvariaties die optreden, kun je stellen dat je een visualisatie krijgt van de mogelijkheden die in u aanwezig zijn. Enerzijds het witte is voor u het scherp stellen van bepaalde zaken. Iets wat u karakterieel ook goed ligt, maar wat in deze fase kan gestimuleerd worden doordat je duidelijke beelden en duidelijke gedachten kunt hebben over situaties waar je in betrokken wordt.
En dan hetgeen wat u noemt nogal paarsachtige enz., dat is wat in u ook tot volle ontplooiing moet kunnen komen. Dat is het meer mystieke, het meer gaan zoeken naar diepere achtergronden enz.. U kunt daar zeer veel mee doen omdat het een krachtverbinding is. Enerzijds zit je met een nogal witachtig licht, niet een helder wit licht, want dat zou te sterk zijn, maar zoals je zegt, melkachtig, is in dit geval ideaal. Anderzijds daaraan gekoppeld het intuïtieve en het gevoelige dat het mystieke in zich houdt en dan kunt u t.o.v. zeer velen bv. hier rondom u zijn – ik spreek nu niet van de mensen van de groep, maar andere mensen rondom u – toch al een zekere uitstraling geven en een zekere stimulans geven dat zij misschien eens meer nadenken dan dat zij gewoon zijn. Anderzijds is het gewoon langzaam maar zeker voor u een opbouw en een uitbreiding van uw spirituele mogelijkheden die in volle ontwikkeling zijn.

Werkt daar gewoon verder mee. U zult op bepaalde momenten, waarschijnlijk via het paarse uzelf zien in andere situaties. U kunt dit gewoon meditatief doorleven en daardoor zult u door deze belevingen ook een beter zicht krijgen waarom u nu op deze planeet rondloopt. Het is zo een beetje een contact leggen met de waarden en de ervaringen die in de kern van uw wezen aanwezig zijn.  Het klinkt misschien raar, maar het is toch de weg die voor u het meest geschikt is.
 • Wat bedoelt u met: “de weg die voor mij het meest geschikt is?”

Ik wil daarmee zeggen dat wanneer je dit verder doortrekt, dat je steeds andere en betere en duidelijkere ervaringen zult kunnen opdoen, waardoor u zult kunnen ontdekken waarom u nu meemaakt wat u doormaakt, dat u zult kunnen gaan vaststellen wat eigenlijk de zin is van alles wat tot heden toe rondom u is gebeurd, omdat je via deze ontwikkelingen, deze gevoeligheden de waarden die diep in u aanwezig zijn, terug tot ontplooiing kunt laten komen.  Duidelijk genoeg ?

 • Ja, neen, ja ..

De “ja en neen” is gewoon omdat u ongerust bent over de confrontatie met uzelf. En die zit daarin. En doordat je met uzelf wordt geconfronteerd, met uw ware ik, zul je opmerken dat vele zaken waar je nu al met geconfronteerd bent in dit leven, eigenlijk ondergeschikt zijn aan het grotere geheel dat eigenlijk uw geest zoekt in deze incarnatie.

 • Nog grotere problemen dan?

Neen, problemen bestaan er om opgelost te worden, maar zij zijn niet in die orde.

Kijk, wanneer een geest een lichaam zoekt, is het een zoektocht geweest naar het meest geschikte voertuig om zaken te kunnen afronden en te doorleven. Natuurlijk, ieder voertuig heeft zo wat zijn eigenaardigheden die voortkomen uit samensmeltingen enz. en die de geest soms kan voorzien, maar soms ook niet. In uw geval zitten er wel een paar spelingen bij die niet direct ingeschat waren, maar die nu dankzij hetgeen wat je bezig bent – en dat is het boeiende – dat je die kunt pareren en komen tot hetgeen waar uw geest eigenlijk naartoe wilt gaan. En dat is de waarde in de resultaten van uw oefeningen. Daarom, zet uw oefeningen voort.  Doe verder en je zult steeds meer nieuwe zaken – tot uw eigen verbazing misschien – ontdekken. Ach, er zit in iedereen veel meer in dan dat je denkt, maar je moet het tot ontplooiing brengen.

Kijk, de meesten onder u gebruiken een vijfde van hun mogelijkheden en ze denken dat ze alles gebruiken. Het is juist doordat je met deze zaken bezig bent dat je meer en meer mogelijkheden opent. Een stoffelijk voertuig gebruikt praktisch eenzelfde waarde van mogelijkheden, ongeveer een vijfde van zijn mogelijkheden, soms nog minder. Uw hersenen, stoffelijke hersenen, daar gebruikt u nog geen vierde van. Misschien dat de wetenschappers nu op hun achterste poten gaan staan, maar het is toch zo. Moest u alles kunnen gebruiken wat in die hersenen mogelijk is, u zou verbaasd staan, maar juist door uw oefeningen, gaat u langzaam – en dat geldt voor iedereen hoor – gaat u langzaam maar zeker meer en meer deuren openen.

Doordat u deze deuren opent, ontwikkelen er zich meer en meer gevoeligheden. En u zou er van verbaasd staan als u met de huidige wetenschappelijke, technische kennis een hersenwerking zou controleren, van een doorsnee mens en de hersenwerking gaat controleren van iemand die gedurende enkele jaren intensief mediteert en met geestelijke zaken bezig is.  Men zou waarschijnlijk zeggen bij deze laatste: “het toestel mankeert.” Want men zou niet kunnen aanvaarden dat er zo’n verschil in gegevens zou komen. Toch is dit zo.

En in de tijd dat we nu leven, zullen we zien dat de komende generaties, onder de kosmische invloed en de geesten die een lichaam zoeken, steeds meer ook naar lichamen gaan zoeken waar meer mogelijkheden in aanwezig zijn om geestelijk meer een stof te sturen. Hetgeen wat we tot nu toe gehad hebben was: de stof was baas en de geest moest eigenlijk naar de pijpen dansen. Wanneer we enkele honderden jaren verder gaan zijn, gaat de evolutie redelijk omgekeerd zijn hier op aarde, indien alles slaagt wat voorzien is natuurlijk, voor hetzelfde geld loopt het fout en krijgen we een ander scenario. Maar wanneer ik het beste scenario naar voor breng, dan zullen we binnen dit en enkele honderden jaren – niet langer dan driehonderd jaar, tweehonderdvijftig – krijgen dat vooral de geest sturend zal optreden naar de stof, dus de omgekeerde wereld van ongeveer honderd jaar terug. Dat is heel belangrijk.

En jullie zitten in die overgangsfase. Jullie zijn een beetje de pioniers. En als ik dan naar u persoonlijk terugkom, dus hetgeen wat u ervaart, is visuele omzetting van deuren die opengaan, mogelijkheden die gecreëerd worden. Daarom, doe er gewoon mee verder en u zult zien, het zal steeds verder gaan; u zult steeds nieuwe gevoeligheden ontwikkelen, nieuwe mogelijkheden ontwikkelen. Misschien tot uw verbazing.  En als ik er één klein detail voor u persoonlijk aan mag toevoegen ?

Geloof een beetje meer in uzelf. Geef dat stoffelijk lichaam af en toe een sjot. Dan ga je telkens terug opnieuw kunnen naar hetgeen wat echt in u leeft, te laten werken en ermee te werken en hoe meer dat je dat doet, hoe meer zekerheden u zult krijgen. U hebt al zo dikwijls bevestiging gevraagd.  U krijgt ze keer op keer.  Waarom vraagt u ze nog ?

 • Er moet toch iemand een ongelovige Thomas zijn. 

Maar mag ik daar even op antwoorden, op uw “ongelovige Thomas”. Wat heeft Jezus tegen hem gezegd? Gelukkig zijn zij die kunnen geloven zonder het waar te nemen, vrij vertaald door mij. En daar kwam het op neer dat dus Jezus had geen probleem dat Thomas dus bewijzen wou, maar hij bedoelde met zijn uitleg naar Thomas toe: “kijk, de energie en alles dat je daaraan verspilt, zou je voor andere zaken veel beter kunnen gebruiken.” En dat is zo. Op het ogenblik dat je voldoende bewijzen hebt, zoals ook Thomas in de tijd ook voldoende bewijzen had gekregen met wat Jezus kon en realiseerde, had hij moeten weten en moeten aanvoelen van: “oké, Hij is het”. Maar effectief, de rationele mens stond daar in de weg.  En het is met deze laatste test dat Thomas toch ook serieus veranderd is. Hij is zo aangegrepen geworden door die woorden die Jezus tot hem heeft gesproken, dat het van dan af iemand is geweest die geloofd heeft zonder nog daar verder bewijzen voor te vragen. Hij heeft dan ook op zijn eigenste wijze wonderen verricht, om het zo uit te drukken.

Kijk, die vonk zou ik ook bij u willen laten overspringen, dat je in uzelf beseft van: “oké, nu heb ik al zo dikwijls bevestiging gekregen. Ik ga ervoor. Ik geloof er in.” En in plaats van bevestiging te vragen, zeg dan in uzelf: “wanneer ik niet juist zit, dan zullen ze het wel zeggen.”  En dan gaat het veel gemakkelijker gaan, gaat u zich veel zekerder voelen.

 • Broeder, u hebt gezegd: “Als één iemand op de wereld ziek is, dan is heel de wereld ziek.” Ik koppel het terug naar de groep. Als één iemand zich niet goed voelt, dan voel ik mij ook niet goed en de groep waarschijnlijk ook niet.

Dat is een uitspraak van de Nieuwe Wereldleer. Die komt niet van mij, maar die vind je terug bij de Wereldmeester.

Kijk, luister eens hier.  Het is effectief zo dat deze groep afhangt van laat ons zeggen diegene die het zwakste is, dat is altijd zo. Maar in deze groep kunnen we stellen dat er toch al een zeer sterke band tussen jullie bestaat, soms sterker dan jezelf beseft. Iedere persoonlijkheid in deze groep heeft zijn eigen eigenheid en dat dat soms eens moeilijk is, kan best, maar meestal is de groep sterk genoeg om de zaken in zijn juiste context te plaatsen en er mee om te gaan. Wanneer nu iemand een probleem heeft, hetzij met gezondheid, hetzij psychisch, hetzij met iets anders, maakt niet uit; wat kun je dan doen in een groep als deze?

De raad die ik jullie zou geven is: wanneer je in meditatie gaat, het probleem dat in u leeft, wat het ook is, in uw meditatie naar voor brengen en overgeven aan alle leden van de groep, gewoon met de vraag van : “kijk, help,” u open te stellen voor alle ideeën en alle hulp die daarin aanwezig kan zijn. En wat zult u dan zien? Doordat u dat zo open doet en gewoon doorgeeft, dat niet alleen wij, van onze zijde, maar ook de anderen, ondanks dat ze er wel niet bij zijn, want u zit in meditatie, dat signaal als dusdanig, hetzij bewust, hetzij onbewust ontvangen. En dat zij vanuit hun mogelijkheid – het is meestal ook de geest die daar een rol in gaat spelen – naar u toe hetgeen wat zij ervaren als hulp naar u toe zullen doorspelen. En zo kan dit voor iedereen gelden.

Dit is een heel krachtig wapen, mensen. Je moet heus niet allemaal tegelijkertijd aan een gsm hangen en tegen elkaar bezig zijn. Je kunt vanuit het meditatieve proces, wanneer u zich openstelt voor ieder van de groep, wanneer u zich openstelt voor de ganse groep, kunt u zeer veel bereiken, kan er zeer veel hulp gegeven worden. U kunt natuurlijk ook – en dat is iets anders – ik ga een praktisch voorbeeld nemen: bv. wanneer iemand ziek is, koortsig is.  Hij kan het doorgeven aan een ander lid van de groep en deze kan iedereen vragen van : “kijk, kunnen jullie gezamenlijk steunen, helpen?” Dat is ook een mogelijkheid. Maar het is niet direct noodzakelijk dat dit met veel woorden gebeurt. Op het ogenblik dat u hetgeen wat u al geleerd hebt, in praktijk brengt, dan gaat u opmerken dat dit werkt, dat de verbindingen er zijn, dat ook vanuit onze zijde zeer sterk kan ingegrepen worden.

Waar ik natuurlijk direct wil aan toevoegen dat wij niet bij machte zijn van elk voertuig eeuwig te laten rijden, maar langs de andere kant, wil ik er ook aan toevoegen: bij ons is het ook niet slecht.

 • Broeder, vorige keer met de oefening ben ik ongeveer twee uur weg geweest en ik weet er eigenlijk niet veel van, maar ik was achteraf ontzettend moe en ook de twee volgende dagen was ik veel vermoeider dan normaal. Ik neem aan dat dat gelinkt is aan die oefening zelf. Kan u daar misschien iets meer over zeggen?

Kijk, die vermoeidheid komt gewoon voort uit het stoffelijk verzet dat uw hersenen plegen op het feit dat uw geest eigenlijk een ontwikkeling wilt doormaken. Wanneer u zegt : “Ik ben een tijdje weg geweest” hetzij via meditatie, hetzij via slaap – in een toestand komt dat de geest eigenlijk het lichaam even loslaat. Ik druk het zo uit, in feite laat de geest het lichaam niet los hoor, want de verbindingen blijven, maar uw geest gaat dus lering opdoen buiten het lichaam zelf en gezien dat dit binnen een groepsverband gebeurt, is dit zeer intensief.

U moet u voorstellen dat wanneer uw geest bij ons komt en hij doet lering op, dat dat een equivalent inhoudt dat je een gans jaar bv. les zou gegeven hebben. Kunt u zich voorstellen wat voor een spanningsverhouding dat dit geeft? Nu, wanneer je dit aanvaardt, dan gaat het lichaam daar niet vermoeid uit worden. Maar de meeste stoffelijke voertuigen hebben daar problemen mee, in die zin dat zij zich eigenlijk tegen deze meerwaarde gaan afzetten, omdat deze niet kan omgezet worden in termen, beelden, gevoelens die het stoffelijk lichaam kan begrijpen, kan verwerken.  Dit is ook niet nodig. Maar een lichaam, het onderbewuste van uw lichaam, vraagt dat wel en daardoor ontstaat een zekere zenuwspanning. En die zenuwspanning is op dat moment de oorzaak dat u zich moe voelt.

Nu moet u daar ook niet zo veel aandacht aan geven, want vanuit onze zijde wordt dat meestal redelijk afgeremd en ook laten wij dat nogal wegvloeien. Maar je kunt niet alles van dat lichaam laten wegvloeien, dus er blijven steeds restanten. En deze restanten zullen zich dan vertalen in een stoffelijke moeheid. Nu dat is op te lossen. Niet door te gaan slapen, maar bv. als u dat ervaart, van trachten in open lucht te gaan, vooral in een loofbomengebied en daar even een uurtje te verblijven en onder de invloed van deze loofbomen zal dan meestal het evenwicht het snelst hersteld worden en zul je u veel rapper terug uitgerust voelen, dan wanneer u bv. zegt: “Ik voel mij moe en ik ga slapen.”

Zijn er nog vragen aangaande ervaringen of aangaande hetgeen wat mijn broeder in het eerste gedeelte heeft naar voor gebracht?

Ik heb de indruk dat voor iedereen de avond zwaar aan het worden is.

Kijk, ik ga er nog één zaakje aan toevoegen. Wat de meesten onder jullie ook niet doorhebben is: meestal wanneer alle leden van de groep in rust zijn, in slaap zijn, samenwerkt. Mag ik u er aan herinneren dat er tegen jullie vroeger is gezegd dat er wanneer er gewerkt moet worden met kracht, dit samengebundeld wordt tijdens de nacht en dat om drie uur ’s nachts deze krachten vrijgegeven worden.

Ik weet dat hier mensen met dat probleem zitten.  Nu, zonder dat jullie er eigenlijk bij stilstaan zijn er tijdens jullie slaapfase veel overdrachten en ook veel leringen. Maar wat jullie nog niet beseffen, is dat jullie eigen geest ook telkens weer meewerkt aan het realiseren van bepaalde opdrachten. En dit kan gaan van sturen van de weersgesteldheid, van bepaalde grote gedachtegolven, van bepaalde ziektes onder controle trachten te houden, dit kan gaan van bepaalde gebeurtenissen te laten voltrekken. Dit gebeurt allemaal terwijl dat ieder eigenlijk in een ontspannen, rustige toestand is. En telkens weer – en dit is iedere nacht zo, voor jullie hier in deze streken is dat rond drie uur – wordt met deze kracht gewerkt en deze in vele gevallen uitgestuurd en vrijgelaten.

Dus, vrienden, jullie doen eigenlijk al meer dan dat je denkt.  En daarom moet je er ook niet van verbaasd zijn dat sommige fenomenen zich voordoen, dat er soms vermoeidheden optreden en daarom is het ook van nut dat je, wat mijn broeder in het eerste deel hier naar voor heeft gebracht zo goed mogelijk tracht te gaan uitvoeren voor uzelf, daaraan te werken. Want hoe eerder je deze zaken echt goed stoffelijk beheerst, hoe meer genot u gaat hebben van alle geestelijke werkingen die er zijn en hoe sneller we ook met deze groep kunnen evolueren.

Goed en dat is nu het laatste toevoeging die ik gedaan heb voordat we nu samen even ons in meditatie gaan terugtrekken.

Meditatie: Harmonie met de wind

Wanneer je nu even uw gedachten concentreert op de wind die buiten aan het spelen is; zou ik graag hebben dat u zich tracht daarmee in harmonie te voelen. Deze wind die wolken verplaatst. Deze wind waarop vogels drijven, met hun gestrekte vleugels. Deze wind die er voor zorgt dat de vervuiling die de mens veroorzaakt verspreid wordt, verdund wordt. Deze wind die er voor zorgt dat de zuurstof, de zuivere lucht voor u beschikbaar is.

Tracht u even gewoon één te voelen met de wind en vlieg met deze wind even over uw planeet en merk op, op hoeveel plaatsen het noodzakelijk is dat de wind die hier zo aangenaam is, drastisch ingrijpt, hoe het soms zo noodzakelijk is dat deze wind wolken stuurt, hemelsluizen laat open zetten om te zorgen dat er terug evenwichten komen, om te zorgen dat de vernieuwing kan plaatsgrijpen. Kijk hoe de wind soms zich gaat opboeien, zich gaat vormen tot krachtige tornado’s, die alles opzuigen wat niet hoort en die het terug uitspuwen waar het terug kan zorgen voor vernieuwing. Zie hoe de wind het mogelijk maakt dat er vernieuwing komt.

Zie hoe de wind het mogelijk maakt dat ook al de gedachten wegvlieden en dat uw eigen gedachtewereld gezuiverd wordt van al die oude vastgeroeste beelden. Zie hoe de slurf van de orkaan, die de wind zo mooi kan vormen, al dat oude vastgeroeste uit u kan wegtrekken en dan de kosmos ingooit, zodat je ervan verlost bent. En zie dan hoe in uzelf de mooiheid overblijft, hoe vanuit het gezuiverde, het nieuwe in u binnen kan komen. Zie hoe na de krachtige tornado de zachte wind de mogelijkheid vormt om het nieuwe te kneden, te laten ontwikkelen. Zie hoe deze wind het water aanvoert als voedsel, als bron tot ontplooiing van het nieuwe, het zuivere. Zie hoe de wind wanneer het nodig is, de donkerte verdrijft en er voor zorgt dat het zonlicht binnenvalt.

Zie hoe de wind het duister in u verdrijft en de mogelijkheid geeft dat het licht u beschijnt, dat het licht in u binnendringt, dat de schittering van uw ziel begint te stralen. Zie dan, voel dan hoe deze wind er voor zorgt dat ook het voedsel aanwezig, de zuurstof aanwezig is omdat in u de nieuwe mens kan rijpen, de nieuwe mens bevrijd van alle oude roestige dingen, de nieuwe mens, schitterend in het licht, gevoed door de zuurstof van de wind. En hoe zo de Vader in u de nieuwe beelden kan doen ontplooien, hoe uw eigen ziel één wordt met de kracht van de schepping, gezuiverd door het element dat het mogelijkheid maakt dat iets verplaatst wordt, dat het mogelijk maakt dat er ruimte komt voor het nieuwe, dat het mogelijk maakt dat er voedsel is voor de ontwikkeling, dat het mogelijk maakt dat het licht de stimulans is omdat de nieuwe mens geboren wordt, omdat de nieuwe Aquarius-mens tot ontplooiing kan komen, zodat de zoekende geest hierin de nieuwe weg vindt, de nieuwe weg tot ontplooiing, tot bewustwording om zo één te worden met de Vader die hij in zich draagt.

Zo, mijn geliefde vrienden, dat was mijn kleine bijdrage tot deze avond. Ik hoop dat mijn steentje deze avond er toe heeft bijgedragen dat u meer inzicht krijgt of gekregen hebt in hetgeen waar wij hier tezamen aan werken. En dat wat we vanavond hier samen besproken hebben, de eenheid tussen jullie, de harmonie tussen jullie nog krachtiger heeft gemaakt. Ik wens jullie een prachtige verdere ontplooiing waarin het licht de hoofdrol speelt. Zo zal uw herfstige zomer u het minste deren en zul je prachtig voorbereid zijn op de winter die komen gaat.