Samenwerking vanuit de eenheid van de groep

image_pdf

10 november 2006

Vanavond zou ik graag met jullie even spreken over hetgeen wat zoal de laatste weken in dit groepje heeft plaats gehad en wat jullie zo allemaal al hebben kunnen verwezenlijken. Wij hebben u vorige maal gevraagd van te trachten meer contact met elkaar te hebben. We hebben gevraagd van wekelijks elkaar te treffen. En wij hebben zo een beetje vanuit onze zijde dit allemaal gevolgd. En wat is er ons opgevallen? Dat jullie allemaal met de beste bedoelingen toch nogal redelijk verscheidene ideeën hebben. En dat, en dat is toch een beetje spijtig, dikwijls nogal aan de kern van de zaak waarom deze groep samen is, voorbij gegaan wordt.

Kijk, wij hebben deze groep opgestart omdat we graag voor de mensheid een mogelijkheid hebben hier om bepaalde sturingen te laten gebeuren in de omwentelingen die bezig zijn. Dat is eigenlijk de kern van het ganse geheel. Ik dacht dat we dat ook van in het begin dus zeer duidelijk gemaakt hebben. Daarom is het van belang dat voor de deelnemers van deze groep deze groep als één geheel telt. En dat vooral het denken zich baseert op dat geheel. Dat je verschillend bent, is evident. Maar het is juist door de verschillen, wanneer men vanuit deze verschillen zich kan één voelen met de groep, dat er een krachtige mogelijkheid ontstaat.

Ieder van jullie heeft zo zijn eigen sterke kanten. Binnen deze groep kan die sterke zijde zich verder ontwikkelen en vele mogelijkheden voor het geheel betekenen. Maar dan wordt het noodzakelijk dat je, wat betreft jullie doorsnee gedachtegang, die vooral gebaseerd is op gewoonten, cultuurgebonden gewoonten, maatschappij gebonden gewoonten, dat je deze meer en meer kunt loslaten en kunt komen tot de overtuiging dat in de eerste plaats vooral het kosmische geldt, in de eerste plaats het ontdekken van – o, ik zal het weer maar met algemene naam zeggen – de God in u. Dat is belangrijk.

Het is nog belangrijker dat langzaam maar zeker conflicten uit de weg gegaan worden. Dat wil zeggen dat, wanneer je in een groep als deze wilt functioneren, dat je niet alleen binnen deze groep moet vermijden dat er conflicten ontstaan, maar ook dat je in het dagelijkse leven zoveel mogelijk vermijdt in conflicten betrokken te zijn. Het is noodzakelijk dat iedereen beseft dat hij of zij een keuze heeft gemaakt voor een bepaald doel. En dat deze keuze voor het bereiken van resultaten, van het doel, primeert op al het andere.

Dat wil zeggen, wanneer wij bijvoorbeeld vragen van meer samen te komen, dat dat niet de bedoeling is dat u meer samenkomt om te praten waar je gaat samenkomen of over koetjes en kalfjes te spreken, maar dat die samenkomst in wezen een meditatie is. Want anders, mijn beste broeders en zusters, dan kunt u evengoed ergens een tasje koffie gaan drinken. En dat is de bedoeling niet waarom we energie in deze groep trachten te steken.

De bedoeling is dat, door meer met elkaar in contact te komen, dat je een grotere eenheid kunt creëren, dat je een bijna permanente bron van licht kunt zijn voor uw omgeving. Dat je bijvoorbeeld sturend kunt optreden wanneer natuurelementen bepaalde zaken veroorzaken. Je moet niet altijd denken: wij hebben daar het medium voor nodig en gene zijde zal ons wel bij de hand nemen en ons op de juiste weg leiden. Zo gaat het niet. Het moet vanuit uzelf komen.

Je moet vanuit uzelf aanvoelen waar het om gaat. En dan kunnen wij mee ondersteunen. Maar wanneer jullie samenkomen en jullie kletsen maar wat, dan is het voor ons geen haalbare kaart om daar iets zinnigs van te maken. Op het ogenblik dat jullie samen zijn en jullie gezamenlijk mediteren, al is het in stilte, dan kunnen wij aanzetten op de kracht die ontwikkeld wordt en kunnen we daar resultaten mee bereiken.

Langs de andere zijde is het misschien ook wel nuttig dat je onder elkaar dus afspreekt wie bijvoorbeeld een samenkomst kan of wil leiden. Er zullen altijd mensen zijn die gemakkelijker het voortouw nemen en anderen zullen gemakkelijker meegaan. Beiden zijn evenwaardig. Maar wanneer je iemand in uw midden bijvoorbeeld erkent als diegene die voor kan gaan, dan zul je ook veel gemakkelijker kunnen komen tot een opbouw van een meditatie, tot een opbouw in het licht, tot een krachtontplooiing enz. En daar gaat het om.

Wij hebben enige bijeenkomsten geleden zelf gezegd dat we naar midwinter toe voor belangrijke beslissingen staan. Het is werkelijk zo dat vele verschuivingen in de natuur bezig zijn en dat, wanneer we dit niet een beetje kunnen sturen, dit voor grote delen van Europa nogal catastrofaal zou kunnen zijn.

Nu moet je niet denken dat alleen op jullie schouders deze verantwoordelijkheid rust. Op het ogenblik zijn we met verschillende tientallen groepen actief. De ene groep is al iets sterker dan de andere. Maar toch trachten we, ondanks alles, alle groepen zo goed mogelijk te laten functioneren omdat we goed genoeg beseffen dat iedereen met de juiste ingesteldheid werkelijk een hulp kan zijn op het ogenblik dat dit nodig is.

Je moet toch goed beseffen dat op dit moment de natuur weer bepaalde krachten aan het opbouwen is om oude evenwichten van de aarde terug te herstellen. En als de mens gewoon blijft zoals hij nu doet, in dus een chaos, dan zal hij gewoon in het hetgeen wat de natuur veroorzaakt, mee ten onder gaan. Want hij is dan, op dat ogenblik, eigenlijk in harmonie met de afbraak. En juist dat willen we toch voor een groot deel van jullie vrijwaren.

Niet dat het, daar zijn we van overtuigd, voor 100% kan lukken. Dat is ook onze bedoeling niet. De bedoeling is dat we kunnen sturen en dat we vooral de plaatsen die het zwaarst aangetast zijn, het sterkst kunnen als het ware uitzuiveren. Daarom hebben we jullie nodig. Daarom hebben we gevraagd van: wie zich er wilt voor inzetten, kan in een groep als deze meegaan. Maar dan moet binnen deze groep de disharmonie stoppen. Er zijn nog teveel niet evenwichtige gedachten bij jullie aanwezig. Er is nog teveel welles nietes.

Op het ogenblik dat jullie er toe kunnen komen van elkander te aanvaarden zoals je bent, in volle vrijheid, dan zul je één krachtig geheel kunnen vormen, dan ga je werkelijk een pijler  zijn die voor velen in de komende maanden een redding kan betekenen. Ach, en je zult het zelf wel opmerken: naargelang je zelf evenwichtiger bent, naargelang je zelf meer kunt komen tot u één voelen met deze groep, met de energie en de kracht van deze groep, hoe sterker je het ook zult kunnen uitdragen naar anderen toe, hoe groter uw geestelijke betekenis zal zijn voor uw medemens. En ook hoeveel sterker uw impact zal zijn op al wat gebeurt.

Maar dan moet je u kunnen vrijmaken van de oude gedachtebeelden. Dan moet u zich kunnen vrijmaken van alle mogelijke regeltjes, wetjes die je denkt als mens in deze maatschappij te moeten volgen want anders, dan behoor je niet in deze maatschappij. Maar, mijn lieve broeders en zusters, wanneer je in een groep als deze wilt functioneren, neem mij niet kwalijk de uitdrukking, hoor je niet in die maatschappij. Je kunt niet hier met kracht en licht werken en tegelijkertijd harmonisch zijn met een, toch op zijn minst gezegd, duistere maatschappij die op dit ogenblik u omringt.

Het is  belangrijk dat je dat heel goed tot u laat doordringen. Op het ogenblik dat u zich verplicht voelt van nog altijd te beantwoorden aan alle eisen die de maatschappij naar u stelt, dan gaat u, wanneer u in een groep blijft als deze, geconfronteerd worden met spanningen die niet draagbaar zijn. Want je kunt niet tegelijkertijd als mens naar links en naar rechts gaan. Je moet een keuze kunnen maken. En dat is nu juist hier een beetje voor velen een probleem, hebben we kunnen vaststellen. Daar zouden we graag hebben, vanuit onze zijde, dat u daar verder over nadenkt, dat u misschien daarover gezamenlijk mediteert, dat u afspraken maakt.

Bijvoorbeeld dat u dagelijks daar enige tijd voor vrij neemt om dit goed tot u te laten doordringen en dat u dan, wanneer u de volgende maal gezamenlijk bij elkaar bent, daar op zijn minst van gedachten over wisselt. En zo zul je zien dat je elkaar zult kunnen helpen. Want op dit ogenblik zitten jullie nog allemaal een beetje op jullie eigenste eilandje. Elk op zijn eigenste goed bedoelde manier. Maar je moet proberen van een geheel te vormen en vanuit dat geheel samen te werken. En dan ga je zien, dan gaan er heel veel deuren opengaan. Je gaat ineens opmerken dat je veel meer mogelijkheden hebt dan dat je ooit had kunnen inschatten.

Je gaat ook opmerken dat de wereld op u anders zal reageren dan dat je tot heden dacht dat de wereld op u zou reageren wanneer je voor zulke zaken gaat. Want doordat je u nog steeds ankert aan de oude maatschappij, heb je nog geen gevoel of ervaring hoe het is dit oude los te laten en durven te gaan voor het nieuwe. Het is dan ook noodzakelijk dat je binnen deze groep elkander beziet als echte broers en zusters. Dat je voor elkaar een aanvulling kunt betekenen. Dat je elkaar helpt waar het noodzakelijk is. Op alle terreinen. Dan, kun je zeggen, dan kom je tot een waar beleven van de God in u. Of, zoals men dat hier zo graag in deze contreien zegt, van de Christos in u.

Ach, neem het me niet kwalijk dat ik dit zo naar voor breng. Het is niet mijn bedoeling hier een donderpreek te houden, om het zo uit te drukken. Het is mijn bedoeling om de vonk die in jullie leeft, van deze verder te laten ontvlammen. Van jullie trachten te laten voelen, te laten zien, waar je naar toe kunt, wat je als resultaat kunt bereiken. Maar dan is het zoals bij de slang: je moet uw oude huid afwrijven, afschuren, anders kan het nieuwe dat reeds in jullie zit, dat reeds aan het groeien is, niet tot ontplooiing komen.

En wij aan onze zijde beseffen goed dat het afschuren van een oude huid soms wel eens lastig kan zijn en op sommige momenten wel eens jeuk kan veroorzaken. Maar wat betekent dat beetje last ten opzichte van het resultaat dat je uiteindelijk verkrijgt ten opzichte van de betekenis die je hebt, niet alleen voor uw eigen geestelijke ontwikkeling maar ook de betekenis voor de aarde, voor de kosmos, voor uw eigenste ontwikkeling.

En dat ik er zo op hamer, mijn beste broeders en zusters, is gewoon omdat de tijd kort wordt. Eens dat midwinter gepasseerd zal zijn, eens dat de stilstand er is geweest, zal waarschijnlijk de verandering zich zeer sterk doorzetten. Je hebt maar enkele weken meer om trachten te komen tot deze ware eenheid. Je hebt maar enkele weken meer om dat oude vel als het ware los te laten en het nieuwe de mogelijkheid te geven En misschien zal dat van sommigen onder u een kleine mentaliteitsverandering vergen. Misschien wat inspanning meer.

Maar op het ogenblik dat je dit doet of in de overtuiging bent dat je dit voor het geheel doet, dan ga je zien, dan zul je geen problemen hebben. Want hetgeen wat daar tegen ingaat, dat houdt zichzelf wel van u weg. Je kunt nu eenmaal niet strijden, om het zo uit te drukken, tégen het licht. Je kunt het licht erkennen, dan ga je mee. Of je kunt het weigeren te erkennen, maar dan keer je je naar het duister. Er is als dusdanig geen strijd. Er is alleen evenwicht.

En dan zullen we langzaam maar zeker gaan naar midwinter. Een belangrijk moment dit jaar. Vorig jaar hebben we met midwinter reeds een opening gekregen, een stilstand qua energie. Dit jaar zal deze stilstand en de opening als het ware die dan plaatsvindt, groter zijn. Waarschijnlijk zal het sinds duizenden jaren de grootste opening zijn of de grootste stilstand zijn, misschien beter uitgedrukt in jullie termen, die de kosmos heeft gekend.

Dit zal gedurende enkele minuten zijn. En dan kunnen, bij wijze van spreken, de poppen aan het dansen gaan. Dat wil zeggen: dan gaan de energieën zich opbouwen. Want dan krijg je een samenspel tussen het energieveld van de aarde, het energieveld van de zon, van de andere planeten. Je krijgt wisselwerking. En daarop wordt dan heel veel geënt om de aarde als het ware een grote kuis mogelijk te maken en zich te hernieuwen.

Daar ga je opmerken dat al hetgeen wat men tegenwoordig via de media naar jullie hoofd heeft gegooid van vervuiling, Kyoto-norm enz. , het gat in de ozonlaag, noem maar op, dat dat eigenlijk allemaal weinig van doen heeft. Want uiteindelijk zijn dat verschijnselen die, sinds de tijd dat de aarde bestaat steeds voorkomen, soms extremer, soms minder extreem. Daar heeft de mens eigenlijk weinig in de pap te brokken.

Maar er zijn veel andere zaken waar men u niet over angstig maakt, die wel hebben geleid tot de afbouw van de natuurlijke functies van deze planeet. En daar zal de komende jaren serieus door de aarde zelf aan gesleuteld worden. Met als gevolg dat het voor jullie minder zal gaan van: mogen we nu nog uitlaatgassen maken? Het zal eerder de vraag zijn: kunnen jullie nog uitlaatgassen maken. En zo zul je zien dat veel zaken op korte tijd kunnen verschuiven.

Maar wees van één zaak overtuigd: de aarde zal zich herstellen. Ach, ze doet het langzaam, dat is waar. Hier een zware storm, daar een zware aardbeving, ginder branden, vulkaanerupties, noem maar op, overstromingen, een beetje schuiven met dit, een beetje schuiven met dat. Maar uiteindelijk zal al hetgeen wat tot hier toe door de mens gedacht werd dat het eigenlijk wel rustig zijn gangetje zou kunnen gaan, totaal anders uitdraaien dat men kon voorspellen of voorzien.

En zo zul je zien ook dat de natuur zich herstelt. Ondanks het feit dat de mens het heeft klaar gekregen van bijvoorbeeld wouden bijna te vernietigen, zul je opmerken dat niet terug grote wouden ontstaan maar dat andere plantenmutaties deze zaken gaan overnemen. Dat je bijvoorbeeld zult komen tot totaal andere bladstructuren die een totaal andere omzetting gaan doen. Je gaat ook veel meer afhankelijk worden van allerlei soorten mossen dan wel van bomen. Je gaat ook meer afhankelijk worden bijvoorbeeld van varenachtigen. Maar dit betekent ook dat voor de mens op langere termijn de atmosfeer die hij nu kent, niet meer de atmosfeer zal zijn in samenstelling en dat die anders zal zijn waardoor dat hij ook als mens weer anders zal moeten leren functioneren.

Maar goed, ik dwaal een beetje af. Maar ik wil dit plaatje schilderen voor jullie om duidelijk te maken in welk proces je betrokken bent. En dat jullie het zijn, samen met al degenen die zich daarvoor inzetten, die verantwoordelijkheid dragen om dit proces tot een goed einde te brengen. Om ervoor te zorgen dat deze planeet ondanks alle veranderingen, ondanks alle schokken die zij gaat doormaken, toch een planeet zal zijn, waar het voor ons als geest, steeds interessant blijft om in de stof te incarneren en ervaring op te doen.

En misschien, wanneer jullie aan onze zijde zijn, dat je een paar duizend jaar wilt wachten voor je terugkomt. Dit is best mogelijk. Maar anderen staan voor de noodzaak van wel stoffelijke ervaringen op te doen. En dan zou het spijtig zijn indien een planeet zoals de aarde uit het systeem zou verdwijnen doordat de huidige mens in zijn dwaasheid, in zijn niet beseffen van het geheel, eigenlijk het onmogelijk zou maken om zijn broeders en zijn zusters nog een kans te geven om verder hier lering op te doen.

Ik kan er jullie meteen nog aan toevoegen, en dit is misschien van praktische aard, het is toch nog tijd, dat de avond van 21 december op 22 december, dat u hier als groep zult samengeroepen worden, samen met gelijkgestemden, om de kering van het licht en ook om deel te zijn aan even de stilstand. Je moet er rekening mee houden dat de samenkomst dan ook later zal beginnen. Als ik het in jullie tijd kan omzetten dan zal dit ongeveer zijn dat we hier aan de slag zullen gaan rond 9 uur, half tien ’s avonds om dan gezamenlijk in meditatie deze overgang door te maken en deel te zijn van de energie die dan uit de kosmos dit geheel kan beroeren.

Zo, dat is hetgeen wat ik jullie vanavond samen met al de andere broeders die met jullie begaan zijn, naar voor wou brengen. Als er hier van jullie zijn die over hetgeen ik nu naar voor gebracht heb, iets willen vragen, mag je dat nu doen. Anders sluit ik het af. En dan kunt u straks nog gezamenlijk meditatie doen, wat eigenlijk het belangrijkste punt is van de bijeenkomst. Ik hoop dat ik jullie niet allemaal met stomheid heb geslagen, zo te zien.

  • Eigenlijk wel broeder, want ik snap er niet meer zo heel van. Ik begrijp ergens wel de strekking die u vertelt maar om het beter in te gaan vullen. Voor mij zit …… zou u concreter moeten zijn.

Ik denk als u het terug beluistert, dat u wel zult opmerken dat het zeer concreet is geweest, mijn vriend. Het komt er op neer, kort samengevat, dat de harmonie tussen jullie sterker moet worden. Dat je wat de groep aangaat, uw dagelijkse beslommeringen moet kunnen achter u laten, uw oude gewoontepatronen moet kunnen loslaten en kunnen opgaan in deze groep, in deze kracht die hier gezamenlijk ontwikkeld wordt. Er mag geen disharmonie zijn onder jullie. Dat is belangrijk.

Het is belangrijk te beseffen dat door die eenheid je ook nieuwe mogelijkheden krijgt die je gaat ontwikkelen. Omdat je in dat nieuwe energieveld bent en daardoor eigenlijk meewerkt aan de vernieuwing. Maar we zien nog teveel dat er onderling strijd is. Dat er onderling niet de directe harmonie is die er zou moeten zijn. En als ik het voorbeeld heb aangehaald van vorige week, het is belangrijk, wanneer je samenkomt als groep, dat je niet discuteert over koetjes en kalfjes maar dat je gezamenlijk mediteert.

Het is belangrijk dat je oude zaken waarmee je mee bezig bent geweest, kunt loslaten. En dat je opgaat in het nieuwe wat gebeurt. Iedereen heeft hier zijn verleden. En in dat verleden heeft iedereen van alles meegemaakt, van alles geleerd. Dat is allemaal heel goed geweest en dat is allemaal de basis geweest tot uiteindelijk hier samen te komen, hoe verscheiden de bron ook geweest is. Dat maakt niet uit. Maar nu is het belangrijk dat je dat oude gewoon laat voor wat het is en dat je in het nieuwe denkt.

Misschien kan ik het u duidelijk maken. Het oude wat je geleerd hebt, is het fundament dat in de grond zit. En als je daarover blijft discuteren, dan ben je lijk de aannemer die je het fundament gelegd heeft en terug gaat uitgraven om te zien of dat het sterk genoeg is. Daar kom je geen stap mee vooruit, integendeel. Eens het fundament in de grond zit, bouw je de muren erop en moet je aandacht hebben voor de nieuwe muur die je op het fundament zet. En wat we hier zien, is dat teveel naar het oude wordt gekeken en rekening daarmee gehouden en gaan zien: zit het wel goed of dit of dat.

Maar daardoor heb je te weinig aandacht voor de muur die op het fundament moet komen en zet je de muur ernaast, dan sta je op zand, stort het in. En dan zeg je: verdraaid, hoe is dit mogelijk. Je moet proberen voor uzelf de oude zaken los te laten en u volledig op het nieuwe in te stellen en van daaruit op te bouwen. En dan ga je zien, dan ga je serieuze resultaten krijgen. Is dit duidelijker voor u?

  • Ik denk  wel dat ik er even over  na moet denken.

Dat verwachten we ook. We gaan er niet van uit dat u deze zaken doet omdat wij het zeggen maar we gaan er van uit dat u voor deze zaken gaat omdat u in uzelf aanvoelt, in de kern van uw wezen, wat ik daar juist gezegd heb, het goddelijke in u, of noem het misschien ziel in u, maakt niet uit, dat die aanvoelt van: ja, daar ga ik voor. Ik ga ervoor dat het licht op deze aarde blijft schijnen en dat het licht zijn taak kan volbrengen. Dat is alles. En zeker niet gaan omdat wij het gezegd hebben. Neen, je moet gaan en handelen omdat je vanuit uzelf vindt dat dit noodzakelijk is.

  • Ik denk net dat dit moeilijk is om het geestelijk aspect goed aan te pakken.

Kijk, wanneer u gewoon probeert de stilte in uzelf te vinden, dan gaat u ervaren het deelgenootschap met de Vader. En dan hebt u dat geestelijke aspect als het ware. Maar het is op dat ogenblik dat je de transformatie naar het stoffelijk lichaam moet durven waarmaken. En bij wijze van spreken tegen de stof te zeggen: oké, mijn vriend, maar daar ga ik voor en nu wil ik dat je daar mee in gaat.

En dat wilt natuurlijk zeggen dat je in eerste plaats uw gevoel moet volgen en dat je niet, zoals de mens van heden geprogrammeerd is van enkel maar te volgen wat de voorschriftjes hen voorschrijven. Want dan loop je eigenlijk iemand na die alleen maar van u wil profiteren, namelijk de maker van die voorschriftjes. En het is de mens die durft te gaan voor wat hij zelf aanvoelt, die de wereld kan veranderen, die betekenis kan hebben voor de wereld. Niet de mens die mooi stapt in de wetjes, in de voorschriftjes.

En dat is juist hetgeen wat deze maatschappij hier ten onder brengt. Maar ook volledig ten onder brengt. Al zijn regels, al zijn voorschriftjes. En als je nu, mijn goede vriend, even rondom u kijkt, zie, wie heeft er in uw maatschappij betekenis, echt betekenis voor de maatschappij? Dat is meestal diegene die zich, om het cru te zeggen, alle voorschriften en regeltjes aan zijn laars lapt en gaat voor hetgeen waar hij of zij in gelooft. Ik hoop dat dat voor u voldoende stof is om na te denken.

  • Broeder, u hebt hier juist gezegd dat het niet kan van in een groep als lichtwerker mee te werken en tegelijkertijd mee te draaien in de gemeenschap. Maar concreet, wat moeten wij dan doen als onze medemens of onze gebuur of …, die hulp nodig heeft. Dan kunnen we dan ook die – er is toch ook over gesproken vroeger dat dat van belang was, dat we niet ginder in Azië of in Afrika moesten helpen maar wel dus naast ons, voor ons, of de gemeente verder. Dus moet dat dan ook allemaal wegvallen in die gemeenschap of wat mag dan wel, is dat dan niet …

Mijn lieve zuster, dit is niet gezegd. Er is gezegd dat je de voorschriftjes, de wetjes van uw maatschappij naast u moet neerleggen. En wanneer jij vindt dat bijvoorbeeld uw gebuur uw hulp nodig heeft, dan geef je die hulp, maar rechtstreeks. En dan zeg je niet: ach buurvrouw, ik zal even naar het, zoals men dat tegenwoordig noemt, OCMW gaan en uw dossiertje laten maken en dan zal er wel hulp komen. Want dat is uw maatschappij.

In deze maatschappij zal men zeggen: ach, u bent ziek. Goed. Wanneer u weet: als ik haar die thee laat drinken, is ze genezen. Nee, dat mag niet want de voorschriften zijn: je moet naar een huisarts, die moet dan een onderzoek doen, die zal wel doorsturen naar een specialist, enzoverder. En tegen dat je dan weet wat er aan de hand is, ben je zwaarder ziek dan dat je ooit geweest kon zijn wanneer dat je gewoon de logica had gevolgd, het aanvoelen had gevolgd en bijvoorbeeld het theetje had gedronken dat naast uw deur groeide.

Dat is hetgeen dat hier bedoeld is. En zo is dit op alle terreinen. En op het ogenblik dat u zich druk maakt over het feit van: zal ik dan wel voldoende inkomen hebben, of wat zullen de mensen van mij denken, enzoverder, dan gaat u de mist in. Dan gaat u mee met het demonische, het chaotische, en dat is juist hetgeen wat nu in de afbouw komt. Maar waar het merendeel van de mensen natuurlijk voor tekent. Dat weten wij.

Dus begrijp allemaal goed: er niet is gezegd dat je niet mag helpen. Alleen help je vanuit uw ziel. Vanuit uw aanvoelen. En niet volgens de voorschriftjes van de maatschappij. Want het is dankzij al die voorschriftjes van de maatschappij dat de eenzaamheid in uw maatschappij nog nooit zo groot is geweest. Want wanneer je alles eerst via een aantal formulieren en ambtenaren moet laten gebeuren, ja, tegen die tijd zijn er al veel aan onze zijde. Maar goed, gelukkig zijn ze dan van al die miserie af.

Zo, mijn beste broeders en zusters, ik vraag jullie met aandrang, denk over het gebrachte van deze avond verder na. Beluister het, herbeluister het. Praat er met elkaar over. Mediteer er over. Doe het zoals het u aanvoelt. En zo zul je, zonder dat je er zelf erg in hebt een heel sterke band met elkaar krijgen. Zo zul je echt een groep worden die betekenis kan hebben. Die deel kan zijn van de vernieuwing en die daarin voor velen een anker kan zijn. Ik ga nu met jullie goedvinden het medium vrij geven zodat u rustig met elkaar kunt hierover praten gedurende een klein tiental minuutjes, dacht ik, vijftien minuutjes.

En dan gaan we gezamenlijk een krachtsopbouw doen, langzaam maar zeker, ook deze groep weer sterker binden zodat je de volgende week bijvoorbeeld zelf in een gezamenlijke meditatie de kracht kunt oproepen die je hier nu via het medium hebt beleefd maar die je dan via uw eigen geest, uw eigen kracht, zult kunnen realiseren. Dat men eindelijk vertrekt als vanuit jullie eigen kern, vrienden, vanuit jullie eigen ziel, vanuit de Vader in u.

Tweede deel.

Meditatie: De steen der wijzen.

Lieve vrienden, vergeet gewoon even de wereld waarin u leeft. Vergeet even wat je nog allemaal van plan bent in de komende tijd te gaan uitvoeren en concentreer u gewoon op dit moment. Dit moment dat we hier samen zitten, dit moment dat we samenvloeien. Dat we één eenheid vormen met de kracht waaruit we zijn geboren. Met de kracht die ons liefheeft. Met de kracht die ons beschermt. Die ons stuurt en begeleidt in de taak die voor ons is weggelegd.

Rondom ons is er licht. En licht betekent energie. En deze energie geeft ons de mogelijkheid in harmonie te zijn met alle energieën en krachten die onze moeder aarde op dit ogenblik in werking stelt. Met deze gezamenlijke energie kunnen we één zijn met de lucht, kunnen we de stuurders of de stuurlui zijn van de winden en met deze kracht kunnen we één zijn met het water, kunnen we de kapitein zijn van de beweging van de zeeën.

Met deze kracht zijn we één met de aarde en alle energieën die in deze aarde aanwezig zijn en kunnen we zo alles leiden, laten bewegen in zijn juiste vorm, laten verschuiven naar zijn juiste doel. Om uiteindelijk ook de kracht, de energie van het vuur te besturen om zo het alchemistische wonder te laten voltrekken. Want waar we de eenheid, het samenvloeien van deze krachten samen met onze energie, de ether van de kosmos, laten één worden, ontstaat het nieuwe. Ontstaat wat we in de oudheid zouden gezegd hebben, de bron des levens, de steen der wijzen, het elixer van het bestaan.

En dat vormen wij nu samen op dit moment. Hier in ons midden is deze kracht gebundeld omdat wij één zijn, en omdat wij op dit moment alles er hebben in samengebracht. En zie dan, ervaar en voel hoe de krachten van het Noorden, die normaal over deze aarde de kilte voeren, voor ons zich omzetten in een aangename waarneming; hoe de krachten van het Zuiden het evenwicht brengen zodat we nog meer in dit moment het licht ervaren, één zijn met de goden, één zijn met het symbool van het licht. Want uit het Oosten, daar komt de zon, zij is één met ons. En uit het Westen komt het idee en alles samen vormt dit het nieuwe.

Vormt dit de nieuwe bron, de nieuwe levensbron die overvloedig vloeit. Die bevrucht niet alleen de stof maar ook de geest. En dit alles op dit moment. Dit moment dat we hier samen zijn, dit moment van eenheid, van kracht. En zie hoe we hier onder deze koepel van stralend licht één zijn, niet alleen met de energieën van deze planeet maar ook één zijn met de energieën van de kosmos rondom ons. We zijn één met de Christos die in ons midden is. We zijn één met de Boeddha die ons omringt. Wij zijn één met alle goden die de mens zich kan voorstellen omdat al deze krachten uitgaan van één kracht op één moment op één punt.

En daar bevinden wij ons. Dat centrale gegeven, dat centrale energiepunt, dat zijn wij, versmolten in deze grote krachten, één met deze grote krachten. En zie hoe je vervloeit met de krachten van de engelen, de aartsengelen, omdat u als mens een naam moet geven aan deze energieën. Zie hoe u vervloeit met de goden van uw voorvaders. Zie hoe alles wat in u als geestelijke waarde ooit is ontsproten, hier tot eenheid wordt, eenheid samen met allen die hier aanwezig zijn.

Want hier is op dit moment de Christos in ons midden. Hier zijn we op dit moment één met deze kracht. In deze kracht, in opdracht van de Vader, deze kracht, in opdracht van het licht dat ons heeft ingenomen, gaat uit. Deze kracht gaat uit over de aarde om zich aan te sluiten bij alle gelijkgestemden die op ditzelfde moment één zijn met ons. En zie dan hoe uw moeder, de aarde, straalt. Hoe dit eigenste moment een moment van diepe rust is. Een moment van bezinning. Een moment van erkenning van de taak die wacht.

Een taak die zoals steeds, wat het ook kost, moet voltrokken worden. Een taak die de bevestiging is dat het licht voor diegenen die zoeken achter het licht, nooit gedoofd zal worden. Want de bron valt nooit droog, omdat het licht nooit verdwijnt. Want wij zijn het licht. Wij zijn de kracht, de energie. En zo heeft het de Vader gewild dat wij uitkomen voor deze kracht. Dat wij, bezielers van deze kracht, dit doorgeven, moment na moment, steeds weer opnieuw, steeds weer opnieuw getuigen van deze kracht, van deze waarheid. Omdat wij zo zelf uiteindelijk terug de eenheid met de bron kunnen hervinden.

Dat deze kracht, mijn beminde geesten, in uw stoffelijk voertuig moge verankerd zijn. Dat deze kracht die ons nu hier allen heeft beroerd, u mag leiden en sturen in de komende tijd. Dat deze kracht die hier is bevestigd voor u, het symbool, het zegel is van de eenheid van uw groep. Dat deze kracht u dagelijks er mag aan herinneren dat uw mogelijkheden onbeperkt zijn. Dat deze kracht er u mag aan herinneren dat de weg van het licht voor u de enige weg is die u kan leiden naar het doel, de eenheid, de erkenning van de eenheid met de Vader.

En zo mijn beminde geesten, één in energie hebt u ook de eenheid in de stof gecreëerd. Hou deze eenheid in stand zodat de stof, geïnspireerd door de geest, steeds het juiste kan doen op het juiste moment op de juiste plaats. Dat de stof, deel zijnde van het web dat deze aarde omspant, de juiste trilling ervaart, de juiste signalen opneemt zodat stof en geest, in eenheid werkende, het lichtbaken zijn voor de mens die zoekende is. Het lichtbaken zijn voor de krachten der aarde die zich laven aan deze harmonie.

Dit heeft de Vader bevestigd. Laat ons dan uitgaan en het woord van de Vader doorgeven. Zodat deze aarde een plaats mag blijven waar het steeds goed is om nieuwe ervaringen op te doen. Waar het steeds goed is de weg van het licht door de stof heen te ervaren, om zo steeds verder door de sferen naar het doel te gaan.

Mijn broeders en zusters in de stof, we hebben even een kosmische eenheid opgebouwd. We zijn even uitgestapt uit de beperking van ons stoffelijke voertuig en hebben dus de mystieke ervaring van het licht doorwandeld. Dit betekent voor uw stoffelijk voertuig dat er vele zaken een klein beetje gewijzigd zijn. Dit betekent dat je ook sterker in harmonie met elkaar bent gekomen. Mag ik daarom u verzoeken van in de komende tijd dit besef van sterkere gebondenheid aan elkaar door deze lichtende kracht in u actief te houden. Dat u onderling deze binding steeds verder aanhaalt zodat, wanneer het nodig is, ieder van u de kracht heeft de ander te ondersteunen, de ander te helpen.

En dat betekent dan dat je als groep voor deze buitenwereld rondom u een krachtig geheel bent. Dat wanneer de buitenwereld zal trachten één van u te raken, dit niet kan zonder dat de ganse groep geraakt wordt; en zo bent u behoed van hetgeen rondom u kan gebeuren wanneer u deze eenheid blijft hanteren, blijft gebruiken. Laat in uw gedachten het eenheidsgevoel steeds primeren. Wees ervan overtuigd, wanneer u kracht en hulp nodig hebt, één gedachte aan uw medebroeders en zusters, zo goed in de stof als in de geest, voldoende is om deel te zijn aan deze kracht en hulp te ontvangen waar het nodig is.

Wees er zeker van dat deze kracht die hier in deze groep aanwezig is, u de mogelijkheid geeft van uw eigen talenten te ontwikkelen, steeds verder en beter. En door deze te ontwikkelen uw inbreng in de groep steeds belangrijker wordt. Zodat je na verloop van tijd eenieder op zijn eigenste wijze de kracht is, de specialist is in hetgeen wat hij meegekregen heeft op het ogenblik dat hij of zij het lichaam zocht. En wanneer u dan komt door deze ontwikkelingen tot de harmonie, dan ben je zulk lichtpotentiaal met zoveel mogelijkheden dat je werkelijk weegt en betekenis hebt in de vernieuwing die plaatsvindt.

Dat de geest van de Vader u mag vergezellen op de weg die voor u ligt. En dat het licht steeds uw gedachten mag openhouden. Ik wens jullie een heel diep, krachtig inzicht, doorzicht in hetgeen wat uw Vader, hetgeen wat de Bron voor u heeft weggelegd.

image_pdf