Simpele regels

image_pdf

Geestelijke groeigroep15 februari 1994

Dit is zo een klein beetje de laatste bijeenkomst die wij hebben volgens het oude rooster, als ik het goed begrepen heb en daarom, juist omdat de komende zittingen voornamelijk door uw eigen vraagstelling zullen worden bepaald, zover zij er nog komen, wil ik proberen een aantal zeer simpele regels te geven voor uw eigen gedrag en uw mentaliteit in de komende periode.

In de eerste plaats, alleen datgene waar u direct iets aan kunt doen is voor u belangrijk. U kunt nu eenmaal niet de zorgen van de wereld dragen, u kunt ook niet de mensheid veranderen, want het proces daartoe is gestart, maar het onttrekt zich aan de beïnvloeding door een eenling.

Probeer onderling uw eigen eenheid zo goed en intens mogelijk te beleven. Wees ook meditatief voortdurend bedacht op de kring als een centrum van uitstraling en werking. In enkele gevallen zult u ontdekken dat geestelijke leiding en soms onverwachte geestelijke hulp u geword. Dit is niet iets dat behoort tot een programma, maar zal voortvloeien uit omstandigheden. Uw eigen instelling is hierbij van heel groot belang. U kunt de mensheid niet altijd genezen, maar u kunt haar helpen om haar kwalen te dragen. Van uit dit standpunt vertrekkende, kunt u met uw uitstraling zeer veel en zeer veel goeds bereiken.

De andere groepen die hier mee werkzaam zijn, krijgen vergelijkbare regels aangepast aan de structuur van de groepen. U behoort bij elkaar, wanneer u bij de groep blijft bent u dus aan en met de groep verbonden. U zult op uw eigen wijze, en volgens uw eigen aard en inborst, hieraan uiting geven. Laat elkaar niet in de steek, schuif niet een of ander noodzakelijk karweitje gauw naar een ander toe. Probeer zoveel mogelijk zelf af te handelen wat noodzakelijk is. Beroep u op de groep wanneer u inspiratie nodig hebt, u zult ontdekken dat dit heel vaak bijzonder goede resultaten met zich brengt. Richt u niet op datgene wat is geweest, dit is een tijd waarin het verleden langzaam met zeker wordt afgesloten, met alles wat dit behelsde, zowel aan goeds, als aan kwaads. U zult verder moeten gaan levende bij de dag, u krijgt gelukkig nog enige tijd om daaraan te wennen, maar wanneer u eenmaal zover bent gekomen, dan geldt elke dag brengt zijn eigen problemen, problemen die nu actueel zijn kan ik oplossen, problemen die mogelijk zijn kan ik niet oplossen, ik wacht dus tot zij actueel zijn. Het heeft weinig zin op de feiten vooruit te lopen. Pas wanneer de feiten bestaan, kunt u uw houding bepalen en kunt u op de meest juiste wijze reageren en zo nodig ageren.

Bedenk dat zeer veel veranderingen en vernieuwingen, inclusief vernieuwingen van kennis en inzicht, in de komende tijd onvermijdelijk zijn. Inspiratieve krachten vanuit de geest zijn overal werkzaam, dat houdt in dat u geconfronteerd zult worden met menig nieuwtje en sommigen daarvan zullen, op zijn minst genomen, ongeloofwaardig klinken. Onderzoekt deze dingen desondanks, maakt gebruik van de mogelijkheden die zij bieden. Niets in deze tijd kan volmaakt zijn, maar veel in deze tijd kan een hulpmiddel zijn tot verbetering van zowel uw eigen toestand, als de situatie van vele anderen.

Beloften zijn in deze tijd zinledig en zinloos. Er zal u veel beloofd worden en u zult geneigd zijn om ook anderen veel te beloven. Beloof alleen datgene wat u onmiddellijk reeds waar kunt maken, nooit iets waarvan u aanneemt dat het mogelijk zou zijn, het verloopt altijd anders dan u denkt.

Weest voorzichtig. In deze tijd kunt u geconfronteerd worden met situaties die u niet aan kunt. In dergelijke gevallen neutraal zijn of u terugtrekken, dat is het beste. Geestelijke krachten kunnen vaak bestaand stoffelijk geweld en stoffelijke verandering, op dit moment althans, niet meester worden, ook uw eigen krachten niet, ook de onze niet. Realiseer u dit. Zeg niet dat het dus een verschrikkelijke tijd wordt, want elke dag brengt zijn eigen spanningen, maar ook zijn eigen kleine vreugden en mogelijkheden. Leven bij de dag kan voor de mens heel erg belangrijk zijn, omdat hij dan zijn eigen veerkracht kan bewaren. De psychische gesteldheid van de mens is, in deze tijd, veel belangrijker dan hij denkt, zij heeft weerslag op zijn stoffelijke mogelijkheden, ja zelfs op zijn stoffelijk welzijn.

Denkt positief ! Het is geen tijd voor avonturen, d.w.z. ga nooit het onbekende in, houdt u niet op met het onbekende, voor dat u zeker weet wat het betekent, wat het aan mogelijkheden en gevaren bergt. Pas dan kunt u beslissen. Traagheid van besluit is niet iets wat we over het algemeen aanbevelen. In uw eigen persoonlijke omstandigheden kunt u besluiten nemen zoveel als u altijd hebt gedaan, zodra het echter de groep betreft of grotere belangen waarbij anderen betrokken zijn, raad ik u aan terughoudend te zijn.

Ten laatste, wanneer deze periode voorbij is, zult u ontdekken dat u ineens a.h.w. een tweede adem vindt; wanneer u op de juiste wijze deze periode doorleefd hebt, hebt u plotseling veel meer daadkracht, maar ook veel meer mogelijkheden. Gebruik die mogelijkheden zo goed u kunt. Wanneer het ons mogelijk is, op welke wijze dan ook, u voor die tijd en in die tijd, nog voor te lichten, zullen we dit zeker niet nalaten en u wijzen op die punten die van het grootste belang zijn; nu zijn deze nog te verward om met zekerheid te kunnen spreken.

Wanneer we denken aan al het nieuwe wat in deze tijd u bereikt, nieuws over ziekten, over rampen, over oorzaken van veranderingen in de natuur, dan bent u misschien geneigd om u daar mee bezig te houden. Doe dit niet ! Negatief nieuws, ook negatieve ontdekkingen, zijn in deze periode gevaarlijk. Zoek altijd positieve wegen en positieve mogelijkheden. Innerlijke positiviteit omgezet in positieve daadkracht zijn de meest belangrijke factoren voor de komende periode.

En daarmee heb ik u, zij het klein en onvolledig, overzicht gegeven over al datgene wat de nabije toekomst alzo kan brengen.

Nu moeten we ook denken aan de geestelijke krachten en de geestelijke werkingen. Er wordt een soort geestelijke stofzuiger gebruikt op het ogenblik, d.w.z. dat veel dat verborgen, versluierd is, openbaar wordt. Zoek zelf niet te openbaren, maar vrees niet voor openbaarheid. Wanneer anderen hierdoor misschien in een kwaad daglicht komen te staan of verhoudingen in relaties schijnen te veranderen, trek u er niets van aan. De geestelijke kracht is bezig om vele negatieve aspecten weg te nemen en al wat negatief is zal hiervan de gevolgen ervaren. Misschien zoudt u kunnen spreken over luchtgeesten die de atmosfeer aan het reinigen zijn, het lijkt er soms wel op en wat winden, windsnelheid en stormen betreft, zal de aardatmosfeer in ieder geval voldoende in beroering blijven voorlopig. Maar het geestelijk werk wil zeggen dat wij de oorzaken van negativiteit opzoeken en hun betekenis wegnemen.

Wat lichtende kracht betreft, het aantal lichtende geesten dat zich reeds nu met deze wereld bezig houdt, en vermoedelijk dit ook zal doen in de nabije toekomst, probeert vooral kracht, licht en sterkte te geven. Daar waar harmonie is, zal deze verstevigd worden, ongeacht de geaardheid van de harmonie, want ook dingen die op dit moment onaanvaardbaar of verkeerd lijken, kunnen door hun harmonische aspecten op de dag van morgen reeds een zeer positieve betekenis krijgen. Het oordeel van de mensheid over het gebeuren wordt, op zijn minst genomen, vervalst door de wijze waarop men u met alle nieuwtjes en berichten confronteert. Wat men u meedeelt is, in zijn basisfeiten, aanvaardbaar, niet in zijn interpretaties, want daar waar grote disharmonie wordt voorgespiegeld, kan harmonie aanwezig zijn, datgene wat als een groot gevaar wordt gepresenteerd, kan in wezen een symptoom zijn van een nieuwe en een betere wereld.

De lichtende krachten geven ook levenskracht. Deze levenskracht zult u eveneens, zeker wanneer u in de kring werkzaam bent, kunnen ervaren. Het is een vernieuwing, een verbetering. Zeg dan niet, o, ik heb nu die kracht, dus nu ga ik allerhande dingen doen, zeg gewoon, met deze kracht kan ik de eigen harmonie en de uitstraling van de kring blijven vergroten. Daar ook een deel van, zullen wij zeggen, de iets minder hoge sferen betrokken is bij het gebeuren, moet u er aan denken dat dezen vaak inspireren. Dergelijke inspiraties zijn gemeenlijk redelijk juist, maar zij zijn nooit een bevel. Laat u niet door inspiratie leiden, zonder u van uw eigen verantwoordelijkheid en uw eigen mogelijkheden bewust te zijn. Daar waar u de juiste beslissing neemt, zult u het toeval rond u zien toenemen als een soort bevorderende werking, het schijnbaar onmogelijke wordt mogelijk dan. Dit is een situatie die, op dit moment, reeds begint te ontstaan, de hoge krachten zijn reeds werkzaam, de krachten van zeg maar de minder hoge sferen komen eveneens tot steeds grotere activiteit. Weten dat deze geestelijke krachten en werkingen een grote rol spelen, is belangrijk, het verklaart veel wat anders onverklaarbaar is, het geeft daarnaast mogelijkheden, denkbeelden, invallen, die u schijnbaar vreemd waren.

Onthoudt verder, de geesten van Zomerlandsfeer ed. zijn niet in staat u bevelen te geven, ook wanneer ze dit proberen, zij zijn niet in staat u tot welke stap dan ook aan te zetten, tenzij deze reeds in u aanwezig is. Versterking van uw eigen kwaliteiten, maar het gebruik daarvan in positieve zin, is datgene wat hier geschiedt.

En misschien is het beeld nog niet helemaal volledig, wanneer ik u niet wijs op de negatieve krachten, die eveneens op aarde werkzaam zijn, zij behoren tot de duisterder sferen. Wat zij doen is in feite vrijheid wegnemen, zij proberen u te binden aan levenspatronen die u vreemd zijn, zij proberen u te brengen tot een onderwerping, onnadenkendheid. In de massa’s zult u nog heel wat tekenen zien van deze beïnvloedingen, maar zij zijn niet blijvend want zij worden door de verschillende krachten, o.a. door degenen die ik stofzuiger heb genoemd, heel aardig bestreden. Wat daar opflakkert is van korte duur en het meeste van deze verschijnselen, de meesten hiervan althans, zullen vermoedelijk in 1996, volledig verdwenen zijn. Wat overblijft zijn zwakke resten.

Onthoudt verder dat de z.g.n. afhaaldienst of begeleidingsdienst eveneens een grote versterking heeft gekregen. Dat schijnt samen te hangen met de aanname dat een behoorlijk groot aantal mensen, soms bijna gelijktijdig, kan overgaan.  Ik ben niet precies op de hoogte van het waar, laat staan van het waarom, maar men schijnt aan te nemen dat menselijk geweld eveneens zeer vele mensenlevens gaat kosten. Opvallend is hierbij dat Europa slechts ten dele en dan nog zijdelings hierbij betrokken schijnt te zijn. De grootste aanvallen van het kwaad worden voorlopig verwacht in de zuidelijke, niet in de noordelijke landen.

Uw eigen visie op al wat er gebeurt, is voor u belangrijk, maar wanneer u uitgaat van harmonie, desnoods zelfs met het tegendeel van het geconstateerde, en deze harmonie weet terug te vinden in de sferen rond u, dan zult u hierdoor zelf gevrijwaard zijn van vele gevolgen en gelijktijdig datgene kunnen doen en bereiken wat noodzakelijk is. Want in deze tijd kan de geest niet, in deze wereld, alles domineren en beheersen; de lichtende geest kan slechts de ontwikkeling afbuigen in een bepaalde richting. En dat gebeurt.

Hoe het beraad van de Wessac zal uitvallen is mij niet volledig bekend. Enkele aanwijzingen heb ik gekregen, maar het is te vroeg om deze te openbaren. Ik kan u wel zeggen dat de mens zelf, door zijn daden en zijn gedachten, in deze periode even machtig is als vele geesten. D.w.z. dat ook u vaak schijnbaar magisch werkt, dat u dingen tot stand brengt die niet liggen in de lijn van verwachting of mogelijkheid, zoals die menselijk beschouwd, zouden moeten zijn.

Realiseer u dat de geest met u is in alles wat harmonie betreft. Dit is het belangrijkste aspect in deze tijd. Alle bestrijding en verwerping brengt slechts verdere chaos naar voren, alle eenheid en harmonie overspoelt negatieve werkingen en invloeden.

Men zegt wel eens een goede regenbui kan de straten zuiveren, zo zoudt u misschien deze positiviteit eveneens moeten zien, zij geeft u de mogelijkheid om reinigend te werken. De hoogste geestelijke krachten die wij op het ogenblik actief zien en deze behoren o.a. tot godsdienststichters ed., schijnen alle verschillen in geloof en beschouwing te willen bestrijden. Dat houdt in dat degenen die daaraan hun macht ontlenen zich krampachtig gaan verzetten, maar de feiten zullen al hun pretenties ontmaskeren. En over een aantal jaren zullen er nog maar heel weinig van de thans machtige of naar macht strevende kerkgenootschappen, religies, of hoe u ze noemen wilt, laten voortbestaan. Wat overblijft is een zwakke schaduw, een laatste u vastklampen aan illusies, die eigenlijk al ontmaskerd zijn.

Een mens heeft recht op zijn eigen innerlijk weten, ook op zijn eigen innerlijk geloof. Een mens heeft recht op het leven van zijn eigen leven, op zijn eigen wijze, maar op het ogenblik dat hij daardoor tegenstellingen gaat scheppen brengt hij zich zelf in gevaar. Het is niet zo dat de mens de vrije wil ontnomen wordt in de komende tijd, het is wel zo dat eenieder zelf de consequenties zal moeten dragen van hetgeen wat hij wil en wat hij doet.

En denk nu niet, o, wat zitten we er slecht voor. U bent een redelijk harmonische groep, de meesten van u kunnen met elkaar heel aardig opschieten en de meesten van u doen dan ook wel iets aan meditatie, al zullen we dat nu niet direct een daverend succes noemen. Uw geestelijke eenheid is mede afhankelijk van meditatieve momenten, uw materiële verbondenheden kunt u op uw eigen wijze vastleggen en bezegelen. Meer kan ik, op dit terrein, op het ogenblik niet zeggen.

Blijft mij nog over om u te wijzen op een ingreep van een groep, waarmee u kennis hebt gemaakt. Volgens de oude, magische riten worden op het ogenblik een aantal plechtigheden voltrokken, in verschillende delen van de wereld. Men probeert om, zullen wij zeggen, de ijswereld terug te dwingen, men probeert om de lichtende goden met hun wapens op te roepen opdat het negatieve, het gevaarlijke wordt verslagen. Het druïdisch denken is anders dan het mijne en dat van vele van mijn broeders, maar ook zij halen uit voor een grote veldslag, een geestelijke, een magische misschien, maar de gevolgen ervan zullen zeker, in de komende tijd, zichtbaar zijn .

U moet dus niet denken dat dit alleen maar een smoesje is, een praatje, een verhaaltje. U kunt aan de hand van het gezegde zelf controleren hoe het gaat, maar dan hopen we dat u ook voor u zelf uit de andere gegevens uw eigen conclusies zult trekken en als groep dezen een juiste vorm geven, een juiste uitstraling vormen en daarmee de geboorte van een nieuwe harmonie en het komen van de nieuwe wereld en de nieuwe wereldorde, zult bevorderen.

Wat u ziet is een proces dat een kleine veertig jaar te lopen heeft. Dus het is niet zo dat het ineens allemaal anders wordt, het is wel dat de zaken zo snel evolueren, dat u pas achteraf misschien beseft hoe snel de veranderingen zijn voortgeschreden.

In deze tijd hebben groepen als de uwe een belangrijke, stabiliserende functie, want het is niet het doel van de geest, van de goddelijke kracht om de wereld te vernietigen of om grote rampen op te roepen en de mensheid mores te leren. Het is de bedoeling dat de mens zelf komt tot een juistere levenshouding, tot een juistere benadering van geestelijke en stoffelijke zaken en daardoor tot een vernieuwing van wat hij noemt zijn maatschappij, de samenwerkingsverbanden van de mensen dus, en zo komt tot een juistere functieverdeling ook tussen de mensen.

Dat was het inleidend betoog voor vandaag. Wat kunnen we hier nog aan toevoegen ? dat u sterk bent, dat u meer kunt dan u denkt ? dat wist u al lang ! Moet ik u gaan vertellen hoe er grote krachten zijn, die ook u kunt uitstralen ? dat zoudt u zo langzaam maar zeker al zelf ontdekt moeten hebben ! Moet ik u vertellen over de discipline die noodzakelijk is ? Discipline is noodzakelijk wanneer u zelf niet in staat bent je leefregels op te leggen en u er aan te houden. Belangrijk is niet wat anderen denken, maar wat u bent. Dat weet u allemaal.

Misschien heeft u een idee, dat zou ik nog even willen vragen, dan kunt u uw gang gaan.

* Broeder,  het bij de dag leven zoals u gezegd hebt, slaat wel duidelijk op de geestelijke activiteit ? De meesten onder ons zitten in een bepaald beroepsstramien, dat in feite soms totaal anders is dan de normale geestelijke activiteit en streven, waar men niet kan bij de dag leven ?

Waarom kunt u dat niet ? Als u elke dag de problemen van die dag oplost, dan zult u ontdekken, dat u ook binnen een beroepsstramien veel betere resultaten krijgt. Want het voorzorgen voor, laten we zeggen, een periode van een jaar of twee jaar verder, blijkt geen zin te hebben op het ogenblik dat de veranderingen dermate snel zijn, dat u geen rekening kunt houden met de zo ontstane nieuwe mogelijkheden en moeilijkheden. Bij de dag leven is dus eigenlijk een raad, die wel degelijk ook zover toepasbaar en mogelijk, op het stoffelijke slaat. Het is, werk vandaag met de middelen die u hebt, doe het beste wat u kunt daarmee en wacht af wat dat uitwerkt, want pas dan kunt u wederom nieuwe beslissingen nemen of een nieuwe weg inslaan. De neiging van deze tijd is om te vernieuwen om de vernieuwing. Wanneer u daar het slachtoffer van wordt dan zult u ontdekken dat u zich zelf vernieuwd hebt in de richting van vernietiging. Juist daarom geef ik u de raad om bij de dag te leven, het is is dus zeker niet alleen geestelijk.

Ik ben me er van bewust dat, in beroepsprocedures, in verantwoordelijkheden die u nu eenmaal hebt, soms vooruit denken noodzakelijk is. Heel vaak echter, laat men in deze tijd het heden afhangen van een verwachting voor de toekomst. Los eerst de huidige problemen op, pas dan kunt u verder gaan. Wanneer u deze benaderingswijze, zo ver mogelijk, hanteert, bereikt u optimale resultaten. Wanneer u echter verder blijft gaan met speculaties t.a.v. een toekomst, die u niet kent, dan zult u steeds weer geconfronteerd worden met tegenslagen en teleurstellingen. Het is uw eigen keuze, u kunt rustig uw oude tendensen blijven handhaven, volgens het oude systeem vooruit blijven denken, maar u bent gewaarschuwd dat dat wel eens fataal kan zijn voor vele van uw aspiraties.  Maar u beslist, niemand beslist voor u.

Ik voel me nog even geroepen om nog iets te zeggen over de praktische bezwaren. Praktische bezwaren ontstaan uit vastliggende banden en verplichtingen, die bestaan nu eenmaal voor u en daar zult u mee moeten leven, natuurlijk. Maar voorkom dat u verdere vastliggende verplichtingen, richtlijnen ed. aanvaardt waar u het kunt voorkomen, maak u zelf zo vrij mogelijk, maak u ook vrij van bewogenheden, waar u verder niets kunt mee doen. Het is natuurlijk heel jammer dat het vogeltje uit zijn nest is gevallen, maar als u het niet terug kunt brengen of als het dood is, wandelt u verder. Er zijn vele dingen in de wereld die we kunnen betreuren, zonder dat we ons daardoor laten overheersen of beheersen. Het is moeilijk om u dat aan te leren, dat ben ik direct met u eens, maar, beste vrienden, u hebt toch een bepaalde manier van leven, van denken, u ziet dingen als belangrijk, of ze morgen nog belangrijk zijn, moet nog blijken, maar vandaag moet u daar mee leven en werken. En als er iets verandert, dan moet u morgen kijken wat de beste weg is, en niet zeggen, dit is een traditie, ik ga op de vast ingeslagen weg voort. Dat is het gevaar in deze tijd, systemen ! Een systeem is een kader waar binnen u werkt, maar het is niet een wet waardoor uw werken wordt bepaald. Een richtlijn is een koers, die voor u is uitgezet, maar een zeeman die de uitgezette koers volgt, ongeacht wat zich op en onder het water bevindt, zou wel eens heel snel op de rotsen kunnen lopen.

Niemand kan van u vergen, ook ik niet, dat u ineens totaal anders gaat handelen, binnen vastliggende verplichtingen, dan tot nu toe. Maar deze verplichtingen hebben een essentie, een essentiële belofte moet u houden, dat bent u tegenover uzelf verplicht, maar de vorm waarin die belofte wordt uitgedrukt, is een variabele, zij kan worden aangepast aan al datgene wat van dag tot dag nodig en nuttig lijkt.

Het lijkt of ik u hier een vorm van opportunisme predik, dat is het niet ! Ik vraag u niet uw werkelijkheden, innerlijke of stoffelijke, te verloochenen of opzij te zetten, en alleen maar naar directe resultaten te streven, maar ik wijs u er op dat dit het verstandigste is, in deze tijd, om daar wel degelijk rekening mee te houden en de mogelijkheden van vandaag wel degelijk te overwegen.

U bent het die de keuze maakt, natuurlijk, want u bent het die leeft. U zit hier op aarde in uw stoffelijke beperking en u zult moeten zien wat u daarmee kunt bereiken, maar er is een geestelijke waarheid, die verder gaat, verder dan die stoffelijke werkelijkheid, omdat door schijnbare toevalligheden in die werkelijkheid, op het ogenblik, omwenteling na omwenteling aan het plaats vinden is. En daarom zeg ik u, kies eerst voor uw geestelijke werkelijkheid, volg deze zo ver u kunt, leef van dag tot dag, op basis van deze innerlijke werkelijkheid en maak u geen zorgen over morgen, wanneer u de problemen van vandaag nog niet meester bent.

Meesterschap is iets wat we geprobeerd hebben u te leren en niet alleen ik, maar vele anderen hebben daartoe bijgedragen dat u de basiskennis bezit. Wanneer u daarmee niets wilt doen, is dit uw zaak en uw recht, maar het is dwaas om voedsel op te slaan en niet te eten als u honger hebt; het is dwaas om goud te begraven en zo uzelf van de middelen te beroven om te kopen wat u nodig hebt; het is dwaas u geestelijke rijkdom terzijde te stellen en zo het slachtoffer te worden van de beperkingen van een stoffelijke reeks illusies, tradities en tendensen. Dat probeer ik u te leren. Ik kan tegen u zeggen, u hebt de kracht en u hebt de kracht; ik kan tegen u zeggen, u hebt de nieuwe mogelijkheden, u hebt ze, maar voor een klein deel begint u pas de betekenis er van te beseffen. Ik kan u zeggen, u bent vrij, en dan zegt u, ja, wij zijn vrije mensen, maar wij zijn gebonden door….. Zeg nooit maar tegen u zelf. Zoekt de werkelijkheid van uw kracht te vinden, probeer die kracht, werkt er een keer mee. Zeg niet tegen u zelf, ja, maar er zijn zoveel andere dingen, die mijn aandacht vergen, zeg tegen u zelf, wanneer ik de kern, de basis niet heb, dan is al het andere toch betekenisloos.

U hebt mogelijkheden, u hebt middelen, u hebt wijsheid, en wijsheid kan vaak belangrijker zijn dan kennis, gebruik ze dan. Laat u niet overdonderen door de wereld om u heen en probeer niet u zelve te verbergen voor uw innerlijke werkelijkheid in een netwerk van illusies.

Dit is de tijd waarin, geestelijk en anderszins, de groep als een eenheid moet leren functioneren, waarin de werkelijk belangrijke dingen innerlijk erkend worden, maar dan ook worden uitgedragen.  Dit is de tijd waarin vrede en rust in u zelf gevonden moeten worden, omdat zonder dit het uitdragen van vrede en rust moeilijk wordt. En u hebt alle basisbeginselen.

Wij bidden niet veel, waarom zouden we. Maar als ik zou bidden in woorden of noem het mediteren, dan zou ik zeggen,

Scheppende Godheid, Oerkracht van Al,

volgens uw wetten en binnen het kader van de door u geschapen werkelijkheid,

voltrekken zich de veranderingen, waarin wij – binnen de tijd – gevangen zijn,

Maar Gij zijt onze werkelijkheid en onze vrijheid,

Gij die schept zijt machtiger dan al, wat schijnbaar onafwendbaar op ons afkomt,

Gij hebt mij geschapen,

Dat ik leef dank ik aan een deel van Uw Kracht,

Wees dan met Uw Kracht in mij,

Maak mij groot en sterk,

Wees met iets van Uw Wijsheid in mij,

opdat ik leer begrijpen waar ik ben en waarheen ik moet gaan,

Heer God, Uw schepselen kunnen alleen uitvoeren wat U toelaat,

Laat dit schepsel uitvoeren wat Uw Wil is.

Schepselen ontlenen hun mogelijkheden en krachten aan U,

Geef mij dan de mogelijkheden en de krachten,

om Uw Vrede, Uw Wezen, Uw Alomvattende Liefde,

voortdurend uit te drukken.

Zonder U, Heer, zijn we niets, stofjes dansend in de Straal van Uw Licht,

Met U, zijn wij schepping en herschepping, eeuwig leven, zelfs in tijd gebannen en geboeid.

Wees met ons, en laat ons Uw Kracht beseffen als deel, ook van wat in ons leeft,

Opdat Uw Kracht uitstrale door ons, volgens Uw Wil.

Maak ons, Heer, tot werktuig van Uw Waarheid te midden van de illusies, die zovelen daarvan trachten te maken.

En ik beloof U, Heer, dat ik uit U zal werken, dat ik van uit Uw Kracht zal leven en volbrengen.

Heer, wees met mij en laat mij van Uw aanwezigheid bewust blijven

tot aan het einde van de kringloop, tot aan het einde van de tijd.

Zo zij het !

En al wat ik heb gezegd komt daar op neer, op dit gebed, deze overweging, deze smekende meditatie.

Daaraan kan ik niet veel meer toevoegen.  Ik kan alleen zeggen hoe en wanneer wij u ook bereiken, in de nabije toekomst, wij zullen altijd proberen dit licht in u bewuster te maken, ook voor u zelf.  En wij in de geest, met ons streven en ons werken, zullen ons steeds weer verheugen in uw medewerking op aarde.

Het Licht zij met u.

 

image_pdf