Spirituele groepen vormen

image_pdf

6 april 2006

Vragen omtrent groepsvorming.

  • We zijn samengekomen met personen van de andere groep. Is het mogelijk dat een persoon meekomt die niet tot een groep behoort, naar de volgende bijeenkomst, naar het Wessac-gebeuren?

Nee. Gezien de opbouw van deze groep en ook de andere groep, die beide gesloten groepen zijn waar we lering hebben gebracht die is aangepast geweest en waar het individu zijn ontwikkeling kan in vinden is het onmogelijk om, bij de afsluiting van dit geheel iemand anders in te brengen. Dit zou, voor de persoon in kwestie niet begrijpbaar zijn, noch zou hij het aanvoelen kunnen hebben dat hij erin thuishoort met als gevolg dat je zou hebben dat iemand zich daarvan gaat afkeren omdat hij de uitstraling die die groep heeft opgebouwd en gezien het gebrek aan informatie die hij heeft dit niet kan verwerken.

Dus, wat betreft zulke personen kun je, wanneer je zelf gaat werken deze erbij betrekken en zien welke mogelijkheden daar in zitten maar het is een verschil ten opzichte van de groep waar je nu in functioneert. Je zal met mensen in contact komen, er zullen uitwisselingsmogelijkheden zijn en langzaam maar zeker zul je zo naar elkaar kunnen groeien en zul je daar bepaalde ontwikkelingen kunnen doen ontstaan

Vanaf het ogenblik dat die harmonieën zich beginnen te ontwikkelen kan het zijn dat er overkoepelingen ontstaan en dat er uitwisselingen tussen die groepjes mogelijk worden. Maar je moet altijd rekening houden dat deze groep en ook de andere groep een gesloten groep is geweest. Daarom is er altijd gevraagd: Mensen wees aanwezig en tracht de oefeningen uit te voeren.

Naar het Wessac-gebeuren toe hebben jullie gezegd dat, wat de Wessac aangaat dat je dat zelf zult moeten organiseren, dat je zelf u zult moeten instellen. Wanneer je ervaart dat je met iemand in harmonie bent, wanneer je denkt dat die mogelijkheid daar is, is er geen enkele belemmering om dit samen te doen met gelijkgestemden.

  • Wanneer er nieuwe mensen bij komen moeten die zich ook engageren om elke keer aanwezig te zijn of wordt dat meer flexibel?

Wanneer u begint met een eigen groep en u wilt, hetgeen u aan kennis hebt opgedaan verder doorgeven, bent u degene die de afspraken gaat maken. U bent de voorganger. Het is aan degene die voorgaat om af te spreken hoe het verder zal functioneren.

Ik denk dat hier een verkeerd idee is dat deze groepen allemaal via ons met en medium worden geleid. Er kan achteraf wel een samenkomst zijn en een uitwisseling met onze zijde maar, in eerste instantie is het de bedoeling dat je met de opgedane kennis gaat werken, dat je daar anderen deelachtig van kunt maken en dat je die mee in deze harmonieën brengt.

Er is ook gesteld, en dit is omdat er in de groepen die wij hier in het Nederlandstalig gebied begeleiden, kunnen we toch zeggen dat er verschillende zijn die zeer gevoelig zijn voor inspiratief werken, zelfs een vorm van mediamiciteit is zeker aanwezig bij verschillenden. Dus, vanuit onze zijde mag je zeker zijn dat we zullen proberen dit zoveel mogelijk te stimuleren, dat je het aanvoelen steeds sterker gaat ervaren, dat er een betere en flexibeler wisselwerking zal zijn tussen onze zijde en u waardoor dat je, wanneer je hulp en inspiratie nodig hebt je daar steeds op beroep kunt doen.

Hoe het verder zal verlopen nadat de richtingen tijdens de Wessac zijn uitgezet, zullen we maar kunnen overschouwen enkele weken na de Wessac. Daarom is er ook gezegd tegen jullie dat we jullie zullen samenroepen op het ogenblik dat we de mogelijkheid hebben om jullie verder te informeren en te helpen om de nieuwe gebeurtenissen die komende zijn op een juiste wijze te plaatsen en te verwerken.

  • We zijn tweemaal bij elkaar geweest. Is de manier waarop wij het gedaan hebben correct geweest?

Op het ogenblik dat u aanvoelt dat je juist bezig bent, dan zit je op het juiste spoor. U hebt van ons de nodige stimulansen gekregen. Het is belangrijk dat u dit durft te doen, er durft mee te werken. Wat je moet vermijden is dat u zichzelf in vraag stelt, dat u gaat twijfelen aan hetgeen je zelf onderneemt. U hebt op het ogenblik, en dat geldt voor allemaal, voldoende bagage gekregen om deze maal werkelijk zelfstandig, met onze hulp, dit te kunnen volvoeren. Waarom laten we dit jullie zo doen?

Omdat naar de toekomst toe het voor ieder van jullie belangrijk zal zijn deze zekerheid steeds verder uit te bouwen. Want dat is de confrontatie. En er is geen beter moment dan, in dit gehele gebeuren van de Wessac, u te integreren en het aanvoelen daarin te laten werken en zo de juiste ingesteldheid en de juiste wisselwerking te ervaren. En wees er gerust in, het zijn geen examens. Dit vertrekt vanuit uzelf. En je zult zien, zelfs in een kleine groep als deze, zullen er verschillende uitingen zijn. Maar dat is juist de sterkte, dat is juist goed. En het gaat er niet om dat de ene vindt dat zijn uiting beter is. Het gaat er om dat je in de kern van uw wezen de ervaring doormaakt, de harmonie voelt, de wisselwerking, de krachten voor uzelf kunt ervaren. En dan gaat u daar zeer veel uit kunnen leren en zult u na het gebeuren zelfzekerder uw eigen weg gaan. En wees ervan overtuigd, ieder van u zal op een bepaald moment zijn twijfels hebben, ieder van u zal onzeker zijn. Dat is niet erg, alleen moet je telkens opnieuw beginnen en verder gaan.

Je kan nu eenmaal niet evolueren, uw bewustzijnsweg gaan zonder deze zwakheden. Kijk naar al uw grote voorgangers. Zij zijn ook eerst bevangen geworden door angst, door onzekerheid vooraleer zij verder konden. Dus de vraag van: Doen we het goed? Is hier heel normaal. De onzekerheid die daarachter steekt is heel normaal maar het is niet aan ons om te zeggen: oké, je doet het goed. Neen, het is aan uzelf te ervaren: Dit is het, zo moet ik gaan. Want als we de fout zouden maken om tegen jullie te zeggen: Alles is oké dan ga je uitgaan van het feit dat een ander het voor u geklaard heeft. En dat is fout. Niemand kan het voor u doen. Ieder moet het zelf doen. Je kan samen gaan, samen de weg volgen, elkaar steunen, helpen maar de weg gaan moet je zelf doen. En dat besef, mijn waarde vrienden, laat dat heel goed in jullie rijpen. Dan ga je daar de meeste hulp uit halen.

Wat we nu naar voor laten komen is de mogelijkheid geven aan ieder om een keuze te maken die het beste bij hem past. Wanneer we weten welke de nieuwe tendensen zullen zijn, wanneer we kunnen inschatten op welke wijze we na de Wessac verder kunnen dan kunnen we eventueel gaan zien wat kan er nog gedaan worden bv. voor jullie in groep of individueel. Daar is geen uitsluitsel nu over te geven. We weten wel dat er steeds meer mensen zullen komen die zich voor 100% zullen gaan inzetten voor dit nieuwe gedachtegoed dat past in de nieuwe kosmische tendensen.

Dat houdt in dat deze personen ten eerste in deze maatschappij zich totaal zullen moeten heroriënteren, dat het leven zoals zij nu hebben geleefd zal wijzigen met alle stoffelijke consequenties van dien. Dus is het niet zo evident te zeggen van: lieve mensen, we eisen van jullie dat je voor 100% gaat. Ten andere, dit is ook niet aan ons. Maar degenen die in zich voelen van: Dit is mijn taak, dit is mijn weg, ik ga ervoor. Die zullen de mogelijkheid krijgen vanuit onze zijde om alle mogelijke hulp, steun te ervaren en ook binnen het juiste kader zich te kunnen ontplooien.

Maar gezien we tot op heden zelfs geen vermoeden hebben wat er juist gaat gebeuren, welke veranderingen deze aarde gaat ondergaan, is het ook nog niet mogelijk om te beginnen mensen te helpen en te zeggen oké, doe maar. We zijn op deze moment eigenlijk in een stilstand periode, een soort bezinningsperiode. Uw eigen planeet, daarvan kun je zeggen dat zij op dit ogenblik aan het nadenken is op welke wijze zij zich kan herstellen, kan zuiveren en terug kan komen tot haar ware taak. Dit is iets totaal anders dan wat de mens vermoed dat deze is.

Je moet de mens zien als zijnde een huurder die de toelating heeft van bepaalde mogelijkheden van de planeet te gebruiken maar in groten getale heeft de huurder zich niet aan het huurcontract gehouden en is misbruik gaan maken van de goedheid die de verhuurder gaf. Het is zo uit de hand gelopen dat nu de aarde zelf aan het overdenken is hoe we de zaken terug in evenwicht kunnen brengen. Maar, gezien dat we hier te maken hebben met krachten waar wij als simpele geest ook niet direct het ganse plaatje kunnen inschatten – de hoge heren kunnen dat misschien beter maar die gaan zich dan weer, wat betreft de aarde en de mensheid zich minder aan gelegen laten omdat zij vanuit hun situatie de zaken anders bekijken, dus zitten we op het ogenblik in een stilstand, zo goed voor de stof als voor ons en gaan we nu rustig, gewoon afwachten wat we aan krachten, aan beweging zullen kunnen waarnemen bij het Wessac-gebeuren. Daar zal de richting gesteld worden en eens dat we dat kunnen omzetten in, niet alleen voor ons begrijpbaar maar zeker naar de stof begrijpbare gegevens, dan zijn we een heel tijdje verder.

Dus, maak je niet te veel zorgen. Maak gebruik van de rustperiode om al hetgeen wat je het laatste jaar hier gehoord en geleerd hebt, u daarin te verdiepen. Maak gebruik om de oefeningen die we naar voor geschoven hebben om jullie te helpen nog beter onder de knie te krijgen en dan zul je het best voorbereid zijn wat het Wessac-gebeuren aangaat.

  • De oefeningen doe ik wel maar ik voel dat ik er nog moet in groeien.

Ieder die de inspanning doet zal ervaren dat naargelang je de oefeningen herhaald, het meer deel wordt van uw leven, het beter zal gaan. Wij beseffen heus wel dat het voor de meesten van jullie niet evident is om vaste patronen zo maar om te bouwen naar hetgeen we jullie geleerd hebben. Maar het is juist door te oefenen dat je verder kunt gaan. En wij weten ook dat je meermaals zult struikelen maar het is telkens weer door recht te staan dat je verder kunt. Het enige wat misschien een riem onder het hart is de gedachte dat je niet toevallig aan deze zaken begonnen bent. En dat het vooral uw eigen geest is die in zijn zoektocht dit heeft gevonden om uw leven zo rijk mogelijk, geestelijk te maken.

  • Wij zijn vorige maandag samengekomen. Ik heb een kandidate die wil meedoen. Is het beter te wachten tot na de Wessac?

Wanneer je samenkomt en er is iemand die met jullie een harmonie kan vormen, is dit voor het groepje zelf waarschijnlijk geen bezwaar. Maar wanneer jullie aanvoelen dat dit toch niet in elkaar schuift dan is het aan jullie om te zien: Ligt het aan ons? Het zijn jullie zelf die zult moeten uitmaken wat er gaande is.

Wanneer je dan samenkomt voor de Wessac en je voelt aan: Wij zijn niet in harmonie met deze andere, dan zou ik in dit geval de mogelijkheid eventueel openhouden deze persoon andere mensen toe te wijzen waar zij misschien wel mee in harmonie kan zijn om zich op dit gebeuren te richten. Maar ik denk dat jullie eigenlijk een zaak over het hoofd zien. Voor het samenkomen van de Wessac hoef je, in principe niet over de gelijke gedachte-intenties te beschikken. Het is voldoende dat, wanneer je samen zijt je u samen op het gebeuren kunt richten, dat wil zeggen dat, om het afgelijnd te zeggen, je zo goed een  christen, een moslim, een boeddhist kunt hebben. Op het ogenblik dat je even kunt vergeten wat jouw achtergrond is en één worden in hetgeen de Wessac betekent, dan denk ik niet dat er een probleem kan zijn, dat een buitenstaander erin betrokken wordt.

De jaren voorafgaande hieraan zijn er steeds mensen bij betrokken geweest die niet in groepen lering hebben gekregen, die zelfs totaal andere gedachtewerelden hadden, zelfs agnostici, daar gaat het niet over. Het gaat hem over hetgeen wat in de persoon zelf, naar dat gebeuren toe, of die er zich mee in harmonie kan voelen. En we mogen toch verwachten dat jullie op zijn minst kunnen aanvaarden dat iemand, een andere denkpiste er op na houdt dan dat wij hier hebben. We hebben toch steeds ook duidelijk naar voor gebracht dat de waarheid vele facetten heeft en dat we er nooit mogen van uitgaan dat wij het zijn die alleen het juist voor hebben. Want dan gaan we de grote fouten maken die tot hiertoe door alle mogelijke kerken en religies zijn gemaakt. Wij moeten ervoor zorgen dat we voldoende flexibiliteit houden om te beseffen dat we een weg hebben gevonden die ons past, dat we die gaan maar dat er waarschijnlijk nog vele andere wegen zijn die tot hetzelfde doel leiden maar die misschien niet voor ons geschikt zijn. En op het ogenblik dat we ons zo kunnen openstellen, dat we dit zo kunnen uitdragen naar de ander dan denk ik niet dat er vele bezwaren kunnen zijn wanneer je als groepje samen komt om te mediteren rond het Wessac-gebeuren op het moment dat het plaats grijpt dat anderen daarbij betrokken zijn. Ik hoop dat dit duidelijk is en dat je ziet dat je de volledige vrijheid hebt in hetgeen wat je daarnaar toe opbouwt.

  • Het is anders wanneer er een medium bij betrokken is. Maar nu weten wij zelf niet wat er gaat gebeuren?

Dat wist jij vorig jaar ook niet wat er ging komen. U denkt, omdat je het zelf moet doen dat het anders is, neen. Het is hetzelfde. Wanneer u zich er gewoon voor open stelt, of u nu de woorden hoort door de mond van het medium of u ervaart het gevoel, de sfeer, het gebeuren van de Wessac, dat gebeuren kan voor u bv. groen zijn, bij de anderen van uw groep kan het blauw zijn, paars. Is er dan een disharmonie? Neen. Want je bent samen gericht op het gebeuren maar ieder zal het ervaren volgens haar of zijn mogelijkheden. En wanneer die harmonie in gedachte aan die Wessac er is en wanneer daar een vijfde, een zesde, een zevende persoon bij is, die zich ook openstelt, al is het misschien vanuit een totaal andere hoek, dan zal die misschien ook een kleur ervaren maar dat zal niet storend zijn, integendeel, dat zal alleen het totaal plaatje, de totale kracht van dat groepje vergroten.

Je mag de Wessac niet gaan bekijken als zijnde een gezellig samen komen want dan zou het wel eens kunnen tegenvallen. Je moet de Wessac bekijken als zijnde de mogelijkheid om deel te hebben aan de grote kosmische veranderingen die plaats grijpen en alzo voor uzelf de juiste evenwichten te kunnen aanvoelen. En heus, daarvoor moet je geen opleiding genoten hebben. Iedereen die zich daar voor open stelt kan een aanvoelen hebben, kan er mee in harmonie zijn en kan van daaruit zijn leven heroriënteren, op een juister spoor brengen, mee gaan in de harmonie en dat is belangrijk.

  • Toen wij maandag samen kwamen waren er momenten van disharmonie. Kan u daar iets over zeggen?

Op het ogenblik dat mensen samen komen zullen er altijd punten van strijd zijn. Het is kwestie van deze te aanvaarden en er zich niet tegen te verzetten maar gewoon te gaan zien waar zijn de punten van harmonie en deze trachten hun gang te laten gaan. Het is zoals ik reeds gezegd heb: Je zult nooit uw weg kunnen gaan zonder de evenwichten en, hoe spijtig je het ook vindt, disharmonie is meestal de aanzet naar de harmonie. Zolang je maar voldoende open wil zijn voor de mogelijkheden en u niet in de disharmonie opsluit. En dit geldt voor allen.

Kijk, u gaat mij begrijpen. Weet u wanneer u naar onze zijde komt, dat u altijd eerst geconfronteerd wordt met uw eigen disharmonie, met uw eigen duister? En daar zit het probleem voor velen. Zij weigeren dit te herkennen en daardoor sluiten zij zich af van alle mogelijke hulp, van al degenen die u bij de overgang wensen te helpen. Op het ogenblik dat u kunt herkennen: Ja, dat heeft in mij geleefd, die disharmonie heeft in mij bestaan, dan gaat u naar het Licht. Op het ogenblik dat u zich durft voordoen zoals u werkelijk bent, bent u bevrijdt van de ketens van het duister en gaat u uw weg in het Licht. Dus, wees niet teleurgesteld dat, in een klein groepje van vier al eens disharmonieën zullen zijn. Als je beseft dat, wanneer je naar onze zijde komt, dat toch een grotere stap is, dat je daar ook en iedereen die overkomt, mee geconfronteerd wordt, kun je de disharmonie die je in dit groepje hebt meegemaakt zien als een goede leerschool om later gemakkelijker te kunnen herkennen: He, ja, dat zat fout maar de volgende keer beter. En dan bent u in het Licht en dan kunt u verder. Wees nu niet angstig, ik heb niet gezegd dat je naar onze zijde komt.

  • U zegt dat u nog niet weet hoe alles gaat evolueren, dan weet u ook nog niet of we later nog samenkomen met de huidige mensen hier. Enkele weken na de Wessac zullen we samen komen om evaluatie te maken van hetgeen heeft plaatsgehad.

Als we dit zo bekijken dan doet het mij genoegen dat jullie zo druk bezig bent geweest en dat we toch door hetgeen we de laatste maanden naar voor hebben gebracht bij ieder van jullie serieuze wijzigingen en verbeteringen in uw geestelijke evolutie hebben doen ontstaan.

Probeer in alles wat je gaat doen de komende dagen en weken de eenvoud op de voorgrond te houden. Maak niets ingewikkeld, niet wanneer je een groepje opbouwt, wanneer je oefeningen doet, maar tracht alles tot de eenvoud te herleiden. Dat is belangrijk. Want het is in de eenvoud dat u de kracht zult vinden om verder te gaan. Want je zult opmerken dat, hoe ingewikkelder iets is gemaakt meestal de bron is van disharmonie of het negatieve.

Ik weet het, voor de westerse mens is het moeilijk te aanvaarden maar kijk even rondom u, kijk gewoon in de natuur, zie hoe de natuur in volle eenvoud ontwikkelt. Kijk gewoon naar een vogel die, wanneer de zon opgaat zijn ogen opent, zijn vederpak goed strijkt, een beetje zingt tegen de zon, tegen het licht en dan overgaat tot de orde van de dag, zich om niets zorgen maakt, leeft volgens het moment.

Besef: Als ik vandaag leef en vandaag kan doen wat ik moet doen, wat ik wens te doen en dit goed doe, dan is het belangrijk en je geen zorgen maken over wat binnen enkele jaren zal plaats grijpen. Doe vandaag wat je kunt doen en doe het goed. Maar tracht alles op zijn eenvoudigste wijze te volvoeren. En dat is soms moeilijk want dan boet je in vele gevallen in deze maatschappij aan belang in.

Wanneer de mens zou beseffen dat voor het merendeel alles rondom hem aanwezig is, dat hij in wezen niet moet afhangen van anderen dan zal zijn leven veel gemakkelijker worden, maar hij gelooft er niet in. Hij gelooft niet dat hij mogelijkheden heeft in zijn eigen tuin, in zijn eigen park, in zijn eigen omgeving. Hij doet liever wat industrieën hem aanraden, alles gebruiken dat zeer veel aan de aarde gekost heeft, niet beseffende dat hij daardoor medeverantwoordelijk is voor de chaos en de afbraak.

Ik vraag alleen dat je meer stil staat bij uw handelen, bij hetgeen wat je doet. Dat je gaat beseffen dat het niet noodzakelijk is dat je bv. u steeds in een wagen verplaatst maar dat het soms beter kan zijn om de benenwagen te nemen. Dat het niet noodzakelijk is om alle mogelijke voedingssupplementen te nemen maar dat het soms beter is om een appel te nemen. Het zijn zaken waar je niet bij stil staat. Je wordt geleefd door alles wat de maatschappij u wil doen doen. Maar ook dit behoort tot het oude. Ook hierin zal verandering komen en wanneer je het niet anders kunt benaderen zal je in paniek geraken. En paniek zal zeer sterk toenemen.

Daarom, bereid u voor op de eenvoud. Tracht in alles wat je doet de simpelste weg te volgen. Dit gaat van voeding over gezondheid, over verplaatsing, over alle vormen. Wees er niet aan verhangen dat het noodzakelijk is dat u in uw woning overal licht hebt, dat er overal water ter beschikking is. Zelfs de lucht zal misschien niet overal ter beschikking zijn, maar ook hier kan het weer anders.

En dat, waarde vrienden, langzaam maar zeker te gaan leren is één van de belangrijke pijlers voor jullie, van de toekomst. Eenvoudig is het niet, dat weet ik want de meesten onder u zijn van deze eenvoud naar de ingewikkelde maatschappij gegaan in de gedachte dat daardoor alles beter werd maar als je ziet welke prijzen er nu betaald worden kun je een andere kijk krijgen.

Vanuit die eenvoud, tracht ook ergens een plaatsje te vinden, het moet niet groot zijn, waar je tot rust kunt komen. Een plaatsje dat het jouwe is, waar je je kunt terugtrekken, waar je niet gestoord wordt, waar je een kaarsje kunt laten branden, misschien een beeldje kunt zetten, waar je kunt verzinken in uzelf. Ook waar je een sfeer kunt opbouwen wanneer je vanuit de maatschappij in uw eigen omgeving komt, u even in deze rust kunt terugtrekken.

Dit zal naar de toekomst belangrijk worden want hoe meer er wijzigt, joe groter de spanningen rondom u zullen zijn en gezien u deel bent van deze mensheid kunt u zich daar niet van afsluiten. U kan zich wel afschermen maar wat van belang is, is dat je op een bepaald ogenblik werkelijk u kunt verfrissen, geestelijk, en dat kun je enkel wanneer je een eigen stekje hebt waar je dit regelmatig kunt doen.

Je kan dit ook samen met anderen doen maar dan mag het enkel daarvoor gebruikt worden. En dan bouw je een sfeer op Je kan ook naar een plaats komen als deze. Deze plaats heeft zijn eigen lading. Wanneer je een plaats opbouwt in uw eigen omgeving, dan kun je daar heel veel kracht uithalen.

Meditatie: De hernieuwing in de lente.

Het wordt lente. Bloemen staan in bloei. Het nieuwe leven is zich aan het ontwikkelen. Dit geldt ook voor ons. Laat ons de lange koude winter van ons afschudden en ons zoals de planten, de lente in ons tot ontwikkeling laten komen.

Wij staan er weinig bij stil maar telkens weer is de lente de periode van het nieuwe leven, van de hernieuwing. En de ene keer zal zich dat sterker uiten dan de andere keer. Nu staan we misschien voor een periode waarin deze lente juist dat ietsje meer inhoudt dat voor ons de mogelijkheid geeft om het nieuwe dat aan het ontwikkelen is, aan het opborrelen is, beter te ervaren, er een duidelijker zicht op te krijgen.

Na de rust, een redelijk lange rust, die we gekend hebben zien we nu plots hoe zich nieuwe bloesem ontwikkelt, kunnen we gaan genieten van die prachtige kleuren. Op vele plaatsen zien we eerst het geel, de kleur van harmonie, van de liefde in de natuur. Je ziet het frisse groen, de betekenis van het krachtige nieuwe leven. Groen dat zich in alle tinten verspreid.

Dan zie je plots mauve, violet en alle mogelijke tussentinten. Sommige puur wit, andere gemengd met rood. Je kan het niet zo zot bedenken of je ontdekt wel hier of daar een kleurenmix die telkens weer aangeeft de nieuwe mogelijkheden.

Wanneer we kijken naar die prachtige appelbloesem kunnen we misschien denken dat we daar in de nieuwe gedachte, het nieuwe voelen ervaren. En zie, plots krijg je binnen die bloesem één of ander gevleugeld insect. En bij nader bekijken zie je die pracht van de kleurenspeling. Je ziet een vogel in al zijn vederpracht. Al deze zaken kunnen u als mens zo gelukkig maken.

Je bent er misschien de vorige jaren aan voorbij gelopen, niet bij stil gestaan want je had het zo druk. Er was zoveel te doen. Maar nu op dit moment, sta even stil bij dit eenvoudig gebeuren. Een gebeuren dat al miljoenen jaren steeds opnieuw plaats grijpt op deze aarde. En telkens weer de mens kan fascineren. En niet enkel u als mens maar kijk naar de dieren, naar de vogels, naar de insecten, hoe zij genieten. Zie rondom u, hoe jonge boompjes vanuit het niets uit de bodem oprijzen, tenger en teer. En stel u dan even voor dat binnen enkele tientallen jaren daar een boom kan staan, krachtig en groot en hij op zijn beurt weer in bloesem staat en nieuw leven creëert.

Steeds weer die vernieuwing want de aarde volgt haar eigen gang, haar eigen weg. De weg van het hernieuwen. Het oude wordt steeds terug ingepakt. Het sterft af in de herfst, heeft in de winter het voedsel gevormd voor het mooie, de pracht en de praal die je nu te zien krijgt.

Sta er even bij stil wanneer je de komende dagen u verplaatst. Kijk even rondom u, sta even stil bij dit nieuwe leven. Tracht er even mee één te zijn. Vergeet even de gejaagdheid, de drukte, de belangrijkheid van het stoffelijke leven en wordt even één met de kracht van de natuur. Geniet even van de eerste zonnestralen.

Denk even dat deze kracht, daar hoog aan de hemel de bron is dat de lente zich optplooit. Sta er even bij stil dat wanneer deze kracht, dit licht van de zon er niet zou zijn, dat wij allen in het duister zouden verkeren. Dat er geen mogelijkheid zou zijn tot vernieuwing. Dat alles zou stagneren om uiteindelijk alle kracht kwijt te geraken.

Maar dankzij dit licht, deze kracht is de lente daar. En wanneer je dan één van de komende dagen buiten bent en u ziet in de donkerte van de nacht, het licht van de maan, ga er dan even in staan. Laat even het maanlicht over u vallen en voel ook hier de kracht die u gegeven is, de harmonie. Voel even wanneer je in het maanlicht staat hoe de vlinders in de buik beginnen te fladderen, hoe de lente opborrelt in uw eigen lichaam, hoe dankzij de kracht van dit licht uw eigen lichaam nieuwe energieën, nieuwe evenwichten opbouwt. Hoe de kracht van het maanlicht ervoor zorgt dat uw bloed zich hernieuwt, dat uw lichaam zich zuivert en dat je dan lichamelijk en geestelijk hernieuwt, gezuiverd van het oude, bevrucht door het nieuwe, de nieuwe weg, de nieuwe ontwikkeling kunt gaan.

Wees dan vreugdig met uw ganse wezen. Laat de liefde uit uw hart stromen en deel ze met al degenen die ervoor open staan.

Wees een bron van Licht, van lafenis voor degenen die het nog niet goed begrijpen, die dorsten naar de waarheid. Wees een bron en besef dat je als bron, in harmonie zijnde met deze krachten onuitputtelijk bent. Dat je de bron van het nieuwe bent.

En zie hoe je dan als kleine nietige stofmens plots een betekenis, een waarde krijgt die groter is dan enig wie kan denken. Een kracht, een harmonie die deel wordt met de uitstraling van deze aarde. En in dat gevoelen van harmonie, van uitstraling, opgaande de weg die voor jou de juiste is, die de nieuwe werkelijkheid inhoudt waar de anderen die zoekende zijn u kunnen volgen en waar je samen voor de aarde de bron zijt van het nieuwe, het ontluikende.

En wanneer we dan in onze dromen even naar de aarde kijken van op een afstand dan zien we hoe we allen die deze ervaring hebben doorleefd als lichtpuntjes schitteren op deze planeet. Dan zien we hoe we deze planeet zijn oude glorie, zijn oude schittering geven zodat ver in de kosmos anderen zeggen: Kijk daar is nieuw leven in de kosmos. De aarde schittert. Er is een nieuwe ster geboren zoals er ooit gezegd werd 2000 jaar geleden. Zo kunnen we nu, wanneer wij het bekijken vanuit onze dromen zeggen: Door onze ingesteldheid, door onze daadkracht, onze harmonie, de bron die we zijn van Licht voor de anderen, geven we gezamenlijk aan deze planeet een nieuwe schittering, een schittering die gezien wordt door de ganse kosmos.

En zo zijn wij, niet alleen in onze dromen maar ook in onze werkelijkheid de pioniers van het nieuwe. Zo zijn wij de pioniers die ervoor zorgen dat deze aarde haar licht opnieuw laat schijnen, dat haar gloed, haar uitstraling terug de kosmos doordringt. Dat deze planeet terug de aantrekkingskracht is voor al degenen die een weg zoeken naar bewustwording, die zoeken naar nieuwe stoffelijke ervaringen om zo vernieuwd, herboren verder te kunnen gaan op hun weg naar de Bron, naar de Vader.

 En zo zie je maar, mijn lieve vrienden, hoe je op een heel simpele eenvoudige wijze, door u één te voelen met de eerste lentedagen kunt komen tot een harmonie met de aarde die u de mogelijkheid geeft om in de stof te leven.

En vergeet het niet: De aarde is uw ware moeder want wanneer zij zegt: Voor mij is het gedaan, ik doof mijn licht is er geen leven meer mogelijk. Maar de aarde heeft u lief omdat jij de aarde liefhebt en ondanks alles, zoals het een moeder past zal de aarde proberen haar kinderen te verzorgen op de meest juiste, aangepaste wijze. Zodat je van hieruit uw weg in het Licht verder kunt zetten met de stoffelijke ervaring. En die zijn misschien beperkt en die je mee kunt nemen naar nieuwe sferen om zo weer steeds uw gang te gaan.

Zo, lieve vrienden, ik weet, dit is niet de meditatie die u gewoon bent, het is een beetje speels maar daarom niet minder sterk. Het is belangrijk dat de harmonie die we nu gecreëerd hebben tussen jullie behouden blijft. Het is belangrijk dat je beseft hoe sterk jullie onderling geestelijk reeds aan elkaar gevlochten zijn en dat je, naar de toekomst toe, en dit is misschien iets wat nog niet zoveel aan bod is gekomen en wat ik, na een harmonie als zojuist even naar voor wil schuiven, dat je naar de toekomst toe deze harmonie onderling, deze vervlochtenheid van mogelijkheden blijft behouden. Want op deze wijze zullen jullie de mogelijkheid hebben van nieuwe wegen te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten en toch steeds te weten: “Er is een Bron, er is een éénheid tussen ons want wij zijn vertrokken vanuit dezelfde intentie” Wij zijn vertrokken vanuit hetzelfde punt. Ieder volgens zijn eigen mogelijkheden. Ieder volgens zijn eigen geaardheid. Toch bestaat hier onder jullie een eenheid, een binding die veel groter is dan wat je als stofmens u kunt voorstellen.

Deze harmonie zal blijven bestaan, zelfs over tijd en ruimte heen en zo kun je u verder ontwikkelen, samen met de anderen, steeds opnieuw toetsen, steeds opnieuw herhalen, hernieuwen, steeds verder uitbouwen. Dat ook, vrienden, is belangrijk in al wat komen gaat. Het besef dat je als groep bestaat en blijft bestaan. Het besef dat je nooit alleen bent. Het besef dat de anderen in de stof er zijn en dat wij in de geest ook deze deelachtigheid steeds intact zullen houden. En zo zul je zien, zul je beschikken over alle mogelijkheden die nodig zullen zijn om naar de toekomst toe van uw leven het juiste te maken, de juiste weg te volgen zodat je uiteindelijk welgezind aan onze zijde arriveert zult kunnen zeggen: “Het is de moeite geweest”

Lieve mensen, wees ervan overtuigd dat wij aan onze zijde, vanuit de liefde voor jullie alles zullen trachten te doen om jullie zo ver mogelijk in je stoffelijke leven op je geestelijke pad te brengen, begeleiden. Steeds in de volle vrijheid zodat de keuzes aan jullie blijven. Want je kunt maar geestelijk evolueren, geestelijk verder gaan wanneer je  het heft zelf in handen neemt.

Zo, lieve mensen, lieve vrienden, dit was mijn bijdrage voor vanavond. Als je zin hebt, treedt eens uit en kom maar eens langs, dan praten we wel verder.

image_pdf