Steravond 1961

image_pdf

15 december 1961

Nu zijn wij bijeengekomen om gezamenlijk de Steravond te beleven. Ofschoon het niet gebruikelijk is de ontwikkeling en het ontstaan van deze bijeenkomst na te gaan, is het – gezien de bijzondere omstandigheden – heden wel mogelijk hieraan enige aandacht te schenken.

Er is een tijd geweest, dat de vijfpuntige ster het symbool was van een werkelijke vernieuwing in het menselijke bewustzijn, dat uiteindelijk werd uitgedrukt in de Pythagorese school. Het is rond de tijd, dat Pythagoras zijn stelling verkondigt, dat de eerste leden van onze groep in de geest – in deze dagen natuurlijk aanmerkelijk minder in aantal dan nu – besluiten deze ster ook als hun symbool te aanvaarden. Het symbool zelf impliceert namelijk ook de menselijke oneindigheid.

Wanneer u een uitslag maakt van deze ster, zult u een vijfhoekig vlak zien ontstaan, omringd door vijf rechthoeken. Uit de vijf rechthoeken kan een nieuwe, grotere ster geprojecteerd worden, terwijl in het vijfvlak steeds weer een ster kan worden getekend in precies dezelfde verhoudingen als de grotere ster of de kleinere ster, die binnen het door de lijnen bepaalde vijfvlak binnen deze ster kan worden gemaakt. Gezien de vaste verhoudingen, die van de grootste tot de kleinste ster altijd dezelfde zullen blijven en theoretisch oneindig voort kunnen worden gezet in micro- en macrokosmos, kan zelfs worden gezegd, dat het menselijke denken op deze wijze wordt voorgesteld als door het geheel van de kenbare kosmos tegenwoordig. Als symbool van door de mens erkende en geprojecteerde oneindigheid, is deze ster voor ons nog steeds belangrijk, vrienden. Want wij allen, zoals wij hier aanwezig zijn, maken deel uit van een oneindigheid.

Voor de geest kunnen deze dingen misschien wel duidelijker en beter worden voorgesteld. Dat wij gebruik maken van een menselijk symbool om deze waarheid tot uitdrukking te brengen, is volkomen logisch, wanneer u zich realiseert, dat reeds in het verre verleden onze groep onder de mensen werkte en in die dagen tot taak had de mens de boodschap te brengen omtrent haar eigen oneindig bestaan, zonder uitzonderingen volgens rangen, standen, klassen, of wijdingen.

Om deze taak te kunnen vervullen, moesten de leden van onze groep in de geest steeds meer de mensen op aarde benaderen en werd steeds weer getracht de mensheid te inspireren. Dit is op vele verschillende wijzen gebeurd. Onze eerste Ster-bijeenkomst vindt – vreemd genoeg – plaats in een Grieks gezelschap van filosofen, verrijkt met enkele Romeinse bedelmonniken of cani. De bijeenkomst vond plaats even buiten Rome, in een landhuis aan de weg naar Ostia.

Door inspiratie werd via dit gezelschap onze boodschap reeds uitgedragen. Op deze bijeenkomst werd – eveneens onder invloed van onze geestelijke broeders – door een van de bedelmonniken voor het eerst een vorm van incantatie gebruikt. Vanaf die tijd werden deze ster-bijeenkomsten – zij het zeer onregelmatig – gehouden.

Soms treden zelfs tussenruimten van 100 of 200 jaren op. Het was niet mogelijk dergelijke bijeenkomsten op een juiste en goed afgeschermde wijze altijd te organiseren, terwijl het evenmin mogelijk bleek voor de uitingen van de Orde op aarde altijd de juiste mensen te vinden. Rond 1600 vindt onze Orde – die dan in de Geest reeds aanmerkelijk is uitgebreid – een nieuw werkterrein. Vooral in Engeland, Frankrijk en Duitsland is onze groep in toenemende mate actief binnen alchemistische, vroeg esoterische en kabbalistische genootschappen.

Zich aanpassende aan de daar heersende gebruiken, komt men ook hier steeds weer tot sterwijdingen. De tekens, die op dergelijke bijeenkomsten werden ingestraald, verschilden wel zeer veel van de eenvoudige sterren, die op het ogenblik voor de Orde als draagtekens gelden. De in metalen platen gegraveerde sterren met vele bijkomende tekens, de op zuiver perkament met goudblad uitgezette tekeningen, hadden reeds toen ongeveer dezelfde betekenis, als in deze dagen de kleine sterren. Er is sprake van een steeds toenemend begrip voor de stellingen die de Orde verkondigt. Gelijktijdig vindt de nu steeds sterker in de Geest zich uitbreidende Orde een nieuw terrein van activiteit. Bij een toenemen van het occultisme, dat later zelfs verder wordt omgezet tot de eerste vormen van het latere spiritisme, is een steeds persoonlijker uitdrukking van onze leringen en gedachten mogelijk geworden.

Wij krijgen echter in Nederland nog geen vaste voet, ofschoon in Tilburg seances worden gehouden, waarin sprekers van de Orde optraden in een tijd, dat men de stemmen van de geest nog voor profetenstemmen hield, namelijk rond 1820. Het eigenlijke werk in Nederland begint tussen 1909 en 1912. De kleine groepen, die in deze jaren langzaam worden opgebouwd, houden nog geen Steravond. Dit geschiedt voor het eerst bij een grotere groep, die rond 1919 ontstaat. Vanaf dit jaar worden Steravonden tot 1928, jaarlijks gehouden, soms voor kleinere, vaak ook met grotere groepen, voornamelijk te Amsterdam.

Er volgt dan een korte onderbreking van ons werk door gebrek aan juiste mediamieke gaven en juiste groep. Na enige tijd vinden wij de noodzakelijke mogelijkheid in den Haag, waar eveneens Steravonden en Sterwijdingen worden gehouden. Ons aanpassende aan de noodzaken en behoeften van de mensen in deze groep, hebben deze avonden een enigszins andere vorm dan de huidige. Zo nadere wij de tijd, dat wij – na de tweede wereldoorlog – wederom een nieuw medium en een nieuwe groep vinden, die voor ons werk geschikt is.

In deze, uw groep houden wij jaarlijks Steravonden, waarbij de leden samenkomen, niet alleen om het magische gebeuren mee te maken, of het schouwspel te zien – een schouwspel is een avond als deze uiteindelijk niet – maar om gezamenlijk de kracht van de gedachten, de krachten van de geest en de stof ineen te doen vloeien tot een grootse manifestatie.

Deze samenkomsten worden een manifestatie van kracht, die in belangrijkheid toeneemt, naarmate de jaren verder gaan. Oorspronkelijk was de bedoeling van deze bijeenkomsten alleen aan bepaalde talismannen kracht te geven. Voor u klinkt dit misschien vreemd en vol bijgeloof, maar in de symbolen, die de mensen in de oudheid neerschreven, vonden zij voor hun gedachten een houvast, een mogelijkheid, om met een bepaalde sfeer in contact te komen. Later gingen wij gebruik maken van edele metalen en edelstenen, om daarin bepaalde trillingen vast te leggen.

Ieder van u, die in staat is om trillingen aan te voelen, weet, dat bepaalde metalen en edelstenen bijzonder sterk de meer geestelijke trillingen en gedachtetrillingen kunnen vasthouden.

Een betrekkelijk kleine wijziging in de moleculaire structuur, een praktisch onmerkbare baanwijziging van enkele elektronen, is reeds voldoende om een mechanisme te scheppen, dat gevoelig is voor invloeden van een andere wereld, terwijl het in staat is bepaalde hogere trillingen als het ware te transformeren tot voor astraal- en levenslichaam kenbare en dus te ontvangen impulsen.

In een wereld, waarin steeds meer problemen ontstaan, terwijl deze problemen van steeds groter belang worden, omdat de mensheid nu eenmaal zo snel in aantal toeneemt, trachten wij de draagtekens – zoals u die van rond 1920 ook in Nederland kent en die, in licht gewijzigde vorm, ook in een groot aantal andere landen bestaan – met de juiste krachten in te stralen, opdat deze tekens in staat zullen zijn de mensen te herinneren aan de noodzaak tot verdraagzaamheid. Zij vormen een vertragende factor, wanneer onredelijkheid op dreigt te treden en helpen de mensen tot een grotere beheerstheid te komen. Daardoor hopen wij een juistere en meer harmonische leefwijze te bevorderen. Daarbij wordt de werking van de draagtekens enz. zodanig bepaald, dat zij afhankelijk blijft van de eigen wil en het eigen denken van de dragers.

Er is geen blijvende invloed mogelijk, tenzij men zelf door eigen denken en streven voortdurend de juiste krachten doet optreden. Er is geen sprake van een pogen het eigen leven en denken van de mensen langs magische weg te beïnvloeden en de vrijheid van wil van de individuen te beperken. Ofschoon een juist afgestemd draagteken, evenals bepaalde amuletten, u in contact kan brengen met bepaalde sferen, is er geen sprake van, dat zelfs het best ingestraalde draagteken u nu tegen alles kan beschermen.

Naarmate de wereld buiten u rumoeriger wordt en de invloeden van Aquarius in meerdere mate kenbaar worden, begint ook ons werk zich te wijzigen. Dit is noodzakelijk, daarom sluit de Orde zich in de geest aan bij een groot aantal groepen, die evenals de Orde zelf, tot op dat ogenblik praktisch onafhankelijk hebben gewerkt. Deze samenwerking is nog steeds betrekkelijk los, maar na niet al te lange tijd van oppervlakkige samenwerking besluiten de groepen in de geest het werk van de Witte Broederschap te gaan dienen, zo nodig met uitsluiting van eigen zienswijze en bijzondere bestrevingen. Dat is een heel belangrijk moment voor ons. Er komt in het werk a.h.w. een nieuwe dimensie bij. Er komt een nieuwe factor in ons werk tot uiting. Dit wordt weerkaatst door een wijziging van ons ingrijpen in de stof. Wij hopen, dat deze nieuwe factor ook bij de mensen meer actief wordt.

Zo komt het ogenblik, dat wij met enige trots aankondigen, dat de tijd van de vijfpuntige ster eigenlijk voorbij is. In de Geest is het kenteken van de Orde veranderd en is het een zespuntige ster geworden. Een zespuntige ster, omdat voortaan twee tot dan gescheiden werelden elkaar steeds meer en intenser zullen gaan ontmoeten. Er zal een band worden geschapen tussen uw wereld en de onze. Zespuntig is de ster ook om aan te tonen, dat onze onderlinge beïnvloeding, zowel als onze samenwerking, steeds sterker zal worden. Wij vinden er kracht, die alles te boven gaat wat u zich voor kunt stellen.

Nu zijn wij weinig in aantal. Wat is uiteindelijk een groep van 10.000 of zelfs 100.000 geesten in vergelijking tot alle grote veranderingen en werkingen, die in uw wereld op het ogenblik optreden? Vergeet daarbij niet, dat deze wereld van u in de laatste jaren, mede door de wereldoorlogen, een buitengewoon groot aantal stof gebonden geesten rond zich draagt, die het met ons streven allesbehalve eens zijn. Daarom bestaat een strijd om de macht. Toch proberen wij ons werk steeds op de juiste wijze uit te dragen en de meer aardgebonden krachten zonder haat, of poging tot algehele uitschakeling, dan wel machteloos te maken, dan wel op te heffen tot een vrijer en meer verlicht bestaan.

Bij onze sterbijeenkomsten zal dit streven onder meer blijken uit het feit dat steeds grotere krachten zullen worden opgewekt, terwijl deze krachten zo zullen worden uitgedragen, dat zij niet alleen meer een kleinere groep mensen of wat voorwerpen doordringt, maar tevens een steeds groter deel van de wereld zal omvatten. Natuurlijk is dit alles ook beperkt en zal het zich moeten ontwikkelen. Toch gelukte het ons reeds drie jaar geleden een koepel van kracht op te bouwen, die een oppervlak van meer dan 40 km2 overspande en binnen dit gebied een straling deed ontstaan, die een reinigende werking op geestelijk gebied uitoefende van zeer groot belang. De tijd wordt echter steeds korter, de toestand steeds meer gespannen. Vandaar, dat wij steeds meer moeten doen.

In de bijeenkomst, die wij voor heden hebben belegd, wordt dan ook een zeer belangrijk experiment volbracht. Naar wij hopen is dit niet alleen een reiniging van aardgebonden geesten en mensen, die veel verder moet gaan en een veel groter gebied moet omvatten, dan tot op heden bereikt werd, maar tevens dient deze avond een begin te zijn van een geheel nieuwe activiteit in stof en geest, een nieuwe fase van actie. Wij moeten nú bereiken, dat al hetgeen eerst geestelijk geconsolideerd diende te worden, de realisaties en ontdekkingen, die eerst door onze geestelijke Orde moeten worden verwerkt, omgezet worden in stoffelijke waarden, in stoffelijk kenbare machten en krachten. Wanneer wij dus op deze avond hier samen zijn en ons instellen op hogere krachten, dient dit niet te geschieden omdat wij nu eenmaal bij de Orde horen, omdat wij het ook wel eens willen zien, of omdat er een paar sterretjes zijn enz., die moeten worden ingestraald. Wij doen dit, omdat wij hopen met een volle intensiteit van denken, een zelfvergetelheid van u voor een kort ogenblik en een volbewust streven naar de hoogste harmonie onzerzijds, krachten en uitstralingen te wekken, die op het denken van de mensheid in grote gebieden van invloed zal blijken te zijn.

Denk overigens niet, dat wij met deze groep daarin alleen staan. Want dan zou ons werk misschien toch nog te klein, te onmachtig zijn. De actie, waarvan u heden deel uitmaakt, omvat een groot deel van de wereld. Binnen 96 uren volgens uw tijdrekening worden door de Orde alleen reeds vijftig bijeenkomsten van gelijke geaardheid belegd. De aantallen van de in de stof aanwezigen zullen daarbij uiteenlopen van rond 50 tot 300. Daarnaast worden alleen binnen de komende 14 dagen ruim 7.000 bijeenkomsten met grotere en kleinere groepen belegd door andere geestelijke Orden en richtingen, terwijl daarnaast bijeenkomsten van hoge kracht zullen plaats vinden binnen enkele esoterische groepen, die ook in dit werk zijn ingeschakeld. Daarmee wordt de aarde in een gunstige periode, kort voor het Kerst- en Vredesfeest, omringd door gunstige uitstralingen en beïnvloed door krachten en gedachten van hogere Orde. Dit is in feite een offensief van de Witte Krachten. Het zijn de bijzondere omstandigheden op deze avond, die mij ertoe brengen dit alles aan u mede te delen. Bij een normaal verloop zouden wij u hierover waarschijnlijk niet hebben gesproken.

Nu wij even de tijd hebben om deze dingen te bespreken, is het ook voor u waarschijnlijk interessant deze zijde van ons werk en het werk van de Witte Krachten te beschouwen. Er is sprake van een naar mijn inzicht noodzakelijk offensief van geestelijke krachten, die op aarde veranderingen en beïnvloedingen tot stand kunnen brengen. Op het ogenblik is irrationaliteit, een te persoonlijk en te fanatiek denken, een steeds weer zoeken van eigen gelijk, egoïsme en dergelijke, in toenemende mate rond u in de stof vertegenwoordigd. Let wel, dit is niet iets, wat de mens wil, maar eerder een invloed, die de mensheid ondergaat. Wanneer dit alleen u zou beïnvloeden, zou dit niet zo ernstig zijn, maar deze invloeden beroeren in de praktijk haast alle mensen. In een tijd, waarin een ieder zich voorbereidt op het kerstfeest, het feest van Vrede op Aarde, is er meer dreiging van geweld, meer streven naar omwentelingen en revoluties, een grotere lust tot het onderdrukken of misbruiken van anderen, dan er in de laatste honderden jaren gelijktijdig op aarde tegenwoordig was. Dit is een invloed van buitenaf, die dit alles stimuleert. Indien de mens denkt en met zijn denken de juiste afstemming weet te vinden, zijn deze krachten en invloeden van buitenaf eenvoudig machteloos. Dan is de macht van het kwade en willekeurigheid uitgeschakeld.

Nu denkt u misschien, dat wij daaraan weinig kunnen doen, dat wij niet sterk zijn. U meent, dat ook u van weinig of geen belang bent, nietwaar? Want u merkt zo weinig bijzonders… U bent allemaal zo heel gewone mensen… Wie zou denken, dat u, die niet eens in staat bent de dingen te bereiken, die u zelf belangrijk vindt, bij zou kunnen dragen tot een overwinning van Licht en kracht op uw wereld? Toch kan dit, vrienden. Wij moeten zo rekenen: Het totaal aantal van de aanwezigen – het totaal aantal entiteiten, plus de mensen in de stof – bedraagt op het ogenblik al 7 à 800. Zo dadelijk, wanneer de eigenlijke ritus begint, zal dit aantal wel vertienvoudigd zijn.

Elke mens en elke geest, die deelneemt aan deze plechtigheid en zijn eigen wezen en beperkingen kan vergeten, vertegenwoordigt een deel van de kosmische kracht.

In ons allen is het Goddelijke aanwezig. Wanneer wij deze kracht voor een ogenblik door ons heen laten trekken, deze kracht a.h.w. in onszelf wekken en deze kracht niet beperken door haar alleen voor onszelf te willen gebruiken, of te beperken tot één enkel doel, maar haar voor de mensheid en geheel de wereld willen gebruiken om vrede en rechtvaardigheid te bevorderen en alle mogelijkheden te scheppen, die noodzakelijk zijn om de mensheid verder te doen gaan naar de volgende fase van ontwikkeling, zo zijn wij gezamenlijk alleen reeds in onze gedachtewerkingen machtiger dan een groep van vijf miljoen mensen, die niet zo onzelfzuchtig ingesteld is.

Dat wil zeggen, dat uw groep dus sterker is dan het grootste gedeelte van Nederland op het ogenblik. Dit is belangrijk: Wij kunnen zeer veel doen, maar dan moeten wij ook niet uit blijven gaan van wat wij menen, of willen doen. Wij moeten uitgaan van een in volle eenheid de Kracht uitstralen. Dit laatste berust overigens op een magische wet.

U moet nu niet denken, dat wij in staat zijn zonder meer alle gebeuren opeens te veranderen.

Wel kunnen wij bepaalde gebeurtenissen af doen buigen.

Voorbeeld: Indien een lawine met grote vaart de bergen af komt stormen, is een betrekkelijk zwakke muur niet in staat haar tot stilstand te brengen, wel is het door deze betrekkelijk zwakke muur mogelijk de loop van de lawine – haar baan dus – te veranderen en zo bv. een dorp te sparen. Degenen onder u, die ooit in Zwitserland of bepaalde delen van Oostenrijk zijn geweest, zullen dergelijke betrekkelijk eenvoudige installaties wel eens gezien hebben. De passen, die naar Italië voeren, geven bv. allen meerdere voorbeelden van het gestelde te zien. Een betrekkelijk kleine, maar hechte eenheid, die haar geestelijke vermogens geheel gebruikt, is vaak in staat betrekkelijk grote kosmische invloeden af te buigen. Zij is in staat – krachtens de wet van de magie – alle gebeuren, zover dit binnen het wilsvermogen, overzicht en mogelijkheden van de mensheid ligt, geheel te veranderen.

Natuurlijk hebben wij geen algehele vrijheid van wil. Ik niet en u niet. Wij zijn geschapen, deel van de Schepping. Als zodanig zijn wij ook gebonden aan de wetten van de Schepping, vrienden. Maar binnen deze gebondenheid, die uit ons wezen voortspruit, hebben wij steeds weer mogelijkheden tot vrije keuze, hoe beperkt deze ook mogen zijn. Overigens is deze beperking van vrije keuze lichamelijk veel sterker dan in de geest. Wat wij geestelijk als juist zien is in de geest veel eenvoudiger te verwezenlijken, dan hetgeen wij lichamelijk als juist zien, in de stof tot werkelijkheid gemaakt kan worden. De geest heeft grotere vrijheid. Daarom zal het werken van de geest, tezamen met het denken en de geestelijke uitstraling van de mensheid een grotere invloed hebben op alle, niet geheel stoffelijke krachten, dan men zich voorstelt.

Daardoor zal men ook bepaalde stoffelijke omstandigheden vaak geheel of grotendeels kunnen wijzigen. Ik neem aan, dat u gaarne zult weten, welke de wetten van de magie zijn, waarop ik mij beroep. Zover tijd en gezelschap dit mogelijk maken, zal ik u daarvan nog even op de hoogte stellen.

De eerste wet houdt het volgende in: Ongeacht hoe groot de gewichten zijn, die in evenwicht ten opzichte van elkaar aan een gevoelige balans hangen, blijkt een korrel zand reeds voldoende om de balans door te doen slaan en het evenwicht te wijzigen. Daarom moeten wij ons voorstellen, dat de schaal, waarover wij spreken, kosmisch is, zodat de balans wel uitermate gevoelig is. Hieruit volgt dan: Eén enkele bewust gerichte gedachte is voldoende om de actie te bepalen van een wereld, waarin de krachten en gedachten een werkelijk overwicht hebben bereikt. Bij onevenwichtigheid geldt: Het doorslaan van de schaal in de richting van de zwaarst wegende factoren wordt door één enkele gedachte bepaald. De minst sterk vertegenwoordigde kant vergt een kracht, gelijk aan het verschil tussen beide krachten of gewichten, plus een gedachte of zandkorrel.

De tweede regel, die hierbij onmiddellijk aan sluit, stelt: alles in de natuur is gebaseerd op evenwicht en traagheid. De natuur zal alles doen om een evenwicht te bereiken en daarbij tevens alles te werk stellen om de bestaande toestand zo lang mogelijk te handhaven. Indien door handelingen of gedachten een bepaald evenwicht in de natuur verstoord wordt, zal de natuur gedwongen zijn een vervangende evenwichtstoestand te scheppen. Indien de gedachten of handelingen juist gericht worden, kan dus – alleen door verstoring van een bestaand evenwicht – de gehele kracht van de natuur worden benut om een gewenste toestand van evenwichtigheid te bereiken en te handhaven. Misschien klinkt dit alles wat moeilijk en ingewikkeld.

Maar geloof mij, vrienden, het is lang niet zo moeilijk of ingewikkeld, als het lijkt.

Nu ik toch over magische wetten spreek, wil ik meteen de gelegenheid gebruiken een wet aan te stippen, die wij op deze avond ongetwijfeld zullen zien gebruiken.

Wanneer de innerlijke gedachten en toestand van de mens omgezet kunnen worden in trillingen als bv. klanken, waardoor dus innerlijke waarden en zo mogelijk hoogste beginselen in eigen wereld tot uiting komen, zullen deze beginselen feitelijk de omgeving overheersen. Indien eigen lichaam niet geheel harmonisch is met het geuite, zal dit zelfs het eigen lichaam tijdelijk kunnen overheersen en zo de geest tijdelijk een zeer grote vrijheid geven. Gedurende de tijd, dat een harmonie bestaat tussen innerlijk willen, weten en de uiterlijke wereld, zal niet alleen de mens zelf een zekere geladenheid en spanning in de stof ondergaan, maar zal zijn wil via deze spanning worden uitgedragen tot het ene punt, waarop haar eigen stuwkracht – haar eigen stuwkracht van buitenaf – en haar tegengericht wordt opgeheven.

Ook dit is in wezen eenvoudig: Wanneer u met grote kracht wilt, dat er vrede, Licht en goede invloeden zullen zijn, zal deze kracht, dankzij de innerlijke harmonie, over de wereld worden uitgestraald en werkzaam zijn tot het ogenblik, dat ergens een gelijk sterke kracht van onrust wordt aangetroffen, of een aan eigen streven tegengerichte stroming, die ons te sterk is. Hoe meer individuen wij kunnen bereiken, die harmonisch zijn en in ons streven worden opgenomen, hoe groter de uitwerking van ons streven en willen wordt. Aan de hand van deze wetten hopen wij zo dadelijk een belangrijk werk te kunnen volbrengen.

Hiermee, vrienden, ga ik u verlaten. Na een pauze van vijftien minuten kunt u dan overgaan tot de eigenlijke Steravond, waarbij ik wel aanwezig ben, maar – naar ik vrees – mijzelf voor u niet meer kenbaar zal kunnen maken.

Voorbereiding.

Wij staan dan nu aan het begin van onze jaarlijkse Steravond, het ogenblik, dat de sterkste band tussen stof en geest wordt gelegd volgens de nu bruikbare middelen, het ogenblik, dat wij in stof en geest gezamenlijk grootse dingen zullen kunnen bereiken. U moet zich er van bewust zijn, dat er daarbij sprake is van het gebruiken van een tweede werkelijkheid. Er is een werkelijkheid van de gedachte, een werkelijkheid van de stof. De menselijke rede en menselijke redelijkheid kunnen op dit gebied weinig tot stand brengen. Wanneer u dan onberoerd en kritisch toeschouwt, is het mogelijk, dat u nog iets gewaar wordt van een spanning in de zaal, het verdere gaat echter geheel aan u voorbij. Het hoogtepunt van de Steravond is een ogenblik van grote geestelijke activiteit, een grote geestelijke werkelijkheid, die buiten de mogelijkheden van de stoffelijke rede liggen.

Lang hebben wij er over nagedacht, welke wijze van oproeping en inzegening de meest belangrijke zou kunnen zijn. Het zal u duidelijk zijn, dat wij hier wel een zeer ruime keuzemogelijkheid bezitten; een keuze, die kan gaan van de oudste-magische rituelen tot de uitermate christelijke en christelijke sacrale vormen toe. Wij allen, die hier aanwezig zijn, kunnen echter behoren tot een ander denken, een ander geloof en willen toch één zijn in ons werken. Wij kunnen behoren tot een of ander officieel geloof, of alle bestaande kerkelijke dogma’s van de hand wijzen. Wij zijn wel verenigd in ons geloof aan een Oppermacht, ons geloof in God. Ik wil niet gaan prediken. Toch moet ik u er aan herinneren, dat God is. Dit is voor ons het belangrijkste. Wanneer wij zo dadelijk onze God zullen aanroepen, is dit niet alleen maar een leeg gebaar, of een lege formule. Wij weten immers, wat God voor ons betekent. Wij weten ook, dat God voor ons is als een Lichtende straal van kracht, een invloed, die in ons leeft en ons aan alle kanten omringt. Wij weten, dat wij altijd in, door en met God zijn, in alle sferen en in alle leven.

Voor u in de stof is het vaak moeilijker u zich God te realiseren. Wij weten bv. in de sferen wat Gods liefde is, wat het woord “Goddelijke Liefdekracht” in feite inhoudt. Voor u is het vaak zeer moeilijk om nog aan een liefdevolle God te geloven, terwijl u leeft in een wereld, die zoveel wreedheid en schijnbaar niet noodzakelijk leed doet zien.

Het voorstaande bracht ons er toe een rite te kiezen, die geheel gebaseerd is op harmonie met het Goddelijke, de liefdekracht Gods en de manifestatie van de innerlijke zekerheid, waaruit wij – indien het nodig is – zelfs de kracht kunnen putten om werelden te bouwen. U zult begrijpen, dat de te volgen rite, dus de wijze, waarop dit alles tot stand wordt gebracht, een grote betekenis heeft en bepalend kan zijn voor het bereiken van het gestelde doel.

Een bijna even grote betekenis heeft echter de persoonlijkheid en het wezen van de celebrant.

Het bewijst wel, dat onze bijeenkomst van heden belangrijk is, wanneer ik u hiermee mag delen, dat een van onze hoogste leiders, iemand, die normaal zelfs buiten ons direct bereik staat in de witheid van een Licht, dat voor ons alleen nog een verblinding is, er in heeft toegestemd om het belangrijkste deel van de bijeenkomst voor u in eigen persoon te leiden en de gekozen rite voor u te volvoeren. Niet alleen voor u, maar ook voor ons.

Wij betreuren het natuurlijk, dat enkele plaatsen leeg moesten blijven, daar ons geen mogelijkheid tot verder wachten gegeven was. Toch zal de kracht ook voor hen, die deze plaatsen zouden moeten innemen, geheel werkzaam zijn. Dit is, tezamen met een buitengewoon werkzame uitstraling, wel zeker door het feit, dat enkele van de hoogste Meesters in de geest ons bij zullen staan. Wij geloven dan ook, dat wij in stof en geest gezamenlijk iets kunnen gaan beleven, waarvoor woorden eigenlijk te kort schieten, wanneer wij maar willen aanvaarden.

Bedenk: U past op het ogenblik geen grijpen naar menselijke redelijkheid, of een u vasthouden aan de kritiek op alles, wat er gebeurt. Misschien vindt u dit vreemd. Maar u kunt nu eenmaal niet gelijktijdig uzelf overgeven aan de werkingen van de hoogste krachten en toch gelijktijdig deze krachten bekritiseren, of redelijk formuleren. U kunt dit net zo min, als wij dit kunnen.

Als sprekers kunnen wij vaak menselijk redelijk en menselijk scherp zijn. Maar in deze benadering van het menselijke zijn wij gelijktijdig onvolmaakt, beperkt. Wij kunnen daarbij natuurlijk trachten al het menselijke achter ons te laten. Dan kunnen wij misschien de volmaaktheid een ogenblik beleven. Wij kunnen dan echter ook niet meer in menselijke woorden spreken, laat staan als mensen blijven denken en reageren.

Deze avond is in de eerste plaats een samenkomst van de geest: Uw geest en onze geest. Het is niet alleen maar een samenkomst van mensen in de stof. Wat wij op het ogenblik in de geest beseffen en bereiken is iets, wat u dadelijk in de stof verder uit zult moeten dragen, elk op eigen wijze, volgens eigen denken en geloof.

Ik wil echter trachten u reeds nu, zij het ook onvolledig en onbeholpen, iets te vertellen over alles, wat zo dadelijk gaat gebeuren. Wanneer het eenmaal een werkelijkheid wordt voor ons allen, is dit niet meer mogelijk, omdat menselijke rede en stoffelijk effect voor ons uit de geest niet meer bereikbaar zijn, terwijl bovendien voor een groot deel van het gebeuren, nu eenmaal geen menselijke woorden te vinden zijn.

Natuurlijk staan – zoals altijd – in het stoffelijk brandpunt een tweetal bakken met sterren en sieraden. Want de instraling is nu eenmaal een deel van onze rite en zal ook heden dus uw bijzondere aandacht vragen. Want hier vindt u het oude gebaar, de instraling met de handen.

De helderzienden onder u zullen echter ontdekken, dat even voordien en zelfs tegelijkertijd ook nog andere dingen gebeuren. Wanneer wij beginnen met het opbouwen van de kracht, zullen wij het Witte Licht trachten te manifesteren. Op dat ogenblik zijn mijn broeders nog bezig met het bevestigen van de noodzakelijke afschermingen, terwijl anderen in de geest nog hun meest harmonische plaats en mogelijk binnen het geheel trachten te vinden.

Wij mogen verwachten, dat kort na het begin van de rite het Witte Licht zich zal gaan manifesteren. Ik weet niet, of u precies beseft, wat dit betekent. Indien u helderziende zou zijn, daarbij afgestemd op hetzelfde gezichts- en ervaringsbereik dat wij in de geest hebben, zou u zien, hoe zich – als gevolg van de voorbereidingen – reeds op het ogenblik een soort lichtende bol aan het opbouwen is. Dit is een steeds groter wordende spanning, die voor u in hoofdzaak wel kenbaar zal zijn als een uitstraling van kracht binnen het menselijk levensbereik. Wanneer hiermee zo dadelijk gewerkt wordt, zullen wij te maken krijgen met een aantal verschillende stralen. Deze komen bij de bol tezamen en vormen op den duur een soort kroon, in welks brandpunt – dat in de bol ligt – zich een steeds sterker wordend Licht zal gaan vormen. Dit punt van Licht is dan de uiting van de kracht van alle hogere groepen tezamen, die met ons verenigd zijn. Wanneer u zelf onder deze invloed komt en u gedragen gevoelt door het geheel, komen ook van uw zijde daar verschillende Lichtende invloeden bij. Het is zeer wel mogelijk, dat u rond de tafel hier dan een soort laken of gordijn van Lichtende krachten gaat zien, terwijl daaronder – of daar omheen – zich verschillende heldere kleuren gaan manifesteren. Dit alles is nog steeds een voorbereiding.

Door de beweging van onze gedachten, door het steeds verder terzijde stellen van alles, wat ons persoonlijk interesseert, een vergetelheid, die de geest en – naar ik meen – ook een groot gedeelte van de stoffelijk aanwezigen voor een ogenblik zal kunnen bereiken, ontstaat een werveling. Het beeld, dat dan ontstaat, kunt u het best omschrijven als een uit Licht gevormde globe, die steeds sneller rond gaat wentelen. U zult daaruit dan kracht zien komen, die zich langs de bestaande stralen beweegt. De celebrant zal door zijn aanroeping in de eerste plaats de bestaande banden bevestigen en zo nodig versterken. Hij zal naast het versterken van deze stralen overgaan tot het instralen van de draagtekens. Dit geschiedt met een deel van dezelfde kracht.

Daarna volgt iets, wat u – naar ik meen – nog niet eerder hier heeft mee gemaakt. Dit is een reeks van zeer belangrijke en krachtige incantaties. Deze incantaties bestaan uit een Godsaanroeping. Daarbij kunnen enkele woorden gebruikt worden, die u niet kent, of niet zo goed kunt verstaan, maar die bedoeld zijn om een dirigerende werking uit te oefenen op de kracht, die rond de bol de vorm van een soort trechter zal aannemen. Vanuit ons standpunt lijkt het daarbij – ik heb reeds eerder een dergelijke plechtigheid mee mogen maken – of de bol geheel uiteenspat. Het lijkt dan, of je in een zee van Licht staat, dat allerlei fluoriserende tinten aanneemt.

Dat is het ogenblik, dat de tweede en grootste werkingen tot stand worden gebracht.

Voor u belangrijk en interessant zijn verder nog de volgende punten: Daar bij dit ritueel wordt gewerkt met krachten, die voor een groot gedeelte door de mens kunnen worden aangevoeld en opgevangen, is het mogelijk, dat u – wanneer u voldoende open staat – bepaalde in u sluimerende eigenschappen tijdelijk ziet ontwaken. Maakt u zich daarover echter geen illusies. Dit tijdelijk ontwaken hoeft lang niet altijd blijvend of sterk te zijn. Wanneer er in u iets blijkt te ontwaken, betekent dit alleen, dat er in uw leven bepaalde mogelijkheden of eigenschappen bestaan, die passen bij de kracht, die op deze avond naar voren wordt gebracht.

Verder geef ik u in overweging om, indien het u gelukt, tijdens de incantatie geheel stil te zijn, eens te luisteren naar de stilte zelf, die als pauze tussen de woorden voorkomt. Tijdens de incantatie zijn er deze maal ogenblikken, dat er alleen nog maar een trilling is, maar geen hoorbaar geluid meer. Het is mogelijk om, ook via het menselijke orgaan, een trilling op te wekken, die doordringt in alle materie. Dus in u ook. Wees niet bang, wanneer deze trilling u een ogenblik sterk beroert. Het kan u niet vermoeien. Er wordt u slechts een kracht gegeven. Geen kracht kan of zal van u worden genomen. Maakt u zich ook niet ongerust, wanneer u niet zoveel van deze kracht ondergaat. Het is onbelangrijk. Geloof verder op deze avond – al is het maar voor enkele ogenblikken – alleen in het goede.

Geloof en voel voor een ogenblik, dat alles goed is op deze wereld, dat alles zin heeft en betekenis. Geloof, dat de heerser, die gaat komen, de kracht, die komt om uw wereld te hervormen tot iets hogers en beters, nimmer in een vernietiging kan berusten. Geloof, dat al het positieve, wat in u bestaat en wat er buiten u in de wereld is, uit zal gaan stralen met nieuwe energie, met nieuwe en Lichtende kracht. Laat u niet vertellen, dat het leven zinloos is en laat geen twijfel in u opkomen op deze avond. Laat geen twijfel in u opkomen aan de zin van alles, wat er op aarde en elders gebeurt. Verder moet u vergeten de politiek, de atoombommen, vergeet alles, al slaagt u daar ook maar voor deze enkele ogenblikken in. Maar probeert u vooral voor één enkel ogenblik een mens te zijn, die alleen nog maar in contact is met het hogere, met de hoogste krachten van de geest. Ook moet u trachten één enkel ogenblik het bewuste contact met het Goddelijke binnen uzelf tot werkelijkheid te maken.

De inspanning is niet zo groot, want de rite zelf duurt niet lang en u heeft daarbij hoge en goede leiding. Concentreer u zoveel mogelijk op degene, die in de rite voorgaat. Ik voor mij ben ervan overtuigd, dat elke, ook maar enigszins positieve gedachte, het voor een ogenblik vergeten dat er een woord als “onmogelijk” bestaat, het een ogenblik geloven in de mogelijkheid van het wonder en alle dingen, die goed zijn voor uzelf, het wonder van het werkelijk leven kan waar maken: Het wonder van een vrije mens, in een Lichtende tijd, geladen met een Lichtende kracht.

In deze draagtekens worden zo dadelijk enkele vonken van het Licht neergelegd, maar de werkelijke vlam kunt u alleen in uzelf ontvangen. In u kan, ja, moet de vlam aangewakkerd worden van het levende Licht. Als u dát aanvaarden kunt, wanneer u daarop in durft te gaan, vrienden, hebben wij op deze avond een groots begin gemaakt voor deze nieuwe tijd. Wij, vrienden, weten, dat dit alles mogelijk is. Wij zijn er zeker van, dat er onder u aanwezig zijn, die deel uit zullen maken van deze vernieuwing. Wij weten, dat veel van de dingen, die u niet kunt verwerken of begrijpen hun zin en zinrijkheid verwerven, juist door de Lichtende kracht, die ook in u sluimert. Wij zijn niet onfeilbaar, vrienden, of alwetend, maar de kracht, die in ons leeft, kennen wij. Wij weten ook, dat die kracht evenzo in u bestaat, dat er zeer veel mogelijkheden in u zijn om deze kracht te ontvangen.

Daarbij is natuurlijk een zeer belangrijke, zo niet alles beheersende factor, het element van de Goddelijke liefde. Het element, dat de mens in zijn leven misschien niet begrijpt of te vaak vergeet. Dit bijzondere aspect wordt voor u nog kort even ingeleid door een van onze hogere sprekers. Neemt u dit ogenblik om niet te denken aan dingen, die niet waar zijn of onbelangrijk blijken. Volg de celebrant in zijn meditatie, volg hem zo goed als u kunt. Laat deze krachtsinspanning van onze zijde – en ook van uw zijde – worden tot een directe manifestatie van Licht, van positief menselijk leven en denken, zo goed als van de banden, die tussen de geest en de stof bestaan.

Hiermee ga ik ook mijn plaats innemen tussen de aanwezigen in de Geest en maak plaats voor de spreker, die tevens voor u de celebrant zelf inleidt. Ik wijs u er nogmaals op, dat het voor ons allen belangrijk is, dat u – vanaf het ogenblik, dat de celebrant het woord neemt – geheel ontspannen, rustig en stil, u voor het gebeuren openstelt, dat u positief denkt. Zo mogelijk verzoek ik u nog even stilte te bewaren, nadat de celebrant is heen gegaan. Vrienden, ik geef het woord aan de volgende spreker, want het wordt tijd, dat wij aan het werk gaan. Ik wens ons allen veel Licht op deze bijeenkomst.

Een baken van kracht en liefde

Als het even kan ben ik altijd op een avond als deze aanwezig. Graag aanwezig. Want de mensen denken vaak alleen aan het magisch-krachtig werk, denken alleen aan de grootse manifestaties en vergeten daarbij de liefde van een God, die ook dit alles mogelijk maakt.

Mijn lieve vrienden, altijd is er in ons een kracht en een sterkte, altijd, en niet alleen op een ogenblik, dat wij daar bewust iets mee willen doen. Er is een liefde, zo groot, dat zij het ons mogelijk maakt om de wil van de Schepper te erkennen en naar eigen believen deze wil te vervullen, dan wel te verwerpen.

Er is geen grotere liefde dan een liefde, die zichzelf miskend weet en toch zichzelf blijft, een liefde, die zelfs dat, wat haar verwerpt, nog in stand houdt.

Misschien klinkt het voor u als een te oud, te ouderwets gebed, wanneer wij zeggen: “Onze Vader, die in de hemelen zijt”. Wij dienen er aan toe te voegen: “En met ons, ook hier op aarde”.

Scheppende kracht, levende kracht, is met ons op elk ogenblik van ons bestaan. Elk ogenblik van zijn, worden wij door God omhuld en beschermd met Zijn zorg en Zijn hulp. Niet om ons leed weg te nemen. Dat zou wel erg gemakkelijk zijn. Wij zouden dan God misschien meer roemen, maar wij zouden Hem nooit willen en kunnen leren kennen in Zijn grote werkelijkheid.

God echter omgeeft ons met een zorg en een liefde, die het ons mogelijk maken om, hoe diep wij ook mogen vallen en hoe dwaas wij ook soms mogen zijn, voort te gaan tot op het ogenblik van de volle bewustwording, de volledige erkenning van God.

Er zijn grote krachten en meesters geweest op aarde, die op hun wijze de getuigen van deze Goddelijke liefdeskracht zijn. Sommigen van hen zijn heden met ons. Van hen kent u misschien Jezus het beste. Wat Hij brengt en wat zij allen brengen, is niet de dorre wet van wat men dient te geloven en de harde wet, volgens welke men moet leven. Zij brengen steeds weer de Goddelijke liefde, als eerste en belangrijkste waarde van het leven onder uw aandacht. Het is deze liefde, die u zegt: “Indien gij wilt, indien gij het werkelijk wenst met geheel uw wezen, zal u alles gegeven worden”.

Geloof dan, vrienden, in de werkelijkheid van die kracht. Geloof, vrienden, dat alles, wat wij vragen, ons gegeven wordt, wanneer wij dit intens genoeg en eerlijk genoeg kunnen vragen.

O, ik weet het wel. Ik zeg dit nu wel, maar ook in mijn leven heb ik vaak gefaald en getwijfeld, evenals u. Dat kan nu eenmaal niet anders: mensen zijn mensen. In dit opzicht blijft zelfs de geest nog lang menselijk. Maar wij kunnen soms, voor een kort ogenblik, één enkel kort ogenblik, toch wel vragen zonder aarzelen, zonder twijfel. Als je dan niet voor jezelf vraagt, maar voor de wereld, die je lief hebt, omdat er zoveel moois, zoveel goeds, zoveel edels bestaat, dan kun je vragen met geheel je wezen, niet meer beperkt door egoïsme of persoonlijk belang. Wat je zo vraagt, wordt zeker gegeven. Wij praten nu niet over wonderen van genezing, al kunnen deze ook gebeuren. Wij vragen op deze avond niet om een wonder, vrienden.

Wij, die hier in de geest samen zijn en jullie, die met ons bent, omdat u inziet, hoe belangrijk het is de Goddelijke liefde te erkennen, de naastenliefde en verdraagzaamheid te beoefenen. U, die met ons bent, omdat u weet, dat er maar één enkele mogelijkheid voor ons is: Het vinden van de eeuwigheid, die in ons bestaat, en een band met God, omdat alleen deze dingen waarde aan het leven kunnen geven en de mensheid zin kunnen geven. Zo moeten wij wel het grote wonder kunnen verwachten en aanvaarden.

Geloof mij: Ik heb de mensen lief, allemaal. De schapen, de bokken en zelfs de ezels. Ik bemin de mensen, allemaal. Maar ik kan u niet liefhebben met ook maar een schijn van de grote Lichtende kracht van liefde, die ons allen in stand houdt.

Nu gaat zo onze broeder, die van zover is gekomen, zo – dat hij zich zelfs zes voertuigen moest opbouwen om persoonlijk en zonder tussenschakels hier te kunnen zijn – proberen om iets van die liefde werkelijk te maken. Hij zal ook proberen Gods liefde werkelijk te maken en daartoe in ons de kracht, de eenheid en de verbondenheid te wekken, die nodig is. Hij zal deze krachten en ons streven vastleggen, om zo ook een herinnering aan dit gebeuren in de materie aan u te kunnen geven. Maar wat wij van binnen dragen, vertrouwend op God zonder aarzeling, gelovend in de zin van alle dingen, een eeuwige liefde in onszelf wekkende, terwille van onze Schepper voor alles, wat leeft, is van groter belang.

Misschien klinkt het erg ondeugend, wanneer ik u nu opeens iets zeg, wat geheel buiten mijn onderwerp staat. Toch zal ik het doen. Kuch maar eens rustig uit, vrienden, ga maar eens even gezellig verzitten. Heel mooi, heel mooi! Weet u, een mens kan immers alleen, wanneer hij niet krampachtig een hoest onderdrukt, alleen wanneer hij rustig zit, op zijn gemak is, werkelijk God aanvaarden. Dat klinkt wel vreemd, maar alle feiten wijzen toch in die richting. Ik heb een keer op de preekstoel gestaan met een grote pijnlijke blaar op mijn hiel. Ik kan u verzekeren, dat ik nog nooit zo kort gepreekt heb, dat ik nog nooit zo weinig van God heb aangevoeld. Ik weet, dat het zo is, ook bij u. Maar wanneer wij nu dan gekucht hebben en een beetje geprobeerd hebben om al het mogelijke als mens te doen, dat ons in staat moet stellen om aan God te denken, terwijl de goede wil aanwezig is, dan is het wel zeker, dat wij een groots ogenblik gaan beleven. Want dan kunnen wij voor één ogenblik alles vergeten buiten dat ene, namelijk, er is een God, die ons lief heeft, er is Licht en kracht, het leven heeft zin.

Vrienden, ik ga plaats maken voor onze inwijder, onze celebrant. Weest u nu – als het kan – rustig en vergeet niet: Alles, wat u niet ziet hier rond u, wil toch op dit ogenblik één zijn met u.

Wij willen alles mogelijk maken. Onze celebrant zal misschien ook zijn kracht moeten vinden om zo alle, door hem tijdelijk gevormde voertuigen, aan de stof aan te passen. Wij allen gezamenlijk, wij zijn niet alleen één met hem en zo nodig zijn steun, maar één met het Al, ter wille van de Goddelijke liefde, die geen verschil wil kennen tussen mens en mens, tussen geest en geest, maar aan allen slechts de kracht en de zekerheid wil geven, waardoor alles kan komen tot Zijn bron, waardoor alles kan vlieden tot het Licht en daarin de volheid van de Schepper ervaren. God zij met u!

Dit is het begin van de rite.

——————————–

Wij zijn tezamen in de Naam van de Almachtige God, Schepper van hemel en aarde…

Dat Zijn wil vervuld zij aan ons en al het zijnde door Zijn Licht, Zijn kracht en Zijn liefde en onze arbeid moge maken tot een vlammend baken van Zijn kracht en een baken van Zijn liefde in ons…

In Naam van Hem, die mij geschapen heeft en die ik noem:

Heer, Adonaï… Kracht… roep ik U… al gij Lichten en Meesters van de sferen…

Gij, reeks van leraren en Boeddha… hoor ons en wees één met ons…

Gij… meester… ik dank U, dat ook Gij met ons zijt…

Leen ons Uw kracht… en laat de kracht der sferen van geest en stof samenvloeien…

Ik vraag U allen… gij, lichtenden, gij, wetenden… gij, levenden… weest één in deze kracht…

Laat de kracht zijn… één… lichtend… en vol van liefde…

Gij… Lichten aan de hemel… ik roep u in uw bezieling… in Uw dienaren en genii…

Komt… verenigt Uw kracht met ons… opdat het Licht der hemelen, in geest en stof, in stof en

geest, één zij in kracht en streven…

Ik roep ook U, gij, snelle Ariël… Gabriël… Arcan… Sandarus…

Laat dit al beschermd zijn…

Gij allen… die hoort… geest en stof… wees één

met mij in woord en denken en kracht…

Dat er Licht zij…

Almachtige Vader… Uw Licht… zij hier…

dat het kenbaar zij in Uw Naam… van alle Licht, dat wordt uitgedrukt

en in al dezen hier vereend…

Leen mij Uw licht… leen mij Uw kracht…

Dat het Licht gebonden zij en de kracht worde tot banden…

Dat deze Lichtende kracht bevestigd zij in deze tekenen… die vormen het symbool…

Gij… God van liefde en kracht… gij… rechtvaardigheid en leven… Uw kracht zij bevestigd…

Ik vraag U meer…

Geef ons Uw kracht…. opdat er vrede zij… Licht… en eenheid…

Geef ons, o God, Uw kracht aan ons… opdat de mensheid moge ontwaken uit sluimer en

blindheid. Laat alle kracht samen zijn in Uw Naam… en het Licht wervelen…

Bevestig in de stof… bevestig in de geest…

Hoor mij… gij, krachten van duister op deze duister… en zie het Licht…

Hoort mij… gij, die in de natuur leeft… en erken het Licht…

God geve Licht… laat het Licht zijn…

En zo zeg ik in de Naam van de Schepper… Hij, die zendt en bindt… Hij, die is begin en

einde…

dat deze kracht uitga…

Er zij weten… er zij vrede… bewustzijn…

In de Naam van de Allerhoogste… Die ik noem… Aeschiros… Otheus… Tetagrammaton…

Heer… en Vader…

Wees ook hierin met ons… Meester…

Het werk nadert zijn voleinding. Met u zijn de Kracht, het Licht en de waarheid.

Ik zegen u en door u de wereld, badend u in het Licht in de Naam van de Scheppende Kracht

en

Vader, de liefdevolle Kracht, die is genoemd de Christus en de Zoon en het wezen van de

dingen, dat rond ons is en in ons is, dat wij noemen: de Geest.

Mede zegen ik u uit Naam van Hem, die met ons is… Jezus zij dit gedaan…

Gaat in vrede, vrienden. En zo u het Licht beroerd heeft, laat het Licht in u voortbrengen, opdat deze tijden uit het duister ontwaken mogen tot het Licht… opdat u één mag zijn met de

Lichtende Kracht, die rond u is…

image_pdf