Stoffelijk denken en astrale acties en reacties

image_pdf

17 oktober 1967

U zult mij toestaan om dit zo systematisch en eenvoudig mogelijk op te bouwen, ook al zullen daarbij vele, op de hoofdwaarden niet direct betrekking hebbende aspecten, terzijde worden gelegd.

Stoffelijk handelen kunnen wij ongeveer omschrijven als motorische reacties, hetzij door erfelijke gewoontepatronen, hetzij vanuit het menselijk denken geactiveerd. Dat wil zeggen dat de actie van de mens, de daadstelling voortvloeit uit zijn denken plus aan zijn stoffelijk wezen inherente actiemogelijkheden en vaak zelfs reacties op omstandigheden. Ook in het gewoon menselijk leven kunnen wij in elke daadstelling een menging van die twee factoren ontmoeten. Er is eigenlijk nooit een daad die alleen maar overlegd wordt gesteld. Er is altijd enig affect bij, een gevoelskwestie die in feite teruggrijpt op de emotie in het lichaam en via deze emotie dus ook op de erfelijke die eigenlijk reeds vanuit het chromosoom in het lichaam worden vastgelegd. Het denken omvat een reeks van vergelijkingen gebaseerd op reeds eerder geregistreerde ervaringen. Bij zijn geboorte heeft het kind voor zijn denken enkel maar de erfelijke reacties, wat een bevooroordeeld zijn in een bepaalde richting van denken kan omvatten, een grotere receptiviteit voor bepaalde delen van het beleven; maar in feite is het blanco. Naarmate het kind zijn indrukken opdoet, mede misschien nog beïnvloed door de prenatale periode, ontstaat het stoffelijk of redelijk denken. Ook het redelijk denken is selectief. Het bestaat uit de onmiddellijke ervaringsfeiten die door herhaling of door intense beleving naar binnen zijn gedrongen en die dus steeds voor het grijpen liggen en waar men bewust mee reageert. Daarnaast de belevingen waarvoor men een zekere angst koestert, de zogenaamde verdrongen herinnering, deze worden niet meer bewust aangewend. En tenslotte een grote reeks van zintuiglijke registraties die niet voldoende sterk in de hersenen zijn vastgelegd om onmiddellijk als bewuste associatie in het denken te kunnen optreden.

Dit alles overziende hebben wij hier een stoffelijk organisme waarvan kan worden gezegd: de activiteit van het lichaam is op biomechanische en op bio elektrische impulsen gebaseerd. Daarbij vinden chemische processen plaats waardoor uitstraling, als gevolg van verbranding maar ook van omzetting naar buiten toe, kan worden vastgesteld. Wij kunnen het denken het best zien als een bio elektrische reactie in speciale cellen, die eveneens een uitstraling van activiteit naar buiten tot stand brengen. Tot zover zijn deze feiten, naar ik meen, basiswaarden, die wetenschappelijk werden vastgelegd en nagegaan.

De astrale wereld nu is wetenschappelijk niet vastgesteld. Vele verschijnselen wijzen weliswaar op bestaan van een dergelijke wereldsfeer of toestand, maar hieruit zijn geen conclusies te trekken omtrent hun aard. Wat ik daarover zeg, moet u maar aannemen, later kunt u het dan op zijn logische opbouw controleren.

Een astrale wereld of sfeer is een wereld waarin de kleinste materiedelen in niet-atomaire of niet moleculaire binding voorkomen. In hun ongegroepeerde fijnheid zullen zij binnen elk stralingsveld dat voldoende intens is om hun een onderlinge binding te bezorgen tot deze kunnen overgaan. Daar deze deeltjes te klein zijn en hun banen te ongeregeld om een vaste samenhang te vormen, kan een astrale vorm binnen een stralingsveld waarin hij tot stand kwam eerst na langere tijd een zekere stabiliteit verkrijgen. We hebben dan een z.g. fijnstoffelijke vorm die doet denken aan bv. radioactieve stoffen, waarbij zoals u weet kleine delen regelmatig van baan en plaats verwisselen en langzaam maar zeker ook de materie verlaten en vrij worden. Zo zal elke sterke impuls, van welke aard ook, maar liggend in een voldoende hoge frequentie, zodat kleinste delen kunnen worden gevangen, in deze materie worden geactiveerd. Elke vorm zal constanter zijn naarmate hij krachtens deze invloed langer blijft bestaan. Wanneer hij niet aldus door een van buiten inwerkende kracht wordt in stand gehouden zal hij langzaam vervallen en zich ontbinden.

Actie en reactie kan je eigenlijk herleiden tot reactie. Elke astrale actie is inderdaad een reactie op een van buiten optredende invloed. We kunnen niet veronderstellen dat een astrale vorm uit zichzelf actief is, hij is alleen actief door een kracht die daar van buitenaf wordt ingelegd. Dan krijgen wij wel het zogenaamde momentum (beweging); wanneer u bv. een zware wagen aan het rollen brengt en u houdt op met duwen, dan zal hij nog een tijd lang verder rollen totdat alle energie, die gebruikt werd om die wagen in beweging te brengen, omgezet is in wrijvingsenergie waardoor stilstand ontstaat. Zo bestaat er in die astrale wereld een vorm van wrijvingsenergie. Wanneer kracht wordt verbruikt dan verzwakt het veld; het veld van een astrale wereld dat vormgeeft, verzwakt naarmate die vorm ageert. Het zal u nu duidelijk zijn dat een vorm waarin een grote hoeveelheid kracht is neergelegd een tijd lang nog zijn oorspronkelijke richting – de intentie misschien waarmede hij tot stand is gekomen – kan blijven uiten zonder invloed van buiten, maar dat hij door deze werking gelijktijdig zichzelf versneld ontbindt.

Wanneer ik denk, wanneer ik handel, schep ik a.h.w. een uitstraling. De lichamelijke acties zijn, voor wat het astrale betreft niet zo belangrijk daar zij niet liggen in een trillingsbereik (eigenlijk een onjuiste naam) waardoor de astrale materie gevormd kan worden. Dat kan wel binnen het levend organisme wanneer wij spreken over het ectoplasma (plasma in een vluchtige vorm). Die lichamelijke actie kan dus op zichzelf voor de astrale wereld niet belangrijk zijn, zij heeft geen creatieve waarde. Het denken echter ligt in zijn uitwerkingen ongeveer op het vlak van het astrale. Derhalve is de gedachte wel een invloed die astrale vorm kan verkrijgen. Maar daarnaast kennen wij de emotie. Emotie kan gezien worden als een instinctief reactiedeel dat toch ook zoals in het begin gezegd, mede het denken omvat. Ook emotie dus is vormend voor de astrale wereld. En aangezien uw emoties over het algemeen intenser en meer gericht zijn dan uw denken, wordt vanuit de mens het grootste gedeelte van de astrale wereld via de emotie beïnvloed. Ten aanzien van de astrale werking en actie is de intentie- de emotionele inhoud- inderdaad belangrijker dan de beredenering: want uw denken is over het algemeen wat vaag, verward en soms zelfs tegenstrijdig. Maar uw emotie is een eenheid als eenheid is zij vormend en werkzaam.

Dat zou allemaal heel aardig zijn wanneer wij in die astrale wereld alleen maar met onze eigen ik te maken hadden. Maar u begrijpt wel dat, wanneer u een vorm opbouwt, deze niet alleen op u reageert, hij reageert op elke uitstraling die met zijn wezen overeenstemt. Daaruit groeit hij, vormt hij zich verder, terwijl anderzijds hij zal reageren op elke voor hem disharmonie dus afbrekende werking. En hier zien wij dan een heel eigenaardig verschijnsel. In de astrale wereld bestaat ook voor leven zonder bezieling, de wet van zelfbehoud in die zin dat elk astraal gevormd wezen of elke constructie geneigd zal zijn om elke invloed die zijn eigen bestaanswaarde aantast zoveel mogelijk op te heffen, of uit te schakelen.

Dit lijkt u misschien abracadabra, maar het is het niet. Wanneer u in de elektriciteit thuis bent dan weet u dat er, wanneer u een schakelaar omdraait, een vonk ontspringt van een veel hogere spanning dan er op de lijn staat. Dat komt omdat iets die stroom wil laten doorgaan nl. het veld dat die stroom heeft geproduceerd. Men zegt dan technisch: het veld valt terug op de leiding en vormt een tijdelijke versterking van de daar aanwezige stroom; dit betekent een vergroting van energie. Dit beeld gebruik ik om duidelijk te maken dat wanneer ik een astrale vorm teniet tracht te doen, de energie als uiting van die vorm, veel sterker zal zijn dan normaal verwacht kan worden; de gebruikelijke uiting zal sterk worden overtroffen.

Daaruit kunnen wij enkele eenvoudige conclusies trekken:

 1. Denken en emotie zijn bepalend voor wat men tot stand brengt in de astrale sfeer.
 2. Emotie en denken en hun uitstraling scheppen niet zelf alleen vormen, zij kunnen ook reeds bestaande vormen, of redelijk harmonische vormen, versterken en daarmede een wisselwerking aangaan.
 3. Elke astrale reactie kan worden gezien als een actie in de astrale sfeer zelf, die een uitbarsting van kracht tot gevolg heeft, wel ligt op het niveau van het menselijk denken en een deel van de menselijke levenskracht.
 4. Een astrale vorm zal elke kracht die zijn vorm en bestaan aantast weerstaan en daarbij het totaal van de in hem aanwezige energie gebruiken om zich zo lang mogelijk in stand te houden.

Nu komen wij tot het idee van de menselijke actie en wat dit astraal betekent. Ik moet dit in voorbeelden doen. Dingen die we niet eenvoudig en duidelijk kunnen zeggen kunnen wij vaak wel verklaren in een soort parabel; dit wil ik hier dan ook doen.

Een mens doet iets in de materie, die daad moogt u willekeurig omschrijven. Haar lichamelijk aspect zal zoals gezegd in die astrale sfeer weinig tot stand brengen. Maar ze gaat gepaard met een intentie, een denken, een emotie. Wanneer de daad in mensen ogen goed, maar in haar intentie negatief is, dus tegen anderen gericht, ontstaat daaruit een astrale vorm die eveneens tegen de mensheid is gericht; en elke hem benaderende goede impuls zal daartegen reageren met het totaal van zijn energie in de hoop deze te kunnen bestrijden. Doe ik daarentegen iets wat anderen foutief vinden, maar uit een gevoel dat dit juist is, met een denken waarbij ik iets positiefs zoek t.o.v. de wereld, dan bouw ik een astrale vorm op die positief reageert. Hij zal alle negatieve waarden zelf uitsluiten. Het beeld is dus zo: er is een man die om anderen te helpen een aantal mensen een pak slaag geeft.

Iedereen zegt dat hij zijn krachten misbruikt. Maar zijn hele opwinding, zijn willen, zijn daad zijn voortgekomen uit een besef hier gebeurt onrecht, hier moet ik iets doen, ook al is dat volgens de wereld verkeerd. Nu worden deze gedachten vastgelegd in een astrale vorm. Deze vorm nu reageert op elke impuls die mensen wil helpen positief. Hij wordt daardoor sterker. Elke impuls die hem bereiken kan en strijdig is met de mens – in dit geval een agressiviteit jegens de naaste – dwingt hem ertoe zijn energie naar de wereld toe te ontladen. Wat dit betekent zult u zo dadelijk vernemen. Zo heeft die mens dus iets gecreëerd. Nu is hij niet alleen, want een eind verder is er iemand die helemaal niet gewelddadig is aangelegd maar die op een gegeven ogenblik besluit om iets te doen, een stuk timmerwerk te maken bv. voor een ander. Daarbij komt hij tot dezelfde emotionele achtergrond van goedwillendheid toe, zijn denken is eveneens gericht op het welzijn van een ander. Dat houdt in dat al zijn de daden op aarde verschillende astrale acties voldoende harmonisch zijn. Wat gebeurt nu? Deze mens heeft een eigen uitstraling welke in harmonie komt met deze astrale vorm, en terwijl zijn intentie, die vorm intenser en vaster maakt, meer energie verleent, schenkt de vorm tijdelijk ook zijn energie aan de mens. Er is dus een soort symbiotisch verband ontstaan tussen een niet-levende astrale vorm en een levende mens. Hierdoor zal die mens sneller kunnen denken, juister kunnen reageren, hij zal waarschijnlijk ook over meer levenskracht beschikken. Wanneer deze harmonie verbroken wordt blijven er twee rijken achter. Want de kracht die de mens ontving, zal hij kunnen uitdrukken als een soort suggestie waardoor hij in een bepaalde richting openstaat voor het Al, voor de wereld, voor de geest; daaruit heeft hij die mogelijkheden geput. De astrale vorm is door die harmonie wederom versterkt in zichzelf, zijn veld is nog eens vastgelegd, zijn mogelijkheid om fijne materie in een zekere verhouding te binden is groter geworden en daardoor ook zijn vermogen om aan een destructieve impuls weerstand te bieden.

Nu wil ik trachten u iets te vertellen over die astrale wereld. Daar zijn vele constructievormen. Er zijn vormen die we Goden, andere die we demonen kunnen noemen. Er zijn krachten die vooral op mentale activiteiten zullen aanspreken, andere die vooral op een emotionele, dus niet-rationele uitstraling van de mens zullen antwoorden; er zijn er die op geloof reageren en andere die eerst bij definitie, bij omschrijving of erkenning actief worden. Er zijn er die vernieling als hun punt van bestaan vinden en andere die creativiteit als bestaansmoment ervaren. Nu zult u begrijpen dat deze vormen ook onderling elkaar beïnvloeden.

Constructies die elkaars tegengestelde zijn qua inhoud zullen elkander afstoten omdat elke benadering van een anders geaarde vorm een aantasting van eigen bestaanswaarde betekent. Dit geschiedt dus niet uit overdracht maar uit een natuurlijke impuls.

Wanneer vormen van gelijke geaardheid elkander treffen ontstaat tussen beide een verbinding. Onder gunstige omstandigheden kunnen zij aaneengroeien tot één vorm met een veel intensere veldwaarde en daardoor een veel groter energetisch vermogen. M.a.w. wanneer twee mensen aan een engel denken en beiden zijn met elkaar harmonisch, dan zullen zij mogelijk een tijd afzonderlijk bestaan; maar zodra ze mekaar ontmoeten worden zij tot één engel met dubbel zoveel energie en kracht als ieder afzonderlijk. In feite zal hun energetisch vermogen nog groter zijn omdat de intensivering van veldsterkte zeer snel vervalsverschijnselen opheft en daardoor de energiebinding, die uit de kleinste delen voortkomt, vaak ook nog intenser maakt. Er zijn gevallen waarbij twee of drie van die vormen samenvloeien en de uiteindelijke energie, de reactiemogelijkheid die de nieuwe vorm blijkt te bezitten, is niet te schatten twee of driemaal die van een van hen, maar wel dertig of veertigmaal. Door dergelijke samenvloeiingen kunnen soms enorm grote krachten ontstaan.

Voor de mens heeft dit alles een betrekkelijke waarde. Hij is zijn geloof aan die astrale verschijnselen grotendeels ontgroeid en wanneer hij al weet omtrent het bestaan der astrale sfeer zo houdt hij er meestal toch weinig rekening mee. En toch heeft die sfeer voor de mens een groot aantal mogelijkheden en ook gevaren. Laat ik beginnen met een gevaar. Er zijn mensen die achtervolgd worden door wat ze “klopgeesten” noemen: allerhande vreemde manifestaties. Zij nemen dan altijd aan dat er een of andere kwaadwillige geest is, of een die communicatie zoekt. Dit is lang niet altijd waar. ‘t Kan zo zijn, maar in heel veel gevallen zijn zij op dat moment met hun denken, met hun sfeer en persoonlijkheid in strijd gekomen met een astrale vorm die binnen hun bereik is in de astrale sfeer. Het resultaat is dan een verweer, een verzet vanwege die astrale vorm waarbij dan die verschijnselen zich voordoen welke de emotionele inhoud van de mens veranderen. Het hele doel is dus eigenlijk een niet overlegd aanvallen van het denkritme of emotioneel ritme van die mens, wat niet overlegd maar spontaan geschiedt. Verandert zijn ritme dan kunnen zij hem niets meer doen.

Het positieve is ook mogelijk. Ik doe iets in de materie onverschillig wat – maar ik doe het met een zekere intentie, ik heb daarover nagedacht, heb een gericht denkbeeld, weet wat ik wil. Ik ga nu met mijn hele gevoelswereld en leven achter dit gedefinieerd doel staan en handel: actie. Wat gebeurt er? Ik creëer een zeer sterke en bovendien zeer selectieve invloed. Naarmate mijn denkbeeld scherper is gericht en mijn emotie a.h.w. in het denkbeeld optreedt, zal juist door de daadkracht een astrale vorm ontstaan die zeer juist op mijn doel is afgestemd. Stel: Ik wil iemand genezen – een emotionele inhoud-. Wanneer ik nu in die wil tot genezen, in die door emotie gedragen actie iets heb opgebouwd wat zegt: Ik wil juist die mens, die kwaal genezen, dan heb ik via het beeld dat ik mij van die mens maak, heel de energie, op die ene mens afgesteld. Nu ga ik naar hem toe, ik word mij bewust van zijn kwaal, het opheffen van die kwaal is mijn doel. Diens bestaan wordt door mijn harmonie met deze astrale constructie, een aantasting van deze. Het resultaat is dan dat zij haar energie direct en zeer snel op die persoon ontlaadt. Ik heb hier dus buiten mijn eigen levenskracht, de beschikking over een hoeveelheid astrale kracht welke in die mens zeer sterke veranderingen tot stand kan brengen. Hoe geschiedt dit?

U denkt niet alleen met uw hersenen; u denkt met uw klieren. U zult dit niet zo vaak vaststellen ofschoon een zeker mannelijk lichaamsdeel, dat toch ook als een klier kan worden beschouwd ook in de ogen van vele anderen zijn denken vaak beheerst. Maar u kunt ook denken met uw hypofyse (het hersenaanhangsel). Uw denken en reactie kunnen veranderen door een schildklierreactie, door het uitvallen of versterken van de bijnierwerking; ik noem er zo maar enkele. En wat blijkt nu? In het laatste anderhalf jaar werd wetenschappelijk bewezen, dat een aantal van deze klierwerkingen door straling gestimuleerd worden. Zo blijkt bv. dat vissen in licht radioactief water veel groter worden dan normaal omdat ze daarin een langere tijd groeihormonen produceren. Verder zijn er emotionele toestanden die onder een bepaalde straling, bij sterke X-stralingen bv. op kunnen treden. Dus, de emotionele inhoud van de mens verandert. Maar die inhoud die wordt wel in het denken, door de stemming, selectief voor de wijze van reageren. Bovendien is hij ook bepalend voor de in het lichaam optredende acties en reacties. D.w.z. dat een astrale kracht welke zich op een mens ontlaadt, in die mens wijzigingen tot stand brengt. Deze komen wel uit zijn lichaam voort maar door het stimuleren en (of) afremmen van bepaalde aspecten daarin zal de mens inderdaad emotioneel en vaak lichamelijk zekere wijzigingen ondergaan.

U zou dus kunnen zeggen, dat de astrale wereld in staat is om in de werking van het menselijk lichaam een wijziging tot stand te brengen en via deze het denken van die mens en zijn emotionele reactie in de wereld te beïnvloeden. Kunt u dit, dan kunt u een mens tot op zekere hoogte regeren.

Een voorbeeld: Wanneer ik een robot heb, die op een gegeven ogenblik gewelddadig wordt en ik trek de stop uit het stopcontact zodat hij geen energie meer ontvangt, dan blijft bij staan. Wanneer ik een mens heb in een zekere toestand van rage, van woede, een sterk emotionele instelling en nu wordt plots zijn lichamelijk evenwicht gestimuleerd, dan komt hij tot een ogenblik dat hij in plaats van energie aan die woede te ontlenen, komt tot machteloosheid, zijn reactiemogelijkheid vermindert. Anderzijds is er iemand met goede voornemens die iets tracht te doen maar de energie daartoe niet bezit. In zijn intentie evenwel, in zijn zoeken naar die daad, is hij voldoende harmonisch, dan kan hij plots aan de ene onttrokken energie als extra lading ontvangen als stimulantia waardoor hij lichamelijk qua denken en stemming plots positief gaat reageren en meer tot stand kan brengen.

U moet die astrale sfeer dus niet slechts zien als een soort spookwereld van waaruit vormen u benaderen. U moet haar zien als potentie die tijdelijk latent is maar die zich kan ontladen in uw eigen wereld en daarin wijzigingen tot stand kan brengen, zoals gezegd in het menselijk lichaam, maar ook in een plant of dier en in beperktere mate zelfs in zekere materialen. Misschien is het goed hier ook even het omgekeerde duidelijk te maken.

Wanneer een paar mensen bv. in een kamer een enorme emotie doormaken, dan blijkt later vaak (soms alleen door helderziende waargenomen) dat spookverschijnselen optreden wanneer er mensen zijn die het effect activeren. Daar komen dergelijke verschijnselen ook vandaan. Aan het vertrek a.h.w. geprojecteerd in het milieu, in die omgeving, was astrale energie gebonden. Wanneer u al de stenen van het vertrek uit elkaar zou halen en u zou het met andere stenen weer opbouwen, dan zouden waarschijnlijk veel van die krachten teloor zijn gegaan. Indien u het vertrek enkel in zijn indeling verandert dan heeft u, vooral wanneer het met nieuwe materialen gebeurt, de kans dat heel het spookverschijnsel verdwijnt. Want hier is een astrale figuur aanwezig die rustende is en derhalve vervallend. Maar nu geloven de mensen in het “spook”, zij komen binnen, zij denken er aan (denken), ze zijn er bang voor (emotie) en activeren aldus steeds weer de aanwezige beelden. Want het grondpatroon voor het verschijnsel is door de eerste gebeurtenis bepaald, zodat wat als spookverschijnsel optreedt, in feite een herschepping is van het eerste beeld, waarin mettertijd wel enige, zij het minder belangrijke wijzigingen kunnen zijn opgetreden. Zo heeft u meteen een verklaring voor het spookverschijnsel.

Uit een onderwerp als dit moet u nu trachten enige praktische lering te trekken, want dit is toch wel de tijd waarin u wat aan praktijk moet doen. Daartoe dan heel eenvoudig gezegd:

Wanneer een mens zijn denken en emotie ten sterkste concentreert en daarbij een verwerkelijkingsillusie of een verwerkelijkingsfeit stelt – hij moet dus iets waarmaken, hij moet het niet alleen denken, hij moet het ook waarmaken -, dan schept hij een astrale kracht met precies dezelfde inhoud die alle tegen het streven en de intentie van die mens gerichte impulsen zal afweren tot ze vervallen zijn, en alle harmonische impulsen zal opnemen en versterken en daaruit ook zichzelf versterken.

Wanneer u dus iets goeds wilt doen, dan mag u het niet alleen denken, u moet het voelen, u moet het beleven en het ergens metterdaad waarmaken. Een symbolisch gebaar is soms wel voldoende maar dan een gebaar waardoor u uitdrukt: dit is waar. Dit is voor de mens belangrijk omdat hij eerst hierdoor het realisatiebesef tot stand brengt en aan de gedachte, die voor hem niet bepalend werkzaam is, nu een definitieve vorm en inhoud geeft. Die definitieve vorm en inhoud is noodzakelijk omdat zonder dat geen vaste astrale constructie met bepaalde eigenschappen kan ontstaan.

Nu de praktijk:

 1. Of u in die astrale wereld nu gelooft of niet, u zult er zelf voortdurend vormen bouwen. Naarmate u getrouwer en met juiste intentie uw daden stelt, zult u een sterkere astrale kracht vormen. Die astrale kracht zal op u alleen reageren als een versterking van uw eigen vermogen. Het zal ook in een actie, die van u uitgaat of door anderen wordt gestimuleerd, een steeds sterkere afweerkracht worden voor wat u verwerpt. Astrale beschermers vloeien voort uit denken en handelen, beide gedragen door emotie. Een mens die een bepaald doel kiest en die overeenkomstig niet handelt, zal geen astrale kracht ontmoeten. Iemand die dit wel doet zal een astrale kracht scheppen die hem a.h.w. als een beschermer blijft helpen en wel alleen overeenkomstig de intentie waarmede het beeld werd gevormd, maar gelijktijdig hem verdedigend tegen alles wat strijdig is met die intentie. Elke mens bouwt zich a.h.w. zelf een engelbewaarder wanneer hij zijn intentie, zijn emotie voortdurend in zijn daden uitdrukt met hetzelfde besef van waarden, met hetzelfde doel voor ogen. Voilà nu weet u het, als u een engelbewaarder nodig hebt, kunt u er een maken: huisvlijt.
 2. Wanneer wij door onze eigen actie harmonisch zijn met positieve krachten, dan zullen wij, wanneer daarbij meer algemene waarden in het geding zijn, zeer waarschijnlijk een krachtbron aanboren van reeds bestaande astrale constructies. Dientengevolge zal men zich bij positieve acties in de eerste plaats moeten richten op eigen besef van juistheid met een sterk gedefinieerd doel. Daarnaast zal men zich ook metterdaad moeten richten, emotioneel even intens daarachter staand, het doel mag vager omschreven zijn op meer algemene waarden. In beide gevallen ontstaat een versterking van eigen mogelijkheid en streven plus een kracht die helpt om al wat niet in overeenstemming is met ons doel te bestrijden en te verstrooien.
 3. We zouden kunnen zeggen:
  1. Mensen, naarmate u beter bent met een vast doel, zult u kunnen beter zijn met een vast doel.
  2. Wisselen van doel, wisselen van inhoud, mentaal of emotioneel impliceert vaak dat de eens geschapen krachten zich nu gaan verweren tegen u als aantasting van hun wezen.
  3. Aangezien de materiële waarde en uitdrukkingswaarde zo belangrijk is, zeker wat de astrale wereld betreft en overigens ook nog enkele andere sferen, dient men in eigen materieel bestaan voortdurend te zoeken naar de juiste praktijk. Deze heeft echter alleen waarde wanneer ze gesteund wordt door een vast doel, een vast gevoel van wat juist is bv. en desnoods zelfs van opwinding.

Nu moet ik nog even spreken over constructies in de astrale wereld, welke niet uit de mens voortkomen. U zult begrijpen dat een astrale vorm ook geschapen kan worden door een ander dan menselijk denkvermogen. Ook dan is echter daad, emotie en gerichtheid nodig. Dit blijkt in lichte sferen weleens mogelijk te zijn, in duistere sferen gebeurt het niet zo vaak. Daarom zullen duistere sferen niet zozeer zoeken naar een eigen construct dan wel naar een harmonie met een reeds bestaande astrale vorm. Uw angst voor de duivel bv. kan voor iemand die kwaad wil dus heel vaak een directe vorm zijn waarin hij zich astraal kan uitleven.

Nu bestaat er voor de geest één ding wat voor de meeste mensen niet mogelijk is nl. dit: De geest kan haar bewustzijn uit haar eigen wereld terugnemen. Zij slaapt daar dan, zij is daar dan a.h.w. verlamd en haar waarnemingen doen in de vorm waarmede zij harmonisch is. Het vreemde is dat deze geest nu in die astrale figuur emoties kan ondergaan, denken kan en daden stellen, waarbij precies hetzelfde geldt als wanneer dit buiten de astrale sfeer zou geschieden, zij heeft de vorm a.h.w. bezield.

Tegengestelde waarden stoten elkaar af. De afstoting zal groter zijn naarmate de waarden sterker, meer gevormd en energetisch meer geladen zijn.

Een goede astrale vorm, een voor u juiste astrale uitstraling, zal een bescherming zijn tegen alle voor u negatieve astrale invloeden.

Maar al te lang kunt u toch niet op uw lauweren rusten, want straks is deze kracht uitgeput en wordt ze kwetsbaar. Het is belangrijk dat u vanuit uzelf voortdurend een juiste astrale vorm schept. U moet dat niet alleen maar zien als demonen en Goden hoor: Heel vaak is dat meer een soort vage bolvormige nevel, maar zijn lading is uw bescherming en tevens de versterking van uw eigen wezen.

Laat u nooit door vormen schrik aanjagen. Schrik is een soort harmonie. Als ik van iets bang ben aanvaard ik het, wanneer ik het aanvaard ontstaat een harmonische waarde. Angst nu versterkt niet alleen de vorm die ik vrees, maar trekt hem a.h.w. tot mij en doet zijn eigenschappen sterk op mij inwerken. Dus nooit bang zijn. Wanneer u niet bang bent kan u niets gebeuren. Alleen wanneer uw eigen wezen werkelijk harmonisch is met de uitstraling van het astrale beeld, eventueel uw astrale vorm, met zo’n vorm van een demon bv., bent u kwetsbaar. Maar dan zult u waarschijnlijk zoveel intenties hebben die stroken met die van de demon, dat hij voor u niet direct levensgevaarlijk is. Hij kan u natuurlijk vernietigen door zijn te veel aan kracht, maar hij zal u niet trachten tegen uw wil in te binden, dat zit er niet in. Zorg er dus voor dat u niet te bang bent, angst is niet alleen dwaasheid, zij is ook astraal gevaarlijk.

Probeer verder ontevredenheid, gevoel van ongelukkig zijn e.d. een klein beetje te voorkomen. Hierdoor schept u vaak attractief voor astrale waarden die dit negatieve in u kunnen versterken al is het alleen maar door bij wijze van spreken, uw galafscheiding te verhogen, waardoor u een onaangenaam mens voor uw medemensen wordt.

Wat betreft goede vormen geldt precies hetzelfde. Goede vormen kunnen u helpen en sterken wanneer u ze aanvaardt. Wanneer u in een goede vorm het goede erkent, voor mijn part God, dan is dit een aanvaarding die harmonie tot stand brengt waarbij zowel uw eigen astrale constructie als uw eigen wezen de kracht van die goede gestalte ondergaat.

Bedenkt, dat hoe meer u uzelf beheerst, harmonisch en gelukkig leeft, in alle handelingen a.h.w. de wil tot het goede legt hoe meer u ook alom het goede zult erkennen en ervaren, daardoor meer mogelijkheden, meer kracht zult kunnen hebben en wat u werkelijk wil, uw emotionele achtergrond, meer waar zult kunnen maken.

Ik zeg niet dat u op die manier rijk zult kunnen worden aan geld en goed, wel kunt u rijk worden aan kracht, aan gedachten en besef, aan betekenis voor uw medemensen. En ik geloof dat dit een der grootste rijkdommen is die u kunt bezitten.

Nu vraagt u zich mogelijk af of er dan niet ook ergens astrale waarden zijn als de schil van een overgegaan mens en zo. Ze zijn er inderdaad, maar de schil van een mens die overging zal tenzij ze wordt bezield, meestal na drie dagen tot – laten we eens veel zeggen – een zestal weken, zodanig vervallen zijn dat ze niet meer herkenbaar is. Alleen wanneer de eigen geest, door een associatie met de stof die vorm blijft bezielen, kan ze ook weer praktisch oneindig blijven bestaan.

Laat u ook niet te veel wijsmaken omtrent stemmen uit de astrale wereld die misleidend zijn e.d., uw eigen reactie is bepalend, niet de astrale wereld. Zij kan U niet misleiden tenzij u die astrale wereld eerst de wens tot misleiding hebt uitgedrukt. U bent zelf selectief.

En voor de rest, ach u kunt zoveel doen. Via de astrale wereld kunt u uw medemens helpen aan een beter humeur, aan meer daadkracht, aan een beetje meer gezondheid, u kunt ze zelfs helpen om hun levenskracht beter te gaan gebruiken en u kunt in hun lichaam, tot op zekere hoogte, toestanden wijzigen.

Actie en reactie in de astrale wereld zijn voor u de weerspiegeling van uw denken, uw intenties en daad in de stof.  Wanneer u van die weerspiegelingen gebruikt maakt, vergroot u uw mogelijkheden voor zover het anderen betreft. In zover het uzelf aanbelangt, krijgt u een intensere beleving en een grotere kracht, vaak ook een grotere vaardigheid. Maar zodra u dit materieel wil omzetten voor uzelf, zult u zeer vaak een antithese scheppen waardoor u uw banden met de astrale verbreekt en vaak zelf vervolgd wordt door de astrale kracht die u eerst hebt opgebouwd.

 • Zijn die vormen aan tijd gebonden of bestaat het aspect “tijd” niet in de astrale wereld?

Het begrip tijd bestaat in de astrale wereld niet zoals in uw eigen wereld. Ik geloof dat u voor de astrale wereld kunt zeggen; tijd of tijdsbesef is gelijk aan energiebehoud + vervalwaarde. Deelt u die twee door elkaar dan krijgt u de bestaanstijd die gelijktijdig de actietijd is, zij is dus niet zo gedefinieerd als de tijd op uw eigen wereld.

image_pdf