Niet-stoffelijke lichamen en hun krachten

image_pdf

8 april 1982

Onder niet‑stoffelijke voertuigen worden alle voertuigen verstaan die zonder de grofstoffelijke of lichamelijke bestanddelen zijn opgebouwd. Elk voertuig op zichzelf heeft een eigen hoofdtrillingsgetal en dus een eigen gebied waarin het zich kan en pleegt te manifesteren. Elk voertuig zal deel uitmaken van de wereld waartoe het behoort en zo ook toegang hebben tot de krachten van die wereld. Als u zich realiseert dat het stoffelijke lichaam ook uit de omgeving, zelfs uit de lucht, uit de grond bepaalde energieën kan putten die voor het voortbestaan daarvan van belang zijn, dan zal het u duidelijk zijn dat in elke sfeer of wereld een dergelijke situatie eveneens kan voort­komen. De laagste voertuigen zijn natuurlijk allemaal direct verbonden met het lichaam. De meeste daarvan bestaan eigenlijk alleen maar zolang dat lichaam bestaat.

Het astraal voertuig:

Een voertuig dat is opgebouwd uit gedachtekracht plus fijne mate­rie, geladen met energieën die gelijk zijn aan of te vergelijken met de kracht der gedachten. Het geheel van de mogelijkheden daarvan kunnen we omschrijven als de mogelijkheid om een eigen wereld te betreden en vanuit die wereld zich in een stoffelijke wereld te manifesteren: niet in een hogere wereld. Het kan verder het geheel van de daarin liggende krach­ten in die wereld ontladen. Als het gesteund wordt door een voortduren­de en sterke levenskracht waarbij dan het levenslichaam mede betrokken is, kan het zich bovendien tijdelijk verdichten en zich dan voor een ieder kenbaar als een soort dubbel op aarde manifesteren.

Het levenslichaam:

Het levenslichaam bestaat grotendeels uit krachten, energieën. Het behoort eveneens tot de directe band tussen lichaam en geest en be­vat o.m. een grote hoeveelheid energiestromingen die langs de ruggengraat gaan, over het algemeen als twee-banig omschreven. Daarnaast zijn er twee in tegengestelde richting gaande circulaties die door het gehele lichaam gaan. Daarbij behoort een z.g. dubbel geconcentreerd veld. Dit is een veld dat in zichzelf – nogmaals ‑ zijn eigen waarde bevat maar dan als het ware gepolariseerd, dus slechts in een richting bruikbaar. Dit voertuig neemt levenskracht op zowel uit geestelijke werelden als uit de levenskracht die de aarde omgeeft en kan verder optreden dan regulerend ten aanzien van het lichaam. De belangrijkste eigenschap. Het levenslichaam bezit de mogelijkheid om tussen het stoffelijk voertuig, en elk ander voertuig van dit ego een band te leggen. Zolang deze band bestaat, zal er een gelijktijdigheid zijn van lichamelijk leven en even­tueel belevings‑ en uittredingsmogelijkheid in andere sferen. De belangrijkste eigenschap als persoonlijke kwaliteit. Het kan zich niet van het lichaam verwijderen, maar kan wel delen van zich projecteren. Deze deelprojecties zullen dan heel vaak als een soort schimmen optreden. Zij kunnen ook energie veroorzaken. Gelijktijdig is dit lichaam bovendien nog bepalend voor het fluïdum van de mens en daarbij ook voor het z.g. ectoplasma zodat vele van de te­lekinetische kwaliteiten van de mens eveneens voor rekening komen van dit levenslichaam dat de energieën levert (dit moet hierbij worden aangetekend), ofschoon bij het uitstulpen van bepaalde poden van ecto­plasma het plasma zelf ook door het astrale lichaam en door het ge­wone stoffelijke lichaam worden geleverd.

Daarboven vinden we dan wat we kunnen noemen:  een eerste geestelijk lichaam of het laag‑geestelijke lichaam

Het is vormbewust. Het heeft een ik‑voorstelling die meestal van het laatste leven is afgeleid. Het bevat krachten die vergelijkbaar zijn met die van het levenslichaam, mag die ook zonder het levensli­chaam kunnen functioneren, en dus niet daarvan afhankelijk zijn. Het geheel van deze krachten en energieën kan worden gebruikt zowel in astrale werelden, in stoffelijke werelden als in contact met tenminste een z.g. hogere wereld; een toestand van minder vormbewust­zijn. Van dit voertuig kan worden gezegd dat het de eerste woning is die het “ik” bezit nadat de stoffelijke dood is ingetreden. De band met het levenslichaam kan soms nog even blijven bestaan, maar wordt gemiddeld na ongeveer 11/2 á 2 dagen verbroken. In uw omgeving en stre­ken zal dat ongeveer 2,5 dag zijn. Als wij verder kijken, dan zien we dat dit voertuig een eigen we­reldbeeld heeft. Het bouwt zich een wereld op uit gedachten en is daar­door ook in staat om astrale voertuigen te scheppen, die dan eventueel op aarde als een soort vertegenwoordiger, een dubbel kunnen fungeren. Heel veel van de z.g. doodsmanifestaties zijn in feiten veroorzaakt door het lagere geestelijke voertuig dat zich projecteert via een astra­le sfeer en zo zichzelf kenbaar kan maken aan b.v. personen van wie afscheid moet worden genomen. De eigen kwaliteiten van deze wereld: een betrekkelijk laag maar continu krachtniveau, de mogelijkheid om dit krachtniveau om te vormen zelfs tot vergelijkbare levenskracht zodat aanvulling van levenskracht van personen vanuit dit niveau mogelijk is. Daarnaast zodanig vormende mogelijkheden dat het mogelijk is om zichzelf als vorm of in attributen middels astrale voertuigen te manifesteren.

Hierboven vinden wij het normale geestelijke voertuig. Voor u meestal vergelijkbaar met de hoogste afdeling van het z.g. Zomerland. Dit voertuig heeft een beperkt vormbewustzijn maar een zeer grote reac­tiegevoeligheid. Het kan dus in zich elke reactie onmiddellijk analyse­ren en heeft daarbij ook nog de mogelijkheid om zeer fijne signalen van verschillende geaardheid op te vangen. Dit voertuig blijft de mogelijkheden behouden, om zich op aarde te manifesteren. Het beschikt over tamelijk veel krachten als het gaat om omvorming tot levenskracht. Het heeft echter meer moeilijkheden met het zich manifesteren in astrale vormen en eventueel zich te tonen aan hel­derzienden e.d. het heeft toegang tot een aantal erboven gelegen werel­den waarin absoluut geen vorm meer bestaat maar alleen andere verschil­len. Het zou onder omstandigheden kunnen doordringen tot de sfeer van eenkleurigheid of het witte licht. Het kan echter in deze wereld niet de ontvangen indrukken verwerken, daar het niet over voldoende diffe­rentiatievermogen beschikt om alle zeer kleine verschillen te inter­preteren.

Dan krijgen we een voertuig dat wij altijd maar aanduiden als de sfeer van klanken en kleuren. Hier gaat het om een aantal trillingen die geen eigen vorm meer hebben, maar wel een zeer specifieke eigen kwaliteit. Die kwaliteiten zijn zo scherp uitgedrukt, dat je kunt zeggen dat een gesproken woord minder variatiemogelijkheden bevat dan een toon of een kleur in deze geestelijke wereld. Het energieniveau ligt behoorlijk hoog. Manifesta­tie via de astrale sfeer is niet onmiddellijk mogelijk. Wel kan men eventueel een vorm opbouwen in Zomerland en van daaruit een vorm op­bouwen in de astrale wereld. Om dit te doen is het niet noodzakelijk dat men zich altijd als vorm manifesteert in Zomerland. Het is voldoen­de dat men zijn energie aanpast daaraan en een tijdelijke begrenzing vormt binnen het gebied van hoog‑ of laag Zomerland (beide is mogelijk) om vandaar uit een astrale vorm middels gedachtekracht op te bouwen. De genezende krachten hiervan zijn zeer hoog. Geestelijke operaties b.v. kunnen alleen vanuit dit gebied plaatsvinden. Het kenvermogen is aanmerkelijk uitgebreider dan het menselijke. Er is een praktisch vol­ledige toegang tot het gemeenschappelijk bewustzijn van de mensheid. Er bestaat daarnaast een zeer grote mogelijkheid tot het aflezen van gedachten en gevoeligheden bij enkelingen. De toegang tot het witte licht is ook hier eveneens mogelijk. De mogelijkheid tot interpretatie is iets groter dan bij de vorige voertuigen.

Hierboven vinden we een voertuig dat we alleen als kleur kunnen uitdrukken. Het betekent dus in feite een hogere scala van trillingen met overigens een groter aantal differentiaties. Een dergelijk voer­tuig beschikt vanuit uw standpunt gezien over zeer veel energie. Het is in staat om met deze energie directe verschijnselen te creëren tot op het stoffelijke niveau en ook in lagere sferen. Het heeft ver­der de mogelijkheid om middels een tussenvoertuig, zoals beschreven is bij de vorige sfeer, tot op aarde zich kenbaar te manifesteren. De kennistoegang bevat zoveel kosmische waarden dat ze niet meer met de stoffelijke helemaal vergelijkbaar is.

Hierboven ligt de sfeer van de eenvormigheid. Deze eenvormigheid komt eerst nog voor in kleuren. Soms wordt dit dan wel als een aparte wereld beschouwd. Ik zal daarom het voertuig ook hier met zijn mogelijk­heden apart beschrijven. Wij hebben hier te maken met een kleur; bv. goud, blauw, groen etc. Er is dus een hoofdtrillingsgebied. Dit onderscheidt zich van elk alomvattend trillingsgebied, zeker van dat van het witte licht. Binnen dit gebied zijn alle krachten te realiseren die er voor dit tril­lingsgebied bestaan, dus ook de krachten die men eventueel voor deze afstemming binnen het witte licht zou kunnen opnemen. Het krachtpoten­tiaal is hier niet beperkt; men kan bijna voortdurend energie opnemen en ontladen. Men kan zich echter niet meer onmiddellijk terug projecte­ren naar b.v. laag‑Zomerland of hoog‑Zomerland. Men zal een extra voer­tuig nodig hebben dat over het algemeen ligt in de sfeer van klanken en kleuren. Het heeft alweer geen vorm. Het best zou je kunnen zeggen. Het is een pilaar of zuil. Deze pilaar wordt dan meestal gespiegeld naar laag‑Zomerland. Vanuit laag‑Zomerland kun je dus ook de stoffelijke wereld bereiken. Een spiegeling tot hoog‑Zomerland kan ook worden gebruikt, als dergelijke entiteiten in een meer kenbare vorm willen afdalen naar duistere sferen.

Dan komen we aan de sfeer van het witte licht. Die is moeilijk te omschrijven. Het “ik” is eigenlijk kosmische energie, Als we een vergelijking willen maken, zouden we kunnen zeggen: De entiteit, die op dit niveau bestaat en zich bewust is, beschikt over krachten zo groot of groter dan die van de zon. Dat is heel wat zoals u zult begrijpen. Op dit gebied is het “ik” voortdurend zelfvernieuwend. Het be­staat dus niet meer uit een vast begrensd gebied maar uit vaste pa­tronen die andere delen van de kosmos in zich kunnen opnemen of zich daarin kunnen afdrukken de vorm, ook geen fluïde vorm meer zoals in de klank-en-kleursfeer. Er is alleen nog maar een existentie, beter kun je het niet uitdrukken. De begrensdheid van het “ik” valt weg. Hier vallen ook begrippen weg als tijd en plaats. Zij kunnen wel als punt in een totaal van mogelijkheden gerealiseerd worden, maar zijn voor het ‘ik’ niet meer afzonderlijk beleefbaar, tenzij men weer lagere voertuigen schept.

De hierboven gelegen geestelijke voertuigen zijn in de praktijk niet omschrijfbaar, daar in de toestand die achter het witte licht bestaat men gelijktijdig zichzelf beperkt als deel van een kosmos, deze kosmos geheel in zich bevat zodat men het geheel van de kosmos kent en eventueel volgens zijn eigen kwaliteiten zelfs zou kunnen reguleren. Hier heeft u dan een korte schets van de verschillende voertui­gen en hun bekwaamheden.

Een punt, dat hierbij vooral interessant is, is het volgende: al deze voertuigen zullen te allen tijde bestaan binnen elk ego. Er is dus niemand die kan zeggen dat hij deze hogere voertuigen niet bezit. Maar voertuigen zijn alleen geactiveerd ‑ dat wil zeggen vol­ledig werkzaam ‑ op het ogenblik dat er een besef bestaat waardoor de actieve voertuigen elkaar a.h.w. kunnen aanvoelen en begrijpen. Theoretisch is het mogelijk dat een mens, die op aarde leeft met een volledig bewustzijn, komt tot een uitwisseling tot het niveau van het witte licht. Verder gaat dat niet. De situatie waarin u verkeert maakt het verder heel goed mogelijk om energieën van geestelijk niveau te transformeren tot energieën die u stoffelijk kunt opnemen. Interessant is ook nog dat u op uw beurt uw belevingen als een modulatie op een bestaande verbinding tussen u en een dergelijk voer­tuig doet doorklinken tot aan het hoogste voertuig. De belangrijkheid ervan verschuift echter van voertuig tot voertuig omdat een trilling, die voor u misschien zeer schokkend is, in het geheel van de vibraties van een hoger voertuig alleen nog maar een kleine boventoon betekent ten aanzien van een veel belangrijkere beleving. Omdat u zodanig bent opgebouwd en elke entiteit deze zelfde structuur kent, mag worden gezegd: Het geheel van de geestelijke of niet‑stoffelijke voertuigen kan als eenheid functioneren. Indien men in de stof leeft, is het echter niet mogelijk deze eenheid rationeel te erkennen. Zij kan intuïtief worden er­varen en aangevoeld. Zij kan eventueel intuïtief worden gebruikt, maar het is niet mogelijk om hier een redelijke opzet of benadering te geven.

Wanneer u werkt met krachten van hogere voertuigen of meent dit te doen, dan heeft u maar een controlemiddel: elk gebruik van hogere krach­ten in uzelf gaat gepaard met een bepaalde gevoelsverandering, het is dus een vorm van emoties. Daarbij ontstaan bovendien vaak voor u bepaalde denkbeelden. Deze zijn symbolisch en behoeven ten aanzien van de om­standigheden absoluut niet zinvol te zijn. Als u deze belde waarden constateert en daarnaast stoffelijke veranderingen of resultaten ‑ hetzij in uw lichaam of elders op aarde ‑ dan kunt u er zeker van zijn dat hogere voertuigen ook door uw lichaam direct actief kunnen zijn.

Dan zitten we met de kwestie van de werelden. Geestelijke werelden zijn in feite gedachteharmonieën.  Een Zomerland­wereld is dus niet een gebied, maar bestaat uit zeer veel verschillen­de wereldjes waarin degenen, die zich daarvan bewust zijn ten opzichte van elkaar zodanig harmonisch zijn dat zij elkanders beeld van ik en wereld kunnen aanvullen. Toch wordt het gehele gebied als een geheel aangesproken omdat de kwaliteiten, die in elk van de afzonderlijke wereldbelevingen voorkomen, alle op een gelijke kracht en waarde reageren, daar ze alle behoren tot een zelfde energieniveau en dezelfde mogelijk­heden bieden tot actie in het astraal en eventueel op aarde.

U zult hebben gemerkt dat ik de duistere werelden buiten beschou­wing heb gelaten. Een duistere wereld ontstaat door ontkenning van een deel of het geheel van uw eigen “ik”. Dat is de basiswaarde. Bij elke ontkenning treedt een vermindering van harmonische waarde op. Een vermindering van harmonische waarde behoeft echter niet identiek te zijn met een verlies aan kracht en aan mogelijkheden. Het is zeer goed mogelijk dat je op een terrein nog steeds zeer veel kracht kunt onttrekken, terwijl je op alle andere gebieden hulpeloos bent. Daarom zegt men dat een duistere wereld zeer sterk afhankelijk is van de beleving van de per­soon die daarin tijdelijk vertoeft. De kracht die daaruit geput kan worden is vergelijkbaar met die van een hogere wereld, die ten aanzien van de stoffelijke wereld een even grote geestelijke afstand heeft, met dien verstande dat alleen beperkte uiting mogelijk is en dat een instinctieve verwerping op­treedt van alle aspecten van kracht die niet passen bij het beperkte persoonlijkheidsbeeld dat men probeert te handhaven. Dan kunnen we nu nog even naar die hogere werelden gaan, omdat ze relaties met elkaar plegen aan te knopen. Ik heb u zo-even al gezegd. Een entiteit die b.v. uit het witte licht, het eenkleurige licht, zich probeert te manifesteren op aarde, zal in hoog‑ of laag‑Zomerland een voertuig moeten opbouwen. Ze doet dit meestal niet in een persoonlijkheidsvorm maar eerder in een aan­duiding van kracht, b.v. een pilaar. Deze lichtende pilaren of werve­lingen zult u in heel veel Zomerlandbeschrijvingen tegenkomen. Ze zijn niet alleen leraren, maar kunnen ook manifestaties zijn van en­titeiten die een tussenvoertuig hebben opgebouwd om in een nog lage­re sfeer of wereld actief te zijn. Daar ze echter hun eigen harmonie moeten blijven uitstralen, anders kunnen zij zichzelf ook in Zomerland niet handhaven, zullen zij door deze uitstraling slechts een lerende werking hebben.

Hieruit kunt u afleiden dat alle hogere voertuigen, wanneer ze zich in een lagere wereld manifesteren, zoveel van hun eigen inhoud en uitstraling behouden dat ze daardoor een beïnvloeding van hun om­geving en van alle bewustzijn in die omgeving mede veroorzaken. Ik heb dan nog een paar eenvoudige punten. Onthoudt u:

Een voertuig is een menselijke term en aanduiding. Wij gebruiken die om aan te geven dat er een bepaalde beperking is waarin het wer­kelijke “ik” zich manifesteert en a.h.w. door het zijn beweegt. Het zal u duidelijk zijn dat deze voorstelling slechts betrekkelijk juist is en nooit helemaal juist kan zijn. Er is namelijk geen sprake van voertuig. Er is alleen sprake van toestand. De toestand, waarin het totale bewustzijn op dit ogenblik zich voortdurend kan handhaven, wordt omschreven als voertuig of sfeer.

Het onderscheid dat men maakt tussen hogere lagere voertuigen is in feite al even onjuist. Het gaat hier namelijk niet om een rang­orde. Het gaat alleen om capaciteit. Hoe lager het voertuig is, des te geringer de capaciteit is vergeleken met een totale kosmische wer­king. De misvattingen die daaromtrent bestaan zijn vele. Er zijn mensen die zeggen: wij gaan naar de hel. Dan stellen zij zich dat voor als een Dante, die begeleid door een classicus, afdaalt door de hellepoorten om tenslotte de Louteringsberg te beklimmen en in het voorbijgaan alle bekenden te groeten. Deze dingen zijn echter droombeelden. Ik kan het niet duidelijk genoeg zeggen. Het is zeker mogelijk dat u op aarde in een lagere sfeer terechtkomt. Uw beeld van die lagere sfeer zal dan ontleend zijn aan uw eigen wereldbeeld. Om een eenvoudig voorbeeld te geven dat voor een Nederlander misschien heel begrijpelijk is:

Als u uittreedt naar Zomerland, dan is het eerste dat u opvalt dat het daar zonnig is. Als u naar een duisterder sfeer uittreedt die dicht bij de aarde ligt, dan heeft u onmiddellijk het gevoel: het is hier droefgeestig. Kijkt u als mens in de wereld van Zomerland rond dan zult u ongetwijfeld gedachtebeelden van anderen opvangen, maar u zult ze interpreteren als bv. een parkje met prachtige bloemen, een leuk vijvertje, een heerlijk rustbankje, misschien een heel leuk dorpje dat meer bij Pikwick hoort dan het eigenlijk zou kunnen thuishoren in een geeste­lijke wereld.

Gaat u naar een duisterder sfeer, dan droomt u van een wereld van achterbuurten waarin alles lichtelijk beschimmeld en bedorven is, waarin alles een beetje verwarrend is en waarin bovendien heel vaak uw zoeken naar een uitweg tot resultaat heeft het dolen en zoeken in een doolhof. U komt er wel uit, maar u loopt elke keer vaat of ver­keerd volgens uw gevoel. Dat komt doodgewoon, omdat u de beperkingen van die lagere wereld gaat interpreteren als, een verwarring. U gaat al de wijdsheid, de blijheid, de openheid van de hogere wereld interpreteren in termen van weersomstandigheden, van landschappen en dergelijke. Als u dus als mens te maken krijgt met geestelijke voertuigen, dan geef ik u de raad om niet al te zeer aan de hand van de uiterlijke be­leving ervan te komen tot een waardebepaling. U weet het namelijk niet, U kunt eventueel uw eigen belevingen bij uittreding waarderen aan de graad van licht en vreugde die een bepaalde wereld heeft. Hoe vreug­diger een wereld is, des te hoger ze is. Hoe mistroostiger of angst­wekkender hoe lager. Probeer nooit de vormen van een dergelijke wereld zonder meer over te brengen. Er zijn ongetwijfeld zeer veel geestelijke werelden die elk afzonderlijk beschreven kunnen worden. Ik weet dat er een wereld is van een architectonische schoonheid die zo volledig en intens is, dat men zich onwillekeurig afvraagt waarom de mensen op aarde zich door betonstoters laat inspireren en niet door deze entiteiten.

Er zijn werelden die helemaal schijnen te zijn opgebouwd uit muziek en waarin zelfs een kathedraal een soort fuga van Bach wordt. Er zijn allerlei werelden, maar de vormen en de vormvergelijking die wij daarvan geven, dienen meer om u te laten zien wat er voor u mogelijk is dan u een concreet beeld te geven van hetgeen u onvermijde­lijk zult ontmoeten. Uw eigen voertuigen, uw eigen inhoud en uw afstemming zullen be­palend zijn voor de wereld die u ontmoet. Zoals op dit ogenblik uw inner­lijke harmonie of disharmonie en uw vermogen tot vereenzelviging met de diepere waarden in uw wezen bepalend zullen zijn voor de voertuigen die u wel of niet kunt gebruiken.

Nog een korte waarschuwing.  Gebruikt u voor uittredingen bij voorkeur geen astrale voertuigen. Dit kan absoluut fataal zijn. U bent dan kwetsbaar voor alles wat er in de astrale wereld bestaat. Een geestelijk voertuig echter is alleen kwetsbaar voor datgene wat het in zichzelf draagt. In de astrale we­reld bent u kwetsbaar voor alles wat u vreest of aanvaardt. Het zal u duidelijk zijn, dat dit verschil alleen al voldoende is om het maken van zuiver astrale uitstapjes na te laten. Hier kan nog wat volgen: u kunt soms onbewust een etherisch dubbel uitstralen. Een etherisch dubbel is een gedachtebeeld waarin een deel van het levenslichaam is geprojecteerd. Soms, maar niet altijd, wordt ook het astraal daarmee uit­gezonden. Is dit laatste het geval, dan zijn er zolang u daarmee op aar­de actief bent weinig of geen gevaren aan verbonden.

Het is overigens een onwillekeurig proces. Het kan slechts zelden bewust tot stand worden gebracht. Beschouw het etherisch dubbel dus niet als een zelfstandige eenheid. Het is een deel van het levenslichaam waarin het bewustzijn wordt geprojecteerd al dan niet versterkt met astrale waarden die uit uw eigen astraal voertuig voortkomen.

image_pdf