Tijd

12 april 2005

Zoals steeds wens ik u erop attent te maken dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat u zelf een studie moet maken van wat wij u brengen op een avond als deze, want u leert veel meer uit uw eigen leerscholen dan wanneer u gewoon zomaar van alles overneemt.

Indien u het goedvindt, wens ik u vanavond eerst te onderhouden over het fenomeen ‘tijd’. Blijkbaar geen protest, goed.

Waarom wens ik u vanavond te spreken over het fenomeen ‘tijd’? U bent een groep die geïnteresseerd is in werken met kracht, met Licht, een beetje magisch werken, enz… Maar wanneer je iets wilt bereiken in de kosmos, in de totaliteit van de schepping, dan ben je als stofmens in vele gevallen, of denk je als stofmens, dat je beperkt bent, dat tijd één van uw beperkingen is. En daarom is het noodzakelijk dat u, wanneer u resultaten wilt boeken, wanneer u zich verder wilt verdiepen in de mogelijkheden van werken met allerlei krachten die eigen zijn aan de aarde of krachten die komen van het Goddelijke, dat u ‘tijd’ juist kunt plaatsen, dat u zich in wezen kunt vrij maken van de ketenen van de tijd.

Als mens bent u, of u het wilt of niet, eigenlijk voortdurend gebonden aan tijd. U moet tijdig op uw werk zijn, u moet tijdig uw belastingformulier indienen, u moet op tijd zijn voor het vervoer, voor de bus, voor de trein. U moet tijdig dit doen, tijdig dat doen. Alles in uw maatschappij is eigenlijk opgedeeld in vakjes. Maar we moeten ons nu de vraag stellen of dit reëel is. Bestaat die tijd? En dan kunnen we zeggen dat voor de stofmens, die zo’n wereld gecreëerd heeft, die bestaat. Maar de stofmens is eigenlijk bijna, in de totaliteit van de kosmos, het enige wezen dat zich in ‘tijd’ vastgeketend heeft. En dan moet ik daar direct bij zeggen: niet iedere stofmens, want er is nog een groot aantal mensen hier op aarde die eigenlijk zelfs geen benul hebben van wat ‘tijd’ is en die gewoon leven volgens de bewegingen van de natuur, volgens de wijze waarop de aarde het ritme bepaalt. Maar dat zijn jullie niet. Jullie zitten vast.

En wanneer je dan met die aarde of met de ritmen van de aarde iets wilt bereiken, of je wilt met de krachten van de elementalen iets bereiken, of eender wat je ook maar kunt bedenken, dan zal je ertoe moeten komen dat het begrip ‘tijd’ gerelativeerd wordt, dat ‘tijd’ op een bepaald ogenblik voor u ophoudt te bestaan. En u kunt dat realiseren want ieder onder u heeft al ervaren dat tijd in werkelijkheid zeer relatief is.

Denk maar eens: op het ogenblik dat je een spannend boek leest, een spannende film bekijkt, dat de tijd aan u voorbijgaat zonder dat je u realiseert dat er ineens enkele uren voorbij zijn. Op datzelfde moment zal, voor een mens die iets tegen zijn zin moet doen of zich verveelt, diezelfde tijd enorm lang zijn. Nochtans, volgens jullie tijdsbepaling is voor jullie de tijd exact hetzelfde geweest. Daaraan zie je hoe relatief het verschijnsel is.

Nu, de grote kunst is te beseffen dat, eens je u kunt vrijmaken van uw stoffelijk lichaam of de behoefte van uw stoffelijk lichaam, de tijd voor u niet meer bestaat. Zoals er ook geen tijd is aan onze zijde. U kunt zich misschien moeilijk voorstellen wat dit betekent. Maar dit houdt gewoon in dat, wanneer u een onderzoek wilt doen, bv. naar wat er 1000 jaar geleden gebeurd is, dat ik mij dan in het jaar 1000 kan bevinden, zonder enig probleem, en dat ik volledig kan waarnemen en zien en ervaren zelfs, wat er in dat jaar, of in die eeuw, heeft plaatsgevonden. Op dat ogenblik zal ik mij bv. bevinden tussen ruiters, misschien tussen kruisvaarders. Ik kan mij voorstellen dat ik mij op een kasteel bevind of dat ik in de achterbuurten van een grauwe stad ben. Alles zal volledig aangepast zijn aan die periode.

Maar hetzelfde geldt ook wanneer ik nu zeg dat ik 1000 jaar in de toekomst wil kijken. Op dat ogenblik zal ik kunnen overschouwen en zal ik kunnen meemaken wat binnen 1000 jaar aan de orde van de dag is. Dat is zelfs voor u als stofmens geen haalbare kaart. Maar als geest zijn daar geen grenzen omdat, en dat moet je voor uzelf nu even trachten te vatten, dat tijd in feite niet bestaat en alles eigenlijk op één gelijk niveau aanwezig is. Of ik nu naar het verleden kijk, het heden of de toekomst, alles is een moment, en in dat moment leef ik.

Op het ogenblik nu dat u gaat mediteren, moet u proberen van in uw meditatie uzelf los te laten. Voor de ene van deze groep zal dat gemakkelijker zijn dan voor de andere. Maar wat belangrijk is, is dat u bv. terwijl u mediteert, even elke gedachte aan tijd of: ”ik moet binnen 20 minuten dit gaan doen of binnen een kwartier dat gaan doen”, dat u deze zaken volledig loslaat. En u tracht gewoon in het oneindige weg te deemsteren. Dan zult u opmerken dat u, en dat kan bij sommigen zeer snel lukken, op een bepaald ogenblik terug in uw huidige tijd komt en dat u bv. denkt dat u 2 à 3 uren hebt gemediteerd, want je hebt dit of dat beleefd of dat doorgemaakt, en dan kijkt u op uw klok en dan merkt u op dat u hoop en al 5 minuten verder bent. Dat wil zeggen dat je erin geslaagd bent op dat ogenblik even buiten de tijd te treden in uw meditatie, even de tijd als het ware voor u hebt stilgezet en een ganse weg gegaan bent, een leerschool ervaren hebt of misschien een onderzoek gedaan hebt naar iets dat, volgens je aanvoelen en je lichamelijk aanvoelen, uren kan geduurd hebben. In wezen is het maar enkel minuten geweest. Dat is de eerste ervaring.

Een tweede ervaring, de volgorde is niet bepalend, kan zijn dat je, ook via de meditatie, juist hetzelfde ervaart maar dat je denkt dat je even bent weg geweest, dat je de idee hebt dat je geslapen hebt en dat je het u niet kunt herinneren en dat het maar 2 à 3 seconden geduurd heeft, zo even knikkebollen, en dat je op uw uurwerk kijkt en dat je opmerkt dat er bv. 2 à 3 uren voorbij zijn. Dit is een ander fenomeen, maar in die 2 à 3 uren, die voor uw lichaam een gevoel gaven van enkele seconden, is de kans zeer groot geweest dat je uw eigen geest de mogelijkheid hebt gegeven om even het lichaam uit te gaan, ervaring op te doen en daarna gewoon terug het lichaam in bezit te nemen. Voor het lichaam is dat dan het gevoel van enkele seconden.

Dat zijn, en daar zou ik het willen bij houden, de twee voornaamste gevoelselementen die je op dit terrein kunt doormaken wanneer je gaat oefenen om even de tijd terzijde te laten. Eens je daarin slaagt, dan heb je de mogelijkheid om bv. heel bewust ergens hulp te bieden, en dit kan over een enorme afstand zijn, dit kan ook in tijd enorm verschillen, ik zou zelfs zeggen dat je erin kunt slagen, als je wat geroutineerd bent – en er zijn op aarde toch wel wit-magiërs geweest die daar zeer handig in waren – teruggaan in de tijd en daar een wijziging aanbrengen zodat problemen die zich op dit moment voordoen, verdwijnen. Dit klinkt voor jullie misschien nog ongelooflijk, maar toch, mijn broeders en zusters, is dit een realiteit en zijn er op het ogenblik op deze aarde zelfs toepassingen van bezig.

Hetzelfde geldt ook naar de toekomst toe. Je kunt, doordat je u in de tijd kunt bewegen, uw toekomst wijzigen. Nu leer ik u dat niet aan of tracht ik het u niet bij te brengen omdat u uw eigen toekomst grondig zou gaan wijzigen, nee. Ik leer het u vooral aan en in eerste instantie omdat het voor u, naar de toekomst toe, een mogelijke bescherming zou kunnen zijn. Want doordat je voor uzelf aanleert de tijd te manipuleren, kan je voorkomen dat je in situaties terechtkomt, waar je liever niet aan deelneemt. Je kan zelfs oude situaties, die je eigenlijk niet wenst dat ze geweest zijn, gaan rectificeren. Is iedereen nog mee? Of zijn jullie allemaal stilletjes in de tijd in slaap gevallen?

Kan je eigenlijk teruggaan in de tijd en je eigen handelingen of je eigen denken, of wat dan ook gaan corrigeren?

Dat kan, ja. Ik zeg niet dat jij daar overmorgen al zult in slagen. Maar er zijn op aarde genoeg esoterici geweest, magiërs en alchemisten van verschillende pluimage, even goed als we kabbalisten of Hindoes of Pygmeeën hadden die daar zeer goed in geslaagd zijn.

Het is zeer goed mogelijk, wanneer je het fingerspitzengefühl ontdekt hebt, om terug naar het verleden te gaan, zaken anders te ordenen en deze in het heden zo te laten plaatsvinden. Ditzelfde is ook mogelijk naar de toekomst toe. Er zijn zo zelfs verschillende gevallen beschreven door de Engelsen in de tijd dat ze nog kolonies hadden en dat zij voor zo’n feiten eigenlijk een beetje voor zot waren gezet. U kunt dat nog terugvinden. Dit is minder ter zake.

Het is niet mijn bedoeling om jullie te leren jullie verleden helemaal overhoop te halen. Het is wel mijn bedoeling jullie de gevoeligheid bij te brengen dat je eigenlijk niet verplicht bent om meegesleurd te worden in de tijdsstroom en de veranderingen die de tijdsstroom voor de mens inhoudt. Want, en dat is belangrijk, dat je dat beseft: de tijd bestaat alleen maar omdat iedereen aanvaardt dat de tijd er is. Dat is belangrijk. Even goed als het geld op uw bankrekening fictie is, maar omdat iedereen aanvaardt dat die cijfers en die nulletjes op die rekening een waarde hebben, dat dit waarde heeft. Maar je weet zo goed als ik dat je daar niks mee koopt, dat het moet omgezet worden. En dat is hetzelfde met de tijd. Iedereen gaat er van uit, toch in uw min of meer beschaafde wereld zoals u die noemt, dat tijd een vaste waarde is. Een seconde is een seconde, een minuut is een minuut, een uur is een uur. Maar het is in werkelijkheid niet zo. En eens je buiten dat gegeven stapt, kun je een totaal andere wereld beleven.

Het is daarom heel goed mogelijk dat, terwijl je in je meditatie bent, je teruggaat naar het verleden en daar bv. iets rechtzet waarvan je achteraf hebt opgemerkt dat je daar een foute handeling hebt gedaan. Door dat recht te zetten, zul je zeer veel zaken op dat ogenblik wijzigen. En dan ga je zeggen: “Ja maar, dat is dan wel voor mij zo, maar is dat dan ook voor die ander zo?” Ja, voor die ander is het ook zo. Die ander zal dat ervaren en zal zelf niet meer weten dat er een ander gegeven is geweest. De ganse kwestie hier is dat, wanneer u zoiets zou proberen, dat u om te beginnen zelf moet overtuigd zijn dat dit zo is. En daar, mijn lieve vriend, hebt u waarschijnlijk nog lange tijd voor nodig, om dat rotsvast geloof in u te verankeren. Maar dat wil niet zeggen dat het niet de moeite is om het te proberen. Dat wil niet zeggen dat het niet de moeite is om bv., wanneer u denkt dat u iemand kunt helpen, dit op deze wijze te proberen.

Ach, in het begin zal dat misschien wat moeilijk gaan en zal je misschien 10 maal falen voordat je de 11 e keer slaagt. Maar uiteindelijk, als jullie de moeite willen blijven doen, dan zal je zien, dan zal de tijd voor jullie werken en dan zal het ware gebeuren op de eerste plaats kunnen komen en zul je van daaruit kunnen handelen.

Is de kans niet even groot dat i.p.v. een rechtzetting een nog grotere fout wordt gemaakt? Met al onze goede bedoelingen …

Dit is zeer juist. Dat kan best omdat je als mens de moeilijkheid hebt om te beseffen wat eigenlijk juist is, wat eigenlijk goed is en wat eigenlijk niet goed is of wat onjuist is. Het is wel degelijk zo dat je, om dit te kunnen uitvoeren – en daarom heb ik mij ook niet zo druk gemaakt met het antwoord op die vraag omdat ik weet dat daar nog zeer veel leertijd tussen zit – maar om dit te kunnen uitvoeren, dat je in uzelf al een zeer sterk geestelijk evenwicht hebt moeten kunnen realiseren. En dat houdt in dat je zeer veel zaken die nu bestaan op deze wereld, waarvan men zegt dat dit goed is en dat slecht, dat je die voor uzelf al lang terzijde hebt gelaten en dat je gewoon niet meer leeft volgens de norm ‘goed’ of de norm ‘kwaad’, maar dat je leeft volgens de norm van het kosmisch evenwicht. En als je dan, vanuit dat gevoelen van dat kosmisch evenwicht u gaat verplaatsen buiten de tijd, dan heb je de mogelijkheid om dat kosmisch evenwicht voor anderen zo juist mogelijk te laten verlopen. En dan moet je even verder denken, dan is uw vraag eigenlijk niet meer aan de orde. Want dan zal het juiste geschieden wat mogelijk is, indien er een andere partij bij betrokken is, voor die partij. Het kan dan wel zijn dat er in menselijk opzicht een zwaar ongeluk gebeurt of iets zeer negatiefs gebeurt. Maar dat komt omdat de mens nog niet in staat is om een overzicht te hebben hoe het evenwicht voor hem en voor anderen in deze kosmos aanwezig is. En daardoor krijg je zeer dikwijls, zelfs zonder dat je met ‘tijd’ bezig bent, dat mensen denken dat ze iets goed doen maar dat ze in wezen iets totaal verkeerd doen en dat dan achteraf correcties komen en dat de mens zegt: kijk, dat heb ik nu toch gedaan in volle overtuiging dat het goed was en zie hier hoe ik ervoor gestraft word, niet beseffende dat zij niet begrepen wat de evenwichten rond zich waren. Voldoende?

Ja, ik ben mij gewoon aan het afvragen, alles gebeurt met een bepaalde bedoeling en daarin zitten onze leerscholen, dan lijkt het mij precies of die leerscholen gewoon gewist worden.

Dit komt omdat u in tijd denkt. Wanneer u tracht – en stel u even voor dat tijd niet bestaat, dat alles IS, dan, mijn lieve dame, is er geen wijziging want het is er, het is er altijd geweest, het zal er altijd zijn.

Weet u dat aan onze zijde bv. Napoleon in Waterloo kan winnen, dat de ganse geschiedenis anders geschreven wordt en dat dit zo reëel is als wat u hier op aarde ervaren hebt, dat hij verslagen is.

Bij ons zijn er heel veel die voor zichzelf zaken gaan wijzigen en trachten andere zaken te beleven, dikwijls gewoon uit hun beperktheid en hun vastzitten in bepaalde sferen, daar ben ik mee akkoord, maar al deze zaken, al deze werelden, al deze uitingen bestaan.

Een entiteit, ook uw eigen geest die u bevoertuigt, zijn denkwereld, om het menselijk uit te drukken, bestaat met alles erop en eraan. Daarmee kan het perfect dat iemand langs onze zijde zich voorstelt dat hij bv. in Antwerpen op een terrasje zit, en dat langs de ene kant auto’s rijden en langs de andere kant iedereen met paard en koets, een paar honderd jaar terug, daar voorbijkomt. Die mengelingen zijn allemaal mogelijk, maar het is voor jullie in de stof zeer moeilijk dit te vatten, laat staan te begrijpen. En daar moet je u ook niet te veel mee bezig houden. Maar waarmee je u wel kunt bezighouden, is het proberen om die keten van tijd voor uzelf door te zagen waardoor je bv. de mogelijkheid hebt een overzicht te hebben in de toekomst.

Kijk, wanneer je een goede helderziende hebt, wat gebeurt daar, wat gebeurt in het hersen-functioneren van die helderziende? Op het moment dat de helderziende beelden waarneemt en ze niet interpreteert maar gewoon weergeeft, dan heeft hij ook de ketens van de tijd afgelegd. Dan ziet hij gebeuren wat in de toekomst zal gebeuren. De grote fout die de meeste helderzienden maken, is dat zij trachten het te interpreteren omdat ze in veel gevallen niet begrijpen wat ze zien. En vanaf het moment dat er interpretatie bijkomt, ja dan is de vertaling fout. Maar dat is soms ook begrijpelijk. Want stel u voor dat een helderziende bv. een ramp ziet gebeuren in de toekomst. Hij ziet die ramp gebeuren maar kan niet vertalen, in de huidige context die hij kent, wat die ramp inhoudt. Het gevolg is dat hij dat zal sublimeren met woorden die hij kent, waardoor je een verkeerd idee krijgt. Wanneer je bv., om u trachten duidelijk te maken, in de brousse van Afrika geboren bent – u hebt nooit een blanke gezien, u weet niets van beschaving af, u hebt 18 à 20 jaar geleefd in een hut in de brousse, u hebt daar uw voedsel gevonden enz. in uw stam – en u bent helderziende en op 20 jaar bv. krijg je opeens beelden door waarop je ziet hoe men zich hier, in het Westen, met een auto verplaatst, hoe de fabrieken hier zijn enz. Je neemt die beelden op maar je hebt in uw ganse stoffelijk bestaan van die 20 jaar nooit anders gezien dan het oerwoud, de wilde dieren en uw mede-stamgenoten. U hebt nooit over radio gehoord, u hebt nooit elektriciteit ervaren, niets. Hoe denkt u dat je dit dan op twintigjarige leeftijd gaat omzetten naar uw mede-stamgenoten? Dan zullen die fabrieken, die auto’s enz. waarschijnlijk omschreven worden als roofdieren met eigenaardige poten en de fabrieken zullen waarschijnlijk omschreven worden als hutten die op een eigenaardige wijze zijn geconstrueerd. En hoe kun je dan, als er een zwaar accident gebeurt, dit gaan uitleggen? Dit is onmogelijk. En dat is het grote probleem dat zich bij velen ook hier, die de gevoeligheid hebben, manifesteert. Duidelijk genoeg?

Het is belangrijk dat u deze oefening ook gaat aanleren. En dit kun je gemakkelijk met al het andere dat je tot hiertoe reeds hebt gekregen. U kunt, terwijl u probeert de ketens van de tijd door te zagen, proberen om bij elkaar op bezoek te gaan. Je kunt proberen om over tijd en ruimte, te zien hoe je vorderingen maakt. Want uiteindelijk, vrienden, naar de toekomst toe zul je deze zaken best kunnen gebruiken. Vooral wanneer je als groep in deze chaotische tijd een rustpunt wilt zijn, wanneer je een betekenis wilt hebben voor de aarde. Wanneer je eigenlijk in harmonie wilt zijn met de krachten van de aarde, dan zal één van de belangrijke aspecten zijn dat u ‘tijd’ kunt loslaten. Dat u zich bv., dat is belangrijk voor velen hier, geen zorgen zit te maken over wat morgen gaat komen. Want bijna één voor één van de aanwezigen hier zit met zorgen naar de toekomst. En dat is in deze tijd, mijne broeders en zusters, de grootste flater die je kunt begaan. En weet u waarom?

Omdat, doordat je je zorgen maakt naar morgen toe, je u in harmonie zet met het duister, met het demonische dat op het ogenblik overal aanwezig is. Je gaat mee met foutieve gedachten. Je gaat u afzetten tegen zaken waarvan je denkt dat het niet in je kader past. “Nee, dit kan niet zo zijn want ik denk dat het zo moet zijn.” Vergetende dat je door alle mogelijke invloeden die rondom u zijn, gedachtewerelden die rondom u zijn, beïnvloed wordt en niet beseffende dat je, die invloed in u opnemende, dikwijls de verkeerde richting uitgaat.

En daarom is het goed dat je vanuit meditatie u daarvan kunt vrijmaken en zelfs eventueel kleine, voor uzelf dan, correcties aanbrengt. Want, het grote probleem in deze tijd, en zeker in de komende maanden, gaat hier in deze streken zijn dat de onevenwichten zeer sterk gaan toenemen en daar moet niemand eigenlijk veel voor doen, hoor. Als u weet dat, en het is hier misschien vroeger al verteld, een kleine wijziging in de zuurstofverhouding van de lucht voldoende is om het merendeel van de mensen zeer agressief te maken, zeer onverdraagzaam te maken, dan weet u wat er gaat gebeuren wanneer door de klimatologische omstandigheden die komen, u hier een beetje moeilijk zult kunnen ademen. Dat u hier gaat opmerken dat vervuiling grenzeloos gaat toenemen, dan is het misschien wel handig dat je daar even tussenuit kunt stappen en uw batterijen op een ander terrein kunt opladen. Want u hebt nu al een beetje luchtvervuiling gehad de laatste maanden, een beetje alarm geweest, “maar ja, daar kunnen we toch de industrie niet voor stilleggen, en zeker niet het autoverkeer en de files ongedaan maken; wij doen rustig verder.”

’t Is logisch, het past in de omwenteling. Maar houd er rekening mee dat dit niet alleen fysiek veel mensen aantast maar dat het, omdat het zuurstofgehalte wijzigt, en dat moet maar met 1/10 % zijn, voldoende is om u vooral ook psychologisch onderuit te halen. ’t Is voldoende bv. om van de liefste mens de grootste wreedaard te maken. Men beseft dit in de wetenschap nog veel te weinig. Men vermoedt het wel maar er is niemand die het op het ogenblik aandurft om dat naar voor te schuiven. Daar dan rekening mee houdend dat je in een maatschappij leeft die dan nog helemaal, of voor een groot gedeelte, met pillen in evenwicht gehouden wordt, dan heb je de ideale cocktail om in deze streken bepaalde uitbarstingen te krijgen, die u ook gaat zien en meemaken. En dan is het van belang, vrienden, van groot belang, dat je weet wat je moet doen, dat je weet hoe je de zaken moet aanpakken.

Het is daarom dat ik u vanavond tracht bij te brengen dat de ketens waaraan u vastligt, eigenlijk fictief zijn. Het zijn maar ketens omdat u erin gelooft. U gelooft in tijd en daarmee zit u erin vast. Maar de evolutie die komende is, die zal u leren u zo snel mogelijk van die ketens te bevrijden. Dus, ik zou zeggen, allemaal aan de slag, allemaal proberen die evenwichten te vinden, proberen aan te voelen hoe de krachten rondom u zijn, proberen uw afscherming zo goed mogelijk op te bouwen.

Ik weet het, het is een heel pakket, maar vergeet niet dat de vraag “Wat kunnen wij realiseren?” van jullie uit is gekomen. U krijgt de sleutels, gebruik ze en u zult zien dat u dan in de komende maanden zeer waardevol zult zijn en dat u dan met uw groep aardig wat zult kunnen bereiken.

Zo, en dit is dan wat ik u vanavond wou aanleren en vanavond wou brengen. Ik denk dat het zwaar genoeg is geweest. Zijn er mensen die nog bepaalde vragen hebben? Het mag ook zijn over wat vorige maal of zo gebracht is. Ik zal trachten zo goed mogelijk te antwoorden, maar we gaan geen vragenronde doen, want dat zou te veel uitlopen en ik wil ook voorkomen dat, wat ik u hier nu vanavond verteld heb, dat dat naar achter gaat in uw gedachten omdat er te veel andere vragen zijn gesteld. Dus als het een vraag is die per se moet gesteld worden, mag u ze stellen maar anders heb ik het liefst dat u het uitstelt tot de volgende bijeenkomst.

Bij mij rijst de vraag, misschien kunt u mij daar een antwoord op geven, wat is het verschil tussen illusie en tweede werkelijkheid? Want uiteindelijk vorm je een tweede werkelijkheid.

Kijk, ik ga u een heel simpel antwoord geven. U beschikt in uw bibliotheek over twee brochures over de tweede werkelijkheid, waar alles van naaldje tot draadje in wordt uitgelegd. Dat is punt 1.

Punt 2: illusie is uw eigen gedachtewereld, uw stoffelijke gedachtewereld, die weinig of niets te maken heeft met uw geestelijke wereld. Maar in veel gevallen zal illusie gecreëerd worden door onevenwichten in de stofwisseling van het menselijk lichaam waardoor de mens zich bepaalde zaken gaat aanmeten. In het ergste geval zie je dan geestesafwijkingen ontstaan waar mensen de illusie gaan hebben dat ze werkelijk iemand anders zijn. Maar dit heeft niets te maken met het geestelijke of met wat we hier vanavond hebben gebracht.

En wat de tweede werkelijkheid aangaat, die kan als mens perfect gecreëerd worden en perfect werken, maar ik zeg het u nog, als ik daarover vanavond moet verdergaan, dan heb ik ongeveer 2 à 3 uur nodig om dat uit te leggen en gezien je beschikt over de teksten, raad ik u aan om ze rustig ter hand te nemen en ze te bestuderen. Voldoende?

Sta mij toe, vrienden, af te sluiten met een gezamenlijke meditatie Ik zou deze meditatie willen opbouwen op zulk een wijze dat er één grote harmonie ontstaat tussen jullie. En dit klinkt nu misschien gek in jullie oren omdat jullie denken dat jullie harmonisch zijn. Je bent voorlopig harmonisch in het disharmonische, dat klopt. Maar de ware harmonie tussen jullie is nog niet gevonden. En hoe komt dat? Wel, heel simpel, omdat jullie allemaal nog te veel oog hebben voor uzelf en te weinig oog hebben voor de mogelijkheden die je worden aangeboden door de ander.

 

Meditatie: Menselijke wetten en goddelijke wetten

Laat even alles achter jullie. Vergeet even de belangrijkheid van cijfers Vergeet even de belangrijkheid van alle mogelijke formulieren en papieren. Vergeet even de belangrijkheid van uurroosters. Vergeet even de belangrijkheid van voorschriften. Laat het allemaal wegvloeien.

Tracht gewoon, op dit ogenblik, u enkel en alleen harmonisch te voelen met de natuurgeluiden rondom u. U hoort de vogels fluiten. Zij wensen jullie goedenacht, goedenavond. Zij hebben daar geen enkel probleem mee. Zij leven in de dag, zoals de dag is. Zij vormen zich geen enkel beeld van wat zou moeten zijn. Zij voelen de avond komen en zij begeven zich ter ruste en wensen de natuur, waarin zij leven, een goede rust. Zo goed dat, wanneer zij bij de zon die opkomt, bij haar eerste stralen ontwaken en de aarde begroeten met hun gezang. Zij vragen zich niet af wat ze zullen eten vandaag. Zij vragen zich niet af waar ze naartoe zullen vliegen. Zij aanvaarden gewoon dat ze ‘zijn’. En daardoor slagen ze erin om in hun milieu, in hun omgeving, volledig harmonisch te leven. Zij slagen erin om het voedsel te krijgen dat ze nodig hebben. Zij slagen erin om hun soort gewoon steeds verder te zetten en steeds de opgedane kennis door te geven.

Zijn wij dan als mens minder dan die vogels? Zijn wij dan als mens onderworpen aan andere regels? Aan andere wetten? Dat kan toch niet. De goddelijke wetten zijn universeel en zijn voor ieder schepsel op deze aarde dezelfde. Alleen, de mens is vergeten welke deze spelregels zijn. De mens heeft gedacht dat hij het beter kan, dat hij het beter weet en daardoor heeft hij zich ingepakt in grote stalen ketens waardoor hij zich niet meer vrij kan bewegen, niet meer vrij fysiek kan bewegen, maar ook niet meer vrij geestelijk kan bewegen. Het gevolg is dat hij totaal vergeten is dat alles rondom hem eigenlijk één harmonie is, dat er helemaal geen goed of kwaad aanwezig is, maar dat er enkel harmonie is, zoals de vogels dat ervaren. Zij ervaren de harmonie, zij kennen geen goed of kwaad. Wanneer zij een insect eten, is dat voor hen alleen de uiting van het evenwicht. En wanneer zij gegeten worden door een ander wezen, is dat voor hen ook de uiting van harmonie. Zij verzetten zich daar niet tegen, waardoor zij gewoon verder ontwikkelen. Zij gaan hun gang, waar de mens zijn weg eigenlijk al heel lang verloren is.

De mens is zijn eigen wetten gaan maken. De mens is zijn eigen regels gaan maken, met als gevolg dat hij alles heeft vernietigd wat hem de mogelijkheid gaf te leven als god op aarde. Want in eerste instantie kan de mens dat doen. Maar het is zoals ik zei: de mens vond dat er regels moesten zijn. De mens vond dat hij iets meer was dan zijn broeder of zijn zuster. En vanaf dat ogenblik ging het fout. En op dat ogenblik is hij eigenlijk in zijn eigen hel terechtgekomen.

Maar je kunt eruit. Laat deze ketens van u afvallen. Word één met de krachten van de schepping. Vergeet even in welke wereld je vertoeft, voel u even bevrijd van alles wat tot hiertoe op uw schouders lag en voel u volledig één met de aarde, met deze planeet waarop u leeft.

Voel de harmonie van de aarde door u stromen. Voel de harmonie van de lucht rondom u. Voel in uw cellen het water waaruit u voor het grootste deel bestaat, om ten slotte het kundalini te ervaren, het vuur in u te laten branden zodat er een evenwicht is. En laat uw gedachten vanuit dit evenwicht gaan naar een wereld die groen is, naar een wereld waar de mensen elkaar liefhebben, naar een wereld waar er evenwicht is tussen leven en dood, naar een wereld waar er evenwicht is op alle terreinen. Ervaar deze wereld, ervaar deze krachten in u. Ervaar hoe de oceanen ervoor zorgen dat er verdamping mogelijk is. Ervaar hoe de wolken ervoor zorgen dat er nieuw leven kan ontstaan. Ervaar hoe de aarde kan geven aan haar bewoners, zodat ieder heeft wat noodzakelijk is om in evenwicht op deze planeet te ontwikkelen.

Vergeet even wie je bent. Vergeet even de maatschappij met al zijn regels, met al zijn voorschriften. En bezie uzelf als de nieuwe mens, niet getooid in een maatpak, niet getooid in moderne kledij, maar zie u als ‘nieuwe mens’, getooid in een wit gewaad. Zie u als smetteloos wit, zonder enig ander gadget, gewoon volledig smetteloos wit. En laat dan deze uitstraling, deze onbezoedelde mens, tot één geheel worden, tot één kracht. Dat je een zuil krijgt, een harmonie, een zuil van evenwicht. En dat deze zuil als symbool staat voor de mogelijkheden die de mens op deze planeet heeft wanneer hij zich kan bevrijden van zijn eigen gecreëerde illusie, die uit niets anders dan ketenen bestaat. Een illusie van macht, die hij nooit kan waarmaken.

Laat al die zaken wegvloeien in de tijd en hou het beeld van deze zuil van zuiverheid, van deze zuil van evenwicht en harmonie met de aarde. En telkens weer zal je kunnen ervaren dat de aarde uw beste vriend is, dat de aarde u kan helpen op een wijze waar u nog nooit hebt bij stilgestaan. Want voor de aarde bestaat ook geen tijd, voor de aarde bestaat ook geen ruimte.

Want de aarde ‘is’, en vanuit haar ‘zijn’ gedoogt zij dat, wanneer je met haar in evenwicht bent, dat je kunt leven, kunt bestaan, kunt ervaren, kunt ontwikkelen, zonder dat er één keten u ook maar belaagt.

Laat dit beeld van deze eenheid tussen jullie, dit beeld waar ieder van u getoond is in een wit gewaad, vastgelegd zijn in jullie gemeenschappelijk denken. Laat dit beeld van harmonie de mogelijkheid geven om wat we u hier leren, sterker en intenser te ervaren zodat je op korte tijd voor uw omgeving hier, en later misschien op andere plaatsen, een lichtpunt, een rustpunt, een krachtpunt kunt wezen. Want als er iets is waar de mensheid behoefte aan heeft, dan zijn het mensen zoals jullie, die het evenwicht kunnen uitdragen.

 

Zo, mijne broeders en zusters, mijn tijd om afscheid te nemen, is gekomen. Ik hoop dat ik jullie vanavond iets heb bijgebracht. Maar ik hoop nog meer dat je er vooral zult over nadenken en zult proberen uit te voeren, wat ik u heb proberen bij te brengen. En als ik daarin geslaagd ben, dan kunnen we zeggen dat het weer een waardevolle les geweest is en ben je weer een stapje verder op uw weg naar geestelijke bewustwording. Houd er rekening mee dat de komende tijd geen gemakkelijke tijd zal zijn. Laat u niet te veel meeslepen, niet in discussie, niet in agressie. Want je zult opmerken dat, door al wat gebeurt, je rapper meegezogen bent in de chaos dan dat je op het eerste gezicht vermoedt. Daarom, mijne broeders en zusters, blijf alert en dan kun je, met de kennis die je al hebt, zeer ver komen en betekenis hebben in deze omwentelingen die plaatshebben. Doe het rustig aan en tot wederhoren.