Toekomstvisie: geestelijke en stoffelijke ontwikkeling – deel 2

image_pdf

19 januari 2010

Vanavond zal ik graag jullie onderhouden over welke mogelijkheden er aanwezig zijn in de toekomst voor jullie, voor jullie individueel, maar ook als groep, in het kader van de evoluties die plaatsgrijpen. En nu hoor ik jullie al denken van ”ja maar, dit is niet de eerste keer, we hebben dit al zoveel gehoord”. Maar tot onze spijt moet ik toch naar voor brengen dat u heel veel gehoord hebt, en sommige onder u proberen wel zaken in de praktijk om te zetten, maar we moeten toch vaststellen dat tussen de theoretische kennis die jullie allen in zich draagt, en het praktische, de uitvoering van veel zaken nogal een wereld van verschil is. U hebt zelf gemerkt dat de aarde de laatste tijd nogal praktisch zich weer heeft getoond, hier en daar zo een aardbevinkje, er zijn een beetje vulkaanuitbarstingen geweest, en zo verder. Dit is, dat hebben we vroeger al gezegd, maar een aanleiding, een begin van het vele van wat er allemaal nog op het verlanglijstje staat van de aarde om zich als het ware te herprofileren.

Nu is het heel belangrijk dat u als mens een juiste houding en juiste attitude aanneemt wat betreft de gebeurtenissen. We hebben vroeger al gezegd: “kijk, distantieer u een beetje van hetgeen wat u in de media hoort, ga er niet in mee”, want wat vandaag ogenschijnlijk een catastrofe lijkt, zult u opmerken dat korte tijd nadien het juist het omgekeerde betekent. Wanneer we, en ik neem dit even als misschien een duidelijk makend voorbeeld, de wolken die verduisteren omdat er een onweder op komst is, dan wordt alles duister en wordt alles donker en dan kun je zeggen: “ja, dat is niet aangenaam” en op een bepaald moment dat het onweer losbreekt en de stormen dikwijls bij heeft, dan wordt er aardig wat schade aangericht en dat vindt de mens nog veel minder aangenaam. Maar wanneer dan de wolken verdwenen zijn, de storm is gaan liggen, donder en bliksem tot rust zijn gekomen, en het water is weggevloeid, dan zie je maar eerst welke voordelen dit voor de aarde betekent heeft. Dit heeft vernieuwing gebracht, nieuwe mogelijkheden, het heeft bij wijze van spreken voedsel en drank gegeven aan de aarde, zodat veel zaken kunnen opbloeien, ontwikkelen, die voor dat het onweer er was zich niet konden bevrijden en zich niet konden ontwikkelen omdat ze vastzaten in oude vastgeroeste patronen.

Zo is het met jullie eigenlijk ook, jullie leven vandaag en jullie denken dat al wat rondom jullie gebeurt dat het zo maar hoort, dat het leven dat je leidt dat dat eigenlijk niet anders kan – en misschien is dat wel zo, wanneer je daarin gelooft – dan zit je vast in die structuren in die patronen. Daarom hebben wij hier vroeger al naar voor gebracht: “mensen probeer voor uzelf een tweede werkelijkheid te ontwikkelen”, een tweede werkelijkheid waarnaar je kunt leven, die niet gebonden is aan de stoffelijke werkelijkheid waarin uw dagdagelijkse bestaan voortschrijdt. Want uw dagdagelijkse bestaan is gelieerd aan hetgeen wat gebeurt, is gelieerd aan vooral de ideeën van: “dit is kwaad”, “dit is goed”, is gelieerd aan veel sterke emoties die rond de wereld gaan.

Maar wat voor u in eerste instantie kwaad schijnt, hoeft daarom geen kwaad te zijn. En wat voor u goed schijnt, hoeft daarom ook voor de wereld niet goed te zijn. Als mens, levende in de stof en als geest in een menselijk voertuig, zit je met die beperking. Daarom kan het van belang zijn dat je, waar we vroeger reeds meermaals op hebben aangedrongen, een tweede werkelijkheid opbouwt en in die tweede werkelijkheid zaken brengt waarvan jij overtuigd bent dat ze positief zijn, dat ze u verder helpen op uw weg naar bewustwording, uw weg naar God, uw weg in het licht.

Ik ga dit ook hier evenzeer duidelijk stellen. U leeft in een maatschappij waar u het zeer comfortabel hebt. Alles wat u denkt en wenst kunt u bij wijze van spreken in deze maatschappij bereiken. Deze maatschappij kent voor u, als je het vergelijkt met vele andere gebieden op aarde, geen strijd om te overleven, maar integendeel meer een strijd om te zien wat kan ik eigenlijk allemaal genieten. Dan denkt de mens: dit is goed en we proberen steeds een beter leven te hebben, in vele gevallen een groter dak boven ons hoofd of een grotere wagen, of eender wat. Wij zoeken werk waar we meer verdiensten uithalen om nog meer zaken te kunnen aanschaffen. In het kader van die maatschappij, iemand die daar zijn succes mee heeft, bekijkt de maatschappij als iemand die het dus goed heeft en resultaten boekt en zo verder. Daarentegen, iemand die niet past in dat kader of bij wijze van spreken zoals op dit ogenblik wat er gebeurt in Haïti, waar dus zeer vele mensen alles verloren zijn, waar zeer vele doden gevallen zijn, dat vindt men niet goed, dat is kwaad, dat is niet aanvaardbaar.

Nu wil ik niet zeggen dat ik voor jullie wens dat dat hier gebeurt, verre van hoor, u wenst dat eigenlijk niemand toe. Maar wanneer je dat in de totaliteit van de kosmos overziet, dan zie je wel dat degene die dat daar doormaken, je hebt een deel die naar onze kant is gekomen, die hebben even een shock gehad en die kunnen verder, die zijn van alle miserie af. De anderen die overleven, die leren geestelijk enorm veel uit hetgeen wat zij meemaken. Voor de geest zelf is dat een zeer waardevolle ervaring die voor velen een versnelde bewustzijnsverruiming inhoudt. Dan kunnen we zeggen, ondanks dat de mensen dit erg vinden, en dit zouden omschrijven als zijnde duister of zoiets, kunnen we vanuit de totaliteit van het geestelijke stellen, en zelfs van het goddelijke als ik het zo mag uitdrukken, dat dit goed is. Want vergeet niet dat zowel de mens als de geest hier rondloopt om bewuster te worden. En als we dan terugkijken naar onze welvaartsmaatschappij hier, dan moeten we verder kijken, dat is eigenlijk voor de mens en voor de geest kwaad, want hij wordt als het ware door de luxe en het comfort in slaap gedommeld. Er is geen behoefte meer aan strijd, aan zoeken naar. Dit klinkt misschien scherp, en je mag aannemen dat u als stofmens zegt: “ja maar, dat is moeilijk te aanvaarden”, maar u vergeet een ding: dat de kosmos daar niet om geeft of de mens dat aanvaardbaar vindt of niet. De kosmos bekijkt alles in zijn geheel en wanneer er evenwichten moeten hersteld worden of wanneer er nieuwe mogelijkheden geschapen moeten worden en dit gebeurt met een zware ramp, hetzij een tsunami, hetzij een aardbeving, hetzij een vulkaanuitbarsting, dan bekijkt de kosmos dat in zijn geheel. Dan ziet u wel dat een aantal zaken verdwijnen, maar u ziet ook dat dankzij het opruimen van oude bestaande structuren, dat er nieuwe mogelijkheden zijn.

Waar een tsunami gepasseerd is, is het land achteraf terug opgekuist en weer vruchtbaar. Waar een vulkaanuitbarsting is geweest kan de natuur het beste groeien. Waar een aardbeving alles heeft weggeveegd, moet terug alles van nul terug heropgebouwd worden. Wanneer je dan, vanuit het kosmische gebeuren, het totale plaatje bekijkt dan zie je dat het krachten zijn geweest die zaken in gang hebben gezet. Mensen denken dikwijls: “ja, een aardbeving dat zijn die platen die tegen elkaar stoten, dat is de natuur”, maar hebt u zichzelf al eens afgevraagd en er al eens bij stil gestaan waarom nu juist op die plaats zich dat voordoet?

Waarom een paar jaar geleden New Orleans onder water liep en waarom de tsunami bijvoorbeeld over Sumatra ging. Van al deze plaatsen – och, en ik kan er nog een paar andere bij benoemen hoor, maar dit zijn nu wel de meest gekende rampgebieden van de laatste tijd – al deze plaatsen waren plaatsen waar, als ik het zacht mag uitdrukken, zeer sterk gewerkt werd met zwarte magie. U zou ervan versteld staan wat er allemaal vóór deze aardbeving heeft plaatsgegrepen. En heb je opgemerkt dat er resultaat is? Bijvoorbeeld op Haïti was men ervan overtuigd dat men via deze krachten de macht kon breken van de religie en daar zijn ze enigszins in geslaagd als u ziet wat er allemaal verdwenen is en de resultaten. Alleen is er een kleine handicap bij, ze liggen mee onder het puin,

om het zo te zeggen. Maar goed, het maakt niets uit.

Het belangrijkste is om te beseffen dat er krachten gemanipuleerd zijn waarvan mensen dachten dat zij met hun kennis even de aarde konden verplichten om zaken te veroorzaken. Hetzelfde heeft zich ook op Sumatra afgespeeld, daar kunnen we een vorm van groene magie terugvinden. Ach, het is dan misschien wel omkleed in een modern kleedje van communistisch verzet en dan nog een beetje communistisch getint naar de islam, maar dat vecht daar dan ook met elkaar. Het maakt niet uit. Men heeft zaken geprobeerd en men is erin geslaagd. Alleen is men vergeten dat je zo’n krachten wel kunt oproepen, wel kunt stimuleren, maar dat je ze niet in de hand hebt. En eens dat de krachten ontketend zijn, ja, dan zie je maar wat de resultaten zijn. Maar dit is natuurlijk wetenschappelijk niet verantwoord, nietwaar? We moeten kijken naar de geologische breuken en trillingen en zo verder, daardoor krijgen we deze verschijnselen.

Alleen, beste mensen, zul je rekening moeten houden dat er in de toekomst nog meer van dit soort catastrofes zich zullen voltrekken. Juist omdat op dit ogenblik, op meerdere plaatsen in de wereld, zulke groepen bezig zijn. Op het ogenblik is de zwarte magie heel erg gewild. En natuurlijk kunnen wij dat bekijken als zijnde “dit is kwaad” of “dit is duister”, en vanuit onze ogen hier is dat zo. Maar wanneer je het totale plaatje bekijkt, is dit kosmisch gezien alleen maar een mogelijkheid om de vernieuwing die de aarde aan het doormaken is, te laten voltrekken.

Daar tegenover staat dat groepen zoals deze toch op een totaal andere manier kunnen beïnvloeden. En daardoor krijg je ook dat je in de Europese context nog redelijk beschermd zit. Maar dat wil ook zeggen, dat je als mens tracht de kennis die je hebt te gebruiken, dat je met die kennis iets doet en niet zoals het nog veel te veel op het ogenblik is: “we weten het wel en we wachten af, we zien wel”.

Daarom dat ik erop terugkom, gebruik uw kennis, bouw voor uzelf een wereld op die voor u goed is, die voor u aanvaardbaar is. Gebruik die magisch kracht als het ware en plaats die wereld naast de wereld waarin je leeft, maar door die wereld te creëren in uw gedachten en u daarop te richten, schermt u zich als het ware af van alle zware emotionele golven en indrukken die permanent op het ogenblik uw omgeving beroeren.

Ach, de westerse mens heeft als het ware een geldelijke aardbeving meegemaakt, een paar maanden geleden, u zag uw waarden als sneeuw voor de zon smelten. U bent allemaal meegegaan in dezelfde gedachtegolf: “al wat op de bank staat zijn effectief nulletjes”. Maar dat wist u al van vroeger dat het nul was wat op een bank staat. Maar nu is het dichter bij de waarheid gekomen, de hanteerbare reële waarheid om het zo te zeggen. Velen hebben effectief gezien dat zij ineens veel minder bezaten dan dat zij veronderstelden dat zij in bezit hadden. Het probleem is dan ook dat u erin bent gaan geloven. Doordat u erin bent gaan geloven, heeft het zich kunnen voltrekken. Degenen echter die zich gewoon daarnaast hebben geplaatst en in een tweede werkelijkheid hebben verder geleefd en gewerkt, zijn tot de ontdekking gekomen dat ondanks het feit dat die verschuivingen daar waren, voor hen alleen maar vooruitgang was. Gewoon, omdat de wereld die zij opbouwden in hun gedachten, krachtig genoeg was om zich af te sluiten van alle negatieve invloeden die rondom hen een werking deden.

Dit ga je nu in de toekomst nog meer krijgen, we gaan in de toekomst ook zien, naar ziektes toe, dat angstpsychoses nog meer uitgebuit worden. Er gaat nog van alles plaatsvinden waardoor de mens wanneer hij eerstens begint te geloven wat men hem verteld, meegetrokken wordt in een negatieve spiraal. Op het ogenblik dat u zich daarbuiten stelt en de wereld voor uzelf creëert, zoals u aanvoelt dat het zou moeten zijn, krijgt u de mogelijkheid om verder te gaan, ook voor anderen waardevol te zijn, en niet meegetrokken te worden in de gebeurtenissen die steeds op kortere termijn elkaar gaan opvolgen. U beseft het wel, u weet het allemaal wel, maar u moet gaan handelen. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken.

Wanneer we bijvoorbeeld voor een periode komen te staan dat er weer een of andere epidemie plaatsvindt, dan kunt u zoals in het verleden, meegaan in de paniek en van alle mogelijke medicatie tot u nemen die in wezen voor u de zaak alleen maar verslechterd. Of u kunt zich daarvan distantiëren en voor uzelf een beeld opbouwen dat u gezond bent en dat je u – daar moet je dan weer even teruggaan naar alle kennis die je in de laatste jaren al verkregen hebt – dankzij die kennis u ook gezond kunt houden.

Er is jullie onder andere aangeleerd: “let op, wanneer u medicatie neemt is het beter dat u zaken neemt met een grote verdunning”, dat werkt heel wat beter dan wanneer je zuivere producten tot u neemt. U kunt het allemaal terugvinden, het is allemaal vastgelegd, u kunt het allemaal terug beluisteren. Er is tegen jullie gezegd: “maak gebruik van de kruiden, de planten, die je bezit en die in uw geburen zijn, maar ook steeds onder verdunde vorm”. Een mens vergeet maar al te graag hoe sterk het eigen lichaam op stoffen kan reageren en het moet heus niet een krachtig explosief middel zijn dat in het lichaam alles doodt om u te helpen, integendeel. Het is dikwijls, wanneer u stoffen gebruikt die via het energetisch niveau van het lichaam de prikkel geven, dat u veel meer resultaat kunt behalen dan eender welke sterke scheikunde. Maar het is moeilijk dit te accepteren, want jullie worden om de oren geslagen met alle mogelijke informatie van wat je allemaal moet doen om te voorkomen dat… .

Maar uw maatschappij heeft al zoveel zaken gedaan dat het een ras aan het grootbrengen is dat nog maar weinig weerstand heeft, dat zelfs nog maar weinig kennis heeft van de echte mogelijkheden rondom u. Hoevelen van u hebben het al aangedurfd om gewoon eens kracht door te geven. Gewoon, wanneer iemand zich niet al te best voelde om even na te kijken van waar zit het juist? Kan ik soms via een juiste uitdrukking of een juist woord, hier niet een nieuw evenwicht brengen. Want we hebben jullie ook geleerd dat het merendeel van de zieken hier in jullie contreien, zieken zijn die vanuit het denken vertrokken zijn. En wanneer er iemand zich niet goed voelt, is het in de eerste plaats de denkwereld, de ingesteldheid, die aangepakt moet worden. Want u kunt wel iemand, die bijvoorbeeld hartfalen heeft medicatie geven, maar wanneer dat hartfalen veroorzaakt wordt omdat hij of zij niet akkoord is met de wijze van leven, ja, dan brengen uw medicaties weinig op. Dan mag er zelfs een harttransplantatie gebeuren, vaak zie je dat die na enkele maanden ook wel stopt. Het hart stoot wel af. Dus in eerste instantie is het belangrijk dat je nagaat waar zit die mens blok, welke psychische gedachtewereld zorgt ervoor dat het lichaam zichzelf intoxiceert? En dat zie je voor een merendeel van de aandoeningen. Het is niet voor niets dat u in een werelddeel leeft waar alle mogelijke zenuwpillen de hoofdrol in de therapie spelen, niet dat ze deze mensen kunnen helpen, verre van. Wij gaan alleen maar zaken onderdrukken, waardoor door de onderdrukking het onderhuids nog erger kan voortwoekeren en na verloop van tijd alleen maar grotere problemen geeft.

Daarom is het van belang, beste mensen, dat je de koe bij de horens gaat vatten, dat u de zaken die u zijn aangeleerd in de laatste maanden en jaren steeds meer in de praktijk gaat brengen en voor uzelf een steeds een betere en een juistere wereld opbouwt.

U leeft nu eenmaal in een wereld van magie of u dat dit nu graag wilt of niet, of dat de wetenschapper nu zegt: “dat bestaat niet”. Beseft zelfs de wetenschapper niet dat hij in grote gevallen zelf aan magie doet. Want veel van uw wetenschappelijk denken is gebaseerd op zaken die niet bewezen zijn, maar waarvan men aanneemt dat het zo is. En wanneer dan soms eens het tegendeel bewezen wordt, dan stort hun hele wereld, hun hele systeem in.

Maar uw wereld is nog niet zoveel anders dan de wereld van de Middeleeuwen. Oh, het is anders verpakt, dat wel, en misschien technisch gezien kun je zeggen heb je er een paar handigheden bijgekregen. Alleen heb je weeral kunnen opmerken, dat zelfs die technische zaken door de natuur op een minimum van tijd kunnen lam gelegd worden.

Wanneer je dan ziet, en zelfs hier in uw streken waar de natuur nog heel braaf is geweest, dat de mens het nodig vindt om zijn eigen leefmilieu te vergiftigen door maar tonnen en tonnen zout in het milieu te brengen. Ach ja, we moeten ons toch allemaal kunnen blijven verplaatsen, dat is een noodzaak, nietwaar? Verplaatsingen en nog eens verplaatsingen. Dan is het nog maar de vraag wat het uiteindelijke resultaat gaat zijn. Zaken die niet meer kunnen functioneren, die dan weer problemen aanleveren en waar de mens zich dan weer anders zal tegenover moeten stellen. Want u kunt wel denken: “ach, wat maakt dat nu uit dat er wat fouts in de grond gaat?” Maar hebt u er al bij stil gestaan hoe het hele ecologische systeem daardoor overhoop gehaald wordt? Hoeveel van de noodzakelijke dieren hierdoor verdwijnen, waardoor weer hele systemen onderuitgaan. Dat klein beetje zout zal uiteindelijk de oorzaak zijn dat er voedseltekorten kunnen ontstaan. Oh, je overziet dat niet, want je ziet dat er maar wat op de weg wordt gestrooid en de sneeuw of het ijs dooit een beetje, verder niets aan de hand. Maar het gaat in het ecologische systeem en deze moderne wereld gaat eraan ten onder. En neem gerust van mij aan, binnen enkele jaren zullen hier de gevolgen zeer duidelijk zijn.

Want alles, maar ook alles, op deze aarde past als een puzzel in elkaar om het te laten functioneren en wanneer u één stuk uit die puzzel haalt dan stort het totale geheel in. Voor degenen die zich daarin interesseren, daar bestaan studies genoeg over, maar nog niemand heeft het hele plaatje kunnen leggen. Dat zal de toekomst uitmaken.

Daarom – en ik kom weer naar het vertrekpunt – is het belangrijk dat u uw eigen wereld opbouwt, een wereld waarin wel deze harmonieën kunnen bestaan, waarin het wel functioneert. En dan kunt u denken: “ja, maar als alles rond mij wegvalt, dan kan toch niet dat ene beeld blijven bestaan”. Oh ja wel, dat is juist de kracht van het positieve, dat is juist de magie van de tweede werkelijkheid. En met hoe meer mensen je zo werkt, hoe sterker de keten is die je bouwt en hoe meer zich dat uitbreidt als een olievlek op water, waardoor veel zaken zich aan kunnen passen en veranderen, zonder dat alles, maar ook alles, ten onder moet gaan.

Daarom is het zo belangrijk dat u dat doet. Een ander kan het niet voor u doen, ik kan het ook niet voor jullie doen, ik kan alleen maar tegen jullie zeggen: “neem de koe bij de horens, doe het zelf en ga ervoor, leef ernaar”. Wanneer u gelooft dat u het met de economische crisis slecht gaat krijgen, wanneer u gelooft dat u door minder ontvangsten een slechter leven gaat hebben, wanneer u gelooft dat u in uw werk niet rond kunt komen of eender wat, wees er dan zeker van dat u gelijk gaat krijgen, dat u het slechter gaat hebben, dat u minder mogelijkheden gaat hebben, dat u helemaal doldraait, samen met duizenden anderen in deze maatschappij. Maar wanneer u dat niet aanvaardt en wanneer je voor uzelf de wereld opbouwt zoals u aanvoelt, niet alleen stoffelijk maar ook geestelijk, van dat is de wijze waarop ik verder wil, zo pak ik het aan, daar ga ik voor en je plakt dat beeld naast het beeld dat in de normale wereld gangbaar is, dan zal je zien dat dat normale beeld bijgestuurd wordt, dat je uw tweede werkelijkheid laat overvloeien en dat je daarmee, wat er ook gebeurt, steeds verder komt. Dat je steeds de middelen zult hebben die je nodig hebt, de kracht zult hebben om verder te gaan. Misschien op andere wijze, dat klopt. Maar wat maakt het uit of u bij wijze van spreken een brood krijgt of u moet er een kopen met geld? Wanneer u te eten hebt, hebt u te eten en kunt u verder. Wat maakt het uit als u zich moet verplaatsen of u een eigen wagen hebt of dat iemand u voert, zolang u maar ter plaatse komt waar u moet zijn? En zo is het met alles. Maar het is wel een kunnen aanvaarden van uw eigen krachten, uw eigen mogelijkheden. Want vergeet niet beste mensen: “in u is alles aanwezig”.

Oh, ik weet het wel, de ene mens is zo en de andere mens is zo, het is nu eenmaal een stoffelijk voertuig. Maar u hebt allemaal een geest en wanneer u eraan durft te denken om in harmonie met die geest zaken op te bouwen, dan zult u ook veel dichter komen bij de goddelijke kern in u. En het goddelijke, beste mensen, is de bron van alle mogelijkheden, besef dat wel. Niets op deze wereld kan bestaan als het niet vanuit die bron is ontsproten, of wij dan spreken van het hoogste licht of het diepste duister, alles is uit deze bron afkomstig. Wat let er u dan om daarvan gebruik te maken, overtuigd te zijn dat je de kracht daarin vindt om verder te gaan, overtuigd te zijn dat je vanuit die kracht deel kunt zijn aan de vernieuwing? Dan moet je heus niet denken: “ach, wat is het toch erg zo’n aardbeving, of zo’n tsunami”, dan moet je niet denken: “wat is het toch erg wanneer mensen bij een overstroming verdrinken of onder lava bedolven worden”, want dat alles past in dat goddelijke geheel, het is er deel van. Je kunt het niet overzien, dat is waar, niemand van ons, wij ook niet, maar het is dat geheel en het past daarin, het heeft zijn plaats. En wanneer je dan, misschien veel later, het totale plaatje kunt zien, dan zul je zeggen: “ach, waar heb ik me druk om gemaakt, dit was de weg die gegaan moest worden”.

Zie rondom u, kijk wat de mogelijkheden zijn en werk ermee. Kijk naar uzelf, vraag uzelf eens af: “wie ben ik?”, “wat is mijn uiteindelijke doel?”, en ga er dan voor. Dan zul je opmerken dat de kosmos als het ware u draagt. Dan zul je opmerken dat je steeds weer opnieuw op het juiste moment op de juiste plaats bent, de juiste mensen ontmoet, de juiste hints krijgt en zo verder. En wees dan trouw aan uzelf, wees trouw aan hetgeen waarin je gelooft, laat u niet afleiden. En wanneer een ander tegen u zegt: “ja, maar zo moet het, of dat is beter”, of zelfs tegen u zegt: ” maar God heeft gezegd het moet zo”, ach laat deze anderen in hun eigen denken en volg jij de weg die voor jou aanvoelt als zijnde de juiste. Dan ga je een veel rijkere toekomst tegemoet en dan zal je, ondanks alles wat er plaatsgrijpt, er niet teveel schade van ondervinden, integendeel. Je zult zelfs voor anderen nog een grotere betekenis kunnen hebben, je zult dikwijls voor anderen – wanneer zij uw hulp vragen – de juiste hulp kunnen bieden en het is dan aan de ander of ze deze hulp aannemen of niet, maar dat maakt voor u verder niets uit. Wanneer u gedaan hebt wat u aanvoelt dat juist is, dan gaat u uw weg verder. Maak u niet druk wat de ander ermee doet, maak u zeker niet druk wat een ander erover denkt, het is uw pad te gaan, niemand kan het voor u doen, u kunt het alleen zelf doen.

Geloof in uw kracht, geloof in de magie die overal aanwezig is. En magie zou ik hier gewoon omschrijven als het gebruik van krachten die voor u eigenlijk niet definieerbaar, soms nog ongekend zijn, maar waarvan je aanvoelt, waarvan je weet, ze zijn er. Wanneer u vertrouwt op de goddelijke kracht in u dan doet u aan magie, want niemand van ons, of hij nu mens of geest is, kan bewijzen wat die goddelijke kracht is. Nochtans kun je ermee werken en kun je er resultaten mee boeken die alles ver te boven gaan.

Dit, beste mensen, is hetgeen wat ik u vanavond wilde brengen.

Bouw uw eigen werkelijkheid op, maak het niet te ingewikkeld, want u leeft al in een maatschappij die er prat op gaat om alles zo ingewikkeld mogelijk te maken, waardoor de chaos alleen maar vergroot. Houd het simpel!

Wanneer je water wilt drinken, dan drink je water dat je tot je beschikking hebt en dan zeg je niet: “ik moet water hebben dat uit Italië of uit Griekenland komt”. Oh, ik weet dat dit hier gebeurt, maar dat is zinloos en zo is het met alles. Wanneer je iets gebruikt, stel je hebt een voertuig nodig, houd het simpel, u komt er even ver mee maar de kans is veel groter dat er geen enkel probleem opduikt dan wanneer u het meest gesofisticeerde voertuig aanschaft, want hoe gesofisticeerder iets is, hoe sneller u problemen kunt hebben. En dat is met alles zo.

Met voeding, hou uw voeding simpel! Koop liefst zaken als voedsel waar zo weinig mogelijk bewerkingen aan zijn gebeurt en vergeet de fabeltjes van het moet zo en zo bewaard worden, want anders…., of het moet dat of dat ondergaan hebben. Wanneer u beseft bijvoorbeeld dat uw nationaal voedsel “de aardappel”, toch een basis van uw voedsel, voor het merendeel hier al voor het lichaam toxines bevat, dan ben je toch beter af wanneer je simpel gewoon hier of daar een aardappel op de kop kunt tikken die niet dat circuit heeft doorlopen, dan het circuit wanneer je hem koopt in een supermarkt, waar hij alle mogelijke chemische behandelingen heeft ondergaan om aan die categorie te beantwoorden en aan die norm, en zo is het met vele zaken.

Tracht zo veel mogelijk, waar je kunt, het simpelste eruit te halen, maak u niet druk om alle mogelijke hoogstandjes, want zij zorgen er alleen maar voor dat u meer en meer problemen kunt hebben. U zult het wel opmerken in de toekomst, uw technische wereld zal nog aardig wat knopen te ontwarren krijgen.

Zo, hiermee zou ik willen afronden en we gaan het simpel houden. Ik denk dat ik jullie genoeg stof tot nadenken heb gegeven en ik hoop uit de grond van mijn wezen dat u werkelijk deze stap gaat zetten, dat u niet alleen blijft bij: “de geest heeft het ons weer eens mooi verteld en we gaan over tot de orde van de dag”, maar dat u werkelijk gaat proberen om, niet alleen wat er vanavond hier gebracht is, maar alles dat u de laatste jaren gekregen hebt om dat werkelijk te gelde te maken, om daar praktisch iets mee te doen. En dan zal u zien, dan zal de tijd van veranderingen voor jullie een zeer boeiende tijd zijn, waaruit u veel gaat leren en van waaruit u op uw weg naar bewustwording heel ver kunt komen.

Deel 2.

Ik heb zo een beetje van op afstand jullie discussies gehoord en is mij de moed gegeven om vanavond jullie hier iets te gaan verzoeken. Gezien dat jullie allemaal nogal een idee hebben over hoe we in de praktijk iets kunnen invullen, zou ik willen voorstellen om voor de meditatie die ik samen met u deze avond gaarne volvoer, een praktische tint te geven. Een praktische tint op die wijze, dat voor ieder van de aanwezigen hier er nuttige leringen uit getrokken kunnen worden om die vervolgens zelfstandig of misschien ook met de groep nog verder te bepalen.

Meditatie: Hulp aan anderen in praktijk.

Mag ik u verzoeken om iemand die je goed kent in uw gedachten te nemen, waarvan je weet dat die persoon bereid is om hulp van iemand anders te aanvaarden. En we gaan deze meditatieve oefening ook naar de persoon die je in gedachten neemt, volledig vrijblijvend laten gebeuren. Denk gewoon rustig aan een persoon die uw hulp kan gebruiken. Het hoeft daarom niet een ziek persoon te zijn, het mag iemand zijn die gezond is, maar die problemen heeft, het mag iemand zijn die gezondheidsproblemen heeft, de keuze is vrij. Als u maar ergens in uw gedachten iemand naar voor kunt brengen.

Goed, we beginnen rustig met onszelf in een vorm van ontspanning te brengen, dat wil zeggen, voor de meesten zal het raadzaam zijn om een paar maal rustig (maximaal 3 maal), in en uit te ademen, heel rustig, neem uw tijd daarvoor.

Terwijl u zo rustig in- en uitademt, begint u zichzelf, daarmee bedoel ik, tracht u gewoon uw eigen lichaam als één harmonisch geheel voor te stellen. Het beste is dat u de voorstelling opbouwt dat uw aura bijvoorbeeld goudgeel uitstraalt, gewoon een rustige goudgele tint heeft en dat uw aura mooi egaal is, geen stoorvelden, niets, dat is een beeld dat u zelf maakt. Het beeld zelf hoeft niet met de realiteit overeen te komen, want er zijn er hier enkele die denken: “ja, maar…”, nee, het is niet omdat bijvoorbeeld je een therapie aan het volgen bent voor dit of dat, dat je niet voor jezelf een volledig harmonisch beeld kan of mag opbouwen, waarin je dus volledig in evenwicht bent en vergeet ook eventjes (en dat geldt voor iedereen) alle kleine probleempjes die je hebt, laat die even terzijde, of dat nu fysiek lichamelijk is of dat het geestelijk is, laat het even er buiten.

We bouwen voor onszelf een beeld op van evenwicht, harmonie, rust. En doordat we nu gewoon onze ademhaling hebben gedaan, hebben we een beetje meer zuurstof toegevoegd aan dat lichaam. Dat maakt dat er voor uzelf juist een ietsje gewijzigd is. We gaan nu niet technisch doen, neem het gerust van mij aan, u hele lichaam zoals het nu is, is ietsjes anders dan in zijn normale dagdagelijkse doen.

Goed, neem nu heel rustig het beeld op van de persoon die je wenst te helpen. Zie gewoon in uw gedachten deze persoon, zie ook deze persoon in zijn geheel, niet alleen zijn of haar hoofd, het kan een man of een vrouw zijn, of zelfs een kind, dat maakt niet uit. U ziet het geheel van die persoon en je stelt je ook voor dat je deze persoon in een energieveld plaatst, ook hier mag u, als u dat kunt, voorstellen dat u een goudgeel energieveld maakt.

Dan ga je, als je dat beeld hebt kunnen opbouwen, u concentreren op de keel van die persoon, in die zin dat je kijkt naar de keelkopchakra. U stelt u voor, dat een vingerbreedte onder de kin – ter hoogte van de adamsappel – ongeveer heb je de aansluiting, en aan de achterzijde op de kundalinibaan, van de keelkopchakra. Nu is het mooie, nu gaat u gewoon uw gedachten op de keelkopchakra van die persoon richten. Nu gaat u zich gewoon openstellen voor hetgeen wat daar naar u toe gegeven wordt. U gaat aanvoelen, door u daarop te richten, wat er voor problemen in deze mens aanwezig zijn. Doe het rustig aan, heb geen angst dat u iets negatiefs in uzelf zult binnentrekken, helemaal niet, u gaat alleen vaststellen wat er door de persoon, waarop u zich geconcentreerd hebt, gegeven wordt aan problemen die aanwezig zijn.

Dan gaat u op het ogenblik dat u de problemen aanvoelt, op het ogenblik dat u een soort formule hebt van de problematiek, dit het hoeft niet persé exact juist te zijn, het kan een gezondheidsprobleem zijn, het hoeft niet exact juist te zijn, het kan een denkprobleem zijn, het hoeft niet exact juist te zijn. We stellen alleen vast: er is een disharmonische functie.

Goed, vanaf dit ogenblik, dat u dat aanvoelt gaat u uw gedachten richten op het derde oog van uw persoon. U gaat een gedachte van evenwicht, van harmonie, voor het ganse geheel van de persoon overdragen, via het derde oog, vanuit uw evenwichtige toestand. U gaat als het ware (voor degene die wat visueel zijn aangelegd) opmerken dat er een energieverplaatsing via de keelkopchakra naar u toegaat en bij uzelf, maar via uw eigen derde oog gaat er een verplaatsing naar het derde oog van de andere. Er ontstaat een soort rotatiebeweging tussen u en uw persoon (die u zich voorstelt) die uw hulp kan krijgen.

Het hele beeld van deze beweging omschrijf je als een gehele harmonie, dat benadruk ik nogmaals. Niet gaan zeggen bijvoorbeeld ik ga hier het hart ondersteunen, of ik ga uw hersendenken ondersteunen, of ik ga u uw eksteroog niet meer laten voelen, niet doen. Gewoon rustig het geheel bekijken en zorgen dat uw wisselwerkingen gewoon aanwezig zijn. Er wordt van u niet verwacht dat u, wanneer het bijvoorbeeld een psychisch probleem betreft, dat u dat psychische probleem in een antwoord voor de ander oplost, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we in deze praktische oefening zorgen dat het ganse geheel zich in harmonie gaat stellen, de aura, het fijnstoffelijke, ook het niet-stoffelijke, maar vooral – en dat is het interessante hieraan – het stoffelijke dat in die stoffelijke structuur, in de celstructuur, er een lichte wijziging ontstaat zodat er nieuwe evenwichten over het geheel van het lichaam kunnen komen. Niet plaatselijk, maar het gehele lichaam, van het puntje van de grote teen tot het top haartje dat op de schedel staat. Alles gaat hier geraakt worden door de wisselwerking die wij in het lichaam hebben gebracht. En dat deel houd je even spelende.

U kunt daar persoonlijke toetsingen in leggen, voor de ene zal het misschien zijn: “kijk, ik geef hier een odkracht door” en de ander zal misschien zeggen: “het is prana” en weer een ander zal misschien zeggen: “dit is de goddelijke kracht waarvan ik deel ben en die ik deel met u.” Dit kan je perfect doen, geen enkel probleem, volgens uw individuele aanvoelen helpt u nu de persoon in kwestie.

U zult opmerken dat u tijdens deze procedure gedachten binnenkrijgt die niet de uwe zijn. U zult waarschijnlijk doordringen – toch de meeste onder u – tot de kern van het probleem. U neemt daar akte van, maar let op, broeders en zusters, u gaat daar niet met werken, u gaat niet zeggen zo lossen we dit op, nee, u houdt het geheel. Dit is belangrijk.

Dan kunt u heel rustig, nadat de wisselwerkingen er zijn, nadat u voor uzelf ziet dat alles in evenwicht is en het is jouw beeld dat dit bepaalt. Niet beginnen denken wat gaat de ander voelen, wat gaat de ander denken, neen, het is jouw beeld dat dit bepaalt, volgens mij is het dus in evenwicht de ganse aura, fijnstoffelijk, het niet-stoffelijke en het stoffelijke en dan kun je heel rustig de zaak loslaten. Dan zou ik, als ik u was, de zaak loslaten met de formulering: “dat het beste geschiede”. Dan kunt u rustig tot uzelf komen, u blijft uzelf zien in de kracht, de goudgele kracht van waaruit we vertrokken zijn. U kunt eventueel nog een oogje werpen op de persoon die u geholpen hebt en dan sluit je de boeken, je sluit dit af.

Dit is een wijze waarop je zeer vele mensen kunt helpen en niet alleen mensen, u kunt ook dieren daarmee helpen, u kunt er zelfs planten mee helpen. Anderzijds kunt u vanuit deze oefening, wanneer je bijvoorbeeld wenst om bepaalde mineralen te laden, dat je deze op zulke wijze ook een lading geeft of zelfs wanneer je bepaalde symbolen, die u als belangrijk beschouwt, ook deze op deze wijze laden.

Er is één zaak die je dit best niet doet, dat is het toepassen op metalen, omdat het metaal nog andere benaderingen nodig heeft en dit zal in dit meditatief proces ook te ver leiden. Maar u kunt bijvoorbeeld ook naar hulp toe voor anderen een bepaald symbool ontwerpen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar je kunt daar je fantasie in laten spreken, dat symbool laden en eventueel overdragen aan degene die je wenst te helpen. Ook dat symbool kan volledig dan, dankzij uw opbouw, een eigen leven gaan leiden dat wanneer u bezig bent met de betrokkene steeds opnieuw zijn lading kan herdefiniëren en voor een langere tijd zeer ondersteunend werken bij de persoon die jij hebt geholpen.

U bent nu allemaal in een harmonische sfeer, u hebt allemaal heel mooi voor jullie zelf een sfeer opgebouwd die nog meer inhoudt en nog meer mogelijkheden in zich draagt dan alleen maar de kleine hulpverlening die we hier gedaan hebben. Voor uzelf kun je nu beelden opbouwen, ik ga het hier niet invullen voor jullie, dit moet je zelf doen, beelden van hoe u nu in de komende tijd verder wilt in de maatschappij waar u zich in beweegt. Bouw het rustig op. Zie uzelf een taak volvoeren die je aanvoelt als zijnde:  dat is nou iets dat mij ligt. En ook hier weer is het zeer individueel.

Wanneer iemand zou zeggen: “Kijk, ik wens alle dagen gewoon bijvoorbeeld een uur te bidden”, is dit perfect mogelijk. Een ander kan misschien zeggen: “Ik wens alle dagen een paar uur met mensen te praten”, dat is perfect mogelijk. Het beeld is aan jullie, het is niet aan mij om te zeggen hoe het moet, maar tracht gewoon vanuit de harmonie, die u hier samen hebt opgebouwd, dat beeld te creëren.

En dan gaan we iets moois doen. Je brengt dit beeld hier midden in de groep. We hebben hier midden onze kring een tafel met de brandende kaarsen, met de symbolen, met de mineralen, breng uw beeld midden in de kring en bevestig het. Vorm er samen met de anderen (zonder dat je van elkaar het moet weten) een geheel van, laat het in elkaar klikken. Terwijl we dat nu doen het beeld – en heus het moet niet tot in het detail zijn, het mag heel elementair zijn, want ik voel hier aan dat er sommige niet juist weten van moet ik nu dit invullen of dat – het mag heel elementair zijn, zolang je het maar hier in het midden brengt.

En dan, beminde broeders en zusters, gaan we dit opdragen aan de kosmos en nu gaan we gewoon ons voorstellen dat de goddelijk kracht, de liefdeskracht hier, als het ware, over deze beeldvorming neder daalt. Het is als het ware of de beelden worden omsloten door een lichtkracht, zo groot, zo stralend, zoals we het eigenlijk nog nooit hebben ervaren. Het is een kracht van licht, krachtiger dan de krachtigste laser die u zich maar kunt voorstellen. Ach, het is misschien een kracht van een zonnestraal, oneindige bron van energie, het is misschien zelfs nog ondersteund door het maanlicht en wij zijn daar deel van. Ons beeld is daarin opgenomen, maar wij zijn dus dat deel en een deel van dat beeld, want het is ons beeld, het is ons toekomstbeeld, onze nieuwe werkelijkheid.

Dit beeld wordt nu gebrand als het ware, deze nieuwe werkelijkheid. Hierin worden de vonken gelegd, de kern gelegd van onze nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die nu, doordat wij omsloten zijn in deze goddelijke kracht en in deze goddelijke liefde, tot volle ontplooiing kunnen komen. Mogelijkheden die nu in onze cellen worden vastgelegd. Want door deze kracht die nu is opgebouwd en hier aanwezigheid is, mag ik gerust stellen dat de structuur, onze celstructuur, een kleine wijziging ondergaat, dat er een kleine rotatieverschuiving is waardoor we als het ware gewapend worden met nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden, die we kunnen aanwenden in deze nieuwe tijd.

De kracht van de Vader is met ons hier, dit zeggen we, hier zijn we één mee, het is in ons hart gelegd. Het is alsof de Vader tot ons heeft gesproken met deze kracht, met deze harmonie. En laat ons nu gewoon dit alles in ons opnemen. We zijn deel van de groep en toch blijven we individueel. Samen zijn we enorm sterk, maar als het moet kunnen we deze krachten ook individueel tot uiting brengen. Beseffende dat achter ons de rest steeds aanwezig is, dat we niet gescheiden zijn, noch van onze broeders, noch van onze zusters, en of die broeder of die zuster nu in de stof leeft of in de geest, dat maakt geen verschil, wij zijn één.

En zoals we het nu hebben opgebouwd, hebben we ook de mogelijkheid gecreëerd dat deze zaken, die aan elkaar gelinkt zijn, elkaar te allen tijde steunen. Wij hebben een opbouw gedaan dat bij ieder van ons die hieraan meewerkt, nieuwe gevoeligheden zich kunnen openbaren en dat dankzij de verankeringen aan elkaar ook deze krachten door elkaar, voor elkaar, kunnen werken.

Laat ons dan het geheel besluiten met vanuit de kern van ons wezen een dank uit te zenden naar deze goddelijke kracht, een dank dat we daar deel van mogen zijn, een dank dat we het inzicht hebben en dat we daar nu mee kunnen omgaan, dat we daarmee kunnen werken. Dat dit ons zonder enige eis, zonder enige tegenprestatie, is gegeven, alleen maar met de vraag: “doe er iets mee!”.

En dan keren we gewoon terug tot onszelf, geladen met deze kracht, met deze energie. Heel rustig. En we kijken nog even hoe perfect harmonisch we zijn, hoe onze aura schittert in de kracht die wij hebben opgewekt en houden het besef dat wanneer we dit beeld terug oproepen we ook over de gezamenlijke kracht beschikken die hier aanwezig is.

Zo mijn, beminde broeders en zusters, nu ga ik jullie vragen om toch nog enkele minuten, nadat het medium zijn taak heeft volbracht, rustig hier te blijven zitten, de kracht rustig te laten doorwerken en dan kun je misschien gezamenlijk de ervaringen die je ondergaan hebt met elkaar even uitwisselen. Het is altijd voor iedereen interessant te vernemen dat de ervaring die je hebt doorgemaakt niet alleen door jou is ervaren, maar dat ook anderen soortgelijke ervaringen hebben doorgemaakt, dat zal u ook versterken in uw mogelijkheden naar de toekomst, namelijk: te weten dat jullie samen zeer sterk zijn.

Tot slot zou ik nog willen zeggen, dat ik hoop dat ik hier vanavond jullie iets heb kunnen laten aanvoelen en ook iets heb kunnen duidelijk maken van wat misschien de eerste inspirator naar jullie toe heeft willen brengen. Ik heb het op mijn eigenste wijze gedaan, het is misschien anders, maar het is zeker, wat dat betreft, gelijkwaardig aan elkaar.

Ik dank jullie voor de intense medewerking en wens jullie allemaal een lichtende en gezegende huisgang.

image_pdf