Trance

image_pdf

9 september 1983

Op alle bijeenkomsten, zo ook op deze, moet ik u er op wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk a.u.b. zelf na, vorm uzelf een oordeel. Maakt u daarbij soms fouten, dan maakt u in ieder geval uw eigen fouten en volgt u niet klakkeloos de onze.

Het onderwerp van vandaag, voor het begin van het verenigingsjaar is: Trance

Een schijnbaar nogal eenvoudig onderwerp, dat echter toch vaak moeilijkheden  in zich pleegt te bergen. Laat ons voor het doel van deze lezing allereerst het begrip trance definiëren. Trance is een toestand waarbij door verhoging van de bewustzijnsdrempel een toestand van wereldvervreemding ontstaat, waarbij hetzij onbewuste, hetzij andere invloeden het geheel of een deel van de beleving en uiting van een medium kunnen bepalen. Waaruit moge blijken dat naar ons ervaren trance zeker niet alleen te maken heeft met het doorkomen van de geest. Ook al denken velen dit wel, maar er bestaan vele vormen van trances.

Een daarvan ontstaat bij juiste meditatie. Er is weinig of geen uiting, wel is er sprake van versterkte innerlijke belevingen. Al is men t.a.v. de wereld tijdelijk onontvankelijk, zo kunnen in deze toestand toch belevingen, ervaringen en zelfs profetieën tot stand komen. Tot uiting komt dit alles gemeenlijk eerst na het beëindigen van de wereld-vervreemde toestand, maar in enkele gevallen komen uitingen ook voor terwijl de trancetoestand in feite nog bestaat en directe reactie op de mensenwereld nog onmogelijk blijkt.

Ook bij verschillende regressiemethoden, vooral de hypnotische en de suggestieve, treffen wij bij de patiënten eveneens een toestand aan die je trance kunt noemen. Want middels optische vermoeidheid, suggestie en/of andere middelen wordt het eigen bewustzijn van de patiënt voor het grootste deel uitgeschakeld. Dit, ook al spreekt men in dergelijke gevallen niet van een medium, maar eerder van een proefpersoon of een patiënt. Er is een uitschakeling van de eigen wil of delen daarvan. Het resultaat is dat bevelen en opdrachten van suggestor of hypnotiseur, die niet strijdig zijn met de basisgeaardheid van het sujet, zonder kritiek en klakkeloos worden opgevolgd. Voor het sujet is alles wat dan wordt gezegd ook een realiteit, waarop zonder meer kan worden gereageerd.

Daar het begrip onmogelijk nu niet geldt, is het zo mogelijk o.m. een patiënt, fase voor fase in eigen leven terug te laten gaan. Gaat men steeds verder, dan komt er een ogenblik waarop de proefpersoon gegevens en herinneringen gaat vertellen, die niet uit het eigen huidige bestaan stammen. Of dergelijke gegevens geheel juist zijn? Och, zoals in elke situatie waarbij trance of zelfs maar oversluiering speelt een beperkte beïnvloeding – gemeenlijk vanuit de geest – krijgen wij mede te maken met de persoonlijkheidsinhouden van de persoon die in deze toestand van wereldvervreemding verkeert.

Laat mij u nu het een en ander zeggen vanuit een geestelijk standpunt om duidelijk te maken, wat de geest alzo met iemand in deze toestand kan doen. Een verhoging van de bewustzijnsdrempel betekent dat het innerlijke leven tijdelijk superieur is geworden aan alle signalen die van buiten komen. Alles wat zich in de hersenen afspeelt en bewust wordt a.h.w. sterker ervaren en kan nu niet meer weggedrukt of gestoord wordt door allerhande impulsen die van buitenaf zich opdringen. Met als gevolg dat, zoals soms in de slaap, het eigen gedachteleven en gevoelsleven tot een soort vervangende werkelijkheid zal worden.

Stel dat er nu geestelijke factoren bestaan waardoor ook dit droomleven kan worden geëlimineerd, ja, dat men het ik-ervaren en het waarnemingsvermogen van iemand zelfs geheel buiten diens lichaam kan projecteren. Men spreekt dan van uittreding. Maar denk niet dat dit ook betekent dat de gehele geest het lichaam verlaat. Er zijn zelfs mensen die denken dat wanneer een geest tijdelijk bezit neemt van een mens, men eerst de eigen geest van het medium bij de kippennek pakt om die middels een chakra of een lichaamsopening geheel te verwijderen. De geest van het medium blijft geheel aanwezig. Alleen worden delen als waarneming en besef tijdelijk verdoofd dan wel buiten het stoffelijke lichaam verplaatst – geprojecteerd. Op het ogenblik dat dit plaats heeft gevonden, is er in de mens nog wel enige hersenactiviteit, maar deze wordt niet bemerkt en beleefd. Er is geen droomleven meer dat alle andere signalen en indrukken door autonome opbouw kan verdringen.

Theoretisch zal ook nu alles wat uit waarneming en beleven stamt, de hersenen nog bereiken, zij het verzwakt en vervormd. Maar stel nu eens dat het mogelijk is enige prikkels in de hersenen in te voeren die sterker zijn – al is het maar iets – dan de signalen van het eigen waarnemingsvermogen. Zij zullen dan gaan domineren en zo de werking van een deel of het geheel van de hersenen bepalen.

De aanzet van een geest die een medium manipuleert dient dan ook gericht te zijn op een knooppunt in het zenuwstelsel met een zo direct mogelijke toegang tot de hersenen. De voorkeur geeft men gemeenlijk aan een soort knooppunt dat zich bevindt tussen de grote en de kleine hersenen. Enkelen geven daarbij de voorkeur aan een plaats nabij de kruin, waar men eens de fontenellen aantrof; anderen, zoals ook ik op het ogenblik, geven de voorkeur aan een inzetten bij de atlas. Want vanuit de hier geconcentreerde zenuwbundels is het mogelijk de verschillende centra in de hersenen te activeren, die actie, reactie, woordherinnering e.d. beheersen. Het is mogelijk elk van deze centra afzonderlijk en zelfs per deel te stimuleren. Maak je die beïnvloeding sterk dan kun je zelfs het lichaam er toe brengen mimisch uit te beelden wat jij als herinneringsbeeld van je aards bestaan nog bezit. En denk nu niet dat dit iets zeer bijzonders is. U hebt mogelijk wel eens een zgn. toneelhypnotiseur aan het werk gezien, die tegen de mensen bv. zegt dat zij een kikker, een hond of bv. erg rijk zijn. Waarop je het gedrag van de mensen in overeenstemming met de suggestie ziet veranderen. En toch is hier in feite alleen maar sprake van een suggestie. De remmen zijn wel weggehaald, maar de mensen voeren dit alles nog zelf en geheel naar eigen concept uit.

Wanneer wij echter optreden, geven wij in feite de bevelen, wekken de voorstellingen die bij ons passen. En er is in het medium zelfs geen kritisch vermogen meer werkzaam dat in staat zou zijn de uiting af te remmen. Het is voor een beïnvloedende geest dus mogelijk uiterlijke  veranderingen aan te brengen, een soort transfiguratie. Het nadeel hiervan is, dat het nogal vermoeiend is, niet zozeer voor de geest als voor het lichaam van het medium, het voordeel is dat, door een geheel andere persoonlijkheid tot uiting te doen komen, men meer overtuigend werkt. Je kunt dan met meer resultaat je boodschappen doorgeven. Maar de inhoud van die boodschappen dient wel degelijk gebaseerd te blijven op de inhoud van de hersenen van het medium. Zoals ik nu met u spreek, hoort u wel mijn formuleringen, maar het zijn alles woorden die reeds berusten in het spraakcentrum van het medium.

In de hersenen treffen wij vaak bepaalde combinaties aan, een soort gedachtensporen, die zelfs wij niet zonder erg veel moeite kunnen verbreken. Een goed voorbeeld zijn stopwoordjes. U weet wel, een soort verbale stoplap die in elk gesprek vele malen wordt gebruikt. Ook wanneer je als geest je uit, zal dit effect de neiging hebben steeds weer op de voorgrond te komen. Je kunt vaak de frequentie waarmee dit optreedt beperken door een wat andere woordkeus te gebruiken. Maar een geest die hiervan geen weet heeft, of geen rekening mee houdt, kan daardoor soms in moeilijkheden komen. Dan worden op zich belangrijke boodschappen verminkt en vaak zelfs wat belachelijk. Voorbeeld: Weet u, wat de hoogste geestelijke waarheid is? “Als je nu eens even luistert…” Wij moeten dan verder gaan dan de norm, wanneer je nu eens even luistert. Want, als je nu eens even luistert…

Het is duidelijk dat een dergelijk betoog na een tiende herhaling van de stoplap lichtelijk ridicuul gaat worden. Gelukkig is er een weg, waardoor je hieraan gemeenlijk kunt ontkomen. Het blijkt dat er sleutelbegrippen en voorden zijn, die a.h.w. automatisch de stoplap doen uitspreken. In andere gevallen treedt de herhaling op zodra een bepaalde sequentie van intonaties wordt gebruikt. Weet je die te vermijden, dan valt het nogal mee met de stopwoordjes.

Een ander verschijnsel is, dat een eenmaal door jou begonnen zin automatisch wordt afgemaakt op een vaak heel andere wijze dan je wenst en wilt. Want bepaalde begripscombinaties zijn voor een medium zo natuurlijk, dat zij bijna automatismen worden. Je kunt dan elke keer onderbreken en de fout herstellen, maar zoals wij in deze groep hebben ontdekt, werkt dit uitermate storend. Daarom gebruiken wij in dergelijke gevallen gemeenlijk een soort cirkelredenering waardoor je weer op het zelfde punt terecht komt en nu, wetende wat er kan gebeuren, op de juiste wijze verder kunt gaan.

Werken met een medium is voor ons het spelen op een soort orgel met ontzettend veel toetsen en klavieren. De registers die je per klavier inschakelt zijn dan de centra die je gebruikt.

U zult hebben opgemerkt dat ik gebaren maak die mijn woorden onderstrepen. Toch behoren die op deze wijze niet tot het normale spraakgebruik van het medium. Op zich echter zijn dergelijke gebaren weer een soort automatisch aflopende reeks van impulsen. Ik kan deze reeks nu inschakelen wanneer ik dit dienstig acht, ook wanneer bij het medium in normale toestand dergelijke gebaren alleen tijdens grote opwinding of bij een betogen met grote intensiteit naar voren plegen te komen. Ik kan zelfs dergelijke gebaren programmeren zodat zij bij bepaalde intenties of woordkeuzen mijnerzijds optreden. Dan heb je zoiets als de automatische bas of ritmesectie die sommige moderne orgels schijnen te bezitten.

U weet wel: pom, pom, pom doet het orgel zelf zonder ingreep, zodat je zelf alleen nog maar ta, ta, ta erbij behoeft te doen. Iets wat de mens kennelijk erg ligt, want als baby begint hij al met zijn ta, ta, ta, iets wat zijn gehele leven behouden blijft. Zelfs bij zeer geroutineerde sprekers in het openbaar zien wij soortgelijke herhalingen en procedures steeds terugkeren. Maar goed.

Het is u wel duidelijk, dat een uiting ons dus een grote mate van concentratie kost en dat je eerst werkelijk goede resultaten zult behalen wanneer je eenmaal geheel gewend bent aan de verschillende zenuwcellen die je het beste kunt beïnvloeden en precies weet, hoe cellengroepen in de hersenen op een bepaalde impuls zullen reageren. Eerst dan wordt het mogelijk een medium zodanig te beheersen dat het alle uitingen onvervalst doorgeeft en tot uitdrukking brengt wat je werkelijk probeert door te geven. Een nogal complex geheel dus.

Voor een medium is het heel iets anders. Neem als voorbeeld de vol-trance, die nog in verschillende intensiteiten of diepten voor pleegt te komen. Maar in alle gevallen is het eigen bewustzijn van het medium uitgeschakeld. In enkele gevallen wordt als van een afstand nog “meegeluisterd”. Maar alles blijft dan toch wazig, alsof men half in coma verkeert. In andere gevallen is er geen bewustzijn of wordt op een geheel ander vlak een reeks afwijkende belevingen doorgemaakt.

Bij vol-trance kun je wel zeggen dat de realiteit van de uiting altijd bepaald zal worden door degene die als bespeler optreedt. De inhoud wordt echter bepaald door de mogelijkheden die in het medium berusten. Misschien vraagt u zich af waarom een geest niet geheel in het lichaam van het medium kruipt. De reden is eenvoudig: je kunt dan in vele gevallen erg moeilijk daarvan weer loskomen. Er is het gevaar dat je voor langere tijd verward geraakt in de aura van je medium en in ieder geval betekent het dat je wordt opgenomen in een netwerk dat weer vele inkomende signalen blijft verwerken en bovendien beperkt wordt door de ritmen van lichamelijke automatismen, die je een ritme opdringen dat net niet je eigen ritme van leven en beseffen is. Aan een dergelijke beïnvloeding kun je je als geest heel moeilijk onttrekken. Je wordt a.h.w. door de zo ervaren lichamelijkheid gebiologeerd. Daarom maakt men in de meeste gevallen liever gebruik van oversluiering, men dekt een deel van de aura a.h.w. af, maar maakt slechts met een klein deel van eigen wezen op een enkel of soms enkele punten contact met het menselijk zenuwstelsel.

En in bepaalde gevallen gebruikt men alleen een zgn. aanhechtingstechniek. Hierbij vindt zelfs geen oversluiering plaats, zodat de gehele aura open blijft staan voor alle invloeden. Dit is niet zo belangrijk wanneer men alleen inspireert of zeer kort contact maakt, omdat deze waarnemingen toch alleen onbewust worden verwerkt. De beïnvloeding vindt dan plaats via één of hoogstens twee haken die men in de aura, meestal ter hoogte van een chakra inzet.

Voor degenen die het niet weten, een chakra is een soort orgaan in de aura op een punt, waar de werveling in de aura en een zenuwknooppunt in het lichaam zo dicht bij elkaar liggen dat tussen beiden een inductieve werking bestaat.

Je kunt ook gebruik maken van een zgn. halve oversluiering Dan kun je wel enige invloed uitoefenen op denkprocessen, maar het eigen bewustzijn van je medium blijft geheel aanwezig. Zo iemand weet dus wel degelijk dat hij spreekt. Hij praat ook geheel normaal, als zichzelf, dus men begint dan als mens steeds iets te zeggen vanuit het denken,

Dan komt de truc: normaal zijn er zgn. gedachtesporen, waarbij het ene begrip bijna automatisch het andere tevoorschijn roept. De doorlaatbaarheid van de hersencellen is in de praktijk grotendeels in één bepaalde richting gefixeerd.

Is er een gesloten keten geheel gefixeerd of grotendeels gefixeerd dan ziet men als mens verschijnselen als monomanie, obsessie e.d. Maar er zijn altijd begrippen, die men a.h.w. verwerpt, punten die men zich niet wil herinneren, zaken die men niet wil zeggen of doen. Ook in elke normale mens komt dit voor en kan gesteld worden, dat bepaalde remmen en onderbrekingspunten de gedachtegang in een  bepaalde richting plegen vast te leggen.

Nu kan een geest dergelijke blokkeringen tijdelijk opheffen en zelfs voorlopige blokkades veroorzaken zodat het denken niet geheel zijn normaal verloop kan hebben. Dit vergt betrekkelijk weinig energie, wel redelijke beheersing. Want het gaat om microstroompjes van bio-elektrische aard plus eventueel enkele kraag reacties in zenuwkanalen, waardoor signalen van zenuw tot zenuw worden doorgegeven. Het neuron, de zenuwcel, is middels van een soort kraag verbonden met een volgende cel en door samentrekken van de kraag wordt van cel tot cel het signaal doorgegeven vereenvoudigd gesteld dan.

Door nu normale signalen af te zwakken of te remmen, kun je een grotere nadruk op andere, normaal zwakkere signalen, veroorzaken. Je doet zo stimuli die tot denken aanleiding kunnen zijn weg. Wanneer de mens zijn gedachten dan gaat uitspreken, kun je door weghalen van remmen en het toevoegen van remmen, de mens dingen laten zeggen die hij eigenlijk niet eens wist, dat hij zou gaan zeggen.  Zo iemand luistert soms vol verbazing naar zichzelf en weet niet waar hij het vandaan haalt.

Dit noemt men dan vaak “geïnspireerd spreken”. Er zijn nog andere methoden bereikbaar. Een daarvan vergt een overigens zeer geringe oversluiering, waarbij slechts enkele decimeters worden afgedekt. De toestand van het medium komt dan echter een lichte trance wel gelijk. Hiervoor dient het medium geconcentreerd bezig te zijn.

Neem een dominee, een pastoor, een politicus – de laatsten zijn meestal het moeilijkst zo te benaderen omdat de zaken bij hen al zo door elkaar liggen dat je eerst uren zou moeten gaan sorteren. Zo iemand houdt een rede. Hierin kun je andere woorden en denkbeelden injecteren. Zo iemand wijkt dan van zijn voorziene tekst af. Wel heeft hij nog even de behoefte naar die tekst terug te keren – zonder deze voelt men zich gemeenlijk nogal onzeker. Maar wanneer je steeds weer een invloed geeft voor hij op het oude spoor is teruggekeerd, kun je de richting waarin het betoog zal gaan, bepalen, maar dus niet woordelijk wat er gezegd wordt.

Ten laatste nog een methode die alleen werkt op mensen die zich al in een toestand hebben gebracht van verminderd bewustzijn en dus een trance benaderen, iemand die bv. drie grote glazen whisky op heeft zal gemeenlijk deze toestand al gaan benaderen. Hier haak je eveneens aan bij een chakra en bent zo in de gelegenheid zekere remmen weg te nemen. Er zijn zaken die niemand in gezelschap zal zeggen, zelfs wanneer hij niet geheel beheerst meer is. Maar een dergelijke rem kun je vaak even opheffen. Zo iemand zal dan precies zeggen wat hij denkt of weet. Bij een ambtenaar, een pastoor, een generaal, een dominee, een groot zakenman komen er dan vaak zaken naar buiten die heel wat opzien baren of een heel andere kijk geven op toestanden en ontwikkelingen. Ongeacht alles wat men zal doen om de gevolgen zo veel mogelijk ongedaan te maken, is het vaak mogelijk langs deze weg bepaalde gevolgen te veroorzaken. Direct of indirect hangen deze zaken samen met de trance-vorm, waarvan u op het ogenblik een kleine demonstratie ziet.

Maar nu de andere kant van de medaille: een mens die in trance is, bevindt zich in een toestand van niet-stoffelijk beseffen. Er is dan vaak een mogelijkheid tot uittreden.

Veel voorkomend is de situatie waarbij het voertuig – dat je nu als “ik” beschouwt – zich niet in, maar naast je eigen lichaam bevindt. Maar dit “ik” kan ook betrekkelijk gemakkelijk verder van het lichaam zich verwijderen, het is een geestelijk voertuig. Dit betekent dat het ook toegang heeft tot bepaalde geestelijke werelden. Het kan in die periode onafhankelijk van het lichaam ervaring opdoen, handelingen verrichten, wijsheid opdoen en zelfs deels meebrengen. Dit alles terwijl hetgeen in en door het lichaam gebeurt voor dit ik tijdelijk geen enkele rol speelt.

Ook een geest die een medium in beslag neemt, zal niet geheel en alleen op de aarde georiënteerd kunnen zijn. Men behoort tot een andere wereld. Die andere wereld zou je misschien een soort andere dimensie kunnen noemen. Er bestaat bij u een richting die er bij ons niet is, terwijl wij weer een richting kennen, die bij u niet bestaat. Daardoor kunnen die twee werelden elkander nooit werkelijk en geheel kennen. Omdat er twee richtingen zijn die wij gelijk hebben, is het met enige inspanning wel mogelijk, contact op te nemen met uw wereld; maar de derde afmeting blijft voor ons die van onze eigen wereld.

In onze eigen wereld echter bestaan weer energieën die in uw wereld niet of niet zo bestaan. Toch kun je daarmee soms iets in uw wereld doen. Wij hebben kennis die niet parallel loopt met hetgeen in en bij u als kennis bestaat. Ons bewustzijn is dan ook anders. Daardoor kan ik stellen dat er rond dit ogenblik een zeer eigenaardige beslissing is genomen waardoor op het laatste ogenblik nog een verandering in de miljoenennota plaats zal vinden. Ik neem aan dat deze vergadering over rond driekwartier is afgelopen. Men praat nog verder door en wil kennelijk nog iemand of iets tevreden stellen. Dit gebeurt hier in Den Haag, maar op enige kilometers afstand van deze plaats.

Toch constateer ik dit alles niet zuiver persoonlijk. In mijn wereld is echter iemand die dit wel doet. Op het ogenblik dat ik mijn belangstelling richt op een voorbeeld uit de omgeving dat ik als illustratie kan gebruiken, wordt mij vanuit de andere hetgeen ik u zei opeens kenbaar. Het richten van je aandacht betekent een contact met één of meer anderen. Naargelang je instelling betekent een dergelijk contact het overnemen van het geheel of een deel van diens waarnemingen, welke ik dan weer om zal zetten in signalen wanneer dit gewenst lijkt en zo door het medium in woorden kan worden vertaald.

Een soortgelijk contact kan ook een “uitgetreden” mens soms maken. Er zijn echter geestelijke werelden waarin tijd niet meer, zoals bij u, een opeenvolgende reeks van onomkeerbare ogenblikken betekent of een vaste regelmaat inhoudt. Je kunt tijd daar eerder uitdrukken als een vaste lijn, waarlangs men zich kan bewegen naar believen. Is een bepaald punt op die tijdslijn eenmaal in concentratie beschouwd dan kan de waarnemer zijn ervaren van eigen wereld tijdelijk dempen. Men volgt dan de tijdlijn, ongeacht of het een punt in het verleden of in de toekomst betreft, en kan dan in relatie tot eigen vermogen en instelling feiten constateren.

De algemene tendens die bij het enige tijd volgen van die feiten geconstateerd zal worden, is altijd juist. Alleen de details kloppen nooit geheel, omdat deze gewijzigd kunnen worden door kleine en zelfs soms zuiver persoonlijke veranderingen van inzicht, uitstraling of bewustzijn. Op die tijdslijn kun je dus nooit het lot van enkelingen geheel overzien. Alleen de algemene ontwikkelingen kun je met grotere zekerheid wel vaststellen. Wanneer ik contact heb met iemand die daarmee bezig is, dan zal ik kunnen zeggen dat in de toekomst bv. dit of dat zal gaan gebeuren. Maar het tijdstip zal ik nooit met zekerheid kunnen vaststellen. Dat blijft ten hoogste giswerk.

Een uitgetreden geest zal gemeenlijk van dergelijke gegevens niet voldoende en in voldoende samenhang terug kunnen brengen. Maar wij kunnen ook tijdens een seance soms van dergelijke gegevens gebruik maken. Ik herinner u aan een extrapolatie omtrent ontwikkelingen in China, rond 20 jaren geleden gegeven. Hierbij werden de waargenomen algemene ontwikkelingen u voorgelegd en tot op de dag van heden blijken zij geheel juist te zijn. Zoals wij meerdere malen gegevens omtrent de toekomst hebben verstrekt omtrent toekomstige ontwikkelingen die eveneens na enige tijd geheel juist bleken te zijn.

Van belang voor u is dat de waarneming in het eerst genoemde geval nog geen vijf minuten duurde – uw tijd – maar wel een periode van meer dan 20 jaren besloeg in aardse ontwikkeling. Leuk is hierbij te beseffen dat vanaf het ogenblik van deze constatering voor ons die toekomst een onvermijdelijke werkelijkheid was geworden, terwijl zij voor u alleen nog een potentie, een mogelijkheid was.

Een geest van een mens of uit geestelijke werelden, kan dus een beroep doen op vele krachten en mogelijkheden, die op aarde niet als zodanig bestaan. Vergeet echter niet dat een geest die niet meer in uw wereld vertoeft, aan de andere kant haar mogelijkheden t.a.v. uw wereld gelimiteerd is. Je kunt niet, al denken mensen dit verkeerdelijk wel eens verkeerd, beschikken over alle kennis die er op aarde bestaat. Je kunt alleen beschikken over de kennis die zo dicht bij je wereld ligt dat zij in je eigen wereld door iemand waargenomen kan worden. Ook kan je je soms beroepen op kennis, die iemand na zijn overgaan als een  belangrijk deel van eigen vorming in zich heeft behouden. Maar die is dan vaak al verouderd. Je kunt dus niet alles doen.

Kijk ik, wat de trance nog verder voor mogelijkheden biedt, zo kom ik tot de conclusie dat deze, ook wanneer zij wordt bereikt middels suggestie of auto-hypnotische procedures dan wel meditatie, een algehele ontspanning voor de mens betekent. U meent dat dit niet veel zegt. Realiseert u zich wel dat, ook wanneer u rust, slaapt, zich ontspant, voortdurend onbewust bepaalde problemen en tegenstellingen u blijven beheersen?

In de trancetoestand worden deze tijdelijk, maar praktisch geheel uitgeschakeld. Er is geen wisselwerking meer in u van allerhande tegenstellingen en problemen. Tijdelijk is alles gelijkgericht en wordt beheerst door een enkel algemeen beginsel; dat kan het onderwerp van uw meditatie zijn of voeren tot een algehele ontspannenheid waarbij je mogelijk wel alles tegelijk denkt, maar er geen deel aan hebt, zodat het niets te betekenen heeft.

De storingen die zich t.a.v. kracht en zenuwstromen in uw lichaam normalerwijze handhaven en ontwikkelen, vallen tijdelijk weg. Genoemde kracht en zenuwstromingen echter zijn geneigd een eigen evenwicht te hervinden zodra alle storende factoren uitvallen. Trance kan dus uw gezondheidstoestand bevorderen, maar zal bovendien een grotere veerkracht en eventueel grotere zenuwkracht helpen ontwikkelen. Dit geldt ook wanneer het gaat om paranormale waarnemingen of contacten. Een trancetoestand kan dus, zelfs wanneer zij geen occult doel heeft, zeer gunstig op u inwerken. Zij moet niet middels kunstmatige middelen tot stand worden gebracht. Deze verstoren dan immers  weer het evenwicht dat juist zo belangrijk is.

Ik weet wel dat er methoden bestaan waarbij trance bereikt wordt door het gebruik van bepaalde natuurlijke roesverwekkende middelen. Maar voor de doorsnee westerling zijn dergelijke methoden geheel niet te hanteren. Zelfs degenen die zich in het Verre Oosten of de wereld van de indianen daarmee bezighouden, moeten ontdekken, dat deze middelen maar zeer beperkt hanteerbaar zijn. Iemand die in het westen leeft, raad ik dus vooral geen pillen te nemen, te roken of te snuiven en te spuiten om de begeerde trance toestand te bereiken. Hoe u zichzelf in een dergelijke toestand zou kunnen brengen, zal ik u zo dadelijk nog vertellen alvorens mijn inleiding te beëindigen.

Men kan de trance ook gebruiken om het onderbewustzijn de mogelijkheid te geven, meer op de voorgrond te komen. U meent alweer dat dit niet veel betekent? Stel dat u een bepaald voorwerp kwijt bent. Onbewust weet u waarschijnlijk wel waar dit is gebeurd, hoe en eventueel waar het te vinden. Bewust kunt u dit echter u niet te binnen brengen.

U brengt nu uzelf in een toestand van algehele ontspannenheid, want dat is het begin van trance, Zelfs wanneer bij het bereiken van sommige vormen van trance een lichaam wat krampachtig reageert, is het uiteindelijk resultaat ontspannenheid, rust. In die toestand kan het onderbewustzijn u vele gegevens toespelen. Wanneer u voor die toestand op te wekken nu ook nog eens even duidelijk uw vraag of probleem hebt geformuleerd, blijft ook dit in het bewustzijn nazinderen. Tijdens de ontspanning komen dan als vanzelf de meeste gegevens die daarmee in verband staan naar voren. Met als gevolg dat u zich na afloop opeens waakbewust herinnert wat er met het voorwerp is gebeurt, waar u het hebt gelaten enz. En dat impliceert dat u het sneller terug zult vinden of juister en sneller kunt handelen om het alsnog terug te krijgen.

In dit opzicht heeft trance dus ook bepaalde praktische voordelen. Maar denk nooit dat u middels trance alle problemen kunt oplossen. Wanneer u van geestelijke krachten gebruik maakt en uw oplossing zoekt in een sfeer, zult u immers geconfronteerd worden met een geestelijke wereld. Stel dat een oplossing voor uw problemen wordt gegeven op een wijze die voor die geestelijke wereld inderdaad geheel verantwoord en juist is. Dan is de oplossing voor uw ‘ik’ mogelijk zeer goed, maar is het nog lang niet zeker dat het volgen van de zo gevonden weg ook op aarde voor u de gewenste en mogelijk verwachte resultaten zal afwerpen. Daarom raad ik u wel, de trancetoestand nooit te beschouwen als een perfect middel om al uw eigen problemen op een voor u bevredigende wijze op te lossen.

Wat u wel kunt doen met vormen van trance, dat kunt u o.m. zien in het sjamanisme, bij bepaalde kloosters in Tibet en culten die aan voodoo verwant zijn. Men roept daar bepaalde geestelijke krachten aan die men vanuit zich gemeenlijk ook nog een gestalte geeft. Men laat deze entiteiten dan in meer algemene termen en zin uitleg geven.

Er is één andere mogelijkheid, maar dit vergt weer een medium met zeer grote bekwaamheden. Wanneer een medium in staat is zich af te stemmen op zeer bepaalde en zeer persoonlijke kwaliteiten van een overgegane dan is het mogelijk dat zo iemand doorkomt en zijn familie raad geeft of beslissingen voor hen neemt. Deze soort van trancewerk treft men nogal eens aan bv. in Indonesië. In wat mindere mate gebruikt men deze mogelijkheden ook wel in India, terwijl enkele Mongoolse stammen nog steeds een sjamanistische methode volgen die uiteindelijk neerkomt op het  laten doorkomen van voorvaderen. Maar voor u is dit alles gemeenlijk niet dienstig. Daarom geef ik u de raad de trancetoestand nooit te gebruiken om met zeer bepaalde personen in contact te komen. Willen de anderen contact met u opnemen dan vergt dit geen bijzondere inspanning uwerzijds en kunt u hen altijd nog ontvangen.

Gebruik de trancetoestand ook niet om bepaalde problemen a priori langs occulte weg op te lossen. Wanneer er gegevens in of rond u aanwezig zijn, zult u die gemeenlijk wel kunnen opnemen en transfereren naar uw waakbewustzijn, maar wanneer u een oplossing probeert af te dwingen maakt u gemeenlijk fouten.

Wilt u de trance gebruiken om contact op te nemen met de werelden van de geest, dus hetgeen u hier en bij andere mediums ziet presteren, onthoudt dan het volgende: U zult hiervoor bepaalde lichamelijke krampen moeten overwinnen, wat al moeilijk genoeg kan zijn. Daarnaast echter moet u zich geheel los weten te maken van elk gevoel van betrokkenheid bij de uitingen. Kunt u dit niet opbrengen, dan kunt u het beter ook niet proberen.

En nu, belofte maakt schuld, hoe kun je eventueel de trance bereiken? In de eerste plaats dient u zich volledig te ontspannen. Dit impliceert ook een lichamelijk zo ontspannen mogelijk zijn. Dus, afwezigheid van onaangename druk op het lichaam, afwezigheid van gewrongen of aandacht vergende houdingen. Spieren zo los en ontspannen mogelijk. Bedenk dat een onregelmatigheid als een bult in uw matras reeds zo storend kan zijn dat het beter is op een gladde plankenvloer te gaan liggen. En zorg ervoor dat u van buitenaf zo weinig mogelijk storingen en geluiden kunnen bereiken. Geluiden waaraan u gewend bent zijn niet zo erg. Daar kunt u wel overheen komen, maar alle onverwachte geluiden en gebeurtenissen dringen door uw ontspanning en brengen een einde van uw vorderingen. Om het eenvoudig te zeggen: u denkt dat het mooi weer is, concentreert u en opeens onweert het. Dan is het voor u donderen. U voelt zich dan opeens alles behalve prettig en zult uw doel niet bereiken. Maar wij nemen nu even aan dat u volledig ontspannen bent. U hebt geen honger, geen dorst en wordt niet meer belaagd door problemen die voortdurend weer in u opdoemen.

De houding die u bij dit alles het beste kunt aannemen zal voor iedere mens weer enigszins anders zijn, maar voor zeer vele mensen is de meest gunstige houding een geheel plat liggen, op de rug dus. De handen liggen los naast het lichaam, dit niet beroerende en ook de benen liggen iets van elkaar. Het schijnt het beste te zijn wanneer ruggengraat en hoofd een bijna rechte lijn vormen horizontaal dus. Waarna uw denken de taak kan overnemen. Stel u een bepaald iets of een punt voor, bv. een punt van licht of een kleur. Misschien houdt u van bloemen en is het beeld van een bloem voor u werkzaam. Of u stelt zich desnoods het nagloeiende punt voor dat u wel op een tv scherm kunt zien of kon zien, want van uw technische ontwikkelingen zijn wij maar beperkt op de hoogte.

Probeer die lichtende stip of het gekozen beeld werkelijk te zien, u  zult ontdekken dat er dan uit u allerhande denkbeelden op komen warrelen. Laat ze maar en keer steeds terug tot dit ene beeld, die ene stip. Zorg dat u langzaam en rustig ademhaalt en blijf gewoon liggen. Wat u ook voelt of meent te beleven, laat het maar over u heen komen. Zeg ook niet tot uzelf dat u werkelijk in trance wilt komen, maar beperk u tot het gevoelen van een zo absoluut mogelijke ontspanning, hierdoor wordt de dwang om ook maar iets te presteren nog beter weggenomen. Maak u geen zorgen dat het misschien niet gelukken zal. Wanneer u zo ligt, kan het geen kwaad, het is altijd goed voor u. Het lijkt vreemd, maar u zult na enige tijd gaan ontdekken dat er iets in u gebeurt. Er komen nieuwe beelden op, u komt tot een soort half droom.

Veel verder komt men in het begin gemeenlijk niet. Naarmate u zich de techniek van het u geheel ontspannen meer eigen maakt, komen er verschijnselen als bv. iets wat klinkt als een stem in u. U hoort deze wel en gelijktijdig eigenlijk niet. U kunt niet zeggen dat u de stem en haar boodschappen werkelijk hebt gehoord, maar gelijktijdig is het toch bijzonder duidelijk. Vergelijkend kan je zeggen dat het er op lijkt of in je oren een soort lichtkracht en een lichtkrant is geïnstalleerd. Woorden flitsen daarin voorbij, geluidloos, maar u leest het alsof u het hoort. U moogt die boodschappen rustig volgen. Een deel daarvan zult u mogelijk nog weten wanneer u weer uit deze toestand ontwaakt, het merendeel vergeet u, maar erg is dit niet. Laat het in ieder geval naadloos over u heen komen. Zoek niet te begrijpen, zoek geen zin en betekenis in die dingen. Ook na uw “ontwaken” heeft het weinig zin dit te doen. Wanneer u onmiddellijk gaat proberen uw beleven te interpreteren, zult u te veel gaan rationaliseren. Wilt u er toch niet geheel aan voorbijgaan, leg dan enkele punten vast door deze bv. op een cassetterecorder in te spreken of met enkele steekwoorden neer te schrijven. Laat de zaak als het even kan enige dagen rusten, bezie dan de boodschappen nog een keer en let er op, welke associaties deze bij u wekken. Dus niet zoeken naar een mogelijke betekenis, maar in de eerste plaats kijken naar de reacties, die in u als gevolg van de woorden of mededelingen ontstaan. Hierdoor activeert u uw onderbewustzijn en brengt mogelijk daaruit bepaalde gegevens terug. Hierdoor is het eenvoudiger de tendens van een boodschap, een beeld of verschijnsel terug te vinden.

 Na enige oefening zult u ontdekken dat u deze toestand ook bv. in zittende houding kunt oproepen. Dan wordt het tijd om met enkele bekenden eens in een kringetje te gaan zitten om een beetje te seanceren of zo. Laat de anderen hun gang maar gaan en blijf zelf ontspannen. U zult dan ontdekken dat na enige tijd iets bij uw strottenhoofd begint te werken. Men moet meer dan normaal slikken en krijgt soms het gevoel dat men over de tong moet gaan. Trek u ook daar niets van aan. Op het ogenblik dat u zich met deze verschijnselen bezig gaat houden, vallen zij weg, maar is de mogelijkheid iets meer te bereiken voor u voorlopig ten einde.

Houdt u zich ontspannen, dan zult u ontdekken dat het krampgevoel zich uitbreidt en, indien het rond het strottenhoofd is begonnen, meestal in de richting van het middenrif zich uitbreidt. Vaak krijg je terwijl dit gebeurt het gevoel iets te moeten zeggen. Vraag je dan niet af wat je zeggen moet of zult, maar laat de klanken eenvoudig komen. In het begin zullen het alleen klanken blijven, wat later komen er wel woorden of bijna-woorden tussen, maar hetgeen u zegt zal waarschijnlijk voor meer dan 3/4 onzin blijven. Klankbeheersing onder deze omstandigheden zal zowel door uw lichaam als door eventuele anderen die daardoor willen spreken, geleerd moeten worden.

Na enige oefening zult u, nog steeds voor uw eigen gevoel daarbij zelf aanwezig en betrokken, ontdekken dat u wel dingen zegt, maar zelf niet beseft of weet wat u zegt. Verder is het effect gelijk aan dat van een halve oversluiering zoals ik zo-even reeds beschreef. Wanneer u verder gaat met deze oefeningen, probeer dan vooral niet te luisteren naar alles wat door u gezegd wordt. Maak u er los van, denk bij voorkeur aan iets aangenaams, al is het maar dat u zich in gedachten bezig blijft houden met alles wat u zult gaan doen, wanneer u eindelijk eens een half miljoen wint in de loterij.

Hierdoor brengt u een scheiding aan tussen uw bewustzijn en de klanken die u produceert. U komt zo eerder tot een meer diepe trance en de klanken zullen sneller verstaanbaar worden en tot redelijk te volgen mededelingen uitgroeien. In deze fase hebt u de aanwezigheid van anderen steeds nodig, daar zij moeten registreren wat u alzo te berde brengt.

Door op deze wijze te werk te gaan kunt u een mate van trance- mediumschap of inspiratief mediumschap benaderen. Maar wanneer u bij dergelijke oefeningen een gevoel van angst krijgt, onverschillig wat daarvan wel de oorzaak zou kunnen zijn, moet u niet voortgaan, maar zo snel mogelijk uw bezigheid onderbreken. Want een angst, zelfs indien daarvoor geen redenen bestaan, betekent omzettingen in uw eigen lichaam. Andere factoren gaan meespelen, het evenwicht van de interne secreties wijzigt zich enigszins, sommige organen gaan overmatig functioneren,

Een geest die het goede wil en u benadert zal daardoor al in moeilijkheden kunnen komen, wanneer een kwaadwillende entiteit gebruik maakt van deze toestand kan deze u zodanig gaan beheersen dat een terugkeren tot normaal voor u onmogelijk kan worden en in ieder geval de mogelijkheid tot verdere beheerste pogingen tijdelijk wegvalt. Dus wanneer u bang bent, onmiddellijk tot normaal bewustzijn terugkeren. Wanneer u niet weet hoe dit te doen, kunt u mogelijk de volgende zeer eenvoudige methode gebruiken: Dwing uzelf om te zeggen een en een is twee en twee is vier enz. Gewoon een dreun zoals u in uw kinderjaren, ongetwijfeld wel hebt geleerd of gehoord. Op deze wijze verbreekt u elke mogelijke beheersing door anderen en kunt u tot uzelf komen.

Bent u eenmaal zover dat u met half-trance of diep-trance aan het werk wilt gaan, zorg er dan ook voor dat u, zeker in het begin, altijd iemand in de nabijheid hebt die een sterk fluïdum heeft of zoals men wel zegt een sterke magnetiseur of magnetiseuse is. Zeg tot zo iemand voor u begint dan nog eens: Wanneer je ook maar de indruk hebt dat ergens iets niet goed gaat, grijp onmiddellijk mijn beide handen en wel zo dat u met uw vingertoppen over mijn handpalm tot aan mijn vingertoppen kracht weg kunt trekken. Herhaal dit enkele malen. Grijp daarna nog eens met beide handen over mijn hoofd. Trek dan, gaande vanaf de atlas tot aan het voorhoofd, zoveel mogelijk de aura uit elkaar. Hierdoor wordt de verbinding voor een geest gestoord en zal geen werkelijke schade voor het medium kunnen ontstaan. Bij duizeling en zwakte, die tijdelijk kunnen voorkomen, instralen langs de ruggengraat.  Zo, dit was dan een wel heel korte cursus over trance. Ik besef zeer wel dat er veel meer over te zeggen zou zijn. Maar na de pauze kunt u met uw vragen, commentaren en opmerkingen naar hartenlust aan het werk gaan. Alleen één conditie: schrijf uw vraag, wanneer dit maar even mogelijk is, op.

U hebt dan alle tijd om de juiste formulering te zoeken. Bij het mondeling stellen van vragen dient men tijdens het spreken nog de formulering te vinden en dat maakt de zaak vaak nodeloos ingewikkeld. Ik wens u allen een aangename pauze toe.

Deel 2.

Wij gaan nu zien wat u te berde te brengen hebt. Schriftelijke vragen gaan voor. Na elke vraag hebt de gelegenheid aanvulling te vragen, wanneer u dit noodzakelijk acht. Ik zal trachten alles zo kort en doelmatig mogelijk te beantwoorden.

 • Is het mogelijk vanuit een staande houding in diepe trance te gaan? Vergt dit niet zeer veel van het medium?

De mogelijkheid bestaat wel, maar over het algemeen verkeert het lichaam dan enige tijd in een verstarring, vergelijkbaar met die bij catatonie. Dit betekent echter een nogal zware belasting van het lichaam.

Komt dit vele malen voor, dan zou een medium daar ongetwijfeld last van krijgen. Als geest kan je dit beperken door het lichaam reeds tijdens de overname te laten verslappen en leunen tegen een steun zo deze aanwezig is. Maar het is en blijft het beste in trance te gaan in een liggende houding en zo dit niet haalbaar is tenminste in een positie waarin het lichaam zoveel mogelijk gesteund wordt. Voldoende?

 • Wat zijn de gevaren van experimenten met zelfhypnose?

De gevaren ervan liggen voornamelijk in een niet meer in staat zijn de mogelijke gevolgen daarvan te controleren. Doet u experimenten met zelfhypnose zonder dat iemand daarbij aanwezig is, dan kunnen er toestanden ontstaan waaraan u zich niet meer zal kunnen ontworstelen. Anderen zouden dan mogelijk niet beseffen waar de oorzaak ligt en door hun optreden kan dan veel verwarring of schade ontstaan. Dit is het voornaamste gevaar, zeker wanneer men de zelfhypnose bewust forceert. Bij het door mij gegeven systeem is het gevaar in slechts zeer geringe mate aanwezig.

Wanneer men bij het tot stand brengen van zelfhypnose uitgaat van autosuggestie en deze verbindt met een bepaalde voorstelling, bestaat – zo er geen controle aanwezig is – de mogelijkheid dat bij het niet bereiken van geestelijke contacten, deze zelfsuggestie langere tijd, ook na het ontwaken blijft doorwerken en aanleiding kan worden tot afwijkend gedrag en persoonlijke reactie.

Er is dan weinig verschil tussen uw gedrag en dat van een persoon die in ernstige mate schizofreen is. Komt dit bij u meerdere malen voor, dan is het niet onmogelijk dat deskundigen dit klasseren als het klassieke en hen bekende ziekteverschijnsel en u daarvoor gaan  behandelen, vaak ongeacht uw protesten, wat onaangenaam kan zijn.

 • (Vraag onverstaanbaar)

Dit kan onder omstandigheden gebeuren. Maar het is lang niet zeker. Al is een geheel rustig zijn een vaak voorkomend beeld, toch kan ook tijdens zelfhypnose en zelfs bepaalde vormen van trance een reeks verschijnselen optreden die te vergelijken zijn met slaapwandelen.

Wat wil zeggen dat innerlijke belevingen door een lichamelijk automatisme in bewegingen worden omgezet. En wanneer dit het geval is, zal niemand met zekerheid kunnen zeggen waar het einde van de zaak ligt. Ik herhaal dus: het is altijd riskant proeven met geforceerde zelfhypnose te doen wanneer er niemand is die in de buurt blijft en op de hoogte is, zodat deze zo nodig kan ingrijpen en in ieder geval weet, wat er precies aan de hand is.

 • Kunt u het verschilpunt aangeven tussen helderziendheid en trance? Is het een moeilijker dan het andere of strikt persoonlijk?

Je kunt niet vragen wat moeilijker is. Dat is zo iets als vragen wat lekkerder en voedzamer zal zijn, ham dan wel kaas. Smaak is nu eenmaal een persoonlijke kwestie, voedingswaarde hangt af van hoeveelheid plus structuur en niet van een van deze beiden alleen.

Helderziendheid is een kwestie van een overgevoeligheid voor andere dan direct voor eenieder zichtbare prikkels. Bij geoefenden is het mogelijk door concentratie het tweede beeld zodanig te versterken dat het a.h.w. als een dubbelopname over de werkelijkheid, die men waarneemt, heen komt te liggen.

Bij ware helderziendheid is er geen sprake van een verdwijnen van de werkelijkheid of verlies van besef van die werkelijkheid. Het zijn altijd directe waarnemingen. Verkeerdelijk noemt men helderziendheid ook wel het beleven van bepaalde scenes als een soort droom. Daarbij zal de stoffelijke werkelijkheid wel tijdelijk terugtreden, maar men blijft zich toch nog altijd van die werkelijkheid bewust en kan bij terugkeer dan ook weer zonder meer en onmiddellijk binnen het kader van die stoffelijke werkelijkheid ageren en reageren.

Bij trance-mediumschap is er juist sprake van een uitschakelen van alle eigen mogelijkheden. Bij helderziendheid worden echter de zuiver persoonlijke waarden inclusief gaven in feite eerder opgevoerd. Er is dus een verschil in procedure en betekenis.

Indien u zich afvraagt of er middels een trancetoestand minder of juist meer te bereiken is, zo kan ik alleen maar antwoorden, dat in de trancetoestand de mogelijkheden verder gaan dan bij helderziendheid alleen. Maar bij het geven van beschrijvingen en exacte weergave van waarden zal een helderziende gemeenlijk een voorsprong bezitten t.a.v. een trancemedium. Voldoende?

 • Bij instraling om in trance te komen, gebeurt het vaak dat men kramp in de nek krijgt. Daarna wordt men a.h.w. schuin naar achteren getrokken. Er ontstaan soms krampen. Kunt u zeggen wat dit is?

Indien de instraling bij het achterhoofd of de nekaanzet plaats vindt, voelt men zich getrokken door het magnetisme van de instraler. Bij voldoende sterk instraling kan er verder een tijdelijke overlading ontstaan van de verschillende zenuwkanalen die langs de ruggengraat lopen.

Men voert immers energie aan en deze wordt gemeenlijk niet gelijkelijk snel verwerkt of weer afgevoerd. Er vormt zich een soort krachtveld dat een overname wel bevordert en vereenvoudigt, maar gelijktijdig ontstaat een a—normale toestand in grote delen van het lichaam welke invloed hebben op de functie van alle organen.

Veel voorkomend zijn tijdelijke spierverstarringen, wat pijnlijk kan zijn en zelfs tot langer aanhoudende krampen aanleiding kan zijn. Daarnaast zal men zich soms opeens benauwd gevoelen omdat de ademhaling een ander ritme krijgt. Ook de bloedsomloop wordt gemeenlijk beïnvloed, zodat er bijna altijd een ogenblik tijdens die instraling is waarop de pols opeens veel sneller wordt.

Het geheel komt neer op een registreren en bemerken van een reeks veranderingen die zich tijdelijk in het lichaam voltrekken. Kunt u die registratie negeren en de toestand als normaal aanvaarden, dan zullen dergelijke kramp en duizelingsgevoelens over het algemeen zeer snel weer afnemen en verdwijnen. Krampen blijven wel bij praktisch elke wijze van in trance gaan bestaan, maar worden door deze houding van mindere betekenis en aanpassingen verlopen dan ook sneller en vollediger. Het is een kwestie van wennen. Laat u zich echter door de verschijnselen afschrikken dan kunt u er wel rekening mee houden dat u nooit tot een werkelijke diep-trance zult doorbreken. Het overgeven van de algehele controle over je lichaam aan andere personen betekent altijd dat er verhoudingen in dit lichaam veranderen en dat dit door uzelf als een kramp, pijn of duizeling zal worden ervaren. Voldoende?

 • Kun je dit effect verminderen?

In ieder geval zou ik bij instraling voor dit doel, de instraler willen raden niet direct bij de nekaanzet, in te stralen, maar eerder wat zijdelings van de atlas op slaaphoogte. Bij instraling terwijl men ligt zal dit als vanzelf wel geschieden. Overigens is het effect van de instraling iets trager, maar verder geheel hetzelfde. Door de liggende houding en de wat andere beïnvloeding zal men veel minder snel last krijgen van spierkrampen.

Maar ook dan zal u er rekening mee moeten houden, dat in trance komen altijd gepaard gaat met bepaalde krampachtigheden, duizelingen of benauwdheden. Deze zijn dan echter van korte duur, let er dus maar niet op.

 • Hoe kan automatisch schrift worden geklasseerd? Als een andere vorm van oversluiering?

Automatisch schrift komt tot stand door het overdragen van bepaalde bewegingsimpulsen op delen van het spierstelsel terwijl het bewustzijn daaraan geen bewuste leiding geeft.

Wanneer het goed is, heeft het waakbewustzijn geen enkel deel aan de onwillekeurige bewegingen. Dit betekent dat ook het onderbewustzijn wel degelijk in de uiting betrokken kan zijn, of zelfs daarvoor oorzakelijk kan zijn. Daarnaast kan het ook de geest zijn, die zich zo uit.

In alle gevallen is er sprake van een gedeeltelijke oversluiering; dan wel een bijzonder actie of beïnvloeding van een bepaald deel van de aura. De geest zal uitgaan van het scheppen van prikkels in bepaalde zenuwknopen. De daarvoor best bruikbare punten liggen aan de zijde van de arm net aan de rand van het schouderblad en de zenuwstreng die langs de elleboog loopt, dan achter de ulna verdwijnt en zich splitst in zenuwen die de vingers beïnvloeden.

Bij onderbewustzijn is er sprake van onbewuste actie in het gehele zenuwstelsel. Is de geest de oorzaak, dan is er sprake van een beïnvloeding van een zeer klein deel van het zenuwstelsel. Dit geschiedt over het algemeen door een klein deel geestelijke energie in de buitenste laag van de aura te projecteren. Men zou dus m.i. kunnen spreken van een zeer geringe en zeer plaatselijke oversluiering, maar ik zou de voorkeur er aan geven, hier te spreken van een zeer gedeeltelijke oversluiering.

Als kenteken van deze laatste kan het volgende gelden: het bovenlichaam heeft kennelijk geen enkel deel aan de bewegingen van de arm en de vingers, zodat de bewegingen van het schrijven nooit ook maar ten dele kan worden afgeleid uit de bewegingen van de tors. Is er sprake van een wel meebewegen van de tors, zo moet men er rekening mee houden dat hier het onderbewustzijn zich manifesteert of tenminste mede manifesteert.

Ten laatste is het mogelijk dat gewerkt wordt met een partiële oversluiering, die ligt bij de kleine hersenen, waardoor in feite het geheel van het lichaam wordt gestuurd. Dit komt alleen voor wanneer zeer duidelijke schriftsoorten gewenst zijn.

 • Ik heb wel gezien dat iemand met een planchette werkte.

Planchette schrijven en tekenen is een vorm van automatisch schrift. Zij die hieraan de voorkeur geven, kiezen hiervoor vooral, omdat de onwillekeurige bewegingen in dit geval veel complexer zijn en dus een vervalsen minder gemakkelijk is dan bij het normale schrijven.

Een planchette bestaat uit een ongeveer driehoekig plankje waaronder twee wieltjes zitten en de derde hoek een schrijfstift bevat. De schijnbaar onwillekeurige bewegingen van pols en arm zijn voldoende om het geheel te bewegen en te sturen, zodat schrift ontstaat.

De resultaten hiervan zijn qua betrouwbaarheid vaak beter dan bij normaal automatisch schrift, maar er is wel meer oefening nodig om af te lezen – alle, lijnen zijn doorgaande – en eerst na veelvuldig werken met bepaalde entiteiten zullen dezen in staat blijken een karakteristiek en toch leesbaar schrift voor langere tijd te produceren. Voldoende?

 • De laatste tijd wordt nogal eens beweerd dat bezoekers van andere planeten via mediums doorkomen. Is dit mogelijk?

Wat denkt u van de stelling dat de maan wel degelijk van kaas is gemaakt, maar dat de illusies van de mensen het hen onmogelijk maken dit te constateren. Mogelijk zou dit zijn, maar erg waarschijnlijk is het niet.

Impliceert men dat geesten van nog levende buitenaardse wezens middels mediums doorkomen, zoals wij dit vanuit onze werelden plegen te doen, zo zou dit inhouden dat de buitenaardse persoon in kwestie zonder meer in staat is een menselijk voertuig geheel of althans grotendeels te beheersen.

Dit veronderstelt een vergelijkbaarheid van lichamelijke structuur, die gemeenlijk niet aanwezig zal zijn. Ook wordt verondersteld dat de boodschappen die worden uitgezonden zonder meer kunnen worden omgezet mensentaal. In de praktijk is zo iets niet denkbaar: geheel verschillende beschavingen met een geheel verschillende benadering van techniek zowel als taal zullen zelden een vergelijkbaarheid, laat staan parallelliteit bereiken voor meer dan enkele meest algemene begrippen.

Wat als mogelijkheid overblijft is het zgn. telepathische rapport. Dit is denkbaar. De ontvanger kan daarbij in trance zijn en heeft zich mogelijk ook in trance gebracht, om zo een beter ontvangstkanaal te vormen.

Maar dan zal al wat doorkomt in feite stammen uit het bewustzijn van het medium zelf. Alleen de denkbeelden worden afgedrukt door een ander, een inductor. Maar de weergave, de interpretatie en zelfs de gekozen termen vloeien voort uit hetgeen er in het bewustzijn van de ontvanger – in geval van trance – eventueel ook onbewust, bestaan. In dit laatste geval zal sprake zijn van een telepathisch induceren van beelden in een “medium” dat dan  voor omschrijving en interpretatie geheel vanuit eigen persoonlijkheid zal reageren. Dit laatste komt, zover mij bekend, wel eens voor, maar vormt toch geen veelvuldig optredend verschijnsel.

 • En misschien ook niet erg betrouwbaar?

Alles wat uit de geest komt of van andere planeten heet te komen, zal vanuit menselijk standpunt benaderd niet geheel betrouwbaar zijn. Dat geldt ook voor deze lezing, al datgene wat ik zeg en andere leden van de orde zeggen. Dit is één van de redenen waarom wij u steeds weer uitnodigen vooral zelf na te denken en uw eigen conclusies te trekken. Er is immers altijd wel een zekere mate van onbeheerstheid in al deze contacten aanwezig, er zijn altijd wel sporen van de eigen persoonlijkheid en zelfs de eigen gewoonten van een medium mede verweven in al wat doorkomt. In ons geval kunnen ook telepathische impulsen vanuit de omgeving een geheel zuivere weergave van onze intenties, bedoelingen en weten, storen.

Een zuivere weergave van de boodschap – vanuit de geest of uit een andere bron — is dus zeer moeilijk en zal zelfs onder de meest voordelige condities nooit honderd ten honderd bereiken. Zover wij na kunnen gaan, is een zuiverheid van rond 95% het hoogste wat ooit behaald werd. Is dit voldoende?

 • Hoe komt het dat de ene mens wel hypnotiseerbaar is en de andere mens niet?

Alle mensen zijn in de praktijk wel te hypnotiseren. De moeilijkheid ligt voornamelijk in het feit dat niet eenieder gelijkelijk zal aanspreken op dezelfde biologerende waarden.

Bij hypnose is het noodzakelijk dat iemand onder de invloed komt van iets wat buiten hem aanwezig is en hem suggereert, zodat de eigen kritische vermogens en zelfs delen van het eigen denkvermogen worden uitgeschakeld. Het lijkt dan of de wil van het sujet is uitgeschakeld, maar dat is niet feitelijk het geval.

Nu zijn er mensen die door een hypnotiseur niet eenvoudig te pakken zijn, maar die wel onmiddellijk in een soort trance geraken door een voetbalwedstrijd en zich prompt geheel anders gaan gedragen dan zij ooit bewust zouden doen. Daarom kunt u beter niet zeggen dat een mens niet hypnotiseerbaar is, maar dat die mens niet vatbaar is voor de meest gangbare hypnotische technieken. Waarbij nog zij opgemerkt dat degenen die menen niet gehypnotiseerd te kunnen worden vaak nog het snelste onder de invloed geraken.

 • Kunt u mij verklaren waarom diverse groepen zoals antroposofen, theosofen, soefisme, bepaalde Japanse groepen de trancetoestand afwijzen?

Ik zou u vele verklaringen kunnen geven. Realiseer u echter dat al deze bewegingen berusten op een systeem. Dit is dan weliswaar door bv. trance e.d. tot stand gekomen zoals in de theosofie of door mystieke belevingen zoals in de antroposofie, of middels zgn. goddelijke inwerkingen en profeten zoals in het soefisme, maar deze verschijnselen worden voor allen verder afgekeurd.

In al deze gevallen is de basis van het systeem een autoriteit, die alleen kan bestaan wanneer het systeem niet in opvallende mate aangepast of veranderd behoeft te worden.

Trance nu schept mogelijkheden tot een niet voor de volle 100% betrouwbaar contact met onbekende werelden, waaruit leringen en gegevens zouden kunnen worden verstrekt, die een aantasting vormen voor de pseudo-zekerheid en het daaruit voortvloeiend gezag dat voor de leiders van de meeste groepen toch wel het meest begeerde goed op aarde vormt. Mediumschap, boodschappen uit de geest, het optreden van profeten e.d. worden met achterdocht bejegend en veelal verboden. Er zijn al godsdiensten waarin het optreden van wonderdoeners en profeten heeft gevoerd tot een zelfs gewelddadige onderdrukking van deze mensen en hun volgelingen, ofschoon dezen werkten en spraken vanuit de basisleer van de kerk in kwestie. Begrijpelijk. Zelfs wonderdoeners die verder geheel trouw in de leer zijn vormen nog altijd een aantasting van het gezag van het kader en verstoren de invloed van de heersende hiërarchie. En hier zoals elders zullen eenmaal gevestigde hiërarchieën en leergezag, alle ten dienste staande middelen gebruiken om hun eigen macht te handhaven. Dit geldt niet alleen in sekten en kerkgenootschappen Ook op alle andere gebieden kan men dit constateren, zowel bij generaals als bv. Pinochet als handelsheren, in linkse zowel als rechtse landen. Voldoende?

 • Hoe is het dat sjamanen een trance bereiken door muziek zoals bv. die van trommels?

De sjamanen-trance berust in feite op een geheel opgaan in een bepaald ritme, al dan niet door lichaamsbewegingen onderstreept, waardoor alle eigen denken en beseffen wordt herleidt tot dit ene ritme. Wat in de dans reeds wordt uitgebeeld, is al datgene wat het lichaam tijdelijk beheerst of in het bewustzijn ontstaat, maar het blijft gebonden aan het gegeven ritme tot dit beëindigd wordt en in de vallende stilte opeens de totale uiting mogelijk wordt.

Drums kunnen door veranderende ritmen bovendien structuurveranderingen in de mens en diens denken veroorzaken, zodat ook entiteiten die nooit als mens op aarde hebben geleefd middels bepaalde opeenvolgingen van ritme een uitingsmogelijkheid kunnen krijgen.

Opgemerkt zij hierbij dat bij de zgn. sjamanen-trance rond zeven van de tien gevallen sprake is van een vervalsing, waarbij men weliswaar zichzelf sterk opzweept, naar niet door andere krachten geheel beheerst wordt en zich bewust is van alles wat men doet en zegt.

 • Is de alfa-golf in de hersenen een indicatie voor de trance?

Niet zonder meer, wanneer de alfa-golf een tijdelijke benadering van rechtlijnigheid vertoond moeten wij wel aannemen dat er een mogelijkheid voor wereldvervreemding is ontstaan. Vertoont de bètagolf daarbij korte uitbarstingen van geringe slingering, die met grote gelijkmatigheid voorkomen, dan is de kans dat trance optrad zeer groot te noemen,

Wanneer de bètagolf dan terugkeert tot een wat onregelmatiger ritme met wat grotere uitslag en in de alfagolf korte stoten van sterkere uitslag zich manifesteren, mag inderdaad worden aangenomen dat er sprake is van een actieve trancetoestand of een daarmee vergelijkbare innerlijke beleving van de mens. Voldoende?

 • Ontstaat trance door ontspanning in een isolatietank?

Neen. Wel wordt een rusttoestand bereikt die in feite een terugkeer betekent tot de laatste maanden van de prenatale periode. Er ontstaan gevoelens van geborgenheid en zekerheid. Spanningen vallen weg, maar men blijft overgelaten aan eigen denken. Zet men een dergelijke vorm van isolement te lang voort, dan zullen de voorstellingen die in het ik bestaan een eigen leven gaan voeren. Bij een – dan niet meer gewenste – onderbreking van het verblijf in de rusttank kunnen vervormingen van de persoonlijkheid aan de dag treden en in het ergste geval manifesteert zich een gedragspatroon dat u dan klasseert als krankzinnigheid.

 • Zijn over je toeren geraken en hysterie een soort emotionele trance?

Iemand die over zijn toeren geraakt, is iemand die zichzelf opzweept en wel door – gemeenlijk uit zelfbehoud of zelfrechtvaardiging – bepaalde termen, gevoelens en wereldbenaderingen steeds weer te herhalen. Dit met uitsluiting van al wat enige beperking aan deze ik-bevestigende uitingen zou kunnen toevoegen.

Hysterie is in vele gevallen hiermee vergelijkbaar. Zij is niet alleen van seksuele geaardheid, maar vormt een bepaalde overspannenheid waarbij lichamelijke oorzaken kunnen, maar niet moeten overheersen. Hier zien wij dat de ik-voorstelling de wereldwerkelijkheid afwijst en probeert door verzet tegen die werkelijkheid daaraan te ontkomen en het ik-gevoel dat men begeert te handhaven. Beiden hebben dus niets te maken met een trance, naar zijn eerder monomane uitingen van een zelfrechtvaardiging en handhaving tegenover een wereld die men afwijst.

Vrienden, ik ga deze bijeenkomst besluiten. Wanneer u heen gaat, denk eens na over alles wat wij vandaag gezegd hebben, wanneer u een vraag gesteld heb, denk dan ook eens na over het antwoord dat gegeven werd.

Want het is nu eenmaal voor anderen vaak gemakkelijk op uw vragen een antwoord te geven. Maar een antwoord waarin u zelf geen zin ziet, waarmee u niet verder kunt komen of op zijn minst uw eigen denkbeelden en handelingen nader kunt gaan bezien, is nu eenmaal zinloos. Stellingen, hoe mooi en overtuigend ook, die u niets zeggen, waarmee u zelf niet verder kunt gaan, hebben voor u maar een zeer beperkte betekenis, zo deze voor u al bestaat. Betekenis heeft voor u alleen datgene wat u in uzelf als een zo grote zekerheid of waarschijnlijkheid aanvoelt, dat u het ook aandurft om er mee te werken, om nieuwe ervaringen op te doen.

Zelf werken, zelf proberen, zelf zoeken zijn nu eenmaal noodzakelijk om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe ervaringen zijn noodzakelijk voor eenieder, die nog verder bewustzijn wil bereiken. Mag ik ook dit laatste u ten overweging aanbevelen?

image_pdf