Trillingen en samenklanken

image_pdf

12 juli 1979

Een beeldspraak die dicht bij de muziekleer ligt. Want als je gewoon naar een notenbalk kijkt en je maakt een indeling, dan kun je zeggen: Ik deel in een vierkwartsmaat in. Dan heb je de vier elementen. Die elementen staan ten opzichte van elkaar in een klimmende reeks. Op dezelfde manier kun je zeggen: Als we een toonladder nemen en we gaan van C tot B, dan hebben we een aantal mogelijkheden die daarop in een hogere orde worden herhaald en zo ad infinitum.

Als we dus spreken over trillingen en samenklanken, dan moeten we wel begrijpen dat het een beeldspraak is en dat al wat we daarover zeggen ten slotte met een zeker voorbehoud moet worden bezien. Als ik het heb over trillingen, dan kan ik het hebben over uw eigen uitstraling. Deze uitstraling bestaat uit een aantal componenten die resulteren in één zeer persoonlijke trilling. Er zijn gedachte-invloeden bij, invloeden uit het verleden (van uw eigen verleden), lichamelijke trillingen die uit het verleden soms in het lichaam geënt zijn. We hebben daar dan te maken met de vibraties van de levenskracht die ook variabel zijn en zo kunnen we doorgaan. Trillingen is de term die we gebruiken voor alle verschijnselen die net buiten het zintuiglijke vallen en alleen in hun eindresultaat voor ons kenbaar worden. Nu zult u zeggen: Maar hoe kom je dan aan de analogie met de muziek? Als u kijkt naar iemand die viool speelt, dan zal u opvallen dat de toon, gelijk gestreken op de ene viool en op een andere, verschilt. Er zijn moderne vioolbouwers, die de producten van Amati heel dicht benaderen, maar er zijn toch verschillen. Gaan we die analyseren, dan blijkt dat je de ene viool precies naar het oude model kunt nabouwen, alles compleet tot het materiaal toe, maar dat je net de laksamenstelling niet helemaal kunt evenaren. Een kenner zal het verschil direct horen. Het gaat niet alleen om de hoofdtrilling maar om de harmonischen die daarbij een rol spelen, al die kleine neventrillingen die toch de geaardheid van de klank van zo’n viool bepalen.

Zo kunnen we ook zeggen: Een mens heeft een ziel. Rond die ziel vormt zich het bewustzijn (wat we dan maar de geest noemen) en deze heeft haar eigen uitstraling. Dat is volkomen juist. Dat is de primaire toon van het “ik”. Maar de neventonen, de zuiver persoonlijke klank, wordt door alle door mij aangeduide andere factoren mede bepaald. Als u lichamelijk in een bepaalde situatie verkeert, dan kunt u onder stress staan. Die spanning betekent dat u een andere klank, een andere vibratie afgeeft dan wanneer u innerlijk geheel rustig bent. Op die manier kunnen we ook het gehele Al enigszins omschrijven. Alles heeft zijn eigen trillingswaarde. Wij kunnen zeggen dat bv. het licht dat de maan weerkaatst gepolariseerd zonlicht is. Toch heeft het maanlicht een aantal bijzondere kwaliteiten en eigenschappen. Hoe komen we daaraan? Dat weten we eigenlijk niet. Het denkbeeld is in theorie dat maanlicht psychisch een grote invloed heeft die door gelijksoortig gekleurd licht niet kan worden bereikt. Dat is gek, maar het is zo. Het maanlicht heeft kennelijk bepaalde nevenwerkingen. Er is niet alleen sprake van een hoofdtrilling maar ook van neventrillingen en die bepalen de karakteristiek ervan. Als ik dat zeg t.a.v. de maan, dan kan ik dat ook zeggen voor elk hemellichaam. Maar als ik spreek over een hemellichaam, waarom zou de ruimte dan ook niet op een bepaalde wijze kunnen meewerken en trillingen veroorzaken?

U zult zeggen: Er moet voor die trillingen een bron zijn. Die is er. Ergens, zo ver weg dat het door een kijker niet te zien is, wordt een zon tot nova. Ze explodeert. In één golf die misschien een paar uren duurt, heeft ze al haar planeten opgevreten in één gloed en een enorme straling uitgeworpen. U ziet dat niet, maar in de ruimte is daardoor een geweldige verschuiving tot stand gekomen. Een verschuiving, die te maken heeft met zwevende gaswolken, die invloed heeft op bepaalde magnetische anomalieën die in de ruimte bestaan. Al die dingen bij elkaar betekenen dan voor u dat de werking van de ruimte t.a.v. de aarde is gewijzigd. Die wijziging wordt kenbaar en dat noemen we dan een trilling. Op dezelfde manier kunnen we dat zeggen t.a.v. geestelijke waarden. Ach, u kent dat wel. U bent wel eens in een huis gekomen waar alles schijnbaar in orde was. Toch hing daar een eigenaardige spanning, een vibratie. Er was net ruzie geweest. Dat wist u niet. Maar als u binnenkomt, voelt u een soort onbehagen. Dat is waarschijnlijk grotendeels mentaal. Het zijn de mentale spanningen die heel mooi verborgen worden gehouden achter beleefdheid. “Wat leuk dat jullie er zijn. Wat zal ik doen? Zal ik eerst koffie zetten of drinken we meteen een glaasje?” U kent dat allemaal wel. Maar de spanning is er.

Stel u nu eens voor dat we vele vormen van bewustzijn hebben die niet stoffelijk zijn (die dus niet op aarde thuishoren). Dan is het ook begrijpelijk dat hun invloed, als die vergelijkbaar is met menselijk denken, een soort sfeer kan vormen. Die sfeer kan op het ene ogenblik sterker zijn dan op het andere. De lading kan in de ene kamer sterker zijn dan in de andere, maar ze is er wel. Wanneer u daarmee in contact komt, gaat u erop reageren. Als die emotie woede is en u voelt dat aan als iets benepens, iets bedompts bijna of als een grote spanning alsof er dadelijk oorlog zal uitbreken, dan heeft u daarop afwijzend gereageerd. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat u toevallig ergens komt en zonder het te weten in harmonie komt met iets wat een ander denkt of wat een ander uitzendt. Daarvan zijn er voorbeelden te over.

Een leraar of een spreker zal zo dadelijk in de zaal verschijnen. De mensen zitten gezellig te praten. Stel nu, dat die leraar zich begint te concentreren. Hij wil proberen een geestelijke waarheid te brengen. Weet u wat het vreemde effect ervan is, als hij het goed doet? Dan gaan de mensen in de zaal steeds rustiger praten totdat het bijna gefluister wordt. Maar als dat kan ‑ en dit fenomeen is waar te nemen in vele zalen op de wereld ‑ waarom moeten we dan aannemen dat dat kosmisch niet kan gebeuren? Er kosmisch geen harmonieën kunnen bestaan? Dat er geen invloeden zijn waardoor mensen plotseling rustig worden of onrustig? Dan zijn we nu op een punt gekomen waar we redelijkerwijze over trillingen en samenklanken kunnen praten.

U heeft uw eigen uitstraling. Uw uitstraling wordt beïnvloed door uw geestelijk wezen, maar ook door uw voorstellingswereld (de manier waarop u naar de wereld kijkt), uw denken, uw relatie met de wereld. Dit is een eigen kwaliteit. Nu lijkt het alsof die kwaliteit een persoonlijke eigenschap is. U behoort echter tot een geheel. Dat geheel noemen we “mensheid”. Vergelijk het met een piano. Ik kan op een piano een lage bas toon aanslaan en als ik goed luister, hoor ik ergens een hoge toon die goed is afgestemd meeklinken. Het gaat zelfs zover dat de manier waarop men een klankkast bouwt en de verschillende snaren op elkaar laat inwerken de klank van het instrument bepaalt. Dan zegt u: Dat zijn boventonen. Neen, dat zijn samenklanken, want men reageert op elkaar. Als u die hoge toon aanslaat, zal ook de bastoon gaan meetrillen. Het is een wisselwerking. Het is een bestaande relatie, niets anders.

U leeft in een wereld waarin invloeden van velerlei aard uit de kosmos op u afstormen. U heeft een eigen persoonlijke instelling. Als die instelling goed is en er komt een kosmische invloed aan, dan gaat die u in beweging brengen, u wordt daardoor beroerd. Op het ogenblik, dat u daardoor wordt beroerd, want u ben een denkend wezen en u ondergaat niet alleen, zal uw handelen en uw voorstellingswereld worden beroerd in overeenstemming met de binnenkomende trilling. Als u dat nu in de gaten heeft, dan kunt u zeggen: Ik word dus veranderd door die invloed. Maar door die verandering ga ik ook beter met die invloed mee. Ik ga zelf die invloed nog een keer a.h.w. versterken; een feedback‑effect. Die feedback is nu juist datgene waardoor het menselijk leven op aarde zo vaak wordt bepaald. U denkt nu waarschijnlijk: ach, al die verhalen over kosmische invloeden en trillingen, vergeet het maar. Neen. Er zijn een aantal kosmische ritmen. Die ritmen lopen uiteen. Er zijn er die vele duizenden jaren lopen. Er zijn er die een paar duizend jaren ver, en er zijn er ook die een paar dagen duren. Al die verschillende ritmen hebben invloed op aarde, maar niet voor ieder op gelijke wijze. Ze zullen vooral die mensen beïnvloeden die daarop zijn afgestemd; d.w.z. wier eigen trilling een harmonisch effect ver­toont. Op het ogenblik dat die mensen zelf gaan reageren, zijn ze niet meer afhankelijk van de stimulerende trilling alleen; ze produceren zelf ‑ en wel op hun eigen niveau – een trilling. Er ontstaat een samenklank omdat één toon die is aangeslagen een andere toon wekt die zichzelf weer versterkend daardoor op den duur een akkoord vormt.

Alle kosmische invloeden, zoals die van dit ogenblik (12 juli ’79) die een eigenaardige mengeling is van geel en rood, hebben tot gevolg dat mensen daarop gaan reageren. Het zijn deze samenklankverschijnselen die het belangrijkst zijn, want we kunnen het een en ander daarvan leren en er het een en ander uit aflezen. Ik wil trachten voor u een beeld op te bouwen van deze wereld. Er zijn vaste ritmen in deze wereld die met een gemiddelde van ongeveer 120 jaar fluctueren en die elkaar versterken zodat we per 700 jaar een versterkt ritme krijgen en het maximale effect na ongeveer 2100 jaar. Dit zijn benaderingsgetallen, het is in feite iets meer. Nu is deze golfbeweging dus veel langer dan een mensenleven. Denkt u dat u kunt incarneren op een ogenblik dat uw geestelijke instelling geheel in strijd is met het ritme van de invloeden op deze wereld? Dan moet u maar eens oppassen en heel goed opletten! U zult dan met verbazing ontdekken dat ‑ of u astrologie nu wel of niet aanvaardt ‑ de indeling in een aantal typen heel aardig uitkomt. U zult verder kunnen constateren dat er perioden zijn van rond 120 á 160 jaar waarin heel veel genieën op een bepaald gebied worden geboren, soms zelfs op verwante gebieden. Een voorbeeld: Als er een sterke, positieve invloed is t.a.v. toonkunst, dan zien we daarnaast over het algemeen een opkomende golf van natuurkunde en een aflopende golf van schilderkunst. Die drie terreinen treffen elkaar bijna altijd weer en hun onderling verschil in top ligt tussen de 20 en 35 jaar.

Als u wordt geboren in harmonie met bv. een beeldende invloed, dan zal u geneigd zijn beeldend te werken. Wanneer u zich kenbaar wilt maken kunt u dat beter doen door een voorstelling te creëren ‑ of dat nu schilderen is, beeldhouwen of mijnentwege een cabareteske uitbeelding ‑ dan door te schrijven of te componeren. U zult waarschijnlijk wel geïnteresseerd zijn in de natuurkunde (in uw geboorteperiode een opkomende factor), maar u zult er nooit helemaal mee uit de voeten kunnen. Zo worden de mogelijkheden die men heeft bij een incarnatie eigenlijk mede bepaald door de trillingen die vanuit de kosmos de aarde bereiken en door de structuur die daardoor op aarde ontstaat. Maar het gaat nog veel verder. U bent op de wereld en die wereld verandert. Haar invloeden veranderen. Wat zal daar dan uit resulteren? Degenen, die harmonisch zijn, gaan meedenken. De feedback ontstaat, dus de verandering. Maar als die verandering voor u niet harmonisch is, dan kunt u geen samenklank meer vinden met het nieuwe; u staat er gewoonweg naast. Een bekend voorbeeld: U komt uit een periode van Strauss, Lehar, Abraham en andere coryfeeën van dat soort muziek en u wordt geconfronteerd met de Beatles. U kunt daarin geen weg vinden. U kunt ook niet erkennen dat hier melodisch iets groots wordt gepresteerd. U ziet alleen maar de afketsende symptomen als het versterkte ritme, het wegvallen van het vloeiend zijn van de melodie of het vertellend karakter van de woorden. Het resultaat is dat u dat niet kunt appreciëren. Misschien kunt u er heel langzaam naartoe groeien, maar als u zover bent gekomen dat u eindelijk de Beatles aardig vindt, dan hebben de anderen ondertussen alweer Punk gevonden en daarmee kunt u helemaal niet meer terecht.

Ik probeer u duidelijk te maken dat uw eigen wezen niet alleen maar is afgestemd, doch dat het door die afstemming wordt gedwongen tot een de reactie op de wereld waarin u leeft. Dat zal geestelijk wel precies hetzelfde zijn. Er kan een zeer grote en sterke geestelijke invloed op aarde kenbaar worden. Maar als u zo bent afgestemd dat u daarmee geen samenklank kunt vinden, dan is het niet mogelijk dat u op uw eigen manier daarvan iets weerspiegeld. Dan blijft het voor u een onbenaderbaar, onbegrijpelijk geheel waar u niets voor voelt, wat u dwaas vindt, verwerpelijk en wat u eigenlijk wilt bestrijden. Wanneer het verschijnsel zich vertoont, dan blijkt dat u ‑ zonder dat u er eigenlijk werkelijk reden voor heeft ‑ ineens heel opgewonden bent, en zelfs driftig afwijzend gaat reageren, gedachten uitspreekt die u anders zeker voor uzelf zou hebben gehouden, tot handelingen en daden komt waarvan u zich later afvraagt hoe u zo stom heeft kunnen zijn. Realiseer u dat. Uw wezen heeft een eigen afstemming. Die afstemming, complex als ze is, bevat zoveel geestelijke en kosmische factoren dat hierdoor een overvleugelen van stoffelijke afstemmingen soms mogelijk is. Dan is het mogelijk dat de trilling zo sterk wordt aangepast aan een geestelijk element, dat de stoffelijke elementen langzaam maar zeker vervloeien. Op het ogenblik, dat men de stoffelijke elementen versterkt, wordt harmonie onmogelijk.

Realiseer u ook even (u bent nu druk bezig met al die realisaties, dat weet ik wel) dat u leeft in een wereld waarin het materiële erg belangrijk is. Om uzelf goed te kunnen handhaven in de wereld zou u eigenlijk zeer materialistisch moeten denken en reageren, want andere factoren tellen niet. U kunt geen vluchtelingen helpen door gedachten uit te sturen, zegt men u. Stort maar wat op de giro. U kunt geen groot mens worden door innerlijk rust en vrede te vinden. Probeer maar liever gekozen te worden in de Tweede Kamer. Maar dan heeft u helemaal geen rust meer en neemt u de rust van anderen ook nog weg of u belast ze.

In die wereld is uw geestelijke oriëntatie waarschijnlijk heel anders. Dat wil zeggen, dat er bij heel veel mensen een conflict aan de gang is. Het conflict tussen hun innerlijk, dat bepaalde harmonieën zeer sterk beleeft en aanvoelt en daarop ook positief geestelijk wil reageren en de stoffelijke wereld die als in conflict daarmee wordt gezien. Dan kunt u dat oplossen, zoals sommige mensen hebben gedaan door te zeggen: Dan moet je die stoffelijke wereld maar terzijde zetten, Dat vind ik heel goed. En als u dan verhongerd en verdorst bent, komt u ongetwijfeld weer in de geestelijke wereld terecht waar alles goed is. Maar tot die tijd heeft u toch wel erg veel disharmonie. Zou het niet veel beter zijn om uit te gaan van uw innerlijk en op grond daarvan de benadering van uw stoffelijke wereld in uw denken en gevoelens zoveel mogelijk als een samenklank te componeren? Als u dat namelijk doet, komt u weer een stap verder. Als lichaam en geest een eenheid vormen, dan is er geen sprake meer van contrasten in het “ik”. Het “ik” is een eenheid. Die eenheid heeft haar eigen harmonie en is daardoor te beroeren door alle krachten waarmee een samenklank mogelijk is. Maar ook omdat de harmonie geestelijke waarden bevat, ontstaat er geen onbeheerste afwijzing maar slechts een bewust terzijde stellen van niet‑harmonische factoren. En dan ben je alweer een eind opgeschoten op de weg naar bewustwording.

Nu heeft ook de aarde haar eigen trillingen. De aarde heeft een trillingsgetal dat nogal complex is en o.a. bestaat uit de bewegingscyclus van de schaal, de veranderende radiatiedichtheid en actiedichtheid vanuit de kern en het geestelijk element dat erbij zit. Er zijn nog wel een tiental andere factoren te noemen. De aarde zal dus uitstralen op een bepaalde manier. Op die punten waar ze op een bepaald ogenblik een conflict heeft of harmonie vindt, zullen de mensen en ook alle andere levende wezens die uitstralingen veel sterker dan normaal ervaren. Ze worden erdoor afgestoten of aangetrokken. Ze voelen zich beter of ze worden zieker. Een vreemd voorbeeld voor uitstraling, ik weet het, ze bestaan officieel niet, maar ten slotte is er zoveel wetenschappelijk bewezen dat officieel wetenschappelijk niet bestond dat we dat wel even mogen verwaarlozen.

Er zijn mensen die in een aardstralenbaan liggen en daarvan gewoon ziek worden. Maar het gekke is, dat een kat daar wel naar toe kan gaan. Die oriënteert zich in de aardstralen en wordt er juist glanzender en vetter van. Hoe kan dat? Het blijkt heel vaak dat, als de mens zich in het aardstralenveld anders opstelt, anders oriënteert, dat hij plotseling veel sterker wordt, dat hij met minder slaap een grotere ontspanning bereikt, dat zijn lichaam beter functioneert. Ook hier is het een kwestie van samenklank of disharmonie, U eigen wezen speelt hierbij een rol. Het is een kwestie van hoe u innerlijk bent, wat uw lichamelijke toestand en gesteld is.

Als je bv. kanker hebt en je ligt in een aardstralenveld, dan kan de kanker daardoor wel degelijk afnemen of tot inkapseling worden gedwongen, maar u verzwakt zelf ongewoon snel. De andere factor zou zijn: je ligt er zo gunstig mogelijk in met een algemene versterking van factoren. Maar de kans is erg groot dat dan ook de kanker zich snel uitbreidt. In dat geval moet je zorgen dat je uit die aardstralen wegkomt. Als de aarde zo op ons inwerkt wanneer we op aarde zijn, als planeten, als stralingen uit de kosmos en uit de geest op ons inwerken, dan is het zaak dat we de hoofdwaarde van trillingen een beetje beter leren onderscheiden. Wat zijn voor een mens de kentekenen van de trilling waarin hij zich bevindt?

Altijd in de eerste plaats een gevoel van onbehagen of welbehagen. Daar waar geen samenklank wordt bereikt, ontstaat onbehagen. Waar een samenklank wordt bereikt, ontstaat behagen. Dit zijn stemmingen die niet rationeel verklaarbaar zijn. Kies dus zoveel mogelijk voor al datgene waarvoor u behagen ervaart. Dat houdt ook in dat u de kleuren van uw omgeving kiest in overeenstemming met dit behagen. Een gevoel van geborgenheid, zegt men dan. Het betekent verder, dat u ook de plaats waar u woont niet alleen door utiliteitsoverwegingen laat bepalen, maar dat u zich wel degelijk de moeite moet getroosten de sfeer op te nemen en probeert die plaats te vinden waarop u zich het meest behaaglijk voelt. Waar dit behagen na een korte tijd aanwezig is (u heeft meestal 2 á 3 uur nodig om dat goed te kunnen vaststellen), daar zult u niet alleen gelukkiger leven maar bovendien ontdekken dat u zelf harmonischer gaat functioneren en gelijktijdig gevoeliger wordt voor allerlei trillingen van elders, want dan heeft u een gezonde basis. En met die gezonde basis kunt u veel gemakkelijker aanvoelen, of er iets is wat niet harmonisch is en u daarvoor dan afschermen, of iets wat voor u harmonisch is, waarmee u zich kunt voeden en waarmee u meer kunt bereiken. Kosmische trillingen kunnen we natuurlijk niet op die manier bepalen, want behagen of onbehagen hebben in dit verband geen werkelijke functie. Ze bestaan wel. maar als ik mij onbehaaglijk voel, dan kan de kosmische invloed wel door mij worden afgewezen, maar ik leef erin, wanneer ik op aarde ben zeker. Ik kan mij niet daaraan onttrekken.

Wanneer er kosmische beïnvloedingen zijn (ze zijn bijna continu aanwezig, maar soms zijn ze bijzonder sterk), dan geldt weer het volgende: Stel u in op een zo groot mogelijke innerlijke vrede. Een concentratieproces dus. Ontspan u daarna. Laat uw gedachten dwalen. De beelden die daaruit ontstaan zijn gewoonlijk uw reactie op de invloed die u ervaart. Als deze beelden b.v. geweld inhouden, dan betekent dit dat u zich moet wapenen tegen geweld, maar ook tegen de neiging tot gewelddadigheid. U kunt dan uw geestelijke afstemming zodanig opvoeren in de richting van rede en beheersing dat u door de kosmische invloed niet verder wordt beroerd. Ze kan wel aanwezig zijn, maar ze kan u niet meer domineren. U blijft beheerst handelen. Als u merkt dat u in een periode zit waarin u zich bijzonder veerkrachtig voelt, dan is ook hier kennelijk een levensgevende invloed aanwezig. Wij noemen dat de gele of ook wel de gouden straling. Constateer ik dat die straling er is, dan is het alweer een kwestie van: ik kan dat gaan gebruiken. Ik word dan ontzettend bedrijvig en druk. Maar het is natuurlijk veel beter om die kracht eerst op te nemen. Als ik een dergelijk gevoel heb, zal ik mij begeven naar een plaats waar ik mij zo prettig en zo harmonisch mogelijk voel. Ik ontspan mij daar eerst, dan pas zal ik de energie opnemen. Ik word geladen met die energie en ik kan daardoor niet de energie ook beter werken.

Een factor die u voor zuiver geestelijke zaken en beïnvloedingen moet behouden: geestelijke trillingen hebben nooit een direct stoffelijk effect. Ze betekenen echter wel een afwijking in de beelden waarin u denkt of fantaseert. Als u ongeveer weet wat uw normale dromen zijn, dan kunt u dat al heel aardig nagaan. U kunt dat ook merken aan de literatuur waaraan u de voorkeur geeft. Normaal houdt u van: Zij ziet hem, hij ziet haar. Ze vinden, elkaar niet aardig, maar later vinden ze elkaar toch aardig enz. enz, tot een happy end. Dan heeft u plotseling geen zin meer in dat soort lectuur en zoekt u iets op van bv. Bram Stoker (Dracula) waarin de vampiers rondvliegen en met hun extra lange tanden aantonen dat een tandarts ook niet alles kan. Of u zoekt het misschien in een moordroman waar reeds op de eerste bladzijde een lijk ligt.

Die afwijking van de normale smaak is veelbetekenend. Het houdt in dat u innerlijk op een andere manier compensatie zoekt. Lezen is een zekere mate van ontvluchting, maar ook het zoeken naar een zekere compensatie voor uzelf. U zult dat ook merken als u een krant leest, luistert naar de radio of kijkt naar de televisie, dat werkt op een soortgelijke wijze. Uw waardering is dan ineens veranderd. Realiseer u welke afwijking van de voor u geldende norm er is. Tracht u ook af te vragen waarom u dit nu ineens interessant vindt en dat andere niet. U zult tot de conclusie komen dat uw houding ten aanzien van de wereld tijdelijk is veranderd. Door u te concentreren op die afwijking en deze te vergelijken met uw innerlijk beeld van juistheid voert u uw instelling op waardoor u het optimale effect van de straling krijgt, die op dat moment aanwezig is en gelijktijdig al datgene afwijst wat voor u in feite niet aanvaardbaar is. Op deze wijze kunt u dus de verschillende soorten stralingen die u bereiken over het algemeen heel aardig hanteren.

Nu wordt het tijd voor een stukje theorie.

  1. De basis van alle dingen is trilling. Elke trilling op zich is beweging van kleinste delen of van velden die fluctueren.
  2. Op het ogenblik dat twee velden gelijk trillen en ten aanzien van elkaar een versterkende factor uitoefenen, zal het effect daarvan meer dan het dubbele van beider vermogen bedragen. Op het ogenblik dat ze elkaar opheffen, zal het eindeffect van de sterkste minder zijn dan de berekening van de ene factor min de andere.
  3. Daar trilling het resultaat is van elke verandering in een veld of van een relatie tussen kleinste delen houdt dat in dat overal waar energie of waar materie bestaat deze trillingen of vibraties aanwezig zullen zijn. Verder betekent het, dat de variaties die optreden zowel in de stof als in de geest bepalend zullen zijn voor het effect van de vibraties die naar buiten toe kenbaar worden.
  4. Daar fijne materie altijd in haar bewegingspatroon onderworpen is aan het stralings‑ of veldvibratiepatroon zal elke geestelijke straling sterker zijn dan stoffelijke straling. Dit betekent, dat geestelijke waar­den altijd zullen domineren t.a.v. het stoffelijke, ofschoon dit als zodanig zelden volledig wordt beseft.

Nu gaan we over tot een paar feiten die tot de Arcana behoren.

Elke ster, elke planeet, kortom elk hemellichaam waarvan de massa en de eigen bewegingsratio een bepaald productgetal overtreffen, moet worden beschouwd als bezield. Dat wil zeggen, dat hierin een eigen persoonlijkheid aanwezig is en dat deze persoonlijkheid als geestelijk element dominerend kan optreden ten aanzien van de normale stoffelijke factoren die van een dergelijke planeet uitstralen. Als er in de zon een werkelijke persoonlijkheid leeft, dan kan al datgene wat in het lichaam van de zon gebeurt worden veranderd of gedomineerd door die persoonlijkheid. Stoffelijke oorzaak‑en‑gevolg werkingen zijn in dit geval afhankelijk van een persoonlijkheid en dus van de geestelijke factoren die schuilgaan achter het stoffelijk uiterlijk.

Dit stellende is het ook duidelijk, dat harmonieën mogelijk zijn met de geestelijke persoonlijkheid of bezieler van elke grote wereld. Op grond daarvan kunnen niet alleen krachten en eigenschappen ontstaan in elk wezen dat tot een samenklank komt, maar bovendien kunnen de stoffelijke factoren worden gewijzigd en wel in die mate dat een aanpassing aan de samenklank en dus aan degene die harmonisch is daarvan het resultaat is. Dit zijn zaken waarover men eigenlijk heel lang zou moeten nadenken.

Ik zeg het zo kort en eenvoudig mogelijk, maar het houdt ontzettend veel in. Het betekent b.v. dat een mens, die harmonisch kan zijn met de krachten van de aarde een aantal werkingen ervan kan bepalen. En dan wordt ineens de ingewijde die regen oproept iets anders dan een sprookje. Dan wordt de man, die materie verandert en bv. van steen brood maakt niet een legendarische figuur, een overlevering. Het is zelfs geen goochelaar. Het is gewoon iemand die op grond van zijn harmonie met de materie een transmutatie van de materie tot stand brengt. En dan zitten we ineens midden in de alchemie die in wezen ook een trillingsleer is.

In de alchemie geldt: Als ik de juiste sulfers samenvoeg in de goede verhouding, dan kan door de juiste bijvoeging de Steen der Wijzen ontstaan waarin het gehele weten maar ook alle beheersing van de materie is gekristalliseerd. Is dat eigenlijk niet een weergave van een werkelijkheid? Je kunt de alchemie natuurlijk stoffelijk benaderen; haar zien als de voorloper van de chemie. Je kunt haar ook zien ‑ wat ze ongetwijfeld ook is ‑ als een mystieke richting. In deze mystiek wordt dus kennelijk gesteld: Als ik de sulfers, de verschillende factoren van leven, van kracht en van denken in mij in de juiste verhoudingen weet samen te voegen en weet te stuwen door mijn wil en ook door mijn levensvuur, dan ontstaat hierdoor een bewustzijnsproduct dat in zich onveranderlijk is geworden (uitgekristalliseerd) maar waarop ik voortdurend een beroep kan doen zowel ten aanzien van kennis, van levenskracht als zelfs van beheersing van materiële mogelijkheden. Dat is niet zo gek als het lijkt.

In de Arcana‑vinden we een verhaal dat in het kort hierop neerkomt: Er is een basiskracht of oerkracht die in wezen gelijk is. In die oerkracht bestaat echter een denken. Het is het denken dat de werking van de oerkracht bepaalt. Hierdoor ontstaat er een voortdurende kringloop van mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn niets anders dan trillingen in de oerkracht die achtereenvolgens in al het bestaande een bepaalde neiging kunnen induceren, aangenomen dat de samenklank met de materie mogelijk is.

Dit blijkt ook te gelden voor alles dat in de geest bestaat beneden een bepaald niveau. Ik stel nu in zeer vrome termen misschien maar toch ernstig gemeend: Er is één denkende Godheid. Die denkende Godheid is niet onmiddellijk een invloed op u of op welke wereld dan ook. Het is slechts een indirecte invloed doordat zijn verschillende gedachten en daarmee trillingen in u harmonie of disharmonie kunnen opwekken. Op het ogenblik, dat u in staat bent de harmonie met de totaliteit in u op te nemen, treedt een versterking op van alles wat wij als goddelijke factor in de mens plegen te beschouwen. Hierdoor zal het gehele vermogen, de eigen trillingscapaciteit maar ook de bereikbare samenklanken toenemen. Aangezien nu de oerkracht in haar structuur kosmisch is en daardoor dus geen directe afwijzing kent van het bestaande, is het bij een voldoende eenwording met deze kracht mogelijk t.a.v. al het bestaande en kenbare positief ingesteld te zijn. Op dat ogenblik is ook met al het bestaande een samenklank mogelijk. Door deze samenklank is een bewuste en directe beïnvloeding voor al het zijnde denkbaar.

De kosmos is vanuit menselijke en geestelijke standpunten ingedeeld in twee afwijkende werelden. De eerste is de wereld van harmonie, ook wel hemel of goddelijke wereld genoemd waarin een positieve reactie op elke goddelijke uitstraling moge­lijk is. De tweede wordt wel hel, onderwereld of demonische wereld genoemd. Hier is geen positieve reactie mogelijk op elke straling. Dit betekent dat elke goddelijke gedachte op zich verkeert in haar tegendeel voor al degenen die in deze wereld daardoor worden beroerd. Anders gezegd: Er is een wereld van harmonie waarin de perfecte vorming in overeenstemming met het Goddelijke ontstaat. Anderzijds is er een wereld waarin elke erkenning van een goddelijke factor voert tot een grotere disharmonie of chaos.

Men zegt dat deze beide werelden elkaar bestrijden. Dit is niet juist, beide werelden stralen uit. Het is uw eigen harmonie met een van beide factoren waardoor uw beleven van geestelijke waarden later zal worden bepaald, maar het betekent ook, dat uw stoffelijke waarden daardoor worden bepaald. Zolang u zich bezighoudt met de gebruikelijke benamingen bent u geneigd niet te handelen volgens uw innerlijk wezen en afstemming, zodat u uw trillingsmogelijkheid en trillingsgetal zult verwaarlozen in uw reactie op alle trillingen die u vanuit de kosmos bereiken. Op dat ogenblik is de kans op disharmonie groter geworden.

Men heeft wel eens gezegd: De diepste hel is bestemd voor de vromen. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar als de vromen werkelijk alles verwerpen buiten de leerstelligheden die zij plegen te aanvaarden, dan komen zij voortdurend tot een grotere ontkenning van het Goddelijke zoals dat op hen zelf inwerkt. Dat zou tot resultaat hebben dat zij steeds dieper in een innerlijke chaos verzonken raken die hen ten slotte geestelijk volledig zou omgeven. Werkelijke vroomheid is een afgestemd zijn op het Goddelijke. Het is een zo groot mogelijke harmonie vinden. Elk samenklinken met mens, geest of God is positief. Elke strijd zijn met goddelijke, geestelijke of menselijke waarden is negatief of chaotisch.

Wie leert om steeds te zoeken naar de grootste positieve mogelijkheid en waarde in hemzelf en daardoor het geheel van zijn reacties, zijn wereldbeeld en beschouwing voor zover dit maar mogelijk is laat bepalen, zal niet alleen zo juist mogelijk handelen, maar hij zal tevens de kracht rond zich zodanig tot uiting brengen dat hierdoor de wereld ofwel sterk afwijzend, dan wel sterk bevestigend reageert. Neutraliteit, zo die al bestaat, is in het kosmische bestel de meest onwaardevolle factor die denkbaar is. Voor of tegen is aanvaardbaar, neutraal niet. Want in het neutrale ontkent men zozeer zowel zichzelf als alle invloeden dat men op onbewust niveau wordt gemanipuleerd door de trillingen die rond het “ik” bestaan, terwijl men gelijktijdig alle vibrerende en eerlijke waarden van het eigen “ik” probeert te ontkennen. Dit moet ten koste van alles worden vermeden. De gehele opbouw van de kosmos kan worden voorgesteld als een trilling. Daarom spreken wij ook van “de melodie der sferen”. Wij kunnen vanuit die opbouw zeggen: Ikzelf ben een instrument dat kan reageren op de kosmische kracht. Ik kan deel hebben aan het lied van de eeuwigheid zolang ik dit in mij tot uiting laat komen volgens het instrument dat ikzelf op dit moment vorm.

De perfecte harmonie en de algehele samenklank met de oerwaarden van de kosmos is voor de mens bereikbaar, ook als het bewust hanteren van de zo ontstane krachten een kwestie is van een langdurige bewustwording zowel van het eigen “ik” als van de kosmische waarden.

Afsluiting:

 De samenklank is dat aspect waar je bewust enigszins iets aan kunt doen. Ik geloof, dat samenklank berust op het zoeken naar die punten waarin een overeenkomst bestaat tussen het “ik” en het andere om dan op grond van de bereikte beperkte harmonie een zo groot mogelijke harmonie te ervaren zonder daarbij het geheel van je capaciteiten uit te schakelen. Dat is iets waar de mensen te weinig over nadenken.

Als u bezig bent over trillingen, dan doet u mij denken aan die mensen op aarde die voortdurend bezig zijn zich te bewapenen om de vrede te vinden. Maar de vrede vinden is juist een kwestie van wapens omsmeden tot ploegscharen. Dat is natuurlijk naar een beperkte industrie. Wapens kun je altijd wel blijven vervaardigen, want die gaan eenvoudig teniet. Ploegscharen gebruiken de mensen zolang ze bruikbaar zijn. Wanneer u zoekt naar vrede, naar geestelijke of mentale mogelijkheden, naar gezondheid zelfs, dan moet u niet uitgaan van een conflictmodel. U moet zoeken naar datgene waarin een samenklank mogelijk is. Wanneer u ziek bent en u voelt dat er enig genezend proces denkbaar of mogelijk is, dan moet u zich daarop concentreren. Uw lichaam zal dan antwoorden met genezing.

Als u iemand zou willen bereiken en u kunt dat niet, dan kunt u natuurlijk mopperen en alle middelen proberen die misschien niet werken. U zou ook kunnen beginnen met u voor te stellen in welke opzichten u met die persoon harmonisch bent. Door u daarop te concentreren is het dan mogelijk om een voldoende resonantie op te bouwen. U kunt dan een enigermate juiste telepathische overdracht tot stand brengen hetzij van gevoelens, hetzij van emoties.

Wanneer u bezig bent met geestelijke zaken en u bent steeds het kwaad aan het bestrijden, denkt u dan werkelijk dat u een harmonie kunt vinden met het goede? Maar als u iets goeds erkent en u beleeft de totaliteit van het goede innerlijk zo intens mogelijk, dan zult u daardoor afgestemd raken op de totaliteit van datgene wat u goed noemt. Daardoor zult u dat goede beter in u beleven en beter rond u gemanifesteerd zien. Het is maar een kwestie van benadering.  Wij weten dat trillingen de basis zijn van alles, ook van uw eigen wezen. Uw eigen trilling is in feite het kenmerkende signaal waardoor u juist uzelf bent en niet voor een ander kunt worden versleten. Maak daar gebruik van. Begrijp, dat u voor zover het u mogelijk is kunt werken met de trilling die u bent; dat u op grond daarvan kunt constateren welke andere trillingen eventueel in uw omgeving werkzaam zijn. Ga dan nog iets verder en zeg tegen uzelf: Het erkennen van bepaalde trillingen buiten mij betekent dat ik mij daarop zo goed mogelijk kan instellen. In een harmonisch aanvaarden van dit andere is dan die resonantie mogelijk waardoor voor mij, het meeklinken met de bestaande kracht mogelijk wordt en zo het bewust juist ageren en reageren binnen de bestaande invloeden.

Dit, mijne vrienden, is voor u belangrijker dan de vraag hoe je een boodschap door de ruimte zendt. Dit is voor u veel belangrijker dan de vraag hoe je door studie paranormale vermogens kunt vergroten. Dit is de basis van alles: het zoeken naar die harmonie, deze wederkerige vibratie waardoor een onderling begrip mogelijk wordt, waardoor een samenwerking en zelfs een absorptie van krachten voor u niet meer behoort tot de sprookjes, maar een werkelijk deel wordt van uw bestaan en mogelijkheden.

Ik hoop, dat gij ondanks alles met deze inleiding en het beantwoorden van uw vragen iets hebben bijgedragen tot uw begrip juist hiervoor. De trillingen zijn er nu eenmaal. Maar het is het samenklinken, zo u wilt de harmonie, waardoor u in staat bent uit die trillingen iets te maken wat u bewuster maakt, wat u in staat stelt juister te weten en te voorvoelen wat zich elders afspeelt, waardoor u in staat bent ook in uw stoffelijke vorm, zonder dat uw waakbewustzijn precieze omschrijvingen kan geven, verbonden te zijn met zeer vele geestelijke werelden. Dit is het belangrijkste dat een mens kan bereiken.

Het is de basis van inwijding. Het is de extase waarin de mysticus zijn God volledig beleeft. Het is de magische kracht waarmee de wonderdoener desnoods de doden opwekt. Zonder aan te nemen dat u het zover zult brengen in korte tijd geloof ik toch, dat u allemaal net enig begrip voor het wezen van de trilling, maar ook voor de belangrijkheid van de samenklank voor uzelf geestelijk en stoffelijk betere mogelijkheden kunt scheppen. Ik hoop, dat dit inderdaad het geval zal zijn.

image_pdf