Tweede werkelijkheid

17 november 2005

Vanavond zou ik met jullie willen nadenken over de tweede werkelijkheid en de mogelijkheden die je daarin hebt.

We hebben een beetje in ogenschouw genomen wat hier in deze groep leeft. We trachten te volgen wat ieder van jullie denkt en doet en we denken dat het mogelijk is dat we langzaam maar zeker bepaalde zaken nog duidelijker gaan maken waardoor dat je voor jezelf nog een beter houvast krijgt, een betere zienswijze op de zaken. We weten dat we bij verschillenden onder u nog heel wat oude gewoonten moeten afbreken, oude denkpatronen die door jaren heen gevormd zijn en je weet, bij de stofmens is dat niet zo evident om iets wat in zijn hersenen is vastgelegd, spontaan om te keren en in een andere, meer aangepaste richting te laten functioneren.

Wij hebben vorige zitting deze laten afsluiten door een van onze Oosterse broeders. U zal al opgemerkt hebben dat, hoe verder we evolueren met de groep, hoe meer en hoe verscheidener sprekers hier zich manifesteren. Dit is door ons gewild om een zo breed mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden die aanwezig zijn.

We vinden het van belang dat u niet één klok hoort luiden maar dat u verschillende invalshoeken hoort, erover kunt nadenken, deze kunt aanvoelen en daar ook één en ander kunt proberen te ondernemen en dat laatste is toch zeer belangrijk.

Waarom hechten wij zoveel belang aan die tweede werkelijkheid?

Heel simpel. Je leeft in een maatschappij en deze maatschappij is zo opgebouwd dat alles volgens bepaalde normen en waarden moet verlopen. Op het ogenblik dat iets buiten deze zaken valt wordt het gewoon verworpen, is het voor de doorsnee mens niet aanvaardbaar.

Kijk wat de politiek doet. Men heeft bepaalde ideeën, men gaat ervoor maar wanneer anderen die niet die idee genegen zijn met iets anders naar voor komen dan wordt dat heel rap weggepraat of de kop ingedrukt met geweld.

De mens hangt vast aan gewoonten en alle wijzigingen in dat gewoontepatroon vindt hij meestal bedreigend. Daardoor is het zo dat heel gemakkelijk uw ganse maatschappij in een versnelde vaart aan het ontbinden is. Maar dat is maar een nevenverschijnsel. Waar wij ons hier vanavond mee willen bezighouden, is: Hoe kunnen we voor onszelf, in deze maatschappij ons vrijmaken van al deze ketens waaraan we vast zitten en toch komen tot een juiste levenswijze en binnen die levenswijze een juiste spirituele weg vinden. Ik bedoel met “juist” voor iedereen zijn eigenste weg. Niet, zoals men in religie zegt: “Dit is het enig juiste.”

Wanneer we bv. zouden beginnen met een klein idee: De mens is ervan overtuigd dat hij maar op één plaats aanwezig kan zijn. En dat, wanneer hij bv. hier in deze tipi zit, niet tezelfdertijd bij hem thuis in de eetplaats kan zijn. Nochtans is dit niet helemaal correct. We gaan u niet leren om u stoffelijk te transporteren, dit heeft weinig nut.

Wat we u willen aanleren om u duidelijk te maken dat u wel degelijk op verschillende plaatsen kunt zijn is dat u gewoon, u op deze moment even voorstelt dat u, bij u thuis in uw eetplaats bent of uw keuken. Dat u even de ogen sluit, u concentreert op uw derde oog en dan in gedachten gaat naar die plaats. Ik neem de eetplaats omdat die het meest gebruikt wordt. Bij de slaapkamer zou u afgeleid worden.

Stel u de eetplaats voor, heel bewust. Het kan nooit voor iemand moeilijk zijn omdat het een beeld is dat je dagelijks ziet. Nu kun je proberen te zien wat er op dit moment in uw eetplaats gebeurt. Niet denken wat er kan gebeuren. Je gaat er gewoon naartoe en je tracht waar te nemen zonder invulling wat je daar ziet. Je verplaatst u binnen die waarneming. Nu kun je u op een gebeuren binnen die ruimte gaan focussen. Misschien is daar een mens aanwezig, misschien een dier, misschien een plant. U focust u daarop. En u gaat dit heel goed in u opnemen zodat je aanvoelt dat er een wisselwerking is tussen jou en de eventuele aanwezigen, de eventuele planten. En voor degenen die problemen zouden hebben dat ze noch het één noch het ander hebben, focust u dan maar op de inboedel.

En nu wordt het boeiend. Nu ga je proberen gewoon een gedachtebeeld over te dragen naar die ruimte. Je moet het niet ingewikkeld maken, gewoon een beeld bv. van liefde, van harmonie, van vrede, heel simpel, heel eenvoudig. Dat beeld projecteer je naar die ruimte. Voor degenen waar dieren aanwezig zijn en planten zul je kunnen vaststellen dat, binnen die ruimte deze dieren of deze planten zich heel goed gaan voelen. Waar mensen aanwezig zijn, daar kan het zijn dat deze plots ook een gevoel krijgen van: Het is hier goed. En voor degenen die dit niet zo kunnen overbrengen, zullen opmerken dat zij de algemene ruimte vullen ondanks dat er geen levende wezens zijn met een sfeer die goed aanvoelt. Je projecteert u daarop, je laat dit allemaal vertrekken vanuit uw derde oog of gewoon, je geeft dat af, je bouwt die sfeer op, heel rustig, heel ontspannen. En dan kom je gewoon terug in uw eigen lichaam. Dan laat je dat voor wat het is. Dan ga je vanavond als je thuiskomt, en dat zal voor iedereen zo zijn, opmerken dat er in die eetplaats iets veranderd is. Iets dat je misschien niet direct kunt vastleggen maar als je binnenkomt, zul je waarnemen: He, hier is iets anders!

En daar begint uw tweede werkelijkheid. Het feit dat je vanuit uzelf op een eenvoudige manier kunt ingrijpen in processen die ergens anders gebeuren. Want, ik heb een gemakkelijk voorbeeld genomen, je mag niet vergeten dat in werkelijkheid tijd en ruimte een fictie is. Daarmee bedoel ik: U bindt zich aan een ruimte. U denkt: Ik zit hier in deze tipi, ik kan nergens anders zijn. Doordat je die gedachte als hoofdgedachte en dominerende gedachte handhaaft, is het wel degelijk zo dat je nergens anders kunt zijn.

Maar op het ogenblik dat je die gedachte loslaat en dat je uzelf ervan kunt overtuigen: Kijk, ik kan mij door tijd en ruimte verplaatsen zonder beperking, al is het dan in de beginfase maar via mijn geest, want in wezen doe je dit zo. Want u weet toch, dat is ons gemakkelijkheidssyndroom, wij hebben geen grenzen wat dat betreft. Wanneer wij denken: Wij zijn daar als entiteit, dan zijn wij daar, welke voorstelling het ook is, zij is er. Tijd bestaat niet, afstand bestaat niet. Als ik op dit moment, als entiteit zou zeggen: Ik ga in Buenos Aires ook een voordracht geven, dan ben ik ook daar aanwezig en geef ik een voordracht.

U bent stofmens maar voor 50% bent u ook geest en die geest heeft de mogelijkheden die wij, die niet met de stof gebonden zijn, ook hebben. Maar dat besef je te weinig. En daar is het van belang dat je tot dat besef komt dat je, via uw stoffelijk denken – het is in het begin een noodzaak om via die weg te gaan – uw gedachten kunt transporteren naar waar je ook wil. Ik heb hier nu een plaats genomen die je kent maar ik had jullie kunnen meenemen naar de Braziliaanse oerwouden en u daar laten kijken. Die afstanden zijn niet verschillend voor uw geest. Nu heb ik u gewoon maar meegenomen naar u thuis omdat – en dat is de oefening, en wanneer ge iets leert moet ge altijd en heel zachtjes – heel eenvoudig beginnen voor uw hersenen het eenvoudigst aanvaardbaar is, wanneer we daarmee sturen.

Maar hierdoor leer je dat je u kunt verplaatsen en wat nog voornamer is, ik heb jullie nu aangeleerd van: Laat daar even uw handtekening achter, het idee van harmonie, het idee van rust, van liefde, van vrede. Maar we konden andere zaken gedaan hebben. We konden geprobeerd hebben bv. van iets te wijzigen. Maar ik wil het in de eerste fase niet te moeilijk maken.

Deze kleine oefening waarvan je het resultaat gaat herkennen als je deze avond thuiskomt, is een eerste stap om voor jullie praktisch te leren omgaan met die tweede werkelijkheid. Want wat van belang is naar de toekomst toe, voor groepen als deze is dat je op deze wijze niet alleen iets kunt uitzenden maar dat je ook via die wijze veel zaken kunt ontvangen, veel zaken kunt weten, aanvoelen en op die wijze kunt ontsnappen aan bepaalde gebeurtenissen die u anders zouden kunnen benadelen, afremmen enz.

Wat je nu langzaam moet gaan leren is: Wanneer ik een beeld buiten mij opbouw, buiten  u bedoel ik, buiten uw stoffelijk zijn. Je bouwt een beeld op en je projecteert dat. Het kan zijn dat je bv. wenst dat er iets plaats grijpt, dat je ergens – bv. er is hulp gevraagd aan jou, je wil een situatie veranderen maar je kunt daar materieel niets aan doen. Via uw tweede werkelijkheid kun je dit wel. Dat wil zeggen: Je gaat het beeld opbouwen van hetgeen wat je aan hulp biedt, wat je aan hulp geeft.

En in den beginne liefst zo gedetailleerd mogelijk. Hoe gedetailleerder je kunt werken en daarmee bedoel ik ook de uitwerking van de hulp, hoe beter het resultaat zal zijn naar degene waar je hulp aan wil geven. Maar het kan ook zijn dat u voor uzelf in een situatie zit waarvan u zegt: Hier wil ik uit geraken, ik wil hier niet blijven in gekooid zitten en dat je voor uzelf een beeld gaat opbouwen dat totaal verschilt van het beeld waar je stoffelijk nu in zit.

Het gevolg gaat zijn dat die tweede werkelijkheid zich gaat ontwikkelen en dat op een bepaald moment je zo ver komt dat de krachten rondom u – en daar bedoel ik ook mee, het stoffelijke, niet alleen geestelijk of kosmisch. Ik bedoel de ganse santenboetiek – zich gaan aanpassen aan het beeld van die tweede werkelijkheid. Met als gevolg dat je, via die weg bv. voor uzelf veel problemen kunt voorkomen en een nieuwe weg gaan met nieuwe mogelijkheden.

Want je mag niet vergeten dat de stof en de geest twee werelden zijn die door elkaar lopen. Als mens zie je nog te veel twee afgescheiden werelden en dit klopt niet. Je hebt een stoflichaam, een fijnstoffelijk lichaam. De twee voornaamste dingen hier, om die tweede werkelijkheid onder de knie te krijgen zijn vooral, in de eerste plaats uw stoffelijk fijnstoffelijk en in de tweede plaats uw eigen geest.

Je moet er rekening mee houden dat uw eigen geest ongeveer uw ganse aura in beslag neemt, een deel van uw stoffelijk lichaam en dan nog een sfeer daar rond, een werkingssfeer voor die geest, voor dat energieveld van ongeveer een kleine 50 cm. Binnen dat geheel gaat uw geest een redelijk eigen ervaringswereld opbouwen. Door nu, stoffelijk u bewust te richten daarop en er mee te gaan werken – en voor jullie is het op het ogenblik nog altijd het beste dat je dit doet via uw derde oog – ga je heel bewust de mogelijkheid creëren van een wisselwerking te hebben tussen uw geestelijk denken en uw stoffelijk denken. En wanneer je, langzaam maar zeker, uw geprogrammeerdheid van, het stoffelijk denken is het enige dat juist is, het enige dat telt, kunt afbouwen naar: Het stoffelijk denken mag er zijn, kan een hulp zijn, maar het geestelijk denken is evenwaardig en kan ook een grote hulp zijn en kan zo goed als in de stof dat je door handelingen resultaten hebt, kan het geestelijk denken via zijn energieveld ook resultaten behalen en in sommige gevallen nog grotere en sterkere dan de stof, want die is heel beperkt. Op het ogenblik dat dat beeld en die gedachte het overwicht haalt in jullie hersen-denken, dan kun je zeer veel vanuit die tweede werkelijkheid gaan realiseren.

Je gaat daardoor ook zeer veel gaan aanvoelen waardoor dat je ook zeer veel negatieve zaken die je anders zou moeten doormaken, kunt voorkomen. Langs de andere kant gaat het ook veel gemakkelijker zijn om zaken in u op te nemen, om tot nieuwe gedachten, tot nieuwe ontdekkingen te komen, omdat je openstaat op dat ogenblik via uw tweede werkelijkheid voor alles wat er in de kosmos aanwezig is.

Een praktisch voorbeeld: U bent iemand die zoekende is. U zoek bv. op een scheikundige formule. U geraakt er niet uit. Je komt er niet. Nu sta je open, in uw tweede werkelijkheid. Op datzelfde moment is er iemand die ergens in een ander werelddeel, daar ook op zoekt maar die plots, om één of andere reden de sleutel heeft gevonden. Doordat jij openstaat en uw geest de mogelijkheid geeft gegevens aan uw stoffelijk denken door te geven, zal op dezelfde moment dat deze persoon, aan de andere zijde van de wereld deze sleutel bedenkt of ervaart deze overgenomen worden en bij u een lichtje doen branden: Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht?

Dit is geen fictie maar heel, heel juist. De meeste uitvindingen zijn tegelijkertijd op meerdere plaatsen gebeurd. Meestal is de grootste roeper degene die erkend wordt als de uitvinder. De werkelijke zoekers zijn nogal fanatici die zich gedragen zoals kunstenaars. Denk aan Einstein. Zijn formules zijn ontstaan omdat de man anders dacht dan men hem heeft leren denken. Hij zette zich ook open. In wezen was hij een kunstenaar. Hij heeft geschreven met cijfers. Maar zijn ontdekkingen zijn niet alleen door hem gebeurd. Op dezelfde moment zijn op veel andere plaatsen dezelfde vaststellingen gedaan. Alleen omdat hij een buitenbeentje was, is hij erin geslaagd om het gelanceerd te krijgen. Zo kan ik tientallen grote zaken die veranderingen hebben teweeggebracht naar voor brengen.

Ik verwacht niet dat jullie uitvindingen gaan doen en wereldverbeteraars worden. Wanneer je langzaam maar zeker deze oefening gaat proberen uit te voeren en wanneer je gaat proberen steeds opener te staan naar de wisselwerking tussen u en uw eigen geest en daardoor gaat proberen reizen te maken. Je kan gemakkelijk vanuit uw luie zetel met deze oefening de wereld rond reizen, alles beleven en alles zien en er goedkoop vanaf komen.

Je kan gemakkelijk op deze wijze overal, wanneer u het een beetje in uw vingers krijgt, naartoe. Dat heeft een voordeel. Je kan bv. wanneer je de idee hebt van: Ik moet die of die reis ondernemen, u daar eerst op instellen en een kijkje gaan nemen of het wel degelijk een noodzaak is om het uit te voeren.

Vanavond heb ik die tweede werkelijkheid toegespitst op de stof. Waarom?

Omdat jullie hier met een stoffelijk lichaam rondlopen en omdat deze kleine oefening voor u de aanzet zal zijn om de deuren te openen om ook, niet alleen stoffelijk dit experiment uit te voeren maar ook geestelijk te gaan uitvoeren. Dat je de mogelijkheid krijgt van via deze weg toegang te krijgen tot veel meer kennis. En dat is belangrijk in de komende tijd.

Doordat je in deze tweede werkelijkheid u kunt gaan bewegen, kun je waarden, sleutels die rondom u aanwezig zijn – en dit kan van entiteiten komen maar eventueel ook zijn van lichtende wezens, andere wezens die nog maar weinig met de aarde te maken hebben maar die wel de moeite willen doen om de mens te helpen. Wel, vanuit al die hoeken krijg je de mogelijkheid om via inspiratie, via beelden, via ervaringen lering op te doen. En zo zul je ondervinden dat uw ganse leven veel kan verrijken. U zult ondervinden dat u in contact kunt komen met gelijkgestemden aan onze zijde. U zult zeer veel zaken gaan ontmaskeren. Want op het ogenblik leeft u in een maatschappij waar heel veel nonsens wordt verkocht over alles wat spiritualiteit aangaat.

U hebt hier in de buurt een verzameling van boeken gehad (boekenbeurs). Als je ziet wat er aan boeken gepubliceerd wordt waar alle grote inwijdingen in staan. Het is een commercieel gegeven geworden. Dit behoort tot de algemene afbraak, tot de chaos. Je moet je daarin niet laten meegaan maar via hetgeen je hier aanleert kunt komen tot de ware sleutel, tot hoe het werkelijk functioneert en dan zal je geen behoefte meer hebben om te zeggen: lk moet gaan luisteren naar wat die aartsengel ginder vertelt, want dan zul je beseffen dat die zaken berusten op een menselijke fantasie om bepaalde macht en machtsstructuren op te bouwen.

We hebben dit ook in deze groep afgelezen. Velen hebben problemen met alles wat verteld wordt, met de ideeën die op hen af komen.

We leven in een tijd dat het “in” is van uw aartsengel te hebben. Er wordt veel over geschreven. De essentie is even anders. Wanneer je zou spreken over een aartsengel of over een engel dan spreek je over wezens die niet behoren tot de aarde, noch behoren tot de stof. In zijn oorsprong zijn die woorden ontstaan vanuit de religie omdat men iets wou omschrijven.

Wanneer je nu in uw tweede werkelijkheid kunt doordringen dan kun je effectief contacten leggen met deze wezens. Maar dan zul je ook opmerken dat deze wezens niet bestaan zoals jij denkt of er een voorstelling van maakt. Dit is door de mensheid opgebouwd. Dit zijn beelden die versleutelingen zijn van de werkelijkheid. Wanneer men een paar duizend jaar geleden aan de bron van de kabbala deze omschrijvingen begon te maken – want vanuit die hoek komen ze – dan waren degenen die daarmee bezig waren op hun hoede dat dit niet in handen zou vallen van de onwetenden. En in de meeste magische formules, is alles versleuteld, zo is dit ook met deze wezens. En nu krijgen we een heropleving van hetgeen duizenden jaren terug is geweest maar zonder de kennis die erachter zit. Met als gevolg dat je een hoop illusie-verhalen krijgt.

Een wezen dat niet tot de aarde behoort, dat niet tot de stof behoort, kan u in principe geen boodschap doorgeven, kan u niet beroeren of er moet een kracht zijn, een entiteit, een geest die beide werelden kent. En die dus als een soort transformator deze zaken omzet. Op deze wijze zou je dan wel bepaalde boodschappen kunnen ontvangen. Als ik u eraan herinner bv. hoe zwaar het is wanneer we hier een Wessac-bijeenkomst houden om via het medium hoge lichtwezens te laten spreken, en dan moeten we zeggen dat deze lichtwezens die doorkomen eigen zijn aan de aarde, dat zij ooit op de aarde bestaan hebben maar nu zo ver geëvolueerd zijn en er zo ver van af zijn dat het een hele opbouw is om de mogelijkheid te hebben een boodschap te laten doorkomen. Dan kun je wel begrijpen dat wezens die niet met de aarde gelieerd zijn, het nog veel moeilijker is om enige boodschap aan deze aarde te laten overbrengen die in menselijke stoffelijke termen uitgedrukt kan worden.

Het is anders wanneer we spreken bv. dat een kosmische golf uw aarde bereikt. Wanneer we spreken over de “meesters der sferen” of “de heren der werelden” dat zijn energiegolven, zij hebben een naam gekregen, oké. Deze golven gaan de ganse aarde beroeren en ieder die op al wat er leeft of bestaat. Maar, als stofmens, als individu is het onmogelijk om daar individueel een boodschap van te ontvangen, deze om te zetten en dan te gaan vertellen: Wij hebben dit of dat ontvangen.

Daar zit je dan weer in het chaotische. En we gaan in de toekomst, de komende jaren waarschijnlijk nog meer van deze ongefundeerde, gefantaseerde boodschappen en mededelingen langs alle kanten te horen krijgen. Hou er rekening mee dat je altijd, maar altijd uw eigen gedacht daarover blijft behouden.

En waarom breng ik dit naar voor? Het belangrijkste punt is dat je dit niet gaat bestrijden, want we hebben hier de indruk dat er hier mensen aanwezig zijn – en dat is niet fout, het is gewoon vanuit een bepaalde emotie – die bepaalde zaken zouden gaan bestrijden. En dat is een verkeerde houding in deze tijd. Door deze zaken te bestrijden, ga je er alleen maar uw eigen energie aan verbinden en ga je zelf in de problemen komen. Het beste wat je kan doen is te zeggen: “Jij mag dat denken, ik respecteer dat maar ik heb mijn gedacht en ik ga mijn weg.” Dit is een belangrijke houding voor de tijd die komt en dat zal niet alleen zijn wanneer Getuigen van Jehova aan uw deur komen, dat zal hetzelfde zijn wanneer politici u trachten wijs te maken dat je die of die houding moet aannemen. Dit gaat ook zijn in de medische wereld waar men u zal trachten te overtuigen dat je alles moet doen om gezond te blijven.

Vrienden, daarom is het belangrijk dat je langzaam maar zeker voor uzelf kunt gaan werken met uw tweede werkelijkheid, dat je hetgeen wat nu nog sluimerend in u aanwezig is, gaat ontwikkelen. Dat je steeds meer en meer ermee gaat bezig zijn; En het is niet moeilijk hoor. Je kan dit doen wanneer je wil. De ene kan dit wanneer hij achter zijn computer zit te schrijven of wanneer je een boek leest of wanneer je in de tuin werkt. Je moet daarom niet steeds gaan mediteren. Het moet een levenshouding worden. Op het ogenblik dat je iets nodig hebt, dat je naar uw tweede werkelijkheid kunt gaan en vanuit die tweede werkelijkheid zaken kunt ophalen, zaken waarnemen. En in het begin zullen dat kleine praktische zaken zijn.

De meesten onder u rijden met de wagen, je rijdt ergens naartoe en je voelt aan: Ho, daar is een ongeluk gebeurd, ik moet van die weg af. U noemt dat intuïtie en de tweede werkelijkheid berust in vele gevallen, wanneer mensen er zich niet van bewust zijn op intuïtie. Maar dit gaat verder. Dit gaat u kunnen leiden zodat je steeds meer de juiste weg kunt kiezen en op het juiste moment op de juiste plaats kunt zijn. Het gaat zelfs zo ver kunnen gaan dat je op het juiste moment de juiste woorden kent die nodig zijn.

Laat alles rustig bezinken. Op een avond als deze is het meditatieve gedeelte het belangrijkste, het tweede gedeelte dus.

Tweede deel

Er is mij gevraagd om voor jullie een weg te openen om een nieuwe ervaring op te doen die voor jullie de mogelijkheid zou geven om dichter te komen tot de ervaring, de wisselwerking met uw eigen krachten, met uw eigen mogelijkheden.

In de tijd dat ik op aarde vertoefde dan gebruikten wij, wat jullie hier zo mooi noemen, de tweede werkelijkheid, eigenlijk als een normaal alaam om onze zaken te regelen. De cultuur waaruit ik stam is voor jullie niet meer gekend, maar dat doet niet ter zake. Wij, in onze tijd, aanbaden de zon als grote krachtbron, als schepper, als gever van warmte, van Licht, van kracht, van gezondheid, van voedsel. Wij gebruikten het maanlicht als de kracht van het voortbestaan. En al deze energieën, deze mogelijkheden die de aarde ons schonk, maakten het voor ons mogelijk om wat voor u misschien onvoorstelbaar lijkt, zaken te doen, te handelen op een wijze die voor deze tijd eigenlijk ver vooruit is.

Lieve broeders en zusters, de tweede werkelijkheid maakte het ons in de tijd mogelijk ons door ruimte te verplaatsen of over afstanden te verplaatsen op deze aarde waar jullie nu nog maar van kunnen dromen. Wij gebruikten de energieën die aanwezig waren en voor ons was het normaal dat we ons lichaam in een zekere vorm konden verdunnen en dan weer te verdichten op een andere plaats. Ach, in uw huidige geschiedenis wordt deze kunst soms nog beschreven bij bepaalde heiligen, in het Oosten bij bepaalde monniken. Maar de tijd dat ik op aarde was, was dit een gewone eigenschap en gebruikten wij deze.

Daarom zou ik graag vanavond proberen u mee te nemen naar dit gevoelen, deze oude sferen om in jullie de vonk te doen ontstaan, het verlangen te doen opborrelen om meer te zijn dan dat je nu bent op geestelijk gebied, om meer mogelijkheden die je hebt maar die je nog niet gebruikt hebt, te gaan ontplooien.

Neem mij niet kwalijk dat ik niet inga op vragen die in jullie hoofd rijzen maar de vragen die in jullie hoofd aanwezig zijn, hebben de antwoorden reeds in jullie hersenen. Alleen moet je durven de deuren te openen om de gedachten binnen te laten en te luisteren naar de woorden die in u opborrelen. Want besef dat alles in u aanwezig is, besef dat alles geschreven staat in uw ziel. Ach, ik kan u mijn ervaring naar voor brengen, maar mijn geliefde broeders en zusters, ik kan jullie geen zaken bijbrengen, niets meer geven wat niet in u is. Ik kan alleen de prikkel zijn van hetgeen in uw ziel geschreven staat, te laten opborrelen. De bron die in u leeft te laten vloeien. De waarheid die ge kent te laten ontpoppen en u zo te brengen tot de antwoorden van de vragen die in u leven. Maar waar het antwoord al bestond voor dat de vraag ontwaakte in uw gedachte.

Meditatie: Bron van Licht

Mijn geliefde broeders en zusters, vergeet even wie u bent. Deze menselijke verpakking die u nu meedraagt in de tijd, ach, deze is zo vergankelijk. Vergeet even deze verpakking. Laat de verpakking even rustig zitten op de bank en open even uw ziel. Open even de bron in u. Laat even uw geest één worden met ons hier aanwezig. Voel, ervaar hoe deze kracht één geheel is. Ervaar hoe je als geest geen beperking hebt, hoe je door elkaar vloeit en hoe dat de éénheid ontstaat tussen onze zijde en jullie zijde.

Er is alleen maar “zijn” evenwicht, harmonie, kracht. En zie dan hoe de Goddelijke zon, licht en warmte, éénheid en harmonie geeft. En ga dan met mij mee, verhef u uit deze plaats en ga met mij mee naar de Heilige Berg, ga met mij mee naar de kracht van de aarde. Zie hoe we samen één geheel van kracht vormen, boven deze hoge berg. Hoe we onder de kracht van het licht kennis ervaren, kracht ervaren. Bekijk heel rustig uw eigen verleden. Zie hoe u geëvolueerd bent door de tijd, door de sferen, door de kosmos, door de kracht van de Vader.

En voor degenen die het wensen, werp een blik in de toekomst. Zie het pad in het Licht. Zie de krachten, zie hoe je dat pad gaat. Zie hoe alles u benadert, hoe het één wordt met u. Zie hoe de kracht van de Vader, van de zon uw deel is. Zie hoe uw aura geladen is met kracht, met harmonie, met vrede. Alhoewel dit woord voor de mens meer onbegrip inhoudt dan rust. Kijk welke mogelijkheden er zich voor ieder van u openbaren. Treedt uit de beperktheid en overschouw deze krachten, overschouw deze wereld die uw wereld is. Een wereld waarin de mogelijkheden tot bewustwording aanwezig zijn.

Je moet ze enkel maar nemen, enkel maar in opgaan en de kracht is de uwe. Want nu wij hier samen zijn in dit grootse natuurmassief, afgeschermd van al het stoffelijke, deel geworden met de kracht van het Licht kun je ervaren dat de stoffelijke beperktheid voor u niet hoeft te bestaan, dat het alleen uw stoffelijk denken is dat ervoor zorgt dat je je beperkt voelt, dat ervoor zorgt dat je gevangen zit in stoffelijke gedachten met stoffelijke muren en tralies.

Maar wanneer dat je, zoals je nu bent, samen met mij uitgaat in deze sfeer kunt overschouwen, kunt waarnemen, wel mijn geliefden, wees één, onderga, Iaat deze krachten van het licht uw deel zijn. Wees één kracht.

En vanuit deze éénheid, laat ons deze energie verspreiden boven de aarde. Laat ons dit alles samenvloeien met al degenen die op dit ogenblik dezelfde wensen, hetzelfde verlangen, hetzelfde uiten. Zodat we van het Noorden tot het Zuiden, van het Oosten tot het Westen, de ganse wereld omspannen met een kracht. Een kracht van Licht. Een kracht die het antwoord is op hetgeen wat op het ogenblik deze aarde in zijn greep houdt. De kracht die ervoor zorgt dat de evenwichten op deze planeet hersteld kunnen worden.

Ach, misschien niet steeds volgens de wenselijkheden van de mens. Maar deze wenselijkheden zijn maar beperkt en stoffelijk. De werkelijke waarde ligt anders. De werkelijke waarde van deze aarde ligt in zijn geestelijke mogelijkheid. De werkelijke waarde van deze aarde ligt hem in de ervaring die wij kunnen opdoen met de stof en de geest op deze aarde en in deze harmonie.

Ach, en zoals er nu zijn die zien dat de aarde nog wat aardige zaken gaat doen. Ach, de aarde zal zich nog wat schudden. Misschien hier en daar een beetje boos zijn. En de mens, de mens zal in deze sferen waarschijnlijk een beetje ongestuurd zijn en onbeholpen, een beetje radeloos.

Maar wat maakt het uit, wanneer dit alles past in de hernieuwende kracht, in de totale vernieuwing die mogelijk wordt doordat wij hier, verenigd met de bron van het Licht, onze Vader de zon, onze Moeder de maan, samen, op een avond als deze, waar de maan de blauwe gloed aan de aarde geeft en waar degenen die zoals wij nu verzameld op deze bergtop, door deze blauwe gloed de mystieke ervaring mogen opdoen van de mogelijkheden die in ons leven, die in ons aanwezig zijn.

Mijn geliefde broeders en zusters, Kom nu terug naar onze plaats. Kom nu terug in dit geliefde gebouw dat u Tipi noemt. Maar weet u, dit oude woord dat voor sommigen slaat op een oude indianen-hut heeft nog een veel verdere oorsprong. Het woord “tipi” zelf, de klankcombinatie is een sleutel die je kan gebruiken om u te verplaatsen. Wanneer je dit zoals wij, duizenden jaren deden, met het juiste timbre uitspreekt, zal je voelen het via uw wervelzuil gaat. Hoe u als het ware het signaal uitzendt van de éénheid, van de harmonie met de anderen.

Want de basis, mijn geliefde vrienden, is samenhorigheid, is de sleutel van samen te kunnen zitten, samen te kunnen denken, samen de kracht van de Vader, de Moeder te voelen. En vanuit dit voelen, vanuit dit waarnemen, steeds het nieuwe te laten geboren worden.

Keer nu rustig terug tot uw eigen stoffelijk bewustzijn.

Nawoord

Mijn geliefde broeders en zusters, ik vraag u, neem mij niet kwalijk dat ik u deze ervaringen heb laten ondergaan maar geloof mij dat de praktische kant, het ervaren voelen veel waardevoller is dan alle theorieën die heel mooi naar voor gebracht kunnen worden.

Ik wil hier zeker geen enkele vorm van kritiek uiten op mijn broeder die in het eerste deel u een theorie heeft aangeleerd. Het is natuurlijk voor een stofmens van deze tijd, met zijn enorme beperktheden nodig van bepaalde elementaire zaken te leren. En daarom heeft mijn broeder het zo gebracht. Maar nog belangrijker is dat u op een avond als deze de ervaring ondergaat, het gevoel door u laat gaan van de werkelijkheid. Hier vraag ik, neem het mij niet ten kwade dat ik werkelijkheid zeg tegen hetgeen ik u heb laten ervaren.

Want uw stofleven is kort gezien het bestaan dat u leidt, maar een kleine flits. En hetgeen waarin ik u heb trachten mee te nemen is eigenlijk de echte werkelijkheid. Want eens dat u terug zult zijn aan mijn zijde zult u opmerken dat de ervaring van de stof u heeft verder geleid maar dat je met de werkelijkheid geconfronteerd zijnde uw weg naar bewustwording, uw weg naar de Vader verderzet met hetgeen dat je nu in deze harmonie hebt kunnen ervaren. Want de werkelijkheid is veelomvattender dan de beperktheid van de materie.

En verder, mijn excuses, dat ik bepaalde woorden zo stil heb gesproken. Maar ik vond het gepaster de oude woorden niet in klank om te zetten, want dan zou weer de aandacht afgeleid zijn en zou er de nieuwsgierigheid geprikkeld worden in de stof. En dit moest vermeden worden.

Dat de kracht van de zon, de maan, van de Vader,  de komende dagen uw handelen, uw denken mag verlichten. Dat deze kracht, die we hier hebben aangesproken uw  levensgezel mag zijn zoals deze kracht duizenden jaren terug onze gezel was. Mijn geliefden, Ik heb getracht mijn taak zo goed mogelijk te volbrengen ondanks de beperktheden van de taal.

Graag had ik gezien dat, wanneer ik mij uit het medium terugtrek u nog enige tijd hier de rust behoud, dat u uzelf de tijd gunt om tot uw stoffelijk evenwicht terug te komen. Want we zitten op dit ogenblik met een zeer sterke moederinvloed. De maan is uw dirigent. Wanneer je na ons kleine experiment u te snel in het oude zou bewegen, zou je een ongecontroleerde overactiviteit kunnen krijgen en zou je handelingen doen die misschien geen, in de stof, al te gunstige zouden hebben omdat ze te ongecontroleerd zouden zijn. Daarom, neem de tijd om uw lichaam terug tot zijn normale trilling, tot zijn normale reactie te laten komen. Dan zal je zien, dan zal deze ervaring die we hier samen hebben doorleefd voor u weer een stapje verder zijn in uw weg die in deze incarnatie gaat. De zoektocht naar waarheid. De zoektocht naar bewustzijn, de uiteindelijke tocht naar de Vader.

Vrienden, ik wens jullie nog een leven van geestelijke rijkdom.

Mijn geliefde broeders en zusters, dit is geen afscheid, dit is gewoon een bevestiging van de éénheid die kan bestaan en die bestaat op ieder ogenblik dat u zich dit moment herinnert.Dat  het licht u vergezelle.