Tweede werkelijkheid – 2005

image_pdf

13 september 2005

Zoals altijd aan het begin van onze lezing: denk zelf na, dat is heel belangrijk; vorm uw eigen denkpatroon. Wij zijn niet alwetend noch onfeilbaar. Dat is niemand in de kosmos. Het is belangrijk dat u dat ten zeerste voor u houdt.

Vanavond zou ik jullie graag een paar kleine praktische zaken bijleren.

Jullie hebben de laatste maanden zoal het een en het ander geleerd aan oefeningen. Wij hebben u in één van de laatste zittingen aangeleerd hoe u met uw voorhoofdchakra kunt werken (05-07-2005 – Het derde oog), hoe u daarmee energieverloop kunt creëren. Maar naar de toekomst toe bijvoorbeeld zou het zeer interessant zijn dat je niet alleen met deze energieën heel plaatselijk kunt werken, maar dat je ook met deze energieën op afstand kunt werken. En in de eerste plaatst zou ik graag vanavond jullie bijbrengen hoe het mogelijk is dat je vanuit een ontspannend toestand, een relaxed toestand, u kunt openstellen en – om het in een simpele menselijke term uit te drukken – uw eigen geest kunt uitzenden.

Waarom is dit voor een groepje als dit belangrijk?

Wel, om de zeer eenvoudige reden dat je op deze wijze langzaam maar zeker kunt voorkennis krijgen, kunt zaken gaan bestuderen die voor u heel belangrijk kunnen zijn. En om daaraan te beginnen is een eerste punt zeer belangrijk. Dat is dat je vertrekt vanuit een totaal ontspannen relaxed toestand.  Velen onder u mediteren regelmatig zoals gevraagd en komen reeds tot een zekere rust. Maar wanneer dat u bewust wilt gaan observeren of bewust wilt een wisselwerking krijgen met onze zijde bijvoorbeeld, is het van belang dat je eigenlijk alle barrières die aanwezig zijn gewoon laat voor wat ze zijn. Dat wil zeggen, u kunt vertrekken vanuit een toestand, bijvoorbeeld u gaat in een gemakkelijke zetel zitten, of u mag op een bed gaan liggen, u zorgt – zeker in het beginstadium – dat u geen spannende kleding draagt. Want alles wat spannend is, wat een druk op het lichaam uitoefent, kan u afleiden. En zeker in de eerste oefenfases is het belangrijk dat dit zo weinig mogelijk gebeurt. En u zorgt er zeker voor dat u niet gestoord kunt worden. In de moderne tijd is dit misschien soms wel even moeilijk. Alle mogelijke communicatiemiddelen schakelt u uit of zorgt u dat u daar niet kunt door gestoord worden. U zorgt er ook voor dat niemand plotseling bij u kan komen binnengestormd of tegen u kan beginnen praten.

En als je zover bent, dan is het belangrijk dat u tracht, voor u zelf, het evenwicht in uw energiestromen te ervaren. En daar kun je best mee beginnen door eerst rustig een paar maal redelijk diep in en uit te ademen. Een drietal maal is meer als voldoende.

Doordat u dat doet, creëert u voor uw energiebanen een evenwicht. U doet dat heel rustig, u neemt daar uw tijd voor. Vervolgens tracht u zich voor te stellen hoe uw aura, hoe uw chakra’s functioneren.

Ach, dit moet geen technisch plan zijn dat u zich voorstelt. Neen. U stelt zich gewoon de energievelden die rondom u zijn voor. En voor de ene zal dit misschien het gemakkelijkste zijn door dit met kleurenvariaties voort te stellen, de ander zal dit misschien weer opmerken in een vorm van wit licht, en voor een volgende zijn het misschien allemaal kleine wervelingen. Dit hangt een beetje van persoon tot persoon af.  Maar de kwestie is dat u voor uzelf een eigen soort werkelijkheid opbouwt, die voor u dus dit fijnstoffelijke, uw aura, voorstelt.

Vanop het ogenblik dat u zo ver bent, en u doet dit liefst en het gemakkelijkste voor ieder van de aanwezige is hier wel dat je dit doet met gesloten ogen, als je zover bent dat u dus uw eigen aura, uw eigen sfeer, uw eigen energieveld aanvoelt, waarneemt, dan gaat u heel bewust proberen ergens naartoe te gaan in uw gedachten, naar een plaats bijvoorbeeld die u heel aangenaam vindt, die u heel mooi vindt. Dat kan zijn dat u bijvoorbeeld zegt: ik heb mijn tuin, en in mijn tuin heb ik een zitplaatsje en dat vind ik mooi en aangenaam. Maar het kan evengoed zijn dat u zegt: ik ben ooit eens op reis geweest en dat was daar een mooi plaatsje; ik zou daar graag terug willen zijn. De voorstelling in afstand maakt niet uit. Maar u tracht zich voor te stellen dat u dus aanwezig bent op die plaats. U bouwt gewoon het beeld op. Misschien in eerste instantie is het niet evident, vind je dit een beetje lastig. Want je gaat al heel snel met gedachten geconfronteerd worden die u gaan trachten wijs te maken dat je dat niet kunt. Of dat de plaats die u zich voorstelt, niet meer zo is, dat er verandering is en zo verder. Al deze zaken laat je voor wat ze zijn. Je laat dat gewoon in gedachten van u wegvloeien. En je herconcentreert u steeds opnieuw op de plaats waar je graag zou zijn. Dan zul je, misschien bij sommigen al bij de eerste keer dat men dit oefent, bij andere zal dit misschien na de vijfde keer zijn, dan zul je langzaam maar zeker het beeld voor u kunnen opbouwen, je zult het aanvoelen.

Ach en ik weet, er zullen er onder u zijn die zeggen: ja maar, ik vorm geen beeld.

Dat is niet erg. Als het gevoel er maar is dat u daar bent, dat u in die omgeving aanwezig bent. Op het ogenblik dat u zover komt dat u zegt van: hé ja, ik neem waar, ik voel dat ik daar ben, dan gaat u gewoon proberen waar te nemen. Daarmee wil ik zeggen: u gaat proberen voor u zelf te kijken, vast te stellen, hoe deze plaats er juist uitziet. Je gaat zien, als het bijvoorbeeld een plek is die buiten is, wat groeit er, zitten daar insecten of iets dergelijks?

Is het een plek binnenshuis, dan ga je gewoon trachten te visualiseren: wat staat daar, hoe staat iets opgesteld? Het is belangrijk dat je een zo duidelijk en exact mogelijk beeld vormt van hetgeen je op afstand daar waarneemt. Je moet in de eerste oefeningen zeker nog niet gaan proberen om personen waar te nemen, of dieren waar te nemen, huisdieren bedoel ik, of grote dieren. Dit zou ik, in de eerste keren dat je dit doet, terzijde laten. Wanneer het zich zou manifesteren, is er niets speciaals aan de hand, dan neemt u daar gewoon nota van, maar u gaat er zich niet op toespitsen. U tracht gewoon waar te nemen in de omgeving.

Wanneer dat dit gelukt is, ga je gewoon terug komen tot uzelf, heel bewust. Je gaat heel bewust terug uw lichaam opnemen, uw aura vaststellen. Het is zo dat je op dat moment eigenlijk terug dan in uw eigen lichaam bent en gewoon terug als stofmens functioneert. Ook hier is het zeker nodig dit weer heel bewust te doen.

Kan iedereen tot op dit moment mij volgen?

Goed, wanneer je deze oefening onder de knie krijgt, dan zal het u ook veel gemakkelijker liggen om bijvoorbeeld met ons een wisselwerking aan te gaan. Het klinkt u misschien vreemd dat ik via deze omweg u tracht aan te leren om intenser uw aanvoelen met onze zijde te ontwikkelen, maar het is een zeer adequate weg. Je vertrekt eerst bewust vanuit het uitzenden van uw eigen geest, of althans de oefening waar je uw eigen geest de opdracht geeft van ergens anders waar te nemen. Later zullen wij dit verder opsplitsen en ga je krijgen dat we enerzijds als stofmens dit kunnen gaan gebruiken om anderen te helpen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat je kunt ingrijpen in bepaalde gebeurtenissen, omdat je u daar werkelijk aanwezig kunt maken en dat je kunt voorkomen dat bijvoorbeeld iemand een bepaalde dwaasheid uithaalt.

Langs de andere zijde ga je opmerken dat door deze gevoeligheid te ontwikkelen, dat je ook een veel gemakkelijker toegang hebt tot onze zijde, omdat je bewust leert uw geest uit te zenden. Ik wil hier wel dadelijk aan toevoegen dat ik u hier geen uittreding aan het leren ben. Want sommigen van u zitten met die gedachten in hun hoofd. Uittreding is nog iets anders. Uittreding gebeurt vanuit uw eigen geest, maar niet in een gestuurde wijze door de hersenen. Daar liggen de situaties totaal anders. In dit geval, wat ik u nu aanleer, blijf je altijd verbonden, stof en geest, één volledige binding. Bij een uittreding zal uw geest het lichaam verlaten en is er enkel nog maar een binding met wat de mens zo mooi omschrijft als: de ‘gouden koord’. Dit is een totaal ander gebied. Een terrein dat we later, veel later misschien, met jullie nog wel zullen bewandelen, maar het is eerst belangrijk dat je deze wijze, deze oefening goed onder de knie krijgt. Je moet het zo zien dat je via uw aura de stoffelijke wetten – als ik het zo mag uitdrukken – die u beperken om informatie in te winnen ver van u af, dat je deze stoffelijke wetten opheft, dat je door deze oefening voor uzelf een tweede werkelijkheid creëert, een werkelijkheid die aan magische wetten beantwoordt, dus andere dan de gewone stoffelijke.

Doordat je deze tweede werkelijkheid gaat beroeren, doordat je er gaat mee werken, ontstaat de mogelijkheid van deze waarnemingen te doen. Want je komt, dankzij deze tweede werkelijkheid, in een totaal ander dimensionaal systeem. Daardoor bestaat voor u de stoffelijke afstand niet meer. Of u nu denkt aan een plaats op 5 meter van de plaats waar u aan het werken bent of 50.000 meter, of de andere kant van de wereld, het is voor u dezelfde plaats. Uw geest gaat daar waarnemen, daar leren, daar helpen, zonder enige beperking van ruimte. Het is belangrijk dat je dat beseft.

Je moet trachten voor uzelf te zien wat er gebeurt. De afstand is verdwenen. Het is als het ware of uw dimensioneel systeem heeft zich opgeheven. En ik weet dat dit voor jullie, rationeel denkende mensen, heel moeilijk is. Want jullie blijven er nog altijd van overtuigd dat hetgeen wat je in de stof ervaart, dat dat het enige is wat er eigenlijk gebeurt. Maar er bestaan zoveel werelden rondom jullie, zoveel mogelijkheden die je niet gebruikt, omdat je uzelf wijs maakt dat zij er niet zijn. Maar deze werelden zijn er nu éénmaal wel en ook deze kosmische wetten bestaan.

Dus het komt erop aan dat u uw eigen, en zoals ik in het begin gezegd heb: vanuit een relaxed toestand, in een tweede werkelijkheid brengt waar uw stoffelijke werkelijkheden ophouden te bestaan en uw geestelijke werkelijkheden in functie zijn. Zo kunt u op deze wijze zeer veel gaan leren.

U zult opmerken dat door de opbouw van deze werkelijkheid u bijvoorbeeld ook voor uzelf bepaalde zaken kunt voorkomen. Dit geldt niet alleen bijvoorbeeld voor stoffelijke ziekten, maar dit geldt ook bijvoorbeeld voor materiële problemen, omdat je door deze oefening zaken gewoon gaat wijzigen. Wanneer je dan terug in uw normale stoffelijke milieu bent, dan kun je ervan op aan dat hetgeen wat je in de andere werkelijkheid hebt gewijzigd, ook in de eerste werkelijkheid, uw stoffelijke werkelijkheid, zal gewijzigd zijn. Zogoed, wanneer u bijvoorbeeld zaken hebt waargenomen, zaken hebt geleerd in de tweede werkelijkheid, die u tot op heden niet hebt waargenomen, niet gekend hebt, en u komt terug tot het dagdagelijkse gebeuren, dat u deze geleerde eigenschappen of kennis gewoon in uw eerste werkelijkheid zult kunnen gebruiken en ook ervaren als zijnde heel normaal.

Ik zou jullie aanraden van, naargelang het mogelijk is, deze oefening toch minstens enkele malen in de week uit te voeren. En vanuit onze zijde zouden wij graag hebben dat tussen dit en laat ons zeggen een maand, anderhalve maand, iedereen van de groep dit een beetje onder de knie heeft. Dat iedereen gemakkelijker naar zijn tweede werkelijkheid gaat. Dat het voor jullie een houding wordt om iets te bereiken, te leren, van deze werkelijkheid op te bouwen. Want onze bedoeling is ook de volgende: van in de komende maanden, via deze weg, u ook steeds meer aan te leren, meer individueel nog, zaken bij te brengen. Want op het ogenblik de tweede werkelijkheid voor u gewoon haalbaar wordt, gaat het ook voor ons gemakkelijker zijn om, terwijl u met deze tweede werkelijkheid bezig bent, terwijl u zich verplaatst daarin, zaken voor u duidelijk te maken.

Het klinkt misschien gek, maar juist door in deze tweede werkelijkheid te bewegen, zal het bijvoorbeeld voor ons veel gemakkelijker zijn problemen, die eigen zijn aan uw stoffelijk lichaam bijvoorbeeld, te corrigeren. Dit geldt zowel op geestelijk gebied als op stoffelijk gebied. Zo zullen of zo zal ieder van de groep op deze wijze langzaam maar zeker, ook in zijn dagdagelijks bestaan, evenwichtiger worden en naar de toekomst toe ook in zijn omgeving veel juister en accurater kunnen reageren.

Anderzijds moet ik daar wel bij stellen dat, hoe verder u in deze oefening doordringt, hoe meer u leert, hoe sterker u zult opmerken dat de wereld rondom u eigenlijk niet meer uw wereld is. En waarom gaat u dat opmerken? Omdat, door uw tweede werkelijkheid, u de gevoeligheid en de mogelijkheid krijgt om, wanneer men u iets vertelt, waar te nemen wat de werkelijke doelstellingen zijn, wat er werkelijk achter schuilgaat. En dit kan soms zeer nuttig zijn. Vooral in een tijd waar dat men bijna op alle terreinen, of we nu spreken gewoon politiek, economisch of we spreken op gezondheidsgebied, men de mens tracht te belazeren. Juist door uw tweede werkelijkheid sterker te ontwikkelen, zie je dan dadelijk of voel je of hoor je, want dat zal voor iedereen wel een beetje verschillend zijn, maar neem je tenminste waar wat men werkelijk tegen u wil zeggen.

Wanneer men bijvoorbeeld, zoals in deze tijd, tegen jou zegt: ja, u krijgt van ons allemaal een energiecheque, dan zegt men eigenlijk tegen u: we laten u tiendubbel betalen eerst. Maar de meeste mensen horen dat eerste niet, horen alleen: u krijgt een energiecheque, en voelen zich gelukkig terwijl ze langs alle kanten bedrogen worden.

Economisch is het juist hetzelfde. Men gaat u wijsmaken: ach, je hebt dat en dat nodig om heel goed verzekerd te zijn tegen toch alle mogelijke schade die de natuur kan aanrichten, maar als je dan direct begrijpt wat men eigenlijk wil, dat is u laten betalen maar zeker nooit voor u iets terug te betalen. Dan begrijpt u wel dat u meestal niet meegaat in al deze zaken.

Ik tracht het een beetje praktisch te houden, omdat dit ook voor de oefening zelf een positief punt is dat je in uw dagdagelijkse leven deze zaken gaat kunnen detecteren. U gaat van alle zaken nog waarnemen en zeker in de toekomst.

Maar goed, laat mij daar niet te ver over uitweiden. Het is vooral belangrijk dat ieder vanavond de oefening kan volgen en begrijpen.  Mag ik ervan uitgaan dat je nog allemaal mee zijt? Als er iets niet duidelijk is nu, dan mag u gerust even vragen hoor. Je moet geen angst hebben. ik bijt niet.

  • Broeder, bij deze oefening, gaan we dan wel uit van ons persoonlijk – van het individuele en niet via de groep?

Kijk, op het ogenblik dat je deze oefening doet, vertrek je vanuit een situatie van ontspanning en word je weer één met het groter geheel. Je moet hier, en dit kun je niet anders, vanuit uw eigen werkelijkheid uw tweede werkelijkheid opbouwen.

Maar, en daarom is uw vraag heel interessant, op het ogenblik dat je dit doet, ben je deel van deze groep en heb je ook de inwerking van deze groep.

Het is voor hetgeen wij u hier aanleren niet noodzakelijk dat je met het beeld van de groep vertrekt, maar de oefening, deel zijnde van de opleiding van deze groep, geeft u, wanneer u ze uitvoert, de steun, de ondersteuning, de medewerking van de entiteiten die deze groep begeleiden.

Dus bent u, ondanks het feit dat u de oefening persoonlijk doet, dat wij hier niet een brandpunt stellen zoals in meditatie, bent u toch met elkaar verbonden en zal er, misschien zeker in het begin, zul je dat moeilijk kunnen plaatsen of ervaren, maar zal er een wisselwerking zijn tussen alle leden van de groep. Maar deze wisselwerking zal in eerste instantie via onze zijde lopen, omdat wij nu eenmaal het privilege bezitten – ten opzichte van jullie – van niet aan de stof gebonden te zijn.

Ook, en dat wil ik als afsluiting op uw vraag er nog aan toevoegen: juist doordat elk lid van de groep probeert deze oefening te doen, krijg je een samenklitten. We kunnen vanuit onze zijde de gerichtheid op het doel, uw geest laten waarnemen buiten uw eigen lichaam. Deze gerichtheid kunnen wij gebruiken omdat zij één krachtig geheel is, om dan weer – ik zal het niet te moeilijk maken – om te zetten in een energie die voor anderen hulp kan betekenen.

Dus maak u niet te veel zorgen dat u bij deze oefening alleen zou staan. U bent een groep, in de stof maar ook in de geest, en die groepswerking blijft bij elke oefening die wij u aanleren bestaan. Je bent nu eenmaal vertrokken vanuit een magisch-esoterisch beginsel. En langzaam maar zeker moet het toch voor iedereen van de aanwezigen duidelijk worden dat het magisch-esoterische steeds meer de bepalende factor is in elke handeling die hier gebeurt en in elke les die hier gegeven wordt.

Zo, als iedereen voldaan is, dan zou ik zeggen: ik ga het vanavond voor jullie niet verder moeilijk maken. Je hebt uw leerstof gekregen. Het is nu aan jullie dit te proberen, gewoon rustig opbouwen.

Moesten er mensen bij zijn die tijdens deze oefening de ervaring zouden krijgen dat zij uit hun lichaam stappen, en dit kan, sommigen onder u zijn redelijk gevoelig en hebben de mogelijkheid deze ervaring door te maken, dan is het belangrijk dat u – wanneer u dit zou ervaren – gewoon heel rustig dit aanvaardt.

Dit klinkt misschien eigenaardig dat ik dit zo uitdruk, maar in vele omstandigheden zien we dat iemand die plots zichzelf buiten zichzelf ziet, nogal eens paniekerig reageert. Dit hoeft je heus niet te doen. Besef dat dit enkel een beeld is in een andere werkelijkheid dat je hebt opgebouwd. En besef ook dat op het ogenblik je gewoon uw gedachte zendt: “ik ben terug in mijn lichaam, ik ben één met mijn lichaam”, je dit ook onmiddellijk bent.

Voor diegenen die misschien al zo een ervaring hebben meegemaakt, klinkt dit aannemelijk. Voor de anderen is het gewoon van: zorg ervoor, blijf rustig, er kan u niets gebeuren. Uiteindelijk, ook jullie hebben allemaal geleerd tot hier toe – en je hebt er allemaal al mee geoefend, de ene al met wat beter resultaat als de ander – maar van iedereen kunnen we zeggen dat de resultaten meer als voldoende zijn in het afschermen. Wanneer u een ervaring opdoet waar u niet zeker van bent, denk gewoon dat u met licht omsloten bent en er kan u niets mis gebeuren.

Op het ogenblik dat u uzelf ziet, in licht, bent u tegen elke invloed die, wanneer hij al zou kunnen doordringen tot u, bent u daartegen afgeschermd. Maar normaal gesproken denk ik niet dat dit voor leden van deze groep een probleem zal zijn omdat, wat de oefeningen aangaat, wij vanuit onze zijde zoveel mogelijk zullen trachten te begeleiden en te sturen dat er geen negatieve invloeden zich kunnen mengen in deze oefening.

Zo, hiermee ga ik mijn deel voor deze avond beëindigen.

Ik stel voor dat tijdens de korte pauze die hier wordt ingelast, je onder elkaar even deze zaken bespreekt, dat je de vragen die zeker aanwezig zijn, naar voor brengt. En dat je met elkaar afspreekt hoe je in het tweede gedeelte de vragenstelling vlot gaat laten verlopen. Om dan, zoals gewoonlijk, de avond af te sluiten met de gekende meditatie. Ikzelf zal in het tweede gedeelte niet aanwezig zijn, maar moesten er bepaalde problemen zijn, zal de broeder die het tweede gedeelte hier geeft u zeker kunnen helpen en eventueel nog bepaalde verbindingen leggen.

Vrienden, ik dank jullie voor jullie gewillig gehoor en ik hoop dat u zeer snel, zeer ontspannen, zeer rustig, zeer goede resultaten met deze oefeningen, met deze les, in de toekomende dagen zult boeken. Veel succes.

Tweede deel.

Aan mij de eer om uw vragen te beantwoorden.
Mag ik daarom vragen van uw eerste vraag naar voor te brengen.

Vragen.

  • Broeder, is het voldoende om een kristal één maal op te laden of moet dat regelmatig heropgeladen worden?

Wanneer u een kristal oplaadt, dan moet u rekening houden, al naargelang welk soort kristal je gebruikt, dat dus de tijdsduur variabel kan zijn.

Wanneer u een kristal oplaadt, laat ons zeggen dat als je het in tijd wilt zeggen en je gebruikt het kristal niet onmiddellijk, dat dit gedurende toch enkele dagen waarschijnlijk een gewijzigde uitstraling kan hebben. Op het ogenblik dat u een kristal gaat opladen om bijvoorbeeld een zieke te helpen, dan krijg je de wisselwerking van het kristal, de uitstraling en de aura van de persoon waar het kristal eventueel ingebracht wordt, en dan kan dit naargelang het probleem dat moet opgelost worden, al dan niet na enkele uren of ten laatste dacht ik, ten langste 48 uur volledig ontladen zijn.

Ik moet wel daarbij opmerken dat, wanneer het kristal zijn lading heeft afgegeven en bijvoorbeeld het blijft aanwezig bij de patiënt, dat er een omgekeerde reactie kan ontstaan, waardoor dat bepaalde zaken dus door het kristal worden opgenomen.

Daarom is het bijvoorbeeld nuttig, wanneer je kristallen gebruikt om iemand te helpen op gezondheidsgebied, dat na het gebruik telkens weer het kristal gereinigd wordt onder stromend water en eventueel ook weer, naargelang welk type van kristal, het in zonlicht of in maanlicht wordt gelegd. Beide zaken kunnen dan leiden tot een volledig herstel van de eigen frequentie van het kristal waarbij, wanneer je dit kristal terug wilt laden, dus het volledig zijn maximale werking kan verkrijgen.

  • Broeder, nu wordt de verwarring eigenlijk nog groter, want er is gezegd geweest dat je eigenlijk geen kristal kon reinigen.

Je kunt een kristal reinigen op deze wijze. Je kunt geen kristal reinigen door bijvoorbeeld, wanneer je een kristal, ja, ik moet hier even trachten duidelijkheid te scheppen – ik tracht even na te gaan op welke basis men u gezegd heeft van geen kristal te kunnen reinigen.

Wanneer een kristal in dit geval gebruikt wordt op medische basis, kun je de lading die het kristal opneemt wel degelijk via stromend water eraf laten doen.

Het kristal niet kunnen reinigen wilt zeggen dat de eigenschappen van het kristal – en daar zit het, moet ik zeggen de verwarring bij jullie – je kunt de eigenschappen van het kristal niet wijzigen. Dus wanneer we – ik zal het trachten zeer duidelijk te stellen – bijvoorbeeld een rozenkrans hebben: een rozenkrans heeft zijn eigen uitstraling. Deze uitstraling die gaat dus in vele gevallen voor veel mensen een evenwicht creëren. Nu kun je deze kristalkwarts opladen via uw derde oog. Deze lading kan overgedragen worden via dit kristal op een persoon die bijvoorbeeld bepaalde onevenwichten bezit. Op het ogenblik dat de lading is overgedragen en de persoon houdt het kristal te lang, dan kan dus het onevenwicht – wanneer het niet weg is – terug overgedragen worden op deze rozenkrans. Op dat ogenblik kan deze lading, die daar op zit, verwijderd worden bijvoorbeeld door deze rozenkrans in de zon te leggen.

Dit wil niet zeggen dat aan de kwarts zelf ook maar enige zaken structureel gewijzigd worden. Zo moet je het bekijken.

  • Dus het gaat om de energie die overgebracht wordt op het kristal?

Het gaat dus om de energie die jij gebruikt, die jij instraalt. En het gaat ook om hetgeen wat het kristal vanuit een andere optie kan opnemen.

Maar je kunt door reiniging geen kristal wijzigen.

Ik zal een ander voorbeeld geven. Stel: je hebt een kristal dat bijvoorbeeld, ik ga een diamant nemen; bij diamanten hebt je soorten diamanten die voor de mens zeer schadelijk zijn, die zelfs in een menselijk lichaam zware ziekteproblemen kunnen veroorzaken.

U moet dit nu niet direct gaan rondvertellen hier aan de diamantindustrie, maar het is nou eenmaal zo dat bepaalde diamanten een heel negatieve uitstraling hebben, zelfs zo sterk dat zij bijvoorbeeld in het menselijk lichaam woekeringen veroorzaken.

Goed, als je deze diamant gaat reinigen volgens het idee die u had, ga je geen resultaat krijgen. Want die uitstraling is eigen aan de structuur van die diamant, van dit mineraal als het ware. Versta je?

Dus dat is het grote verschil. En veel mensen, en daarop is in de vorige sessie, voor zover ik kan terughalen – want ik moet even schakelen en schakelen naar de andere broeders – is dat jullie trachtten duidelijk te maken. En hier zitten we nu op het punt van: we gebruiken een kristal, en als ik het goed voor heb is er gesproken over bergkristal, en gebruik een bergkristal voor in te stralen. Deze kracht die je aan het kristal geeft, kun je overdragen. En ook het bergkristal kan op zijn beurt het negatieve opnemen. Dat weer kun je op zijn beurt onder water bijvoorbeeld reinigen en, vooral bij bergkristal, onder maanlicht ook.  Maar het bergkristal en zijn uitstraling van het kristal zelf blijft en zal altijd ongewijzigd blijven. Dat is belangrijk.

Het idee dat sommige mensen hebben door het bergkristal bijvoorbeeld continue onder water te houden, wijzigt hij en is hij beter of dit of dat, dat gebeurt niet. Het enige wat je kunt wijzigen is de input die jij gegeven hebt, of een ander, op het kristal. Dat is een groot verschil. Ik hoop dat nu dit kleine misverstand uit de wereld is.

  • Broeder, nu we dan toch op misverstanden zitten. Ik zit een beetje in de knoop met dat eerste deel. De oefening met het verplaatsen van de geest. Oké, daar kon ik met mee, maar ik had het gevoel dat ik mijzelf ook verplaatste. Maar dan was er sprake van de geest terug naar het lichaam te brengen. Dat bij mij direct de vraag oproept is het een werkelijk uitzenden dat je doet, of is het een soort van gedachteverplaatsing met uw eigen energie of  zo.  Het is me niet helemaal duidelijk.

Wanneer je het zult herbeluisteren, dan zal het je misschien duidelijk worden, in die zin dat je duidelijk gesteld wordt dat je intreedt in een tweede werkelijkheid. Je komt in een andere dimensie. Je verlaat je lichaam niet.

Het laatste wat je aanhaalt, van uw lichaam uittreden en zo, verder is op het einde gezegd dat sommige mensen misschien dit zouden kunnen ervaren, als ik het goed voor heb. En dat dan dus de dingen ook…. de raad is gegeven van vanop de moment dat je bewust bent dat je terug in uw lichaam bent, ben je in je lichaam. Het ganse geheel is gebaseerd op het punt dat je moet, langzaam maar zeker, leren het verschil tussen enerzijds uw eerste werkelijkheid, uw dagdagelijkse stoffelijke leven, en de mogelijkheden die je hebt wanneer je bewust deze eerste werkelijkheid achter u laat en overgaat naar de tweede werkelijkheid.

In de tweede werkelijkheid bestaan andere wetten, andere wetmatigheden enzoverder. Voor deze oefening hoef je hoegenaamd niet uw lichaam achter te laten. Het ganse geheel verplaatst zich in andere werelden. Dat is gewoon alles. Dus je doet dit bewust vanuit – men heeft u eerst gezegd, als ik het goed voor heb – tracht ontspannen te zijn, tracht bewust te zijn van uw eigen aura. Dus op het ogenblik dat je daarvan bewust wordt, van uw fijnstoffelijk lichaam, word je al bewust van andere werelden. Van op het ogenblik dat je dan heel bewust gaat trachten ergens anders waar te nemen, ga je dus hetgeen wat voor uw hersenen als een barrière is, opheffen en ga je over naar andere dimensies, waardoor dat je wel degelijk deze waarnemingen kunt doen.

Het is duidelijk, en ik wil dit in dit gedeelte ook even herhalen, we leren u hier niet uittreden. We leren u hier gewoon werken in de andere dimensies.

Dat is de kern van het eerste gedeelte. En dat vertrekt vanuit het bewustzijn van uw eigen aura, uw eigen geestelijke organenfuncties, uw chakra’s zoals u ze noemt en zo verder. Is dit duidelijk?

  • Eigenlijk is het dan een soort visualisatieoefening in die tweede werkelijkheid.

Neen. Het is geen visualisatieoefening. Want nu brengt u alles terug tot het trachten te verklaren – stoffelijk – van het gebeuren. Dat kan je niet.  Je gaat over in andere werkelijkheden. Je moet gewoon u laten gaan. En niet proberen vasthouden aan deze werkelijkheid, uw stoffelijke werkelijkheid, om dan te gaan zeggen: ach, ik heb dat of dat ervaren. Want, daar moet je opletten, uw hersenen kunnen deze werkelijkheid niet verklaren, omdat uw ganse eerste stoffelijke werkelijkheid niet in staat is van de tweede werkelijkheid juist te vertalen. De tweede werkelijkheid waar jij instapt, is voor uw fijnstoffelijk lichaam en voor uw geest de mogelijkheid, de werkelijkheid, en deze gaat dat ervaren en gaat dat terug kunnen overbrengen en dan zal er een wisselwerking ontstaan tussen het oude – het stoffelijke – en het nieuwe wat je geleerd hebt. En langzaam maar zeker zul je dit uw hersenen kunnen duidelijk maken dat er andere mogelijkheden zijn dan ze tot hier toe hebben kunnen aanvaarden. Maar dat zijn processen die je ondergaat en leert terwijl je deze oefening doet.

  • Probleem was dat ik het gevoel had dat ik op twee plaatsen stoffelijk ook aanwezig was. Daarmee dat ik eigenlijk het hier moeilijk mee heb.

Je bent – laat het mij zo zeggen als je dan toch over stof wilt spreken – fijnstoffelijk aanwezig, niet stoffelijk. Uw stoffelijk lichaam is in rust. Men heeft u duidelijk uitgelegd: vertrek vanuit een ontspannen stoffelijke toestand. Hetzij vanuit een gemakkelijk zittende gemakkelijke zetel, hetzij liggend op een bed, zonder dat je gehinderd wordt door iets. Daarom is de hint die u gegeven is van: ‘let op dat je niet kunt gestoord worden’, een heel belangrijke. Want wanneer je gestoord wordt, dan gaan uw hersenen de zaak onderbreken. Zij gaan op alarm. En dan geeft dat tijdens deze oefening in wezen een zenuwshock. De meesten van u zouden dan op dat ogenblik het idee hebben dat ze plots in een diepte vallen. Je valt natuurlijk niet echt. Maar doordat de wisselwerking niet meer in harmonie is met elkaar, krijg je plots een verbreking, en dat heeft voor uw hersenen het idee dat het lichaam valt. En dit dient best vermeden te worden.

Ik wil hier aan toevoegen, het is toch belangrijk voor iedereen, langzaam maar zeker moet je leren anders te gaan denken. Je moet meer gaan trachten magisch de zaak te benaderen, te overdenken. Je moet jullie hersenen langzaam maar zeker omscholen, om het met een moderne term te zeggen. Dat zij ook kunnen aanvaarden dat er zaken zijn die niet beantwoorden aan hetgeen wat zij via hun erfelijke eigenschappen, die zij bezitten, denken dat mogelijk is en ook denken wat niet mogelijk is. Want uw ganse hersensysteem is opgebouwd uit feiten die miljoenen jaren door de stof zijn geregistreerd en weergegeven. Nu is het van belang dat je die grens kunt overschrijden en dat je naar uw eigen hersencellen toe de commando’s, de impulsen, de  beelden geeft: er is meer, er zijn meer mogelijkheden dan dat je tot op heden hebt kunnen aanvaarden. En dat begint bij deze oefening van de tweede werkelijkheid.

  • Broeder, er werd gezegd van ons voor te stellen dat we op een plekje waren in onze tuin, of een plaats waar we op verlof geweest zijn. Maar moet het werkelijk iets zijn waar we reëel geweest zijn? Of mag het ook een idyllische plek zijn die in onze gedachte leeft?

In de eerste plaats is het best dat je het doet op een plaats of naar een plaats die je in de stof kent. Omdat dit in de eerste instantie voor het te leren de minste weerstand van het lichaam zal opwekken. Naargelang dat je de oefening onder de knie krijgt, mag je van mij u gerust voorstellen dat je bijvoorbeeld op Venus zit. Het is geen enkel probleem.  Maar in eerste instantie – zeker wanneer je begint te oefenen – moet je vermijden dat uw hersenen zeggen: neen, ik doe daar niet aan mee want dit kan niet. En dit kun je krijgen door u zaken te gaan voorstellen waarvan je in uw onderbewuste weet: het is maar een fantasie. Dan gaan uw hersenen dit vertalen: ach, die oefening is maar fantasie. En dat is het laatste wat we willen bereiken. Daarom is er gesteld: ga naar een plaats die je kent. Ze mag eender waar zijn, maar je moet ze kennen.  Dat is van belang.

Blijf niet met uw vragen zitten, vrienden.

  • Ik had nog een vraag. Ook door de ramp die gebeurd is in Amerika (orkaan Katrina). Er is gezegd dat ook bij ons, in onze omgeving, rampen zouden gebeuren, dat er mensen zouden wegvallen; dat mensen de vraag zouden stellen naar het waarom dit allemaal gebeurt. Is het dan de bedoeling dat wij daarop een antwoord geven? En wat zou een zinvol en duidelijk antwoord kunnen zijn?

Ach kijk, ik denk niet dat de doorsneemens met een zinvol antwoord tevreden zou zijn, of akkoord zou gaan. Uw maatschappij is nu eenmaal zo ver van het normale afgeweken dat voor het merendeel van de leden van deze maatschappij de waarheid niet meer aanvaardbaar is. Deze maatschappij is volledig op zichzelf gericht, kent maar één zaak: zoveel mogelijk voor mezelf binnenhalen.

Wanneer je zou zeggen tegen de mensen: kijk, de aarde wilt u leren van in harmonie te zijn met uw medemens en met de aarde rondom u, en deze niet naar den duvel te helpen, dan zou men u eerder trachten op te sluiten in een krankzinnigengesticht dan dat men er zou willen over nadenken. Je kunt nu eenmaal niet vermijden dat de zaken gebeuren die er moeten gebeuren.

Wanneer u ziet wat in Amerika is gebeurd, is dit gewoon het gevolg van hun eigen haat tegen mekaar. Het is gewoon het gevolg van hun eigen hebzucht. En gezien dat zelfs het binnen deze catastrofe, die veel groter is dan men wilt toegeven, met veel meer doden dan men officieel wilt toegeven, want dit past niet in de moderne mediamaatschappij, zul je opmerken dat er nog andere zaken gaan op volgen.

Want wat gebeurt er op het ogenblik? Op de ellende van de honderdduizenden die op het ogenblik alles verloren zijn, is een bepaalde groep zich weer aan het verrijken. Want geloof niet wat de media u voorspiegelen, dat men shows geeft en dat dat allemaal voor de hulp is aan al die sukkelaars, integendeel. Het ganse geheel is zo opgezet en de verwerking is zo dat er een paar lieden zeer veel weer aan trachten te verdienen. Alleen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld twintig jaar geleden, waar dit nog perfect zou kunnen gelopen hebben, zal het nu weer mis gaan. En zo gaan er steeds meer zijn die niet alleen getroffen worden door de ramp, maar die dan achteraf zichzelf zo in moeilijkheden brengen dat zij ook weer niet meer verder kunnen volgens hun hebzuchtig systeem.

Het is nu eenmaal zo dat je met de tendens, en dat hebben we hier al vele malen gezegd, van Aquarius die oude hebzucht, die oude gedachtegang: ik eerst, en de ander kan oprotten, kan niet blijven bestaan. Een land als Amerika, met zo’n leiders, kan niet blijven functioneren. Men zal nog trachten gedurende langere tijd de schijn hoog te houden, maar uiteindelijk, langzaam maar zeker, wordt alles ondermijnd. En het is niet via het verdwijnen van een of andere politieker. Neen.  Het is aan de basis dat alles verdwijnt.

Of denk je nu werkelijk dat, wanneer honderdduizenden mensen alles kwijt geraken, dat dit zomaar kan voorbijgaan. En wanneer die honderdduizenden vermenigvuldigd worden naar miljoenen, dan gaat een ganse economie onderuit. En zo zul je zien, in de komende jaren, dat langzaam maar zeker al deze zaken sterker en sterker naar voor treden. Ook hier.

En wanneer er iemand is die u hulp vraagt, kun je steeds hulp geven. Maar, hou er rekening mee: wat je aanbiedt, bied je aan op jouw wijze. En niet volgens de eisen van de andere. En tot hier toe is het nog altijd, ook in dit land, eigenlijk in gans de westerse wereld: wanneer er iets mis gaat, moet er iemand verantwoordelijk zijn die voor mij de kosten draagt.

Spijtig mensen, wanneer het mis gaat, is er eigenlijk maar één iemand verantwoordelijk, dat bent uzelf. En het is uzelf die de kosten moet dragen. Maar je leeft nu eenmaal met een ganse generatie van mensen, zeker de jongere generaties, die gewoon zich niet meer het idee kunnen vormen dat zij voor iets verantwoordelijk zijn. Want zij zijn zo misvormd door hun eigen maatschappij, dat er wel altijd ergens iemand is waar zij zogezegd de verantwoordelijkheid bij kunnen leggen. Wel zij zullen het hardste moeten leren dat dit niet zo is. En daar de meesten dit nooit zullen leren in dit leven, kun je ervan uitgaan dat de toekomende jaren voor zeer velen, veel zwarte sneeuw zal meebrengen.

Het spijt me dat dit geen heel opgewekte toekomstvoorspelling is, maar ik denk dat ik hier niets nieuws vertel en ik denk ook dat, wanneer dat je met je ogen open rondom u kijkt, dat u maar al te goed beseft dat hetgeen wat we op deze avonden naar voor brengen wat de evolutie van uw maatschappij, de aarde aangaat, dat dit correct is.

Zo, als iedereen vindt dat hij voldaan is, als iedereen denkt antwoord te hebben op al zijn vragen, dan kan ik deze avond gaan afronden.

Maak het jullie allemaal heel gemakkelijk. Zorg dat je zeer ontspannen zit en laat ons dan even hetgeen wat we vanavond besproken hebben in praktijk omzetten. Laat ons gezamenlijk even een uitstapje maken in de tweede werkelijkheid.

Meditatie: Tweede werkelijkheid.

Wees even bewust van uzelf.

Voel even hoe uw eigen energieveld, hier aanwezig, samenvloeit met ieder van deze groep. We vormen één grote, krachtige aura.

En dankzij dat we dit laten gebeuren, dat we één worden in het fijnstoffelijke, bezitten we nu ook het voordeel dat we de evenwichten in ieder lichaam tot een maximum kunnen brengen. Want nu werken we zoals de wet van de communicerende vaten. We vormen één geheel. We vullen aan. We maken evenwicht. We voelen hoe dit evenwicht ook onze geestelijke organen, hetgeen wat u zo graag chakra’s noemt, laten functioneren.

U zou het kunnen zeggen dat uw chakra’s openbloeien.

Rustig wordt het allemaal één evenwichtig geheel. De energie stroomt. De kundalini is in evenwicht. De chakra’s geven een maximale kleur en zijn volledig in hun souplesse, in evenwichtige beweging.

En vanuit deze prachtige structuur, vanuit dit prachtig fijnstoffelijk geheel, deze maxi-aura om het zo te zeggen, gaan we even buiten onszelf kijken.

We gaan heel rustig naar een plaats in de natuur, een plaats, ach, ieder mag die voor zichzelf intekenen, maar een plaats in de natuur waar het rustig is, waar het mooi is, waar de vrede van de kosmos aanwezig is. En ons bevindende op die plaats, kijken we even rond, we zien de speling van de evenwichten van de natuur, we zien de kleuren van de natuur daar aanwezig, we voelen ons één in dit geheel, we worden er in opgenomen, we ervaren dit als rust, als vrede.

Eén wordende met dit beeld, ervaren we hoe we over tijd en ruimte, we zien hoe de kosmos deze plaats in energie omzet, in een krachtig licht.

We zien hoe de materiele beelden zich omzetten in energie, een energie die ons een eenheid geeft. Er is geen verschil in beeld, er is maar één kracht. Een sterke vredige stralende kosmische kracht.

In deze kracht daar worden wij van doordrongen. Aan deze kracht geven wij alles wat voor ons problematisch is, we geven het eraan mee, wetende dat deze kracht de evenwichten herstelt. Deze kracht zorgt ervoor dat ons denken helderder wordt, zorgt ervoor dat ons gevoelen openbloeit in licht, in harmonie, in evenwicht.

Deze kracht zorgt ervoor dat de kern van ons wezen oplicht, uitstraalt, zorgt ervoor dat vanuit onze zielenkern wij dit licht en deze kracht verspreiden, zodat diegene die zoekende is dit kan waarnemen, dit kan opnemen, dit kan ondergaan, deel kan worden aan deze nieuwe wereld, deel kan worden aan de vernieuwing die deze aarde ondergaat en in zijn deel-zijn de vrede en de harmonie ervaren.

En zo zijn wij hier gezamenlijk één, verscheiden in beeld, maar één in kracht, één in dit licht, de baken, het rustpunt voor alle wijzigingen, voor alle vernieuwingen die zich in de toekomst zullen voordoen. Hier hebben wij de bron van het nieuwe, de bron van het eeuwig licht, hier hebben we waar zoveel naar gezocht is: de steen der wijzen die het ons mogelijk maakt als dienaars op te treden voor deze aarde en zijn bewoners, als dienaars op te treden voor het kosmische licht en zo te zorgen dat de vernieuwing die volop bezig is op deze aarde, op een positieve wijze zich kan voltrekken.

Deze kracht zij bevestigd.

En vanuit dit gebeuren, vanuit deze eenheid, vanuit deze harmonie, komen we terug tot onszelf, worden we terug de mens die we waren. Alleen met één klein verschil: wij hebben getoetst aan de werkelijkheid.  De kern van ons wezen is geladen met kracht, met licht. De kern van ons wezen heeft de boodschap van de Vader in zich opgenomen en zo zijn wij, ieder hier aanwezig, verrijkt met een kracht die we kunnen uitdragen, met een inzicht dat we kunnen doorgeven.

En zo kunnen wij, voor ieder die zoekende is, de zegen zijn, de redding zijn, de wegwijzer, het voorbeeld zijn van hoe de nieuwe kracht, de nieuwe kosmische heerser, deze evenwichten, deze waarheid op deze aarde laat openbloeien.

Mijn beminde broeders en zusters, mijn tijd voor afscheid nemen is gekomen.
Ik hoop dat de kracht die je nu in u draagt, u de komende dagen mag begeleiden op de weg die u zult gaan. Wees ervan overtuigd dat, telkens wanneer je u richt tot deze kracht, zij voor u aanwezig is en het juiste alaam zal betekenen om in al wat er plaatsvindt, in al wat er gebeurt, steeds verder te kunnen.
Wat er ook plaatsvindt in de komende dagen, laat u niet meesleuren met de emoties, maar vertrek vanuit de rust in uzelf en je zal zien, je zult waardevol werk kunnen leveren.
Mijn beminde broeders en zusters, u hebt al onze liefde en onze steun. Het gaat jullie goed.

image_pdf