Typische overgangstijd

image_pdf

31 juli 1964

Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er allereerst op wijzen, dat al wat wij, sprekers van de Orde, u zeggen, niet stamt uit een bron, die zichzelf alwetend of onfeilbaar mag noemen. Zoals u weet, zal heden een gast tot ons spreken. In tegenstelling met het normale zal deze reeds in het eerste deel van de avond tot u spreken, zodat er geen eerste onderwerp behandeld zal worden. In de vooraf nog resterende tijd wil ik kort iets zeggen over de betekenis van alles, wat door onze gast naar voren gebracht zal worden.

Zoals u weet, bevinden wij ons in een typische overgangstijd, die voert in de richting van een periode, die men een gouden eeuw zou kunnen noemen. Er zijn vele dergelijke perioden geweest. Bijvoorbeeld de periode van 1650 tot 1750 gaf ongeveer gelijke aspecten te zien, zij het, dat dit plaats vond onder een andere Heerser en met minder verwarringen gepaard ging. De huidige periode loopt van rond 1950 tot rond 2150.

U zult begrijpen, dat de gegeven jaartallen slechts een benadering zijn. Wanneer er gelijktijdig sprake is van een wisseling van Heerser, zo is het duidelijk, dat gebruik zal moeten worden gemaakt van alle positieve mogelijkheden, die een dergelijke periode pleegt te geven. Zou men er niet inslagen een aanpassing tot stand te brengen, zou na het jaar 2150 een tijd van algeheel verval optreden. De mensheid zou dan terugvallen tot een dierlijk peil. Dit zou ook het geval zijn, wanneer daaraan geen atoomoorlogen e.d. aan vooraf zouden gegaan zijn.

Het is duidelijk, dat de Witte Broederschap, die van de tendensen en mogelijkheden waarschijnlijk nog veel beter op de hoogte is dan wij, gemeend heeft zich aan te moeten passen bij de spanningen en tendensen van deze tijd. Zij heeft daarbij gewacht tot het ogenblik, dat zij, waarlijk met kosmische krachten geladen, voorgelicht waarschijnlijk ook vanaf een veel hoger niveau dan gebruikelijk is, haar ingrepen op aarde met goed gevolg plaats kan doen vinden. Op het ogenblik is dit het geval; de afgelopen maanden is er geestelijk ontzettend hard gewerkt. De bijeenkomst van de Grote Raad van de Broederschap, welke meestal met enkele dagen beëindigd zijn, hebben nu rond 40 – 45 dagen gevergd. De bijeenkomst van deze Raad is bovendien, wederom in tegenstelling met het gebruikelijke, onderbroken door een tweemalige ontlading van kracht – de recentste enkele dagen geleden, de eerste enkele maanden geleden.

Wat deze geestelijke broeders willen, is met enkele woorden omschreven: men wenst een aanpassing van de mens tot stand te brengen, welke voor een groot deel berust op regels en krachten, die reeds langer bekend zijn, maar eerst nu ook praktisch hanteerbaar worden. In de tweede plaats kan nu gebruik worden gemaakt van omstandigheden in de natuur, de vitaliteitscurve van de mens ook, waardoor het mogelijk wordt op zeer korte termijn zeer grote veranderingen te bewerkstelligen.

Hierover en over de stoffelijke resultaten, die daarvan te verwachten zijn, is reeds meerdere malen gesproken, zodat aan de gegeven voorlichting niet veel meer is toe te voegen. Wel moet worden opgemerkt, dat bepaalde geestelijke aspecten, ook al onttrekken dezen zich aan uw onmiddellijk stoffelijk kenvermogen, van het allergrootste belang hierbij zijn. Indien ik juist ben ingelicht, zal onze gast van heden vooral trachten u in deze geestelijke werkingen en al wat daaruit voort kan komen, een inzicht te geven, om u zo niet alleen op verandering en nieuwe tijden voor te bereiden, maar ook op veranderingen en aspecten, die in uw persoonlijk leven een zeer grote rol kunnen gaan spelen.

Nog een kleine aanwijzing moet ik u geven:

Deze sprekers werken niet alleen met de middelen van de materie. Zij werken met middelen van de geest, met sfeer, met stemming. Het zal voor u interessant zijn na te gaan, in hoeverre er een sfeer of stemming bij u ontstaat, die voor u van het gekende, het gebruikelijke, afwijkt. Juist deze veranderingen in sfeer en stemming, die voor enkelen zeer groot, voor anderen misschien miniem zijn, vormen een aanwijzing voor alles, wat men in eigen “zijn” binnen de komende tijd als invloed kan verwachten.

Hiermede geef ik het woord over aan onze gast van heden en hoop, dat u hem met alle aandacht zult willen aanhoren.

Gastspreker.

De besluiten van de Witte Broederschap.

In deze dagen heeft de raad van de Witte Broederschap haar besluiten vastgesteld en bevestigd. Over geheel de wereld zullen wij trachten voorlichting te geven over datgene, wat uit deze besluiten voor de mensheid kan voortvloeien. De invloeden en omstandigheden die, voor de geestelijke bewustwording vooral, in de komende tijd van groot belang zijn dus.

Ik vraag dan allereerst uw aandacht voor uw eigen wezen:

U bent tegen uzelf vaak verdeeld. Deze verdeeldheid zal in vele gevallen scherp toenemen in de komende tijd. Een onverschilligheid van eens, kan omslaan in een hartstochtelijk zelfverwijt, of een even hartstochtelijk streven haar erkenning door de wereld. Dit zijn invloeden, waarin de Broederschap niet onmiddellijk ingrijpt. Zij heeft er echter groot belang bij, dat allen, die positief gericht zijn, over de kracht zullen beschikken om in zichzelf een nieuwe eenheid te vinden en te vormen. Dientengevolge heeft zij besloten om, waar het haar mogelijk is, de krachten van vitaliteit, de Goddelijke vitaliteit en levenskracht, bijzonder sterk te ontladen op die personen, die daarvoor haar inziens in aanmerking komen.

Wanneer u iets dergelijks ondergaat, zo mag u daarvan geen wonderen verwachten. Er is weliswaar een tijd, waarin het wonder mogelijk wordt en steeds meer op de voorgrond treedt, maar toch zal er voor u geen wonder verbonden zijn aan deze groei van uw persoonlijke kracht en de verandering in uw wezen, die daarmede gepaard gaat. Voor u zal het zijn, alsof u meer kunt verrichten in minder tijd en met minder moeite. U zult ontdekken, dat de tijd, die ledig scheen, zich vult met velerlei belangstellingen en bezigheden, die, zonder enige samenhang zijnde, toch aan uw leven een nieuwe richting geven. U zult ontdekken, dat vele opvattingen, die u lange tijd gekoesterd hebt, op enigerlei wijze verzwakken, dat daarvoor in de plaats een nieuw en bewuster zoeken naar harmonie en vrede komt.

Wanneer u die invloeden ondergaat, wees er dankbaar voor, maar schenk er geen bijzondere aandacht aan. Denk niet, dat deze u nu plotseling verplichtingen opleggen. Deze verandering in uw wezen voert als vanzelf tot een veranderde benadering van de wereld. U zult uw taken en verplichtingen daarin als normale, uit het eigen leven voortvloeienden feiten en gebeurtenissen zien, niet als een bijzondere uitverkiezing.

Houd er rekening mee, dat enkele mensen ten minste – deze invloed ondergaande – haar aan zullen willen wenden om het eigen ik verder van de mensheid te distantiëren. Dezen zullen worden tot valse profeten, zij zullen velen rond zich trachten te vergaren, maar uiteindelijk alleen eigen grootheid daarmede willen dienen. Indien u dergelijke figuren ontmoet, laat ze zijn, laat ze hun weg gaan. Gij kunt niets doen om hun werk of invloed in de komende tijd te verstoren of te verminderen. Ingrijpen wanneer dit werkelijk noodzakelijk is, zal vanuit de Broederschap geschieden.

Indien u daarnaast in uw eigen leven vele dingen bedreigd ziet, die tot op heden normaal waren, zo wil ik u ook hier aanraden, daarover geen te grote zorgen te koesteren. Dat, wat geschiedt, is onvermijdelijk, ook in uw leven. Dit onvermijdelijke aanvaarden zonder meer, betekent voor u, dat u zich aan kunt passen bij de krachten, dat u de compensatie, die u geboden wordt, kunt aanvaarden. Want in deze dagen zal geen mens iets genomen worden, zonder dat hem daarvoor een rijkelijke vergoeding wordt gegeven.

Ik hoop, dat u dit laatste zult willen onthouden: het voorkomt, dat u zich verarmd gevoelt.

Uw eigen persoonlijkheid kent, ook in het menselijke voertuig – bepaald door karma en geestelijke achtergrond – bepaald soms ook door stoffelijke achtergronden, bepaalde geestelijke gaven. Het ontwikkelen van deze gaven kan niet afgedwongen worden. Er bestaat geen enkele scholing, die in deze tijd een geestelijke begaafdheid snel zou ontwikkelen. U zult echter wel voortdurend acht moeten geven op de meer dan normale capaciteiten, die in uzelf ontstaan. Handel met zelfvertrouwen. Indien u aanvaardt, dat u een bepaalde begaafdheid bezit, gebruik haar. Gebruik haar ook, wanneer u meent, dat daaraan bepaalde risico’s verbonden zullen zijn. Alleen op deze wijze zult u een ruimer inzicht kunnen krijgen in het verloop van deze tijd. Voor bijna alle mensen bestaat deze mogelijkheid, maar degenen, die reageren, zullen ontdekken, dat zij als vanzelfsprekend gesteund zullen worden door invloeden uit de kosmos en dat zelfs de wereld zich in zekere mate zal voegen naar hun behoeften, zoals deze in hun begaafdheid tot uitdrukking komen.

Voor uw eigen wezen wil ik dan nog het volgende zeggen:

Wij kennen een Kracht, die wij in het westen meestal aanspreken als Christus of Christos: de Goddelijke Liefde. Deze goddelijke liefde heeft niets te maken met de zoetheid en zoetelijkheid, de respectabiliteit en ordening, die de mens maar al te vaak als een deel daarvan ziet. De Goddelijke of Kosmische Liefde is een wereldaanvaarding buiten alle wetten om. Zij stelt geen voorwaarden. Daar, waar een band erkend wordt, wordt zij tot uitdrukking gebracht; daar, waar geen band kenbaar wordt, gaat men voorbij. Dit zal in de komende tijd in steeds sterkere mate tot uitdrukking moeten komen, omdat wij weten, dat de Christusgeest en ook de hoge vertegenwoordigers ervan, die wij in bepaalde sferen hebben leren kennen, de aarde zeer nabij zijn en zullen trachten binnen de mens tot werking te komen. Dergelijke inwerkingen zullen u vaak verbluffen, zij zullen u soms u af doen vragen, of u soms dwaas bent. Maar zij, die in deze dagen volledig redelijk willen handelen, zijn de dwazen. Zij, die handelen uit de kracht, die zij in hun hart, en wezen erkennen, zijn de wijzen.

Ofschoon voor uzelf de voorgaande punten van groot belang zullen zijn, omvat het werk van onze Broederschap veel meer. Het omvat werkzaamheden in de wereld en in de sferen. Ook hier blijkt, dat de tijd gunstig is voor het aanvangen van – voor uw standpunt misschien verbluffende – experimenten. Het is namelijk onder de Lichtende invloed, die reeds tot uiting is gekomen op onze bijeenkomsten – de komende tijd, waarin zij straalt – mogelijk om krachten, die in het duister hebben geleefd, maar daaraan trachten te ontkomen, te helpen. Dit betekent, dat velen van hen met de mensheid in contact worden gebracht, opdat zij, door de erkenning van het menselijke zijn – in tegenstelling tot hun eigen bestaan – en de noodzaak de mensheid te helpen, zullen komen tot een beleven van het Licht met geheel hun wezen. In deze zin – en alleen in deze zin – zal de Witte Broederschap dan ook het optreden van entiteiten op en rond deze aarde dan ook aanmerkelijk bevorderen. Het ingrijpen van de geest en eventueel de verschijnselen,  die voor de mens daarmede gepaard gaan, zullen in die periode toenemen, maar een overwegend positief effect hebben, omdat zij gericht zijn op een werkelijk helpen van de mens, dan wel alleen een neutraal erkennen van het menselijke bestaan. Hier ligt een activiteit, die over het algemeen bij het werk van de Witte Broederschap buiten beschouwing wordt gelaten.

De werkingen op astraal gebied zijn eveneens van groot belang. Voor u is het iets, dat hoofdzakelijk het droomleven zal beïnvloeden. Voor de enkele bewuste, die uittreedt, zou het wonderlijke verschijnselen, vooral Lichtverschijnselen, kunnen openbaren. In de astrale sfeer bestaan vele gedachtevormen, die geen eigen persoonlijkheid hebben.

Het zijn machines, opgebouwd uit menselijke redelijkheid, filosofie en gedachten die een zodanige eigen structuur hebben, dat zij vaak de mensen, die een deel van een daarin bevat denkbeeld aanvaarden, geheel kunnen beheersen.

De Witte Broederschap heeft besloten om, zover dit mogelijk is, alle krachten – voornamelijk uit de sferen, maar ook van enkele helpers op aarde – in te zetten, om deze beelden teniet te doen en te verbrokkelen. Voor degenen die zich hebben vastgeklampt aan deze systemen, vloeit hieruit verwarring voort. Voor u echter – die tracht in vrijheid van leven en denken verder te gaan – betekent dit een toenemende vrijheid, zodat uw eigen sfeer minder beïnvloed wordt en in uw aura minder storingen van astrale geaardheid op zullen treden.

Hierdoor meent de Broederschap binnen zeer korte tijd te kunnen bereiken, dat de mens met zijn werkelijke problemen zal worden geconfronteerd. De krachten, die vanuit de kosmos reeds zijn opgetreden, hebben een versnelling van de werkingen van oorzaak en gevolg, van karma, mogelijk gemaakt. Waar wij enigszins kunnen, hopen wij deze karmische ontwikkelingen te bevorderen. Het is voor de mensheid belangrijk, dat zo snel mogelijk met het verleden wordt afgerekend. Hierdoor zult u in vele gevallen met een opeenhoping van moeilijkheden te maken krijgen, maar ook vaak met een opeenhoping van onverwachte vreugden en erkenningen. Begrijp wel, dat deze dingen op zich alleen maar gunstig zijn. Wie moedeloos wordt onder de last van de problemen en de plotselinge veranderingen van eigen situatie onder de mensen, zal daaronder lijden. Wij kunnen daaraan helaas niets veranderen. Indien u echter ook deze steeds snellere opeenvolging van onverwachte gebeurtenissen binnen eigen leven met een zekere gelijkmoedigheid kunt aanvaarden, zullen zij bijdragen tot een steeds grotere harmonie en innerlijke kracht.

Het is deze innerlijke harmonie en innerlijke kracht, die door uw Orde bevorderd zal worden met alle mogelijkheden en middelen. De Witte Broederschap heeft haar daartoe vergunning gegeven en toegestaan, dat uw eigen Orde der Verdraagzamen met een groot aantal werkers op geestelijk terrein wordt uitgebreid. Ten dele behoren dezen tot andere groeperingen, zoals de zeer oude Orde van de Ster, de Broederschap van het Kruis en nog enkele anderen. Wij hopen door deze samenwerking de meer bewuste mens in staat te stellen een totaal nieuw karma te vormen, waarbij rekening kan worden gehouden met de natuurlijke krachten en ritmen.

Een probleem, dat eveneens reeds sinds langere tijd gerezen is en in deze dagen volgens de besluiten van de Witte Broederschap redelijk kan worden afgewikkeld, is dat van de overmatige geboorten, waardoor vele minderwaardige voertuigen ontstaan en gelijktijdig ook vele geesten, wier rijpheid vraagwaardig is en voor wie een langere wachttijd in de sferen misschien nog wenselijk zou zijn, een dergelijke woning op aarde kunnen vinden. Wij menen, dat het noodzakelijk is, dat de mens bij het voortbrengen van nageslacht niet ziet naar aantallen, maar naar kwaliteit. Wij zullen, zowel in de materie als in de geest, alles doen, wat mogelijk is om te bereiken, dat steeds meer harmonische voertuigen voor harmonische en rijpe geesten beschikbaar zullen zijn. Daartoe zal ook gebruik worden gemaakt van een keuze van ouders, die niets heeft te maken met de sociale menselijke verhoudingen en waarbij dus het nageslacht niet het product is van een stoffelijke liefde, maar het product wordt van een kosmische noodzaak. De verwachting bestaat, dat, wanneer dit plan in uitwerking – wij beginnen daarmede zo snel als mogelijk is – werkt, over ongeveer 14 jaar, reeds voldoende jonge bewusten op aarde zullen zijn, zodat hierdoor een verder verloop der gebeurtenissen gunstig kan worden beïnvloed en – door de genialiteit die zij, gezien van uit menselijk standpunt, bezitten – de mogelijkheid bestaat, om een betere aanpassing van de verdere wereld aan de reële behoeften van de geest mogelijk te maken.

De kwestie van de aarde zelf heeft natuurlijk ook bij ons een langere periode van overleg en beraad gevergd. Zoals u bekend zal zijn, bestaan er vele rampmogelijkheden voor de komende tijd. Sommigen daarvan kunnen vermeden worden, bij anderen daarvan is het slechts mogelijk de gevolgen te beperken, of een beperking daarvan achterwege te laten. Ofschoon de Witte Broederschap ook nu besloten heeft, geen uitbreiding van rampen te veroorzaken, zo heeft zij toch besloten, dat in de gebieden waarin de mens niet voldoende harmonisch is en een ontladen van bepaalde gevoelens en spanningen door rampen mogelijk is, dezen zullen plaats vinden.

Daarbij zullen wij natuurlijk, waar dit mogelijk is, het aantal slachtoffers tot een minimum beperken. Belangrijk is hier echter de gehele mensheid, niet het aantal van diegenen, die moeten lijden daaronder. De bewusten zullen gewaarschuwd worden, zodat degenen, die waardig zijn, in ieder geval niet onder zullen gaan in dergelijke rampen en daarnaast in de meeste gevallen aanwezig zullen zijn om onmiddellijk na die rampen een zo goed en juist mogelijk ingrijpen van de mensheid – gebaseerd op naastenliefde en menselijkheid – mogelijk te maken. De achtergrond van deze beslissingen, die voor sommigen van u onbegrijpelijk en hard zullen zijn, is wel de noodzaak om de mens los te schudden uit vele waanideeën, die hij koestert. De wereld is er nog steeds een, waarin men dierlijk kan leven – maar dan volgens de wet: eet of wordt gegeten – dan wel leven kan als een bewuste geest, maar hiermede ook zal moeten beantwoorden aan alle eisen, die de kosmos stelt. De zuiver materiële wensen en eisen zinken daarbij dan in het niet.

Ik hoop, dat u zult begrijpen, hoe belangrijk dit is. Dan wil ik u wijzen op de krachten, die door de Broederschap in het bijzonder zullen worden gericht op dit deel van uw wereld. Hetgeen ik dus nu naar voren breng, betreft hoofdzakelijk beslissingen in verband met Europa, in hoofdzaak West- Europa en de wisselwerkingen, waarbij dit deel van de wereld het sterkste betrokken zal zijn. Van de komende invloed van verwarring en crises, die van geestelijke aspecten uitgaande zich tot materiële aspecten uitbreidt, zal in West-Europa vooral gebruik gemaakt worden, om de hardnekkigheid van sommige regerende groepen te breken.

Er mag mee gerekend worden, dat, zo ons werk slaagt, zoals wij ons dit voorstellen, zeer vele gezaghebbende organen, personen en posities in de komende één en een half jaar zullen worden gebroken, verdreven of op andere wijze van het toneel zullen moeten verdwijnen. Wij betreuren dit, omdat een sterke mens of een sterke groepering voor de mens over het algemeen gunstig is. Waar dit echter geblokkeerde remmen betreft, die de mensheid tegenhouden op haar tocht naar bewustwording en vooruitgang, is het niet mogelijk, deze kracht op een andere wijze te gebruiken.

Een golf van meer Lichtende kracht, die in de maand december uw wereld bereikt – een zuiver witte vibratie voor degenen, die weten wat dit betekent – zal worden gebruikt als reiniging. Een dergelijke golf kan worden beschouwd als een louterend vuur, dat zeer vele dingen schijnt te vernietigen, maar in feite dat wat waardig is, slechts versterkt en opnieuw beproeft – en onaantastbaar maakt voor veel kwaad.

Deze twee golven bepalen dus de komende 5 à 4 maanden. Er zijn er echter meer: een vibratie, die de wereld zelf onmiddellijk aantast en ook de kern van de wereld zelf en haar wezen beroert, wordt verwacht in de tijd van februari. Wij zullen trachten om deze kracht zodanig tot uiting te doen komen, dat de natuur een bevestiging vormt van hetgeen ik nu zeg, maar tevens een vergroting vormt van alle mogelijkheid voor de mens om vrij te komen uit ideologische, structurele en economische keurslijven. Een aantal rampen is daarom onvermijdelijk. Deze zullen gezamenlijk bijdragen tot verandering op vele internationale vlakken, waarbij voor Europa vooral de kwestie van afzetmarkten en plaatselijke economie ter sprake zal komen.

Wij zijn het in de Broederschap niet eens met de wijze, waarop de mensheid haar economische structuur opbouwt. Wij vinden het namelijk verwerpelijk, dat men een groot deel van zijn energie, geestelijke en mentale vermogens zowel als stoffelijke capaciteiten, wijdt aan arbeid, die nimmer voor de mensheid gunstig, gelukbrengend, kan zijn. Het zal u duidelijk zijn, dat een ingrijpen hiertegen eveneens mogelijk wordt gemaakt door de door mij genoemde kracht in februari. Voor velen van u zal het echter vooral een wat verontrustende golf van kracht zijn van wat mystieke kleur – violet licht – in juli tot juni, waarin wij zullen trachten, onder meer een groot deel van de bewapeningsindustrieën grote moeilijkheden te bezorgen. Wij weten, dat dit materieel onaangename gevolgen heeft. Maar de mensheid kan, door haar op een juiste wijze te manipuleren, beseffen, dat geweld in deze tijd geen enkele werkelijke oplossing meer kan bieden. Om dezelfde reden zal, binnen dezelfde krachten, een poging worden gedaan om verschillende experimentele stations in verschillende landen, waar men thans nog ergere superwapens tracht te vervaardigen dan die, waarover men reeds beschikt, te doen exploderen en te doen ondergaan. Lucht en vuur spelen hierbij de hoofdrol.

Deze dingen beslaan dan ongeveer de komende 10 maanden.

Een zeer belangrijke en voor ons qua invloed nog niet geheel overziene werking kan in het volgende jaar van uw jaartelling tot stand komen in de maand augustus. Met een steeds scherpere invloed strekt deze inwerking zich uit over een drietal maanden, waarbij de climax nog door zal klinken tot de dagen rond Kerstmis. Het is op deze invloed, dat wij rekenen om verschillende crisisverschijnselen, de neiging tot anarchie en de dan ook zeker de bestaande dreiging van oorlog, op grotere schaal te kunnen aantasten en onderdrukken. Van deze kracht kan worden gezegd, dat zij als trillingen lichtend rood draagt zowel als helder geel. Zij is “tweekleurig”. Hierdoor wordt een zeer grote spanning voor de aarde geschapen, maar de mens, die dit beseft, kan zich onttrekken aan elke ongunstige inwerking, daar de Broederschap steun zal geven aan eenieder, die in deze tijd door harmonisch streven en denken tracht de gedachten van naastenliefde, van persoonlijk vrij en verantwoord streven uit te dragen.   Misschien bent u ook geïnteresseerd in datgene wat zich vooral in de gelederen van de Broeders, die reeds in de geest vertoeven, op het ogenblik afspeelt. Zover ik gerechtigd ben u daarvan mededeling te doen, wil ik u kort ook deze werkingen en veranderingen schetsen:

De grote krachten uit het verleden, die vaak nog als stichters van godsdiensten op aarde gekend zijn, hebben de aarde reeds dicht benaderd. Zij voeren met zich velen die binnen hun weg en systeem geleefd hebben en de sferen van het hogere Licht reeds bereikten. Velen van hen zijn reeds zover voortgegaan, dat zij de werkelijkheid van de goddelijke schepping reeds hebben aanschouwd. Dezen nu zullen hun idee van Goddelijke Werkelijkheid trachten in te planten aan iedereen. De godsdiensten zijn hiervoor zeer bruikbaar, omdat men, geconcentreerd op een stichter, in vele gevallen bijzonder vatbaar is voor de invloeden, die deze en zijn volgelingen van zich doen uitgaan. Zo werd getracht de mensheid te brengen tot een fase, waarbij het leven meer mystiek wordt. Een dergelijke mystieke beleving echter heeft weinig zin, wanneer zij alleen tot een innerlijk erkennen beperkt blijft; zij zal gevolgd moeten worden door ervaringen in de sferen.

Het resultaat is, dat zeer vele Broeders uit alle groeperingen in de geest, die met ons samen- streven binnen de Witte Broederschap, zich bereid hebben verklaard om uittredingen mogelijk te maken en te leiden, waarbij de verrukkingstoestand voor velen op gaat treden en herinneringen, zij het gedeeltelijke, hiervan voor hen blijven bestaan. Ontmoetingen, in wat u droom of trance noemt, met diegenen die uit de dichts bijzijnde duistere sferen bevrijd kunnen worden in de komende tijd, zullen eveneens zoveel mogelijk worden geënsceneerd. Dit niet alleen ten gunste van de mens op aarde of de geest, maar opdat zij beiden in een wederkerige belering kunnen beseffen, welke de grootste gevaren en fouten zijn van het menselijk leven – hoe het duister in de mens groeit en hem na de overgang kan beheersen.

Het feit, dat buitenredelijke werkingen en krachten in de komende tijd gebruikt zullen worden, bracht ons er toe de studie van het occulte en het buitenredelijke aan te moedigen. Het is niet mogelijk, hiervoor een ieder een eigen geestelijke leider en meester te verschaffen. U zult dit begrijpen. Uit een aantal vaak oudere zielen is een groep gevormd, die hiervoor in het bijzonder op zal treden. Zij zal, zonder dat daarbij persoonlijke bindingen worden aangegaan, steeds meer mensen benaderen en binnen deze mensen een bewustzijn trachten te wekken van de occulte wijsheid, van de beïnvloeding langs paranormale weg, de beïnvloeding van de elementen op aarde en de werking met verschillende invloeden bekend als krachten van aarde, vuur, water en lucht.

Door deze opstelling is er dus, voor het eerst in lange tijd, een directe scholingsmogelijkheid voor praktisch elke mens aanwezig. Het feit, dat de Witte Broederschap in deze dagen over meer dan normale krachten kan beschikken en zowel haar vermogen qua bewustzijn als qua daadkracht heeft zien groeien door de wonderbaarlijke uitstorting van kracht, die de zitting van onze Raad mocht beëindigen, brengt met zich, dat wij in de toekomst de mens menen te kunnen inwijden in de werkelijke beheersing van zijn eigen wezen zowel als van de wereld, waarin hij leeft.

Het doel, dat eveneens werd gesteld – doch op langere termijn – om de grenzen tussen wat u noemt de wereld van de doden of overgeganen, en de wereld der mensen, te doen vervagen, zal voorlopig meer op mechanisch vlak worden nagestreefd. Wij verwachten namelijk dat, ongeacht de geestelijke ontwikkelingen van de nu komende periode, het volgende tijdvak vele mechanische invloeden in zich zal dragen. De pogingen om de mechanica dienstbaar te maken aan de wil en werkingen van de geest vergt een toenemende invloed op technici. Overgeganen, die, hetzij krachtens hun stoffelijk leven, dan wel tijdens hun bestaan in de sferen via karma e.d, hiertoe in staat zijn, zullen dan ook trachten een golf van uitvindingen te bewerkstelligen, welke alle op enigerlei wijze werken met de nu onbegrepen elementen, die men occult of verborgen pleegt te noemen.

Dan heeft de Witte Broederschap een voor u allen belangrijk besluit genomen:

In het algemeen weten van de mensheid bestaat God en bestaan waarden van sferen en godsdienst wel degelijk als een gesloten veld.  Het is mogelijk rond de wereld dit veld te intensifiëren; zelfs wanneer daaraan het gevaar van bigotterie en overdreven ijverzucht verbonden is, kunnen wij – door op de juiste wijze de krachten ons ter beschikking gesteld te ontladen – bereiken, dat steeds meer mogelijk wordt via het geloof en steeds meer krachten ook langs deze weg de mensheid toe kunnen vloeien.

Om te voorkomen, dat daarvan een te onbewust gebruik wordt gemaakt, hebben wij echter getracht hieraan een bepaalde beperking te verbinden. Deze luidt: “De kracht is eerst werkzaam, wanneer de eigen daad van de mens als sleutelbegrip uitgedrukt, de eerste schrede heeft gezet op de weg, die men met behulp van de kracht wil gaan.” Wij hopen dat het ons mogelijk is deze versleuteling blijvend te handhaven tot deze beperking niet meer noodzakelijk is. Wanneer fouten optreden, zal een Orde, die wel Orde der Gerechtigheid wordt genoemd en behoort tot de 4de hiërarchie – bestaande voor een groot deel uit wezens, die in de huidige ontwikkeling niet op aarde hebben geleefd en uit entiteiten, die nog stammen uit het eerste en tweede wortelras – onmiddellijk en vernietigend ingrijpen om te voorkomen, dat de krachten van geloof, kosmos en goddelijke waarden op enigerlei wijze menselijk worden geëxploiteerd, dan wel worden gebruikt tegen de mens en de menselijke bewustwording.

Hardheid van besluiten is binnen onze Witte Broederschap niet onbekend. Wie zorgen wil voor het geheel, kan niet altijd alle delen beschermen. Wij vragen u ook daarvoor in de komende tijd begrip. Wanneer de door mij genoemde werking, die via het geloof moet optreden, haar hoogste kracht heeft bereikt, wat waarschijnlijk het geval zal zijn in de helft van het jaar 1967, zal een ingrijpen met grote hardheid noodzakelijk worden. Ook, wanneer het alleen een misverstand betreft. Het is niet mogelijk de mensheid, en de bewustwordingsmogelijkheid die daarin is gelegen voor de komende rassen, te riskeren, door niet hard in te grijpen. Toch hoop ik dat allen zullen begrijpen, hoezeer deze taak, ook door hen, die wel degelijk rust kunnen genieten in de hoogste sferen van de geest, indien zij dit wensen en door ons wordt volbracht, met een diepgevoelde en innige verbondenheid met deze wereld, met haar mogelijkheden en de zielen, die daar op dit ogenblik leven.

Een liefde, die niet hard kan zijn, is ongezond. Bereid u voor op jaren die voor u vele wonderlijke en waarschijnlijk ook zeer bevredigende ontwikkelingen met zich brengen. Besef daarnaast, dat alle dingen hun prijs hebben, ook hier. Gij kunt niet alles behouden wat gij zijt, wat gij bezit, en de nieuwe kracht ervaren. De offers, die gij brengt, zullen volledig gecompenseerd worden.

Een laatste besluit, dat met geestelijke waarden te maken heeft, wil ik u hier nog een ogenblik belichten:

Er is namelijk besloten om, daar waar dit opportuun is en een persoon geestelijk waardig is, deze tijdelijk – soms ook voor langere tijd – een kracht te delegeren, die beschikking geeft over alle waarden en werkingen uit de Goddelijke ordening, welke behoren onder de sfeer, die – zijnde van de innige trilling en bij u meestal bekend als de sfeer van kleur en licht – op aarde direct bruikbaar zijn. Denk niet, dat gij dit zult zijn, want er moet een noodzaak bestaan om aan een mens deze grote krachten en waarden in handen te geven.

Wees echter wel bereid, om zo nodig die kracht te aanvaarden. Hierdoor zal het mogelijk zijn de mensheid te verdedigen tegen eventuele geestelijke gevaren, die zij zelf oproept, geestelijke gevaren ook, die misschien ondanks alles, u vanuit het meest gefixeerde deel van het Al kunnen bereiken. Zij kunnen gebruikt worden als bescherming tegen levende wezens, die u eventueel uit de ruimte zouden willen benaderen. Deze krachten kunnen verder nog worden gebruikt om op zeer korte termijn lichamelijke situaties en omstandigheden te veranderen, waar dit nood- zakelijk wordt geacht.

De periode, die begint is er een van hard, zeer hard werken, niet alleen voor ons, maar ook voor velen van u. Het is een tijd, die ons wonderen belooft en doet beleven, zowel voor ons als voor u geldt dit. Bovenal is het een tijd van een zodanig beslissend belang, dat wij onszelf ondergeschikt makende aan het belang van het geheel, bereid zijn, ons gehele wezen, vermogen, ja, alles wat wij zijn en kunnen bereiken, te offeren. Ook aan de mensen zal gevraagd worden, hiervoor hun offers te brengen. Ik kan u echter verzekeren, dat wij alles doen, om u een bewust deel hebben in dit alles mogelijk te maken. Daarom hebben wij een groot deel van de krachten, die ons bereikt hebben, over de wereld uitgestraald om in de mensen – ongeacht de verwar- ringen, die nu reeds bestaan – vrede mogelijk te maken, aanvaarding en harmonie, innerlijke sterkte en doelbewustzijn te bevorderen. Deze krachten zijn ook uw deel. Indien gij een ogenblik uw aandacht hierop richt, zult gij beseffen, in hoe sterke mate ook gij persoonlijk geholpen wordt, zodra gij streeft naar vrede en harmonie en daarbij de nieuwe tijd niet van u werpt.

Dit is alles, wat ik u namens de Broederschap te zeggen heb. De vele groeperingen, die zich onder de naam verenigen en de vele geestelijke groepen, die er mede verbonden zijn, zullen elk hun eigen interpretatie en variant vinden op hetgeen ik u gezegd heb, daar elk van hen naar eigen geschiktheid, innerlijke harmonie en instelling zal moeten arbeiden. Toch weet ik zeker, dat ook binnen uw groep het door ons gestelde volledig merkbaar zal zijn. Bewijzen hiervoor zullen u worden medegedeeld door andere sprekers. Zij zullen u voorlichten over alle bijzondere gebeurtenissen die, publiekelijk bekend wordende, een buitengewoon ingrijpen – wat men op aarde noemt een bijzonder toeval – omvatten en wel vooraleer zij plaats vinden en met de redenen, waarom zij gebeuren.

Ik hoop, dat u allen de band van deze tijd, de kracht van deze vernieuwing, zult ondergaan en één zult zijn met ons en in uzelf begrip van de levenskracht, van de kosmische liefde, zult weten te maken tot iets, wat alle stoffelijke waarden te buiten gaat.

Ik geef u voor een kort ogenblik over aan degene, die zo goed was mij bij u in de leiden.

Afronding.

Al datgene, wat hier gezegd is, moet overwogen worden. Het gaat hier niet alleen om mogelijke stoffelijke ontwikkelingen of geestelijke krachten. Het gaat hier om een systeem.

Het gehele Al is een structuur, gebaseerd op regelmaat. Dat, wat onze hoge gast hier naar voren bracht, geeft uitdrukking aan het gebruik, dat men van deze structuur en bestaande regelmaat maakt.

Het was noodzakelijk een ogenblik tot het medium terug te keren om zo een afvloeien van overbodige krachten en trillingen mogelijk te maken. Ik heb aan deze noodzaak nu voldaan en hoop, dat de vele krachten, die aan dergelijke contacten door ons, maar ook door u en uw medium besteed moet worden, gerechtvaardigd gebruikt zullen zijn.

U krijgt van een van onze eigen sprekers nog een beschouwing over hetzelfde onderwerp.

Het plan van de Witte Broederschap.

Wij hebben in de laatste tijd ons alle moeite gegeven, u steeds voor te lichten over de bijeenkomst van de Raad van de Witte Broederschap en alles, wat daarmede samenhangt. Naar ik meen, is deze voorlichting inderdaad wel adequaat genoeg geweest en hoeven wij dus betrekkelijk weinig terug te nemen en betrekkelijk weinig aan het reeds medegedeelde toe te voegen. Het belangrijke van deze avond is dus wel in de eerste plaats, dat al datgene, wat tot op heden beschouwd kon worden als mogelijk of waarschijnlijk, nu vaststaand is geworden. Het is alles gefixeerd. Het plan, dat men wil volvoeren, staat, allereerst voor het komende jaar, maar daarnaast ook voor een verder gaande periode van bijna 10 jaren, nu vast. Elk jaar zal er natuurlijk weer de bekende bijeenkomst zijn en zal ook deze raad weer bijeenkomen. Maar men heeft zich eigenlijk nu gebonden aan een zekere politiek – indien deze term althans in dit verband gebruikt mag worden.

Van mijn standpunt uit is hierbij wel het meest interessant, dat de Witte Broederschap zich nu ook uitdrukkelijk op de sferen heeft gericht. Juist over dit besluit heeft u voor vandaag weinig of niets gehoord. Dat is begrijpelijk: wat daarover tot op heden besproken werd, kwam ons haast ondenkbaar voor. Het is een zeer belangrijke wijziging in de werkwijze van de Broederschap, omdat wij aan kunnen nemen, dat de contacten tussen mens en geest daardoor frequenter, maar vooral ook vaak persoonlijk belangrijker zullen worden.

Dat hierbij vele geesten ingeschakeld worden, die tot op heden in het half duister moesten vertoeven en nu dus door een zeer krachtdadig ingrijpen op zeer korte termijn tot de eerste Lichtsferen over kunnen gaan, maakt het bovendien nog belangrijk vanuit een standpunt van lering: wij weten, dat dergelijke entiteiten over het algemeen nog sterk gebonden zijn met wat zij op aarde waren en deden. Hun verlossing uit het duister kan praktisch alleen plaats vinden, wanneer zij hun fouten inzien. De fouten, die zij gemaakt hebben, zullen in de meeste gevallen ook fouten zijn, die nu op aarde door zeer velen gemaakt worden. Wij verwachten dan ook wel, dat hiervan een corrigerende werking zal uitgaan voor alle delen van de mensheid, die op enigerlei wijze met de geest in contact staan. En dat zijn bijna alle mensen, die seanceren of bidden. Een zeer groot deel van de mensheid dus.

Dat deze tactiek – wanneer ik deze uitdrukking hier mag gebruiken – deel uitmaakt van een wel overwogen plan, blijkt ook uit het feit, dat de astrale sfeer in veel sterkere mate dan ooit tevoren hierbij betrokken wordt: een directe aanval op menselijke gedachtestructuren in de astrale sfeer is, zover mij bekend, in de laatste 2000 jaren niet voorgekomen. Dat men dit nu doet, houdt dus ook wel in, dat men daarvan nu ook grote resultaten verwacht.

Dan valt mij op, dat de nadruk is gelegd op het geven van krachten aan de mens. Daarbij worden soms misleidende uitdrukkingen gebruikt – althans uitdrukkingen, die ik voor vele mensen misleidend acht, als bv. het woord vitaliteit. De mens denkt bij dit woord haast onwillekeurig alleen maar aan de energie, waarmede hij pleegt te leven op aarde; voor enkele groeperingen, zoals de Witte Broederschap bv., houdt vitaliteit echter meer in: het is Goddelijke levenskracht en omvat dus veel meer, dan men op het eerste gezicht zou denken.

Het feit, dat deze kracht in het bijzonder zal worden toegevoegd aan bepaalde personen, houdt dus ook in, dat hun beheersing over hun omgeving aanmerkelijk sterker wordt en dat hun overwicht, zowel op de geest als de elementen en de materie een belangrijke rol kan gaan spelen. Hoever dit zal gaan, durf ik eigenlijk niet te voorspellen. Hier speelt immers de mens zelf een belangrijke rol en het is juist de twijfel van de mens aan zijn eigen vermogens, zijn ongeloof t.a.v. zijn mogelijkheden, waardoor de toepassing van de gestelde kracht moeilijk kan worden.

Toch zal men zeker in een dergelijke Raad met volbewusten, ingewijden en wijzen een dergelijke maatregel zeker niet met kracht aanbevelen en verdedigen, wanneer men daarin een bijna onmiddellijke werking niet onmiddellijk verwacht.

Nu is het woord werking eveneens algemeen en daarom vaak misleidend. Een werking kan zuiver geestelijk zijn, zij kan zuiver materieel zijn of het mentale gebied omvatten. Ik meen, dat het begrip werking in dit geval wel zo omvattend mogelijk is gehanteerd, zodat de beschreven werking zowel de hoogste esoterische bewustwording en inwijding zal bevatten, als de lagere stoffelijke mogelijkheden.

De gehele opzet accentueert volgens mij wel het anarchistisch karakter, dat in de komende tijden verborgen schijnt te liggen. Een grote reeks van bestaande krachten en instanties zal worden aangetast, zo stelt men. Voor een mens lijkt dit alweer heel eenvoudig: men meent, dat een kabinet zal vallen, of een staatsman zal sterven. Ik echter meen, dat ook dit begrip veel meer omvat. Want een dergelijke aantasting kan zowel plaats vinden via een uitholling – het wegnemen van macht en betekenis – als door bv. in andere gevallen de betekenis en macht, die men geeft, zozeer te vergroten, dat het eenvoudig niet meer mogelijk is, vanuit een persoon of instantie de daarmede verbonden verplichtingen te dragen.

Wanneer men onkruid uit wil roeien gebruikt men in deze tijd reeds soms groeihormoon, hierdoor zal de plant zozeer uit zijn kracht groeien, dat hij niet meer in staat is zich te verdedigen tegen natuurlijke vijanden en omstandigheden. Zij sterft dan zeer snel. Ik denk, dat dit groeiaspect een rol gaat spelen in de komende tijd. De opzet van het gehele plan is het geven van een grotere persoonlijke vrijheid en grotere mogelijkheid tot bewustwording. Maar wanneer men onmiddellijk daarop zegt: “Wij zullen rekening houden met het feit, dat het een mechanische, een technische tijd gaat worden”, dan lijkt dit mij op het eerste gezicht haast in strijd met de geestelijke ontwikkeling.

Ik moet dus aannemen, dat er geen omwenteling plaats zal vinden die de moderne techniek onmiddellijk waardeloos maakt, maar dat er binnen die techniek zoveel wonderlijke verschijnselen voor zullen komen, dat men kan zeggen: een periode van primaire uitvindingen herhaalt zich.

Nu weten wij, dat zoiets reeds meer is voorgekomen, bv. tussen 1620 – 1660. Toen zijn vele uitvindingen gedaan, waarvan het werkelijke belang nog niet goed werd begrepen. Denk aan de eerste lenzen, die gebruikt werden voor verrekijkers en microscopen, aan een brandspuitsysteem, dat op de eerste bruikbare druk-perspomp was gebaseerd. Wij gaan aan de werkelijke betekenis voorbij, toch hebben deze uitvindingen het leven geheel veranderd. Om u nog een voorbeeld te geven: het principe van de oude brandspuit speelt ook een rol in de moderne auto enz. Daaraan dacht men toen nog niet. Daarom is het voor mij denkbaar, dat er geen verbluffende omwentelingen plaats vinden, maar dat er opeens een aantal geheel nieuwe principes optreden.

Nu weten wij ook, dat men onder meer denkt aan het mechanisch mogelijk maken van contacten tussen geest en stof. Nu bestaan er reeds enkele instrumenten waarmede dit incidenteel mogelijk is. Proeven zijn hiermee dus reeds genomen, het geheel blijkt te berusten op wat men hoogfrequenttechniek kan noemen en vormen van absoluut storing- en ruisvrije versterking. Zoiets is echter zeker niet alleen maar van belang voor het opvangen van geestelijke trillingen. Het is te gebruiken voor nieuwe vormen van telescopen, om een bruikbare fotonenaandrijving tot stand te brengen en met bepaalde magnetische velden te leren werken. Ik voorzie dus wel een technische omwenteling in details, maar meen, dat eerst over een groter aantal jaren de mens zich opeens zal kunnen realiseren, hoe onnoemelijk veel er veranderd is.

Dan wil ik erop wijzen dat er gesproken is over een aantasten van bepaalde industrieën, onder meer de bewapeningsindustrie. Ook andere economische en industriële aspecten zullen echter aangevallen worden. Niet dat men deze laatsten geheel wil vernietigen, maar ook hier wil men de wereld eenvoudigweg confronteren met de werkelijkheid.

Wanneer ik nu weet, hoe groot het aandeel is, dat direct of indirect bewapening en verwante industrieën hebben aan de zogenaamde welvaart, moet ik als gevolg van dit alles wel ernstige economische crisisverschijnselen verwachten. Ook dit zal waarschijnlijk de mensen terugvoeren tot meer normale maatstaven; naarmate je gemakkelijker geld verdient en meent rijker te zijn, zal je meestal meer onredelijke eisen aan het leven stellen. Ik meen, dat dit zeer interessant zal worden. Al zal men hierdoor misschien zo nu en dan een sneetje belegd brood minder om moeten eten, zo meen ik, dat in de komende 3 à 4 jaren de economische veranderingen toch wel het moreel van de mensen ten goede zal komen en dus niet, zoal men op aarde nu vaak vreest, het geheel ten nadele van de mensheid zal werken.

De gedachte aan de politieke achtergronden maakt duidelijk, dat hier het beeld vooral bepaald wordt door het feit, dat men personen en instanties aan zal vallen. Heel vaak zal dit betekenen, dat de waardering van de wereld voor een bepaald land van de ene dag op de andere grote wijzigingen zal ondergaan.

Bijvoorbeeld, wanneer Chroesjtsjov de macht zou verliezen en een stalinist zou de macht in Rusland overnemen, zou daarmee het hele politieke evenwicht in de wereld veranderd zijn. Ik vermoed, dat ook dergelijke dingen sterk op de voorgrond gaan treden. Al veronderstel ik niet, dat het door mij gekozen voorbeeld, hoe duidelijk dan ook, binnenkort werkelijkheid zal worden, zo zal m.i. toch het streven en werken van gehele landen zich van de ene dag op de andere gaan wijzigen. Dit is voor u meer iets voor een artikel in de courant. Indirect echter beïnvloedt het geheel uw leven.

Belangrijk daarbij is ook, dat de propaganda, die zich met de politieke toestanden pleegt te openbaren, mede zal moeten veranderen en daardoor zich in tegenstrijdigheden zal gaan wikkelen. Je kunt nu eenmaal vandaag niet zeggen: hij is mijn vriend en morgen het omgekeerde, zonder dat men zich een eigen denkbeeld gaat vormen omtrent de werkelijkheid. Voor het groeiende besef van de waarheid op de wereld schijnt mij dit van groot belang.

U zult opgemerkt hebben, dat er deze maal gesproken werd van verschillende kosmische golven en invloeden. Wij hebben dit al eerder meegemaakt, al eerder gedaan ook. Maar toen betrof het betrekkelijk geringe invloeden, die in hoofdzaak alleen de mensen beroerden. Of misschien alleen maar de aarde beroerden. Zover ik het heb kunnen volgen en overzien zijn de nu genoemde invloeden krachten, die alles – maar dan ook werkelijk alles – beroeren, vanaf de benzine in de motor van een auto en de microbe onder de microscoop, tot de wereld, de mensheid en misschien zelfs de gehele ruimte rond het zonnestelsel.

Enerzijds zullen daarom deze werkingen en de hierdoor veroorzaakte veranderingen niet zo onmiddellijk opvallen als anders het geval geweest zou zijn. Aan de andere kant betekent het, dat hun invloed wel zeer ver kan gaan. Wij weten bijvoorbeeld, dat een betrekkelijk geringe wijziging in een atoom de eigenschappen van een stof aanmerkelijk zal kunnen veranderen. Het is dan chemisch dezelfde stof met hetzelfde uiterlijk en ten hoogste een kleine variant in het atoomgewicht, maar toch kan men hiermede andere dingen doen dan met de normale vorm.

Ik denk, dat zoiets bv. binnen het menselijke lichaam van groot belang zal kunnen zijn, omdat daar de organische opbouw door zeer kleine wijzigingen reeds beïnvloed kan worden; en ook voor de plantengroei zal dit van belang zijn, eerder nog dan voor de industrie, omdat in het plantenrijk hierdoor betrekkelijk snel nieuwe aspecten op de voorgrond kunnen komen.

Ofschoon dit door de Witte Broederschap niet werd genoemd, mag ik dan ook wel concluderen, dat wij op kortere termijn te maken zullen krijgen met vele mutatievormen. Ik meen, dat een van de eerste vormen hiervan wel kenbaar zal worden bij wortelvruchten. Om hier nu eens te spreken over Nederland: verandering in kwaliteit en voedingsgehalte van aardappelen lijkt mij in de komende jaren te verwachten. Daarnaast meen ik, dat iets later zaaddragende gewassen zullen worden aangetast, waarbij vooral de eenjarige, zodat veranderingen in kwaliteit, opbrengst en voedingswaarde van bv. rijst en granen over 4 à 5 jaren reeds een rol zal gaan spelen. Ik meen, dat dit wel een positieve verandering zal worden. Zeker ben ik daarvan echter niet.

Dan kom ik nu tot een punt, dat voor mij een der belangrijksten is:

De kwestie van harmonie en de beïnvloeding vanuit de kosmos middels deze harmonie van alle mensen, kwam aan de orde. Hierbij zijn oude stellingen aangehaald. Daarvan ben ik mij wel bewust. Maar zij krijgen toch een geheel nieuw karakter, een nieuwe achtergrond.

Er is letterlijk gezegd: wanneer u één stap doet, dan kan de Kracht u tien schreden verder plaatsen. Wij krijgen dus met een vermenigvuldiging van de resultaten van eigen positief streven te doen. Dit moet volgens mij voeren tot een zekere eenzijdigheid in het menselijke streven – ofschoon eenzijdigheid hier zeker niet wordt gebruikt in de nadelige zin van het woord. Datgene, waarmee je de beste resultaten hebt, zal je over het algemeen het liefste doen.

Ik denk, dat de voorkeur van vele mensen hierdoor gaat veranderen, maar dat tevens een geheel ander taakbewustzijn ontstaat. Menselijke rationalisatieprocessen spelen daarbij een rol. Iedereen is graag succesvol. Ik meen, dat dit een grote en belangrijke rol speelt in het leven van het merendeel van de massa. Men zal – zoals ik dit zie – wel de weg van de minste weerstand kiezen. Zelfs hierdoor zal men, gezien de wijze waarop de kracht optreedt, gedrongen worden in de richting van de nieuwe harmonie. De bewusten zullen daarbij over een zeer grote kracht beschikken. Ook hier is weer de wijze, waarop de kracht werkt zodanig, dat zij gelijktijdig een taakbepaling inhoudt. Zelfs houdt het optreden van, en werken met deze Kracht, een zekere inwijding in.

Ik vind het op zijn minst genomen veelbelovend – vooral wanneer men ook bij de Witte Broederschap en dus niet alleen maar bij ons, durft gaan spreken over wonderen, die gaan gebeuren. Het is natuurlijk dan weer altijd met een beperking. Ook wij hebben deze beperking al eens onder uw aandacht gebracht. Wij hebben gezegd: in deze dagen is het wonder niet het spectaculaire effect, maar de onredelijke verandering, die plaats kan vinden in mensen en dingen, de aanpassing daarvan aan behoeften en noodzaken op de meer onredelijke en meest ongedachte wijzen.

Nu weten wij zeker, dat de komende tijd een bepaald negatief of verwarrend karakter voor vele mensen zal dragen. Wij weten ook, dat over niet al te lange tijd een kracht de aarde bereikt – vitaliteit werd zij genoemd – waardoor deze verwarringen aan de ene kant misschien bevorderd worden, maar aan de andere kant iets in de mens zelf actief gaat worden.

Ik combineer dit laatste dan direct met het begrip wonder. Ik geloof, dat wij de conclusie mogen trekken – uit al wat door de Witte Broederschap werd besloten en zeker uit alles, wat u daarvan hedenavond gehoord hebt – dat op een niet begrijpelijke wijze, door schijnbaar ingrijpen van noodlot, toeval, vaak schijnbaar tegen alle natuur in – dat in de levens van allen, die bewust streven, op korte termijn grote veranderingen op gaan treden. Veranderingen, die zeer ver gaan en vaak het gebruik van bovennatuurlijke krachten binnen eigen leven in zullen houden.

Ik combineer dan verder: Wij wisten reeds, dat men zou trachten de zogenaamde paranormale vermogens van de mensen te ontwikkelen. Dat de mystiek in deze dagen belangrijk is, weten wij ook. Maar dat men besloten heeft – en dit geschiedde in de laatste vijf dagen dat de raad bijeen was – om de mystieke beleving onder een bijzondere geestelijke leiding te brengen, zodat aan uittredingen de mogelijkheid tot herinnering in ruimere mate verbonden wordt, zegt mij wel zeer veel.

De mensen, die er rijp voor zijn, worden dus langs deze meer mystieke weg dus niet alleen gebracht tot innerlijke belevingen, maar zij worden ook onmiddellijk geconfronteerd, ook in hun menselijk bewustzijn, met een niet stoffelijk, maar reëel heelal met reële krachten. De herinnering hieraan zal velen van hen volgens mij de mogelijkheid verschaffen om die krachten te gebruiken. Want de krachten zijn in het Al altijd overal aanwezig, soms sterk, soms minder sterk, maar altijd.

Hoe de mensen zullen reageren op deze mogelijkheid, is, dit geef ik eerlijk toe, voor mij nog in zekere zin een raadsel. Maar dat degenen die juist reageren, een steeds toenemende belangrijkheid zullen bereiken voor hun medemensen, is onvermijdelijk.

Wat ik nu weet omtrent de organisatievorm van de Broederschap, het uitzetten van ingewijden, het vormen van een net – dat praktisch over geheel de wereld reeds tot stand is gekomen – doet mij veronderstellen, dat dit net versterkt zal worden door allen, die langs deze weg inzicht en kracht bereiken en dus de nieuwe kracht werkelijk leren hanteren.

Dan valt mij nog iets op:

Ik heb namelijk geen enkele verklaring gehoord, waaruit zou blijken dat deze krachten ook niet direct stoffelijk van belang zouden zijn. Integendeel! Uit de teneur van de besluiten meen ik op te mogen maken, dat men materieel, zowel als geestelijk, hetzelfde nastreeft, en dat daarom de krachten die genoemd werden, althans via de broederschap in beide facetten tot uiting zullen komen. Hier ligt dus wel het belangrijkste punt: de mogelijkheid tot innerlijke verandering. Vele dingen, die men nu zeer waardevol schijnt te achten, hebben geen waarde. De waarderingen, die de mensen hebben, zijn meestal verkeerd. Op onredelijke en haast krankzinnige wijze wordt de nadruk gelegd op bepaalde aspecten van het leven, die in zich geen werkelijk belang, of slechts een geheel differente waarde bezitten.

Hiertegen zal verzet komen. Degenen, die zich aan zullen kunnen passen aan de nieuwe tijd en haar tendensen en dus ook een zekere innerlijke vrede zullen weten te behouden ondanks alles, worden hier, dit blijkt zelfs uit wat heden gesproken werd, verzekerd van directe hulp en steun. Toch zullen ook zij in het leven schijnbaar veel moeten verliezen. Maar wat kun je nu stellen? Dat die verliezen in wezen winst inhouden. Ook al zal de mens winst en verlies op het ogenblik niet geheel kunnen overzien. Dat de kracht, die optreedt, zodanig direct is, dat er echter geen tijd tussen zal liggen, niet dus: ik verlies nu iets en over twintig jaar krijg ik de positieve kant.

Ik meen, dat de positivering door gevolgen onmiddellijk op het verlies moet volgen. “De aanvaarding van het verlies” is misschien beter gezegd, omdat eerst dan gevolgen in positieve zin en het direct optreden van krachten mogelijk is. Een zo positieve wisselwerking tussen materieel en geestelijk leven heb ik tot nu toe niet op aarde gadegeslagen. Het is wel eens eerder opgetreden, maar dat was een kleine 20.000 jaren geleden, dus: het leven van de mens moet zich scherp wijzigen.

Voor de mensen zelf kan ook van belang zijn, wat er gezegd is over het opbouwen van juistere voertuigen, iets, waarover wij tot op heden ook nog niet hadden gesproken. Daarbij wordt gesteld, dat men desnoods van drijvende krachten gebruik zal maken – waarbij dus menselijke drijfveren en bewustzijn geen rol spelen – om ouders samen te brengen, die een goed voertuig kunnen produceren. Dit houdt in dat een soort geboorteregeling vanuit de geest kan worden toegepast. In het begin zal dit wel zo ‘n vaart niet lopen. Ik neem aan, dat het wel een paar jaren zal duren, voor dit goed op gang is. Indien men echter een periode noemt van 10 tot 14 jaren, zo impliceert dit, dat binnen de komende vijf jaar kinderen geboren zullen worden, die door hun geestelijke gesteldheid in staat zullen zijn, om over veertien jaar reeds in het lot van de wereld in te grijpen. Ook dit moet wel een omwenteling in alle waarden inhouden, want anders kunnen wij ons zoiets niet voorstellen.

Willen wij alles, wat gesteld en besloten werd t.a.v. de materie, in enkele woorden samenvatten, zo luidt de verklaring: het is een chaotische tijd. Allen zullen zich tegen allen kunnen keren. Grote rampen zijn waarschijnlijk. Wat de wereld zelf betreft, ziet men dus niet veel dingen, waar je als mens in deze dagen nu onmiddellijk “hoera” over zou roepen. Maar al die chaos heeft een doel.

Er wordt een directe geestelijke kracht gegeven, die deze chaos in wezen opheft voor allen, die geestelijk rijp genoeg zijn. Dat is belangrijk. Ik meen, dat u dit ook vanavond nadrukkelijk hebt kunnen horen, maar in ieder geval is het in de genomen besluiten vastgelegd.

Omdat bewusten in deze dagen kostbaar zijn, zal men, waar een ramp plaats zal vinden, deze bewusten tevoren waarschuwen. Men zal gewoon wegtrekken uit het rampgebied. Wanneer zij in het normale leven bedreigd worden door een ongeluk, zal men ze waarschuwen en over belangrijke personen zal men a.h.w. de wacht houden. Het risico in het leven wordt dus voor de meer bewusten minder groot, dan het voor de onbewusten zal zijn. Dit geeft de bewuste een zeker overwicht op de rest van de mensheid.

Dan is er nog een punt:

Men heeft bij ons in de geest heel wat broederschappen, orden, federaties e.d. Net zo goed als hier op aarde. Maar dat je in een bepaalde groep, die zich wel altijd met de aarde heeft beziggehouden, maar niet in de laatste tijd hier geleefd heeft en dus met de mensheid geen directe banden meer heeft, inzet om een soort politionele macht te vormen, is ook al wonderlijk. Een direct ingrijpen van de broederschap hebben wij al meer gezien, o.m. in 1961-1962. Wij hebben een dergelijk ingrijpen dan ook reeds meerdere malen besproken en aangekondigd. Maar dat een groep wordt ingezet, die niet zelf op aarde zetelt en wier verantwoordelijkheid niet meer beperkt is tot de aarde of zelfs tot de zon, maar ligt binnen een hiërarchie – van wezens dus ,die niet op aarde leven – is kentekenend.

Men wil klaarblijkelijk een kosmisch recht op aarde in onmiddellijke toepassing gaan brengen. Daarbij zullen onze verhoudingen van oorzaak en gevolg, zoals wij deze nu kennen, in het gedrang komen. Ik kan het niet anders zien ten minste. De gevolgen hiervan zijn voor mij dan ook niet te overzien. Ik verwacht echter, dat een dergelijk ingrijpen vaak zeer spectaculair zal zijn en verwacht dan ook vele eigenaardige situaties door het ingrijpen van deze niet mens geweest zijnde, of althans niet tot dit wortelras behorende groepering.

Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen, dat iemand een politieke rede wil afsteken, waarin hij een conflict op onjuiste wijze aan de orde wil stellen. Dit is niet gewenst en dus verliest hij zijn stem. Maar dan ook geheel, zodat hij de eerste maanden geen woord meer uit kan brengen. Ik weet namelijk dat een dergelijke wijze van ingrijpen ook in een ver verleden wel gebruikt werd. Iemand met stomheid slaan, iemand treffen met bliksem uit heldere hemel enz., zijn methoden van ingrepen, die vroeger werden gebruikt door delen van een hiërarchie, waarvan de structuur wel overeenkwam met deze groep, die gerechtigheid zal handhaven. Vroeger zag men dit als een ingrijpen door de goden, maar in deze dagen zal een dergelijk ingrijpen, naar ik meen, wel opzien baren. Ik meen dat steeds meer mensen vanuit hun betrekkelijk ongeloof hierdoor weer zullen worden gedwongen tot een aanvaarden van God als een ingrijpende en onmiddellijk op aarde werkende kracht. De samenhangen kennen zij niet, maar zij zien toch wel, dat er van een onverklaarbaar ingrijpen sprake is.

Het geheel wettigt voor mij nog meer conclusies, die echter op een hoofdzakelijk materieel vlak liggen, en dus niet direct, maar slechts indirect, voortvloeien uit hetgeen besloten is. De eerste 2 à 3 jaren zullen toenemende verwarring te zien geven. Daarin zullen echter reeds vanaf heden nieuwe figuren en krachten tot ontwikkeling komen, die in staat zullen zijn, om alles wat van werkelijk belang is, bij elkaar te houden. Ik neem aan dat elke geweldpleging of oorlog, die, niet op zeer korte termijn komt, absoluut verhinderd zal worden. Ik meen verder, dat een werkelijke wereldfederatie onvermijdelijk is binnen de tijd van 14 jaren. Verder ben ik ervan overtuigd, dat alleen religie een grote verandering zal ondergaan. Het ingrijpen van genoemde krachten kan zich immers niet alleen bepalen tot het vernielen van een industrie, of het uitschakelen van een staatsman. Er zal wel degelijk ook ingegrepen worden, waar de geestelijke vrijheid van de mens wordt beperkt of de mens ernstig wordt misleid. Ook binnen een kerk, een religie.

Ik denk dat deze laatste verandering reeds door de grote nadruk, die op geestelijke ontwikkeling en geestelijke krachten werd gelegd, binnen drie jaar zichtbaar zullen zijn. Degenen, die nog 10 tot 15 jaren te leven hebben, zullen dit alles zien geschieden en aan het einde van deze tijd hun wereld en de mentaliteit van de mensen waarschijnlijk niet meer terug kennen. Zo groot zal deze verandering zijn, dat zelfs de ouderen niet meer zullen kunnen geloven, dat het eens was, zoals nu de mensen natuurlijk, normaal en goed schijnt.

Een zo snelle evolutie zal ook op andere gebieden gevolgen hebben. Dit zou ik als volgt samen willen vatten:

Ineenstorting van vele commerciële en in productie machtige groeperingen of verbonden. Een wegvallen van politieke verbonden e.d., die op het ogenblik algemeen nog van het hoogste belang worden geacht. Waarschijnlijk door uitholling, resultaten kenbaar binnen redelijk korte tijd. Ik zie verder een toenemen over geheel de wereld van werkloosheid. Daarnaast echter een toename van het scheppen van voor de mens positieve taken. Voorbeeld: laat mensen, die niets te doen hebben, gezamenlijk tuinen maken, waarin zij zelf voldoening en vreugde kunnen vinden. Verder meen ik, dat de beschavende taak, die het westen op het ogenblik nog tegenover een groot deel van de wereld heeft, zal worden voortgezet met dien verstande, dat men niet meer zal gaan om eigen mores, belangen en instellingen over te brengen, maar om de mensen de noodzakelijke technieken te leren, hen het moderne leven en de mogelijkheden daarvan zover te leren beheersen, dat zij vanuit zich daarmede terecht zullen komen. Volgens mij zal deze taak in de komende vijf jaren zo belangrijk worden, dat vanuit vele landen grotere groepen van de bevolking zullen worden ingezet voor dit doel in landen, die nu nog in een voortdurende gisting verkerende nieuwe staatjes, kleinere landen en meer primitieve volkeren zijn.

Ik heb nog een conclusie getrokken, waarvan ik echter niet weet, of u daarin met mij mee kunt gaan. Zij berust eveneens niet direct op alles, wat door de Broederschap is besloten, maar vloeit volgens mij toch wel daaruit voort.

Wanneer deze grote krachten de aarde beroeren, zo meen ik dat dit ook op de atmosfeer invloed zal hebben. Daarom meen ik te mogen zeggen dat daardoor ongewone atmosferische verschijnselen – of zo u wilt tekenen aan de hemel – haast niet te vermijden zijn en in genoemde perioden opvallend sterk naar voren zullen treden. Verder voeren de maatregelen en besluiten van de Broederschap mij tot de conclusie, dat de mens binnen niet al te lange tijd zal weten, dat er nog ander leven in het heelal bestaat.

In het voorgaande heb ik de leringen van de Broederschap en haar besluiten samengevat, door op hun besluiten en werking een commentaar te geven. Het belangrijkste van dit alles is toch eigenlijk voor ons steeds weer het eigen ik. Binnen deze algemene ontwikkelingen, waaraan je niets kunt doen, waaraan je niets kunt veranderen, bestaat de mogelijkheid om voor jezelf steeds meer harmonisch te zijn, om steeds meer te putten uit grote krachten, terwijl men in deze krachten ook wijsheid en sterkte kan vinden. Dat men alles zou kunnen behouden, zoals het nu is – dat weten wij allen – is alleen maar een droom. Maar je zult voor jezelf een aanpassing kunnen vinden, waardoor de krachten zelf, die de veranderingen veroorzaken, je zullen dienen. Dit is een belofte van de Broederschap. Je zult voor jezelf zowel innerlijk als uiterlijk een wijsheid kunnen bereiken, die misschien niet geheel menselijk redelijk zal zijn volgens de huidige normen, maar die practicabel is. Veel van hetgeen de mensen nu nog magie noemen, zal morgen tot dagelijkse gebruikswaarde worden, wanneer het zo doorgaat. Veel van hetgeen nu volgens de mensen nog bijgeloof is, blijkt morgen een onweerlegbaar feit te bevatten.

Deze verandering is voor de enkeling wel het meest van belang. Je zou tegen jezelf kunnen zeggen: ik leef in een wereld, waarin ik ten koste van alles innerlijke harmonie, innerlijke vrede moet nastreven. Welke weg ik daartoe volg, is minder belangrijk, mits ik maar deze innerlijke harmonie bereik. Want alleen zo kan ik deelhebben aan de dingen, die komen. Alleen zo – ook  al klinkt dit zelfzuchtig – kan ik mij bevrijden van de vele gevaren en spanningen van de komende tijd. Dat de Goddelijke Liefde of Christus direct genoemd wordt, duidt op de noodzaak voor de mens, om met anderen een eenheid te vinden, die niet gebaseerd is op het materiële, maar op een meer kosmische en wederzijdse erkenning. Zowel de behoefte hieraan, als de toestand, zal, naar ik meen, in de komende tijd in toenemende mate optreden.

Mijn eindconclusie?

Ik heb hier geen champagne bij de hand, maar anders zou ik hier een toast uit willen brengen op de wijsheid, waarmee men de grote krachten uit het Al zo hanteert, dat niemand daardoor geschaad wordt, die zelf niet die schade, a.h.w. naar zich toetrekt.

Op de Lichtende Krachten, die vanuit hun hoge wereld tot de aarde keren, om hun werkelijk wezen en werkelijke wijsheid opnieuw te verankeren in de zielen, die nu in de stof leven.

Dan zou ik nog een dronk uit willen brengen op deze periode, die voor vele mensen een wonderlijk spannende en avontuurlijke wordt, maar daarnaast aan het leven zoveel nieuwe inhoud kan geven.

Dat is dan mijn commentaar op alles, wat gezegd en besloten is.  Als slot wil ik nog even spreken over:  KRACHT

Kracht doortintelt de kristallen luchten, kracht doortrilt het hart van een aarzelende mens, kracht vernieuwt de grens van leven en kracht leert de mens, om leven zelf te geven boven grens van menselijk denken en menselijk zijn.

Met kracht wordt een geheime naam in alles, wat leeft, geschreven. Met kracht vernietigt men, wat de nieuwe wereld schaadt. In reinigend vuur van kracht wordt alle zijn gebaad en is de kwaal, het vuil, uit alle zijn verdreven; het is de kracht, die wordt tot Licht en schept het Lichtend leven.

Het is kracht die de mens aan de gedachtegrenzen de banden doet verbreken en geest tot mens, de mens tot geest en mens tot God doet spreken, bewust en zonder meer. Ja, zelfs de mensenziel toestaat om te dwalen in velden van de geest, te leren alle talen van de eeuwige kracht, die is en altijd is geweest en het ideaal gebouwd heeft vanuit zijn eigen zijn.

In deze dagen wordt voorwaar de wijn getreden van een tijd, die afgesloten wordt. Maar kracht, die daarin werd gegeven, de macht waardoor een zijn dat streeft boven zichzelf, wordt verheven en wordt tot aller edelste zijn en Licht, is het wonder, dat, terwijl de vrucht van het verleden wordt getreden, aan allen wordt verricht.

Hiermede zullen wij de bijeenkomst besluiten. Dankzij de kracht, die ons wordt gegeven, kan het ons, wanneer wij maar het goede willen, niet anders dan beter gaan. Denk dus eens na over alles, wat gezegd is, er zit meer in, dan u er op het eerste gezicht uit zult halen, denk ik zo.

En probeer in uw wezen de aanvaarding te krijgen van het heden, opdat u de kracht van morgen als een positief Licht in uzelf dragen mag.

image_pdf