Uittreden

12 juni 2012

Ik zou graag met jullie even verder gaan over hetgeen wat vorige les besproken is, namelijk de kosmische wet van compensatie (29-05-2012) zoals we ze genoemd hebben. En vandaag zou ik daar graag in uitvloeisel van, maar niet onbelangrijk, over willen bespreken.
Ik weet niet of dat jullie er hebben bij stil gestaan, maar wanneer je de geschiedenis van de mensheid bekijkt en je overschouwt de levens van nogal wat leraren in de stof – ik denk hier bijvoorbeeld aan een Christus of Boeddha, een Franciscus, enz., voor in jullie contreien te blijven – dan moet het jullie toch al opgevallen zijn dat wanneer je daar informatie over krijgt of vindt, dat je zelden of nooit zult lezen dat zij zwaar ziek zijn. Dat zij hun taak niet konden vervullen omdat zij wegens ziekte niet in de mogelijkheid waren. Ik weet niet of jullie daar ooit aandacht aan hebben gegeven. Maar de meeste ingewijden die op aarde leringen hebben gegeven daar zul je zelden of nooit van horen dat zij ziek zijn. Hoogstens zul je soms lezen dat zij na een zware lering of zo, vermoeid zijn en zich te ruste begeven.
Wanneer we nu de logica volgen, dan is hier iets dat niet klopt. Wanneer u uzelf bekijkt en uw medemens, dan weet u dat ziekte een deel is van het dagdagelijks bestaan en dat er zelden iemand is die nooit of nooit ziek is. En het is daar dat ik eigenlijk met u vanavond het wou over hebben. Over de mogelijkheid om via deze kosmische wetmatigheden, wanneer je als mens je daar op toe legt, velerlei storingen van het stoffelijk voertuig te voorkomen, op te heffen, ongedaan te maken enzoverder. En hoe komt dat?
Wanneer ik gewoon terugga naar mijn voorbeelden en je neemt een Christus of je neemt een Boeddha, om het simpel te houden, dan zie je dat deze mensen zich op geregelde tijd terugtrekken. Zij trekken zich terug uit de massa, maar ook zij distantiëren zich op bepaalde momenten van hun leerlingen. Zelfs van de zeer nabije kern. Meestal zijn dat een drietal leerlingen die bijna alles meemaken. Ook zij distantiëren zich hiervan  en gaan ergens waar het rustig is, zich neervlijen, om het zo te zeggen. Zij gaan, we kunnen het misschien in jullie termen zeggen: mediteren, overdenken. In werkelijkheid is het zo dat zij op zulke ogenblikken uittreden. Dat zij op dat ogenblik eigenlijk even het stoffelijk voertuig aan de kant zetten, rustig ergens tegen een boom of een rots parkeren, en geestelijk ofwel ergens gaan helpen of lering gaan opdoen enzoverder. Want oh ja, zij ook, leren nog steeds bij. Dit klinkt misschien raar in uw oren, maar toch.
Op dat ogenblik, als zij dus uitgetreden zijn, treed er een wet van compensatie op, die zorgt dat er een evenwicht blijft bestaan tussen het stoffelijke voertuig dat zij gebruiken en de geestelijke waarden waar zij mee bezig zijn. Het gevolg is dat wanneer er aan het voertuig ergens een stoornis is of een mankement of noem maar op, dat het op zo een momenten door deze wetmatigheden opgetrokken wordt. Dat er een soort communicerende vaten in werking treden. Waardoor dat hetgeen wat in de stof, en dit kan ontstaan zijn door vermoeidheid of eender wat, in onevenwicht is, kan terug in harmonie hersteld worden zodat het lichaam niet onderhevig is aan ziekte enzoverder. Wanneer dan er terug een vereniging is na de uittreding tussen geest en lichaam, dan krijg je dat degene die dit gedaan heeft terug bij zijn leerlingen komt of terug onder de mensen komt, eerstes volledig is uitgerust, gerecupereerd en effectief ook wanneer er een dreiging van ziekte was, dat deze dreiging is op geheven.
Nu kunnen jullie denken, ja, een Jezus die kon dat wel, een Boeddha kon dat ook. Maar we gaan ons daar toch niet mee vergelijken. Ik kan dat argument van jullie beamen. U hoeft zich daar helemaal niet mee te vergelijken. Alleen, heb je wel, wat dat betreft, dezelfde mogelijkheden. Wanneer het me goed voorstaat, dan hebben jullie hier toch al een en ander te horen gekregen over uittreden. De geest in onze wereld lering te laten opdoen enzoverder. Misschien is het goed dat u een keer herhaalt en terug instudeert.
Maar waar ik met jullie vanavond naar toe wilt gaan, is jullie eigenlijk aan te leren van deze mogelijkheid te gebruiken. Ook jullie kunnen deze mogelijkheid gebruiken. En ik vind het vooral nuttig naar de toekomst toe. Omdat je hierdoor voor uzelf aardig wat aan ziekte kunt besparen en uw eigen lichaam, ondanks alles krachtiger en evenwichtiger houden. Ik zeg niet dat je daardoor wonderen moet gaan doen. Verre van. Maar het is een mogelijkheid die u hebt, om zeker in deze tijd hetgeen waar u mee bezig bent, verder te kunnen zetten. Zonder dat u telkens onderbroken wordt door stoffelijke stoornissen en zelfs kunnen voorkomen dat, zoals het in deze periode overal nogal gangbaar is, onomkeerbare stoornissen in het lichaam ontstaan. En eigenlijk is het simpel.
Jullie denken misschien, ja maar wij zijn geen hoog ingewijden, dus voor ons gaat dat heel lastig zijn en ingewikkeld. Neen, zeker niet. Neem gerust van mij aan, ik heb toen ik op aarde nog leefde, deze zaken erg bestudeert want dat fascineerde mij. Dan spreek ik wel enkele honderden jaren terug in uw tijdsrekening. Ik kon daar op dat ogenblik niet direct een verklaring voor vinden. Ik schreef het vooral toe aan de toen gangbare terminologie van odkracht in de kosmos enzoverder. Na mijn overgang heb ik daar verder op gezocht en heb ook getracht van met de meesters een wisseling van gedachten te hebben. Wat mij tot op zekere hoogte gelukt is, in die zin dat ik daar antwoorden heb kunnen krijgen op wat ik in de stof, zoveel jaren van mijn leven, heb nagezocht. In wezen is het heel simpel.
Wanneer je uittreedt, ik kom straks wel terug op de procedures enzoverder, en de geest gaat aan onze zijde of een handje helpen of zelf lering opdoen, dan hangt het af van de eigen geestelijke bewustzijnsvorm, niveau, dat je hebt, wat de invloed kan zijn naar het stoffelijk lichaam toe. Wanneer je totaal onbewust zijt, en zoals er nogal eens zijn, spontane uittredingen doen tijdens de slaap, dan gaat dit naar het lichaam wel een kleine reactie geven, maar zeker niet de kracht en de energie waar ik op doel.
Maar op het ogenblik dat je, zoals jullie, toch al wat weg hebt afgelegd, en toch al wat experimenten hebt doorgemaakt, zeker op het magische terrein, dan kom je veel gemakkelijker bij uittreding met sterkere waarden in contact. En hoe sterker deze waarden zijn, hoe krachtiger de wisselwerking naar uw stoffelijk voertuig gaat zijn. Met als gevolg dat voor de meesten onder u op het ogenblik heel goed mogelijk moet zijn via deze weg bewust, ik zeg wel bewust, te handelen, en te zorgen dat uw stoffelijk voertuig in zich een harmonie behoudt.
Dat wil zeggen dat de harmonie tussen de cellen eigenlijk maximaal is. Wanneer we dat fenomeen krijgen, dan gaat alles wat fysiek daar niet in past ofwel in de harmonie opgenomen worden ofwel gaat het gewoon verdwijnen. In beide gevallen is het eindresultaat voor het stoffelijk lichaam dat het zich beter voelt, dat het sterker is, zelfs wanneer er in dat lichaam uit vroegere tijd onomkeerbare schade zou zijn, kan dit daarmee beter functioneren en kan de onomkeerbare schade eigenlijk op dat ogenblik geen inwerking hebben. Dit kan misschien raar klinken, maar dat is nu eenmaal het evenwicht dat ontstaat door deze kosmische compensatie wetmatigheden die bestaan. Ik hoop dat iedereen op het ogenblik mee is? Dat het begrijpelijk blijft? Zo, geen reactie dan is het goed.

Dan gaan we even de praktische kant van dit geheel bekijken. Ieder van u treedt regelmatig uit. Soms meer dan je bewust zijt. Nu, voor een maximaal rendement te halen uit deze kosmische wetmatigheden, zul je moeten proberen van uw uittredingen zo bewust mogelijk te beleven en zo bewust mogelijk terug te brengen naar uw hersenendenken.
Ik weet dat daar enkele zeer grote problemen voor de meesten zullen zijn. Dat is dat hetgeen uw geest doorleeft in onze sferen, zeker wanneer we ons verplaatsen naar Hoog-Zomerland en nog verder, dat dit voor uw hersenen bijna onvertaalbaar is. Maar ook hier is een oplossing.
Hetgeen wat voor de hersenen onvertaalbaar is, kan wel via uw gevoel overgebracht worden. Dat wil zeggen, u leert zaken aan in een niet-vormwereld. Dus u hebt geen mogelijkheid om het aangeleerde voor de geest in die niet-vormwereld, niet-vorm kennende over te brengen naar de stof. Want de stof is een vormwereld. Maar we gebruiken een ezelsbruggetje. We gaan niet proberen hetgeen wat we daar geleerd hebben, van dat via ons hersenen duidelijk te maken aan het lichaam. Het gaat toch niet. Dat zou alleen maar spanning oproepen die tot niets leidt.
Maar we kunnen wel via onze eigen geest dat niet-stoffelijk-kennende, dat bestaat uit een soort, laat mij het stoffelijk uitdrukken, gevoelen, emotie, via uw buikzenuwcentrum of uw plexus solaris chakra, binnen brengen in uw lichaam. Dan krijgt uw lichaam de gevoelswaarden, en dat is niet te onderschatten, van het geleerde in de niet-vormelijke wereld. U krijgt dat binnen. Dit is een vorm van harmonie. Een harmonie die stoffelijk niet omschrijfbaar is, maar die wel via het gevoelen, de emotie, kan naar het lichaam over gedragen worden. Hierdoor ontstaat er een enorme balans.
Dat wil zeggen: door dat nieuwe, dat voor de stof niet-kennende, maar toch werkzame binnen te brengen, krijg je dat dat stoffelijke voertuig zich helemaal kan regenereren. Het gevolg is, als je zulke zaak mee hebt gemaakt en je handelt dit bewust af, dat uw lichaam na deze uittreding veel sterker gaat zijn. Dat zelfs wanneer er zware afwijkingen in aanwezig zijn, deze op dat moment niet meer aan de orde gaan zijn. En dat is eigenlijk de sleutel waar de groot ingewijden steeds met hebben gewerkt om te zorgen dat het voertuig, dat zij ten dienste hadden, kon blijven functioneren. Ondanks de vermoeidheid en ondanks alle mogelijke andere zaken die zich rond hen afspeelden en waarin zij eigenlijk stoffelijke zouden moeten betrokken zijn geworden, doch wat nooit gebeurde. Tot hier toe nog duidelijk? Volgbaar? Goed.

Dan gaan we nu eens kijken hoe kunnen we dit als mens beginnen aan te vatten. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we voor onszelf zorgen dat we deze krachten, deze energieën op een juiste wijze voor ons, kunnen omzetten. En dan zou ik jullie een simpele raad geven. Begin met een regelmaat van te proberen bewust uit te treden. Je moet niet denken dat dit zo ontzettend moeilijk is. Jullie denken: ja u bent geest, u kunt het gemakkelijk zeggen.
Wanneer u zich te ruste begeeft, u gaat slapen, dan kunt u op dat ogenblik bewust tegen uw eigen geest zeggen: Als je uittreedt dan wens ik dat bij het ontwaken bewust te weten, bewust ervaren te hebben. Dat is een procedure die misschien zal lukken, maar bij de meesten zal het eindigen op in slaap vallen en voor de rest eigenlijk weinig of geen impact meer hebben. En bij het ontwaken niet direct het resultaat hebben dat je had gehoopt.
Daarom is het beter dat u, wanneer u tijd hebt, en doe dat met een regelmaat, laat ons zeggen 1 maal per week, 2 maal per week indien mogelijk, dat u zich bewust ergens terugtrekt, waar het rustig is, waar u niet gestoord wordt. En waar u heel bewust gaat mediteren dat u uittreedt. In die zin, en ik ga jullie een handleiding geven, die jezelf kunt bijsturen en aanpassen, naar gelang uw eigen ingesteldheid, maar ik geef u een algemene lijn van waaruit u kunt vertrekken. In die zin dat u, wanneer u rustig zit, zeker bent niet gestoord te kunnen worden. Wat ik al opgemerkt heb dat in deze moderne tijd voor de mens praktisch moeilijk haalbaar is, gezien alles wat dat hij bij zich draagt en rond zich heeft. Het was in mijne tijd veel rustiger. Maar goed.
U zorgt dat alle moderne communicatie van rondom u is. Dat u vrij van stoornis bent. En u gaat in het begin eerst proberen uw geest te zenden naar iets wat kortbij is, een plaats die u kent, die u kan achteraf bij wijze van spreken nakijken. Dan zult u denken: is dat uittreden?Dit is de aanzet, vrienden. Dit is de aanzet.
Stel dat u zegt, kijk ik heb een familielid, broer of zuster, die woont op enkele kilometers van mij, ik ga heel bewust daar via meditatieve weg in mijn gedachte rondkijken hoe het bijvoorbeeld gesteld is in hun living. U gaat proberen heel gefixeerd alles vast te stellen wat op dat ogenblik aanwezig is. Dat is de eerste oefening. Als u dat gedaan hebt, dan komt u gewoon terug en u noteert gewoon wat u is opgevallen, wat je hebt ervaren.
Door dit soort oefening in de beginfase regelmatig te herhalen, ga je opmerken dat je wel degelijk bewust de mogelijkheid hebt van uw geest uit te zenden. U gaat langzaam maar zeker een goede wisselwerking krijgen tussen uw geest en uw stoffelijk denken. U mag op dat moment nog steeds achteraf voor uw eigen gerustheid, voor uw eigen gemoedsgesteldheid het controleren. Dat u even op bezoek gaat bij die familie en kijkt of hetgeen dat u gezien hebt overeenkomt met hetgeen wat in werkelijkheid is. U zult na enkele keren versteld staan hoe juist en hoe correct u dit kan. Eens dat u dit onder de knie hebt, en dit kan zeer snel gaan, dan gaan we een stap verder.
Dan ga je vanuit dezelfde procedure, rustig zitten, meditatief, uw geest laten gaan. Dat wil zeggen: u stuurt uw geest uit zonder dat u nu zegt van: ik ga kijken bij die of bij die. Neen, u stuurt uw geest uit. En in het begin zal dat zijn, wanneer u zegt: kijk,ik wens werkelijk uit te treden, dat de geest in de eerste fase u zal brengen in nog wat voor de geest een vormwereld, een gedachte-vormwereld is. Ook hier weer, wanneer u dat doet, zult u zaken ervaren. Zaken die in die vormwereld gelinkt zijn aan uw stoffelijk leven. En dan wanneer u dit gedaan hebt, Dit kan in het begin misschien 15 minuutjes, 20 minuutjes zijn, niet langer. Het kan natuurlijk zijn dat er eens een uitzondering is dat het langer is. En kan misschien ook eens korter zijn. Doet er niet toe. Een punt dat u bewust tracht van uw geest zaken te laten leren, waarnemen, zien, buiten uzelf, is van belang. Wanneer u dan terug komt uit meditatie, raad ik u aan van onmiddellijk te noteren wat u herinnert.
Dan zult u versteld staan na verloop van tijd, dat daar dikwijls antwoorden zitten van vragen, aanwijzingen voor situaties op te lossen enzoverder. En zo bouwt u rustig de zaken verder op. Dat u na verloop van tijd door deze oefening, eerstes: heel bewust wordt van uw eigen geest. En tweedes: heel bewust uw geest de mogelijkheid geeft uit te treden, uw lichaam in rust te zetten en lering op te doen. Die lering van uw geest of de werking – het kan ook zijn dat uw geest bij ons een of andere taak heeft en neemt – dat gebeurt allemaal terwijl het lichaam in rust is, maar heeft een reflectie naar het lichaam.
Naargelang de oefening verder gaat, zal je meer en meer opmerken dat, zonder dat je er bij stil gestaan hebt, uw ganse stoffelijke wezen zich beter gaat voelen, sterker gaat voelen. Dat stoornissen die in het lichaam aanwezig zijn soms aan kant geschoven worden. Dat wat uw denken aangaat, uw hersendenken anders gaat verlopen soms. Dat het de gedachte bijbrengt dat bepaalde barrières, die je tot dan had, plots verdwijnen. Dit is niet iets hocus pocus. Dit is zelf niet iets magisch. Dit is gewoon een fysieke reactie die een evenwicht maakt tussen de geestelijke wereld en uw geestelijke waarde en het stoffelijke voertuig dat door de geest gebruikt wordt.
Het uiteindelijke resultaat is: dat door dit te doen je niet alleen voor uzelf aardig wat energie en krachten op een juiste harmonische manier kunt hanteren en daardoor wat er rondom u gebeurt veel beter begrijpt en veel beter mee kunt omgaan. Maar dat het ook – en dat is misschien voor sommigen nog meer interessant – na verloop van tijd de mogelijkheid heeft door uw gevoeligheid die zo ontstaan is, ook voor anderen een meerwaarde te betekenen. Dit wil het volgende zeggen:
Stel u wordt geconfronteerd met mensen rondom u die een bepaalde problematiek hebben. Is deze problematiek op gebied van gezondheid, kan, gebied van psyche, kan, het maakt niet uit. Maar juist door het feit dat u via uw bewust uittreden, via de compensatie die voor uw stoffelijk voertuig er uit ontstaat, gaat u aanvoelen – let wel op, ik zeg aanvoelen – wat er fout zit bij diegene die u benadert. U kunt daardoor bijvoorbeeld plots weten dat iemand psychisch een zwaar probleem heeft. Of dat iemand bijvoorbeeld een gezwel heeft in de lever. Ik zeg maar iets. U voelt dat aan, u kunt dat omzetten. Juist door dat aan te voelen en waar te nemen, hebt u vele mogelijkheden ineens om op een juiste wijze de persoon te helpen die tot u komt.
U kunt zelf, wanneer u deze oefening voor u tot een maximale uitwerking brengt, via deze weg, met doorgave van energie, op een harmonische wijze resultaten bij andere bekomen. U kunt op deze manier ook vele anderen gewoon, door u er op in te stellen, helpen in het vaststellen wat er in hun leven fout gaat en vooral hoe zij daar eventueel iets kunnen aan doen. Want op het moment dat u zo ver zijt dat het niet alleen voor uw eigen voertuig als een compensatie werkt, krijg je de mogelijkheid om een stap verder te gaan en aan te voelen wat er voor deze anderen het meest geschikte is.
Dus in wezen kom je langzaam maar zeker op het niveau dat je zou kunnen zeggen dat je een soort, in de maatschappij, alternatieve helper bent. U hebt het niet nodig om allerlei zaken naar voor te brengen. U voelt aan en door uw aanvoelen kunt u een juiste deductie maken en juist tegen de andere vertellen wat hij of zij nodig heeft. En dit kan gaan van gewoon een goed gesprek over voeding tot eigenlijk het doorgeven van krachten, noem maar op. Maar het vertrekt dan wel vanuit uw harmonie, vanuit uw evenwicht.
Wordt het niet te ingewikkeld? Ik tracht jullie het zo duidelijk mogelijk door te geven. En ik hoop dat jullie dit gaan uitproberen. Want van op het ogenblik je dit in de praktijk gaat trachten om te zetten, krijg je vele nieuwe mogelijkheden. Het is als het ware nieuwe werktuigen. Werktuigen die in de eerste plaats door de geest steeds gebruikt worden, maar die via deze wet van compensatie zorgen dat er een evenwicht ontstaat. Een evenwicht in harmonie. Want begrijpt goed, want daar zit eigenlijk de knoop misschien, doordat u uw geest de mogelijkheid geeft van op een ander terrein dan het stoffelijke verder te werken, of verder te studeren, ontstaat daar dus een krachtiger verhouding, een groter harmonie. En het is juist dat gegeven dat zorgt dat voor de stof daarin dus een compensatie komt. Dus het is zo, hoe meer u zich bewust gaat zijn van uittreding, hoe krachtiger signaal er naar uw eigen lichaam gaat.
Dan komen we uiteindelijk tot het punt dat u na dit meditatief geoefend te hebben en u vertrouwd te hebben gemaakt, na enkele maanden op het punt komt dat u kunt zeggen: kijk, ik ga nu rusten, ik ga slapen, dat u bewust zegt: ik wil deze nacht uittreden. Dan bent u al een serieuze stap verder. En dat u ook bewust weet wanneer u ontwaakt wat deze uittreding mee gebracht heeft. En dan kunt u zelfs bij het ontwaken, dat zou ik dan iedereen aanraden, vastleggen, direct noteren welke gedachtebeelden, welke ideeën bij het ontwaken u hebben bezig gehouden. In sommige gevallen zal dit misschien gewoon een soort emotie zijn die niet duidelijk omschrijfbaar is. In andere gevallen kan dat wel degelijk zijn dat een bepaald droomelement zich zeer sterk naar voor schuift en dus wanneer je er in de dag gaat over denken, een enorme meerwaarde heeft aan kennis en dikwijls aan voorkennis.
Nu wil ik er direct aan toevoegen dat het niet de bedoeling is dat u iedere avond voor het slapen gaan zoiets doet. Dat hoeft niet en dat is ook de bedoeling niet. Geen enkele geest staat te springen om per 24 uur uit te treden en andere werkzaamheden te gaan doen. U mag niet vergeten dat uw geest geïncarneerd is in de stof om vooral in de stof lering op te doen. En dat hetgeen wat wij u hier aanleren maar een meerwaarde is om die lering in de stof zo goed mogelijk te kunnen doorlopen. Daarom zou ik u de raad geven van u te beperken tot bijvoorbeeld 1 maal per week bewust te zeggen: kijk, deze nacht wens ik dit experiment terug uit te voeren. Wens ik bewust dat mijn geest dus aan onze zijde kan werkzaam zijn.
Als u dat zo doet en zo opbouwt, dan gaat u op een tijd van enkele maanden aardig wat resultaten kunnen boeken. En dan moet het als het ware zo zijn dat voor u dit steeds weer opnieuw een mogelijkheid is om het stoffelijke voertuig beter te sturen.
Oh, en ik weet u bent mens, en gelukkig, u heeft meer voordelen dan wij, bij wijze van spreken, in de stof. Dat u als mens op een bepaald ogenblik die zaken wel even over het hoofd ziet en dat er dan iets kan fout lopen. Dat is geen ramp. Op het moment dat u beseft, wanneer er iets fout loopt, van ik kan het corrigeren. Ik heb de werktuigen om hetgeen wat nu fout loopt en wat misschien gebeurt dat je niet meer kunt veranderen, maar je hebt wel de werktuigen om terug de zaken op de rails te zetten, om terug de harmonieën te herbevestigen. En als je dat voor uzelf bewust weet en er steeds weer opnieuw wanneer het nodig is mee omgaat, dan hebt u iets waar u in de komende tijd aardig wat resultaten mee kan boeken. En dan gaat u ook wat uw gezondheid aangaat een meerwaarde kunnen hebben, dat geen enkel medicijn u kan geven.

Zo. Dat was een kleine bijlage bij de les van vorige keer (29-05-2012: Kosmische weg van compensatie) die ik u vandaag wou geven. Ik hoop dat u daar met aan de slag gaat. Dat u dat probeert in daden om te zetten. En dan zal u zien, dan bent u misschien niet in dit leven een Christus of een Boeddha, zoals ik in het begin gezegd heb, maar wees ervan overtuigd dat u aardig wat resultaat kunt behalen. En dat u naar verloop van tijd wel degelijk een zeer goede controle en sturing hebt over uw stoffelijk voertuig. En dat is niet mis in deze tijd. Want als wij het vanuit onze zijde bezien en we zien de massa mensen die geen enkele controle meer hebben over hun eigen lichaam en waar het lichaam eigenlijk met de persoon doet waar het zin in heeft, ja, dan denk ik dat je met deze methode aardig wat beter op deze aarde kan leven. En dat is toch iets dat van groot belang is.
Ik raad jullie aan dit nu rustig te laten bezinken. Er over te denken. Ieder voor zich zal dat op zijn eigenste wijze kunnen uitwerken. En ieder voor zich zal resultaten behalen die typisch zijn voor hem of haar. Maar wanneer dat we dat dan in zijn geheel bekijken, zal je zien dat dit allemaal tezamen vloeit, ook in een groepsgebeuren als hier, en dat je daardoor aardig wat meer kracht, meer energie, meer mogelijkheden hebt. En neem gerust van mij aan, dit is in een tijd als deze, met al zijn vernieuwingen en zijn evoluties, aardig meegenomen. U zult opmerken dat eens je het onder de knie hebt, op vele terreinen waar u nu niet aan denkt, u mogelijkheden heeft. En ieder van u zijn sterke kanten nog zal beter doen ontwikkelen, nog duidelijker en juister zal laten functioneren.

Zo. Hierbij wil ik het voor vanavond laten. Dit is een serieuze brok om over te knauwen. Maar het is een praktische brok. U kunt ermee aan de slag. En met al hetgeen wat je zoal tot heden hebt meegekregen vanuit onze zijde, kun je aardig wat mee bereiken. Ik denk dat in de volgende lessen hier nog wel min of meer op terug gaat gekomen worden, maar dat je dan meer en meer de wisselwerkingen zult aanleren, stof – geest, maar ook ten opzichte van de aarde enzoverder. Dus zou ik zeggen: wat ik u hier vanavond gebracht heb, bekijk dat eens als een fundament, een vertrekpunt voor verdere geestelijke kennis, geestelijke mogelijkheden. En dan denk ik dat we hier vanavond een zeer waardevolle avond hebben gehad.

Broeders en zusters, ik wens jullie nu een rustige pauze. U bent met niet zovelen vandaag. U kunt gerust daar over met elkaar van gedachten wisselen. En met de broeder die mij in het tweede gedeelte opvolgt, nog even ook uitwisselen van ideeën alvorens dan de avond af te ronden met gebruikelijke krachtsopbouw. Ik dank jullie voor jullie intense aandacht, voor jullie positieve gedachten bij het aanhoren van hetgeen ik gebracht heb.

Deel 2

Goed, we zijn aan het tweede gedeelte van deze avond aanbeland en dat betekent: de vragen natuurlijk. Mag ik u vriendelijk verzoeken even deze vragen naar voor te brengen?

  • Aangaande de enorme onweders, broeder. Als iemand vooraf deze magnetische geladenheid aanvoelt met tot gevolg extreme hoofdpijnen. Heeft u een tip om deze pijnen te vermijden?

Als ik dus de vraag goed begrijp, dan gaat het hier over dat iemand gevoelig is voor een naderend onweer en dat deze gevoeligheid in het lichaam dus een stoornis veroorzaakt die omschreven wordt als hoofdpijn.
Het aanvoelen van een komend onweder is iets dat bij de meeste mensen aanwezig is. En dit is iets dat reeds vanuit de primitieve mens, de holbewoner nog, ontstaan is. Omdat een onweder voor hen in die tijd soms redelijk bedreigend was enerzijds, anderzijds een noodzaak voor overleven.
Dus die gevoeligheid is bij zeer velen aanwezig. En bij de ene zal dit al meer als bij de ander een rol spelen. Om nu direct daar een link te leggen naar het ontstaan van hoofdpijn, is toch misschien een beetje ver gezocht. In die zin dat er wel in de atmosfeer ladingen ontstaan die een impact kunnen hebben op het fysieke lichaam, maar ik denk persoonlijk dat wanneer deze wisselwerking een bron zou zijn van hoofdpijn, men toch eerst even moet nagaan of de persoon in kwestie niet teveel hooi op de vork neemt, niet teveel van zichzelf eist en daardoor in zo een positie komt dat, wanneer de minste wijziging rondom hem of haar in de atmosfeer voldoende is, om lichamelijk balansen in onevenwicht te brengen. Dan zou ik kunnen zeggen, ja, daar zit een link naar. Maar ik zou in de eerste plaats de personen in kwestie aanraden van even hun eigen handelen en leven te herbekijken, een beetje te herschikken, zodat deze wisselwerkingen uitgesloten worden.
Nu is hier gevraagd naar pijn. Maar er is iets wat ik er hier wil aan toevoegen dat niet direct betrekking heeft op hoofdpijn, maar wel betrekking heeft op de atmosferische toestand die onweders kunnen meebrengen. Namelijk, en dat is iets totaal anders, dat de mens door de opgebouwde spanning verkeerd handelt. U zult dit misschien nog niet direct bij uzelf hebben waargenomen. Sommigen misschien wel. Maar door de wijziging in de atmosfeer, de elektrische opbouw van de spanning, ga je heel gemakkelijk hebben dat je via uw zenuwstelsel verkeerde zaken doet.
Bijvoorbeeld, je doet een handeling die je al duizendmaal hebt gedaan. Tijdens zulks spanningsveld ben je even verstrooid en heb je een klein accident. Stel u voor, ik zal het in de praktijk omzetten. U bent gewoon van alle dagen aardappelen te schillen. U gaat tijdens de opbouw van het onweder aardappelen schillen. En plots snijdt u in uw vinger. Dit is een gevolg van van een afwijking van het elektrische veld op uw zenuwstelsel, waardoor u even verstrooid kan zijn.
Hebt u nog niet opgemerkt dat voorafgaand aan de periode van een zwaar onweer, bijvoorbeeld in uw moderne maatschappij aardig wat ongelukken op de weg gebeuren. Als u dit zou gaan analyseren naar alle ongelukken die gebeuren, zou u opmerken dat er aardig een hoger percentage ongevallen gebeuren vlak voor het onweder dan wel tijdens het onweder. Dit is ook gewoon omdat, vooral voor diegene die heel veel op de weg is, het zo een normaal gegeven is dat daar ook heel gemakkelijk een fout kan gebeuren. Zo. Ik ben even afgeweken. Neem mij niet kwalijk. Maar ik denk dat dit toch voor iedereen interessant is.

  • Wat is het verschil tussen contemplatie en meditatie?

In wezen veel en in wezen niets. Het is te zeggen: wanneer je mediteert dan ga je u laten drijven over hetgeen waar u in meditatie mee bezig bent. Stel, zoals in het eerste gedeelte naar voor is gebracht, dan gaat u mediteren met uw geest, over uw geest en over uittreding. Contemplatie is ook een vorm van concentratie zoals meditatie. Maar bij contemplatie ga je steeds terugkomen op hetgeen waarover je contempleert. Dat wil zeggen, in een eenvoudig voorbeeld gegoten: wanneer u een contemplatie begint over een mooie roos, dan gaat u dit volledig analyseren in de contemplatie. En als u afwijkt in gedachten, u begint te denken aan een reis, dan komt u steeds terug naar uw roos. En van daaruit ga je dan een ganse ontwikkeling opbouwen.
Als we nu voor de mens de zaken op de kern beschouwen, dan zal voor de ene meditatie gemakkelijker en vloeiender zijn en voor de anderen contemplatie dan weer meer aangewezen zijn. En wat zien we dan? Dat zo goed diegene die mediteert, als diegene die contempleert, meestal uiteindelijk naar een zelfde punt komen en daarin dus de voldoening vinden van hetgeen wat zij hebben gedaan. Voldoende?
Nu ik kan daar nog een kleine toevoeging aan geven. U spreekt hier over meditatie. U spreekt over contemplatie. En voor sommigen zou ik hier nog bij zeggen het gebed. Want voor velen, vanuit hun opvoeding en hun achtergrond, is gebed ook een vorm van of een denken van contemplatie, omdat zij steeds hetzelfde herhalen of meditatie omdat zij tijdens hetzelfde te herhalen van het gebed steeds verder met hun gedachten weg zijn. Dat is dan eigenlijk de derde poot om op te staan.

  • Ik heb het gevoel dat ik bij contemplatie bewust uittreed. Wat is het verschil met de gegeven oefening in het eerste gedeelte?

Oh, als u dat gevoel al hebt dat u bewust uittreedt, dan hebt u al aardig wat resultaat behaalt. Dan is het de kwestie dat u daar verder mee gaat en dat u heel bewust tracht naar uzelf toe te brengen wat de ervaringswereld is die u hebt meegemaakt. Het is heel best mogelijk dat u vanuit contemplatie – omdat in contemplatie er een vernauwing ontstaat, ook in het denkpatroon – dat u de geest de mogelijkheid geeft om gemakkelijker het lichaam te verlaten. U moet er echter wel zeker bij zijn – en dat is misschien niet zo evident – dat het wel degelijk is dat uw geest zich vrij maakt en dat het niet uw gedachten zijn die u begeleiden.
Het onderscheid daarin is, dat wanneer u door uw gedachten begeleid wordt, dat alles voor u zo klaar is als een klontje. Wanneer echter uw geest dit doet, dan is het al andere soep. Want dan gaat in vele gevallen het zeer moeilijk zijn, zeker in de beginfase – omdat je al vertrekt vanuit een contemplatie – over te brengen wat deze geest aan ervaring opdoet. Want in contemplatie ga je heel dikwijls emotioneel zeer sterke ervaringen kunnen opbouwen en doorleven, maar ze moeilijker omzetten in een dagdagelijks gedachtepatroon of een hersendenken. En dat kan je dan weer hebben als uw geest, vanuit die bron vertrekkende, lering gaat opdoen. Uiteindelijk als je erin slaagt, is dit prachtig en gaat dit zelfs via deze weg voor u aardig wat waarde meebrengen. En dan zou ik zegge: Bouw hier verder op. Rustig aan, met alle gegevens die je vanavond hier gekregen hebt. Dan zul je zien dat je uiteindelijk prachtige resultaten gaat behalen. Zo.

  • Sinds kort luister ik naar een muziekstuk, waarbij ik het gevoel heb dat ik in een trance geraak waarbij ik zou kunnen uittreden. Is dit een mogelijkheid?

Zeker en vast. Klank is iets dat zeer sterk begeleidend kan werken. Ach, u mag niet vergeten dat aardig wat componisten in het verleden gebruik maakten van deze mogelijkheid om zaken over te brengen. En dat aardig wat componisten wat aan geestelijke lering enzoverder via hun klanken aan de mensheid hebben gegeven.
En het is best mogelijk dat u via dit tot uittreding kunt komen. Want u mag niet vergeten, dat wanneer u de wereld van de vormen verlaat en u komt in de sferen, dat klank en kleur een van de volgende fases is in de evolutie. Dus is het zeer goed mogelijk dat door een melodie, door bepaalde klanken die zich herhalen, dat je in een ander sfeer duikt. En dan kan het ook nog best zijn dat u, wanneer u naar zoiets luistert u bepaalde kleuren begint te ervaren, te zien, te voelen. En dit is dan alweer een stapje verder.
Maar al deze zaken, effectief, kunnen u verder helpen en leiden tot meer en meer bewust zijn van de uittreding en zo een groter harmonie naar het lichaam toe brengen. Waardoor het lichaam weer beter in zijn vel zit.

Zo, ik hoop dat ik de vragen heb kunnen beantwoorden en dat ieder daar toch iets aan heeft. Ik tracht altijd het zo breed mogelijk open te trekken. Want meestal is het wel zo bij vragen dat de vragensteller de antwoorden al kent in zich, maar graag heeft dat door een ander dit nog eens naar voor wordt geschoven.
U hebt vanavond aardig wat aan materie gekregen, waar u in de komende dagen en weken nog wat over kunt nakauwen. De vorige spreker en dat wil ik hier naar voor halen omdat het dan voor u misschien duidelijker wordt en ook gemakkelijker om er mee om te gaan. De vorige spreker is iemand die in zijn stoffelijk leven deze zaken zeer ver heeft uitgezocht. En die vooral in zijn leven met alchemie is bezig geweest. In die zin dat het een zoeken is geweest naar wat je zou kunnen zeggen: het levenselixir. En dat hij via die weg tot zijn vaststellingen is gekomen. En deze vaststellingen kunnen door zeer velen aan onze zijde eigenlijk bevestigd worden. En dat is het mooie. Het is een wisselwerking.
Och, er bestaan zeer vele mogelijkheden om met uw eigen geest te werken en om te gaan. En ik weet, in deze groepen is al aardig wat naar voor gebracht. Maar deze avond hebben wij eigenlijk het op prijs gesteld dat we een spreker voor jullie hadden, die vanuit zijn eigen praktische ervaring in zijn leven, zaken heeft ontdekt en kunnen realiseren. En daarom hebben we ook gevraagd dat hij deze avond dit aan jullie doorgaf. Je moet dit bezien als zijnde een van de mogelijkheden die jullie geboden worden om zeker nu in deze tijd, een tijd van enorme vooruitgang, van enorme verandering op alle terreinen, een heel handig uitgetest werkinstrument te hebben.
Want effectief, naargelang alles verder evolueert, wordt voor de mens de wisselwerking, en dit geldt eigenlijk voor iedereen hoor, dat de wisselwerking tussen uw eigen geest en de stof in belang toeneemt. Dit is ook een van de eigenschappen van Aquarius. In de oude tijd kon je stellen dat voor de geest de stoffelijke ervaring op zich het belangrijkste was. En dat deze stoffelijke ervaring dan bij overgang wel omgezet werd. Maar nu zitten we reeds in een periode waar stoffelijke ervaring gecombineerd aan geestelijke kennis, geestelijke kennis enerzijds die door vele incarnaties is opgebouwd, waarde heeft, maar ook geestelijke kennis die verder ontwikkelt in wisselwerking met uw stoffelijk voertuig. En dit is nieuw. Dit is iets wat in het vorige decennia nooit aan de orde kwam.
In het Vissentijdperk was de stof, de stof en was rond de stof alles belangrijk. En nu zitten we dat enerzijds de stof maar één van de mogelijke ontwikkelingen is voor uw geestelijke evolutie. En dat – en u zal dat opmerken naargelang de tijd verder gaat – steeds meer er een samenwerking komt en een balans komt tussen die stof, die geest die die stof bevoertuigt en onze ganse sfeer of geestenwereld, of gene zijde of hoe u het wenst te noemen. En daarom vonden wij het vanavond zeer boeiend om jullie dit naar voor te laten brengen. Om een spreker te hebben die vanuit zijn ervaring dit aan jullie kon doorgeven. En we zullen er alles aan doen, lieve mensen, om jullie zo goed mogelijk te begeleiden om dit voor jullie nog meer en meer waar te maken. En je zal opmerken dat je, wanneer je dat doet, ook meer en meer controle krijgt over uw stoffelijke voertuig. In een periode als deze met vele verschuivingen en voor de stof alleen, ik spreek dan voor de stof alleen, enorme ups en downs, enorme onzekerheden ten opzichte van zekerheden enzoverder, vandaag is het wit, morgen is het zwart, en omgekeerd. Dan kun je begrijpen dat de mogelijkheid van het via een ander kanaal, een andere weg, waar te nemen en er mee om te gaan, zeer waardevol kan zijn.
Zo, dat was een kleine toegift die ik jullie wou meegeven, zodat je een nog beter inzicht hebt over hetgeen u vanavond hier gekregen hebt. En dan rest er de gewone afsluiting van de avond. Gezien we op het ogenblik hier in een zeer geladen atmosfeer zitten, niet van jullie hoor, maar wel van de onweerskrachten die er aanwezig zijn. Het spel van vuur, water, lucht en aarde dat zich in deze streken op het ogenblik zeer sterk manifesteert. En ik kan zeggen: wees blij dat zich dat op het ogenblik manifesteert, het voorkomt veel ellende. Andere plaatsen op de wereld krijgen met aardig wat zwaardere zaken af te rekenen. Zeker in de komende tijd ga je zien dat onze vrienden de elementalen een drukke tijd tegemoet gaan. Daarom is het misschien aangewezen vanavond ons even te verdiepen in de krachten van de aarde.
Ik weet hier zijn er verschillende onder u die de aarde toch beschouwen als zijnde een zeer, zeer belangrijk deel van hun leven. Misschien allemaal niet vanuit dezelfde ooghoek benadert, maar uiteindelijk toch dezelfde waarde. De aarde is de drager. De aarde is uw moeder van al uw krachten en mogelijkheden. En de ene gaat het misschien benaderen vanuit de sjamanistische hoek, de ander gaat het misschien benaderen vanuit een meer universele druïdische-gedachte. Sommigen vanuit een wicca-gedachte. Anderen weer gaan het benaderen vanuit de natuur zelf.
Maar al deze benaderingen, lieve mensen, zijn waardevol. Geen enkel van die benaderingen kan of mag zeggen: ik ben meer waard dan de ander. Integendeel. Zij zijn mekaars gelijken en zij vullen elkaar aan.

Meditatie: De krachten van de aarde

Wanneer we nu gezamenlijk ons kunnen één voelen met de krachten die op dit ogenblik rondom ons aanwezig zijn. Er is hier een paar uur geleden een enorme ontlading geweest van vuur, van wind, van water. Maar het is nog niet gedaan. De krachten zijn nog aanwezig.
Wanneer we ons nu even voorstellen dat wij hier samen één krachtige harmonie vormen. En dat is zo. Wij zijn hier allen op elkaar afgestemd. Er is geen verschil. We zijn een eenheid. We zijn één kracht. Wanneer we nu deze kracht die we zijn, in harmonie, via een gevoel van geluk, laten samenvloeien met de krachten om ons heen, met de krachten van deze elementalen – en in plaats van zoals de meeste mensen het bezien, als zijnde iets dat chaos brengt – in plaats daarvan trachten deze krachten te zien als zijnde onze verwanten, vrienden van ons, die hun taak verrichten om deze aarde zo goed mogelijk te laten functioneren en zo goed mogelijk de ontwikkelingen op deze aarde te laten plaatsgrijpen.
Wanneer we hen kunnen dankbaar zijn voor hetgeen zij geven, want het water dat zij laten neerdalen, zorgt ervoor dat onze omgeving niet wordt tot een woestijn, die de mens eigenlijk aan het creëren is. Dat het licht van de ontladende elektriciteit ervoor zorgt dat er meer zuurstof, meer krachtige ionen aanwezig zijn, waardoor dat niet alleen voor ons en ons lichaam er een meerwaarde ontstaat, maar ook voor plant en dier er een meerwaarde ontstaat, zodat zij een juistere ontwikkeling en ontplooiing kunnen meemaken. Dat de wind die erbij aanwezig is, de luchtverplaatsing, ervoor zorgt dat alles kan bereiken waar het het moet bereiken. Dat alles verspreidt wordt. En zo de aarde, de vierde kracht als het ware zijn vruchtbaarheid kan opvangen. En dat per slot van rekening ether alles overschouwt. De geest als het ware de krachten ziet en deze in harmonie kan sturen.
En dan kunnen we zeggen dat ondanks alles dit weer, dit deel van onze atmosfeer, dit deel van onze aarde, steeds weer opnieuw ervoor zorgt dat alles verder kan. Dat niets vastloopt. Dat alles zijn rechten krijgt.
En wanneer er dan zijn onder u die zich een beetje gespannen voelen in zo een situatie, dat er zijn onder u die misschien op een bepaald moment een verkeerde handeling doen, stoor er u niet aan. Maar besef de eenheid en laat de spanning die eventueel zich in uw aura opbouwt, gewoon afvloeien.
Wees één met deze krachten. Bekijk deze krachten als uw verwanten, als uw kameraden, welke naam er u ook aan wil geven. Maar bekijk het positief. En wanneer u deze gedachten aan hen geeft, dan kunt u er van op aan dat zij voor u alles zullen doen om deze harmonie te beantwoorden. Dan zal u plots opmerken dat in plaats van een verkeerde handeling, je juist ziet hoe je het moet doen. In plaats van spanning te ondergaan, je juist de ontspanning waarneemt die achter deze krachten schuilt. Dat je daaruit zelfs nieuwe evenwichten, nieuwe harmonieën puurt.
Want in tegenstelling tot wat in meeste gedachten aanwezig is, is het onweer, l’orage, hetgeen dat voor de mens zuiverend is. Hetgeen wat de mens nieuwe krachten geeft. U hebt er misschien nooit bij stil gestaan, maar u als mens vervuilt uw atmosfeer. Maar het onweer zuivert de atmosfeer. Waar u een massa aan ionen produceert, die uiteindelijk voor de mensheid schadelijk zijn, keert l’orage, het onweer, de ionen om. En schenkt u een massa aan negatieve, voor u goede positieve krachten, ionen, of hoe het u het wilt uitdrukken. Want de mens wil overal een naam aan geven.
Maar het komt er op neer dat, in tegenstelling tot wat de meesten denken, deze krachten er zijn voor u en u zullen helpen. Niet alleen in het zuiveren van, maar ook in de opbouw van het nieuwe. En als u zo de zaken bekijkt, ach, wat is dan even de betekenis van een zondvloed aan water. Wat is dan even de betekenis van een inslagende bliksem. Wat is dan de betekenis van de trilling van een donder. In wezen zijn er enkel maar bespelingen. En weet dat diegenen die er door getroffen worden, dit als het ware zelf hebben gevraagd.
Dat beseffende, dan kun je toch niet anders dan dankbaar zijn dat deze krachten zich manifesteren. Dat deze krachten zelfs aan diegene die het gevraagd hebben hun de voldoening schenken. Alhoewel ze er misschien niet met akkoord zijn en klagen dat ze dat eigenlijk niet bedoelden. Maar ze hebben het wel bedoeld, maar ze hebben het niet begrepen. Omdat ze veel te ver afgedreven zijn van de kern van het bestaan, van de kern van het mens zijn. Dat ze niet meer begrepen hebben dat mens-zijn betekent deel zijn van de aarde, deel zijn van de natuur. En dankzij de goedheid van deze krachten, kunnen zij misschien door hetgeen wat er gebeurt de weg terug vinden.
En zo zie je maar, lieve mensen, dat zelf deze krachten die nu aan het spelen zijn en die nu aanwezig zijn, en in de komende dagen zich nog sterker zullen manifesteren, een gouden zegen zijn. Dat zij voor ons betekenen de vernieuwing, de verfrissing, de nieuwe krachten, de nieuwe mogelijkheden. Dat zij voor ons de tekenen zijn die we nodig hebben om in de vernieuwing verder te gaan.
Eén voelende met deze kracht zijn we als het ware geladen om op te treden waar ons optreden noodzakelijk is. Zijn we geladen om de nieuwe inzichten te beseffen. Zijn we geladen om de eenheid met deze krachten, die onafscheidelijk deel zijn van ons leven, te doorleven, mee te maken. Want de mens staat niet boven deze krachten. De mens staat niet boven de natuur. De mens is deel van de natuur. De mens is deel van alle krachten van de natuur. En deze spanningen, deze harmonieën zijn hulpwerktuigen voor u, wanneer je ze juist weet aan te wenden, weet te gebruiken.
Dan zijn zij diegene die u in de vernieuwing bijstaan. Dan zijn zij diegene die u de kracht geven, de energie geven om in harmonie met de aarde en de ganse natuur uw taken en uw werkzaamheden te volvoeren. En dan is de betaling, om het zo te zeggen, de geschenken aan kracht en energie die zij uw geven. Want deze betaling in waarde zal blijven. Al het andere zal verdwijnen. Kent zijn grenzen. Maar diegene die weet deel te zijn van deze krachten, wel deze kan onder de nieuwe heerser zijn weg van bewustwording gaan en van zijn leven een ware leerschool maken. Dat is de kracht. Dat is het signaal van hetgeen wat de aarde u nu geeft. Dat is de waarde van vandaag.
Dan mag u rustig terug tot uzelf komen. We zijn verbonden met deze krachten. We zijn één met deze krachten. We zijn geladen. En wanneer dat we dan het besef hebben, dat er een enorme wisselwerking kan bestaan tussen de stof en de geest, dan zitten we op de juiste wegen van de nieuwe tijd. Dan kunnen we zonder problemen, zonder bezwaar, onze weg verder gaan, beseffende dat we steeds weer met de juiste contacten rondom ons, het juiste kunnen ervaren. De juiste handeling kunnen uitvoeren.

Zo, lieve mensen, dit was misschien een meditatie een beetje anders dan dat je gewoon bent, maar daarom niet minder intensief. En er zat misschien ook een beetje verwijzing in. Want u zult het moeten gewoon worden: de natuur kent zijn eigen wetmatigheden. Ook onder Aquarius, zal de natuur de kosmische tendensen volgen. En dit houdt in dat vele zekerheden die er vroeger waren plots anders zijn. Maar er niet om getreurd, want doordat niets meer als het ware in vast omlijnde patronen zit, zijn er veel meer mogelijkheden voor ieder van u, om steeds weer op de juiste manier in te spelen en zo zijn bestaan waardevol te maken.

Lieve mensen, mijn tijd van afscheid nemen is nu gekomen. Ik wens jullie een rustige huisgang, wees voorzichtig, zeker diegene die zich nog in het verkeer moeten begeven. Laat diegene die haastig zijn maar voor gaan. U hebt alle tijd. En dan komt u op de goede manier waar u moet geraken. Ik wens jullie een lichtende huisgang toe. En in de komende dagen met jullie oefening zeer veel licht, zeer veel inspiratie. Het ga jullie goed.