Druïden – Deel 02 – les 10 – Achter het gordijn van de realiteit – Uruz

17 februari 2015

Ik ga vanavond met jullie verdergaan over de mogelijkheden die uw levenslichaam inhouden. U hebt kunnen nadenken over wat vorige maal gebracht is. Maar vandaag wil ik een eerste stap zetten achter het gordijn van uw realiteit. Een stap die u meer inzicht zal doen geven in hoe de kosmos werkelijk in elkaar zit en welke de mogelijkheden zijn die daar, toch voor de mens hier in de stof, in aanwezig zijn. Al moet ik direct daar bij zeggen dat dit zeer beperkt is, maar meer dan voldoende voor de stofmens.

Kijk, één van de belangrijkste principiën in de kosmos is dat alles, maar ook alles, in evenwicht moet zijn. Dat wil zeggen dat wanneer u verder wilt geraken in uw geestelijke ontwikkeling en voor de bruikbaarheid voor u in dit leven, dat u er zult moeten van afstappen dat alles kan opgedeeld worden in ‘goed en kwaad’. Want kosmisch gezien bestaat er geen goed en geen kwaad. ‘Goed en kwaad’ is een uitvindsel van de mens om zichzelf in een bepaalde positie te kunnen plaatsen. Maar wanneer we nu gaan spreken over de mogelijkheden van uw levenslichaam, dan is het noodzakelijk dat u tot het besef komt dat alles wat u via die weg wil bereiken, aan andere wetmatigheden onderhevig is dan wanneer u enkel en alleen werkt met uw stofvoertuig en uw astraal lichaam en zo verder.

Wanneer u resultaten wenst te bereiken op het vlak van uw levenslichaam en u wenst daar ook anderen mee te dienen, dan moet u goed beseffen dat heel veel heilige huisjes plots zullen verdwijnen. U moet ook beseffen dat wat u op een avond als deze nu te horen krijgt, dat dit enkel voor uw oren geschikt is. En daarmee wil ik zeggen dat je daar niet mee verder moet gaan. Want wanneer u deze zaken zou verspreiden aan degenen die daar niet rijp voor zijn, dan kun je ervan op aan dat dit fatale gevolgen gaat hebben. Gevolgen die niet alleen stoffelijk fataal kunnen zijn, maar ook nog een impact kunnen hebben in het geestelijk voortbestaan van wie er ongecontroleerd is mee omgegaan. U mag niet vergeten dat wanneer u achter het gordijn gaat kijken van de stoffelijke wereld, u in realiteiten komt die voor de stof dikwijls bijna onaanvaardbaar zijn en die daardoor, omdat zij worden verworpen, een enorme reactie kunnen teweeg brengen die niet kan ingeschat worden op voorhand.

Kijk, wanneer u spreekt over een wonder, dan spreekt u enkel in de stof over iets wat u niet begrijpt, wat u volgens de stoffelijke kennis niet kan verklaren. Ditzelfde geldt wanneer men spreekt over magie. Velen houden zich met magie bezig maar begrijpen er niks van. Daardoor kunnen ze soms zulke resultaten boeken waar ze van schrikken welke de gevolgen ervan zijn. Dit alles komt omdat men als stofmens te weinig inzicht en te weinig kennis heeft van hoe de kosmos werkelijk functioneert, hoe het geheel werkelijk in elkaar zit. En dit is iets totaal anders dan wat u tot op heden kent.

U moet er rekening mee houden dat, wanneer u achter het gordijn gaat kijken, voor uw levenslichaam daar, wat we zouden kunnen omschrijven als, een onbeperkte energie, een odkracht, prana, welke naam u er ook aan geeft, maakt niet uit, aanwezig is. Deze krachten zijn zo groot dat zij voor de mens zelf niet beschrijfbaar zijn. Maar via uw levenslichaam is het wel mogelijk om via bepaalde formules, bepaalde ingesteldheden ermee te werken zolang je blijft binnen de wetten die in de kosmos gelden. En dat zijn totaal andere dan de wetten die normaal in de stof, in het stoffelijk bestaan, aanwezig zijn. Ik hoed mij ervoor om te zeggen dat dit goddelijke wetten zijn. Zover reikt mijn kennis niet, om dit te beweren. Wel heb ik ervaring met het omgaan met deze krachten en weet ik dat, wanneer er juist mee gewerkt wordt, er heel veel goeds mee kan gecreëerd worden wanneer er steeds rekening mee wordt gehouden dat kosmisch dat onderscheid ‘goed of kwaad’ niet aanwezig is.

Staat u mij nu toe dat ik even terugga naar de bronnen. In de tijd dat de druïden nog een belangrijke invloed hadden op deze planeet en dat zij trachtten een volledige harmonie te creëren tussen het leven van de mens, de natuur en de kosmos, hebben wij vele zaken kunnen ontdekken en vastleggen. Sommige zaken, dat geef ik grif toe, waren herhalingen die reeds vroeger ontdekt waren en die reeds via verschillende, ik zou zeggen, vroegere bewoningen van de aarde aan het licht waren gekomen. Zo is één van de belangrijkste zaken dat wanneer je, welke kracht je ook wenst te bezitten, of mee te werken, dat dit steeds moet gebeuren vanuit een, ik zal het in jullie taal uitdrukken, zo neutraal mogelijke positie. Op het ogenblik dat begeerte een rol speelt, wordt het heel gevaarlijk. En dat is één van de moeilijkste aspecten voor de huidige mens. Omdat de huidige mens groot is gekomen op begeertepatronen. Van bijna bij zijn geboorte is de mens daarin geïndoctrineerd dat dit het meest juiste is en dat hij het recht heeft om alles te verlangen en te wensen indien het mogelijk is. Men zet daar dan wel tegen ‘zonder de broeder of de zuster te schaden’. Dit echter is, kosmisch gezien, een redelijk grote flater.

En dat is iets dat je voor uzelf in de toekomst zult moeten gaan kunnen beheersen. U hebt het voordeel van een groep te zijn en binnen een groep is een ondersteuning die dit gemakkelijker maakt. U moet beseffen dat wanneer u eerlijk en oprecht met uzelf gaat voor een geestelijke ontwikkeling, dat u via uw levenslichaam alle mogelijkheden en steun kan krijgen. Zolang het niet gebruikt wordt om uzelf meer te voelen dan de ander, of beter, of machtiger. Want dit zijn de vallen waarin de meesten trappen, met alle gevolgen van dien.

U moet dat goed laten bezinken en voor uzelf durven in de spiegel kijken en durven vaststellen wat uw echte drijfveren zijn. Als u dat aankan, dan kan u verder.

Wanneer we spreken over de mogelijkheden die via het levenslichaam er zijn, dan haal ik daar graag een oud gekend symbool bij, een symbool dat heel bruikbaar is en waar we vanavond in het tweede gedeelte mee zullen werken om u te leren hoe dit kan gebruikt worden en welke invloed dit kan hebben, niet alleen op uzelf maar op uw ganse omgeving.

Ik zal u besparen de oude namen te geven want die zijn voor jullie op het ogenblik toch niet bruikbaar. Maar ieder die een klein beetje thuis is in het rune-alfabet, zal, en dan hangt het af van in welke taal de omzetting is gebeurd, het woord Uruz (fonetisch: urus, oeroes) wel kennen. Het is nog niet juist uitgesproken, maar ik spaar u de echte klank omdat die hier vanavond niet aan de orde is. Maar het symbool daarvan of, ik kan beter zeggen, een deel van het symbool ervan dat nog gekend is, is dus eigenlijk het schuine dakje, dus twee lijnen met een schuine lijn er over. Het is het enige dat overgebleven is en de huidige kennis, die zeer beperkt is, geeft aan dat dit de mogelijkheden geeft van kracht en zo verder, harmonie, noem maar op. Er zijn velerlei omschrijvingen, soms spreken ze elkaar tegen.

Een ontzettende fout die gemaakt wordt en die je overal in het runenschrift terugvindt omdat men het niet kent, is dat men het symbool afbeeldt met de strepen naar onder en de dwarsstreep vanboven. En dat men daarvan zegt dat dat het symbool is van de positieve rune. Spijtig genoeg moet ik hier melden dat dit ook een flater is. Want het symbool dat gegeven wordt als positief, is eeuwenlang als de negatieve uitdrukking gezien. Niet direct de negatieve uitdrukking omdat negatief en positief ten opzichte van de symboliek niet bestond. Want wat is de werkelijke rune of het werkelijke teken dat wij gebruikten en dat heden ten dage enkel nog gebruikt wordt door ingewijden of leerlingen in groepen zoals u, maar dat zeker niet naar buiten gebracht wordt omdat dit te krachtig en te gevaarlijk is? Dat is het volgende: uw dakje wordt niet via één deel getekend maar via vier delen. Dat wil zeggen: het omgekeerde deel, daar onder het deel dat u kent en dan aan de zijkanten ook twee delen. Wij gebruikten dat in de tijd meestal voor de magische procedures op, wat je zou kunnen noemen, perkament en dan tekenden wij Uruz, zoals u het noemt, met houtskool op het perkament. Het perkament zelf was altijd in een ronde uitgesneden. Let op, we trokken er geen cirkel rond. Ik zeg wel: het is op een rond stuk perkament geschreven. Als dat er soms niet was, werd er soms een stuk hout gebruikt dat dan ook rond was afgesneden en waar dezelfde tekening op gemaakt werd.

Wat betekent dit nu? Wel, dit was eigenlijk de sleutel om achter het eerste stoffelijk gordijn te gaan en te kijken en te werken. Want de symboliek is de volgende: een teken, open naar boven, betekende eigenlijk de krachten van het noorden. Daar onder, met de pootjes open naar onder, betekende de krachten van het zuiden. En dan de twee andere waren de krachten van het oosten, de krachten van het westen. Nu, deze krachten lagen direct gelieerd, let op wat ik zeg, aan de krachten van de aarde – begrijpt u? open: de krachten van de aarde. Daar onder: de krachten van het vuur. Begrijpt u nu waarom men zulke flaters heeft gemaakt met te denken dat dat het symbool was van positiviteit? Het deed er niet toe. Dan, in het oosten kreeg je de krachten van de lucht, het westen: de krachten van het water. Dat ganse geheel als dusdanig symboliseert de wisselwerking van uw planeet binnen het ganse kosmische.

En wij gebruikten dit bijvoorbeeld bij magische procedures. Magische termen werden gebruikt met dit symbool. En wanneer dus de procedure afgesloten werd, dan werd, en daarom heeft men praktisch nooit iets daarvan gevonden, buiten de ingewijden die het wisten, telkens dat symbool in het vuur opgeofferd. En dat was niet louter maar om het te verbranden, maar het was ook om te voorkomen dat wie niet zover stonden en er contact mee zouden kunnen leggen, met dat symbool, zichzelf zouden kunnen vernietigd hebben. En daarom bestond altijd het gebruik bij ons dat dit symbool, nadat de magische procedure die gebeurd was, voorbij was, in het vuur werd gelegd en zo, bij wijze van spreken, geofferd werd aan de goden. Maar nu spreek ik in onze taal.

Het symbool zelf is in onze tijd ontzettend veel gebruikt waardoor het een enorme kracht is geworden, een kracht die heden ten dage nog steeds volledig actief is en bruikbaar is voor wie beseffen wat het inhoudt. Je kunt met dit symbool bijvoorbeeld een volledige wisselwerking tot stand brengen tussen de kosmos met al zijn mogelijkheden die er zijn, uw levenslichaam en zo wat mogelijk is, een overdracht naar het stoffelijk lichaam. Maar dit houdt in dat u wel telkens de spelregels zeer goed in het oog houdt, dat u beseft dat u niet meer werkt met “dit is goed en dat is kwaad” of “dit is mooi en dat is lelijk” of hoe u het definieert, maar dat u enkel werkt met zaken die met elkaar in harmonie zijn. En daar moet u, wanneer u daarmee wilt omgaan, meer en meer kennis wilt krijgen, voor u zelf zeker van worden. Want dit gaat verder dan alleen maar uw stoffelijk leven. Uw ganse planeet, de aarde, maar ook uw ganse zonnestelsel beantwoordt aan die wetmatigheden. Dat wil zeggen dat u met deze symboliek juist te gebruiken, u effectief, wat voor de mens wonderen betekenen, kunt volvoeren, iedereen die het begrijpt en die er zonder begeerte, belangrijk, ermee kan omgaan.

U mag niet vergeten dat de ganse natuur rondom u beantwoordt aan wat ik hier naar voor breng. De mens is bijna het enige wezen op deze planeet dat via zijn eigen, neem mij niet kwalijk dat ik het zeg, stommiteiten door de eeuwen heen zich ervan heeft teruggetrokken. Ach, er spelen veel andere bronnen nog, oorzaken waarom de mens geworden is wat hij vandaag is. Maar die mens van vandaag wordt opgekuist, daar moeten jullie je niet teveel zorgen om maken. Binnen enkele eeuwen is dit voorbij.

Maar wat ik wil zeggen, is: op dit ogenblik is de mens eigenlijk het enige negatieve pool of aspect op deze aarde. Want al de rest beantwoordt aan die kosmische wetmatigheden. Uw ganse natuur, hoe u het keert of draait, zal steeds weer in evenwicht zijn. De mens kan het evenwicht verstoren, maar langs de andere kant zal de natuur dat evenwicht steeds herstellen. Meestal niet met goedkeuring van de mens, want dan vindt de mens dat het fout is, maar nee, voor de natuur is het juist. Nu, als u dat bedenkt, dan hebt u al iets waar u mee kunt aan de slag gaan. Want u weet dat de ganse natuur rondom u, van het kleinste plantje, ik zou zelfs zeggen: van het kleinste levende wezentje, of dit nu een bacterie is of het is iets anders, maakt niet uit, het beantwoordt aan die wetten van evenwicht.

Nu moet u goed opletten: wanneer je dat kan aanvaarden, dan zal, langzaam maar zeker, heel veel zaken waarvan u dacht dat ze zo hoorden, eigenlijk in elkaar zakken. Wanneer je kijkt hoe je bijvoorbeeld denkt over uw gezondheid, een niet te onderschatten gedachte: iedereen denkt dat wanneer er een ziekte is, dat een ziekte moet bestreden worden. Hoe meer u een ziekte bestrijdt, hoe meer u kans heeft dat zij zich versterkt, hoe meer u kans heeft dat de ziekte de uiterlijke kenmerken heeft ongedaan gemaakt, zich ergens anders genesteld heeft en klaarzit om iets anders aan te tasten.

In onze tijd, en volg nu goed, beseften wij dit al zeer goed. U moet weten, druïden waren niet alleen de geestelijke leiders van een groep, maar in vele gevallen waren wij, wat u nu zou kunnen zeggen, ook degenen die geneeskunde kenden en alles wat ermee te maken had. Het woord ‘arts’ of ‘dokter’ bestond zeker niet. En die pretentie willen wij ons ook niet aanmeten. Maar juist doordat we met deze zaken bezig waren, hebben we via het levenslichaam en via het leren en erkennen van de kosmische wetmatigheden, kunnen zorgen dat wij,

wat geneeskunde aangaat, mijlen voor staan op waar u nu staat. Want u mag het mij niet kwalijk nemen dat ik zeg: wat geneeskunde aangaat, staat u met uw moderne tijd nergens. Omdat u vele zaken gewoon over het hoofd ziet, ze zelfs niet durft onder ogen zien. Met als gevolg dat u in een verkeerd denkpatroon van alles naar voor brengt waarvan u denkt dat u met, ik zou zeggen, een atoombom een mug kunt doden. Als u begrijpt wat ik hier naar voor wil brengen.

Wij hadden in onze tijd al heel snel door, en dat is zo vele eeuwen geweest, dat wanneer er een ziekte ontstond, dat er evenwichten waren gebroken en dat we niet moesten beginnen vechten tegen wat gebroken was in evenwicht, maar dat we in de eerste plaats moesten proberen de evenwichten te herstellen. En het evenwicht herstellen, wilt zeggen dat u beide kanten hanteert. Dat is iets dat u in uw medisch denken niet kent. Nochtans, u hebt de mogelijkheden. Wanneer u een beetje in uw geschiedenis kijkt, dan hebt u door de geschiedenis heen altijd genezers gekend die wel erin slaagden van evenwichten te herstellen. Onder andere door gebruik te maken van bijvoorbeeld verdunningen en zo verder.

Ik denk hier in de eerste plaats, dat is nog niet zo veel eeuwen geleden, aan Paracelsus. En de laatste meest geëvolueerde was natuurlijk de grondlegger voor de huidige, eigenlijk al een beetje verkeerd geïnterpreteerde, homeopathie: onze vriend Hahnemann. Zij zagen veel verder dan wat er van overgebleven is. Bij Paracelsus trekt men een beetje de schouders op wanneer men leest dat hij bepaalde uitspraken bij bepaalde ziekten deed en dat hij de zieken soms bepaalde zaken liet doen waar men nu helemaal geen besef van heeft wat zij betekenden. En van de homeopathie, daar vecht men nog steeds tegen omdat men niet begrijpt hoe het werkt.

Maar ik kan nog wat verder teruggaan. In uw christelijke geschiedenis, een figuur als Jezus was een heel groot magiër, maar wist heel goed hoe hij de evenwichten moest creëren. En als hij deze evenwichten niet kon creëren, zou hij ook niet geholpen hebben. En zo kan ik verdergaan. Ik kan naar Egypte gaan, ik kan naar Isis gaan en zo voort. Ik kan zelfs gaan tot Atlantis, zelfs tot het rijk van Mu waar men steeds weer deze regels van de kosmos erkende. En daardoor kan je, en kon men vroeger, maar kan men nu ook zaken anders aanpakken.

Ik weet wel dat dit enkel maar voor kleine groepjes als deze nu hier tot de mogelijkheden behoort, want de huidige maatschappij is zo gestructureerd dat zij in haar eigenwaan dit al verwerpt voor ze zelfs nog maar wil overwegen wat de mogelijkheden zijn. Maar u ziet wat uw maatschappij aan het doormaken is. En daar willen wij, hoe klein de groep ook is, voor de groep zelf om te beginnen en voor het nageslacht, deze zaken hier vastleggen. Oh, en het is niet alleen bij u, hoor. U weet, we werken op het ogenblik met meerdere groepen. En dan zijn we zeker dat er een sterke keten kan ontstaan die de aarde verder kan helpen, zeker in de toekomst.

Nu goed, kort samengevat kan ik het volgende zeggen: in de komende lessen gaan we hier op verder en gaan we zien welke mogelijkheden en welke formules er bruikbaar zijn heden ten dage. Voor u, eerstens om uzelf te beschermen tegen alles wat op u afkomt. En ten tweede ook voor de mogelijkheid, wanneer men uw hulp vraagt, van deze hulp aan te bieden. Niet: “ik ga uit prediken en ik ga de mensen overtuigen van wat ik weet”. Dan bent u verkeerd bezig. U kunt enkel maar daar helpen waar er een mogelijkheid is dat het aanvaard wordt. En zeker dat het gevraagd is. Hou dat goed in uw achterhoofd. Komt daarbij dat u moet begrijpen dat het geen zin zal hebben, wanneer u iemand helpt, van te gaan uitleggen wat u doet. Het moment dat u tegen, laat ons zeggen, 90% van de mensen zou gaan uitleggen waarmee u bezig bent, is het gedaan, verwerpt zelfs degene het die het u gevraagd zou hebben en is alle moeite die u wilt doen in wezen verloren ten opzichte dan van degene die u zou wensen te helpen. En dit is op alle gebieden zo, niet alleen op gezondheidsgebied, maar op alle terreinen. Maar het geldt ook voor uw eigen leven. Dat mag u niet vergeten. U hebt, bij wijze van spreken, alle mogelijkheden in de hand wanneer u voor uzelf kunt aanvaarden dat er andere evenwichten zijn, andere kosmische regels dan wat u tot op heden hebt gedacht en waar u tot op heden mee hebt gewerkt.

Ik ga u vanavond een klein formuletje geven dat zeer werkzaam is en dat voor ongeveer, als ik het zo zie, 3/4 van de aanwezigen hier direct bruikbaar is, direct inzetbaar is. En de anderen kunnen het gewoon een beetje in hun achterhoofd houden.

Eén van de moderne kwaaltjes in deze tijd is dat de bloeddruk van de mens nogal eens rare sprongen maakt. En ik zeg hier, het merendeel van jullie heeft daar last van. De bloeddruk gaat niet samen met bepaalde producten. Daarmee bedoel ik: het heeft heel weinig te maken met wat u eet, wat u drinkt. Maar het heeft in de meeste gevallen te maken met uw denken, uw gevoel, uw spanningsvelden en zo verder. Nu weten we dat de medische wereld van vandaag niet anders doet dan wanneer u een hoge bloeddruk hebt, bloeddrukremmers te geven, wanneer uw bloeddruk te laag is bloeddruk push-ups te geven. Beide zaken zijn voor het lichaam schadelijk, richten meer schade aan dan zij als resultaat behalen. En dat is heel raar, in die zin dat, wanneer je deze zaken zou trekken uit de natuur, zij minder invloed zouden hebben dan wanneer zij in een scheikundige binding, in een scheikundige formule zouden worden gegeven. Maar laat dat nu even terzijde en laat ons daar niet teveel tijd aan verspelen.

Wanneer er bloeddrukproblemen zijn en u stelt u open voor het kosmisch evenwicht, dan moet u er voor zorgen, en let nu goed op, dat u enerzijds een formule gebruikt, wanneer de bloeddruk hoog is, dat hij kan zakken, maar tezelfdertijd een formule gebruikt die dat afremt. En dan krijg je een evenwicht. Hetzelfde geldt voor een te lage bloeddruk: je gebruikt de formule voor omhoog te gaan en je gebruikt de formule om het af te remmen. Dan krijg je een evenwicht. Bij die formule kan je dan, en wij deden dat in onze tijd, bepaalde plantaardige verdunningen geven. Maar ook hier weer moet je opletten. Wanneer je eenzijdig een product geeft, om te verlagen, om te verhogen, maakt niet uit, moet je steeds bij dat product een tweede product voegen dat het evenwicht behoudt. Bijvoorbeeld, stel dat je zou zeggen: “ik gebruik meidoorn”, gekend, dan zult u bij die meidoorn ten minste een beetje wolfsmelk moeten voegen, één druppeltje maar. Dat zware gif ten opzichte van die meidoorn, dan krijg je het evenwicht.

Nu, als u geen scheikundige bent, ga daar nu niet direct mee experimenteren, dat is niet de bedoeling. Dan bent u beter dat u naar een farmacie gaat en daar homeopathisch deze zaken vraagt dan dat u zelf gaat experimenteren. Want u moet de kennis hebben voor die evenwichten. En ik denk dat de meesten, hier aanwezig, de kennis hebben om deze evenwichten echt zo op te bouwen. Maar, er bestaan op het ogenblik complexen waar dit in verwerkt is en waar wel de mogelijkheden in aanwezig zijn. Waardoor dat u enerzijds een formule gebruikt en anderzijds tezelfdertijd die verdunningen en u zal zien, het evenwicht herstelt zich. En weet u wat het mooie is? Het evenwicht zal zich herstellen volgens de noden die uw lichaam heeft om dit evenwicht te handhaven en niet volgens hetgeen de medische wereld denkt dat het beste is voor het lichaam. Want daar zit dan weer een enorme wereld van verschil in, tussen de theorie en de werkelijkheid.

Ik hoop dat u allemaal een beetje kan volgen want we gaan in de volgende lessen verdergaan met andere ernstiger zaken die we op deze wijze zullen gaan naar voor brengen, maar ook in het totale kader van de aarde. Want als mens ben je niet weg te denken in die totale verandering die bezig is in de aarde of op de aarde.

Nu ga ik u het volgende zeggen: ik heb het voorbeeld van bloeddruk genomen omdat dit een zeer eenvoudige formule is. De formule van bloeddruk die moet zakken, is heel simpel. Het moet zelfs niet luidop uitgesproken worden. U kunt dit, wanneer u daarmee wilt werken gewoon in gedachte uitspreken. En als u dat doet, werkt dit even sterk als wanneer ik het nu zeg: rephasoth. Ik ga u niet de ontleding van de formule geven want dan bent u afgeleid. Maar wanneer u de formule ‘rephasoth’ gebruikt, dan krijgt u dat er automatisch een daling gaat ontstaan. U kan deze formule binnen het kader dat hier gebracht is, laat ons zeggen, een tiental maal na elkaar uitspreken. Dat zal al meer dan genoeg effect hebben. Maar daartegen stelt u dan direct ‘resex borex’. Want dat is de formule die het doet stijgen. En wanneer u deze in evenwicht brengt, dan gaat u zien dat effectief voor uzelf, maar ook in toepassing naar anderen, je een zeer sterke impact hebt op het gebeuren van de bloeddruk in het menselijk lichaam. Maar je moet het zo toepassen. Wanneer u enkel ‘rephasoth’ gebruikt, en u gebruikt niet ‘resex borex’, dan gaat u hebben dat er een onevenwicht langs de andere kant ontstaat en daar heb ik jullie voor verwittigd. De gevolgen die daaruit voortkomen, hebt u niet in de hand maar kunnen zeer tragisch zijn. Het is geen spelletje.

Deze formules zijn formules die duizenden en duizenden jaren in gebruik zijn. Die hun werkzaamheid al lang bewezen hebben. En die bruikbaar zijn, ook vandaag de dag. Alleen, en dat zeg ik er bij, op de juiste wijze. Wanneer u dit ongebreideld doet, zonder rekening te houden met wat ik hier heb gezegd, dan wordt het oncontroleerbaar voor u en kan niemand u helpen. Daarom is het ook van belang dat deze kennis door u geoefend wordt, door u gebruikt wordt maar niet doorgegeven wordt. Deze kan alleen maar doorgegeven worden aan mensen die even ver staan als u. En dat is meestal niet direct aan u om te bepalen. Daar staat u nog veel te jong in uw schoenen voor. U moet daar nog veel verder voor komen om direct te kunnen vaststellen: hier kan ik verdergaan en daar niet.

Zo, dit is een eerste kleine oefening, een oefening die u allemaal, die hier aanwezig bent, mee kunt werken. En waarvan we vragen dat u er ook mee werkt, dat u het zich eigen maakt. Dat u probeert, u moet het zelfs nog niet gaan uittekenen, maar dat u het in gedachten neemt, het beeld van het symbool. U mag dat beeld dan in gedachte ook na uw oefening verbranden, geen enkel probleem. Dit werkt via gedachtekracht even sterk dan wanneer u het in de stof gaat uiten. Ik durf zelfs zeggen dat het voor velen in gedachtekracht zich nog sterker zal manifesteren dan wanneer u zich daar stoffelijk mee bezig houdt. Voor sommige kan het zijn dat het stoffelijk uittekenen en doen een meerwaarde geeft. Dat is niet altijd zo. Maar de kwestie is dat u oefent, dat u zich wat hier gezegd is, eigen maakt en dat u zo ervaart dat, en het is nog maar een klein tipje van de sluier, er andere mogelijkheden zijn, er andere krachten kunnen spelen die in de toekomst het voor u gemakkelijker zal maken om alle veranderingen en alle chaos die bezig is, op de meest juiste wijze te doorleven. Het besef dat kosmisch zaken totaal anders zijn dan dat de stof rondom u is, bevrijdt u. En daar kan u mee verder. En dat is het belangrijkste dat ik u deze avond eigenlijk kan meegeven.

Ik ga het hierbij afsluiten. Ik hoop dat ieder van u de les van deze avond verschillende malen doorneemt, heel aandachtig gaat beluisteren. Dat u de kleine oefening, en voor de meeste zal het een positief effect op hun gezondheid hebben, gaat uitvoeren, er gaat mee werken. En dan kunnen we bij de volgende samenkomst weer een stap verdergaan.

Maak het symbool u ook eigen want dit symbool is naar de toekomst toe een werktuig dat we, meer en meer, gaan gebruiken. Het is niet alleen het symbool dat u brengt achter het gordijn voor de werking van uw levenslichaam. Maar het symbool is ook een machtig symbool om wanneer u in de toekomst door bepaalde elementen bedreigd wordt, dat u via dat symbool het evenwicht kan herstellen waardoor dan de bedreiging, welke zij ook zij, aan u voorbijgaat. En dat kan gaan van een epidemie, over een tsunami, over vuur, over water, noem maar op. Alles kan daar in vervat zitten. Dus deze zaken, mijn waarde leerlingen, zijn de beginpunten voor wat we in de komende weken naar jullie toe gaan brengen en waarvan we hopen dat tegen het einde van deze cursus er toch verschillende onder u er aardig mee overweg zullen kunnen en dan misschien ook de anderen daarmee verder kunnen bijstaan.

Zo, dat was wat ik u deze avond wou brengen. Ik ga nu het medium vrijgeven. Onze bedoeling is in het tweede gedeelte via het symbool een opbouw te doen. Ik wens jullie nog een aangename pauze en een zeer vruchtbaar tweede gedeelte.

Deel 2

Men heeft mij gevraagd vanavond mijn kunde met u een beetje te delen. Ik ben niet de gewone beantwoorder van de vragen. Men heeft mij gevraagd omdat in mijn laatste leven ik nogal zeer sterk met magie ben begaan geweest en blijkbaar past dat hier vanavond in het kader van de avond.

Maar men heeft gevraagd ook uw vragen te beantwoorden. Maar gezien ik niet zo op de hoogte ben van alles, sta mij toe dat ik uw vragen dan even doorspeel en dat ik de antwoorden laat binnenkomen, zodat ik achteraf niet teveel problemen kan krijgen dat het niet juist zou beantwoord zijn.

Dus, ik zal het gewone ritueel volgen en voorstellen dat de vragen naar voor gebracht worden. Ik hoop dat het er niet teveel zijn, want het is zo niet mijn ding. Sorry, maar ja, ieder zijn ding hé.

Vragen

  • Over de astrale velden: wanneer ik mij tegen een boom zet of in een zwembad ga, heb ik het gevoel dat zaken van mij afvallen. Niettemin moeten wij ook alert zijn voor eventuele astrale denkbeelden verbonden aan deze elementen? Een bijvraag: in een zwembad waar meerdere mensen aanwezig zijn – elk van hen met hun astrale wezen – neutraliseert het water deze of is zij hiervan verder draagster?

Ach, ik denk dat dat al zal afhangen van hoe de zwemmers gekleed zijn. Want aan de hand van het voorkomen van de zwemmers, het is de bijvraag die ik zelf beantwoord, zal de reactie zijn van uzelf.

Ik doe dat even om te luisteren wat men mij influistert.

Kijk, wanneer u in de natuur gaat en u gaat tegen een boom staan of u wandelt gewoon in een bos rustig, dan kan u wanneer u zich instelt, effectief uw eigen aura zeer goed zuiveren en alle zaken die daar eventueel zouden aangehecht zijn, laten afvloeien. Bijvoorbeeld een eik is daar heel goed geschikt voor, een beuk is daar zeer geschikt voor en zo verder.

In water speelt een ander facet en daar moet ik zeggen dat u kan wel, wanneer uw eigen aura bevuild is, in water dit afgeven. Maar moet u opletten, want het water gaat dit bijhouden. Het is niet zo zoals een boom of een bos. Water houdt zaken bij. D.w.z. dat anderen die dan in dat zwembad komen effectief besmet kunnen worden door hetgeen wat u achter laat.

In het ander geval is dit ook waar. Wanneer u zwemt in een zwembad waar anderen met serieuze problemen hebben gezwommen, dan kan het zijn dat daar overdrachten naar u zijn. Het is zelfs mogelijk dat wanneer er iemand in een zwembad met een zwaar psychologisch probleem die zeer depressief is, gezwommen heeft en u gaat in dat water en u zit met een klein psychologisch probleem, dat na de zwembeurt u dat probleem niet kwijt bent, maar dat u zelfs u depressief gaat voelen.

En dan kan ik u maar één raad geven, dat zegt men hier, i.p.v. in dat zwembad te blijven, ga onder een douche staan en laat het via het warm, lauw warm stromend water afvloeien en stel u voor dat u alles met het stromende water meegeeft.

Zo, dat was wat ik doorkreeg. Reclamaties aan de andere kant hé. Volgende vraag.

  • In vorige les werd verwezen naar de wonderen die Jezus verrichtte. Voordien werd gesproken dat als wij, als persoon, in evenwicht moeten zijn voordat wij met de krachten werken. In het voorbeeld daarentegen versta ik dat Jezus keek naar het kosmisch evenwicht van de mensen die Hij genas. Hoe moeten we dit verstaan?
    Vorig jaar werd omtrent diezelfde wonderen gezegd dat de genezing optrad doordat Jezus in wezen de onzekerheid van de persoon had opgeheven. Hierbij ontgaat mij de link tussen het kosmisch evenwicht van de zieke, de onzekerheid en het kosmisch optreden van Jezus.

Is dat één vraag? Ik dacht dat dit een boekwerk was.

Nu, kort gezegd, Jezus genas enkel wanneer Hij zag dat de persoon in kwestie, die ziek was, voldoende ver stond om geestelijk de waarden die Hij bracht te kunnen aanvaardden. En dat geldt voor alles.

Al de rest wat hier in die vraag is, zit daarin verpakt.

In uw les hier voorafgaande heeft men van alles u verteld, wel daar zit het in. Op het ogenblik dat Hij zag dat deze harmonie mogelijk was zou Hij, ongeacht wie het was, zelfs in de ogen van de anderen de vijand, deze genezen hebben omdat het kosmische evenwicht daar aanwezig was.

Eigenlijk is het antwoord heel simpel. Jezus herkende via zijn ingesteldheid de kosmische mogelijkheden die aanwezig waren.

Dit is het volledige antwoord. U moet er maar over nadenken. Eigenlijk is het antwoord korter dan de vraag.

  • Sinds de industriële revolutie is de mens de bodemrijkdommen van de aarde steeds intensiever gaan gebruiken. Is het onze eigen instelling ten opzichte van dit gebruik dat belangrijk is of moeten we bewust aan bepaalde vormen van deze exploitatie verzaken (door te verzaken aan consumptie bijvoorbeeld)? Hoe moeten wij als mens die leeft in de huidige maatschappij hiermee omgaan, waar moeten we de grens trekken?

We zitten hier echt met een schrijver in de zaal. Nou, kijk eens hier, wanneer u denkt dat u als mens de bodemrijkdommen van de aarde verspilt, dan heb u wel een heel groot gedacht van uzelf. Dan bent u zoals de korrel zand op het strand van een oceaan die denkt dat hij de oceaan kan sturen. Zo simpel is het.

Op het ogenblik, en dat kan ik u wel zeggen, is de aarde bezig met, langzaam maar zeker, en bij de aarde duurt dat in tijd langer dan in mensentijd, zaken recht te trekken. Dit zal voor gevolg hebben dat op een bepaald ogenblik grote delen van de aarde voor de mens onbewoonbaar zullen zijn, onbruikbaar zullen zijn. Vele zaken die u nu als normaal beschouwt, zullen tussen dit en een paar eeuwen helemaal niet meer aan de orde zijn.

Dus, als u mij nu vraagt: kan ik als mens daar iets aan doen? Dan zou ik zeggen: tracht i.p.v. er iets aan te doen, zoveel mogelijk zelf in harmonie te zijn met de aarde, op alle terreinen. En dat wil heus niet zeggen dat u niet meer normaal mag leven, maar heb respect voor die aarde. En misschien een oud gebruik dat vroegere bewonersgroepen hadden, dat was wanneer men iets van de aarde nam, de aarde iets terug te geven. Dat is geen slechte gedachte.

Wanneer u van de aarde iets krijgt, de aarde daar dankbaar voor te zijn en eventueel zelfs de aarde iets terug te geven, is een heel goede ingesteldheid. En ik denk dat u daar dan veel verder mee zal komen als u zich zo gedraagt dan dat u denkt dat u van alles moet gaan doen, want u bent maar dat zandkorreltje. En verder gaat het niet als mens. De mens kan wel denken dat hij meer is, maar je bent het niet. Ik denk dat dit voldoende antwoord is. Zo.

  • Hoe kan ik weten, voelen of mijn astraal lichaam in harmonie is met mijn levenslichaam?

Kijk eens hier, ik denk niet dat als stofmens je kan voelen dat uw levenslichaam zou harmoniëren met een astraal lichaam.

Uw astraal lichaam is tijdelijk, is vergankelijk en wordt enkel opgebouwd vanuit gedachtebeelden. Dus, als uw gedachtebeelden, úw gedachtebeelden, ik leg daar het accent op, evenwichtig zijn, positief zijn, dan bouwt u automatisch een astraal beeld op, een astrale sfeer rond u op die evenwichtig is. Daar zit dan de mogelijkheid bij dat deze zich ankert aan andere evenwichtige beelden. En dan is er automatisch een positieve wisselwerking tussen enerzijds de astrale wereld rondom u, uw stoffelijk voertuig, uw aura en dan uw levenslichaam.

Ik denk dat dat het bijzonderste antwoord is.

Wanneer u echter, en dat voegt men erbij, gedreven wordt door stoffelijke begeertepatronen, op welk terrein ook, dan is het al moeilijker om daar een juist evenwicht te handhaven. En dan is de kans groot dat er dus conflictsituaties ontstaan. Deze conflictsituaties tussen uw astrale, uw begeerteleven van de stof en uw levenslichaam kunnen dan oorzaak zijn dat er in de stof allerlei storingen gaan ontstaan, afwijkingen gaan ontstaan. Een van de meest gekende in deze tijd zijn de fameuze kankers die overal opduiken. Die hebben daar heel veel mee te maken. Waar de mens dan zijn les zou uit moeten leren, maar het niet doet omdat hij het verwerpt dat het zijn eigen schuld is dat het is ontstaan. Klinkt misschien hard, maar men geeft het mij zo door.

  • Hoe moeten we de formule juist gebruiken? Tien keer om te verlagen en dan tien keer voor het evenwicht of mag hier een verschil in zijn en hangt het aantal keren af van hoeveel je moet verlagen?

Dat is weer typisch, de mens die iets ingewikkeld maakt wat heel simpel is.

Men heeft in het eerste gedeelte de formule, de magische formule, als ik het goed voor heb, ‘rephasoth’ gebruikt met de tegenhanger ‘resex borex’. ‘Rephasoth’ is degene die wanneer de druk te hoog is, de druk verlaagt. Men heeft dit als voorbeeld gegeven van bijvoorbeeld dit 10 keren te formuleren. Daardoor krijg je dat effectief de druk zakt, maar dat wil niet zeggen dat je 10 keren ‘resex borex’ moet gebruiken, want dan zou je het terug naar boven brengen. Dus, wanneer je, sta me toe te zeggen, en dat moet je zelf gaan aanvoelen en daarom is de oefening nodig, en dat zal bij iedereen anders liggen, wanneer je deze formule gebruikt, bijvoorbeeld 10 maal, dan zou ik zeggen, gebruik dan 1 maal de andere formule. Moet het omhoog gebracht worden zou ik zeggen: gebruik 10 maal de ene formule, tegen 1 maal de andere formule.

Ik denk dat dit duidelijk is of ……?

  • Ja broeder. Eigenlijk een vraag hierbij. Kan al gelijk met de medicijnen gestopt worden die de mensen nu nemen?

Kijk, wanneer u zichzelf wil vergiftigen is dat uw volste recht. Het probleem op het ogenblik is dat de farmacie medicijnen produceert die verslavend werken en die ervoor zorgen dat wanneer u ermee stopt, u meestal u niet goed voelt.

Nu, en nu haal ik er iets bij dat uit mijn tijd en mijn ervaringswereld komt. Wanneer je aan iets gebonden bent, dan ben je best dat je daar tegenover iets anders zet. Ik kan mij voorstellen dat je op het ogenblik een verslavend product neemt, dat je daarmee stopt en dat je daar tegenover bijvoorbeeld een plantaardig product zet.

Wat bloeddruk aangaat, denk ik hier bijvoorbeeld zoals men het gezegd heeft in het eerste deel: meidoorn. Anderzijds iets wat jullie hier kennen en waar jullie al mee gewerkt hebben en wat zeer efficiënt is, dat is: viscum album – maretak. En ik zou, als ik van jullie was, dat daar tegenover stellen.

Ik zou, dat is mijn persoonlijk idee, en ik heb daar toch wat ervaring mee als magiër in mijn tijd, niet afbouwen, maar gewoon breken, met de formule en tegelijkertijd een plantaardig product ter vervanging nemen, maar dat zo opgebouwd is dat je wel degelijk het evenwicht behoudt. En als je dan een paar afkickverschijnselen hebt, dan zou ik zeggen: kijk, ga in meditatie, zie uzelf steeds opnieuw in evenwicht, en ik denk dat je dan er het snelste zult doorkomen. Maar ga niet in verweer.

D.w.z. wanneer u, bij wijze van spreken, stopt met die verslavende producten en u voelt dat uw lichaam het vraagt, ga in meditatie, stel u voor dat u in harmonie bent, gebruik in meditatie uw formule, zie voor uzelf hoe uw lichaam reageert. En ik denk dat u dan het beste middel hebt en dat het lichaam, het lichaam hé, zeer snel zal beseffen van: het heeft geen zin dat ik hier nog eisen stel. En naargelang welk type dat je bent kun je ervan op aan dat een lichaam dit gaat aanvaarden en er zelfs zich goed bij gaat voelen. Maar het zal verschillen van type tot type. Dat is maar mijn advies.

  • Het symbool. Is het een tweedimensionaal teken of een driedimensionaal teken? Kruisen de horizontale en de verticale lijnen in het midden?

Kijk eens hier. Ook hier weer, typisch menselijk, ga je problemen maken die er niet zijn.

Men heeft u in het eerste gedeelte, moet ik eventjes spieken weer, duidelijk gezegd dat die huizekes boven mekaar, onder mekaar, naast mekaar. Dat was alles. Ze gingen niet door elkaar. Zij raakten zelfs elkaar niet. Zo simpel is het.

Ja juist. Men zegt hier: het oude, of het symbool dat in het runenschrift gebruikt wordt, is dus Uruz, zoals u het zegt of (fonetisch) Oeros of hoe dat u het wilt weten. Dus het is twee lijnen en dus een schuine lijn zo (toont de verbinding met de twee lijnen). Dus een huisje. Je moet er geen venstertjes in tekenen. Dus het originele symbool dat jullie kennen is dat met zijn 2 pootjes naar beneden. Wel dat symbool omgekeerd naar boven, maar niet tegen het ander, gewoon los er boven en de andere er naast. Zo simpel is het.

Ik zou zeggen, lieve vrienden, want in tussentijd zijn we al vrienden geworden, we gaan nu een toepassing doen die voor ieder van jullie een gevolg gaat hebben. Ook diegenen die hier door problemen niet aanwezig konden zijn, ook die gaan daar in opgenomen zijn en gaan daar een effect uit halen.

Meditatie: Werken met Uruz

We gaan vooral werken met onze gedachten. Maar let op, we gaan geen astraal beeld vormen. Voor jullie is misschien het verschil moeilijk, maar ik ga het hier wel in de hand houden. We gaan een beeld vormen, een magisch beeld, waar dat we mee aan de slag gaan.

En ik zou graag hebben dat ieder van u nu zich voorstelt dat je een mooi wit blad neemt. Volledig blanco, een onbeschreven wit blad. In mijn tijd zou ik perkament gezegd hebben, maar dat is niet nodig. Het gaat effectief even goed met een perfect mooi wit blad.

En nu stelt u zich voor dat u met een potlood gewoon begint van boven op dat blad uw eerste huisje te tekenen. De beentjes omhoog, schuin dakje. Dan doet u dat van onder: beentjes, schuin dakje. En dan doet u dat aan de beide zijkanten, schuin dakje, beide beentjes. Een mooi tekeningetje.

En nu neemt u in uw gedachten een schaar en u knipt dat mooie blad rond. U knipt dat gewoon schoon rond. Meer moet je niet doen. Geen cirkel trekken. Gewoon rond knippen dat dat blad een ronde vormt waar die tekeningetjes mooi in gevat zijn. Oké? Voor iedereen duidelijk? Goed.

Nu legt u in gedachte dit blad neer op een heel mooie groene ondergrond. Een ondergrond van gras, een gazon. U vergeet maar even dat u hier in een zaal zit. U stelt u voor dat we allen buiten zijn. We zitten allen op een mooie groene weide, in een ronde en ieder van u legt zijn blad gewoon op dat gras vóór zich.

Nu fixeert u dat beeld met gesloten ogen. Dat is belangrijk. U sluit uw ogen. U weet dat uw symbool vóór u ligt op het gras. En nu fixeert u dit beeld in uw gedachten. En het eerste wat we nu gaan doen is naar het bovenste deel, het omgekeerde huisje kijken. Het symbool voor de aarde, het symbool voor het noorden. En we zien dat tussen de beentjes van het huis er licht ontstaat. Hel licht. Heel hel licht. Gans dat symbool, dat huisje wordt verlicht.

En dan richten we onze gedachten naar het onderste huisje. En daar zien we hetzelfde gebeuren. Het wordt verlicht. Tussen de drie lijnen die het huisje vormen komt er een hel licht. Het zuiden of het vuur geeft licht, wordt één lichtkracht.

En dan gaan onze gedachten naar het oostelijke huisje. En hier gebeurt hetzelfde. Het oosten of de lucht geeft licht, hel licht, kristalhelder licht.

En uiteindelijk gaan we met onze gedachten naar het westen of het water. En ook hier schittert het licht.

En nu zijn de vier polen van ons symbool in licht opgegaan. En dat licht, dat vormt één geheel. Zie het voor uzelf hoe het noorden invloeit in het zuiden, hoe het oosten in het westen vloeit en hoe zij alle vier tezamen één krachtige lichtbron vormen. Fixeer u op dit licht. Heel sterk, helder wit licht.

En ga nu in gedachte door dit licht en kom in de kosmische werkelijkheid. Wanneer we door dit licht gaan, komen we in de krachtsverhoudingen van de kosmos. Het is voor ons licht. En we moeten er ons niets meer bij voorstellen. Alleen in dit licht kunnen we werken. In dit licht kunnen we zaken naar voor brengen. Kunnen we problemen die we zelf hebben, inleggen en zien wat ermee gebeurt. Hier kunnen we aanvoelen welke richting we kunnen uitgaan. We kunnen onze eigen gezondheid erin leggen en zien waar wij de balansen niet in evenwicht hebben. We kunnen ons stoffelijk, ons materieel leven erin leggen en zien waar de balansen niet in evenwicht zijn.

En in dat licht, in deze kracht kunnen wij spelen, als het ware, en deze zaken rustig in evenwicht brengen, voor onszelf. Het is durven aanvaarden. Wanneer dat je dit doet, ga je, als het ware, kunnen herboren eruit komen. Ga je kunnen opmerken waarom de balans voor u niet in evenwicht is. En het is voor ieder van u, hier aanwezig, en ook diegenen die op afstand meedoen, anders. En toch vormt het één geheel. En hoe meer u voor uzelf de balans in evenwicht kunt brengen, hoe meer ook de groep in totaliteit in evenwicht is.

Concentreer u nu even op uzelf in dit geheel. Vergeet even de rest van de groep. U mag nu. De groep verdwijnt niet. De groep blijft. Maar u mag even uw eigen problematiek in die weegschaal laten bewegen om ze op evenwicht te brengen.

Dan gaan we de kracht van de groep in dit geheel leggen. Want de kracht van de groep is vele malen het aantal deelnemers. En we brengen mooi alles kosmisch in evenwicht. Niet alleen via de levenslichamen van de stof, of van de geest, maar het totale plaatje.

We brengen hier via ons symbool de krachten van het noorden, het zuiden, het oosten en het westen in een evenwicht. We brengen de basis van de aarde, het vuur, de lucht en het water in samenspel, in harmonie, in evenwicht.

En we bevestigen dit, dit evenwicht door de krachten van de kosmos die we in godennamen kunnen vertalen. En dan zou ik hier zeggen: aan de ene zijde de kracht van het licht, voor velen Jezus als erkende godheid. En de krachten van de chaos Beliël, voor velen de zo bedachte duivel. Maar noch het een noch het ander is negatief of positief. Want Jezus en Beliël zijn één kracht. Zij kunnen niet zonder elkaar. Zij vormen één geheel. Zij zijn geen goed of kwaad. Zij zijn in de kosmos evenwicht. Ze zijn het evenwicht zoals je zou kunnen zeggen: Adonaï t.o.v. Eloachim. Zij zijn een evenwicht. Tetagrammaton t.o.v. Jehova. Zij zijn een evenwicht. Zij zijn geen strijd. Maar ze zijn evenwicht. Alles is hier kracht. Alles is evenwicht. En dit evenwicht, dat is het uwe. En van dit evenwicht uit kunt u via uw levenslichaam, via uw symbool dat zo prachtig werkt, uw eigen leven de juiste richting geven. In uw eigen leven de juiste beslissingen nemen.

We zijn één in dit evenwicht. We zijn één in deze kracht. De groep is één eenheid, een fenomenale eenheid. Een evenwicht waar ieder lid van de groep zijn voordeel in evenwicht zal bereiken, zal kunnen uit puren om zo verder te kunnen gaan op zijn weg van bewustwording. Het lichaam zal dit evenwicht kunnen gebruiken om er sterker uit voor te komen, om juister te functioneren. De geest zal vanuit dit evenwicht helderder beslissingen kunnen nemen. Alles zal juister verlopen, evenwichtiger verlopen. En dat is hetgeen wat we nu hier samen bereiken. Dat is de kracht van het symbool dat nu voor ons is opgestart, dat nu voor ons werkt.

Kom nu terug in gedachten met uw gesloten ogen, bewust wetende: het symbool ligt op het groene gras vóór mijn voeten. En nu geef ik (vingerknip) als magiër bevel dat het vuur opflakkert in het midden van de kring die we zijn. Het vuur dat voor vernieuwing kan zorgen. Het vuur dat zorgt dat alles evenwichtig blijft.

En nu ga je in gedachten uw blad opnemen, het zo schitterende blad, en u legt het allemaal in dit brandende vuur in het midden van de kring. U laat dit in het vuur opgaan. Het vuur vernietigt niet het symbool, integendeel. Het vuur bevestigt nu het symbool en alles wat het inhoudt. En zo is het symbool dankzij het vuur de alchemistische waarde geworden. Het is omgezet in kracht. Het is omgezet in energie, die voor u als stofmens bruikbaar is. Het is omgezet in nieuwe ideeën, in nieuwe krachten die in u zullen opborrelen in de komende 24 – 48 uur. Het is omgezet en het geeft u in deze periode nieuwe mogelijkheden, nieuwe inzichten. Alles in een balans van de kosmos. Het geeft u een vernieuwing, het geeft u een versterking. Dat is het alchemistische vuur dat brandt en elke beeltenis die gemaakt is, omzet naar een ware krachtsbron voor degene die ze gemaakt heeft.

(vingerknip) En dan sluit ik het vuur af. Het vuur trekt zich terug. De gazon is terug mooi groen, er is geen schade, er is niets. Alleen heeft ieder van u het inzicht gekregen. Alleen ben je getoetst door de kosmische evenwichten. Ben je getoetst door de grootste krachten die rondom u kunnen zijn, die u nu de mogelijkheid geven om vanuit deze positie juister en beter te handelen, met meer inzicht, met meer aanvoelen zodat u naar hetgeen wat in de toekomst komt, sterker staat, evenwichtiger staat en dat u niet geraakt wordt door alle verschuivingen en alle chaos die rondom u is.

En dan mag u nu zich terugwanen in de zaal waar we vertrokken zijn. U plaatst zich maar gewoon terug op uw stoel waar u zich bevond. U houdt uw ogen gewoon nog even gesloten om alles rustig in u te laten vastankeren.

Hetgeen wat we gedaan hebben, lieve vrienden, is pure magie. Een magie, ik zou bijna zeggen, van de hoogste graad. In die zin dat in ieder van u er iets gewijzigd is. Menselijk uitgedrukt zou ik zeggen: in zeer positieve zin. Maar het is menselijk. Kosmisch moet ik zeggen: voor de meesten zijn we erin geslaagd van het evenwicht te creëren en zul je vanuit dat evenwicht in de stof nu beter kunnen handelen, beter kunnen bereiken, u juister kunnen positioneren.

Hou er rekening mee dat het niet alleen geldig is voor uw stoffelijk voertuig, maar dat vooral ook uw levenslichaam heeft meegespeeld. Dat er evenwichten zijn ontstaan tussen uw geest en uw stof, waardoor u in de komende dagen u anders zult gedragen, u anders zult voelen dan ervoor. Ieder op zijn eigenste wijze, ieder op zijn eigenste manier.

Tracht dit voor u te bestendigen via bijvoorbeeld dagelijkse meditatie. Via steeds weer opnieuw het symbool voor u te vormen en in licht te brengen zoals ik het samen met u gedaan heb. Wanneer dit voor u iets wordt dat eigen wordt aan u, dan hebt u een voorwerp, een symbool dat u kan gebruiken in alle omstandigheden die nodig zijn, opdat u zo goed stoffelijk als geestelijk resultaten wenst te behalen. Zo goed stoffelijk als geestelijk uw toekomst te sturen op de meest juiste en de meest adequate manier. En neem van mij aan, mijn lieve vrienden, dat het werkt.

Ik ben misschien een oude rot in het vak, het is misschien wel een tijd geleden dat ik nog een lichaam moest besturen, maar ik kan u toch zeggen uit mijn praktische ervaring dat de kosmische wetmatigheid iets is waarmee te werken valt. En dat de kosmos u nooit bedriegt. Er is niets eerlijker dan de kosmische wetten, in tegenstelling tot wat in de stof aan wetten rondom u bestaat. Daar kan ik van meespreken

En dan zou ik zeggen: dan gaan we nu rustig de kring terug openen en komen we tot onszelf. En ga ik mij langzaam maar zeker terugtrekken, zoals jullie gewoon zijn te zeggen: het medium vrijgeven.

Maar ik geef jullie één raad toch nog. U hebt nu iets magisch doorgemaakt, u komt dadelijk terug in de gewone wereld, hou het rustig. Onder elkaar mag u daar gerust over spreken, u mag gerust uw gevoelens aan mekaar uitwisselen, maar enkel binnen de groep. Maak niet de fout van het buiten de groep te brengen. Want u bent nog niet ver genoeg gevorderd op deze terreinen om de evenwichten te behouden wanneer u aangevallen wordt. En wanneer u dit buiten de groep brengt, zult u worden aangevallen, want de stoffelijke wereld schuwt het evenwicht. De stoffelijke wereld van de mens zit anders in elkaar, zoekt naar eigen begeerte, naar eigen macht. En dit wordt hierin niet aanvaard. Dus, hou het voor uzelf, gebruik het voor uzelf, hou het binnen uw groep, werk er mee, in de groep mee en dan zult u zien, dan gaat u resultaten bereiken op alle terreinen, op alle niveaus zonder dat uzelf er ook maar enige schade van kunt ondervinden.

Zo. Ik hoop dat u tevreden bent over hetgeen ik vanavond met u gedaan heb. Ik hoop dat u ook tevreden bent over de summiere beantwoording van de vragen, alhoewel dat niet zo mijn wereld is, zoals ik reeds gezegd heb. En ik hoop dat ieder van u aan de hand van wat u vanavond geleerd hebt, met deze zaken verder gaat. Want hoe meer mensen magie kunnen gaan gebruiken als een natuurlijk hulpmiddel, hoe beter voor de aarde, hoe beter voor de vernieuwingen die voor de deur staan, hoe verder ieder van u ook zal geraken.

Ik wens jullie nog veel licht en inzicht op de weg die u nog te gaan hebt.

← vorige tekst
overzicht
volgende tekst →