Verankering kosmische kleur en energie

image_pdf

29 september 2005

Zoals altijd aan het begin, maken wij u erop attent dat u zelfstandig moet blijven nadenken en dat wij aan onze zijde ook niet alwetend noch onfeilbaar zijn.

Ik zou graag vanavond willen aansluiten op wat wij u vorige avond of vorige bijeenkomst, laat het mij zo zeggen, hebben naar voor gebracht aangaande het proberen werken op afstand, of misschien beter ingekleed: als het proberen uw tweede werkelijkheid een beetje te gaan doorleven. (13-9-2005: De tweede werkelijkheid)

Wij hebben vorige maal gesproken over in de eerste plaats: de evenwichten van uw fijnstoffelijke energiebanen en hoe u u dan kunt verplaatsen, hoe u waarnemingen kunt gaan doen buiten uzelf.

Waarom denkt u dat wij u dit hebben trachten aan te leren?

Wel dit is heel simpel. We moeten ervan uitgaan dat, wanneer u met deze groep verder evolueert, u moet beseffen dat het stoffelijke leven dat u leidt eigenlijk maar een heel beperkt fragment is van de totaliteit die u eigenlijk bent en ook van hetgeen u werkelijk leert en doorleeft. Als mens heb je het idee dat de stof voor u alles is en dat je daar van alles in kunt meemaken en doormaken en dat dat in zekere zin allemaal onomkeerbaar is. U leeft in de stof met tijd en de tijd tikt weg en u wordt ouder.  Althans, dat denkt u. Veel van die zaken hebben gemaakt dat het voor de mens redelijk moeilijk wordt – zeker voor hier de westerse mens – om open te staan voor alle andere mogelijkheden die je hebt, voor de krachten waarmee je kunt werken.

En het is vooral van belang, in de veranderingen die nu bezig zijn, dat je u niet laat meeslepen in dat denkpatroon, dat enkel en alleen uw stoffelijk lichaam bepalend is voor hetgeen er met u kan gebeuren. Het is belangrijk te beseffen dat veel andere factoren mede kunnen bepalen wat er in dit leven voor u gebeurt, plaatsvindt, en wat je er in deze korte tijd, dat u hier in de stof rondloopt, uit kunt leren.

Daarom trachten wij u beetje bij beetje eerstes te laten ondervinden aan den lijve – om het zo uit te drukken – welke energieën nog een rol spelen en wat je met deze energieën kunt bereiken. En eventueel zelfs in een verder stadium, wat je dankzij een samenwerking tussen de verschillende lichamen waarover je beschikt, uw eigen lot in handen kunt nemen en zelf in zekere mate kunt sturen en wijzigen, zodat je in de stoffelijke wereld, waarin je u normaal verplaatst, eigenlijk de juiste handelingen kunt volvoeren.

Maar om dat allemaal te kunnen, is het belangrijk dat je niet alleen weet: ach, een mens heeft een aura, een fijnstoffelijk lichaam en in die aura zitten een paar geestelijke organen, een paar krachtsbronnen. Buiten dat hebben we nog verschillende andere lichamen. Je zou kunnen zeggen dat uw geest voor u als een energieveld zou kunnen beschouwd worden. Om ten slotte eigenlijk te besluiten dat, ja, uw kern, uw zielenkern, zoals u dat hier in het westen noemt, ook eigenlijk nog wel iets in de pap te brokken heeft.

Maar ja, gezien dat we niet gewoon zijn om daar constant mee om te gaan of ons daarvan bewust te zijn, ja, gebruiken wij dit weinig.

Daarom was de oefening van vorige keer (13-9-2005: De tweede werkelijkheid) om u heel bewust al te maken van: kijk, er zijn mogelijkheden, maar er zijn er veel meer, vrienden.

Op het ogenblik dat u voor uzelf uw energievelden in evenwicht kunt brengen, kunt u ook vanuit dat oogpunt uw eigen stoffelijke welgevoelen, uw eigen evenwichten sturen. U kunt zelf vanuit uw aura ervoor gaan zorgen dat uw stoffelijk lichaam bepaalde nieuwe zaken gaat uitvoeren, waardoor je bijvoorbeeld gezonder bent, waardoor je een grotere weerstand hebt tegen bijvoorbeeld de vervuiling die overal rondom u plaatsgrijpt. U kunt, wanneer u deze evenwichten weet te plaatsen, bijvoorbeeld aanvoelen: deze handeling is voor mij niet geschikt.

Je kunt waarnemen op voorhand wat bijvoorbeeld op uw weg gaat komen, wat voor u minder gunstig is, enz. Het is natuurlijk van belang, wanneer je dit voelen verder ontwikkelt, dat je dit juist kunt plaatsen en dat je dit juist kunt gebruiken. En daarom is het van belang dat u alle oefeningen – en ik spreek wel alle – die wij u de laatste maanden hier hebben onderwezen, dat je die blijft uitvoeren. Dat je heel bewust blijft van de krachten die rondom u zijn en die niet direct van u zijn, zoals we hier de elementalen hebben behandeld en zoals je daarmee kunt werken, maar dat je tegelijkertijd langzaam maar zeker leert om te gaan met de krachten die eigen zijn aan u. En niet alleen aan uw stoffelijk lichaam, maar aan het totale geheel van de persoonlijkheid die u bent.

Op het ogenblik dat je daar ook meer vat op krijgt, zul je opmerken dat het ook veel gemakkelijker zal zijn om de krachten buiten u aan te voelen en ermee te werken en er resultaat in te boeken. En omgekeerd, dat de krachten van buiten u gemakkelijker voor u een overdracht kunnen bezorgen, waardoor uw eigen krachten weer een meerwaarde krijgen.

Wij hebben u vorige maal, dacht ik, uitleg gegeven over u te concentreren op uw zonnevlecht, zonnevlechtchakra, en vanuit dit punt ervoor te zorgen dat langzaam maar zeker de energiestroom via uw ruggenwervel zich kon omzetten tot eigenlijk een zeer evenwichtig gegeven ter hoogte van uw derde oog. Alle tussenliggende of mee verbonden chakra’s, en dan spreken we hier vooral nog over uw miltchakra, hartchakra en keelkopchakra, gaan daardoor mee beïnvloed worden.

En ik weet, er zijn er onder u die denken: maar wat zeg je nou, die miltchakra die zit toch onder die plexus solaris.

Ach, laat dat maar aan de dromers over. Neem van mij aan, wanneer ik tegen u zeg: Kijk, uw plexus solaris of uw zonnevlechtchakra, de kracht die van daaruit vertrekt, gaat via miltchakra, hartchakra, keelkopchakra tot uw derde oog.

Het is belangrijk dat deze zaken beheerst worden, dat je hier heel bewust over gaat denken. En dat ieder van de aanwezigen hier gaat proberen in de komende dagen de werkingen te zien.

En hoe ga je dat kunnen?

Eerstens: concentratie vertrekkende vanuit uw plexus solaris, zonnevlechtchakra.

Je probeert aan te voelen wat dit juist inhoudt. Je probeert ook kleuren waar te nemen. Dit kun je heel gemakkelijk wanneer je je rustig zet, uw ogen sluit en gewoon tracht de speling van de kleuren die in u opkomen vast te leggen. En zo kunt u dit doen voor uw miltchakra, u kunt dit doen voor uw hartchakra, keelkopchakra….

De kwestie is dat je heel, maar heel bewust wordt dat deze organen energieorganen zijn, dat daar een werveling van kleur aanwezig is en dat daar een wisselwerking is – en daarom noemen we ze speciaal met de organen – tussen deze organen. Daarbij komt dat ieder van u, wanneer hij deze oefening doet, zal moeten trachten te proberen – ja, het klinkt een beetje ingewikkeld – van voor zichzelf aan te voelen: tot welke kleur behoor ik? U weet, ieder mens op aarde behoort tot een bepaalde kleur. En ik zal het even vertalen: een bepaalde straal en anders vertaald: een bepaald energieveld of een kosmische energiebeweging. Deze verschilt van mens tot mens. We kunnen hier in deze groep een opdeling maken van ongeveer 5 verschillende kosmische tendensen die aanwezig zijn onder de 9 personen die hier deze groep uitmaken.

Wat daar, en let nu goed op, belangrijk wordt, is dat mensen van dezelfde kleur of dezelfde kosmische tendens of energie, maar laat ons het woord kleur gewoon gebruiken om het simpel te houden, mensen van deze zelfde kleur gaan heel gemakkelijk in wisselwerking gaan met elkaar, gaan een heel gemakkelijke overdracht hebben.

De leden die verschillende kleuren hebben, gaan dit moeilijker hebben. Maar dat is een heel normaal gegeven, omdat ieder die geboren wordt op aarde binnen een bepaalde kleur geboren wordt en binnen die kleur kan evolueren. Ook die kleur houdt in dat de ene persoon bijvoorbeeld gemakkelijker helderziend zal zijn, een ander persoon misschien kunstzinnig zal zijn en een volgende misschien een mysticus zal zijn. Het is van belang dat je langzaam maar zeker voelt, ontdekt welk uw kleur is.

Verwacht niet van ons dat wij u dat nu in het kort zullen verklaren of vertellen welk uw kleur is. Want dan zouden wij u benadelen. Het is van belang dat uzelf ontdekt tot welke tendens u eigenlijk behoort. Eens dat u dat ervaren hebt, dan kunnen we daar verder mee gaan. En het is niet alleen belangrijk omdat je dan weet: kijk, ik ben in harmonie op die en die wijze, en je kunt ook verklaren waarom stoffelijke zaken in u gebeuren en andere zaken niet, maar het is ook belangrijk naar uw andere energielichamen toe en zeker naar uw chakra’s toe, dat je daarin de wisselwerkingen zult kunnen vaststellen, de krachten zult kunnen vaststellen die daarmee in harmonie zijn.

En dan komt het meest belangrijke, dat is de verankering tussen de kleur, de kosmische kleur, de kosmische energie en uw eigen energievelden. Op het ogenblik dat u aanvoelt en beseft: ik zit op dat spoor, hebt u of maakt u een rechtstreekse opening naar die krachten, waardoor u weer via uw fijnstoffelijk lichaam, maar ook via uw geestelijke lichamen, meer evenwicht, meer harmonie binnen uw stoffelijk lichaam kunt brengen, niet alleen in zijn fysieke werkingen, maar ook in zijn fysieke gedachten, dus in uw hersenwerking enzoverder.  Dat is heel belangrijk.

Gevolg daaruit gaat wel zijn – dat mag je niet uit het oog verliezen – dat doordat je deze oefeningen gaat doen, je steeds meer gaat opmerken dat je u distantieert van de normale maatschappij rondom u. Dat wilt niet zeggen dat je daar niet meer kunt in leven of niet meer in kunt functioneren. Neen. Maar u gaat het voordeel krijgen van zaken te doorzien of aan te voelen. U gaat de mogelijkheid hebben, wanneer iemand tegen u spreekt, van zonder dat het gezegd wordt, te begrijpen of deze persoon – om het in jullie taal uit te drukken – met uw voeten aan het rammelen is, of iets op de mouw wilt spellen, of dat het werkelijk ernstig is, gefundeerd is. U gaat veel meer ook emoties onder controle kunnen houden. Ze zullen er zijn, want je kunt emoties niet uitsluiten, dat is eigen aan een stoffelijk lichaam, maar ze zullen gecontroleerd zijn.  U zult ze kunnen doorleven, maar op een bewustere manier.

Je zult niet, zoals vele mensen nu, gedreven worden tot iets zonder dat zij eigenlijk een rem kunnen zetten en handelingen doen waarvan ze dikwijls achteraf spijt hebben, maar waar ze eigenlijk geen vat op hadden, om het zo uit te drukken.

Dat ganse pakket is noodzakelijk dat je dat tussen dit en het einde van het jaar toch redelijk beheerst. Omdat je vanuit die beheersing dan als groep tezamen een heel sterk rustpunt kunt zijn en dat je dan ook vanuit dat rustpunt voor anderen een meerwaarde kunt betekenen.

In wezen is het allemaal niet moeilijk. Alleen ga je langzaam maar zeker meer tijd moeten steken in jullie oefeningen. Je gaat de moeite moeten doen om telkens weer opnieuw heel bewust te zijn van uw fijnstoffelijke, van uw aura en van deze energieorganen.

Nu wil ik even nog een kleine opmerking maken. Want hier zijn mensen die denken: ja maar, er zijn er nog meer en daar zeg je niks over.

Dat is juist. Je hebt enerzijds nog de stuitchakra, waar we niet over gesproken hebben. En je hebt nog de half-stoffelijk, om het zo uit te drukken, kruinchakra. Er zijn er nog meerdere maar die komen hier, op dit moment, nog niet aan bod.

Wanneer u uw zonnevlechtchakra op evenwicht trekt, gaat de stuitchakra, dus het onderste chakra – dat ligt ter hoogte van uw staartbeentje, om het zo uit te drukken – gaat automatisch mee in evenwicht zijn. Omdat dit – en dit is ook toch iets wat je zeker moet weten – de stuitchakra, de enigste chakra is van de mens dat steeds functioneert, die van bij de geboorte actief is en dat eigenlijk, voor de meeste mensen, de bron is dat zij zich niet in de hand kunnen houden, dat begeertes zich als verslaving gaan voordoen, enz. De stuitchakra is vooral bedoeld om te zorgen dat al wat eigenlijk met het lichaam te maken heeft in zijn fysieke vorm, zich kan uiten en in zoverre dat dus het menselijke ras blijft voortbestaan.

Op het ogenblik echter dat u geestelijk wilt gaan werken, blijft dit chakra belangrijk en actief, maar komt het – om het simpel uit te drukken voor jullie – onder controle van uw zonnevlechtchakra. Want zou je het anders gaan doen en zou je bewust uw aandacht daar naar gaan verleggen, dan zal het voor velen zeer moeilijk worden om hun begeerteleven onder controle te houden. Er zal verslaving ontstaan, er zal obsessie ontstaan. En daarom is het belangrijk dat je uw energie niet van daaruit laat ontplooien, maar dat je heel bewust vanuit uw zonnevlecht de energie zijn weg laat gaan.

Dat is wat betreft uw stuitchakra. Dus laat dat maar voor wat het is. Voor de meeste werkt dat hard genoeg en ze hebben er meestal al last genoeg mee. Dus, laat het maar voor wat het is, om het zo te zeggen.

Anderzijds zien we de kruinchakra. Ook hier weten we dat in de stof door allerlei goeroes verteld wordt: mensen, je moet uw kruinchakra openen enzovoort, enzovoort. Wees blij, vrienden, dat geen enkel van die goeroes in staat is van u juist te vertellen hoe je dit moet doen. Want op het ogenblik dat u erin zou slagen uw kruinchakra te openen, dan zou u zich beklagen aan onze zijde. Zo simpel zit die materie in mekaar.

Het is namelijk zo dat de kruinchakra, wanneer dat zich in volle ontwikkeling zou openen, de oorzaak zou zijn dat uw energieveld van uw ruggenwervel mede met de kundalini naar buiten zou treden. En er zouden weinigen van u zijn die – en sta mij toe van al de aanwezigen hier in de groep geen enkele, maar maakt u geen zorgen hoor, op een paar miljoen mensen ga je er misschien 1 vinden – dit zouden kunnen in de hand houden en voorkomen dat het lichaam zichzelf vernietigt. Want eens de kruinchakra opengaat, stroomt de energie eruit, dan stoffelijk gezien, en fijnstoffelijk is het niet meer controleerbaar en zouden we in  jullie taal kunnen zeggen – heel simpel – de gouden koord breekt, de geest verlaat het lichaam en komt zich aan onze zijde beklagen dat dat voertuig toch niet ideaal was, of dat wij iets verkeerd geleerd hebben. Maar goed.

Daarom is het belangrijk dat je uw werking laat gebeuren tot uw derde oog. Dat je uw kruinchakra, ach, je mag er wel oog voor hebben, maar niet heel bewust, gaan proberen te doen functioneren. Ik denk voor de meeste van de aanwezigen hier zou het weinig probleem zijn, want ze zouden heel rap stoppen omdat, denk ik, iedereen praktisch hier heel zware hoofdpijn zou krijgen en niet in de mogelijkheid zou zijn van dit te beheersen.  Dus, ik denk niet dat dat een aangename ervaring zou zijn.

En de ander is misschien nog minder aangenaam. Dus, laat het ons heel duidelijk stellen: in jullie oefenpakket, voor jullie eigen veiligheid, voor jullie eigen goed voelen, werk volgens hetgeen wat je hier aangeleerd wordt. Begin niet: ik heb ooit eens gelezen…. en dat zou toch tof zijn. Want u gaat uw eigen vingers verbranden op een wijze dat je voor lange tijd uit de running gaat zijn. En dat wensen we niemand toe.

Ik hoop dat ik heel duidelijk ben en dat je allemaal nog mee bent.

Vragen.

 • Mogen er vragen gesteld worden broeder?

Als het is over hetgeen wat ik nu gezegd heb en er is iets niet duidelijk, mag u dat zeker.

 • Het is eventjes verwarrend voor mij. Dus als ik het goed begrijp, aura en fijnstoffelijk lichaam is hetzelfde.

We kunnen dit hier als zijnde één lichaam beschouwen. Uw aura is een fijnstoffelijk lichaam, ja.

 • U spreekt over kleuren. Het zien van de kleuren, is dat eigenlijk het fijnstoffelijk lichaam dat zich in kleuren uit? Of zie ik het verkeerd? Of zijn het de chakra’s die zich in kleuren uiten?

De chakra’s gaan zich in kleuren uiten. Maar wat het fijnstoffelijk lichaam aangaat en de kleur waartoe u behoort, heeft met elkaar weinig te maken.

Ik heb hier gezegd en ik heb het woord kleur gebruikt om het niet te ingewikkeld te maken, maar die kleur, en herbeluister maar wat ik gezegd heb, is eigenlijk een kosmische energie, is de kosmische energie en tendens waaronder je geïncarneerd bent. Meestal behoor je al verschillende incarnaties tot diezelfde energie, tot diezelfde kleur, dat we hier op aarde kunnen zeggen. Dat gaat zich vertalen voor de mens, voor de ene zal dat goudgeel zijn, voor de ander zal dat groen zijn, voor de ander zal dat purper zijn, voor de ander zal dat rood zijn en zo verder. Je behoort daartoe. Zoals je zou kunnen zeggen, wanneer je over astrologie spreekt, je behoort tot een sterrenbeeld. Omdat je, wanneer je geboren bent, let op het verschil, bij het een spreek ik over uw incarnatie, bij het ander spreek ik over geboorte, hé, dat men ervan uitgaat dat de stand van de planeten en de sterren op de moment dat u geboren wordt, dus een soort stempel op u zet.

Dit is ook een vorm van energie. Dit is niet dezelfde soort kosmische energie waartoe u behoort, wat betreft uw incarnatie, en de kleur die daaraan verbonden is.

 • Dus ik mag zeggen dat het een stoffelijk en het ander geestelijk is. Bij geboorte dat dat het stoffelijk is en dat het andere eigenlijk het geestelijke is waartoe je behoort.

Het is in die mate geestelijk, dat het kosmisch gezien voor de mens stoffelijk niet vatbaar is, maar het heeft wel zijn invloed op uw stoffelijk functioneren, uw stoffelijk bestaan. Het gaat u bepaalde kwaliteiten geven die sterker zijn bij u dan bij een ander die tot een ander kleur behoort. En zo kun je dan weer zeggen dat daar een wisselwerking is. Zo goed dat je kunt zeggen dat het sterrenbeeld waaronder je geboren wordt ook u bepaalde mogelijkheden meegeeft en anderen niet.

 • Heb ik het dan goed begrepen dat bij overgang eigenlijk langs de kruinchakra, de kundalini dan eigenlijk de gouden koord eigenlijk breekt? Dat langs daar de energie eigenlijk loslaat?

De gouden koord, zoals de mensen zo graag zeggen, is effectief een verbinding van het lichaam via de kruinchakra met dus uw eigen geest.

Op het ogenblik dat je dus of dat uw eigen geest deze koord doorbreekt of loslaat, of hoe dat u dat wilt zien, stopt het lichaam met al zijn levensfuncties. Er is geen stimulans meer. Dus je gaat zien: uw bloedcirculatie stopt, uw hart stopt en zo verder. Dus uw lichaam elektriciteit kan nog enkele ogenblikken aanhouden aan het potentiaal dat daarin nog aanwezig is, maar dit zal dan ook zeer snel verdwijnen.

Op het ogenblik dat deze koord gebroken is, kan zij ook niet meer hersteld worden naar dat stoffelijk lichaam. Dat is onomkeerbaar. En je kunt effectief stellen – maar goed, je zult het wel ervaren hoor, maakt u geen zorgen, iedereen die hier aanwezig is, komt toch naar onze zijde – je zult dan ervaren dat je effectief, op het ogenblik dat je het lichaam loslaat, dat dat voor de meesten, als ze de ervaring bewust doormaken, gebeurt via uw kruin. En dat je dan in eerste instantie nog een waarneming doet van de oude verpakking. En naargelang uw niveau van ontwikkeling in de geest zul je daar nog geboeid door zijn en observatie bijdoen of laat je het gewoon achter u en zeg je: Die oude frak, daar heb ik niets meer mee te maken. Het hangt allemaal een beetje af van waar u geestelijk staat.

 • Broeder, enerzijds, zegt u, moet u uw chakra’s bestuderen wat de kleuren betreft. Anderzijds houdt u dat punt aan dat u moet, dat wij zelf zien te ontdekken bij welke kleur wij behoren, maar ik heb spijtig genoeg de link tussen die twee zaken gemist.

Goed. Kijk. Elke chakra heeft een werveling, beweegt, om het zo te zeggen.

Je zou kunnen zeggen: uw hart klopt. Een chakra wervelt. Deze werveling duidt zich in voor de mens een kleur, een kleurmenging. Wanneer je bijvoorbeeld, en dit is een voorbeeld, is niet voor iedereen gelijk, laat mij dat duidelijk stellen, want als je de literatuur naleest dan gaan ze zeggen: die chakra heeft die kleur, die chakra heeft die kleur….

Beste vrienden, dat is niet correct. Dat zijn vertalingen van mensen die het heel goed bedoelen, die zaken waargenomen hebben, maar de kleur die je ziet, is puur individueel. Stel nu, u concentreert zich op uw zonnevlechtchakra. U begint te voelen, u begint het waar te nemen. Dan zult u op dat ogenblik bijvoorbeeld een oranjeachtige gloed, een oranjeachtige beweging kunnen zien. Dat is dus de uiting van die chakra voor u. In dat oranje kan een speling ontstaan, bijvoorbeeld van geel, zelfs misschien een beetje purper, je weet het niet, je zult het ondervinden. Maar dat gaat voor u dan het beeld worden waarmee je, wanneer je u concentreert op deze organen en deze energievelden, daar dus een wisselwerking krijgt. En zo ga je dat kunnen voor elke chakra vastleggen.

Het kan best zijn dat u dan eens naar uw hartchakra gaat kijken en dat u daar bijvoorbeeld een speling van blauw ziet. En terwijl dat uw keelkopchakra misschien een speling van zilver-grijs gaat geven. Maar het is juist dat dat voor u de link gaat zijn, het contact gaat zijn, het vaststellen gaat zijn, van: wat houdt dat voor mij in?

Binnen dat geheel ga je dan krijgen dat, wanneer je die energieën kunt ervaren, wanneer je die evenwichten ervaart, ga je langzaam maar zeker ontdekken de, ik zou bijna zeggen, de energietoevoerder, de energieleverancier. En dat is de kosmische tendens of de kleur, zoals ik het omschreven heb, waartoe je behoort. En dan kan het zijn dat je uw ganse energiesysteem voelt, waarneemt en dat is weer voor iedereen individueel, dat is juist misschien het mooie. We zijn, wanneer we het ganse pakket bekijken, geen kuddedieren. We zijn individualisten wat dat betreft. En gelukkig maar. Maar dan ga je binnen dat geheel bijvoorbeeld zien – ik zeg maar iets, en zeg nu niet dat ik gezegd heb dat je tot die kleur behoort, maar ik moet een kleur noemen – dat je bijvoorbeeld tot de paarse kleur behoort. En dat binnen die kosmische tendens eigenlijk de voeding gegeven wordt aan uw gans fijnstoffelijk lichaam. Dan ga je opmerken bijvoorbeeld dat die kosmische tendens op dat blauwe hart of die hartchakra, die blauwe kleur, een soort straling geeft, wanneer je ermee bezig bent, een soort gloed geeft waardoor je kunt daarmee gaan werken, waardoor je bijvoorbeeld uw gevoelens naar uw omgeving veel sterker gaat kunnen openen, waardoor je veel meer waarneemt en veel juistere acties en beslissingen kunt nemen.  Zie je hoe het werkt?

 • Dus als ik het goed begrijp, behoort men tot één specifieke kleur en de eigen chakra’s hebben een eigen specifieke kleur en de kleur waartoe u behoort, heeft zijn invloed op het kleur van uw eigen chakra’s.

Heeft uiteindelijk een invloed op uw ganse energiesysteem. Maar een taal is daarin redelijk arm. En ik wil het simpel houden en daarmee gebruik ik eigenlijk maar één woord. De kleur enerzijds waartoe je behoort of misschien is het zelfs nog gemakkelijker als ik zou zeggen: de straal waartoe je behoort, de straal die dan een kleur heeft. In dit geval, laten we spreken over purper, gaat naar de uiting van hartchakra in blauw en daar krijg je dan dat er versterking ontstaat.

 • Broeder, ik vind het altijd heel moeilijk om visuele voorstellingen te hebben, laat staan kleuren zien. Zijn er daar andere mogelijkheden dan enkel met die kleuren te werken?

Het is zo dat, wanneer je u wilt gaan bezighouden met deze materie, je u best – zoals ik gezegd heb – afsluit, stoffelijk, u ontspant, uw ogen sluit en van daaruit tracht met uw gevoel te werken. U zegt: Ik zie moeilijk kleuren. Dit komt omdat u de kleuren stoffelijk wilt zien. Dat wil zeggen: u beperkt teveel uw oefening tot het lichaam. Je zou bijvoorbeeld kunnen hebben dat je door u te ontspannen, door in een meditatief proces te gaan, je op een bepaald ogenblik in een soort rust, in een soort slaap, een soort halftrance wegzinkt. Als je dat meemaakt zul je binnen dat geheel meestal ervaringen hebben die deze verschillende tinten en kleuren naar voor kunnen brengen.

Het is niet zo dat je uzelf kunt helpen, want dat zit ergens in uw achterhoofd, van bijvoorbeeld dit te gaan experimenteren met kleurpotloden, verf of iets dergelijks. Dit zijn stoffelijke zaken die eigenlijk niet in lijn liggen met hetgeen wat uw eigen geest en fijnstoffelijk lichaam, geestelijke lichamen eigenlijk naar u naar voor willen brengen. Daar moet je rekening mee houden. Een mens gaat nogal eens gemakkelijk de zaken mengen. En dit gaat gewoon niet. Want let op, de kleur die u gaat zien, die u ervaart, is individueel. Dat wil zeggen dat, wanneer u in de stof bijvoorbeeld de kleur zou willen omschrijven, het voor u, maar voor de meesten hier, bijna geen haalbare kaart zal zijn. De kleur zal zich uiten, je zult ze aanvoelen, je zult ze gezien hebben, maar om dat om te zetten in werkelijk een fysieke kleur die je kunt uittekenen op een blad papier, is iets totaal anders.

En ook hier weer moet je goed beseffen dat je met een andere werkelijkheid bezig bent – en zoals we het vorige keer ook genoemd hebben – de tweede werkelijkheid bezig bent en dat je die leert aanvoelen, leert ontwikkelen, leert mee werken. En dat dat een ander wereld is, om het in uw taal uit te drukken, dan de stoffelijke wereld waarin u leeft.

En misschien een toevoegertje dat ik daaraan kan geven is: wanneer een mens bijvoorbeeld een bergkristal neemt die mooi geslepen is en je laat daar licht op vallen, dan gaat ieder van u daar een kleurenpalet in zien. Je gaat daar van alle kleuren in zien spelen. Maar probeer een keer juist te omschrijven welke speling je ziet. Kijk met drie mensen tegelijk en je zult alle drie zeggen: ik zie dit of ik zie dat. En je gaat eigenaardig naar mekaar kijken, want je hebt alle drie iets anders waargenomen. En dat is niet alleen omdat kleur al individueel voor het optische is, maar ook omdat in deze speling de energie ook weer anders vertaald wordt en aangevoeld wordt naar de personen toe. Ik hoop dat ik hiermee u een beetje op de weg heb gezet.

 • Soms met die oefeningen, broeder, het ene moment gaat dat vlot, maar er zijn ook momenten dat ik het gevoel heb dat daar een soort zwart palet voor de kleuren zit. Heeft dat met mezelf te maken of is dat een weerstand van ergens uit?

Het kan zijn dat je u niet voldoende in een rusttoestand, in een ontspannen toestand brengt. Stel u voor wanneer iemand zegt: Ik ga even mediteren, want ik heb nog dat en dat te doen, maar ja, ik moet even deze oefening doen, dan heb je al een weerstand opgebouwd.

 • Dus het zwart is het zien van de weerstand?

Het zwart is uw eigen barrière die je plaatst in uw oefening. Wanneer je bijvoorbeeld gaat zeggen: Ik ga mediteren, maar eigenlijk is er op de tv een programma dat ik wil zien, en ik moet toch zorgen dat ik dat zeker allemaal gedaan heb voordat dat begint, want ik wil daar niets van missen, dan zal het niet lukken van ernstig te werken. Dat geldt voor iedereen. Voor diegene zal dit het zijn, voor de andere zal dat het zijn. Het is van belang dat je tijd neemt en dat wanneer je eraan begint, niet zegt: binnen een kwartier moet dat hier afgelopen zijn. Je moet in uw oefening de vrijheid nemen en dan zie je wel wanneer het gedaan is. En dan kan het best zijn dat je aan die oefening begint en dat je het idee hebt, wanneer dan je rond bent, dat je een uur bezig geweest bent en dan kijk je op uw klok en dan zie je dat je vijf minuten bezig was. En omgekeerde kan zijn dat je denkt: ik ben juist maar bezig en dat je twee uur verder bent. Want vergeet ook weer niet – en weer dit belangrijk punt – wanneer je in deze tweede werkelijkheid actief wordt, is tijd niets meer. Tijd vervalt. Tijd bestaat voor jullie. Jullie leven volgens tijd in de stof. Maar in werkelijkheid is tijd een illusie.

En u moet niet denken dat u al zo lang met tijd leeft, want tweehonderd jaar terug had men nog geen degelijke vaststellingen van tijd, was tijd nog een ingeschat gegeven. En ga je nog wat verder terug, dan leefde de mens gewoon met de zon, om het zo te zeggen. Maar de factor tijd is jullie zo gaan bepalen dat het in vele gevallen – wanneer je deze oefeningen wilt doen – soms een serieuze barrière vormt. Dus, doe de oefeningen, concentreer u erop, maar beperk u niet.

Wanneer je eraan begint, of het nu ’s avonds, of ’s morgens of ’s middags doet, maakt ons niet uit, maar wees zo vrij van te zeggen: “Kijk, ik zie wel wanneer het einde van de oefening voor mij daar is.”  En dit kan de ene keer waarschijnlijk snel zijn en de andere keer zal dat langer duren.

Zo, ik denk dat ik voor vanavond de materie heb gebracht die ik wou brengen. Ik hoop dat je dit allemaal nog meermaals zult herbeluisteren en dat je werkelijk deze oefeningen gaat uitvoeren. Vergeet ook niet de andere oefeningen.

Ja, ik weet het. Het wordt veel, maar wanneer je in deze werelden thuis wilt geraken en wanneer je niet meegesleurd wilt worden met al het chaotische wat rondom u is, dan zul je opmerken dat eigenlijk de tijd en de energie die je erin steekt, nog niet eens opweegt tegen de resultaten en de mogelijkheden die eruit voortkomen.

Op het ogenblik dat u in deze – laat ons zeggen – herfst-winter periode duidelijk kunt zien tot wat dit leidt, tot welke mogelijkheden dit leidt, zullen jullie allemaal jullie gelukkig voelen dat je daar een inzicht in hebt en dat je daarmee kunt werken. En dat is eigenlijk voor de mens die daarmee bezig is, de mooiste beloning die hij aan zichzelf kan geven. Dat is: de resultaten die je daarvoor kan behalen. En je zult daardoor ook opmerken dat ieder lid van de groep, wanneer je met deze oefeningen bezig bent, steeds dichter en dichter bij mekaar komt. Want doordat je allemaal tot bepaalde stralingen behoort of kosmische energie of hoe je het wilt uitdrukken, in wezen ga je ook dit meer en meer uitdragen. En binnen deze groep ga je krijgen dat je meer en meer een eenheid vormt. Want dat is ook belangrijk, het besef gaat ontstaan dat in de diversiteit die hier aanwezig is, er een enorme eenheid is.

Je zou het kunnen bekijken zoals een mozaïek: heel veel kleine stukjes met verschillende kleuren. En wanneer zij samen liggen, maken zij een prachtig beeld. Zo kun je dit ook bekijken. Samen zijn jullie een heel krachtig geheel. En dan zul je opmerken dat je, naargelang de tijd vordert, je ook steeds meer op elkaar zult beroep moeten doen. Je zult er voor elkaar moeten zijn. En dit zal gemakkelijker zijn dan de meesten onder u denken.  Omdat juist – via deze tweede werkelijkheid – veel barrières en veel stoffelijke misverstanden gewoon verdwijnen. Dat is ook één van de uitwerkingen van zulke oefening.

En tenslotte, en hiermee sluit ik af, houd er rekening mee dat jij verandert, waardoor de wereld rondom jou ook anders wordt en dat langzaam maar zeker deze kloof groter en groter wordt, waardoor voor iedereen nieuwe mogelijkheden ontstaan, maar waardoor ook iedereen zal opmerken dat meestal zijn oude gewoonten, zijn oude contacten en geplogenheden, langzaam maar zeker verdwijnen. Omdat het eenmaal, wanneer je deze geestelijke weg gaat, deze ontwikkeling gaat, het onmogelijk is van u te blijven vasthouden aan de oude wereld waarin je ooit geleefd hebt.

En mijn beste vrienden ik wens jullie een aangename pauze. Spreek onderling met elkaar hoe je de zaken ervaart. In het tweede gedeelte is het de gewoonte dat de vragen beantwoord worden.

Nogmaals wil ik u erop attent maken dat de vragen moeten gaan over de gebrachte stof. Ook de stof van de vorige lessen mag, maar dat we het echt niet leuk vinden dat hier vragen zouden komen ter privé titel om bepaalde privé problemen enz. in het daglicht te stellen. Dit hoort nu éénmaal niet bij een cursus als deze.

Voor de rest, ik wens jullie nog veel succes met jullie geestelijke ontwikkeling.  Het ga jullie goed.

Tweede deel.

Aan mij de eer om uw vragen te beantwoorden. Mag ik vragen de eerste vraag?

Vragen.

 • Ja, broeder, daarjuist werd gezegd van eigenlijk de kleuren van uw chakra’s te gaan waarnemen. Er werd ook gezegd dat die kleuren van persoon tot persoon kunnen verschillen. Nu, ik vermoed dat die kleuren bij iedere persoon ook van dag tot dag, van moment tot moment kunnen verschillen of liggen die kleuren per persoon vast?

Het is zo dat elke chakra ongeveer zijn eigen tinten heeft. Deze tint is bepalend in de persoon. Naargelang dat je u goed of slecht in uw vel voelt zal, wat de tinten aangaat, deze valer of helderder kunnen zijn. Dat verschil kun je hebben. Maar om het voorbeeld aan te halen dat mijn collega hier in het eerste deel heeft naar voor gebracht, neem nou dat uw zonnevlechtchakra een oranjeachtige kleur zou hebben – als ik het goed voor heb, ik ben even aan het spieken – dan zal wanneer je u niet goed voelt, deze kleur bijvoorbeeld vaalachtig worden en dan zal daar misschien bijvoorbeeld in dat oranje wat bruine nuances zitten, wanneer je dus u echt heel goed voelt, in omgekeerde zin, dan zul je misschien hebben dat dat oranje zich gaat verhelderen met een licht goudachtige toestand. Zo kun je zeggen dat er wijzigingen kunnen optreden. Maar het is zoals alles. Bij de mens kun je een bepaalde lijn volgen, maar niets daarin is zo vast dat je kunt zeggen: kijk, dat is nou hét en daar wijzigt niets aan.

Je bent nu eenmaal als mens ook niet altijd in dezelfde stemming. Laat staan dat je u goed of slecht voelt stoffelijk, maar zelfs geestelijk ben je niet altijd in dezelfde stemming. Al deze zaken beïnvloeden mee. Krijg je dan zelfs bij dat uw energiestromen, die dus ook overal aanwezig zijn, en vooral dan de hoofdas via uw ruggenwervel en via uw ruggenmerg eigenlijk, om het juist uit te drukken, dat deze ook, naargelang uw ingesteldheid en hetgeen wat er rondom u gaande is, ook belangrijk ‘rondom u gaande is’, ik wil er nog eens het accent opleggen. Dat dat ook uitmaakt of die dus sterk zijn, minder sterk enz. Is dit voor u voldoende duidelijk?

 • Ja broeder, ik ben naar het bos geweest, ik heb daar die oefening met de zonnevlecht en het derde oog gedaan. En nadien had ik het gevoel dat ik door drie ogen keek. Waardoor dat mijn twee gewone ogen het moeilijk hadden om nog een correctie te geven. Is dit een inbeelding?

Neen, neen. Dit is geen inbeelding. Dit heeft zelfs iets te maken met fysieke erfelijkheid. Je moet namelijk het volgende weten: het menselijk ras in zijn oorsprong heeft een zeer lange tijd, wanneer het juist als een soort amfibie uit het water is gekomen, met het derde oog wel degelijk waarnemingen gedaan. En dit is misschien voor u interessant om weten: er is bij u nog steeds een opening, een verbinding aanwezig waardoor dat u eerstens gemakkelijker waarnemingen met uw derde oog gaat doen, maar dat er dus een wisselwerking ontstaat tussen uw optische ogen en dit kan soms, als u die oefening doet, een beetje misleidend zijn. Heel simpel op te lossen: sluit gewoon uw ogen, concentreer u op het punt dat wat dat betreft de wisselwerking tussen uw derde oog en uw visueel zien sluit, en u zult zien, de hinder zal voorbij zijn.

Anderzijds heb jij hier een groot voordeel ten opzichte van anderen die dat niet hebben, dat je via deze connectie eigenlijk met uw derde oog veel sterkere waarnemingen kunt doen dan eender wie. Omdat je nog de mogelijkheid hebt van dit stoffelijk te vertalen, dus in een stoffelijke impuls om te zetten, ik zal het zo zeggen, en niet alleen in een gedachte-impuls.

 • Dus het feit dat dat soms, als ik over mijn derde oog wrijf, zeer gevoelig is, is terug te brengen tot het daarjuist …..

Uw zenuwbanen en dus een bepaalde hersenopbouw. Ik ga u een raad geven: Vertel dit niet aan neurologen want anders ben je het beste onderzoeksobject dat ze kunnen dromen. Want als u zou gaan onderzoeken, zou je werkelijk in de vorm van de hersenen daar, wanneer men er voldoende kennis van heeft, kunnen vaststellen dat in deze ontwikkeling deze oude zaken aanwezig zijn.

Nu, ik kan er u nog een zaak bijzeggen: naar de toekomst toe zien we wel dat dit zich, langzaam maar zeker, terug zal ontwikkelen bij meerdere mensen. Maar dit zal een verloop kennen van enkele honderden jaren.

 • Broeder mag ik daar eventjes op inspelen? Dus als wij dat proberen, dus de anderen hier aanwezig, dan gaan wij meer het gevoel krijgen van door één oog te kijken.

Kijk, wanneer je probeert met uw voorhoofdchakra te werken, dan gaat die voorhoofdchakra wel degelijk zijn functie doen, maar gezien dat bij de meesten onder u de oude linken en zenuwbanen niet ontwikkeld zijn – ze zijn wel aanwezig, maar er zit geen enkele ontwikkeling op omdat dat door de miljoenen jaren heen in onbruik is geraakt – krijg je wel dat je kunt werken met uw chakra, want die chakra is nooit in ongebruik geraakt, en dat die impulsen die de chakra doorgeeft aan het lichaam kunnen vertaald worden in gedachten en gevoelsimpulsen, maar niet in beeldfragmenten zoals het bij uw vriendin hier kan gebeuren. Waardoor er een vertaling is van de werkelijke zenuwen, de neuronen doen dit, en die overdragen naar de andere oogzenuwen waardoor dat je een beeldvorming krijgt. Moest zij in dit geval hiermee gaan oefenen, zal zij daar na verloop van tijd in slagen werkelijk via dat derde oog zaken heel fotografisch te constateren. Omdat de impuls die binnenkomt, vertaald wordt via de zenuwneuronen naar de oogzenuwen waardoor de hersenen een beeldvorming kunnen maken. Bij de anderen is het: je voelt iets aan via uw voorhoofdchakra, dit wordt via uw fijnstoffelijke energiebanen overgedragen naar uw globale gevoelswereld, waardoor dat je dus de waarnemingen kunt doen. Maar het is niet direct een optische waarneming. Dat is het grote verschil.

Misschien een klein handigheidje. Iemand zoals onze zuster daar kan bijvoorbeeld, wanneer zij het oefent, in het duister zien. Want het derde oog, in oorsprong, toen de amfibieën uit het water kwamen en dit hebben ontwikkeld, was de dampkring van de aarde volledig gesloten en donker. Er hing een enorm zware, gesloten, ik zou het kunnen uitdrukken als nevel, rond deze aarde. Dat was in die periode. Op dat moment heeft het derde oog fysiek dienst gedaan om waarnemingen te doen. Het is ook vanuit deze evolutie bijvoorbeeld dat de bewoners die later ontstaan zijn, wat in de literatuur hier omschreven wordt als de bewoners van het land van Mu of hoe dat u het wilt noemen, dus daar waren zeker de eerste bewoners, mensen die, als je al van een menselijke vorm kon spreken, maar oké, het was al naar het menselijke toe, die werkelijk één oog hadden. De andere ogen waren nog niet tot ontwikkeling gekomen. En dan later in alle mogelijke sagen en verhalen krijg je dan de verhalen over cyclopen enz. Maar dat is terug te brengen tot heel, heel lang terug bij het ontstaan van eigenlijk het eerste bewuste leven op deze aarde.

Zo, laten we het daarbij afsluiten want anders gaan we te veel in sagen en legenden vervallen.

 • Bij het uitvoeren van de oefening i.v.m. de tweede werkelijkheid voelde het de eerste maal alsof ik, op een plaats die voor mij harmonisch leek, van een berg schoof, eraan hing en naar beneden getrokken werd door een kracht. Ik heb mij toen met licht omringd en dit bracht mij hier terug. Mijn vraag: wat is hetgeen je projecteert met uw verstand en wat doe je werkelijk?

Je kunt in de projectie die je doet natuurlijk bepaalde verkeerde keuzes maken. Maar dat is de leerschool. Je mag ons toch niet kwalijk nemen dat, wanneer wij jullie iets willen aanleren, dat we er ook rekening mee houden dat je af en toe uw neus kunt stoten. Wanneer je dit niet zou meemaken, zou je ook niet de ervaringen rijker worden. Wanneer je naar een plaats u begeeft, moet je rekening houden dat op een bepaalde plaats waar je toekomt, bepaalde ook eventueel demonische krachten aanwezig kunnen zijn. En wanneer je daar komt en je let niet goed op, dan kan het best zijn dat je daarmee in botsing komt. Het is daarom ook dat men u gezegd heeft van: Kijk, is er een probleem, omring u met licht en komt onmiddellijk terug naar uw eigen lichaam. Want let daar wel bij op, het is niet omdat u in de stof bepaalde zaken aangenaam vindt, dat deze ook correct zijn geestelijk. Ik denk dat het hier vroeger al gezegd is geweest: de duivel komt niet in een zwart pak met een pikhouweel of weet ik veel wat en een staart met een punt aan en krolhorens, maar de duivel komt in een perfect kostuum met das, heel vriendelijk. Als je begrijpt wat ik u hier duidelijk wil maken. En dat is in veel gevallen zo. Veel zaken rondom u worden voorgesteld als zijnde toch zo goed, toch zo lichtend, maar zijn in wezen gewoon demonisch. En dat moet je langzaam maar leren te onderkennen. En dat kun je maar door uw oefeningen te doen. Dat geldt voor iedereen, af en toe een uitschuiver te maken. Zolang je maar zorgt dat je er niet in meegaat. Dat is belangrijk! Daarmee willen we zeggen dat, wanneer je die oefening doet, en op een bepaald moment zou u bepaalde zaken waarnemen, bijvoorbeeld personen die naar u toe zich zouden beklagen of die van u zouden vragen: geef mij een aalmoes of iets dergelijk, ik tracht het in praktische voorbeelden te geven, dat je daar nooit op ingaat. Want op het ogenblik dat je daarop inspeelt, bind je u met deze negatieve sferen. En dan is het veel moeilijker om van deze binding af te geraken. Want daar kun je last van hebben. Dus, doe gewoon uw oefening. Is er iets dat u niet aanstaat of waar je dus van opmerkt: hé, dat klopt hier niet, gewoon het licht rondom u en u bent van alles bevrijd. Voldoende?

 • Moet ik daar dan uit besluiten dat ik ook stoffelijk beter deze plaats zou mijden?

Ach kijk, er kan een groot verschil zijn tussen hetgeen wat u stoffelijk op een bepaalde plaats kunt ervaren of hetgeen wat u wanneer u in een tweede werkelijkheid iets waarneemt, ervaart. Het is niet noodzakelijk dat – en tracht mij te volgen – je op een plaats komt in een tweede werkelijkheid dat je tijdsgebonden, hetzelfde tijdperk of dezelfde tijdsmomentum hebt dan er op dat ogenblik op die plaats aanwezig is. Dat wil zeggen: je kunt bijvoorbeeld gaan naar een plaats die jij bijvoorbeeld aangenaam vindt. Maar in uw tweede werkelijkheid kom je daar duizend jaar tevoren, zonder dat je het beseft. En dan ben je juist bijvoorbeeld bezig op een plaats waar men in de tijd via de inquisitie mensen op een brandstapel aan het zetten was. Dus op dat ogenblik gaat die plaats in uw tweede werkelijkheid voor u niet aangenaam zijn, integendeel. En dat is ook de leerschool die erin zit. Zeker in de beginne. Je gaat u verplaatsen, je gaat naar plaatsen, maar jij weet niet op dat moment juist onder welke conditie u daar bent. Om dat dan dadelijk te gaan vertalen naar vandaag, maak je een fout.

We hebben jullie al trachten duidelijk te maken, iedereen ten andere hier hebben we dat al trachten duidelijk te maken, de factor tijd bestaat niet in de andere werkelijkheden. Deze factor tijd doorleef je enkel in uw stof en met dit stoffelijk lichaam en dan zelfs nog zeer relatief.

Zo, als iedereen ermee akkoord is, gaan we naar het tweede deel van dit gedeelte toe, gaan we overgaan naar de meditatie.

Meditatie: Eigen kracht gebruiken.

We leven in een boeiende tijd. Een tijd waarin enorm veel verandert. Een tijd waarin ieder die een beetje zich openstelt, de mogelijkheid heeft om in dit korte stoffelijke bestaan zeer veel ervaring op te doen.

Ach, men denkt: vijftig jaar geleden was het toch beter. Honderd jaar geleden was het toch veel beter. Want nu is er geen houvast meer. Er zijn geen waarden meer. Ieder doet maar aan, het is eigenlijk te gek om los te lopen.

Maar vergeet niet dat, wanneer je tweeduizend jaar terug gaat in uw geschiedenis, je ongeveer eenzelfde periode had. Wanneer Rome brandde onder Nero, toen dacht de mensheid ook dat het nooit meer goed kwam. Duizend jaar later brandden de brandstapels over Europa gedurende honderden jaren en iedere generatie dacht: ach, dit is het einde. Het komt nooit meer goed. Want vroeger was het toch beter.

Vergetende dat we als mens steeds weer kiezen voor deze situaties. Je incarneert, je zoekt, want je wilt ervaring opdoen. En je wilt in je bestaan verder kunnen komen, want je bent nou eenmaal weer vast gelopen. Je kon weer niet verder. En dankzij een planeet als de aarde, die u de mogelijkheid schenkt van ervaring op te doen, kun je weer een leven doorleven, nieuwe wegen openen, nieuwe horizonten verkennen en zo weer in de totaliteit van uw bestaan, de weg van uw bewustwording, een stap dichter tot de Bron komen.

Laten we nu even onze eigen krachten gebruiken. Laat ons even vergeten dat we op weg zijn in deze stof. Maar laat ons even terugdenken aan ons bestaan, aan wie we zijn, aan wat we zijn. De kracht, de energie die reeds eeuwen, in uw stoffelijke tijd uitgedrukt, onderweg is, zoekende naar steeds nieuwe ervaringen en belevingen, omdat we zo, langzaam maar zeker, terug kunnen gaan naar onze Bron, naar de Vader. Die ons het recht heeft gegeven, Die ons de mogelijkheid heeft gegeven om dit alles te doorleven, om dit alles mee te maken, om terug te komen tot die Kracht.

En laat ons nu even één zijn in gedachten, in voelen met de Vader. Laat ons even één grote kracht zijn, één grote harmonie. Beseffende dat we allen vanuit diezelfde Vader stammen. Dat we allen vanuit diezelfde Bron komen. Dat we eigenlijk allemaal verwanten van elkaar zijn. En ik benadruk hier het feit: we zijn elkaars verwanten. Want dat wilt zeggen dat we meer zijn dan vrienden of vriendinnen. We zijn voor elkaar verantwoordelijk. We zijn één. En dat wil zeggen: wanneer de ene ziek is, zal gans de groep ziek zijn. Wanneer de ene gelukkig is, zal gans de groep gelukkig zijn. Want, uw Bron is gelijk, uw weg is dezelfde.

Ach, misschien is het bij de ene rood gekleurd, en bij de andere groen en weer een andere blauw. Maar dit maakt niet uit. Wat maakt het uit welk kleed je draagt, wanneer je weet dat de weg die je gaat de enige weg is naar de Vader. En dat je daar aangekomen, samen aangekomen, terug deel bent van deze Bron, van deze Kracht. Wetende dat niet alleen door het besef van eenheid en harmonie hier onder uw verwanten, dat je deze Kracht, deze harmonie, in deze weer woelige tijd op deze aarde kunt uitdragen voor al uw broeders en zusters die zoekende zijn. Dat je deze Kracht die hier aanwezig is, deze bron van energie, van leven, dat je deze kunt overdragen aan diegenen die ziek zijn.

Dat je gewoon kunt zeggen: mijn broeder, mijn zuster, wees deel in de Kracht van de Vader. Ik schenk het u. Ik geeft het u. En dan ben je zoals het grote voorbeeld van tweeduizend jaar geleden, een Christos die uitgaat, die niet alleen fysiek zieken geneest, maar die ook de ziel van de mens beroert. En zelfs, voordat je fysiek iets wijzigt, deze mens brengt op de weg naar het Licht. Deze mens laat voelen dat er mogelijkheden zijn, dat er Licht is, dat hij alleen maar moet erkennen, toelaten deel te zijn van dit Licht, in harmonie te zijn met dit Licht, met deze Bron. En zo kan hij ook versterkt en vernieuwd zijn weg gaan.

En zo kan ieder van de groep, dankzij deze groep, dankzij deze verwantschap, voor de ander daar zijn. En zo zit je hier met een Kracht, onmetelijk groot, onmetelijk sterk, een Kracht die niet te beschrijven is in fysieke waarden. Geen enkel atoomwapen zou deze Kracht kunnen benaderen waarvan jullie deel zijn, die jullie in je dragen en die je kan gebruiken, dag na dag, moment na moment. Om niet alleen uw leven, maar ook het leven van uw broeder en uw zuster erdoor te verbeteren.

Wees één, mijn beminden, met deze Kracht. Wees één met de Bron, met de Vader en draag hem stralend uit. Zodat je van deze groep, deze Krachtsbron vertrekkende, uw moeder, de Aarde, steeds weer dag na dag, een meerwaarde toedraagt. En zo zal voor u ook dit korte stoffelijke leven een levensvervulling inhouden, een genoegdoening indragen, waarmee je kunt zeggen: waarlijk, deze incarnatie is in de reeks die ik doorlopen heb, de diamant op de kroon en van hieruit kan ik weer verder mijn weg gaan door deze golvende kosmos. De Kracht van de Vader zij met u.

Zo, mijn beminde vrienden, mijn taak voor vandaag is volbracht.

Wanneer je in de komende dagen misschien hier en daar met een probleempje geconfronteerd wordt, denk aan de Krachten die je bezit en treuzel niet deze Krachten, deze gaven, te gebruiken om zo in deze woelige, veranderende tijden een punt van rust te zijn.

Het Licht moge uw weg steeds beschijnen. Wees één met de Kracht van de harmonie. Het ga jullie goed.

image_pdf