Verband tussen de Apocalyps en de huidige tijd

image_pdf

12 oktober 2003

Aan het begin van de bijeenkomst wens ik u erop te wijzen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat we het op prijs zouden stellen dat u over het gebrachte zelf nadenkt.

Mag ik vragen welk onderwerp u vandaag voorzien had?

  • Het onderwerp, broeder, is: De Apocalyps is er al heel lang. Is er een verband tussen de Apocalyps en de huidige tijd?

Dat is te zien hoe u dit bekijkt. Wanneer u vertrekt vanuit hetzelfde fundamentalistisch denken dat de schrijver had toen hij het boek schreef, en u zou dit overzetten naar deze tijd, dan zou u kunnen zeggen dat het vergelijkbaar is. Een moderne update wel, maar toch. U mag niet vergeten dat de Apocalyps geschreven is door iemand die zich zeer zwaar gefrustreerd voelde met wat rondom hem gebeurde. Hij was een volgeling van Jezus Christus, niet dat hij hem ooit in levende lijve gekend heeft, verre van, maar hij vond de leer zeer boeiend en wou deze ook overdragen aan al zijn medemensen. Maar in de tijd dat dit gebeurde, botste hij met zeer vele strekkingen die zich in dat christendom reeds aan het ontwikkelen waren. Hij heeft nooit voor zichzelf kunnen realiseren wat bijvoorbeeld andere sekten in die tijd via het christendom wel konden ontwikkelen. Met als gevolg dat hij zich vanuit zijn beperktheid, die er dan was, zich naar voor schoof als een ziener, als iemand die zaken aanvoelde.

Nu moet ik daar direct bij zeggen dat dit tot op zekere hoogte correct was. Onze Johannes heeft wel degelijk zaken heel duidelijk voorvoeld en aangevoeld. Hij heeft dit ook neergeschreven volgens de taal van zijn tijd. Maar, en dat is toch belangrijk, alles wat deze Johannes heeft neergeschreven, is beperkt tot dat ogenblik. Het heeft niets te maken met een verre toekomst, laat staan met 2000 jaar verder. Dat was ook zijn bedoeling niet. Zijn bedoeling was in eerste zin de mens wakker te maken over wat bezig was in die tijd. U zou het een beetje vergelijkbaar kunnen noemen met nu, want ook daar zaten we juist op de overgang van een heerser. Dat wil zeggen dat op het ogenblik dat Johannes begon te schrijven, was de kracht van het Vissentijdperk naar een toppunt aan het gaan, het was zich aan het vormen. En u zou kunnen zeggen dat in het schrijven van de Apocalyps, hij zich daar a.h.w.  heeft tegen af gezet omdat hij vond dat de dominantie en vooral de macht die zich aan het ontwikkelen was, niet kon. Hij wou meer de vrijheid. Hij was tegen de structuren die zich ontwikkelden. En daardoor krijgt u dat hij vanuit zijn visioenen hoe hij eigenlijk de maatschappij wilde zien en dacht hoe het zou kunnen worden, dat u dus zijn boek krijgt.

Wanneer we dit gaan vergelijken met de dag van vandaag, dan kunt u wel zeggen dat zich ongeveer, met natuurlijk andere spelers en natuurlijk andere zaken, in grote lijnen voor sommige mensen zich hetzelfde voordoet. U zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat de leiders van de katholieke kerk op het ogenblik enorme moeite doen om de wereld, zoals zij die als ideaal zien, te handhaven. Daardoor gaan zij ook allerlei mogelijke denkbeelden verspreiden die eigenlijk niet meer thuishoren in de nieuwe heerser waar de wereld of uw aarde nu onder valt. Het gevolg is dat de meest controversiële uitspraken gebeuren waardoor, en dit is toch belangrijk voor deze tijd, de chaos zich verder kan ontwikkelen. Wanneer we zien hoe geestelijke leiders vechten om macht, en dat u dan tezelfdertijd opmerkt dat zij eigenlijk vechten tegen waanbeelden, want het merendeel van hun zogezegde volgelingen heeft er geen oor meer naar. Zij zeggen: “Laat die oude heren daar in Rome maar hun zin doen, wij doen de onze.” Wanneer u doorhebt dat een heel groot deel van de gelovigen de laatste 30-40 jaar langzaam maar zeker hun eigen idee gevormd hebben over het geloof, dat men niet meer zomaar aanneemt wat als dogma verspreid wordt, maar dat men over alles zelf gaat nadenken, en dat men in zijn leven gaat proberen dit voor zichzelf zo goed mogelijk waar te maken, dan ziet u ongeveer hetzelfde gebeuren, wat gebeurde 2000 jaar geleden.

U krijgt een aantal mensen dat per se dat oude willen vasthouden, zij kunnen dat niet vasthouden, het glipt door hun vingers, maar ze zijn zo verstard dat ze zelfs dat niet kunnen aanvaarden. Dat ze uitspraken gaan doen die gewoon tegen alle redelijkheid en elke kennis van de mens indruisen. We zitten terug op een niveau van ‘de aarde is plat’ en ‘pas op, we kunnen eraf vallen’. En dat wil men terug de mensen wijsmaken. Dit lukt onder geen voorwaarden, maar toch tracht men het te doen, alleen om die macht te houden.

Wanneer we dit dan verder gaan vertalen buiten het religieuze naar bijvoorbeeld de politieke situatie in de wereld, dan ziet u ongeveer weer hetzelfde. U ziet hoe machthebbers proberen door alle mogelijke conflicten uit te lokken, hun macht te consolideren. Het lukt hun niet, en in deze tijd is het jullie misschien wel opgevallen dat de leugens waarop zij hun macht vestigen, waarop zij hun conflict beginnen, zeer snel duidelijk worden. Vroeger was dit niet denkbaar. Wanneer men zei: “Wij voeren oorlog voor dit of voor dat”, dan geloofden de mensen dat en was de kans heel klein dat zelfs een minderheid van die mensen ooit de waarheid zou weten. Nu zegt men: “We gaan oorlog voeren”, en enkele dagen later weet gans de wereld op welke basis van leugens men een oorlog begonnen is.

En zo ziet u maar hoe u een vergelijking kan maken met dat fameuze boek van Johannes. Maar om te zeggen dat in de beeldspraak die hij gebruikte, u vandaag ‘ruiters te paard’ zal zien in zo’n nogal beenderige uitdossing, neen, dat zal het niet zijn. Maar wat het wèl is, en dat is hetzelfde als 2000 jaar geleden: de hebzucht, de machtsdrang, die kan in de komende jaren nog zeer veel vernietigen. En zoals het was in de overgang met de ‘Vissen’, zo is het nu ook in de overgang met ‘Aquarius’. Heel veel van het oude moet verdwijnen. Alleen zal het nu niet op een starre manier gebeuren, want dat hadden de ‘Vissen’ wel in zich, het dogmatische. Nu zal het op een veel flexibeler manier gebeuren.

En dan wordt het interessant voor ieder. Degene die op dit moment hun eigen mening durven vormen, hun eigen ideaal in zich durven dragen, zij zullen in deze tijd zien dat zij vele mogelijkheden hebben. Maar degene die macht wil uitoefenen, degene die de ander de les wil spellen, die voor ieder wil bepalen hoe het moet, die zullen vaststellen dat de Apocalyps wel degelijk bezig is. Want u kan wel zeggen als minister-president: “Wij willen dit en wij gaan dat uitvoeren en dan zal het wel zo verlopen”, in het achterhoofd denkende: “Wanneer ik van iedere Nederlander 1 euro kan afpikken, dan heb ik die toch mee”, dat is de werkelijke gedachtegang. Maar dat is altijd zo geweest, hoor, dat was bij de vorige ook. U moet niet denken dat wie nu de macht hebben, anders denken dan degenen die deze enkele jaren geleden hadden. Het is altijd geweest: “Wat ik naar mij kan toehalen, onder het mom van het welzijn voor de burger of om te zorgen voor werkplaatsen, is voor mij meegenomen.” Dat zien we in elk land op het ogenblik gebeuren.

Daardoor zal u opmerken dat waar men roept dat men banen gaat creëren, dat men werk voor de mensen gaat creëren, dat hoe sterker men dit roept, hoe meer banen er verloren gaan, hoe minder werk, volgens de gedachtebeelden en de opgebouwde theorieën van de machthebbers, zal gebeuren. Dit sprookje geldt niet alleen voor Nederland, dit geldt voor België, Frankrijk, Duitsland, voor Amerika, voor elk westers land dat een gelijkaardige economie draaiende heeft. En dan kan u zeggen: Ja, voor die heerser, voor die presidenten, voor die eerste ministers, voor al wie aan de macht zit en die macht wil handhaven, is de Apocalyps daar en rijden ‘de ruiters’ weer. En vandaag zullen ze zeggen: “Wij hebben voor jullie dat en dat gedaan”, en morgen merkt de mens al op hoe hij bedrogen is. En dat is de grootste frustratie voor die leiders. Want wat zij ook zeggen, het wordt ontkracht op minder dan geen tijd. Men voelt dat men geen macht meer heeft, geen vat meer heeft op de massa.

En dan ziet u, en dat zal niet alleen voor uw land gelden maar voor een heel groot deel van de wereld, dat onrust steeds meer toeneemt. En waar onrust toeneemt, daar neemt ook de ziekte toe. En waar onrust en ziekte toenemen, daar gaat ook de natuur zich even mee moeien. En zo krijgen we langzaam maar zeker de cirkel rond.

En wanneer de mens die er niet bij stilstaat en alleen maar gedreven is, zoals hij geweest is in deze moderne maatschappij, van: “Ik heb rechten, ik wil dit, ik wil dat, ik moet zus, ik moet zo”, vergetende dat er ook plichten zijn. Vergetende dat u geïncarneerd bent, dat u leeft op deze wereld om in de eerste plaats bewuster te worden, om uw eigen geest de mogelijkheid te geven om te stijgen a.h.w., wel als dat vergeten is, voor die mensen kunnen we zeggen: ja, de tijd van de Apocalyps is daar. Maar voor de andere die langzaam maar zeker zich heeft vrijgemaakt, die zegt: “Ach, heren ministers, jullie hebben het mooi te zeggen, maar ik stoor er mij niet aan, ik ga mijn weg.” Of wanneer de dominee op de kansel zegt: “En gij zult niet dit, en gij zult niet dat.” Ach, beste vriend, dit geldt voor u, maar ik vind dat ik betekenis kan hebben voor anderen, dat mijn medemens evenwaardig is aan mij enz., degene die probeert in deze maatschappij een betekenis te hebben in de eerste plaats voor zijn medemens, en ervan uitgaat: Wat ik kan doen of wat ik tracht te doen, is in de eerste plaats gericht op harmonie met de medemens, maar ook met het ganse leefmilieu rondom mij, deze mensen zullen opmerken dat ze misschien niet in een Rolls-Royce zullen rondrijden en dat ze misschien iets eerder met de fiets zullen rijden of de tram nemen, maar ze zullen opmerken dat hen niets tekort komt. En dat, hoe meer zij in harmonie zijn met hun omgeving, met hun medemens, hoe minder zij zich gebonden voelen aan de materie, hoe meer de materie als dusdanig met hen mee zal zijn, hoe meer de aarde hen zal steunen.

En dan zal u opmerken dat waar voor anderen het gewoon misloopt en waar zij trachten om nog meer naar zich toe te halen waardoor zij minder hebben, het voor de mensen die eindelijk ontdekt hebben waarom zij leven en wat zij kunnen betekenen voor deze aarde, het op de nieuwe wijze, de wijze die eigen is aan Aquarius, het veel beter zal gaan. En dat ‘veel beter gaan’, mijn lieve vrienden, houdt niet in een bankrekening met vele nullen. Dat ‘beter gaan’ houdt niet in alle materiële genoegdoeningen. Dat ‘beter gaan’ zal inhouden dat zo’n mensen nooit alleen zijn, dat er een harmonie zal bestaan, dat ieder die zo leeft en tracht te leven, het gevoel zal hebben deel te zijn van het Grote Geheel, deel van een grote harmonie, deel van de grote verandering, en dat, welk probleem er zich ook voordoet, er steeds een gepaste oplossing voor de deur staat. Niet zoals men dat in de oude tijd dacht dat een oplossing alleen kan in materiële waarde of macht, nee. In de nieuwe tijd zal dikwijls de oplossing zijn dat u toevallig iemand tegenkomt die tegen u het juiste woord kan zeggen of u een juist idee kan bijbrengen, waardoor u weer verder kan. In de nieuwe tijd zal het er niet van afhangen: Is mijn bankrekening goed gevuld? Heb ik de laatste moderne wagen? Heb ik de supercomputer? Neen, u zal normaal bezitten wat voor u nodig is om de taak die voor u weggelegd is, de taak waarom u eigenlijk op aarde geïncarneerd bent, zo goed mogelijk te vervullen.

Het idee dat de mens heeft dat een kind heel goed moet studeren om later een heel goede job te hebben en veel geld te verdienen, dat idee behoort tot het oude. Dat idee zal mee vernietigd worden in uw apocalyptisch denken. Maar het kind dat zich nu op deze wereld ontwikkelt en leert in harmonie met deze wereld met de gedachte: “De kennis die ik nu opdoe, is bruikbaar om anderen te helpen, om deze aarde beter en mooier te maken”, dat kind  is het Aquariuskind, het kind van de toekomst. En dan zullen we zien dat hoe erg het er ook zal aan toe gaan, hoe legers zullen proberen de macht te handhaven, hoe generaals zullen roepen en tieren, hoe presidenten zullen staan vloeken, dat dit alles geen aarde aan de dijk brengt. Want u kan nu eenmaal de kosmische tendensen die door dit deel van het melkwegstelsel zich bewegen gedurende de komende eeuwen, niet wijzigen. U kan nu eenmaal al deze invloeden niet veranderen. Als mens ondergaat u ze. Verzet u zich ertegen, dan betekent dit gewoon een soort eigen vernietiging

En dan kunt u weer stellen: Ja, uw ‘apocalyptische ruiters’ zijn daar, de ruiter van de dood is daar, de ruiter van de ziekte, van de honger enz.. Maar wanneer u zich daar niet tegen verzet, wanneer u ervoor openstaat, wanneer u durft wat in u leeft – en dan mag ik wel zeggen: wanneer u durft erkennen de God die in u leeft, de kracht die in u aanwezig is en daarmee werkt, dan zal u zien dat u misschien de ‘ruiters ziet passeren’, maar dat u nog wel de moed en de mogelijkheid hebt om mensen te helpen die bijna vertrappeld zijn. En neem mij niet kwalijk dat ik met deze apocalyptische beelden spreek, maar ik kan alleen maar zeggen: zij die op het ogenblik trachten in harmonie te zijn met zichzelf, die voor zichzelf de goddelijke kern erkennen die in zich aanwezig is en daardoor beseffen dat ieder mens, dat alles wat hem omringt, ook deze goddelijke kern in zich draagt, dat de mens die beseft dat hij onafscheidelijk deel is van dit Grote Geheel, van die kosmische eenheid, van die Vader of welke naam u er ook wilt aan geven, de mens die dat beseft, die gaat i.p.v. een Apocalyps een aards paradijs meemaken. Niet een aards paradijs zoals jullie het zich voorstellen, maar een geestelijk aards paradijs, in die zin dat u leert uw mogelijkheden te gebruiken. Dat u tot de ontdekking kan komen dat u als mens veel meer in uw mars hebt dan alleen dat stoffelijk functioneren, dan alleen maar dat hersendenken. Dat u, wanneer u zich openstelt voor deze krachten, dat u beseft dat u op sommige momenten een beter gsm-systeem, of een mobieltjessysteem bezit dan de beste technische ontwikkelingen die op heden bestaan. Alleen door u open te stellen, dat u de boodschappen ontvangt, en op dezelfde wijze dat u uw gedachten, uw harmonieën kan uitzenden. Dat u kan beschikken over de grootste databank die u ooit kan dromen, een databank van gegevens van mogelijkheden die, om het in jullie termen uit te drukken, oneindig veel groter is dan de grootste databank die u zich op het ogenblik als mens kan voorstellen.

Want vergeet niet dat wanneer u zich in harmonie stelt met de kosmos, dat u zich in harmonie stelt met alle mogelijke entiteiten die het ook goed menen, die ook trachten op te gaan naar het Licht, die trachten ook op deze wereld de mens vooruit te helpen. En op het ogenblik dat u beseft dat die kennis die daar is, in wezen ook voor ieder toegankelijk is. Alleen moet u er u voor durven openstellen, dan bent u aangesloten op de grootste kennis die er in het heelal bestaat. Dan zal u opmerken dat wanneer u zich openstelt, voor u niets verborgen blijft, dat u antwoorden krijgt op de moeilijkste vragen die ook in u maar kunnen oprijzen.

Want vergeet niet, vanuit onze zijde, en zeker in de huidige periode, wordt er op vele terreinen geïnspireerd naar de mens toe. Langzaam maar zeker komen we nu ook in de periode waar de grens tussen de stofmens en onze wereld flinterdun is geworden. We komen in een periode waar langzaam aan wanneer u als stofmens u wilt openstellen voor onze wereld, het voor u veel gemakkelijker wordt. Maar u moet het doen. U moet niet zeggen: “Ik ga even een namiddag naar het medium luisteren, want de geest zegt het zo mooi.” Ach, dat is wel aangenaam, u hoeft maar te luisteren en op te nemen. Maar, lieve vrienden, ieder die hier aanwezig is, wanneer hij of zij even de moeite wil doen om zich open te stellen voor onze zijde, kan juist hetzelfde ontvangen. Ach, misschien twijfelt u er op sommige momenten aan: “Het zijn mijn eigen ideeën, dat kan niet dat dit van gene zijde komt.” Maar dat is niet erg, u mag er gerust aan twijfelen, zolang u maar tracht de harmonie in stand te houden. En zelfs binnen die twijfel zal u opmerken dat er zaken gebeuren, dat u zaken voorvoelt of weet waarvan u zeker bent: “Dat kon ik niet weten, dat kon ik niet voorvoelen. En toch ben ik ervan op de hoogte, toch kan ik de juiste beslissing nemen zodat bepaalde moeilijkheden aan mij voorbij gaan.” En hoe meer u dit zal opmerken, lieve vrienden, hoe gemakkelijker u ermee zal werken, hoe beter u er ook mee zal werken.

En wanneer er enkele mensen mee beginnen en er zo mee leven, kunnen zij dit uitdragen naar anderen. En zo groeit het langzaam maar zeker, het ganse nieuwe gedachteproces, groeiende mogelijkheden. En het is heus niet alleen hier, maar op het ogenblik is dit proces op vele plaatsen bezig. Op het ogenblik kan u ervan op aan dat langzaam aan het Licht terug vaste voet begint te krijgen. Maar, en dit is toch belangrijk, waar het Licht zich manifesteert, zal u ook opmerken hoe groot het duister is, hoe groot de chaos is. Stoor u daar niet aan, want als u zich in deze periode gaat storen aan het duister, aan de chaos, gaat u ermee harmoniseren. Dat is in deze periode, lieve vrienden, de grootste fout die u kan maken. Laat het aan u voorbij gaan. Tracht één te zijn met het Licht, met de harmonie in u, vrijelijk rond delend, maar ga niet vechten tegen onrecht. Ga niet vechten tegen alle mogelijke ideeën, want de energie die u daaraan verspeelt, maakt dat u voor uzelf zeer moeilijk het evenwicht zal bewaren. Als u de zaken aan u laat voorbij gaan en het Licht in u behoudt, en gewoon tracht waar men het u vraagt, hulp te bieden, bij te staan, dan zal u het beste deze tijd doorkomen.

Maar het idee: “Ik moet strijder zijn voor het Licht, ik moet het duister bekampen”, dat is een beeld dat hoort bij het oude en van op het ogenblik dat u begint te strijden, zal u meegaan met dat oude. En dan zal u opmerken, dan wordt u geconfronteerd met uw eigen ‘apocalyptische ruiters’

Dus tracht gewoon in deze tijd de zaken die u aanvoelt, te volgen. Tracht gewoon de harmonie die in u leeft, uit te stralen, en laat u niet meedrijven met alle tendensen – en het zullen er vele zijn in de komende maanden en jaren – die over de wereld zullen gaan. Laat u emotioneel niet meedrijven met wat men u tracht aan te praten. Want in de komende tijd zal men op uw emotie gaan spelen, en het zal soms voor u moeilijk zijn om niet mee te gaan. Want wanneer iedereen begint te roepen dat alles rood is, dan hebt u al rap de neiging om ook ‘rood’ te roepen. Doe het niet! Wanneer u ziet dat het voor u geel is, denk dan gewoon bij uzelf: “Laat ze maar doen, voor mij is het geel.” En dan zal u zien, dan zal u niet meegesleurd worden.

De grote verandering in deze tijd is dat veel zaken, zonder dat men het opmerkt, ineens in een massa zullen wijzigen. En dit geldt zo goed naar de mens, naar de economie, naar het geld, naar de rechterlijke macht, naar de politieke macht enz. Het zal allemaal niet ineens gebeuren, maar het zal wel opeenvolgend zijn. En telkens weer zal de mens denken: “Dat kan niet, dat is onmogelijk.” Maar toch zal het er zijn. En dan is het van belang dat u zich kan distantiëren. Want telkens zal de neiging groot zijn u te vereenzelvigen met het gebeuren. De golf van emoties die telkens over een bepaalde bevolkingsgroep gaat, is sterk en groot. En daar moet u zich kunnen van distantiëren.

En dan zal u zien, dan zal voor u deze huidige tijd een ware leerschool kunnen zijn. Een ware leerschool waarin u, ondanks alles wat rondom u gebeurt, u harmonisch en gelukkig kan voelen. Want telkens weer, wanneer u een klein beetje Licht aan een ander kan schenken, zal u opmerken dat het de moeite waard is geweest om deze houding aan te nemen.

Zo, mijn vrienden, dit is de boodschap die ik u wou brengen vandaag. Ik hoop dat het voor jullie duidelijk is dat wat Johannes ongeveer 2000 jaar geleden neergeschreven heeft, voor zijn tijd geldig was, maar dat de basisidee in wezen blijft. Maar dit kan ook van andere profeten gezegd worden. In de geschiedenis zijn meermaals zaken neergeschreven die de huidige mens gaat interpreteren als zijnde: Het is voor deze dagen. Er zijn er zelfs onder u die beweren dat in de piramide van Cheops reeds het verloop neergeschreven is van de jaren 2000 tot 2040 enz.. “En daar stopt het neerschrijven”, zeggen ze dan, “dus dat betekent dan het einde van de aarde.” Lieve vrienden, sinds ik de aarde observeer en ermee bezig ben, denk ik dat de aarde bijna elk jaar is vergaan. Bijna elk jaar was er wel hier of daar een onheilsprofeet die stelde: Dit is het einde. Sommigen waren zeer slimme onheilsprofeten en hebben hun bankrekening zeer sterk zien stijgen. En was het wel degelijk het einde voor velen, omdat hun bankrekening totaal leeg was, en moesten ze erkennen dat dit voor hen het einde was van een luxueus, comfortabel bestaan. Maar goed, het is maar hoe u de zaken bekijkt. Dus maak jullie niet te druk over alle voorspellingen van het einde der wereld. Voor zover wij het vanuit onze zijde kunnen bekijken, hebt u nog wel zeer vele incarnatiemogelijkheden op deze planeet. En dan nog: tijd bestaat in de geest niet. Tijd is een stoffelijke factor. Dus, waar maakt u zich druk om? Wanneer u aan onze zijde bent, hebt u tijd in eeuwigheid.

En wat er gaat gebeuren in het jaar 3000, dat is nu nog niet aan de orde van de dag. Misschien dat er onder jullie zullen zijn die dan de wereld, of de aarde, zo prachtig vinden dat ze daar nog eens willen terug komen. En anderen zullen het misschien proberen op een andere plaats. Want de kosmos, lieve vrienden, is zo uitgestrekt dat niemand van ons – en denk niet dat wij aan onze zijde het kunnen – de grootte kan inschatten van de mogelijkheden die er voor een geest aanwezig zijn om zijn weg naar het Licht te gaan.

Zo, hiermee wil ik mijn deel besluiten. Als er mensen zijn die hierover vragen hebben, mag u ze stellen. Ik apprecieer het wel dat u geen datums voor het einde van de wereld vraagt, maar die kan ik u niet geven.

Goed. U mag uw vragen stellen.

  • Zijn er zielen die gedoemd zijn verloren te gaan?

Er is geen enkele ziel gedoemd om verloren te gaan. Wat wel kan gebeuren, is dat een ziel zich zo insluit dat zij onbereikbaar wordt voor de ganse schepping rondom haar, en als dusdanig zo tot bijna, in menselijke termen gezegd, niets terug gaat. Zelfs op dat moment is deze ziel niet verloren, en kan zij terug haar weg vinden. Maar dit zijn zeer grote uitzonderingen. Een ziel die verloren gaat, in het stoffelijk denkbeeld, is meestal een ziel die zich tot het duister wendt. Nu, dit hoeft in de kosmos niet verloren te zijn. De kosmos kent vele wegen, maar sta mij toe dat ik op een bijeenkomst als deze niet ga uitweiden over wat een duistere weg is. Het enige wat ik u kan aanraden, is: Tracht het Licht in uzelf te zien, en dan komt u het verste.

  • Is het werkelijk mogelijk om zonder specialistische kennis iemand waarmee u een harmonische band hebt, om zo iemand van psychosomatische kwalen af te helpen?

Dit hangt van de persoon in kwestie zelf af. Alles is mogelijk, in die zin dat wanneer u beseft dat u de kracht in u hebt en deze kracht overdraagt, u alles kan bereiken. Het enige dat nodig is, is dat de andere persoon ervoor wil openstaan. Wanneer deze er niet voor wil openstaan en liever zijn lijdensweg verder zet, dan bent u beter dat u uw kracht aanwendt voor iemand die het wèl wil.

Kijk, wanneer u in uw maatschappij rondom u ziet, dan ziet u overal enorme specialisaties. Uw ganse medische wereld is prachtig gestructureerd. U begint met de eerstelijnsgeneeskunde, en dan gaat u verder met alle mogelijke specialiteiten. En de ene stuurt maar door naar de andere. En op de duur krijgt u dat iemand met een ingegroeide nagel en een beetje pijn heeft, bij een enorme chirurg terechtkomt na alle mogelijke omwegen, die dan bepaalt dat de nagelgroei en de cellen enz. oorzaak zijn dat dit op een bepaalde zenuw drukt waardoor er pijn naar de hersenen ontstaat enz. enz.. Intussen heeft deze persoon al medicamenten genomen voor zijn hersenen, voor zijn nieren, voor zijn maag, voor zijn lever enz. om uiteindelijk terecht te komen bij iemand met gewoon boerenverstand en die zegt: Als we nu even een nageltang nemen en we knippen die nagel af, dan zal die pijn ook wel weg zijn.

Wel, lieve vrienden, u lacht. Maar in wezen is het zo dat zeer vele van uw kwalen en zeer vele van uw zieke mensen, wanneer er gezond boerenverstand zou gebruikt worden, deze lijdensweg van medicatie en behandelingen helemaal niet zouden moeten doormaken. Maar in deze tijd is het ook zo dat het voor velen interessanter is om gans dit stelsel van onderzoeken en medicatie door te maken omdat het voor hen nog de enige wijze is, neem mij mijn uitdrukking niet kwalijk, om zich belangrijk te voelen. Omdat zij zich anders in de maatschappij geen plaats weten te geven en daardoor ineens wel in die maatschappij aandacht krijgen.

Dit is ook één van de chaotische elementen in uw maatschappij. Maar wanneer u zo’n mens wil helpen, àls deze hulp vraagt, dit is wel de eerste vereiste, als deze hulp vraagt en hij staat open, dan kan u heel gerust degene zijn die het gewoon boerenverstand gebruikt en de nageltang neemt en de nagel uitsnijdt. En dan mag dat iemand zijn met een ziekte met zeer grote namen waarvan men zegt dat het ongeneeslijk is. Wanneer men openstaat en wanneer u de harmonie kan uitstralen en aanvoelen, dan hebt u de kracht in u om organen te stimuleren, om zaken ongedaan te maken, om kracht te geven.

Maar ja, stel u voor dat we dat allemaal eens gingen doen. De minister van Volksgezondheid zou het niet op prijs stellen. En stel u voor: al die duur betaalde jobs naar de knoppen! Dat kan toch niet! En toch, vrienden, zal u opmerken dat tussen dit en enkele jaren dit steeds zal vermeerderen. O, er zal strijd ontstaan, wees gerust. Want de oude kaste die zich verbergt achter mooie namen, zal dit niet accepteren. En het zal nog ongeveer, zoals wij het kunnen voorzien, een kleine 150 jaar duren eer dat het Westen beseft dat specialisatie naar een menselijk lichaam toch niet de ideale oplossing is, maar dat er betere wegen zijn om te bewandelen. Maar daarvoor zullen eerst nog vele heilige huisjes moeten wegspoelen.

  • Geldt dit ook voor de professionele psychologische hulpverlening?

Nou, nou, nu zou ik heel venijnig kunnen worden. Als we zien wat de huidige professionele psychologen zijn, en dan zeg ik er ook maar ineens psychiaters bij, dan hebben wij bij ons soms wel bedenkingen. Zolang men – en dan, neem mij niet kwalijk, ik hou het hier bij wetenschappelijk gefundeerde psycholoog en psychiater – zolang deze mensen niet tot het inzicht komen dat er meer bestaat dan een stoffelijk lichaam dat functioneert als een scheikundige fabriek, dan zullen zij nooit tot oplossingen voor hun patiënten komen. Alleen bepaalde grootindustrieën, farmaceutische industrieën, zullen er nog een tijdje beter en beter van worden. Maar voor de mens zelf, neem mij niet kwalijk, is de ganse weg op het ogenblik die de wetenschappelijke psychologie gaat, die de wetenschappelijke psychiatrie gaat, een catastrofe. We zien gelukkig, we zien gelukkig dat vele psychologen en soms ook psychiaters de weg opgaan van het niet wetenschappelijke en daardoor ineens prachtige resultaten boeken. Maar in vele gevallen wordt dit langs alle kanten verzwegen, omdat men het toch niet kan hebben dat u een collega gaat vertellen dat u gelooft dat er iets meer bestaat dan wat in hun boeken staat, of wat hun prof hen in de tijd heeft wijsgemaakt.

Ik hoop dat dit voor u een duidelijk antwoord is.

  • Is er in de geest iets bekend over een Keltische vestiging in Duitsland in de buurt van Ossenhaus? Wat daar heeft plaats gevonden?

Daar kan ik niet direct een antwoord op geven, en dat zou ik moeten navragen. Het is mij niet bekend. U ziet maar, ook wij in de geest weten niet alles. Maar, Keltische vestigingen zullen er allicht wel geweest zijn.

Lieve vrienden, als iedereen voldaan is wat het vragen stellen betreft, dan zou ik deze namiddag willen afsluiten, zoals het de laatste tijd vanuit onze zijde de gewoonte is van een meditatie te houden. Ik zou graag hebben dat degenen die er bezwaar tegen hebben om deze krachten te ondergaan en even mee te werken, voor zich gewoon te zeggen: “Ik doe er niet aan mee.” Dat is beter dan tegen uw gedachte iets te doen. Maar degenen die deze krachten mee willen helpen opbouwen, die mee willen werken aan het nieuwe, die trachten het Licht in hun omgeving en voor zichzelf een beetje te versterken en uit te dragen, stel u gewoon open, laat het gewoon door u heen gaan, en u zal opmerken dat u, niet door de woorden die ik spreek maar door de kracht die wordt opgewekt, u zich veel meer één gaat voelen met de ganse kosmos, met de ganse schepping. Dat u, door hieraan mee te werken, a.h.w. een keten kan smeden met vele gelijkgezinden, gelijk denkenden, en zo voor deze aarde een speciale betekenis kan gaan hebben.

Meditatie: De kracht van de ruiters.

Op een ogenblik reden er ruiters uit. Deze ruiters, die over de aarde draafden, waren voor velen een bron van angst. Want zij dachten dat een oorlog uitgebroken was. Zij dachten dat zij verliezen zouden wat zij niet hadden. Velen probeerden gauw alles samen te krijgen en kwamen tot de vaststelling dat ze zich zo zwaar belaadden dat het vluchten onmogelijk was. En dan kwamen de ruiters. Zij zagen deze angstige mensen, en zij vroegen hen gewoon: “Waarom bent u angstig?” De mensen durfden geen antwoord te geven, tot de ruiters zeiden: “Kom, reik ons uw hand, spring mee op het zadel, we zullen jullie verder helpen. We zullen ervoor zorgen dat u geen angst meer moet hebben.” Sommigen deden het, anderen niet. Maar degenen die vertrouwen boezemden in de ruiters, ontdekten dat deze ruiters geen dood, geen vernieling brachten, geen ziekte, geen ongeluk, maar dat deze ruiters het beeld waren van liefde, van harmonie, van kracht. De mens had niet beseft dat deze krachten in hem ook aanwezig waren. Hij had de ruiters nodig om tot de ontdekking te komen dat alles, maar ook alles, wat hij nodig had, in hem aanwezig was. En deze ruiters brachten de boodschap van vrede, brachten de boodschap van harmonie, van geluk, wezen de weg naar bewustwording.

Broeders en zusters hier aanwezig, vergeet even wie u bent, word één met de kracht van de ruiters, de ruiters van de harmonie, de ruiters van het Licht, van de vrede, van de bewustwording, van het evenwicht. De ruiters die uitgezonden zijn om u te helpen uw weg die u gekozen hebt te kunnen gaan in het Licht van de Schepper die in u is, die bij u is, die steeds voor u klaar is om u terug te laten komen, te brengen naar de Bron, de Bron van alle kracht, de Bron van alle leven, de Bron die inhoudt het besef dat u deel bent van dit grote kosmische geheel, en dit besef in u laten doordringen dat alles, maar alles, wat uit die Bron is voortgekomen, eeuwig is. De Bron, de Vader, de Kracht, dat alles draagt u. En wanneer u dit in u laat doordringen, deze kracht, deze Lichtende kracht die u verbindt met voor u het onvoorstelbare Licht, het Licht dat we als mensen niet kunnen aanschouwen maar waarvan we beseffen dat het nu eenmaal er is, en dat we langzaam maar zeker, door de lering die we opdoen, terug naar dat Licht kunnen gaan, naar die Bron. En dat het dat Licht is, die Bron, waar we samen met de ruiters van het Licht naartoe gaan, waar we samen met de ruiters van de harmonie, van de vrede, van de eenheid, van de bewustwording, het ganse leger van ruiters, dat voor de mens klaar staat om hem in deze nieuwe periode te helpen, voort te dragen in zijn weg van bewustwording.

Deze kracht hier aanwezig, deze kracht die zich uit over de ganse wereld, over de ganse aarde, deel van deze oneindige kosmische kracht, laat ze door u gaan, laat ze door u lopen, vloeien, spelen, voel ze aan. Wees er één mee. En als u ze voelt, op dat ogenblik, deel ze vrij uit, geef ze aan degenen die ze vragen, aan degenen van wie het bewustzijn nog niet is open gebloeid om te beseffen dat zij ook deze krachten in zich dragen. Maar het is aan u die beseft dat deze ruiters geen vernietiging brengen, maar dat de ruiters de vooruitgang, de hulp, het Licht, de harmonie brengen, van deze uit te sturen en zo uw naaste te helpen. Laat deze kracht vrij, vrienden, laat ze gaan in het besef dat het niet enkel dit moment hier is dat deze kracht voor jullie aanwezig of bruikbaar is, maar dat ieder ogenblik dat u maar wenst, dat u maar even denkt aan deze kracht, dat de kracht die er nu is, die nu uitgaat, steeds voor u beschikbaar is, ieder ogenblik, elk moment dat u maar beseft, aanvoelt dat u deel bent van die Goddelijke eenheid, dat u deel bent van die Bron van Licht.

En zo bent u de ruiter van de toekomst. Zo bent u degene die in deze wereld in deze woelige tijd de kracht en het Licht kan uitdragen, bent u degene die de harmonie aan de zoekende kan schenken.

Zo, mijn lieve vrienden, mijn tijd is gekomen om afscheid van u te nemen. Er rest mij niets anders meer dan de hoop uit te spreken dat wat ik u vandaag gebracht heb, u tot nadenken zal stemmen. Vorm uw eigen gedachte erover, en doe er iets mee. Ik hoop dat deze namiddag voor u niet een namiddag was van heerlijk naar de geest te luisteren, maar dat deze namiddag een namiddag voor u is geweest die in uw ziel a.h.w. het Licht heeft laten opbloeien. Het ga jullie goed.

image_pdf