Verbinding met de Bron

13 december 2007

Vanavond willen wij met jullie een beetje verder en dieper ingaan op de mogelijkheid van het werken met magische krachten. Hetgeen we vanavond naar voor gaan brengen is een niet algemeen bekende en gekende materie. Wij zullen daar enkele avonden aan besteden om u het hele plaatje bij te brengen.

Maar we willen toch aan het begin benadrukken dat hetgeen wat hier naar voor gebracht wordt, behoord tot de leden van de groep. En dat je er wel degelijk voor moet zorgen dat dit niet naar buiten uitgedragen wordt, om de doodeenvoudige reden dat je al een vooropleiding gehad moet hebben – zoals jullie hier – om met deze zaken te kunnen omgaan. Zeker in een later stadium om er zelf mee te werken naar anderen toe.

Ik hoop dat dit bij iedereen goed doordringt, want het is voor niemand aangewezen met vuur te spelen, wanneer je dus niet weet hoe vuur kan verbranden.

De krachten van de zon

Ik zou vanavond willen beginnen met de krachten, je zou het kunnen omschrijven zoals in de oudheid, de krachten van de zon “Sol”, of in een jongere tijd – de Egyptische tijd – dat men sprak over de krachten van “Osiris”.

U weet allemaal, u hebt een aura, een fijnstoffelijk lichaam en u hebt meerdere niet stoffelijke lichamen. Het zal u allen bekend zijn dat in dat fijnstoffelijke lichaam fijnstoffelijke organen aanwezig zijn, hier in deze streken “chakra’s” genoemd. U bent ook op de hoogte dat je een zware sterke energiezuil hebt die zich langs jullie wervelkolom ongeveer manifesteert. Die in jullie taal het slangenvuur wordt genoemd. In de meeste oosterse landen spreekt men ook van de kundalini. Ik denk ook dat de meeste van u al gelezen en gehoord hebben, dat er bepaalde scholingen zijn die trachten de kundalini op te wekken. Dat alles geef ik u als een inleidend beeld, om eigenlijk te zeggen dat het daar helemaal niet over gaat.

Maar het is van belang, vrienden, dat je het weet dat de mensen denken, en dat er leringen bestaan over deze zaken. Vooral de groepen die met de kundalini bezig zijn, hebben soms nogal een keer accidentjes en dan komen ze bij ons klagen – wanneer ze aan onze zijde zijn – dat ze toch zo goed hebben opgelet en dat ze er toch in geslaagd zijn om het slangenvuur te doen opstijgen en dat ze dan uiteindelijk bij ons zijn terecht gekomen. Dat vinden ze dan niet “happy”. Het is daarom dat je deze zaken even allemaal terzijde moet laten. Maar het is wel zo dat je, als toekomstige moderne magiërs, met deze zaken zult werken, maar op de juiste wijze!

De juiste wijze is totaal omgekeerd van hetgeen gangbaar is hier op deze aarde. Wat in de meeste zogezegde inwijdingsscholen aangeleerd wordt, door degenen die het zelf niet weten. Neem mij deze uitdrukking niet kwalijk. Maar… zo is het nu eenmaal op deze aarde reeds gedurende vele duizenden jaren. Hetgeen wat we nu naar voor brengen is gekend geweest en is gekend steeds door kleine groepen, door enkelingen, maar is niet gekend geweest door de massa.

De meesten gaan er van uit dat je de energiebanen moet laten vertrekken vanuit de “stuit”, dus het staartbeentje van de ruggenwervel, en het zo laten opstijgen naar de “kruinchakra”, om dan zogezegd volledig open te bloeien. U mag niet vergeten dat deze energiebaan rechtstreeks gekoppeld is aan “de goudenkoord”, of de verbinding “stof-/geestenwereld”. Door dat te doen, krijg je dat je de goudenkoord, bij wijze van spreken, “met het vuur doet doorbranden”, en dan staan ze bij ons te klagen.

Nu voor jullie – om te werken met deze kracht – want deze kracht van de wervelzuil  of kundalini  is zeer intens en zeer krachtig – moet je eigenlijk in de omgekeerde richting werken. Het is als volgt:

Ik heb u gezegd: “We gaan werken met de krachten van Sol”. Dat is de naam die nog gebruikt werd en welke ik zo juist mogelijk tracht om te zetten, maar het komt eigenlijk uit de tijd van Atlantis, voor jullie is het “zon”, maar in Egypte spraken ze al over goden, en daar sprak men dus over “Osiris”, die dus een vertegenwoordiger was voor de hoog ingewijden en daarmee bedoel ik de priesters. Want het waren normaal altijd priesters in die tijd, die met witte magie deze krachten konden gebruiken, ermee konden werken. In de zwarte magie lag het totaal omgekeerd, maar daar houden wij ons niet mee bezig.

Het is belangrijk dat u begrijpt dat u deel kunt zijn van een onuitputtelijke bron van energie, van kracht, van mogelijkheden. Dat u, wanneer u de link legt – en sta mij toe de naam “Osiris” te gebruiken – tussen “Osiris, de zonnekracht” en “u”, dat u met al hetgeen wat u tot hiertoe in voorbereiding hebt gekregen, daar bedoel ik mee: “jullie ingesteldheid”, “jullie staf die je hebt moeten maken”, “jullie zegel”, enz., dat je deze zaken kunt koppelen aan deze enorme kracht. En dat je vanuit uw eigen fijnstoffelijk lichaam zeer veel zaken zult kunnen overbrengen, via de stof, ook in uw directe omgeving. Het is nu eenmaal naar de toekomst toe noodzakelijk dat we terug meer mensen krijgen die bij machte zijn met deze krachten om te gaan en met deze krachten te werken, om een barrière te vormen tegen hetgeen wat op het ogenblik aan afbraak aan het gebeuren is. Het is het evenwicht dat moet gevormd worden, niet meer of niet minder.

U moet u voorstellen dat u gewoon verbonden bent met deze krachten. Voor diegene die een beetje visueel aangelegd zijn, dan zou u kunnen zeggen: “ja, u mag dit bekijken als een goudenkoord waarmee je gelieerd bent aan de Bron”. De waarheid is dat ieder die leeft in de kosmos – dus daarmee wil ik ook zeggen niet alleen de stofmens op aarde, maar al wat bestaat in de kosmos – verbonden is met de Bron. Je kunt dus niet bestaan zonder deze verbinding. Nu, omdat de Bron voor de mens niet voorstelbaar is – en daarmee wil ik niet zeggen dat het voor ons in onze sferen al voorstelbaar is – stellen we daarvoor in de plaats een werkbaar gegeven. Dit werkbare gegeven is voor jullie “Osiris”, “de Zon”, of “Sol”. Ik gebruik deze drie oude namen, omdat deze namen al hun eigen magische kracht ontwikkeld hebben gedurende duizenden jaren.

Het is een toeval dat in het Nederlands “Zon” bijna gelijk is aan “Sol”, zelfs als je het een beetje verkeerd uitspreekt heb je een gelijke benaming.

Vanaf het ogenblik dat u zich kunt inleven, openstellen voor deze kracht, dan kunt u de voorstelling opbouwen dat via uw goudenkoord, de energie van de Bron overgaat naar uw fijnstoffelijk lichaam. Dus juist het omgekeerde beeld van wat er op aarde altijd wordt aangeleerd. Dat is toch heel belangrijk!!!

De energie komt en bereikt uw fijnstoffelijk lichaam, tussentijds heeft het ook al – en dat mag je ook niet onderschatten – de verschillende fasen van uw niet-stoffelijke lichamen doorstroomd, doorlopen. Ook hier moet je langzaam maar zeker trachten aan te voelen hoe uw eigen geest deze zaken in zich kan opnemen en er mee kan werken. Je zult vooral ook in de komende periode in jullie slaap meer en meer via niet alleen droombeelden, maar ook uittredingservaringen, kennis opdoen, ervaringen kunnen opdoen van de wisselwerking tussen deze bronkracht en u.

Maar als stofmens moet je zien hoe je ermee verbonden bent, je moet eigenlijk in de komende weken en maanden de gewoonte gaan aankweken, wanneer je gaat mediteren, dat je u op “Osiris” of op “de Bron” instelt. U kunt daarbij uw eigen godennamen gebruiken, dit is geen probleem. U kunt daarbij ook namen gebruiken van helpers die u tot op heden gebruikt hebt. Dit is geen enkel bezwaar, want allen zijn ook met deze Bron in één geheel, in één net, verbonden.

Terwijl u zich dit in meditatie voorstelt, gaat u trachten aan te voelen hoe de verbinding zich via de kruin en de kruinchakra koppelt aan de energiezuil langs uw ruggenwervel, en dit via de atlas.

Maar het eerste wat je moet trachten aan te voelen en waar te nemen, is niet “mijn kruinchakra gaat open”, want daar zijn jullie – of geen mens is daartoe in staat, buiten de hoog ingewijden – niet toe in staat. Dat vragen wij zeker niet van jullie, maar wat wij wel vragen is dat u zich voorstelt dat de verbinding wel degelijk via uw “kruinchakra” uw fijnstoffelijk lichaam bereikt en zich zo kan verdelen. De wisselwerking – en dat is ook goed dat u dit stoffelijk kunt voorstellen – gebeurt bij de pijnappelklier. Uw pijnappelklier, dus dat kleine korreltje tussen uw twee hersenlobben, wat ongeveer in het midden van uw schedel zich bevindt, is eigenlijk een soort receptor, een ontvanger van deze energie. Begrijp mij goed, u ontvangt – door uw ingesteldheid – de kracht van de Bron die volledig onstoffelijk zich kan omzetten in uw fijnstoffelijke, maar die juist door de kracht die het inhoudt ook de stof kan beïnvloeden en er voor kan zorgen dat in die stof alle mogelijke krachten en evenwichten zich kunnen ontwikkelen.

Van daaruit laat u het beeld verder gaan naar de atlas, daar sluit u aan, niet alleen op hetgeen wat u kent als zijnde de kundalini, maar sluit u ook aan op hetgeen wat u kent als zijnde het ruggenmerg. Beide spelen een belangrijke rol omdat voor het fijnstoffelijke, de energie via de energiebanen zich moeten kunnen vrijmaken en dat we daarmee moeten gaan leren werken.

Maar tevens is het van belang dat de ruggenmergzuil goed functioneert, evenwichtig de doorstromingen kan doorlaten, waardoor de krachten ook naar het fysieke lichaam kunnen verdeeld worden. Want op het ogenblik dat u fysiek gaat handelen, hetzij dat u uw hazelaarstaf neemt, hetzij dat u uw zegel neemt, hetzij dat u een mineraal neemt waar u graag mee werkt, of dat u bepaalde vloeistoffen wilt laden, of andere zaken, dan gaat deze kracht moeten gaan via uw stoffelijke mogelijkheden, via die omzetting. Dan is het van ontzettend groot belang dat op dat ogenblik, ook in die stof, de evenwichten aanwezig zijn.

U begrijpt goed dat, wanneer u met deze kracht gaat werken en bijvoorbeeld uw hart zou in disharmonie zijn – gelijk om welke reden, dat maakt niet uit – dat het niet mogelijk is om dan de juiste resultaten te bekomen. Dat het op dat moment zelfs gevaarlijk zou zijn omdat je een kracht zou doorlaten die, voor die spier op dat ogenblik, te zwaar en te sterk zou wezen.

Ik hoop dat iedereen nog mee is en het kan volgen? Breng gerust naar voren waar u de draad kwijt bent, dan zullen wij dat trachten bij te sturen.

 • Het visualiseren broeder, ik begrijp dat je als het ware een leiding moet aansluiten op het fijnstoffelijk lichaam, de aura neem ik aan en van daaruit naar de kruin, en van daaruit naar de rug?

Ja, het fijnstoffelijke is de aura in jullie geval.

Moment, u hebt het beeld dat u verbonden bent met de Bron. Daar geeft u de naam Osiris, aan. U mag met tussenstappen werken, dat is geen probleem. De verbinding met de oorsprong, met de Bron, en uzelf. Deze goudenkoord gaat via uw kruinchakra, dus eigenlijk is dat het fijnstoffelijke orgaan dat regelrecht steeds verbonden is met Osiris, de Bron. Of u dat nu dat als mens weet of niet weet, aanvoelt of niet aanvoelt, het verandert niets aan het feit dat ieder stofmens die hier leeft, via de kruinchakra verbonden is met de Kracht, met de Bron, met de Oorsprong, en zo verder. En het is maar op het moment van overgang dat het stoflichaam, ter hoogte van uw kruinchakra, zich loskoppelt, omdat de geest dan de stof  – ook via die weg – loslaat. Tracht het te visualiseren dan krijgt u het juiste beeld wel.

Nu gaan we in omgekeerde zin te werk. We nemen via dat kanaal, geconcentreerd de energie in onze aura. Ik weet dat vroeger wel is aangeleerd en gezegd van plaats u in het licht en vul uw aura met licht. Dat zijn algemene zaken die gebaseerd zijn op de kosmos rondom u. Nu gaan we zeer specifiek naar de kracht toe, en we laten deze kracht op ons inwerken. Hetgeen wat je nu moet leren in de eerste weken, is gewoon dat u in meditatie probeert u dit voor te stellen dat die wisselwerking daar is. Dat u zich openstelt daarvoor en dat u deze krachten ontvangt. Dat u duidelijk aanvoelt van: “de verbinding is daar”.

In de eerste weken moet u niets meer doen. U moet nog niet gaan proberen om als je dit aanvoelt, deze krachten te gaan gebruiken voor dit of dat. Dat leren wij u stap voor stap aan. Het belangrijke nu is, dat u dit gegeven voor u als normaal kunt gaan verkrijgen. Dat het niet iets gaat zijn waar je – binnen laat ons zeggen een half jaar, een jaar – nog werkelijk aan moet gaan denken van: “ik moet dit zo doen”.

Nee, het moet komen zoals je het met vele zaken als mens hebt. Dat je u er gewoon op instelt en dat de kracht er is. Dat je met de kracht kunt werken.

Maar het is zoals jullie met de wagen leert rijden, je kunt de theorie van autorijden onder de knie hebben, maar als je nooit achter het stuur hebt gezeten en je wilt dan na de theorie direct met de auto gaan rijden, dan kan het wel eens tegenvallen. Maar eens dat je de theorie in de praktijk hebt omgezet en voldoende geoefend, dan staat u er ook niet meer bij stil wat u allemaal moet doen om met de wagen te rijden.

Zo moet je kunnen komen dat je met deze kracht kunt omgaan, zonder dat je daar nog bij moet gaan stilstaan, van zo en zo is de verbinding en via dit en dat. Want waar willen we met jullie naar toe? Dat is heel simpel. Dat je binnen dit en enkele maanden met deze zaken kunt omgaan wanneer zich feiten voordoen waar je dit in kunt gebruiken.

Die feiten zullen er misschien rapper zijn dan dat u lief is. Daarom zeggen we nu, neem de moeite. Mediteer elke dag. Bouw het beeld dag na dag op, zelfs als je kunt meermaals. Dat wil niet zeggen dat u zich daarom telkens volledig moet gaan afzonderen. U kunt dit zelfs bij wijze van spreken in gedachten wanneer u gewoon rustig zit te eten, of wanneer u wat anders doet. Het is dat u deze beeldvorming voor uw hersenen – en dit is belangrijk! – als normaal gaat laten worden. Uw geest kent dit. Uw geest gaat daar geen probleem mee hebben, maar het is het stoffelijke lichaam dat bepaalde barrières moet kunnen laten vallen.

Eens dat je die verbinding heel bewust kunt doorleven, dan kun je met die krachten, via uw aura – die daar heel goed voor geschikt is – via de chakra’s, komen tot zeer sterke wisselwerkingen. Dan kun je zeggen, dan ben je eigenlijk iemand die een moderne wit magiër is, die met deze krachten kan omgaan. En door deze krachten de harmonie op deze aarde kan herstellen en mee kan werken aan de doorbraak van Aquarius op zich.

Is het voor iedereen nog volgbaar nu?

 • Broeder, ik heb alleen een vraag over de kruinchakra. Ik heb een soortgelijk gevoel op het midden van mijn hoofd, is dat de kruinchakra of moet daar nog iets bijkomen?

Nee, uw kruinchakra uit zich boven op uw hoofd, dus juist waar de fontanellen van uw schedel zitten. Daar onder heb je de twee grote hersenlobben en daartussen zit een heel, maar heel klein nootje, om het zo te zeggen. Dat nootje is uw pijnappelklier. Deze pijnappelklier zou je kunnen omschrijven in de stof als het contactpunt waar dus vooral de kruinchakra zich open plooit. Het is te zeggen, de kruinchakra moet u eigenlijk zien als een soort hoorn die dus fijn uitloopt, zich aanzet o.a. aan de kleine hersenen ook, dus gaat over de schedel, gaat dan verder open. Ik tracht een zo juist mogelijk beeld te geven. Ik weet dat men dat soms in een soort mantra tekent, maar het is natuurlijk niet evident, iets wat in de stof niet bestaat in de stof te beschrijven.

Maar zo kun je het bekijken, dat dit ganse geheel daar aanwezig is, dat vooral de contacten liggen via uw pijnappelklier en zo via de hersenstam – om het zo te noemen in medische termen – en dan ten opzichte van uw atlas (de wervel waar uw hoofd eigenlijk op kan draaien). Dus daar bevind zich de aanzet, het verloop en de ontplooiing van uw kruinchakra. De kruinchakra moet u zien als zijnde de ontvanger – en daarom heb ik gezegd: “zie het als een hoorn die het goudenkoord als het ware in zich opneemt”, als je dan toch visualiseert ben je heb beste als je het op deze wijze doet – en zo de verbinding maakt met uw aura.

Nu, ik zeg u er direct bij, gezien dat uw fijnstoffelijk lichaam toch ongeveer tot een 50 cm. gemiddeld rondom uw lichaam aanwezig is, moet u ook wat betreft deze fijnstoffelijke organen, dit redelijk breed zien. Dus een chakra is niet wat sommige mensen denken: zo een klein puntje, maar is wel degelijk in volume redelijk groot. Dit kan wisselen door omstandigheden.

Natuurlijk is het ook zo, en dit is met uw aura ook, dat er verschillende lagen zijn, en dat de dikste laag die  zich het dichts bij de stof bevindt de stof doordringt. Dat hebben veel mensen niet door. Uw aura, fijnstoffelijk, hangt niet alleen maar rond de stof, maar doordringt de stof. En doordat ze de stof doordringt, is het belangrijk dat die aura ook zo evenwichtig mogelijk is, om zijn eigen verhoudingen die je aan de stof overgeeft, zojuist mogelijk over te geven. Want op het moment dat in de aura te grote afwijkingen zijn, gaan deze zich automatisch in de stof vertalen en dit gaat leiden tot malfuncties, niet alleen van organen, zenuwstelsels, spieren, enz.. Dit zijn ook zaken waar zelfs in de moderne medische wereld te weinig aandacht nog aan wordt gegeven. Maar het is niet alleen dat in de stof een orgaan slecht functioneert dat er een uitstraling in de aura is, maar het omgekeerde is evengoed waar. Als uw aura in onevenwicht is, dat dit zich vertaalt in de stof en dat daar dan onevenwichten ontstaan, eventuele ziekten en zo verder.

Het is daarom dat ook vroeger al gezegd is, als ik u daaraan mag herinneren, dat u enkel maar ziek kunt zijn op het ogenblik dat er onevenwichten zijn. Dat u enkel maar kunt geïnfecteerd worden wanneer er onevenwichten zijn. Maar die onevenwichten gelden niet alleen voor het stoffelijk lichaam, maar ook voor het fijnstoffelijke, en dat wordt teveel over het hoofd gezien. Daardoor krijg je dat, wanneer je als mens bijvoorbeeld met emotionele problemen kampt, dat deze emotionele problemen in uw aura – en dan vooral naar bepaalde lagere chakra’s – stoorvelden creëren, met als gevolg dat dit zich dan weer kan vertalen op het organisme en dat deze problemen dan kunnen leiden tot zenuwstoornissen, depressies of hartfalen, of zweren, enz.

U mag niet vergeten dat stof en fijnstof één geheel zijn, die noodzakelijk met elkaar een harmonie moeten vormen. En zeker voor jullie is dit van belang, omdat wanneer je met krachten gaat werken, vooral deze krachten van de Bron, dat je voor uzelf zo evenwichtig mogelijk moet zijn.

Want vergeet niet, op het ogenblik dat u deze krachten aanboort en u bent in onevenwicht, dat deze krachten voor u eigenlijk juist het omgekeerde betekenen. Het is te zeggen: zij gaan op dat ogenblik het onevenwicht – ik zeg niet bestrijden – trachten op te heffen, wat voor de mens op dat moment misschien geen haalbare kaart is, met alle drastische en in sommige gevallen zeer nadelige gevolgen van dien. Daarom is het nodig dat u dit rustig aan opbouwt, rustig aan daar leert mee werken. Dan zult u zien dat u op een bepaald moment kunt komen, dat u zich gewoon er op instelt, dat u uw eigen lichaam kunt verplichten – door uw instelling – om in harmonie te gaan met uw aura, zelfs met uw niet-stoffelijke voertuigen en van daaruit dan de kracht naar buiten toe uit te dragen. Maar dit gaat nog wel even een paar maanden flink oefenen vragen.

 • Het is dus eigenlijk die straling, die ik meestal op mijn hoofd voel, is dat dan hetgeen waar u het eigenlijk over heeft?

Wanneer u spreekt over de straling die u op uw hoofd voelt, spreekt u op dit ogenblik over contacten die u maakt met onze zijde. Dit is nog iets totaal anders dan het gevoel dat u zult ervaren op het ogenblik dat u de Bron kunt aanboren.

Kijk, vanaf het ogenblik dat de harmonie er is, de verbinding functioneert, gelegd wordt, zal vooral er een gevoelen bij u ontstaan van enerzijds een weldoende warmte en een rust. Een ongekend rustgevoel, dat met zich meebrengt dat u zich op heel korte tijd – dit gaat allemaal zeer snel – zeer fit, zeer sterk voelt. Het is vanaf dat moment dat je dat gevoelen ervaart dat je dan via bepaalde handelingen deze kracht kunt uitzenden en met deze kracht dus verschillende zaken kunt realiseren. Maar het is ook zo dat we u zullen leren hoe je deze kracht via de verschillende chakra’s kunt laten uitgaan, en elke chakra heeft zijn eigen mogelijkheden. Dus het is niet zo dat je de kracht zo maar gaat verspreiden.

Ik denk dat ik voor deze avond ver genoeg ben gegaan, ik vat kort nog samen en dan ga ik het medium vrijgeven.

Belangrijke punten zijn: dat u beseft dat u de mogelijkheid hebt om rechtstreeks het contact te ervaren met de Bron. De Bron die we hier noemen: Osiris, Sol, Zon. Het is het punt waar alles samenkomt. Alles wat bestaat is daaruit ontstaan, is daarmee verbonden. Dat besef moet je zeer goed laten doordringen. Want dit houdt ook in dat je zult aanvoelen en beseffen dat er, wanneer je met deze kracht werkt, geen verleden, geen toekomst, maar alleen het “nu” bestaat. Iets wat u als stofmens moeilijk kunt plaatsen, maar u zult dit kunnen aanvoelen. In dit “nu” bestaat ook alleen maar evenwicht.

In de Bron, in die kracht, bestaat geen licht of duister. Die Bron is, en vanuit die Bron neem jij dus de kracht. De kracht die ervoor gezorgd heeft dat jij nu bestaat, dat uw geest is geïncarneerd en zo verder. Hetgeen wat jij uit de Bron ontvangt is de kracht, de energie, en deze kracht, deze energie, beschouwen wij als licht. Daarom spreken wij van Osiris, daarom spreken wij van Sol, Zon, en zo verder. Dit verwijst gewoon terug, zoals ik gezegd heb, naar de oude tijd waar men deze namen heeft gegeven en doordat dit reeds duizenden in gebruik is, door de magiërs, door degene die zoekende waren op de juiste wijze, is dit ook voor ons nu het meest bruikbare.

U ziet en u voelt, u stelt u voor hoe via uw goudenkoord, u deze energie ontvangt, via de verbinding met uw kruinchakra. U mag dit zien als een hoorn, u mag dit zien als een mantra, dat maakt allemaal niet uit. U ziet uw kruinchakra als deel van uw fijnstoffelijke aura. Voor sommige zal het misschien handig zijn dat zij een voorstelling maken van een veel kleurenpallet in deze kruinchakra. Anderen zullen misschien liever de kruinchakra als hel-licht zien, of goudgeel licht, dit maakt niets uit. Je mag dit voorstellen zoals het voor u aanvoelt dat het voor u juist is, dat het voor u aanvaardbaar is. Van daaruit laat u dan gewoon de energie in uw aura, en in uw lichaam vloeien. Zonder dat u daar nog verder aandacht aan geeft, of zonder dat u probeert om deze te dirigeren. Bezie de kracht gewoon als zijnde een energie die je, nu je ze leert aanbinden, uw lichaam, uw fijnstoffelijk lichaam, en uw geestelijke lichamen tot meer harmonie en eenheid en kracht te brengen.

Als je dit kunt en als je gedurende de komende 14 dagen dit voldoende oefent, dan zijn we in staat om in de volgende les een eerste manipulatie te doen naar buiten toe met deze krachten. Houd er rekening mee dat we, wat het gebruik van deze krachten betreft, verschillende lessen zullen nodig hebben, omdat we per les maximaal maar over één punt zullen praten. Eerstes om het voor jullie niet te zwaar te maken en ten tweede om jullie genoeg oefentijd en meditatietijd over dit gegeven te bezorgen.

Zo vrienden, dit was hetgeen ik u vanavond wou brengen. Laat dit rustig bezinken, denk erover na, herbeluister het, herlees het, maar vooral breng het in de praktijk. Nogmaals wil ik u erop wijzen: dit is niet voor het grote publiek bestemd. We kunnen jullie in het oog houden, we kunnen jullie bijsturen en helpen in jullie oefening. We kunnen dit echter niet wanneer dit zou uitlekken naar iedereen die ondoordacht ermee zou gaan experimenteren. Want u begrijpt dat u met deze oefeningen aan de levenskracht bent begonnen en u kunt daar zeer goede resultaten uit halen wanneer dit onder een kundig toezicht gebeurt met de kundige hulp. Maar wanneer dit zonder toezicht en zonder hulp gebeurt, kan dit wel een keer fout aflopen. Daarom is het ook jullie verantwoordelijkheid dat je deze zaken beschermd, zoals je bij wijze van spreken uw eigen kinderen zou beschermen.

Ik wens jullie veel succes en nog een verrijkend tweede gedeelte van de avond.

Deel 2

Zo, aan mij het tweede deel van deze avond voor jullie te verzorgen. Zijn er onder jullie die met bepaalde vragen zitten? Dan zou ik zeggen laat ons deze eerste even behandelen.

 • Broeder, in meditatie laat ik mijn zorgen uit mijn lichaam naar de aarde stromen en ondertussen vul ik vanuit de Bron via mijn kruinchakra mijn lichaam op. Wanneer  alles in evenwicht is voel ik op een bepaald moment mijn lichaam uitdijen. Ik zet dat ook in evenwicht, en als ik bijvoorbeeld keelpijn heb dat tegen de volgende dag mijn keelpijn over is. Bij het contact maken met mijn geest heb ik het gevoel alsof mijn geest naast mij staat en zijn hand op mijn schouder legt. Ik voel ook een enorme warmte-uitstraling ter hoogte van mijn zonnevlecht. Heeft dit te maken met het eerste gedeelte of is dit gewoon een tot rust komen in meditatie?

Wanneer u het zo naar voor brengt dan kun je zeggen dat dankzij het feit dat u mediteert, dat u zover bent gekomen dat u een redelijk goeie wisselwerking hebt gekregen tussen uw eigen geest en dus het stoffelijke voertuig. De signalen die u hier aanhaalt die bevestigen dit. Wanneer u deze ontwikkeling gewoon laat verder gaan zult u zien dat dit in de lijn ligt van hetgeen wat hier vanavond in het eerste gedeelte naar voor is gebracht. Alleen moet ik zeggen dat hetgeen wat u naar voor brengt niet direct het aanboren van de Bron is, maar wel algemener. Dat wilt zeggen u hebt zich in harmonie gesteld met de sferen en de kosmos rondom u. Daardoor krijg je dus dat dit zich ook naar uw lichaam kan vertalen en dat je al bij machte bent om daardoor bepaalde disharmoniënen, zoals u hier spreekt over eventuele irritaties van de luchtwegen en zo verder, uit te schakelen. Dit is laat ons zeggen een begin van een zeer positieve evolutie.

De kwestie is dat, en dit geld voor ieder van de aanwezigen hier, je deze zaken zoveel mogelijk tracht te oefenen en mee om te gaan. Je zou allemaal zo ver moeten zijn dat je een wisselwerking kunt hebben, zoals hier naar voor is gebracht, tussen uw geest en uw stoffelijk lichaam. En of deze wisselwerking nu is dat u de idee krijgt dat uw geest naast u staat en eventueel een hand op uw legt, of u krijg het idee dat de geest voor u staat of dat de geest in u is, maakt helemaal niets uit.

Kijk, u moet het volgende goed begrijpen in dit geheel. Uw stoflichaam is maar een heel klein onderdeel van uw totale geheel. Wanneer je rekening houdt dat je een fijnstoffelijk lichaam hebt dat zich ongeveer tot 50 cm en soms zelfs meer kan uitwaaien, rond die stof, dan krijg je al een ander beeld. Wanneer je dan daar rekening mee houdt dat er ongeveer voor jullie ter plaatste en aanvaardbaar 7 niet stoffelijke trappen zijn van sferen die meebepalen hoe uw stof ontwikkelt, reageert, welke ervaringen er kunnen opgedaan worden, dan kun je dat niet uitdrukken in centimeters of meter, dan kun je alleen zeggen: kijk, dat ganse geheel is dus een serieus pak waar heel veel in gebeurt tijdens dit heel korte verblijf in de stof. Want u denkt ja, wanneer een mens 60, 80 of 100 wordt, is dit lang, maar voor de geest is dit in feite maar een paar fracties. Is het heel kort. Maar het maakt uit dat hij in die heel korte tijd zeer veel ervaringen kan opdoen die belangrijk zijn. En deze ervaringen gaan dan in beide richtingen. En daardoor kunt u, zoals u hier mooi naar voor brengt, soms het idee hebben dat iemand, in dit geval uw eigen geest, naast u staat. Maar in wezen staat hij niet naast u. In wezen ben je er gewoon deel van. Maar het is dus zeker voor het leren en het verder evolueren op de weg die je gaat, een zeer positief beeld waar veel mee te werken valt.

 • Broeder, Osiris, Sol is dat eigenlijk als God de Vader dan?

Ach kijk, men gebruikt hier Osiris, omdat effectief hij in de oude periode, na Atlantis, vooral in de Egyptische periode en alles wat daar op gevolgd is, ook de andere zaken zoals Perzië enz., Macedonië, Babylon, noem maar op, werd Osiris onder vele namen gebruikt. Je zou dit kunnen stellen als zijnde – maar ik ben er niet 100% mee akkoord – als u zegt: God de Vader. Omdat God de Vader komt vanuit de christelijk, vooral katholieke hiërarchie, en duidt op een God die vooral straffend is. Een God die vooral wetten oplegt en vooral beperkingen veroorzaakt. Wanneer u nu had gezegd: kunnen we gewoon God zeggen, dan had ik met u akkoord geweest.

Maar die God de Vader niet. Dat is typisch voor de christelijke wereld een soort vorm van onderdrukking. En dat was de God, die toen Osiris werd genoemd en daarvoor, dan vooral onder de naam Sol en de vele varianten daarop, werd aanbeden. Ik kan zelfs zeggen: Osiris en Isis zijn dezelfde God. Het zijn alleen maar achteraf, in het Westen, dat er onderscheiden zijn gemaakt omdat de westerlingen niet begrepen hoe de Egyptische denkwijze toen was. Kijk: Osiris en Isis is één.

Ten andere wanneer dat je oude hiëroglyfen gaat bekijken, zul je ook opmerken dat deze Godheid steeds als een eenheid in twee wordt voorgesteld. Het is ondenkbaar – of het was ondenkbaar – voor zogoed de Atlanten als voor de Egyptenaren dat bijvoorbeeld een Godheid alleen maar mannelijk of vrouwelijk zou geweest zijn. De godheid was alles omvattend, de volledige eenheid. En dat hield in: mannelijk en vrouwelijk. Uiteindelijk heb je uw christelijke wereld gekregen waar vooral het katholicisme en dan ook het orthodoxisme een grote rol speelde en waar de vrouw dan eigenlijk werd weggecijferd. Waar zij eigenlijk de bron was van alle zonde en ellende behalve, dat is dan toch ook opmerkelijk, de Maagd Maria. Die eigenlijk van in het begin de tegenspeelster was, gevormd door de kerk, van eigenlijk Isis. Of de vele anderen, wanneer je het naar de Kelten toe bekijkt enz., van vrouwelijke goden.

Dus wanneer u mij vraagt: “Mag ik dit als God de Vader zien”, dan zou ik u de raad geven doe dit niet. Wanneer je het als God omschrijft, gewoon dat, dan zou ik het wel doen. Maar, en ik denk dat daarom mijn broeder, die in het eerste deel dit naar voor heeft gebracht, de naam God als dusdanig niet naar voor heeft geschoven, in het Westen is de naam God teveel beladen met, sta mij toe te zeggen, nogal wat negatieve gedachten. En denk ik dat het beter is dat u gewoon i.p.v. van het woord “God” gebruikt voor uzelf, dat u ofwel de oude krachtstermen gebruikt of dat u het ziet als de Bron of de Oorsprong. Ook omdat  zeker in uw verleden hier, de westerse wijze, jullie hebben afbeeldingen gemaakt wat een God is. Zie maar naar jullie schilderijen en jullie beeldhouwwerken. Jullie zien daar een oudere, zwaardere vaderfiguur dat zogezegd God moet voorstellen. Wanneer je zo een voorstelling handhaaft, dan kun je nooit zuiver werken. Want die afbeelding van God is een beperking in de mogelijkheid.

 • Is het dan een astrale?

Ja. En dan kun je veel beter gewoon spreken van de Bron of de Oorsprong of van Osiris. Omdat Osiris voor jullie eigenlijk weinig beeld heeft. Er bestaan zogezegde afbeeldingen van Osiris en Isis, maar dat is weer iets anders. En zeker wanneer u in de oude Atlantische namen gaat zoals Sol, dan hebt u helemaal geen afbeelding als dusdanig. Of u zou voor uzelf de lichtbron, de zon zelf moeten gaan beschouwen, maar dit is minder schadelijk dan die straffende vaderfiguur.

 • De vlam van Esir die u ook aangehaald hebt? Staat die ook voor de Bron?

Esir is gelijk aan Osiris. Dus u mag het volgende niet vergeten, dat gedurende de geschiedenis dat de mens hier de laatste duizenden jaren op aarde is geweest, zijn er zeer velen godennamen of krachtsnamen ontwikkeld. U mag daarbij niet denken dat dit allemaal over verschillende krachten gaat. Neen. In vele gevallen zijn de meeste godennamen terug te herleiden tot de Bron. En is het maar zelden dat er afwijkingen zijn. Je krijgt eigenlijk om de puntjes op de ‘i’ te zetten maar eerst splitsingen, uitsplitsingen bij de Griekse cultuur die daar bepaalde afsplitsingen maakten, verschillende godenstanden, maar die zou ik dan liever gaan vergelijken zoals u in het katholicisme uw engelen en heiligenstanden hebt. En dan de Romeinen die het beter wilden doen, die gingen het dan nog wat verder opsplitsen. Maar laat ons gewoon bij de grootste bronnen blijven. En dat is vooral de Atlantische beschaving die daar maar eigenlijk naar de Bron toe ging, en vooral dan de daaruit voortvloeiende, ik spreek Egyptische, maar dat is eigenlijk voor dat ganse gebied nietwaar, dus waar de goden van Osiris, Isis en zo verder aan bod kwamen. En daar heb je wel degelijk ook dat de naam Esir opduikt, die dan in vele gevallen ook nog gelinkt is aan bepaalde Hebreeuwse en dan nog meer vertakte talen en gebeurtenissen om het zo te zeggen.

 • Dus het dient ook om tot een beeldvorming te kunnen komen?

Ja, maar ik denk dat als ik het hier even navraag, vooral Esir heeft ook Iseense bronnen. Maar goed. De kwestie is: als u zich met een naam goed voelt, u kunt die naam gebruiken voor hetgeen wat naar voor is gebracht, dan is dit goed. Als het kind de juiste naam heeft volgens jou, is het goed en kun je ermee werken.

 • Broeder, wil dat zeggen dat de Oerkracht gelijk is aan Sol of zijn dat twee afzonderlijke krachten?

Er is maar één Bron.

Maar die bron heeft door de tijd heen hier op aarde vele namen gekregen. Maar u mag niet vergeten, dat wil ik er toch wel even nog aan toevoegen, dat er veel meer bestaat dan alleen maar de aarde. En dat de Bron voor al het andere ook de Bron is. Dus begrijpt dat goed.

 • Ja, maar de zon is het symbool van licht, de vlam is het symbool van licht. Dus als je het dan hebt over een Oerkracht, dan zou de zon de Oerkracht zijn?

Je mag dat voor uzelf, met de beperkte mogelijkheden die je als stofmens hebt, zeer zeker zo stellen. Wanneer je maar flexibel genoeg blijft om die zon niet te zien als een materiële zon van uw zonnestelsel. Maar als een zon die voor de ganse schepping geldt.

Een kleine nuance. Maar gezien dat uw zon van uw zonnestelsel zo ontzettend groot is ten opzichte van wat uw aarde is, denk ik niet dat dit voor de mens enig probleem kan zijn.

 • Dan ben ik met de gouden koord verbonden met de Bron? Maar als ik overga dan breekt de gouden koord.

Neen, de gouden koord komt los van uw stoflichaam.

 • Oh, maar niet van de geest want anders zou u niet verbonden zijn.

Neen, neen, uw verbinding met de Bron blijft bestaan, ten eeuwige tijde. Het is alleen maar het voertuig dat u gebruikt, dat verdwijnt.

U hebt een auto hé. Als deze versleten is en u doet die naar het autokerkhof dan sterft u toch niet? U gaat gewoon verder en u ziet  welke de volgende is waar u mee kunt rijden. Voilà.

Ik tracht het in  moderne terminologie naar voor te brengen.

Goed, dan is het aan mij om in een gezamenlijke meditatie deze avond af te sluiten. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik geen meditatie ga doen die gelieerd is aan het eerste gedeelte. Dit is nog teveel in verwerking omdat op deze avond te doen. Niettemin wil ik jullie graag meenemen in een krachtsveld waar je de komende dagen zeer veel mee zult kunnen doen. En dat je ook kunt bekijken als zijnde een goede voorbereiding voor midwinter en de krachtsuitstorting die op midwinter voor deze aarde zal plaatst hebben.

Meditatie: Een wolk van energie

Lieve mensen, tracht even uw dagdagelijkse stoffelijke beslommeringen achter u te laten.

Kom gewoon in gedachte even in eenheid met elkaar. Vergeet even dat je hier man of vrouw bent, maar voel u even als een krachtige energie en deze energie vloeit met elkaar samen. Vormt één geheel. Ik zou zeggen stel u voor dat zich hier in dit gebouw een wolk vormt. Een prachtige witte wolk en u bent daar gewoon deel van. Die wolk is opgebouwd uit energie. Och ik voel hier dat er zijn die denken aan een regenwolk, maar dat is de bedoeling niet. Het is gewoon een wolk. Een wolk van energie. Een krachtige energetisch geladen wolk.

Ga daar in op. En stijg met deze wolk hier in de kosmos. Laat u drijven. Je bent allen samen, je bent één. En u stijgt uit het gebouw boven deze aarde uit. Een grote krachtige wolk ben je, Een mooie witte wolk. En u stijgt steeds hoger en hoger. En dan merkt u op dat boven u er een gans tapijt is, een groot tapijt, een wolkentapijt, wit, helder, krachtig en u gaat daar gewoon in op. U wordt een met de vele anderen die dat krachtige energieveld hebben gevormd.

En doordat u één wordt, wordt uw kracht ook vele groter. Uw energie wordt enorm. U bent deel van een formatie die de aarde omsluit. Een krachtige energetische wolk. En u ziet hoe de wisselwerkingen ontstaan tussen deze wolk, de atmosfeer en de aarde. U ziet hoe de energie – ach, sommige kunnen denken het is elektriciteit, maar woorden schieten tekort – de energie van onze grote wolk gaat over in de aarde en zorgt ervoor dat in deze aarde de onevenwicht hersteld worden. Deze energie zorgt ervoor dat onze moeder aarde evenwichten vindt. Zorgt ervoor dat het oude opgelost kan worden en het nieuwe kan ontluiken.

Deze krachtige energie gaat ook de mensen toetsen en diegenen die openstaan voor de kosmische liefde, de kosmische harmonie, zij nemen onze kracht in zich op, zij voelen zich versterkt en kunnen verder ondanks de chaos die rond hen is. Ook diegenen die in de stof door disharmonie ziekte dragen en deze wolk ervaren als kracht en energie kunnen wij helpen. Wanneer zij openstaan voor dit witte licht, kan deze kracht die hen toetst genezing brengen. En zo zie je maar hoe wij allen samen, onze kleine wolk samen met de vele andere kleine wolkjes een grote wolk hebben gevormd en daardoor zo krachtig zijn, zo harmonisch, dat we vanuit dit gegeven rustig, stap na stap, de nieuwe kosmische harmonieën die Aquarius in zich houdt aan de aarde kunnen schenken.

En zo zijn wij rustig aan zwevend rond deze aarde, de pioniers van het nieuwe, de brengers van het licht, de brengers van de harmonie, de brengers van de kracht voor diegenen die zoekende zijn. En zelf doordat we toegelaten hebben van één te worden, zijn we deel van deze onuitputtelijke kracht, deze onuitputtelijke wolk, deze energie waar geen kerncentrale tegen op kan maar waar dat alles in te vinden is wat nodig is om de aarde rondom ons, de wereld rondom ons, ietsjes beter te maken, ietsjes mooier te maken, ietsjes aangenamer te maken om in te leven.

En wanneer we deze mooie taak hebben uitgevoerd, dan kunnen we rustig onze wolk terug laten dalen naar zijn plaatst van vertrek. Wanneer hij dan terug ter plaatste is, zul je opmerken dat deze wolk nog veel lichtender en mooier is dan wanneer we ze hebben opgebouwd. Want doordat we gegeven hebben wat we hadden, gedeeld hebben met de wereld, met de aarde, zijn we rijker geworden, zijn we stralender geworden, zijn we harmonischer geworden, is de liefde van de Vader in ons vastgelegd. En wanneer we dan vanuit de wolk terug aan ons eigen stoffelijke lichaam denken, terugkomen tot ons eigen voertuig, dan moeten we vaststellen, dat we plots krachtiger zijn, dat ons lichaam plots harmonischer is, evenwichtiger, dat we ons blijer voelen.

Dat onze gedachte lichter zijn en dat we als het ware één zijn met onze eigen geest. Onze geest en wij, we zijn één. En we beseffen dat we samen alles aankunnen wat noodzakelijk is. We beseffen dat we samen een eenheid zijn, een lichtende harmonie, een krachtsbron voor onze omgeving. Want onze geest en wijzelf zijn één. En die eenheid is onvergankelijk. Die kracht is eeuwig. Want die kracht is de Vader van waaruit we geboren zijn.

En laat ons dan rustig deze krachten, deze evenwichten in ons hart vastleggen, in onze ziel graveren. Zodat we in de komende tijd voor de aarde en haar bewoners, dag na dag, een mooie schitterende lichtende meerwaarde kunnen betekenen.

Zo lieve mensen, mijn taak voor vanavond is volbracht. Ik hoop dat je allemaal een beetje meer geladen, energievol huiswaarts kunt keren. En dat je u langzaam maar zeker voorbereid op de terugkeer van het licht. Zodat je op het moment van de kering in volle kracht aanwezig kunt zijn en mee als het ware de promotors van het licht op deze aarde kunt wezen.