Vernieuwing in Aquarius

image_pdf

02 februari 2007

Aan het begin van deze avond wens ik iedereen er op te wijzen dat wij, sprekers van deze  groep niet alwetend, noch onfeilbaar zijn. En dat wij het op prijs stellen dat u over het gebrachte zelfstandig nadenkt.

Zo, dat was even de standaard inleiding die er bij hoort, en dan kan ik voor vanavond overgaan tot de orde van de dag.

U bent uitgenodigd op een nieuwe reeks van leringen die wij vanuit onze zijde aan de mensheid op vele verschillende plaatsen op deze aarde doorgeven. De meesten hier aanwezig hebben reeds ervaring met de werkwijze. Alleen wil ik er voor dezen aan toe voegen dat de sprekers die nu komen, mezelf incluis, niet meer behoren tot de oude groepering die u kende, maar wel tot een andere overkoepelende ‘Broederschap’. Dit wil zeggen dat wij meer uitgaan van praktische lering, aangepast aan de huidige tijd, maar – en dat is toch belangrijk dat je dat heel goed mee hebt – in een volledige vrijheid. Wij vragen van niemand dat zij met ons akkoord gaan, en wij eisen van niemand dat zij doen wat wij naar voor brengen.

Echter, wat we wel kunnen aan dit toevoegen is, dat wanneer je hetgeen wat we naar voor gaan brengen tracht op te volgen en er tracht naar te leven, dat dit uw leven wel zal in zekere zin, waardevoller maken; aangenaam wil ik niet direct zeggen, maar wel waardevoller, en dat je tot een veel beter en duidelijker begrip zult kunnen komen van hetgeen eigenlijk op deze aarde in deze tijd aan het afspelen is. En ik denk dat dat toch een zeer belangrijk punt is.

Onze Broederschap bestaat uit een groot aantal leden die in alle mogelijke filosofieën, religies, ervaring en kunde hebben opgedaan gedurende de laatste duizenden jaren.

Wij zijn ontstaan op het ogenblik dat de voor u gekende ‘Oude Wereld’, en daarmee bedoelen we Atlantis, op zijn einde liep; en wij zijn daar ook uit weg getrokken. En zo hebben we ons over de toenmalige, vormende aarde verspreid. De banden zijn steeds gebleven, leven na leven, tijd na tijd. En nu dat we weer eigenlijk op het punt staan van een volledige verandering op deze aarde, hebben wij in samenspraak met vele anderen in de geest, het nuttig gevonden van op velerlei plaatsen onze visie, onze lering, die wij voor zover wij het kunnen nagaan in de kosmos, voor ons als ware beschouwen. Dit wil niet zeggen, en dat voeg ik er direct aan toe, dat dit voor iedereen zo hoeft te zijn.

Gezien de ganse kosmos zo oneindig is, kunnen daarin zeer vele mogelijkheden en waarheden voorkomen. Maar gezien de meeste leden van onze groep steeds met deze aarde begaan zijn geweest; ook bepaalde leringen dikwijls op deze aarde hebben gebracht, gaan wij er van uit dat we in een redelijk goede positie zitten om te kunnen inschatten wat het verloop gaat zijn van de nieuwe kosmische tendensen die over deze aarde aan het komen zijn.

Je mag niet vergeten: de oude tijd waarin sommigen van u nog geleefd hebben is definitief afgesloten, wat u hier in deze streken het ‘Vissentijdperk’ noemde. We zitten nu ongeveer toch al een dertigtal jaren in de ‘Aquarius-tijd’. Langzaam maar zeker is de overgang gebeurd, en voor de ouderen onder u, zij kunnen wel degelijk vaststellen dat op vele terreinen de laatste dertig jaar, zeker in denken en in mentaliteit, er enorme wijzigingen zijn geweest.

Daartoe kan ik nog zeggen dat de komende dertig jaar ongeveer, de werking van Aquarius op zijn maximaal punt zal komen. Dat wil zeggen dat de meeste zaken die nu nog vechten om te overleven, omdat zij vanuit het oude komen, dan definitief zullen voorbij zijn. Dat wil zeggen dat tussen dit en een dertigtal jaren ook uw ganse maatschappelijke opbouw, zoals u die nu nog kent, veranderd zal zijn. Ook de wijze van samenleving zal zeer grondig veranderd zijn. Maar, wat nog belangrijker is, ook de invalshoek dat de mens bijvoorbeeld kijkt waarom hij leeft, voor wat hij werkt, zal ook in een totaal andere context komen te staan. Dus, het zijn al deze zaken, deze veranderingen, waar wij als Broederschap trachten jullie in te helpen. En vooral ook, wanneer het mogelijk is, antwoorden te geven op de vragen die aangaande deze zaken bij jullie zullen rijzen.

Want, neem gerust van mij aan dat wanneer we alleen maar naar de natuur kijken, dat deze op zeer korte tijd nog zeer sterke veranderingen zal ondergaan. Dat, zoals sommigen op het ogenblik van jullie denken, de natuur terug kan naar wat hij ooit geweest is enkele honderden jaren geleden, voordat de mensheid begonnen is met de vernietiging van zijn eigen planeet, dat mag je vergeten. Deze aarde van twee-, driehonderd jaar geleden komt nooit meer weer. Ook niet wat de natuur aangaat.

Je zult in de komende jaren opmerken dat vele zaken van de natuur nog zullen verdwijnen die vooral de ouderen onder u gekend hebben. En dat deze natuur nieuwe vormen gaat aannemen. Dit zal niet alleen op te merken zijn bijvoorbeeld in de planten, de bomen, maar evengoed bij de dieren en het menselijk ras. Je zult naar de toekomst toe ook in het menselijke ras langzaam maar zeker ernstige wijzigingen gaan opmerken en veranderingen.

In eerste instantie zullen velen denken dat het afwijkingen zijn, je zou ze zo kunnen plaatsen;  maar het is het langzaam maar zekere opnieuw vormen van een meer aangepast menselijk voertuig. Omdat door hetgeen wat de aarde gaat wijzigen, de oude vorm ook dikwijls in moeilijkheden gaat komen. U moet maar voorstellen dat bijvoorbeeld uw atmosfeer door de aarde gewijzigd wordt, en dat de verhouding zuurstof-stikstof (O-N), met enkele procenten schuift. Dan is deze aarde voor de huidige mens onbewoonbaar. Dus de noodzaak zit er in dat, willen we deze planeet als een planeet kunnen blijven beschouwen waar het interessant is om op te incarneren, om bewustzijn op te doen, ervaring op te doen, dan moeten ook deze voertuigen langzaam maar zeker bijgestuurd worden.

Maar goed, dit is maar een algemene resumé die ik geef, en daar bent u op dit ogenblik weinig mee.

Wat voor jullie op dit moment van belang is, is dat je vooral u niet verzet tegen de evolutie en gebeurtenissen van de aarde. Ik kan mij voorstellen dat de mensen denken ‘oh, er is een enorme luchtvervuiling,’ ‘er is een gat in de ozonlaag’,( is er vroeger ook altijd al geweest, zelf groter dan nu), ‘er is sterfte van het visbestand’ en zo verder. Deze zaken behoren tot de veranderingen.

Op het ogenblik  dat u zich daar zorgen gaat over maken, wanneer u daar met allerlei acties gaat tegen ageren, bent u, en dat is toch belangrijk dat je dat beseft, in harmonie met wat we zouden kunnen omschrijven: de demonische, chaotische verandering die plaatsgrijpt. Dus, het beste wat je volgens ons als mens kunt doen, is u van zulke zaken afzijdig houden. Niet meegaan in de gedachtestroom die wordt opgebouwd.

Want, praktisch gezien, wat gebeurt er?

Op het ogenblik dat u mee doet aan welke actie ook, ogenschijnlijk heel goed bedoeld, gaat u mee in dat gedachtebeeld van afbraak, van vernietiging.

En wat belangrijk is, is dat een mens wanneer hij in disharmonie komt met zichzelf door bijvoorbeeld de angst van: wat het gat in de ozonlaag voor hem kan betekenen, of wat de vervuiling van de wateren kan betekenen, die angst, die miljoenen malen dikwijls versterkt wordt door al degenen die in dezelfde richting denken, is dan voldoende om kleine disharmonieën die in uw eigen lichaam aanwezig zijn, in gang te zetten. En daardoor ontstaan dan allerlei ziektepatronen waar je u niet al te gelukkig bij voelt. Wanneer je iemand hebt die zich er niet aan stoort, maar tracht te leven volgens dat hij of zij aanvoelt: ‘ik ben in harmonie met deze aarde, ik ben in harmonie met de kosmos,’ dan ben je als het ware gevrijwaard van deze gedachtestroming. En dan ga je ook zien dat je weinig problemen hebt met uw eigen gezondheid, met uw eigen fysiek. Waar dat anderen die misschien alles doen om gezond te blijven, steeds maar verder achteruit gaan.

Dit klinkt misschien allemaal nogal contradictorisch in jullie ogen. Doch, wanneer je begrijpt dat de kosmische tendens die nu de aarde overspoelt, die jullie Aquarius noemen, de zaken alleen maar versterkt, duidelijker maakt, dan zul je begrijpen dat het niet alleen hetgeen is wat u goed vindt dat versterkt wordt, maar evenzeer de zaken die u niet goed vindt. Want de kosmische tendens maakt daar geen enkel onderscheid in. Zij stimuleert.

En daarom zie je dat op het ogenblik zoveel zaken fout gaan. Dit is in de natuur zo, maar dit is ook in de economie zo, dit is in de politiek zo. En zeker, niet te vergeten, in de religies.

Want Aquarius staat voor gelijkheid. Gelijkheid van alles. Gelijkheid van mensen. Aquarius kan niet dulden dat iemand zich boven anderen zet. Het rare in deze context is, dat wanneer iemand probeert zich boven de anderen te zetten, dat die daad alle ondersteuning zal hebben van Aquarius. Want juist door die daad maakt hij zichzelf onmogelijk. Wanneer je kijkt, bijvoorbeeld, op het ogenblik, en we zitten hier toch in een redelijk christelijke omgeving nog, en je kijkt hoe een hoofd van zulke religie zich tracht te positioneren, dan zie je dat bij elke stap dat hij zichzelf bevestigt als zijnde de woordvoerder van God, en de enige die het juist weet, dat hij telkens verder geïsoleerd geraakt, dat er telkens minder en minder mensen zijn die er nog aandacht aan geven. En dit geldt niet alleen voor het christelijke deel van de wereld hier, maar dit geldt even goed voor de muzelmaanse (islamitische) wereld, dit geldt evengoed voor de boeddhistische, de hindoeïstische wereld. En zelfs voor de natuurreligies die er nog zijn.

Want uw Aquarius gaat er van uit dat overal de Kracht aanwezig is. En niet dat die beperkt is in de vertegenwoordiging van enkelen of één persoon. Wanneer je de nieuwe filosofieën die langzaam maar zeker aan het opkomen zijn en die men nogal eens omschrijft als ‘Nieuwe Wereldleer’ in deze contreien, dan zien we dat er eigenlijk geen sprake meer is van één God.

Eén God behoorde tot de oude denkpistes. Vooral van het Vissentijdperk en alles wat er aan vooraf ging. En dat kon in vele vormen zijn. Wanneer ik denk dat bijvoorbeeld bepaalde volkeren, zeker in het begin van deze planeet – dan spreek ik van ver vóór Atlantis – wanneer de zon voor het eerst doorbrak, deze kracht aanzagen als een God, dan kun je wel voorstellen dat er gedurende die miljoenen jaren dat er mensenleven is op deze planeet, en dit gaat veel verder dan dat uw wetenschappers op het ogenblik weten, dat er aardig wat beelden zijn opgebouwd.

Wijzelf, aan onze zijde, gaan er van uit dat er een Kracht is. Maar dat deze Kracht door ons eigenlijk niet kan gedefinieerd worden. Ach, sommigen noemen het God, anderen noemen het gewoon de Al-Kracht. Maar we gaan er van uit dat we behoren tot die Kracht en dat we allemaal samen deze Kracht vormen. En dat is ten opzichte van wat de laatste duizenden jaren op deze aarde aan filosofieën is verkondigd, eigenlijk de grote wijziging.

We hebben een meester als Jezus gekend, die reeds tweeduizend en zoveel jaar geleden deze filosofie min of meer naar voren heeft gebracht. Maar door zijn opvolgers is dit rap ongedaan gemaakt, omdat dit niet al te best paste in de nieuwe strategie die men wou ontwikkelen. De mens zat nog in zijn primitieve strijd. Daardoor zijn vele waarden van deze leer eigenlijk in het verborgene gegaan, zijn ondergronds gegaan, om het zo te zeggen. Volledig zijn ze nooit verdwenen, ondanks dat pausen geprobeerd hebben alles te vernietigen wat maar enigszins met hun onfeilbaarheid in strijd zou zijn.

Maar goed, in tussentijd hebben we de nieuwe leraren gekend en is de nieuwe filosofie, die in Aquarius tot ontwikkeling zal komen, op deze wereld. En daar kunnen we eigenlijk zeggen: kijk, de basis is niet alleen ‘heb uw naaste lief,’ want daar spreken we eigenlijk niet meer over. We spreken eigenlijk over een verwantschap. We spreken over dat we aan elkaar verwant zijn. In christelijke termen is dit misschien minder intens en in het Nederlands taalgebied is de taal daarin arm. Maar wanneer we diezelfde uitdrukking gaan overbrengen, bijvoorbeeld naar een oosterse cultuur, dan wordt dit al veel sterker. Ook wanneer we dit plaatsen, bijvoorbeeld in de oude Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse gedachtegangen, ook in de Afrikaanse gedachtegangen wordt dat woord zeer sterk. En dan krijg je dat de mens waar je mee samen leeft uw verwante is, en dat daar belangrijk is dat er een wisselwerking is. Uw verwante is niet degene die bijvoorbeeld op het ogenblik in Afrika ligt te verhongeren. Hoe cru ik het uitdruk, beminde mensen, u hebt daar niets mee te maken. Uw verwante is niet degene die op het ogenblik in Irak bomauto’s laat ontploffen en alle slachtoffers vandien. U hebt daar niets mee te maken. Oh, ik weet het, in deze maatschappij die gebaseerd is op van: ‘hoe kunnen we zoveel mogelijk van u afhalen om zelf beter te worden’ en u het idee te geven dat ge daarmee anderen helpt, klinkt het hard, klinkt dit onlogisch. Maar u zult zien, naar gelang de evolutie van deze tijd gaat, van deze nieuwe heerser, zul je opmerken dat steeds meer deze zaken eigenlijk als kartonnen huisjes in elkaar storten. Dat je zult opmerken dat alle grote acties die tot hier toe gevoerd zijn, min of meer u een rad voor de ogen hebben gedraaid. En dat u daar door de problemen die in uw eigen milieus zijn, die in uw eigen omgeving zijn, over het hoofd hebt gezien, onderschat hebt.

Want degene die uw naaste of uw verwante is, is degene waar u mee samen leeft. Degene die u dagdagelijks tegenkomt. En niet degenen die u nooit gehoord of gezien hebt, maar die u via de media zijn opgedrongen. Daar moet je dan nog rekening mee houden dat het merendeel van de informatie die u krijgt, zeker nog in deze tijd, onjuist is! Gemanipuleerd is! Gemanipuleerd op zulke mate dat het past in het plaatje dat men u wil laten zien; dat men u wil laten kennen. En dit gaat niet alleen, beminde mensen, over zaken die ver van u gebeuren, dit gebeurt ook in het dagdagelijkse. In uw eigen maatschappij, in uw eigen omgeving.

Kijk, u hebt het idee, bijvoorbeeld, dat u op het ogenblik in landen leeft met een heel goede medische verzorging, een heel goede medische ondersteuning, en als er iets is, dan hebben we voor alles wel een medicijn. En we voelen ons er toch allemaal zo gelukkig mee. Alleen vergeet je dat het merendeel van hetgeen wat dat u als medicijnen inneemt, oorzaak is van andere kwalen die u krijgt. Mensen beseffen bijvoorbeeld niet; u zit nu op het ogenblik hier in deze streken met nogal een beetje, wat we zouden kunnen zeggen griepachtige toestanden, verkoudheden, ontstekingen van slijmvliezen en zo verder. Men gaat naar de dokter, en u krijgt bepaalde medicijnen daarvoor. En nu spreek ik hier zeker niet over hetgeen wat men u nu tracht af te praten aan antibiotica. Dat heeft andere gronden en andere redenen. Nu gaat men u in vele gevallen hier zaken voorschrijven, bijvoorbeeld op basis van cortisonen. U weet het, of u weet het niet, de arts zegt het u , of  zegt het u niet, soms weet de arts het zelf niet. Maar goed, maakt weinig uit.

Deze preparaten die u gebruikt zullen u wel degelijk helpen in uw verkoudheid. Dat is zeer juist. Alleen heeft men u vergeten te verwittigen dat ze voor vele personen inhouden dat de nierfunctie sterk gestoord wordt. Dat vele mensen daardoor, niet onmiddellijk, maar meestal enkele maanden later, problemen krijgen met de waterhuishouding van het lichaam, enz.

Dit is maar een klein voorbeeld waar niemand bij stil staat. Maar er zijn nog zo veel andere zaken. Ach, u hebt het geluk van te leven in een maatschappij waar toch alle voorzieningen  van voedsel aanwezig zijn. Dat u veel meer consumeert dan dat goed is voor uw lichaam, dat nemen we er maar bij. Op zich zou dit eigenlijk nog niet zo’n catastrofe zijn, wanneer je voldoende beweging zou nemen. Maar wat zien we?

Veel van het voedsel dat u tot u neemt is eigenlijk besmet. Niet volgens de regeltjes van uw ministeries. Want daar is alles in orde. Maar men vergeet u wel mede te delen dat heel veel scheikundige stoffen, bijvoorbeeld in vlees, aanwezig zijn. Dat je nog maar heel weinig op natuurlijke wijze geteelde groenten kunt eten waar geen schadelijke stoffen, gifstoffen, in aanwezig zijn voor het lichaam. De wetenschap zal zeggen dat klopt niet. Dat weet ik. Maar wacht even: het is niet omdat de wetenschap denkt dat bepaalde meststoffen verwerkt zijn door bijvoorbeeld een aardappel, dat deze wanneer die aardappel geconsumeerd wordt, niet meer een reactie in het lichaam veroorzaken. Daar wordt de grote fout gemaakt. Want bepaalde stikstoffen worden niet herkend door uw cellen. En worden aanzien als zijnde indringers, als zijnde gevaar. Met als gevolg dat in uw lichaam bepaalde disharmoniën ontstaan. Of waarom, mijn beminde mensen, komen er zo veel mensen tegenwoordig met hun zenuwstelsel in de problemen. Hebt u daar ooit bij stil gestaan? Neen!

Ach ja, je hebt allemaal een heel druk leven. Je hebt geen tijd voor rust. Maar uw moderne maatschappij, die u voedingsstoffen geeft die zo gezegd zo gezond zijn, bevatten in vele gevallen zaken die de communicatie van uw zenuwstelsel storen. Met alle gevolgen van dien.

Kijk, al deze kleine zaken die ik nu naar voor haal, zijn zaken die je in de toekomst eigenlijk meer en meer gaat zien optreden, en waarvoor we trachten jullie te wapenen. Jullie een doorzicht te geven in die zaken zodat je het kunt vermijden.

Wanneer je als mens op dit moment gewoon even de tijd zou nemen om regelmatig  de natuur in te gaan, en dan bedoel ik niet een stadspark, ik bedoel niet een paar bomen die tussen een paar buildings staan, maar ik bedoel werkelijk dat u de natuur in gaat, dat u de bossen of de velden intrekt en als u daar gewoon een gewoonte van zou maken, dit eens per week te doen, gedurende enkele uren, dan zou uw lichaam de kans krijgen om heel veel invloeden, die je in u op neemt via uw aura, via uw fijnstoffelijke lichamen, dan kun  je door in die natuur te zijn deze zaken eigenlijk terug van u af laten vloeien. Wanneer je dan de moeite zou nemen om bijvoorbeeld u ergens rustig tegen een boom te zetten. Niet op een stoeltje. Maar gewoon op de aarde. Tegen een stam. En u gewoon trachten één te voelen met die omgeving. En proberen de omgeving in u op te nemen, te kijken wat rondom u is. Wat daar groeit, wat daar leeft, wat daar beweegt. En u trachten te verplaatsen in die wisselwerking van die aarde, van die natuur. Op zulke moment ben je dan in staat zonder dat je enige inspanning moet leveren, maar juist door de harmonie, de eenheid met die natuur van een positieve lading in uw aura op te nemen. En hetgeen wat dat u gedurende een week opgeslagen hebt, dat eigenlijk belastend was, te laten weg vloeien. En dan kom ik misschien op het punt dat die degene hier die nogal wetenschappelijk of realistisch is ingesteld gaat zeggen: ‘nu gaat het mij even te ver’. En toch zal je in de komende jaren opmerken dat dit meer en meer aan bod gaat komen, en dat het wel degelijk tot uw wereld behoort.

Wanneer u klein kind was dan las u graag sprookjes. En in die sprookjes kwamen van alle natuurwezens voor. Iedereen kent kaboutertjes, iedereen kent elfjes, nimfjes, misschien trollen en zo verder, gaat al iets te ver voor deze streken, maar goed, gnoompjes. Wel, kijk, in die verhaaltjes die je als kind gelezen hebt, waren dit figuurtjes die voor u leefden, die voor u werkelijk waren. Als jonge mens van enkele jaren vroeg je je niet af: ‘is dit juist of is dit niet juist?’ Het was voor u realiteit. De elfjes zweefden door het bos, de kaboutertjes wandelden tussen de bomen. Nu moet u even volgen. Deze verhaaltjes zijn zomaar niet ontstaan. Deze verhalen zijn gebaseerd op heel oude ervaringen. Ervaringen die duizenden jaren terug gaan, op bepaalde momenten zijn die door schrijvers, dichters, zangers gaan beschreven worden. Maar de aarde kent zijn krachten. En zo kunnen we zeggen dat wanneer je rustig in de natuur zit, je u één kunt voelen met ‘aardwezens’. En ik zou ze dan niet meer voor jullie als volwassenen als kleine mannetjes met puntmutsen omschrijven. Maar ik zou ze eerder omschrijven als zijnde gewone energie, gewone kracht. De kracht die er voor staat dat de evenwichten in de aarde daar zijn. De kracht die er voor staat dat bijvoorbeeld het zaad kan ontkiemen. Dat er nieuwe planten kunnen groeien, nieuwe bomen kunnen ontstaan en zo verder. De kracht dat de aarde waarop u leeft voor u voedsel kan produceren. Voedsel, en daar wordt het dan weer belangrijk, dat voor uw lichaam als lichaamseigen herkenbaar is. Wat in vele gevallen, spijtig genoeg, met hetgeen wat u gewoonlijk dagdagelijks eet, niet meer het geval is.

En dit is niet alleen voor de aarde. Want de aarde kent ook nog zijn atmosfeer. Zijn atmosfeer waar uw elfjes in aanwezig zijn, uw nimfjes in aanwezig zijn, en noem maar op. Ook deze figuurtjes kunnen we gaan zien als energievelden, als krachten. Dan is misschien het romantische en het mooie er een beetje af, maar het maakt niet uit. Je kunt er u één mee voelen. En wanneer je in dat natuurgebied bent, en je sluit even uw ogen, en je tracht dan de lucht te voelen, hoe zij beweegt, hoe zij er voor zorgt dat vele zaken  kunnen verplaatst worden, hoe zij een draagveld is, bijvoorbeeld voor de vogels die u op dat moment een serenade geven, maar hoe zij ook een mogelijkheid is van heel veel nieuw leven samen te brengen, te verplaatsen, en nieuwe combinaties te laten ontstaan. Dat zijn uw elfjes uit de sprookjes. Uw nimfjes, en zo verder.

En zo kan ik verder gaan. Zo kunnen we water bekijken, met al zijn krachten. Zo kunnen we het vuur beschouwen met al zijn vernieuwende en levengevende energieën. Al deze zaken samen, sommigen onder u zullen die de naam ‘elementen’ geven, of ‘elementaal’, zijnde de kracht waaruit ook u leeft. Zij zijn de kracht die, wanneer zij voor u in onevenwicht is, ja, de bron is van dikwijls veel miserie. Veel ellende.

Wanneer ge niet goed geaard bent ontstaat er spanning. Iemand die iets van elektriciteit weet zal dit zeker kunnen aanvaarden. Wanneer je het water niet kunt laten doorstromen in uw lichaam, en uw lichaam bestaat uit het merendeel uit water, dan ontstaat er ook onevenwicht. Ontstaat er ook spanning. Voel je je ook niet goed. Wanneer je de lucht niet op een zuivere wijze in uw lichaam kunt laten functioneren, ja, krijg je weer problemen. En dan nog maar te zwijgen wanneer de verbranding niet meer wil gaan. Dan is het helemaal naar de maan, zou ik zeggen. Maar ik wil deze planeet, die zo schoon staat te schitteren vanavond, toch een beetje sparen.

Kijk, mijn beminde mensen, waar het op aankomt is, dat je, zeker de tijd die komt, steeds meer en meer bewust wordt van uw deelheid, uw onafscheidelijke deelheid van de planeet waarop u leeft. En dat u, ondanks hetgeen wat de laatste eeuw door de mens is vernietigd, ondanks dat, dat u toch zult moeten trachten te zoeken naar de zuiverheid. En vanuit deze zuiverheid trachten in harmonie te zijn met de aarde en met uw verwanten. En als je deze kleine zaken langzaam maar zeker onder de hand krijgt, dan ga je ook veel sneller kunnen ingrijpen. Ook veel sneller inzien wat er allemaal rondom u gebeurt.

En een laatste tip voor ik het eerste deel afsluit, het is hier vroeger ook al gezegd, maar ik wil er toch de nadruk nog eens op leggen: vermijd grote massa’s mensen. En waarom? Ik wil jullie dat nogmaals verklaren. Hoe groter de massa waar u zich in begeeft, hoe sterker u beïnvloed wordt. Deze beïnvloedingen zijn meestal niet de harmonische invloeden, maar zijn meestal invloeden die op begeerte-aspecten zijn gebaseerd. En juist dit is op het ogenblik de sleutel van de verandering.

Mensen worden in een begeerte door de tijd gestimuleerd. Steeds sterker. En hoe sterker deze begeerte gestimuleerd wordt, hoe onevenwichtiger de persoon in kwestie wordt. Wanneer je dan in grote bevolkingsaantallen bent, bijvoorbeeld in sportstadia, bijvoorbeeld in grote theaters, zalen, noem maar op, dan zijn daar altijd wel figuren bij die al zeer ver zijn in dit onevenwicht en die voldoende overdracht geven naar vele anderen waar ook al kleine stoornissen aanwezig zijn. En zo krijg je eigenlijk een enorm cumulerend effect. En de resultaten, ach, die ziet u bijna dagelijks rondom u. Zie hoe in de laatste tijd toch, zelfs de laatste maanden overal, ook hier in uw contreien agressie tegen elkander is toegenomen. Zelfs voor de meest onzinnige zaken lopen emoties soms volledig verkeerd en uit de hand. Zie naar uw verkeer. Hoe ook uw verkeer, bijvoorbeeld, dat is ook een massa mensen. Maar een massa mensen die dan nog even verpakt zijn in metaal, waar het metaal, waar men ook niet bij stilstaat, een lading krijgt van spanning. Die veelal vertaald wordt! En dan krijg je soms zo van die fameuze ongelukken, soms onverklaarbaar, maar met alle gevolgen vandien. Gelukkig zou ik zeggen, leef je in een land waar het af en toe nog eens goed regent. Waardoor er nog een ontlading kan ontstaan van al die metalen verplaatsbare voertuigen. Want anders zou het misschien nog erger zijn!

Kijk, wanneer je hetgeen ik u hier vanavond gebracht heb, misschien herluistert, of herleest, want, voor zover ik op de hoogte ben, zal u dat ter beschikking worden gesteld, en u haalt die paar kleine punten er al uit die ik u vanavond heb mee gegeven, dan hebt u eigenlijk al vanaf deze eerste les die we geven een fundament om iets te doen.

Het is niet moeilijk. Je moet alleen maar het doen. Je moet alleen maar de natuur af en toe ingaan. Je moet alleen vermijden dat je telkens weer in de massa wordt opgenomen. En als je dan ook al een beetje vraagt rekening te houden met wat je bijvoorbeeld aan medicatie neemt, als je ook uw voedsel een beetje in de hand houdt, kijk, dat zijn eigenlijk heel kleine dagdagelijkse zaken, maar waar u op korte tijd zeer goede resultaten mee kunt behalen. En dan kunnen we de volgende maal, wanneer we hier samen zitten, ander zaken naar voor brengen.

En we zullen telkens proberen van een paar praktische feiten er aan toe te voegen, zodat u na verloop van tijd een soort agenda hebt, met de nodige mogelijkheden om wat er ook gaat gebeuren u daar op een juiste wijze te kunnen door halen. En dat er veel gaat wijzigen, mijn beminde mensen, dat kan ik u verzekeren.

Ach, ik kan er geen datum of uur op plakken. Maar, zoals ik gezegd heb aan het begin van de avond, we zijn naar de volledige uitwerking van de eerste kosmische tendensen van Aquarius aan het gaan. Het eerste halve gedeelte is voorbij. En wanneer u gewoon maar even terug denkt aan wat de laatste dertig jaar gewijzigd is, en u kent iets van de typische kenmerken van Aquarius, die toch vooral broederschap en vooral harmonie inhoudt, maar langs de andere kant ook technische ontwikkeling. En zeker, en dat is misschien nog één van de belangrijkste punten naar  de mensheid toe, een vorm van rechtvaardigheid die gebaseerd is op eigen verantwoordelijkheid.

Want nu begint de tijd van de afbraak dat de mens niet kan blijven zeggen: ‘het is mijn verantwoordelijkheid niet, het is de verantwoordelijkheid van die of die!’ Een mens wordt verantwoordelijk voor zijn eigen daden. En langzaam maar zeker zal daaruit ook het gevolg zijn dat de maatschappij u niet meer zal vragen: ‘welke goedkeuring kunt u mij voorleggen van de één of ander, of diploma of hoe u het ook noemt’, maar dat de maatschappij zal vragen: ‘u beweert dat u dit kunt, bewijs het mij maar! En dan is het goed. Kun je het niet bewijzen, sorry, dan gaan we verder.’

Want dat ook is Aquarius. Aquarius laat zich niet verblinden door wetten, voorschriften, allerlei papieren. In Aquarius zal de vraag zijn: ‘Wat kun je? En welke verantwoordelijkheid neem je?’ En dan zul je ook zien dat uw ganse opbouw van uw maatschappelijke structuur totaal verandert, totaal wijzigt.

Dat het niet meer zal zijn dat een dokter zal zeggen: ‘Het is dit of dat’, maar dat hij zal moeten aantonen dat hij kan genezen. Op een bepaald moment zul je zelfs tot de constatering komen dat bijvoorbeeld de genezer in sommige gevallen voorgaat op degene die pretendeert als arts gestudeerd te hebben. Niet dat dat in alle gevallen zal zijn, maar het zal veel voorkomen.

En zo zal het ook in de industrie gaan. Zo zal het gaan in zaken. Zo zal het gaan in religie. En dat is eigenlijk hetgeen wat er op korte termijn aan veranderingen voor jullie te wachten staat.

Zo! Hiermee heb ik dit gedeelte van de avond afgerond. In het tweede gedeelte krijgt u een collega van mij die uw vragen zal beantwoorden, in zoverre deze vragen natuurlijk niet op persoonlijke titel zijn. Want wij houden ons ook aan deze regel, dat wij persoonlijke vragen niet beantwoorden. Een vraag die gesteld wordt moet steeds ook nut hebben voor de anderen. Dan is bij wijze van spreken bijna alles mogelijk om te vragen. We staan er op dat vragen die schriftelijk gesteld worden voor gaan. Het is gemakkelijk ook voor ons. Het is ook een beetje ‘spiekwerk’. Voor degenen die iets meer kennen van hoe wij werken, zullen dit wel begrijpen.

Als de vragen die schriftelijk zijn ingediend voorgelezen en beantwoord zijn, en er is nog tijd genoeg over, dan kunnen eventueel nog mondeling gestelde vragen beantwoord worden, maar dit hangt gewoon af van de entiteit die op dat ogenblik het medium bestuurt. En ook in hoeverre dus de tijd verstrijkt. En dan, na het vragengedeelte, en dit is dan het belangrijkste punt toch van de avond vinden wij, willen we komen tot een gezamenlijke meditatie, maar ook weer een meditatie die een praktische kant voor jullie heeft. Niet alleen een opwekken van kracht, maar ook dat deze kracht kan gebruikt worden om, in sommige gevallen zullen we het u vertellen, bepaalde doelen en bepaalde resultaten te bereiken.

Zo! nu is mijn tijd gekomen om het medium even vrij te geven. Ik sta er op van ieder van de aanwezigen hier voor zijn aandacht te danken. En zeker in deze eerste les wil ik als slot nog even zeggen: mensen, denk er zelfstandig over na! Het is niet omdat het van onze zijde komt, dat je als mens verplicht bent dit als onfeilbaar te beschouwen. Wij vertegenwoordigen niet een religie die zegt ‘zo moet je denken’. Wij houden er aan dat u steeds en altijd uw eigen denken op de voorgrond brengt en nadenkt over hetgeen u gehoord hebt.

Ik wens u nog een leerrijke avond.

Deel 2.

Het is aan mij om het tweede deel voor jullie in te leiden. Mag ik de vragen die in jullie hoofd gerezen zijn, eventueel, krijgen?

  • Broeder, ik hoor vaak dat voeding, en vooral combinatie van voedingsmiddelen, dat dat heel belangrijk is voor de gezondheid. In het eerste deel heb ik gehoord dat men, zelfs al eet men op een verkeerde manier, toch gezond kan blijven als men maar in harmonie is.

Ach, kijk, wanneer u alles gelooft wat voedingsdeskundigen u trachten wijs te maken, dan bent u een zeer dankbaar sujet voor alle medische geschoolde personages op deze aarde.
Kijk, wanneer een mens met zichzelf in harmonie is, dan gaan alle stofwisselingsoorten en processen in zijn lichaam automatisch geoptimaliseerd zijn. En dan mag hij bij wijze van spreken eten wat hij wil, dan zal hij gezond zijn.

Maar wanneer je iemand krijgt die over alles en nog wat kankert omdat hij/zij denkt: ”Aai, daar kan dát inzitten of dát veroorzaken, en dát kan dát doen”, ja, dan mag hij zo gezond eten dan je kunt dromen, ziek zal hij er wel van worden.

Kijk, een menselijk lichaam is niet, zoals de meeste mensen denken, iets dat je kunt programmeren. Nee!

Als ik terug denk aan mijn tijd, bijvoorbeeld, toen hadden we niet deze uitgebreide mogelijkheden aan voedsel zoals u hebt. Als wij ‘s morgens onze kroes wijn kregen met wat water en een stuk brood, dat soms al dagen oud was, dan hadden we een goede diner gehad om de dag aan te vatten. En als er in de loop van de dag, en dan, ik behoorde toch niet tot de armen in die tijd, nog ergens een stukje vlees op tafel kwam, al dan niet goed verbrand, dan hadden we serieus gegeten. Nu, wij kenden geen problemen met onze darmen en onze maag.

Wanneer iemand heden ten dage zo’n voedsel voorgeschoteld zou krijgen, dan zegt men: “Ach, man, daar ga je aan kapot”. Maar wij gingen aan wat anders kapot, hoor! Naar onze zijde kom je toch altijd terug, dat is geen probleem.

Maar, neem mij niet kwalijk, dus alle dikke boeken ten spijt over voeding, kijk, ik zou het zó samen vatten: Eet wat u smaakt! En eet met mate! Eet nooit tot u verzadigd bent! Want dat is het schadelijkste wat je kunt doen. En voor de rest, trek u niet te veel aan wat anderen u trachten wijs te maken! Sorry, dat is mijn mening! En die is nogal gebaseerd op een paar incarnaties die ik toch de laatste eeuwen hier op uw aardkloot heb doorgemaakt. Dus ik heb wel wat ervaring.

  • Er is gesproken over Aquarius en eigenlijk is het woord ‘rechtvaardigheid’ daarin gevallen. Kunt u daar iets meer over zeggen, broeder?

Nou ja, daar kan ik zelfs een ganse avond over vullen, als u dat wilt. Maar in de context van deze avond en voor zover ik even spiek bij de voorganger, of de inleider van deze cursus.

En tussen twee haakjes, voor ik het vergeet, men heeft mij gevraagd van jullie mede te delen dat de tweede les vooral zal gaan over hoe je kunt omgaan met gedachten en gedachtekrachten. En er is ook een klein beetje gevraagd van u daarop voor te bereiden. In die zin, dat wanneer je daar even gedurende de komende 14 dagen over nadenkt, dat u dan toch al enkele vragen zou kunnen formuleren. Dus dat is even terzake.

Dan kom ik even terug, lieve dame, op uw ‘rechtvaardigheid’. Aquarius is altijd rechtvaardig. Maar geen rechtvaardigheid die behoort tot de menselijkheid. En dáár gaat het even wringen, nietwaar? Want het is niet omdat de mens iets rechtvaardig vindt, dat dit kosmisch correct en rechtvaardig is. Even een klein voorbeeld: een mens, bijvoorbeeld zal het zeer rechtvaardig vinden dat hij leeft in volle gezondheid. Een mens zal het zeer rechtvaardig vinden wanneer hij werkt, dat hij daarvoor goed betaald wordt en kan functioneren volgens zijn begeertepatroon in deze maatschappij. Maar Aquarius functioneert zo niet. Aquarius gaat in de eerste plaats zien: ‘waarom ben jij geïncarneerd? Waarom leef jij op dit moment? Wat is de zoektocht die uw geest is aangegaan?’ En dan kan dat zijn dat, ik ga het even heel extreem stellen, dat je bijvoorbeeld moet leren dat uw gedachten niet enkel de juiste zijn. Dat hetgeen wat u als werk doet, bijvoorbeeld niet hetgeen is wat dat zo belangrijk is. Ik kan mij voorstellen dat ik dit tegen uw eerste minister zal zeggen, : ‘Ach, man, hetgeen wat jij doet is toch maar bullshit. Is een mens wat wijs maken, je gelooft er zelf niet in’. Nou, de rechtvaardigheid op dat moment van Aquarius zou zijn, dat die man geconfronteerd wordt met deze zaken en daar de nodige prijs voor betaalt. Ondanks het feit dat hij denkt dat hij toch zo belangrijk is, en toch zo veel goed doet voor de gemeenschap. Of toch tenminste voor degenen die voor hem willen kiezen en waar hij wat aan kan verdienen. Begrijp je? Dus de rechtvaardigheid van Aquarius komt er op neer dat de kosmos zorgt dat hetgeen wat de evenwichten, en dit op alle terreinen, tot stand brengt, dat dat zich voltrekt.

U zult onder andere opmerken dat de rechtvaardigheid in Aquarius ook dikwijls te maken heeft met bepaalde magische-esoterische impacts. En dat het niet zo maar is omdat ‘ik zo opgevoed ben’ of omdat ‘de religie het voorschrijft’ is dit rechtvaardig. Cru gezegd, in Aquarius kan een terrorist die u slecht vindt omdat hij mensen, onschuldige mensen doodt, een heel rechtvaardige daad gesteld hebben. En nu denkt u allemaal: ‘dat kan ik niet aanvaarden, want hij raakt anderen’. Alleen denkt u te kort. Want, wat er ook gebeurt, wat die terrorist ook doet, kan hij alleen maar realiseren door het feit dat hij, binnen de kosmos, in een harmonie is. Dat wil zeggen dat al zijn slachtoffers, hoe gek het ook mag klinken, met deze terrorist in evenwicht zijn. Want anders zou je bij zijn daad niet betrokken zijn. En daardoor is zijn daad rechtvaardig.

Kijk, wat ik u duidelijk wil maken is heel simpel. Stap even af van hetgeen wat jullie als mensen eigenlijk gedacht hebben dat rechtvaardig was. Kijk, ik ga even een klein verhaaltje uit mijn tijd vertellen. Ik heb, in een bepaald leven, nog deel genomen aan de Kruistochten. Niet de eerste. Maar goed. En ik ga ook geen gegevens verder geven, dat je niet gaat opzoeken. Maar wij waren er van overtuigd dat wij rechtvaardig handelden wanneer wij de andersdenkenden een kopje kleiner maakten. Wij hadden zelf op dat moment een vrijbrief: hoe meer dat wij de ‘vijand’, in dit geval was het vooral de moslim, maar ook de jood, en al wie niet gelovig was natuurlijk, over de kling joegen, hadden wij vrijstelling en werd onze plaats in de hemel hoger. En dat was onze rechtvaardiging! Alleen al door het feit dat we meetrokken hadden we een volledige aflaat, konden we doen wat we wilden. Te zwijgen natuurlijk over alle andere voordelen die we daar natuurlijk uit putten! Maar goed, als je mij nu vraagt: ‘was dit werkelijk rechtvaardig?’. Ja, in uw ogen, nu, zul je zeggen: ‘nee!’ Maar toen was het voor ons wel zo. En dat die legers van alles uitgespookt hebben; als ik nu naar jullie wereld kijk, dan zouden deze christelijke legers, waar ik toch toe behoord heb, op dit ogenblik voor het tribunaal van, hoe is dat daar, dat grote gebouw in Amerika, komen, want wij hebben ergere daden gedaan dan dat jullie hier de laatste tijd in Joegoslavië hebben uitgespookt! Maar toen was dat voor de rechtvaardige zaak. En stonden we aan de juiste zijde. Aan de zijde van wat wij toen dachten dat goed was. En niemand zou ons er op dat moment vanaf gebracht hebben. Niet alleen omdat we allen nogal redelijk gelovig waren, maar ook omdat we een bevestiging vonden in de rijkdom die we er uit haalden. Als je dan achteraf ook over de kling gejaagd wordt, en je komt aan onze zijde, ja, dan heb je wel even een paar zaken recht te trekken! Maar goed, het is maar hoe dat u het ziet. En nu bekijk ik wel even de zaken anders.

Dus, mijn lieve dame, ben ik voor jullie duidelijk genoeg, wat rechtvaardigheid aangaat?

  • Die rechtvaardigheid zit me toch niet lekker, hoor broeder.

Dat kan ik mij voorstellen, jonge dame, dat dat u niet lekker zit! Maar ik kan nu eenmaal niks veranderen aan wat de kosmos inhoudt.

  • Maar, het voorbeeld dat u gaf van die terrorist, dat kan ik eigenlijk toch niet goed begrijpen…. dat dat rechtvaardig is in zijn ogen, dat kan ik begrijpen, maar daarom is het toch nog niet rechtvaardig! Voor de kosmos?

Kijk, als mens ga je het veel te ver zoeken. Omdat je als mens, en dat is begrijpelijk, toch zoveel belang hecht aan dat verpakkinkje, die stof. Maar in uw totale bestaan is dit maar één klein moment van leren, van ervaring opdoen. En ik ga het voorbeeld dat u dagdagelijks hoort tegenwoordig, wanneer iemand een bomauto laat ontploffen, op een markt, tegenwoordig is dat bijna dagelijkse kost, je zou zeggen dat ze de auto’s daar in de aanbieding voor geven, dan gaat u denken van: ‘ach, die arme mensen daar, en die kindjes, en alles, die daarmee naar onze zijde gaan, dat zijn toch maar sukkelaars!’ Eerstens, ze zijn geen sukkelaars, ze worden goed aan onze zijde opgevangen, en ze kunnen gewoon verder, en voor de meesten zijn ze uit de rotzooi! Ze vinden het zelfs zeer goed dat ze aan onze zijde zijn. Maar dat mag natuurlijk niet te luid gezegd worden! Want dan ga je nog meer steigeren! Maar wat ik wel wil daarbij voegen, is wel dat tussen die man die die aanslag pleegt, en al die slachtoffers die mee naar onze zijde komen bestond al een band, was al een harmonie. En dankzij die harmonie heeft zich dat kunnen voltrekken. Maar dit kun je als eenling in de stof niet overzien. Je hebt geen beeld over het totale plaatje. En, stel nu dat die terrorist mislukt, en dat die aanslag niet doorgaat. En daar is een kind dat dat overleeft, en dat kind groeit op, en dat wordt nog een grotere terrorist. Die bijvoorbeeld een gans continent uitroeit. Vindt u het dan rechtvaardiger? Gaat u dan zeggen: ‘ja, misschien was het dan toch beter geweest dat onze eerste vriend geëxplodeerd was, samen met die kleine, want dan waren er zoveel miljoen mensen minder gestorven!

Kijk, wanneer je wilt kunnen verder leven, met een gelukkig gevoel, wanneer je wilt verder kunnen bestaan, in de nieuwe bewegingen die ontstaan in de kosmos, dan zul je zoals mijn broeder in het eerste gedeelte hier naar voren heeft gebracht, u van zulke zaken moeten kunnen distantiëren. Zul je moeten kunnen aanvaarden dat wat een mens tegenkomt, eigenlijk is wat hij zocht. Er zijn maar weinig mensen in de stof, neem dat gerust aan, die iets meemaken wat zij niet zoeken! Of je moet behoren tot de minst bewusten, die bijna, om het in stoffelijke termen uit te drukken, bijna maar leven zoals een dier, zonder nadenken, maar volgens hun instincten. Maar dat is weer iets anders. Zo zijn er heel veel, want je ziet zoveel politiekers hier rondlopen, nietwaar, die zo leven. Maar goed, maar dat is niet de massa, hè? De massa is de mens die toch nog een beetje hersenen heeft.

Dus om uw rechtvaardigheid hier af te sluiten, stoor u niet aan zaken die je eigenlijk niet volledig kunt beheersen of doorschouwen. Laat het voor wat het is. En tracht te doen wat jijzelf ervaart als zijnde juist, als zijnde correct. En als een ander tegen u zegt: ‘ik vind dat niet,’ zeg dan: ‘dat is uw volste recht, mijn vriend, jij mag dat van mij zo vinden, maar, ik heb ook het recht van mijn weg te gaan, volgens dat ik vind dat juist is.’ En dan scheiden gewoon uw wegen. Zo simpel is het.

Maar de mens maakt het graag ingewikkeld, nietwaar. Dat is één van de punten die we waarschijnlijk in de volgende lessen meer en meer naar voor zullen moeten schuiven; dat is van de zaken allemaal niet naar u te trekken, en te denken van: ‘dit moet ik kunnen doorgronden, dit moet ik kunnen begrijpen’. Kijk, als ik u het ganse plaatje zou uittekenen van wat er op het ogenblik achter de schermen in elkaar gestoken wordt, om aan oorlogsvoering te gaan doen in de komende weken en maanden, dan zou u zeggen: ‘dat is onvoorstelbaar!’ Toch is men daar nu al volop mee bezig! Men is nu volop bezig van alles uit te zetten en te doen en in elkaar te steken, omdat u binnen enkele maanden zou geloven dat het toch een noodzaak was om dat te doen. Zo heeft men de mensheid al dikwijls te pakken gehad. Wanneer ik denk aan mijn tijd, dan zeg ik: ‘Kijk, zelfs in deze tijd is er nog niks veranderd.’ Wij werden ook opgeroepen tegen de strijd, tegen de ‘niet-gelovigen’ de ‘barbaren’, de moslims. Want zij waren het grote gevaar. En wij geloofden het ook.

Wij geloofden ook dat zij van alles deden dat in onze ogen niet kon. Dat dit allemaal louter  en alleen gebaseerd was op verhaaltjes en fantasie van een paar doortrapte monniken, met aan het hoofd de ergste, in die tijd was het Avignon, maar goed. Wij geloofden het ook. Zoals u misschien ook gelooft hebt dat het een noodzaak was van oorlog te gaan voeren in Irak, om daar een dictator van zijn stoel te halen. Of in de tijd dat het een noodzaak was om in Viëtnam de ‘vrijheden’ van het westen te gaan vrijwaren. Wanneer je de waarheden daarachter zou zien, dan zou je zeggen: ‘Kijk, rechtvaardigheid was zeker toen niet op de wereld aanwezig’. Maar goed, laat ons hier niet te ver over gaan, want we zijn ons aan het opboeien over zaken waar we toch geen invloed op hebben. En laat mij het afsluiten met te zeggen: ‘Als je de wereld wilt veranderen, verander uzelf, en je bent op goede weg!’

Zó! Neem mij deze uitschuiver niet kwalijk van over politiek te gaan praten. Maar ja, je hebt dan eens mond, hè, je kunt dat moeilijk houden! Goed.

Mag ik vragen, zijn er nog vragen?

  • Ja, ik heb een vraag i.v.m. in harmonie blijven met die veranderingen. Ik weet dat er bij veel mensen veel pijn op zit, en sinds wat er gebeurt met de natuur. En hoe kunnen wij eigenlijk best omgaan met die pijn?

Kijk, de pijn die bij de meeste mensen aanwezig is, is eigenlijk een pijn omdat er niet meer beantwoord wordt aan hun wenselijkheden. Ach, neem mij niet kwalijk, ik trap op zere tenen. Maar het is mijn waarheid. Zal het zo uitdrukken. De pijn gaat er om dat mensen bepaalde ideeën hebben van welke rechten zij hebben in dit leven. Maar ze hebben die niet! Je bent hier op deze aarde gekomen om bepaalde zaken te doorleven. Bepaalde lering op te doen. Je mag deze aarde gebruiken. Maar dat is voor de meesten niet genoeg en daardoor gaan ze hem misbruiken. En dit is eigenlijk al zo oud als de mensheid.

Maar, maar, wanneer we dit bekijken naar de laatste eeuwen, dan zien we dat het misbruik zo groot is geweest dat zaken onomkeerbaar zijn geworden. En gezien er maar een paar mensen van profiteren in ogen van de massa, vindt die massa dat pijnlijk. Maar wanneer die massa bij die kleine hoeveelheid was die wél er van profiteert, zou die massa dat niet pijnlijk gevonden hebben. Begrijp je? Alles is zó relatief! En je kunt gewoonweg niet meer terug, bijvoorbeeld naar onze tijd, zoals de natuur was. Is onmogelijk! Het enige waar je terug naar toe kunt gaan is: naar de kracht in uzelf. De harmonie met de aarde.

Bijvoorbeeld om op een avond als deze, wanneer de volle maan aan het firmament staat, tracht aan te voelen de kracht en de wisselwerking die er is. En u daar goed in te voelen. U goed te voelen wanneer het buiten regent. Of wanneer de zon schijnt. U goed te voelen wanneer u een vrucht van de aarde kunt eten. Als u die zaken voor uzelf kunt aanvaarden en daar gelukkig mee zijn, dan gaat u geen pijn voelen. Dan gaat er geen pijn zijn, en dan gaat u alle veranderingen, ook diegene die komen kunnen aanvaarden. Want je gaat zien dat zij in uw harmonie kunnen passen. Maar de grootste moeilijkheid is uw eigen wenselijkheid in de hand houden. En dat juist hanteren. En kun je dat, dan kun je al die vernieuwingen heel gemakkelijk aan. Het zal soms wel een beetje moeilijk zijn. Ik hoop dat ik niet te veel geshockeerd heb, maar, het is een oude gewoonte van mij om het te zeggen zoals ik het aanvoel.

Goed. Als jullie door al jullie moeilijkheden van de hedendaagse mens zijn geworsteld, dan is het moment aangekomen van even een beetje ernstig te worden en over te gaan tot een meditatie.

Meditatie: Het licht van de maan.

Kijk, we leven in een tijd van vele verschuivingen en veranderingen. En ik zou graag nu met jullie vanavond, zoals we hier in een mooi kringetje zitten, een kracht opwekken. En deze kracht als een parabool van harmonie en licht over deze streek laten neerkomen. Aan onze zijde hebben we daar een reden voor.

De natuur op dit moment is een beetje uit zijn oude evenwicht. We gaan die evenwichten niet herstellen, hoor. Maar, wat we gaan proberen is, in deze streken, hier, met jullie die nu aanwezig zijn, de mogelijkheid op te bouwen dat door de nieuwe situatie de krachten hier, niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur zó gestuurd worden dat je daar een meerwaarde voor uzelf en voor die natuur kunt uit halen.

Dan is natuurlijk belangrijk dat u dit kunt aanvaarden. Dat misschien op een bepaald moment wel even de natuur een deukje geeft, maar dat na dat deukje er iets moois ontstaat. En, daarom, vrienden, stel u even voor dat het licht van de maan, dat nu zo helder over deze aarde valt, dat dat de energiebron is die we nu gaan gebruiken.

Tracht u even één te voelen met de maan en met het licht van de maan. Het licht van de maan dat voor de mens, maar ook voor al wat leeft op aarde, een harmonieus gevoel inhoudt. De maan schijnt niet alleen voor geliefden. Alhoewel dit de liefde kan stimuleren.

Maar de maan stimuleert al het goede wanneer je binnen dit beeld voor uzelf het goede laat open bloeien.

Voel hoe het licht van deze planeet u als het ware omkadert, als het ware uw huid streelt,  beroert. Voel hoe het licht van de maan de lucht laadt met parels van energie. Voel hoe het licht van de maan de aarde beweegt, doortrilt, en hoe dat licht als het ware de bodem bevrucht. Hoe het licht alle kiemen die aanwezig zijn stimuleert om te vernieuwen, om open te bloeien, om vruchtbaarheid te geven.

Voel en zie hoe het licht van de maan de wateren van deze aarde laadt met kracht. Hoe het water de vruchtbaarheid bevordert, hoe het water de zuiverheid aanbrengt. Zodat we onder deze koepel van licht en kracht, deze zuiverheid van denken en voelen mogen ervaren.

En voel dan in u hoe de maan het vuur in je lichaam doet oplaaien. Hoe de kracht van het vuur uw hartritme stimuleert, hoe de kracht van het vuur vernieuwing brengt in uw ganse ‘zijn’. Hoe de kracht van het vuur, door het licht gestuurd, de magie van het lichaam versterkt, waardoor uw lichaam een alchemistisch komfoor wordt waarin het nieuwe goud geboren wordt door de samenvloeiing van deze krachten.

Want wanneer we nu ons één voelen dankzij onze zuster de maan, die ons omkleedt met haar licht, waardoor we schitteren in deze kosmos. Waardoor we als het ware allen alchemisten zijn, en vanuit dit proces het nieuwe dat Aquarius inhoudt, uitstralen, het nieuwe bevestigen.

Laat dan vanuit dit alchemistisch proces de kracht vloeien, laat ze uitgaan, zodat deze ganse streek van noord naar zuid, van oost naar west kan genieten van dit nieuwe goud, van het ware alchemistisch goud.

Laat ons hier de eenheid ervaren tussen wat ooit de Ouden zeiden: “De harmonie kan maar ontstaan wanneer de rode en de witte leeuw samen vloeien tot één kracht.” En deze kracht is vanavond hier, dankzij de wisselwerking tussen enerzijds de grote lichtbron die we ‘de zon’ noemen, of ‘de vader van alles’, het kind, de maan, en de moeder, de aarde.

En het samenspel in deze configuratie maakt dat al het leven dat door dit licht beroerd wordt ook geestelijk beroerd wordt. En meerwaarde kan ontvangen, en helderheid kan ervaren. Want het is niet alleen dat wij spreken over zuster maan als zijnde een planeet. Maar ook de geest van de maan is met ons begaan. Ook zij is bevoertuigd. Zo goed dat de kracht van vader zon bevoertuigd is.

En dat deze kracht de mogelijkheid maakt dat het vuur in ons het alchemistisch proces voltrekt. Zo goed dat de moeder die ons draagt, de moeder waaruit wij zijn ontsproten, de moeder waar wij steeds weer naartoe keren en steeds terug uit opborrelen, dat zij ons lief heeft en ons de mogelijkheid geeft, niet alleen stoffelijk, maar geestelijk ook haar kracht aan te voelen, ook haar gedachten in ons op te nemen.

En wanneer we dan dit amalgaam van al deze denkwerelden, deze krachten waar wij het kind van zijn, uitdragen en doorgeven aan al degenen die deze kracht zoeken, maar niet dadelijk kunnen vinden. Dan zijn wij de dienaren van wat ik zou kunnen zeggen: de krachten van de kosmos. Of zoals de Ouden het misschien uitdrukten: zijn we de dienaren van de goden. En dankzij het dienen, het geven, het doorgeven van hetgeen wat wij mogen ontvangen, kunnen wij onze taak die we gezocht hebben in dit leven, in deze incarnatie stap na stap waar maken. Ieder op zijn eigenste wijze.

En, mijn broeders en zusters, als je dan huiswaarts keert vanavond, ga met de wetenschap dat in u het alchemistisch proces voltrokken is. Het geestelijke goud is gemaakt. En besef dat je dit geestelijke goud hebt kunnen doen ontstaan om het door te geven aan al degenen die het nodig hebben.

Want het grote geheim van de ganse alchemie is: je maakt het goud niet voor uzelf, maar voor uw verwanten. En u geeft het goud door. En hoe meer u het goud doorgeeft, hoe meer het proces zich zal voltrekken. En hoe meer je degene zult zijn die de werker is, de bevestiger is van het nieuwe.

En soms zul je u voelen van: ‘ik sta alleen’. En dan weer zul je aanvoelen: ‘ we zijn met velen’. Maar houdt in u het beeld en de kracht dat je een kind bent van deze kosmos en dat wat er ook gebeure, je steeds gedragen zult zijn door deze krachten wanneer je deze krachten kunt aanvaarden. Wanneer je kunt aanvaarden dat je onafscheidelijk deel bent van de kracht die deze ganse kosmos in stand houdt.

Mijn geliefde broeders en zusters, draag deze kracht uit, draag deze kracht uit met liefde, zodat het geluk op uw weg steeds aanwezig moge zijn. En dat je geen dag, geen uur, geen minuut, geen seconde zonder de harmonie van de Vader mag wezen. De Kracht zij met u, eeuwig en altijd.

Zo, mijn goede vrienden, je ziet, het kan ook een beetje ernstig. Mijn tijd is nu gekomen om het medium vrij te geven. Ik sta er op jullie te danken voor jullie medewerking.

En maak gerust gebruik van hetgeen je hier gezamenlijk ervaren hebt. Maak gerust gebruik, ook de komende dagen nog, van het krachtige licht van de maan dat op dit ogenblik zeer actief is op deze wereld. Maar maak er gebruik van op een positieve manier, zoals we het hier gedaan hebben. En dan zal je zien, dan zal deze avond die we hier samen hebben doorgemaakt veel meer ingehouden hebben dan dat je op het eerste zicht er van denkt.

En als je deze avond terug herbeluistert, dan zul je opmerken dat er voor ieder van jullie kleine geschenkjes inzitten. Geschenkjes waar je, terwijl je nu aan het luisteren was aan voorbij bent gegaan. Waarden die erin gelegd zijn. Omdat ieder van u daaruit zijn meerwaarde kan putten. Nogmaals, beste dank voor uw medewerking. Het ga jullie goed.

image_pdf