Voorbereiding op zomerzonnewende 2011

07 juni 2011

We gaan vanavond ons een beetje voorbereiden op de bijeenkomst van de zonnewende. Niet dat ik de ganse avond daarover ga spreken, maar wel op de magische mogelijk-heden en verbanden die rond deze periode voor de mens hier op aarde aanwezig zijn.
Iedereen van u kent de meeste gegevens rond de kering van het licht. Maar er zullen er maar weinigen onder u zijn die de werkelijke mogelijkheden die dit moment inhoudt, kennen. En één van de mogelijkheden die daar aanwezig zijn, is vooral de vernieuwing. Het in gang zetten van totaal nieuwe mogelijkheden, totaal nieuwe wendingen.

Ik zal het u trachten iets duidelijker te verklaren. Wanneer we teruggaan naar de tijd dat de natuurreligie hier aan de orde van de dag was, dan spreek ik van vóór dat het christendom zijn ontwikkeling hier kende, dan wisten de bewoners van deze streken – en ze leerden vooral met de gang van de zon en de maan – dat op het ogenblik dat de zon er op haar, volgens hen toen, hoogste punt stond er enorme krachten vrij kwamen, omdat deze krachten meestal gelieerd waren ook aan de planeetstanden die er toen aanwezig waren. Zij volgden hun gevoel. En dat gevoelen was in die tijd zeer correct. Want het is effectief zo dat, wanneer de zon op haar keerpunt staat, er mogelijkheden zijn die gedurende een korte periode aanwezig zijn, die anders er niet zijn. En men bereidde zich daar zeer sterk op voor. Dat wil zeggen, men was ervan overtuigd dat op het ogenblik van de lichtkering, er alle mogelijke nieuwe zaken tot ontwikkeling konden komen en dat men dan een periode had van ongeveer drie tot vier maancycli, want men rekende toen in maancycli, om deze tot een zeer goede uitvoering te brengen. In die tijd ging dit meestal over voeding, over jacht en soms ook wel over gebiedsuitbreiding. Maar anderzijds, vooral bij de druïden van toen of de priesters of hoe u het ook wilde noemen, was er de mogelijkheid tot genezing. En niet alleen fysieke genezing maar ook tot contactname met de geest, een soort psychiatrie ‘avant la lettre’, waardoor men voor zijn stam, of zijn volk, heel goede resultaten kon bekomen. En dit alles was dus gebaseerd op de kennis van de krachten die op dat moment zich voordoen en vrijmaken.

Gezien jullie een groep zijn die toch redelijk magisch al wat geleerd heeft, is binnen een dag of veertien voor jullie dit een zeer boeiend, praktisch experiment. Daarom zou ik u vanavond een paar aanwijzingen willen geven. Ieder mag die dan toepassen naar zijn of haar goed voelen. Maar ik kan toch naar voor brengen dat, hoe meer u ermee bezig bent en opbouwt naar het moment toe, hoe duidelijker ook voor u de mogelijkheden zullen zijn om in de komende maanden daarin een zeer goed resultaat te boeken.
In eerste instantie. Wat deed men vroeger? Men ging na wat men eigenlijk nodig had en men ging dit definiëren. Ik ga u de oude gedachte besparen. Maar wanneer we dit vertalen in een tijd als deze, zou je kunnen zeggen: kijk, we staan in een tijd van veranderingen. Ik moet daar geen tekening bij maken. Iedereen heeft al de laatste maanden persoonlijk kunnen ervaren hoe alles wijzigt en hoe er nergens nog vaste waarden als dusdanig aanwezig zijn. Dus het zou kunnen zijn dat u nu zegt: kijk, voor mezelf ga ik een bepaalde richting kiezen. Ik wil mezelf in een bepaalde richting verder ontplooien. En daar kun je zelf invullen wat dit is. De ene zal misschien graag zaken kunnen ten opzichte van gezondheid, de andere misschien meer zaken ten opzichte van filosofie, noem maar op. Ik wil daar geen invulling voor jullie gaan maken. Ieder mag dit voor zichzelf overdenken en invullen. Zolang als je maar niet een invulling gaat maken die louter en alleen op een begeertepatroon steunt. Daarmee wil ik zeggen: wanneer u zou gaan proberen in deze tijd, een modern item, ik wil de lotto winnen en multimiljonair zijn, misschien zou het u zelfs lukken, maar alleen zou u dan enorm veel ellende en miserie op uw schouders halen. Zoiets raden we u zeker niet aan.
Maar wanneer u zegt: kijk, ik zou me graag meer vervolmaken in dit of dat, of ik zou een bepaalde kennis, die ik heb, verder willen ontwikkelen of een gevoeligheid zien uitgebreid worden, dan is dat een mogelijkheid. En gezien jullie in vorige bijeenkomsten al van alle praktische knepen hebben geleerd, vooral hoe u hebt leren omgaan, en de meeste zijn er toch min of meer redelijk in geslaagd, met de tweede werkelijkheid, komen we nu op een punt waar je kunt zeggen: kijk, in dit geval ga ik voor mezelf deze tweede werkelijkheid opbouwen en ga ik die naar voor brengen op het ogenblik van die zonnewende.

Stel dat iemand zegt hier: ik wil heel sterk worden en heel kundig worden in het werken met bijvoorbeeld de ‘runen’. Ik blijf in het gebied van de druïden, als het ware, dan heb je daarin nu een mogelijkheid. Het houdt wel in dat je de moeite doet om deze zaken naar u toe te halen. Dat wil zeggen, het is niet alleen de gedachte van ‘ik wens dat’, maar je moet ook daarmee bezig zijn. U moet er voor uzelf een beeld rond opbouwen hoe u dat ziet waar worden. En dat ganse pakket, en u hebt daar nog een veertiental dagen voor, dat ganse pakket kunt u op het moment van de zonnewende gebruiken om dit te bevestigen. En dan is er iets dat mooi is wat er gebeurt. Door het feit dat u dat pakket bevestigt, zet u, niet alleen voor uzelf maar ook voor uw wereld, iets in gang dat een evolutie inhoudt in het pakket dat u hebt aangebracht. En dan gaat u opmerken dat u ongeveer, en dan spreek ik weer in de oude termen, een drie à vier maancycli hebt waarin u zult vaststellen dat het steeds vlotter gaat, steeds beter gaat en dat u steeds meer en meer inzicht krijgt. Het is als het ware of hetgeen wat u op de moment van de zonnekering hebt aangebracht, gaat openbloeien. U zou kunnen zeggen dat op dat moment de bloemknop aanwezig is, de plant is gegroeid of de bloem is gegroeid en eens dat de zonnewende gebeurd is, gaat deze bloem langzaam maar zeker open en ziet u meer en meer mogelijkheden van hetgeen wat u naar voor hebt gebracht. Ik heb nu gezegd: kijk, u kunt dat doen met ‘runen’. Maar u zou dit even goed kunnen doen als u zegt: kijk, ik wens bijvoorbeeld op gezondheidsgebied meer kennis te hebben en inzicht te hebben en aanvoelen te hebben ten opzichte van geneeskundige kruiden, planten. U zou ervan verbaasd staan welke evolutie u doormaakt.

U kan dit ook ten opzichte van harmonieën in een lichaam. Stel nu dat u zegt, en dit is ook een mogelijkheid: ik vind dat ik de laatste tijd met mijn voertuig te veel sukkel, er zitten teveel disharmonieën in. Dan is het in deze periode mogelijk dat u voor uzelf een beeld opbouwt van harmonie, dat uw lichaam in één groot harmonisch veld functioneert. U kunt dit beeld overbrengen op het moment van de kering. En dan gaat u zien dat effectief daarna, hoe raar het misschien mag klinken, heel veel zaken in het lichaam zich werkelijk gaan aanpassen, en in de context van wat mogelijk is, gaan verbeteren. Het is zelfs zo dat bepaalde stoorvelden, die aanwezig zijn op dat ogenblik, totaal kunnen verdwijnen. Dat bepaalde functies die in het lichaam gestoord zijn en misschien al jaren niet meer functioneren, juist door dat opbouwend gegeven en ‘het moment van’ terug zijn evenwicht vinden en terug gaan functioneren waardoor weer andere afwijkingen in een lichaam gaan verdwijnen.
U mag en kan dat voor uzelf doen, indien dit noodzakelijk is, maar u kan en mag dit ook naar anderen doen die eventueel uw hulp nodig hebben.

Zoals u kunt begrijpen, lieve vrienden, hebt u veel mogelijkheden. Veel mogelijkheden maar u hebt het zelf in de hand. Vanuit onze zijde kunnen wij u alleen maar aanreiken wat kan gebeuren op deze lichtkering. Ik weet, het is in uw maatschappij niet meer evident dat zulke zaken mogelijk zijn. Men heeft gedurende duizenden jaren deze mogelijkheden eigenlijk verdrukt, onderdrukt. Men heeft geprobeerd om andere zaken in de plaats te stellen, zeker de religies, omdat de mens er zich niet meer mee zou bezig houden. Maar zoals u weet, de verschuivingen zijn bezig. En op dit ogenblik krijgen we terug de echte waarden die gekoppeld zijn aan de aarde. Op dit ogenblik gaat u de hedendaagse kennis en gebruiken langzaam maar zeker terug ontmanteld zien worden om deze oude, en ik mag wel zeggen, vaste oude gebruiken, want zij hebben al veel langer bestaan dan hetgeen wat u de laatste 2000 jaar hier kent.

Hetgeen wat ik hier naar voor breng, is iets wat in toepassing tientallen duizenden jaren heeft meegegaan en maar een korte periode van een tweetal duizend jaar is afgezwakt. En we zien dat de laatste jaren dit meer en meer opgang maakt. De kennis is nog latent aanwezig. En via onze zijde trachten we nu het meeste van deze kennis, langzaam maar zeker, terug naar boven te halen, zodat het bruikbaar wordt in de nieuwe ontwikkelingen die komende zijn.
Want u weet allemaal, de oude ontwikkelingen verdwijnen. Uw oude wereld, uw oude structuren gaan sneller en sneller ontbinden, om het zo te zeggen. En juist met deze zaken kunt u u profileren in deze nieuwe mogelijkheden, in deze nieuwe tijd. En u zult opmerken dat hoe meer u daarmee bezig bent, hoe meer u dat voor uzelf kunt invullen, hoe beter ook u kunt evolueren, kunt leven als mens in de veranderingen. En dan gaat u heel weinig problemen hebben met de afbraak. U gaat heel weinig problemen hebben met de vernieuwing, omdat u juist zelf deze zaken begeleidt, om het zo te zeggen. U bent er zelf al mee bezig.

Ik hoop dat deze kleine uiteenzetting voor iedereen duidelijk en aanvaardbaar is.
Daar kan ik nog aan toevoegen dat de zomerzonnewende dit jaar een extra dimensie krijgt door de krachtsontplooiing die we gekend hebben bij het Wessac-gebeuren. Er gaat een samenvloeiing zijn van kosmische energieën. Er gaat ook, voor diegenen die iets van astrologie weten of volgen, een zeer sterke, voor de aarde toch, invloed zijn van de planeetstanden ten opzichte van de zon op dat moment. Dat gaat inhouden dat je kort na de zonnewende ook de aarde weer wat zult zien reageren op velerlei terreinen. We zouden kunnen zeggen dat de elementalen hun taak naar behoren gaan volbrengen. En dit is een goed teken, een goed signaal.
De mens vindt dit misschien soms minder aangenaam maar voor de vernieuwing van de aarde is dit wel degelijk een zeer positief gegeven. U kunt dus van die kant uit, van de aarde zelf, in de komende maanden toch wel een en andere eigenaardige bewegingen en sprongen verwachten. Maar dit zal u, of kan u, als het ware, niet storen wanneer u zich nu voorbereidt. Wanneer u nu voor uzelf opbouwt de tweede werkelijkheid, ik zou het zo noemen, die voor u van belang is om in de komende periode van de volgende maancycli te werken en door te komen.

En dan kunnen we zeggen dat ongeveer eind september, begin oktober, half oktober, de zaak zich zal afgerond hebben. En dan is het aan jullie om met hetgeen met wat je dan voor uzelf hebt kunnen waarmaken, hebt gerealiseerd, aan de slag te gaan. Want jullie hebben de laatste maanden wel heel veel, heel mooie theorieën gekregen met veel praktijk er in. Sommigen hebben gedacht, dit is aangenaam, mooi, interessant, boeiend, noem maar op. De meeste onder jullie hebben echt hun best gedaan om er iets van te maken, maar nu ga je ook langzaam maar zeker ook buiten de groep tot actie kunnen overgaan. Ik ga niet zeggen: moeten overgaan. Niemand is verplicht natuurlijk. Maar de omstandigheden in vele gevallen gaan zich zo voordoen dat u blij gaat zijn dat u deze kennis hebt en dat u deze mogelijkheden hebt.

En dan zou ik daar dadelijk aan willen toevoegen: heb geen angst om te handelen, heb geen angst om u te uiten en vooral, vooral: volg uw buikgevoelen, volg uw aanvoelen, volg uw intuïtie. Oh, ik weet, dit is dikwijls niet evident. Op het ogenblik dat u in een gesprek bent of u krijgt een bepaalde zaak voor u en u voelt aan dat u het over een andere boeg moet gooien, dan gaat u rationeel meestal nog argumenten kunnen aanhalen waarom u dit niet zou doen. Maak deze fout niet! Vooral de heren moeten daarmee oppassen. De dames hier aanwezig, god ja, de natuur van de vrouw is zo dat die veel gemakkelijker impulsief iets laten gebeuren en achteraf gaan nakijken van: hé, wat heb ik gezegd of gedaan? Bij de heren is dat juist omgekeerd. Die gaan eerst beredeneren voor ze het doen. In beide gevallen kunnen we zeggen: kijk, wanneer u het voelt, handel, ga er voor. En dan zal u opmerken, zeker na deze zonnekering, dat de ganse wereld rondom u daarop reageert. Niet negatief. Maar volgens de mogelijkheden die die wereld heeft om wat u heeft ingebracht te ondersteunen.
Als u daar goed over nadenkt, lieve vrienden, dan moet u toch gaan beseffen dat u in de komende maanden enorm veel mogelijkheden krijgt. U krijgt meer mogelijkheden in de komende maanden dan de jaren eigenlijk die vooraf zijn gegaan. En dit heeft gewoon te maken met het samenspel van de krachten die vanuit de kosmos dit zonnestelsel op het ogenblik sturen.
Bouw uw eigen werkelijkheid op, u hebt nog een goede veertien dagen. U kunt onderling met elkaar daarover praten, maar het is individueel. Daarmee wil ik zeggen: het is niet omdat uw partner zo doet, dat u ook zo moet doen. Neen, u moet gaan voor wat in u leeft. Het is niet omdat lid A van de groep zo doet dat lid B ook zo moet doen. En u kunt binnen het groepsgebeuren elkaar helpen. U kunt binnen het groepsgebeuren uitwisselingen doen. Maar wat ik u niet zou aanraden, is dat u buiten het groepsgebeuren uitwisselingen zult doen. Dit is vóór de kering van het licht niet geraadzaam. Het is best dat u uw eigen sfeer opbouwt, uw eigen werkelijkheid opbouwt, u kan het binnen de groep zeer mooi omkaderen, is geen probleem, maar we geven de raad van: laat zaken van externe kant buiten. De reden is heel simpel. Zolang u binnen de groep werkt, is er een zeer mooie afscherming, is er een gelijkvormigheid van veld, om het zo te zeggen. Gezien de enorme verschuivingen die bezig zijn, kunnen we stellen dat, wanneer je van buiten de groep iets in uw tweede werkelijkheid zou inbrengen, hier de kans groot is dat deze niet hanteerbaar zijn zoals u het op dit ogenblik graag zou hebben of zou zien. Met als gevolg dat er een onevenwichtigheid zou ontstaan welke we liever uitsluiten. Eens dat de kering er geweest is, kan het geheel open plooien en zit langs die zijde geen probleem meer. Integendeel, dan zal uw project voor de buitenwereld, dus buiten de groep, een belangrijkheid hebben; en voor de meeste zal de belangrijkheid vooral liggen in het feit van rust, evenwicht, harmonie.

Zo, dat is hetgeen wat ik u vanavond wou brengen. Het is vooral praktisch. Het lijkt misschien theoretisch zwaar maar het is vooral praktisch, vooral het gebruik gaan maken van uw tweede werkelijkheid. We hebben de maanden ervoor voldoende op gehamerd van: ga daar mee om, u hebt voldoende oefeningen gehad om dit te kunnen.  En u kunt, en dat is misschien nog een laatste tip die ik erbij kan geven, wanneer u rustig mediteert en u tracht een wisselwerking qua inspiratie, qua gedachten met uw eigen geest uit te werken, dan is nu de mogelijkheid daar dat uw geest heel duidelijk beelden naar voor brengt. De periode waar we nu in zitten, is een periode waar, zeker wat de eigen geest aangaat, er een heel gemakkelijke wisselwerking is. Veel gemakkelijker dan, laat ons zeggen, enkele maanden geleden. Het is zelfs zo dat de wisselwerking tussen u en uw geest op dit moment dieper kan zijn dan de inspiratieve beïnvloeding van ons rondom u. Hoe komt dit? Ik zou dit technisch kunnen gaan uitleggen maar daar moeten we niet aan beginnen, daar hebt u ook weinig aan. Heel simpel gezegd: de kosmische sferen op het ogenblik, die overal aanwezig zijn, en die, ook door de Wessac, zeer sterk zijn geactiveerd, hebben hier ook weer poorten geopend, om het zo te zeggen. Deze poorten maken het mogelijk dat er een veel sterkere uitwisseling is tussen uw eigen geest en uw stoffelijk denken en uw stoffelijk bewustzijn. En ook dit is weer iets heel moois. Want juist daardoor kom je weer sterker te staan. Ga je meer beseffen dat die stoffelijke werkelijkheid, waarin uw lichaam zijn leerscholen doorloopt, eigenlijk maar iets is van onbelangrijke aard, tijdelijke aard, juist maar is om dat te leren wat nodig is. En daardoor krijg je nu de mogelijkheid om meer aan te voelen wat uw geest echt met dat lichaam wil. En juist door dat samenspel, dat samengaan, kun je ook stoffelijk gezien een veel sterkere eenheid creëren, wisselwerking, dan ooit tevoren waardoor kleine mankementen in het lichaam eigenlijk aan de zijlijn komen. En waardoor het lichaam zelf soepeler zal zijn ten opzichte van de mogelijkheden die de geest ziet om met dat lichaam uit te voeren. Want het is niet altijd evident voor een geest om het lichaam – want dat is geprogrammeerd als het ware, niet alleen door alles wat er genetisch in zit maar door de wereld rondom, cultuur, ras, noem maar op – het zijn allemaal hinderpalen die de geest soms moet overwinnen en die nu op dit moment eigenlijk een beetje op de achtergrond schuiven waardoor uw eigen geest meer mogelijkheden heeft. En dat maakt ook uit dat uw aanvoelen, en zeker voor de dames hier aanwezig, heren neem mij niet kwalijk maar effectief voor de dames hier aanwezig, veel sterker gaat worden. Voor de heren zit er nog een beetje een handicap dat het rationalisme op de voorgrond treedt. Maar wanneer ze het kunnen lossen, en durven lossen, dan is het ook mooi meegenomen en dan krijg je ongeveer dezelfde mogelijkheden.

Zo, er is werk aan de winkel, lieve mensen. Ik hoop dat jullie nu de moeite nemen om voor uzelf dit uit voeren en dan gaat u zien dat met de zonnewende het de moeite zal geweest zijn om uw tijd daar in te steken. En dan zult u in de loop van de komende maanden tevreden kunnen terugblikken op de behaalde resultaten. We zitten nu eenmaal op dit moment in een periode waar geestelijk, naar bewustwordingsontwikkeling, naar vooruitgang, zeer veel mogelijk is. De raad die ik jullie kan geven, is: gebruik deze mogelijkheden. Ze zijn er niet altijd geweest, ze zijn er nu wel. Gebruik ze, bouw ze op, doe er iets mee. En dan hebt u werkelijk op korte tijd resultaten waar u anders soms jaren over moet doen.

Deel 2

Vragen

  • Broeder, ik heb nog een vraagje over les 6 van 15 maart. Na de oefeningen van visualisatie van de 2 zuilen, het zegel, de reflectiezone en de confrontatie met een probleem, ben ik daarna met de kracht van de groep door de reflectiezone heengegaan en ben ik al een drie keer terechtgekomen in een groot veld met zonnebloemen. Verleden week was het een veld met witte margrieten en werd er mij gewezen op de naam Margriet, wat voor mij een grote betekenis heeft, zoals u weet. Was dit een boodschap of een illusie?

Een illusie is het zeker niet maar ook niet de boodschap, als u dit bedoelt, met de naam Margriet. Waar het hier vooral over gaat, is dat je door eerstens de bloemen die u waarneemt, de mogelijkheden aangeboden krijgt die voor u weggelegd zijn. In zekere zin moet je dit bekijken als zijnde dat je een keuze kunt maken uit verschillende zaken die in uw leven voorkomen. Het is aan jou, en alleen aan jou, om hierin de juiste keuze te maken.
Wanneer u voor uzelf even nagaat wat de zonnebloem als betekenis voor u heeft en anderzijds wat het veld margrieten voor u als betekenis heeft, dan zou ik zeggen dat, en ik wil u hier niet beïnvloeden welke keuze u moet maken, maar dat u best uw buikgevoelen hierin volgt en dan kunt u de juiste keuze dienaangaande maken.

  • Normaal geeft men bij de Wessac de kleur voor het volgende jaar door. Is er nu een kleur bepaald?

Wat de Wessac aangaat, kan ik u zeggen dat er eigenlijk geen vaste kleur is geweest omdat de inval van het licht op het altaar een fontein, als het ware, heeft veroorzaakt van kleuren. Dat wil zeggen: dus de zuilen van licht op het altaar hebben zich volledig open geplooid. Ik kan dit het best vergelijken met een fontein die opengaat, waar je alle mogelijke kleurspikkelingen en varianten in krijgt. Deze openspatting van het licht, heeft als het ware de ganse aarde omkleed, waardoor je op allerlei plaatsen andere lichtinvloeden – want elke sprenkeling heeft als het ware een andere kleur – andere lichtinvloeden krijgt. Met als gevolg dat heel veel zaken, volgens de plaats waar het licht zich manifesteert, andere evoluties zullen kennen.
Het is een gebeuren dat zich nog niet dikwijls heeft voorgedaan en u hebt qua vraag gelijk, in die zin dat bij de Wessac meestal de kleuren, toch één of twee, een bepaalde hoofdlijn hebben. Hier kunnen we zeggen dat het dit jaar een explosie van kleuren is geweest. Dit wijst op andere zaken en die zullen we ter gelegener tijd naar voor brengen. Wat we wel kunnen zeggen, is dat voor alle groepen die op het ogenblik werkzaam zijn, voor het Licht dus de juiste kleurdruppel hebben ontvangen, waardoor zij in hun ontplooiing verder kunnen. Maar je kunt zeggen dat in deze openbreking van Licht, deze fontein van Licht, of dit vuurwerk van Licht, of hoe u het zou omschrijven, alle kleuren aanwezig zijn. Dat houdt in dat ook de kleuren die voor jullie niet zo positief zijn, daar ook in aanwezig zijn en ook hun taak volbrengen.
Voor jullie, en dit is doorsnee voor het grootst aantal spirituele groepen op aarde, kan je spreken over pasteltinten. Maar pin er u niet op vast. Verder ga ik hier geen uitleg nog over geven omdat zich alles nog aan het vormen  en aan het ontplooien is.

  • Normaal krijgt men zo veel problemen als men aankan. Is dit puur menselijk of is dit een stuwing vanuit de geest?

Dit is een typisch menselijke vraag. Kijk, de geest zal steeds proberen om de juiste ervaringen op te doen, de juiste ervaringen te doorleven en de geest zal proberen het lichaam of de stof in die richting te bewegen. Alles hangt ervan af in hoeverre uw bewustzijn staat. Wanneer je nog aan de beginfase zit, is dit zeer moeilijk en gaat de stof in vele gevallen de overhand nemen. Hoe verder je ontwikkeld bent en hoe verder uw bewustwording staat, hoe gemakkelijker ook voor de geest het is het voertuig, dat hij gekozen heeft, te sturen.
Wanneer u nu vraagt: “U kunt niet meer meemaken dan je aankunt”, dan moet ik het opsplitsen. Een stoffelijk voertuig effectief zal nooit meer verdragen dan het aankan want er zit biologisch een rem ingebouwd. Dat wil zeggen: op het ogenblik dat er zaken gebeuren die je niet meer aankunt, vallen de functies uit en komt uw stoffelijk voertuig op een soort reserve te draaien. Dat weet u met pijn, maar dat weet u met shock en zo verder. Dit is nu niet direct uw vraag maar het is wel een antwoord op die vraag.
Als er zaken zijn die lichamelijk niet zo een impact hebben maar die in uw bewustzijn, uw stoffelijk bewustzijn wel degelijk een draagvlak hebben, dan is het ook zo, neem het gerust van mij aan, dat voor het stoffelijk bewustzijn het niet verder kan gaan dan het stoffelijk bewustzijn wil of kan aanvaarden. Indien het verder gaat, krijg je daar ook kortsluiting en stopt het geheel.
Maar, en nu komt de grote ‘maar’, wanneer het te maken heeft met uw eigen geest en in hoeverre uw bewustwording aanwezig is, is het best mogelijk dat uw eigen geest het stoffelijk voertuig in zulke positie dwingt dat het voor het lichaam nog moeilijk te verwerken of te aanvaarden is. Maar dan is het zwaartepunt bij de geest. En je mag niet vergeten dat uw geest geen rekening houdt met de eventuele langere termijngevolgen voor de stof.
Kijk, u rijdt allemaal met een wagen. U laat die wagen iets doen omdat u iets moet bereiken. Wanneer die wagen daardoor achteraf onbruikbaar wordt, zal u dat niet storen op het ogenblik dat u bereikt hebt wat u wou bereiken met die wagen. Desnoods laat u die wagen achter, voert u hem naar het schroot of het is gelijk wat. Het is misschien oneerbiedig dat ik jullie vergelijk met jullie stalen rossen tegenwoordig, maar voor de geest komt het op hetzelfde neer.
Wanneer de geest de mogelijkheid heeft om iets te bereiken en hij moet daarvoor het lichaam forceren, en dat kan fysiek maar dat kan ook stoffelijk-geestelijk zijn, dan zal de geest, als hij de mogelijk heeft, dit zeker doen. Waarom? Als u met de auto rijdt, doet u dat ook omdat het resultaat belangrijk is. Ook voor de geest. En natuurlijk, als mens vindt u dat erg wanneer u dan achteraf bijvoorbeeld ziek bent en niet meer uit de voeten kunt of jaren bedlegerig bent en zo verder. Maar je mag niet vergeten dat het voor de geest eigenlijk dan bijkomstig is. Ook de tijd dat het lichaam zich nog verder sleurt, is voor de geest bijkomstig.
Ja, ik weet, en er zijn gedachten op dit ogenblik die daartegen revolteren, die dat niet aanvaarden, het is begrijpelijk. Maar, neem mij niet kwalijk, eens dat u terug aan onze zijde bent, zult u dat heel goed kunnen volgen. Nu, als mens, is dat misschien niet zo aangenaam, maar toch. Om op de vraag te antwoorden: u zult nooit meer krijgen dan dat je werkelijk aankunt. Maar dat wil niet zeggen, in de stof, dat er een grens is. Dat wil zeggen dat het kan zijn dat de stof stopt. Hoe gek het ook mag klinken. Want als de geest dan zijn resultaat bereikt heeft, oké, dan kan de geest verder. En ja, het klinkt misschien hard in een groep als deze, maar voor uw eigen bewustwording telt enkel uw geest; de stof, hoe graag u die ook ziet, neem mij niet kwalijk, is maar een bijproduct van de geestelijke ontplooiing.
Ik weet het, ik ben cru, maar ik kan het beter zo stellen dan dat ik u iets op de mouw speld waardoor dat u een verkeerd beeld krijgt. Zo, ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, maar ik tracht zo eerlijk mogelijk vanuit onze visie hierop te antwoorden.

  • Kunnen we op de zomerzonnewende bijvoorbeeld ons instellen op ons eigen lichaam en ook één of meerdere ontwikkelingen, die we ons willen realiseren?

Dat is zeer goed mogelijk. Kijk, uw voertuig is altijd het alaam van de geest. En wanneer het voertuig heel goed functioneert, is het ook voor de geest dikwijls interessant om er mee om te gaan. U moet niet denken dat de geest altijd gaat zoeken naar ziekte of ongemak, zeker niet. Soms juist het tegenovergestelde. En in een groep als deze, en al de aanwezigen hier, kan ik wel zeggen dat jullie geesten erop uit zijn om een zo groot mogelijke leerschool op zo kort mogelijke tijd toch te doorgaan. En dan kan ik zeker positief antwoorden op deze vraag.

  • Broeder, verwijzend naar het eerste gedeelte, heb ik het ietwat moeilijk met de uitspraak dat mannen meestal niet zo bij hun gevoel kunnen als vrouwen. Mijn ervaring leert mij dat het omgekeerde ook het geval is.

Kijk, het is nu eenmaal zo dat een mannenlichaam anders functioneert dan een vrouwenlichaam, in die zin dat dit te maken heeft onder andere met het hormonengegeven. En het is zo dat een man niet kan reageren zoals een vrouw omdat daar bepaalde stoffen, die bij de vrouw de emotionele reactie mogelijk maken en dan daarna maar gaan bekijken wat er gebeurd is, bij de man niet aanwezig zijn.
Nu weet ik dat men mij gaat vertellen: ja maar, daar zijn toch mannen die half vrouw zijn en daar zijn vrouwen die half man zijn. Op alle regels zijn uitzonderingen, akkoord. Maar dat is hier niet aan de orde. Aan de orde is het feit dat, wanneer we hier iets naar voor brengen en we zeggen: kijk, als vrouw, in een vrouwelijk voertuig, heeft deze die en die mogelijkheden. En dan moet je ook rekening houden dat de geest meestal gezocht heeft naar dat voertuig omwille van die mogelijkheden. Staat men dikwijls niet bij stil. Want bij ons, wij hebben geen watermerk, dat weet u. Wij kunnen dit niet, wat de stof kan.
En dan zien we hetzelfde voor de man. Bij de man, juist door de opbouw van het lichaam, hormonale structuur maar ook celstructuur, is er een totaal andere reactie dan bij een vrouw. En of u dat nu graag hoort of niet graag hoort, het is zo. En een man kan zichzelf trachten iets wijs te maken, en we leven wel in een tijd dat dit gebeurt aan beide kanten, maar dat verandert niet het wezen van het man-zijn of het vrouw-zijn. Een man zal altijd eerst, of hij dat nu graag hoort of niet, de ratio voor hebben en daarna de emotie. De vrouw zal altijd eerst emotie hebben en daarna gaan kijken: waarom heb ik zo gereageerd?

  • Vervolgend op deze vraag: kan u wat tips geven om het buikgevoel beter te gebruiken?

Kijk, wanneer u iets doet en u krijgt de ervaring of het gevoel van: het moet zo of zo, doe het dan, tracht er achter te staan. Dikwijls is het zo dat mensen, ze zijn met bepaalde zaken bezig en ze voelen aan: ik zou beter dit of dat, het niet doen omdat zij een bepaalde routine of gewoonte hebben van: dit moet zo gebeuren.
Kijk, ik zal het voor de dames even duidelijk maken. Dames hebben meestal nogal vaste programma’s. En binnen die programma’s functioneert alles redelijk goed. Nu bent u binnen dit vaste programma met iets bezig. Stel u voor: u hebt de gewoonte van om dat uur aan de kookpot te staan, lekker eten te maken. Je doet dit altijd ongeveer op hetzelfde moment. U staat aan uw kookpot, u bent bezig en u krijgt het gevoel: ha, ik moet die of die persoon contacteren. U doet dat niet want u bent aan het koken, dat is uw patroon. U gaat ook niet verder redeneren, u bent gewoon bezig, u blijft bezig. Op dat ogenblik: probeer het koken stop te zetten en contacteer de persoon. Zo simpel zit het. Hetzelfde, zou u kunnen zeggen: u bent op de baan, op de weg met uw wagen, u hebt het gevoelen: ga naar daar; doe het dan en zeg niet: nee, want ik heb afgesproken ginder.
Het zijn kleine zaken dikwijls die in u opwellen, die u niet volgt omdat je een geprogrammeerd programma volgt, meestal al heel lang. Dit is eigenlijk de beste tip dat ik jullie kan geven. Op het ogenblik dat je aanvoelt: het moet anders, ga er op in, volg het. Als je iets aan het doen bent en je krijgt het gevoel van: dit ligt mij toch zo niet, maar je hebt de gewoonte van het te doen en je blijft voortdoen, fout. Stop ermee, doe iets anders. Ik kan mij voorstellen dat iemand, bij wijze van spreken, een werkje aan het doen is, een gewoontewerkje en dat je regelmatig herhaalt, zoals er veel zijn, en een bepaalde moment voel je aan: neen, het zit niet goed, maar je bent het zo gewoon van het altijd te doen en te herhalen.
In mijn tijd hadden de dames op vrijdag kuisdag. Dan werd er vrijdags gekuist, de andere dagen van de week niet, maar vrijdags wel. Zo goed dat ze in de tijd  vrijdags ook nog eens vis bakten. Maar kijk, het zou kunnen zijn dat je dan aan het kuisen bent en dat je dan ineens voelt van: neen, ik moet dat of dat doen. In mijn tijd zou 99% van de dames er niet aan gedacht hebben om hun kuis te laten staan want het was vrijdag, dus er moest gekuist worden. Fout. Op het ogenblik dat je voelt: oh, ik moet dat doen of ik moet naar daar, doe het.
Hetzelfde kan zijn bijvoorbeeld, omdat ik juist zei dat vrijdag  visdag was bij ons, dat je het idee krijgt: nee, ik moet geen vis eten vandaag, ik moet appelen eten. Eet dan appelen en zeg niet: nee, het is vrijdag, dus ik eet vis. Begrijp je? U bent als mens in vele gevallen enorm geprogrammeerd. En u voelt soms zeer goed aan dat het niet klopt maar u wijkt niet van uw programmering af. En weet je, in deze tijd, met de verschuivingen en de veranderingen die bezig zijn, is dit eigenlijk rampzalig. Want door het feit dat u vasthoudt aan de oude programmering: “vrijdag visdag, dan eet ik vis”, kun je wel eens toevallig een vis krijgen met een grote portie lood erin. Met als gevolg dat je ‘vrijdag visdag’, ‘vrijdag kliniekdag’ wordt. Begrijp je? En zo is het met veel zaken. Je moet kunnen loslaten.

  • Werken wij verder onder ‘het Verborgen Priesterrijk’?

Voorlopig wel, denk ik; ik denk dat daar weinig verandering in komt. Als u ons beu bent, moet u het zeggen. Dus maar, op het ogenblik, gezien de evolutie en de mogelijkheden die aanwezig zijn, denk ik dat voor de groep, en meerdere groepen als deze, het nog een zeer waardevolle wisselwerking is.
Kijk, ik kan wel vertellen, naar de toekomst toe zult u meer en meer ook in uw leringen zaken gaan aanleren en praktische zaken die terug gaan naar vóór uw tijd. Daarmee wil ik zeggen: vóór uw christelijke tijdsrekening. Het is namelijk zo dat, door de ontwikkelingen die nu bezig zijn, dat oude stroeve van de laatste 2000 jaar van het Vissentijdperk, langzaam maar zeker zich volledig gaat ontmantelen. Ik moet jullie toch niet duidelijk maken, als u kijkt naar uw eigen religies, hoe deze zichzelf aan het vernietigen zijn, op alle gebied. Zij maken, niemand moet het voor hen doen, zij maken zichzelf onmogelijk. Of u nu kijkt naar een katholieke kerk, of u kijkt naar een islam, of u kijkt zelfs naar het boeddhisme, hindoeïsme valt er ietsjes buiten, of u kijkt naar protestanten, of noem maar op, welke strekking ook, ze zijn zichzelf op dit ogenblik gewoon aan het ontmantelen. Ze beseffen het niet. Want ze vechten om de macht. Ze vechten om voort te blijven bestaan. Maar zij hebben een periode gehad, deze periode is afgesloten. De periode werkelijk van dogma’s en indoctrinaties van: u moet zo denken en daar staat een straffende God, die de mens heeft uitgevonden, maakt niet uit, deze zaken zijn voorbij, zijn passé, wat men ook zegt. Maar natuurlijk, iets wat 2000 jaar deze mensheid hier heeft gestuurd, beïnvloed, dat is zomaar niet, hupsakee, verdwenen. Dat is een evolutie, een afbraak. Maar ze gaat enorm snel. En wat krijg je? Dat wat in uw ogen, maar in wezen is het niet oud, maar in uw ogen de oude waarden van vóór deze periodes zijn. Deze gaan langzaam maar zeker terug een plaats innemen waar ze thuis horen. Dat wil zeggen dat de mens terug meer in harmonie gaat komen met zijn leefmilieu. Maar dat wil ook zeggen dat al hetgeen wat u op het ogenblik kent aan wetenschap, aan technologie, aan industrie ook, op de terugweg is. En dat vindt u misschien gek. U kunt u misschien moeilijk voorstellen dat binnen enkele jaren de aarde er al serieus anders gaat uitzien. Het zal zo zijn. Hetgeen wat als laatste punt van 2000 jaar ontwikkeling als soort een industriële revolutie is geweest en dan de technologische revolutie en evolutie, al deze zaken keren om. Dat wil zeggen, niet dat bijvoorbeeld dat ineens verdwijnt, maar wel dat het zich gaat in andere vormen, in andere mogelijkheden voordoen. Het gebruik van technologie, zoals je het nu kent, zal verdwijnen. Maar dat wil niet zeggen dat de kennis en de mogelijkheden weg zijn. Alleen kunt u zich nu nog niet voorstellen hoe het zal zijn binnen 10 jaar, laat staan binnen een halve eeuw. Zo goed dat de mens van, laat ons zeggen 1950 zich niet heeft kunnen voorstellen hoe de telefonie en de computer zouden geweest zijn in het jaar 2000. Dat was toen onvoorstelbaar. En nog 20 jaar eerder, dan was het helemaal onvoorstelbaar dat het zo was. Zelfs een Jules Verne in zijn boeken heeft het niet kunnen neerschrijven wat u nu in een sneltempo hebt ervaren.
Goed, datzelfde evolueert in een andere richting verder. Maar de waarden, de echte waarden, die ongeveer een kleine 2000 jaar zijn opzij gehouden en waarvan velen hebben getracht deze te vernietigen, deze komen gewoon terug. De massa-incarnatie die plaats heeft gehad, vooral de laatste honderden jaren met de evolutie, verdwijnt terug. Een groot aantal entiteiten gaat ook de aarde de rug terug toekeren omdat zij hier toch niet vinden wat zij zoeken. Dat is kosmisch gezien, dat is iets anders. Wat gaat uitmaken dat, eerstens de bevolking van de aarde in aantal ontzettend zal verminderen, en daar hebt u heus die bacteriën niet voor nodig, en dat er totaal nieuwe verhoudingen, totaal nieuwe mogelijkheden ontstaan, die gebaseerd zijn op de fundamenten van duizenden jaren voordien, die zijn opgebouwd door de toenmalige bewoner van de aarde. Dat is ongeveer de evolutie. Dus, eigenlijk als ik het zo samenvat, het is mooi, er staat een mooie tijd te wachten. En jullie staat aan het begin van die tijd en je hebt het voordeel: de uitwerking en het vervolg, dat zie je wel aan onze kant. En als je dan zin hebt, dan ga je nog maar eens terug. Maar u bent nooit verplicht, dat weet je. Dat doe je jezelf aan. Maar goed.

Kijk, we zitten zowat in de tussenperiode. En effectief, zoals ik juist gezegd heb, wat deze groep aangaat, zult u de mogelijkheid krijgen om, zelfs op redelijk korte tijd, in de komende lessen aardig wat van de oude mogelijkheden al in u vast te leggen en er eventueel mee aan de slag te gaan. Soms zal dit misschien raar klinken en waarschijnlijk voor de wereld rondom u en de mensen die u kennen, zul je misschien een beetje ‘gaga’ overkomen. Maar stoor u daar niet aan. Kijk, de ganse evolutie van de wereld is altijd gebeurd door degene die zich er niet aan stoorde en waarvan de anderen zeiden: die is een kwink kwijt, om het zo uit te drukken. Maar voor de meeste onder u, die toch, als ik het zo bekijk, in het verleden reeds met deze zaken hebben omgegaan, want ieder die hier aanwezig is, heeft toch al aardig wat keren hier rondgelopen en heeft ook ervaringen gehad in de tijd waar ik naar verwees, de tijd van de oude natuurreligie, zou dat voor uw eigen geest een aangename ervaring zijn en zeker een aangenaam gegeven om daar terug mee te kunnen omgaan en mee te kunnen werken. Dus, op zich, kun je zeggen: ondanks dat alles rondom u verandert en wijzigt, is dat niet zo een ramp omdat je daartegenover veel meer nieuwe waarden krijgt waar je meer mee bent.
Kijk, ik kan mij voorstellen dat u als stofmens op dit ogenblik in deze maatschappij nog redelijk wat belang hecht aan een dak boven uw kop, aan een bankrekening met nulletjes, aan een paard met vier wielen, om het zo uit te drukken, en al die zaken. Maar in wezen is dit voor jullie allemaal een serieuze beperking. Daarmee bedoel ik: jullie steekt heel veel energie in het in stand houden van stoffelijke zaken. En dat is spijtig. Want die energie, die je daarin steekt, kun je niet meer gebruiken voor uw eigen ontplooiing en ontwikkeling. Oh, ik hoor het jullie zeggen: de geest heeft het gemakkelijk te zeggen, die heeft er allemaal geen last van enz, enz. Maar mag ik u opmerken, beminde mensen, degene in uw maatschappij die er zich niets van aantrekt en leeft zoals God in Frankrijk, zoals het hier soms gezegd wordt, heeft het veel gemakkelijker. Het maakt heus niet uit, hoor, of u een dak boven uw kop hebt waaronder alles mooi geschikt en geordend en proper is; of dat u een dak boven uw kop hebt met gewoon een bed en een stoel. Het maakt heus niet uit. Alleen kan dat laatste een voordeel zijn in uw geestelijke ontwikkeling en kan dit ook een groot voordeel geweest zijn wanneer u terug aan onze kant komt, dat u minder moet loslaten, dat u minder gebonden bent. De kunst voor de mens in deze tijd is: een evenwicht te vinden tussen hetgeen wat het lichaam aan behoeften heeft in de stof en hetgeen wat zijn geest aan behoefte heeft tot ontwikkeling in die stof. En als je daar het juiste evenwicht vindt en daarvoor durft te gaan, ja, dan ben je rijp en dan ben je klaar om te functioneren in de nieuwe tijd, die zich volledig aan het openplooien is. Daar moet je toch eens nog bij stilstaan en over nadenken.
Heus het maakt niet uit of u veel of weinig bezit. Het maakt hoegenaamd niet uit. Het maakt niet uit of u kunt zeggen: wanneer ik overga, laat ik een bankrekening achter met zoveel. Misschien voor de staat en voor degene die daarop parasiteren wil, maar voor u maakt het echt geen verschil. Maar het maakt wel verschil wanneer u in uw leven betekenis hebt kunnen hebben voor uw medemens, voor de aarde, ik zou bijna zeggen: voor de kosmos. Dat maakt wel verschil en dat neemt u wel mee. Eén bemoedigend woord tegen iemand die het moeilijk heeft, is meer waard dan zes nullen op uw bankrekening, om het zo te zeggen. Want dat bemoedigend woord kan voldoende zijn om iemand verder te helpen, wat voor u dan ook weer een positieve repercussie heeft. Waardoor weer andere zaken tot ontwikkeling kunnen komen.
Maar gouden zaken doen, waarvan je weet dat je de ander daardoor eigenlijk in het ooitje hebt genomen, want anders kun je geen gouden zaken doen, dat heeft meer negatieve repercussie als positieve. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat u in de toekomst als armoezaaiers moet leven, verre van, maar leer u te distantiëren van alles wat de maatschappij u tracht wijs te maken dat noodzakelijk is. Leer om te gaan met wat u hebt, op een zo juist mogelijke wijze zonder dat je steeds weer daar een angst creëert of denkt te moeten bezitten dat je ooit tekort zult hebben. Niemand zal ooit tekort hebben, alleen in zijn of haar gedachten kan dat. In werkelijkheid niet. Want wanneer dat u geestelijk in evenwicht bent, dan volgt de stof. Maar wanneer u stoffelijk onevenwichtig bent omdat u angstig bent, omdat u begeert, omdat u doet, kan de geest het niet rechttrekken. Het is nu eenmaal de wetmatigheden van de kosmos. Denk daaraan wanneer je in de toekomst handelt en dan zal je zien, als je dit op de juiste manier aanpakt, dat je steeds weer verder kunt en er steeds weer zal zijn wat voor u van belang is in uw ontwikkeling. Niet wat voor u begeerlijk is, dat is iets anders, maar wel wat voor u van belang is om uw geestelijke ontwikkeling op een juist spoor te houden en te doen verlopen.

En nu gaan we de avond met de meditatie afronden; een meditatie, die een voorbereiding gaat zijn naar de zonnewende en een meditatie die we laten vertrekken vanuit het openbarsten, als het ware, van het Licht bij het Wessac-gebeuren.

Meditatie: Voorbereiding op de zomerzonnewende

Stel u even in dat u u voorstelt dat hier, in het midden van onze kring, een zuil van Licht zich open plooit en als een fontein met duizenden druppels van Licht in alle mogelijke kleuren en vormen zich over ons verspreidt. Dat deze Lichtkracht zich zo open plooit dat elke cel van ons wezen, als het ware, er een partikel van opvangt. Elke cel van ons wezen begint dan te schitteren. Elke cel van ons wezen is als een schitterende briljant, waardoor dat ons ganse stoffelijke voertuig een lichtende zuil is die uitstraalt, die schittert. En juist door deze kracht van dit Licht wordt dit voertuig in één evenwicht, in één harmonie getrokken. Wanneer we onszelf nu bekijken, dan zien we onszelf in vrede, in rust. Eén met de krachten van het Licht. En vanuit deze Energie, deze Kracht, kunnen we één worden met de grote Lichtkrachten van de kosmos, gesymboliseerd voor de mens in de zon enerzijds, anderzijds gesymboliseerd in de reflectie van de maan. Laat ons ons één voelen, laat ons één voelen met deze Krachten. Want door ons één te voelen met deze Krachten, worden we één met de kern van ons wezen. Worden we één met de Bron. Worden we één met de Vader. Worden we één met de Kracht die ons stuurt, die ons lief heeft, die ons de mogelijkheid geeft om onze weg van bewustwording te gaan. Het zijn wij zelf geweest die ons hebben afgekeerd in den beginne van het Licht omdat we nieuwsgierig waren, we zochten. En is het niet de Vader die ons een toelating gaf van onze weg te gaan, onze zoektocht te gaan? In zijn oneindige liefde heeft Hij ons deze mogelijkheid gegeven. In zijn oneindige liefde begeleidt Hij ons en helpt Hij ons om het pad te gaan dat we gezocht hebben, om de ontwikkeling door te maken die we verlangd hebben. Om ons eigen wezen te ontdekken. En nu zijn we op het punt dat we door deze Kracht opgenomen zijn, door deze Lichtkracht opgenomen zijn. Elke cel van ons stoffelijk wezen is geladen in de kern met de liefhebbende Vader. Elke partikel van ons wezen straalt deze liefde, dit licht, deze tevredenheid uit. En zo kunnen wij, helemaal vernieuwd, verfrist, de nieuwe tijd aanvangen. De nieuwe mogelijkheden omarmen, wetende dat we gesteund en ondersteund en begeleid zijn door de Vader die dit voor ons allemaal mogelijk maakt vanuit zijn oneindige liefde voor ons. Deze Krachten mogen wij gebruiken. Deze Krachten mogen wij met elkaar delen. Deze Krachten mogen wij met elkaar uitwisselen. Deze Krachten zijn onze werktuigen van de toekomst. Maar deze Krachten zijn ook de mogelijkheden die we kunnen delen met onze verwanten. Met degenen die, juist zoals wij, zoekende zijn en die het Licht erkennen en in dit Licht willen evolueren.
En zo zullen we zien dat binnen enkele weken, wanneer de zon, het symbool voor ons van Licht, weer op zijn hoogtepunt staat, de poorten van de kosmos zich voor ons openen, poort na poort, en dat we door deze poorten heen kunnen gaan zodat voor ons de tijd, als het ware, niet bestaande is. Zodat we terug kunnen komen naar de wonderbaarlijke krachten die we ooit gekend hebben. Zodat we terug één kunnen zijn met hetgeen wat ons wezen al lang kent en al lang één mee is. Waar ons wezen mee werkt. De eenheid, de harmonie met de planeet, die de mogelijkheid schenkt om daar een deel van in gebruik te nemen om zo uw ervaring geestelijk te kunnen volvoeren.
En zo lang deze poorten open zijn, hebben wij de mogelijkheden, kunnen wij de kennis terug ophalen. Kunnen wij deze terug activeren in het voertuig dat we nu ter beschikking hebben, kunnen we dit ook weer doorgeven aan alle zoekers naar waarheid hier op aarde. En dat is dan het mooie van deze gebeurtenissen. Dat is dan de magische kracht die zich open plooit en die de geestelijke waarheid, om het zo te zeggen, in zoverre zij voor ons als geest en als mens kenbaar is, zich kan duiden zodat we deze kunnen gebruiken, ermee werken. En degene die ze wil aanvaarden, kan deel zijn zonder dat er enige verplichting ook maar aanwezig is. En zo gaan we verder, poort na poort, trede na trede, op onze weg van ons bestaan. De weg die ons uiteindelijk terug zal brengen naar het vertrekpunt. Het vertrekpunt dat steeds in ons aanwezig is. De liefdeskracht van de Bron. De liefdeskracht van de Vader. Deze Kracht is hier ook, is hier in ons midden, is de zuil die open spat en die het Licht verspreidt boven het ganse gebied. Dat Licht is ons werktuig. Dat Licht is hetgeen wat ons bindt en hetgeen wat ons drijft. Dat Licht is het symbool van de oneindige liefde die dit Licht vertegenwoordigt waarin wij het sprankelende partikel zijn dat zijn volle ontwikkeling gaande is.
En zo zijn wij hier tezamen, verenigd in deze Liefdeskracht, verenigd in dit prachtige lichtspektakel. Zo zijn wij nu voorbereid, kunnen wij vanaf nu onze tweede werkelijkheid opbouwen in de tijd die nu komt. We kunnen deze werkelijkheid in dit volle Licht creëren en zo hebben we dan de mogelijkheid deze bij de kering van het licht, wanneer het symbool van de Vader hoog aan de einder staat, dit Licht, het te laten bevestigen en niet enkel het Licht die het bevestigt maar de ganse Liefdeskracht die erachter aanwezig is.
Dat deze groep in zijn opzet mag slagen. Dat deze groep sterker en sterker mag worden. Dat de kracht van het Licht, de kracht van de Liefde van de kosmos, de kracht van de Bron, de kracht van de Vader dit bevestigt.
En sta me toe dit af te sluiten met het uitspreken van de naam van de Kracht, de Kracht van het Licht, die door de eeuwen heen ons leven werd als Adonai, heer en meester van het Licht, heer en meester van deze contreien en kosmos. Adonai bevestigt wat er is gezegd. Deze Kracht zij, deze Kracht blijft.